ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 19-02-2012

of 8 /8
ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 31 |òæÁãe] 19, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K Ä~yês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt bÕغ eTVæ≤fi¯\qT \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔeTì#Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· yê]ì n|ü⁄Œ\ bÕ˝Ò®dæ+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À »]–q ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\ìï+{Ï˙ >±*øÏ e~˝Òdæ+<äì, nìï esêZ\ Á|ü»\T s√&ÉT¶q|ü&ç ñ<ä´e÷\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ‘êeTT düŒwüºyÓTÆq yÓ’Kπs Á|üø£{Ï+#êeTì, á $wüj·T+˝À ìs¡ísTT+#ê*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚TqHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&˚ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ô|’ m+<äT≈£î Äs√|üD\T #˚j·T&É+˝Ò<äì, ì\Bj·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢qT {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\≈£î ø£≥ºu…fÒº+<äT≈£î d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£îÁ≥ #˚XÊs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeTT n$˙‹ì ãj·T≥ô|≥º&É+ e˝Ò¢ Ä f…+&És¡¢qT s¡<äT›#˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ Ä ô|ò’fi¯¢qT XÊdüqdüuÛÑ eTT+<äT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ {°ÄsYmdtqT bÕغ˝À ø£\T|ü⁄≈£îH˚+<äTπø nH˚ø£ ≈£îÁ≥\T #˚k˛Ô+<äì, Çø£ Ç|üŒ{Ï qT+∫ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘·eT CÀ*øÏeùdÔ Kã&Ü›sY nì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚ùdÔ Äj·Tq ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝À ø£\e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\T ø£èwæ#˚j·÷\ì, sêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\+fÒ {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ nìyês¡´eTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ e˝Ò¢ Ç|üŒ&ÉT Ä]úø±_Ûeè~Δì kÕ~Û+∫+<äì nHêïs¡T. W≥sY ]+>¥s√&ÉT¶, ôV’≤f…ø˘ dæ{°, ô|ò’¢zes¡T¢, ◊{° bÕs¡Tÿ\T, |ü]ÁX¯eT\T ‘êeTT rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\ ø±s¡D+>± e#êÃj·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ sêÁwüº+ n<Û√>∑‹ bÕ\sTT´+<äHêïs¡T. Hê˝…&é® bÕs¡Tÿ nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, me÷àsY ÁbÕ|üغdt˝À $˝≤¢\T ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì Ç~ ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ n+≥÷ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î eT<ä´+ <äTø±D≤\T 31 ñHêïj·Tì #Ó|ü⁄Œ≈£îqï |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Ä |ü<ä$˝À ñ+&É&ÜìøÏ m˝≤ ns¡TΩ&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. eT<ä´+ô|’ @d”; Ç∫Ãq ìy˚~ø£qT ãj·T≥ ô|fÒº+<äT≈£î á Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î yÓqTø±&ÉT‘√+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À 20 eT+~ eT+Á‘·T\T, e+<ä eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì eT+Á‘·T\ ù|s¡T¢ ãj·T≥≈£î e#êÃj·Tì, yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD, sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD\qT yÓ+≥H˚ eT+Á‹ es¡Z+ qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£î\THêï #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+<˚qì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T XÀuÛ≤ ôV’≤e÷e‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. »j·T\*‘·≈£î X¯•ø£fi¯ ø°¢Hé∫{Ÿ u…+>∑fi¯Ss¡T, |òæÁãe] 18: nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À $#ês¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘·≈£î Çwüºdüœ X¯•ø£fi¯ ø°¢Hé∫{Ÿ Ç#êÃs¡T. ‘ê$T<ä›s¡+ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ñqï ø£+ô|˙\ e´eVü‰sê\˙ï ‘êH˚ #·÷XÊqì, »j·T\*‘·≈£î @+ ‘Ó©<äì Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ m<äT≥ X¯•ø£fi¯ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø√s¡Tº˝À yê+>∑÷à\+ Ç#˚à düeTj·T+˝À ÄyÓT @&˚ÃXÊs¡T. Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫ ÄdüTÔ\ πødüT˝À X¯•ø£fi¯ q≥sê»Hé ≈£L&Ü »j·T\*‘·‘√bÕ≥T ì+~‘·Tsê\T. X¯• m+≥sYÁô|’C…dt U≤‘ê\qT ‘êqT ˇø£ÿ<ëH˚ï ìs¡«Væ≤+#êqì, á ø£+ô|˙˝À »j·T\*‘· Á|ü#·Ã¤qï uÛ≤>∑kÕ«$T e÷Á‘·y˚Tqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. 1991`1996 eT<Ûä´ ø±\+˝À eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄&ÉT »j·T\*‘· 66 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T nÁø£eT+>± dü+bÕ~+#ês¡H˚ Äs√|üD\ô|’ á πødüT q&ÉTk˛Ô+~. ø√s¡Tº n&ç–q yÓsTT´ Á|üX¯ï˝À¢ 40 Á|üX¯ï\≈£î e÷Á‘·y˚T ÄyÓT »yê_#êÃs¡T. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº áHÓ\ 23≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. bÕø˘ |üs¡´≥q≈£î m+|”\ ãè+<ä+ q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 18: ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY H˚‘·è‘·«+˝À m+|”\ ãè+<ä+ e#˚Ãyês¡+ bÕøÏkÕÔHé˝À |üs¡´{Ï+#·qT+~. m+|”\T cÕqyêCŸ VüQùd‡Hé, ;πs+Á<ä Á|ükÕ<é u…’wü´, Ç+<äsYdæ+>¥, eT<äHé˝≤˝Ÿ X¯s¡à, ùwø˘ ôd’<äT˝Ÿ Vü≤ø˘, ‘·s¡TDY $»jYT á ãè+<ä+˝À ñHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ bÕøÏkÕÔHé≈£î yÓfi‚¢ ãè+<ä+ nø£ÿ&ç n<Ûä´≈£åî&ÉT ndæ|òt n© »sê›Ø, Á|ü<Ûëì düsT÷<é j·T÷düT|òt s¡C≤ –˝≤˙‘√ düe÷y˚X¯eTÚ‘·T+~. bÕøÏkÕÔHé ôdH˚{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT |òüs¡÷ø˘ Vü≤$T<é H˚ø˘, C≤rj·T nôd+;¢ d”Œø£sY ô|ò$T<ë MTsê®, $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ V”≤Hê s¡u≤“ì KsY\‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T+~. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ˝Àø˘düuÛÑ ø±sê´\j·T+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|ü‹ì~Û ãè+<ë\ <Ó’«bÕøÏåø£ ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î á |üs¡´≥q @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿ+~. Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+˝À ˝Àø˘düuÛÑ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ {°πø $X¯«Hê<∏äHé ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ˝øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔeTì n|ü⁄Œ\ bÕ˝Ò®XÊs¡T eTVæ≤fi¯\qT ø±+Á¬>dt eTuÛÑ´ô|&ÉT‘√+~ ‘Ó˝+>±Dô|’ ‘˚˝≤Ã*‡+~ n~Ûø±s¡ bÕغj˚T dæ+&çªπø≥Tμ eT+Á‘·T\qT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷* {°ÄsYmdt H˚‘·\÷.. ‘·eT CÀ*øÏ eùdÔ Kã&Ü›sY eT<ä´+ô|’ eTVæ≤fi¯\T b˛sê&Ü*: #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D @sêŒf…Æ‘˚ –]»qT\≈£î 12XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ n+‘·s¡Z‘· uÛÑÁ<ä‘· πø+Á<ä, sêÁcÕº\ düeTwæº u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·« yÓuŸôd’≥¢≈£î m~∏ø£˝Ÿ Vü‰´ø£s¡¢ ìj·÷eTø£+! ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« yÓuŸôd’≥¢qT Vü‰´ø˘ #˚dæqyê]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºkÕ]+∫+~. eTT+<äT>± Ç≥Te+{Ï$ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ◊.{Ï. $uÛ≤>∑+ á düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ X¯‘·$<Ûë˝≤ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Á|üuÛÑT‘·« yÓuŸôd’≥¢qT n|æ¢πøwüHé‘√ Vü‰´ø˘ #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. Çø£qT+∫ düs¡«sY ô|fÒº Á|ü‹ ô|ò’\T≈£L Ä&ç{Ÿ dü]º|òæπø{Ÿ ‘·|üŒìdü] #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü #·÷ùd+<äT≈£î M\T>± m~∏ø£˝Ÿ Vü‰´ø£sYqT ìj·T$T+#ê\ì jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. Jz◊ÄsY ‘·|üŒ $T–*q ôd’≥¢qT ¬s+&ÉT s√E\˝À |ü⁄qs¡T<äΔ]#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº Ä]úø£eT+Á‹ ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï dü+<äs¡“¤+˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓuŸôd’≥T¢ Vü‰´øÏ+>¥ >∑T¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á Vü‰´øÏ+>¥ e\¢ ã&Ó®{Ÿ Á|ü‹bÕ<äq\≈£î m˝≤+{Ï düeTkÕ´˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T. 3 ◊sêdü ìã+<Ûäq\T y˚Ts¡≈£î ÄsTT˝Ÿ yê´bÕs¡+ sêsTTr‘√ @{≤ s¡÷.\ø£åqïs¡ ø√≥T¢ qwüº+ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 18 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡uŸ <˚XÊ˝À¢ HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\T, n+‘·sê®rj·T+>± ô|]–q &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\ e\¢ Ç+<Ûäq düeTdü´ ñ‘·Œqï ø±uÀ<äì πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹ mdt.C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ◊ø£´sê»´dü$T‹ ìã+<äq\ Á|üø±s¡+ Ç+<Ûäq ø=qT>√fi¯ó¢ »s¡T|ü⁄ ‘·TeTHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ Hê<Ó+&É¢ eT+&É\+ ∫s¡Te÷$Tfi¯¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. &ûõ˝Ÿ, øÏs√dæHé, >±´dt düs¡|òüsê˝À ÇdüTÔqï sêsTTr\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ @{≤ s¡÷.\ø£åqïs¡ ø√≥¢ qwüº+ uÛÑ]k˛Ô+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ ¬s’‘·\øÏ#˚à &ûõ˝Ÿ, ù|<ä\≈£î düs¡|òüsê #˚ùd øÏs√dæHéô|’ <Ûäs¡\T ô|+#·ø£b˛e{≤ìï Á|ü»\T >∑Ts¡TÔ+#·T ø√yê\ì ø√sês¡T. Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ düeTj·T+ ˝Àq÷ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ $ìjÓ÷–düTÔqï Ç+<Ûäq+˝À 80 XÊ‘·+ô|’>± ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. mìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&˚ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#˚ Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ∫s¡Te÷$Tfi¯¢ Á>±eT+˝À ~e+>∑‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ ø±düT ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìï C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ä$wüÿ]+#ês¡T. >√˝§ÿ+&É dü+düú\ #Ó’¬sàHé q&çø£≥Tº sê$T¬s&ç¶ s¡÷.3 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ ì]à+∫q bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. sêÁcÕºìï m+<äs√ eTTK´ eT+Á‘·T\T bÕ*+∫Hê #·]Á‘·˝À ø±düT ÁuVü‰àq+<ä¬s&ç¶ y˚T{Ï eTTK´ eT+Á‹>± ì*∫ b˛j·÷s¡Hêïs¡T. ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ÄHê&˚ ªk˛wü˝Ÿ Ç+õ˙sYμ>± e´eVü≤]+#ês¡Hêïs¡T. düVü≤ø±s¡ XÊK eT+Á‹ ø±düT yÓ+ø£≥ ø£ècÕí¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£eT˝À sêÁwüº eT+Á‘·T\T Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, C≤Hê¬s&ç¶, &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, myÓTà˝Ò´\T Á|ü‹ÔbÕ* |ü⁄˝≤¢sêe⁄, j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«¬s&ç¶, >={ϺbÕ{Ï s¡$≈£îe÷sY, myÓTੇ\T sêj·TbÕ{Ï Áoìyêdt, {Ï.õ.$.ø£ècÕí¬s&ç¶ dæ+>∑+ ãdüe|ü⁄qïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝À |òüTÀs¡ n–ïÁ|üe÷<ä+ 100 >∑T&çôd\T <ä>∑Δ+ @&ÉT>∑Ts¡T düJe<äVü≤q+ 300 eT+~ ìsêÁX¯j·TT\T eTTK´eT+Á‹ ~Á>±“¤+‹, ‘·ø£åD düVü‰j·÷ìøÏ Ä<˚XÊ\T dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|ækÕÔ+ ìsêàDdü+düúô|’ #·s¡´\≈£î Ä<˚X¯+: Vü≤À+eT+Á‹ e\dü ≈£L©\ ã‘·T≈£î˝À¢ $cÕ<ä+ $esê\T 2e ù|J˝À.. &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄˝Ò<äT

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 19-02-2012

 • |J\T : 10 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 31 |e] 19, 2012 m&sY : &. ]uT V
 • 2V
 • 33V
 • 4 V>xxmmssppLL``ii,, }}qqssxxttssQQssxxmmnnssVVssxxmmssppLL``ii,, AAjj``,, NNSSssWWllLLiiTT,, NN]][[ssppLLRRiiVV,, @@||qqssLLiidd ssWWNNRRPPssLLSSNNRRPPVV FFssssNNRRPPVV LLRRiiggRRiissVVyyLLiiVVVV.. ssVVss LLSSxxttssQQLLii[[ DDxxmmssFFssssNNRRPPVV llLLiiLLiiRRVV ssRRRRVVggSS LLRRiiggSSss{{qqssFFssLLii NNTTPPLLRRii ssppxxLLii xxmmnnssLLiiLLiijj.. xxmmssxxqqssVVyyssNNTTPP ZZNNPP[[ssLLii LLiiggSS[[ ss AALLRRiiVV ssWWNNRRPPssLLSS]][[ FFyyVV FFyyLLkkii zzmmnnssLLSSLLiiVVVVLLiixxmmssoo RRLLii xxmmnnssRRLLiiggSS dd @@LLiiVVVVss

  ssWWLLRRiiVV NN]][[ssppLLRRiiVV ssWWNNRRPPssLLSSssNNTTPP ssWWRRss[[VV ||ddTT++ DDxxmmss FFssssNNRRPPVV LLRRiiggRRiissVVyyLLiiVVVV..

  sVQ d+jYT #jT\T?n\ us +>dt $T{ (mdd) |+ydq eTsTH&T n b\T jTq rsTqT m+&>{sTT. sVQ >+~| mdt|n jV+ @dt HjT\T |s=q sVQ >+~ essT. q | sT\ y>H\ C_qT sVQ #~$ $|+, y{ysT Hsys&+ nk +yjT&+ |] Xs + eTT+#+~. sVQ >+~ Tdt HjT\ |sT q + eyTqes *+~. sVQqT jTq | sT\T re+> +>dt HjT\Te+ |P]> _qyTq n_bjT+ e+ #XsT. sVQ >+~ sjT+> e~ eq $wj ysT >T]dH s b\ m\ |D[\qT #~$ $|dTqT>q{d n+ ese#Tq ujT|&TTHsT. +>dtHjT\T d+ d+jYT >+~ b*\T rdTedTHsT. d+jYT >+~L& VyX\T e+ #d s+X& eeV]dT+&ys ysT>TsT #dTHsT. sVQ >+~ q+ deT+ +ydq nq+s+ e\+y>H\ | VdTHs n nHsT. jTT| m\ d+ {|+|D qT+ |#s ds[, H* sVQ >+~ q * qT+ b |>Z\qT rdTe&+ bsTTH |s+> (]y{ +{ sV) b q&|+#e#T.sVQ >+~ |{ q e HZ+#TH \qq Be sVQ HsT. n

 • V yT&s+]q l deT ks\eT Cs VQ+&\ +| |PssTT+~. H\T>T sE\bT ]q Cs VQ+&\qT VqTeT=+& l sTeT\ sT| H\T>T sE\T> VQ+&\ +|sV+#sT. VQ+&\ +| |P] njT d] dTesT s+ s>, 33 \ 300 >eTT\ y+& eqTjTq *bsT. 15 HD\T dTesT 10 \\ es +& neX+ + , |e] 18.es+> dwH|TH|PsY jesZ+ |m\T sV+#qTqT m\ d+|T+ w&\T $&T 3eBq H$THwq |d+VsD e] B> *bsT. e]18eBq b*+> sT>TT+25e B es b*+> |P] neT++\ es b*+> sV+#qTqT

  *bsT. m\ bC n~], {jeq d+dn~] ]]+> n~]> eeV]ks *bsT. dVjT ]]+>n~]> *+>\|Tq|s+, s+, C|sY>&, s|TTH + jT+\ dVjT+ m\T sV+#qTqT *bsT.|e] 16e B qT+ m\ |sesH jTee[neT\T +T+ n~] VA n+ n~]d\e|{ y[qT *d+~.

  k\sYw|t\ &{

 • 6~ys+, 19 |e] 2012 dTesys Vs+ y#+| >\ VsY djT
 • ~ys+, 19 |e] 2012 V+ |sT>T\T|f sTqT =qT>\T #X&T. s+f MT |{nsyTbjTT+T+~. n\T#X&T. q\T| s+>T e{ |wt L&q ny+f&sYqT +u]Z => &CH #d+~. + n+]w+> >+ 324.MT. y>+ |sT>T\T rdT+~.

  >

 • Hq s& | H|t, B| |\n=&TT+f, HqT e+ e HH? nqT jse+~ q{T e+ de +q ddt k++ #dT bsTT+~. C> $TdsY Hjde VssTTH> q neTsY ||+#+ >eTsdt yTC sTe&+ | s{ nes yT n+~. ~ q&T m>=Z{\H #q eyT , yd+ #dqT L& ns|++~. |yT C Vs>, \sY k, cH | q{+q \y + $&T