ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 16-02-2012

of 8/8
ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 28 |òæÁãe] 16, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K >∑Ts¡Tyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com eT÷&Ée s√p düuÛÑ˝À yêsTT<ë |üs¡«+ eT<ä´+ô|’ #·]Ã+#ê\+≥÷ ª<˚X¯+μ &çe÷+&é ‘Ó\+>±D rsêàq+ ø√dü+ {°ÄsYmdt |ü≥Tº n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#ê\ì Ä+<√fi¯q ìs¡düq\ eT<Ûä´ nôd+;¢ H˚{ÏøÏ yêsTT<ë uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ düuÛ≤dü+|òüT+ s¡<äT›: d”Œø£sY nœ\|üøå±ìøÏ sêyê\+≥÷ ª>∑+Á&Éμ sêj·Tu≤s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eT÷&√ s√p n<˚ rs¡T.. eT<ä´+ ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ #·s¡Ã »s¡bÕ\+≥÷ {°&û|”, ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ #˚j·÷\+≥÷ {°ÄsYmdt |ü≥Tºã{Ϻ d”Œø£sY b˛&çj·T+qT #·T≥TºeTT≥º&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø=~›ùd|ü{Ïπø ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ yêsTT<ë |ü&ç+~. nq+‘·s¡+ d”Œø£sY XÊdüqdüuÛ≤|üø£å+ Hêj·T≈£î\qT ‘·q #ê+ãsY≈£î |æ*|æ+#·T≈£îì düuÛÑqT düC≤e⁄>± ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\+≥÷ $»„|æÔ #˚dæHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ósêdü\T ‘·eT |ü≥Tº M&É˝Ò<äT. ‹]– XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #=#·TÃ≈£î e∫à ìHê<ë\T #˚j·T&É+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. 13e XÊdüqdüuÛÑ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ‘=*s√E >∑es¡ïsY Á|üdü+>±ìï Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ {°&û|”, {°ÄsYmdt ãVæ≤wüÿ]+#êsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s+&√ s√p Á|ü‹|üøå±\T ‘ê$T∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\ô|’ #·s¡Ã»s¡bÕ\+≥÷ |ü≥Tº|ü≥º&É+‘√ düuÛÑ m≥Te+{Ï #·s¡Ã˝Ò≈£î+&ÜH˚ ãT<ÛäyêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&çq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü n<˚ Ø‹‘√ düuÛÑ ‹]– >∑Ts¡TyêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. n+‘·≈£îeTT+<äT d”Œø£sY n˙ï bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT ‘·q #ê+ãsY≈£î |æ*|æ+∫q dü+<äs¡“¤+˝À {°&û|” ¬>’sêΩ»s¡sTT´+~. uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ‘·eT bÕغ ‘·s¡T|òü⁄q ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü Çs¡Te⁄s¡T düuÛÑT´\qT ìj·T$T+#·&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô #·+Á<äu≤ãT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. ø£$T{° ìj·÷eTø£+ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ‘·eT≈£î ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T ÁbÕ‹ì<∏ä´+ ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷ Ä ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. d”Œø£sY düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ ìs¡düq>± d”Œø£sY #ê+ãsY˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j˚T´~ ˝Ò<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕ+>∑D+˝Àì #·+Á<äu≤ãT #ê+ãsY≈£î yÓ[¢ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’ düuÛÑq düC≤e⁄>± »]π>˝≤ düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+#˚˝≤ d”Œø£sY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, bÕغ n<Ûä´≈£åîì>±, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ç>± ‘·q≈£î düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü ø£$T{°˝À ‘·eTø£ bÕغ ‘·s¡T|òü⁄q düuÛÑT´\qT ìj·T$T+#˚ n~Ûø±s¡+ d”Œø£sY≈£î me]#êÃs¡+≥÷ ì\BXÊs¡T. B+‘√ d”Œø£sY ôd’‘·+ >∑‘·+˝À y˚dæq ø£$T{°ì s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº >∑+Á&É‘√ düe÷#ês¡+ |ü+bÕs¡T. ‹]– myÓTà˝Ò´\T myÓTੇ\‘√ ø£$T{°ì |ü⁄q]ï]àkÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ {°&û|” ($T>∑‘ê... 2˝À) eT<ä´+ ‘·|üŒ düeTdü´\T |ü≥ºyê ¬s’‘·T j·÷Á‘·\T m+<äT≈£î#˚dæq{À¢? düuÛÑqT n&ÉT¶ø√e&É+ Äj·Tqπø #Ó*¢+~ @d”; ìy˚~ø£ dü.Vü≤. <ë«sê ‘Ó#·TÃø√e#·Tà d”m+‘√ ˝≤\÷N |ü&ܶs¡ì nq˝Ò<äT: u§‘·‡ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ˝≤+{Ïe´øÏÔ Á|ü‹|üø£åHêj·T≈£î&ç>± ñ+&É&É+ Á|ü»\ <äTs¡<äèwüºeTì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. d”m©Œ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ mH√ï düeTdü´\T ñHêïj·Tì, nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ #·s¡Ãø√s¡T‘·÷ ¬s+&ÉT s√E\T>± düuÛÑ˝À Äj·Tq e´eVü≤]düTÔqï rs¡T u≤>√˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|ü‹|üø£åH˚‘·>± nìï düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚j·÷*‡q Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘· \_Δø√dü+ bÕ≈£î˝≤&É&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. ¬s’‘·T\ e<ä›≈£î yÓfi≤¢s¡T.. yê] düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.. #˚H˚‘· ($T>∑‘ê... 2˝À) (düTes¡íyês¡Ô` ôV’≤<äsêu≤<é) Á|ü »\ø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T |ü>∑\T, Á|ürø±sê\≈£î y˚~ø£ø±e&É+ $#ês¡ø£s¡+. H˚‘·\ eT<Ûä´ ñqï yÓ’s¡ZyÓ’wüe÷´\qT ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚dü÷Ô dü«#·Ã¤yÓTÆq düe÷y˚XÊ\qT Áãwüߺ|ü{ϺdüTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. eT] ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T @ø£+>± ‘·eT ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT y˚~ø£ #˚düT≈£îHêïsTT. áÁø£eT+˝À bÕ\Hê|ü>±Z\T #˚|ü{Ϻq ø±+Á¬>dt ôd’‘·+ Á|ü‘·´s¡Tú\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·÷ düuÛÑdüeTj·÷ìï eè<Ûë #˚düTÔHêïsTT. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T yêsTT<ë |ü&ÉT‘·Tqï $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î, bÕ\≈£î\≈£î $~Û‘·y˚T. <ë<ë|ü⁄ sêÁwüº+˝Àì 10ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêï H˚‘·\T e÷Á‘·+ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T ãTs¡<ä»\T¢≈£î+≥÷H˚ e⁄Hêïs¡T. Á|üC≤<Ûäq+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï düe÷y˚ XÊ˝À¢ Á|ü»\ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü H˚‘·\ ñìøÏ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥T+&É≥+ ì»+>± $#ês¡ø£s¡y˚T. Á|ü»\ z≥¢‘√ bÕ\≈£î˝…’q yês¡T ø£˙dü+ Ä Á|ü»\ ø£˙dü kÂø£sê´\ô|’, düeTdü´\ô|’ ô|<ä$ $|æŒq <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‹|üøå±\ yêfi¯ófl Á|ü‘·´s¡Tú\qï≥T¢>± #·÷&É≥+, n~Ûø±s¡ bÕغ Ä&ç+~ Ä≥, bÕ&ç+~ bÕ≥ nqï≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+&É≥+ ≈£L&Ü düVæ≤+|üsêì<˚. Ç~˝≤e⁄+&É>± nôd+;¢˝À rs¡àD+ ô|&ç‘˚ ‘Ó\+>±D sê<äì ‘Ó*dæ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D H˚‘·\T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\ì,Äô|’ ÄyÓ÷~+#ê\ì |ü≥Tºã≥º&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+. n˝≤π> eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ Á|ü‘·´ø£å b˛sê{≤\T dü\|ü˝Òì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T nôd+;¢˝À eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+ |ü<䛋ø±<äì ‘Ó\Tk˛..‘Ó*j·T<√ eT]. sêÁwüº+˝À »]–q n$˙‹, nÁø£e÷\ô|’ b˛sê{≤\T #˚j·T˝Òì Hêj·T≈£î\T yê{Ïì n+ôd+;¢˝À ˝ÒeHÓ‹Ô‘˚ ‘·|ü⁄Œ#˚dæq yês¡T ˇ|ü⁄Œ≈£î+{≤sê? yêdüÔyêìøÏ n~Ûø±s¡bÕغ˝À ñqï H˚‘·\ ‘·|ü⁄Œ\ô|’, #˚dæq nÁø£e÷\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ˝ÒeHÓ‹Ô‘˚ |ü]cÕÿs¡+ <=s¡T≈£î‘·T+<äì uÛ≤$+#·&É+ Á|ü‹|üøå±\ n‘ê´X‚. sêÁwüº+˝À neT\T≈£î H√#·Tø√ì |üqT\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+∫q Hêj·T≈£î\T HêeTe÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. ‘êeTT ¬>*∫q ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ ù|s¡T≈£îb˛sTTq düeTdü´\ô|’ ô|<ä$ $|æŒq H˚‘· eT#·Tìø’Hê n>∑T|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. eT]ø=+<äs¡T H˚‘·\T ‘·eT kÕúsTTì eT]∫ Äs√|üD\T #˚j·T&É+, bı+‘·q ˝Òì yêK´\‘√ düuÛ≤düeTj·÷ìï ~>∑$T+π>düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ◊ø£´‘·≈£î ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñ+&˚ ø±+Á¬>dt˝À nsTT‘˚ Äs√|üD\T X¯è‹ $T+∫b˛‘·THêïsTT. ˇø£yÓ’|ü⁄ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·T+&É>±H˚ nôd+;¢ Äes¡D+˝À ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ˇø£]ô|’ eTs=ø£s¡T ì+<ës√|üD\T #˚düT≈£î+≥÷ |ü<ä$ ì∫Ãq bÕغH˚ bÕ‘êfi≤ìøÏ ‘=πøÿdüTÔHêïs¡T. Çeìï >∑eTìdüTÔqï Á|ü»\T @eTqT≈£î+{≤s¡qï Ç+øÏ‘·C≤„q+ dü<äs¡T H˚‘·˝À¢ ˝Òø£b˛e&É+ ì»+>± $#ês¡ø£s¡y˚T. ‘êC≤>± ãT<Ûäyês¡+ sêÁwüº |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡dü‘·´Hêsêj·TD sêÁwüº düe÷#ês¡+ ø£MTwüqs¡¢ $wüj·T+˝À kÕø屑·TÔ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT @ø£yÓTÆj·÷´s¡ì, |ü<äe⁄\ m+|æø£˝À ≈£îeTà≈£îÿ nj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. yÓqTyÓ+≥H˚ ‘êqT n˝≤. nq˝Ò<äì dü]›#Óù|Œ j·T‘êï\T #˚XÊs¡T. bÕغ˝À düK´‘·˝Òì ø±s¡D+>±, Á|ü‘·´]ú H˚‘· m<äT>∑T<ä\qT n&ÉT¶ø√yê\qï ≈£î{Ï\ j·T‘êï\T yÓs¡dæ MT&çj·÷qT Äj·TT<Ûä+>± #˚düT≈£îì e÷≥\ j·TT<äΔ+ #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt z≥¢‘√ ¬>*#êeTì uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. yÓ’mdtÄsY #˚dæq |ü⁄D´ø±sê´˝Ò eTeTà*ï ¬>*|æ+#êj·Tqï~ yê] yê<äq. yês¡T ≈£L&Ü düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dtqT m+&É>∑≥º&Éy˚T ‘·|üŒ ‘·eTqT ¬>*|æ+∫q Á|ü»\ düeTdü´\ }ôd‘·Ô&É+ ˝Ò<äT. Çø£ yêeT|üøå±\ yê] rs¡T #Ó|üŒ‘·s¡+ ø±q~. sêÁwüº+˝À ~«rj·T ÁX‚DÏ˝À ñqï bÕغ‘√ #˚‘·T\T ø£\|ü&É+, yês¡T ($T>∑‘ê... 2˝À) #·s¡Ã≈£î dæ<äΔ+ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~ Á|üC≤<ÛäHêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äT nìï n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s&û ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä ¬s’˝Ò« eT+Á‹ ~H˚wt Á‹y˚~ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT sêÁcÕºìøÏ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚ ì$T‘·Ô+ $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± p;¢Vü‰˝Ÿ˝À sêqTqï ¬s’˝Ò«ã&Ó®{Ÿ˝À sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ¬s’˝Ò« ÁbÕC…≈£îº\T, yÓTÁ{À ¬s’\T ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, eT+Á‘·T\T, m+|”\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T |ü⁄s¡+<˚X¯«], |üqu≤ø£ \øÏåà, |ü\¢+sêE, eT+Á‘·T\T Äq+ sê+Hêsêj·TD ¬s&ç¶, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, l<ÛäsYu≤ãT, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·T, m+|”\T ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄, >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, {Ï.düT_“ sê$T¬s&ç¶, ‘Ósêdü m+.|æ. $»j·TXÊ+‹, m+|”\T sê»j·T´, $y˚ø˘, eT+<ä »>∑Hêï<Ûä+, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düe÷y˚X¯+˝À #·s¡Ã≈£î e∫Ãq $wüj·÷\qT |ü\Te⁄s¡T m+|”\T $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. m+.|æ. sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±Jù|≥˝À ¬s’˝Ò«yê´>∑Hé esYÿcÕ|ü⁄ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î πø+Á<äeT+Á‹ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡Hêïs¡T. ùdºwüHé |òüTq|üPsY≈£î Vü‰*º+>¥ Çyê«\ì ø√sêeTHêïs¡T. U≤Jù|≥- ø£Ø+q>∑sY eT<Ûä´ ¬s’˝Ò«˝…’qT ø√dü+ düπs«#˚|ü{≤º\ì ø√sêeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+.|æ. $y˚ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæøÏ+Á<ëu≤<é - eT+∫sê´\ eT<Ûä´ y˚dü$ Á|ü‘˚´ø£¬s’\TqT |ü]àHÓ+{Ÿ>± q&ÉbÕ\ì ø√sêeTHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ Ä ¬s’\TqT u…\¢+|ü*¢ es¡≈£î bı&ç–+#ê\ì ≈£L&Ü $»„|æÔ #˚XÊeTHêïs¡T. bÕ{≤ï - q÷´&Ûç©¢ eT<Ûä´ q&ç#˚ ¬s’\TqT ô|<ä›|ü*¢˝À ˇø£ ì$Twü+bÕ≥T ì\bÕ\ì ø√]q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. m+.|æ. ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq~ e´ekÕj·T sêÁwüº+ ø±ã{Ϻ e] ø√dü+ n<äq|ü⁄ sêø˘\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sêqHêïs¡T. ø√#Y bòÕ´ø£ºØì, ¬s’fi¯¢ ñ‘·Œ‹Ô ø£sêà>±sê\qT @ ÁbÕ+‘·+˝À @sêŒ≥T #˚dæHê nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. m+|æ {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä Á|ü»\, ñ<√´>∑T\ kÂø£sê´s¡Δ+ yê˝ÒÔs¡T &ç$»HéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒqHêïs¡T. e+>± ^‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡‘êï#·˝Ÿ mø˘‡Áô|dtqT |æsƒê|ü⁄s¡+˝À ì\T|ü⁄CÒj·÷\ì ø√sêqHêïs¡T. m+.|æ. $»j·TXÊ+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTTùdÔ yÓT<äø˘ - nø£ÿqïù|≥ eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« ˝…’qT ìsêàD≤ìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì πø+Á<äeT+Á‹ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. m+.|æ. ñ+&Ée*¢ ns¡TD≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑÁ<ë#·\+-ø=eP«s¡T eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« ˝…’qT ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì ø√sêqHêïs¡T. Ä ¬s’˝Ò« ˝…’qT e\¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é-$XÊK|ü≥ï+ eT<Ûä´ 130 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ <ä÷s¡+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ÇÁC≤sTT˝Ÿ, ÇsêHé eT<Ûä´ j·TT<äΔyê‘êes¡D+ f…ÁVü‰Hé, |òæÁãe] 15: m≥ºπø\≈£î ÇsêHé nDT Ç+<ÛäqX¯ó~Δì ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Bì<ë«sê nDT u≤+ãT ‘·j·÷ØøÏ ‘êqT dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï#Ó|æŒ+~. ◊ø£´sê»´ dü$T‹ Ä+ø£å\qT ôd’‘·+ ‘√dæsê»ì ÇsêHé á kÕVü≤kÕìøÏ ñ|üÁø£$T+∫+~. nDTu≤+ãT ‘·j·÷ØøÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ ø°\ø£yÓTÆq j·TTπsìj·T+ ø£&û¶\qT ÇsêHé ($T>∑‘ê... 2˝À) #Û·#Û·..Ks¡à Á|ü‹|üø£åH˚‘·>± #·+Á<äu≤ãT ñ+&É≥+ <äTs¡<äèwüº+ p&Ü˝Ò ¬>*#ês¡T Äs¡T >∑+≥\bÕ≥T düTBs¡È#·s¡Ã\T p&Ü\ ‘·s¡|òü⁄q eT<Ûä´e]Ô>± myÓTੇ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ #·s¡Ã\T dü|òü\+` düyÓTà ‘ê‘êÿ*ø£ $s¡eTD *œ‘·|üPs¡«ø£ Vü‰MTsTTùdÔ |üP]ÔkÕúsTT˝À $s¡$TkÕÔeTqï p&Ü\T 2 2 ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢ø√dü+ H˚‘·\ ≈£îd”Ô ¬s’˝Ò«eT+Á‹‘√ d”m+, eT+Á‘·T\T, m+|”\T uÛÒ{° |ü\T ¬s’˝Ò«ÁbÕC…≈£îº\ ø√dü+ $»„|ü⁄Ô\T ø√#Y bòÕ´ø£ºØì U≤Jù|≥˝À HÓ\ø=\Œ+&ç yê˝ÒÔs¡T &ç$»Hé @sêŒ≥T≈£î düT_“sê$T¬s&ç¶ $»„|æÔ yÓT<äø˘`nø£ÿqïù|≥ ˝…’qT ø√dü+ $»j·TXÊ+‹ $qï|ü+ nuÛÑ´s¡úq\qT |ü]o*kÕÔqqï eT+Á‹ ~H˚wt Á‹y˚~ düeTdü´\T >±*øÏ |ü>∑\T ‘Ós¡ô|’øÏ Ç<ä+&û nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ rs¡T ‘Ósêdü >√dü.. Hêsê qdü
 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 16-02-2012

 • |J\T : 10 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 28 |e] 16, 2012 m&sY : &. ]uT V
 • 2V
 • 33VRiR s[V[ {qsNRPL`i xmsLi[xqsVs s[xmsRLi[ LSxqs FssNRP\|ms \sRVqs gRisRXztsQ|mssV VrLij. xmsj sVLij aSxqssxqsVV [email protected] xmsFyjLiy= DLiVLij. A 17 sVLij sVRRV][ [email protected]\sV[ LigS LSxtsQ xqssV (LSxqs) sVRRV NRPWy gRisdxqsVNRPVs[ @sNSaRPLi DLiRs @LiVyLRiV. LigS\|ms NSLilgiqssWxqsLi [rLij NS[ NSLilgiqsFyLkis JTLiRRs[V ORPQQLigSLSxqs sVRRV B[ @sNSaSV [NRPF[Rs @[email protected][, \sRVqs LSZaP[LRi lLiT\|ms @sWsLi Ds sVLji N]LiRsVLijNSLilgiqs aSxqssxqsV sVRRV NRPWy NRPWRgRiVN][sRVss[jA[RsgS VRVyLRiV.

  LSxqsNRPV \sRVqs sRVsV F?

  \sg`[ \sVNSs 2012 xqsRxqsV=saSxmsLi, |e] 15 (dTesys): BLiTRVs zqsLSsVN`P r~\|qs AR*LRiLi[saSxmsLi[ \sVNSs 2012 xqsRxqsV= VRyLRiLi FyLRiLisVLiVVLij. sgRiLRiLi[slgi[[*x[[ FyLRiLisVLiVVs C @LiRLSdRV xqsRxqsV= Cs 17sLRiNRPV LRigRisVLij.\sV, ][\sVsV DNRPV aRPVj [RVysNTP ssWgjixqsVs s[xmsRLi[ C @LiRLSdRVxqsRxqsV=NRPV FyysR sN]Lij. ds][ FyV ssR xmsLjiaRPsVV, zqssVLiV, ssryRVLisVLiRVV, LRiLigRiVV, LRiryRVy sLi ss LRiLigS[ dss ssWgjiryLRiV. \sV, ][[NS=s[xtsQs ryLiZNP[NRPsV sVLjiLiR sxqsLjiLixms[RWs D[aRPLi][ C @LiRLSdRVxqsRxqsV= sLRi*zxqsVysVs sLS*xNRPVV FyLRiV. sVs [aRPLi sVLi[ NSNRPVLiy s[aSsVLi xmsVsoLRiV xmssRVV C xqsRxqsV=[ @jNRP xqsLi[ FyyLRiV.

  kxmsLi xmsRNRPLi sVLiLRiV[ @NRPsWVAj`, |e] 15 (dTesys):gSqs Gds= sLS*xNRPV V kxmsLi xmsRNRPLisVLi\lLis RLRixqsVsV xmsLjibdPLiRNRPVLiys[ RV[RgS HZNP[{ms zqsLij zmss yLjiZNP[NRPsORPQsV sVLiLRiV [xqsVyLRis y*NS gRiWms xqsVV AL][zmsxqsVyLRiV. Bs 428gSqs NRPsORPQQs sVLi yyxmso 200 \|msgS sVLiLRiV [RVRgS ds[ xmsV @NRPsWV][V[xqsVNRPVsV y*NS gRiWms xqsVV AL][zmsxqsVyLRiV. xmsLi[s sWlLi GLjiRWNRPV Lijs J gRiWms xqsVLSVNRPV kxmsLi xmsRNRPLi y*LS gSqs NRPsORPQs sVLiLRiV NSgSAsVsV xmsNRPNRPV |ms AsV rysLi[ J yFyLji LRi }msLji NRPsO`PQssV sVLiLRiV [[email protected][NSNRPVLiy N]LiRLRiV xqsLixmssVV NRPWy C xmsRNRPLi[ xms LRiNSRV xmss[aRPLi [zqs }msRNRPsO`PQsV yLjixmsLRiLi [xqsVNRPVyLRis AL][xmsV sQQNRPLi @soRVyLiVV. C gSqs NRPsORPQssVLi\lLi yLRiV HZNPzms NSLSRVLi RVW lLiLiRV sVgS xmsRORPQ [xqsVsxmsNTP yLjisxmsLiRVNRPVs[ ylLi[ NRPLRiVsRWLRiV. xmsVR*Li }msR N][xqsLi xmss[aRP##|mss kxmsLi xmsRNRPLi}msRNRPV @LiRNRPVLiy xqsLixmssV Fy sLRiLigS sWLjiLij. Bs xmsVR*Li kxmsLi xmsRNRPLiNTPLiR sVLiRsVLji xms H ZNPzmsNTP 428 gSqs NRPsORPQsV sVLi LRiV [zqsLij. y*NSgRiWxmso[ sLRiV}msRNRPV C xmsRNRPLi @LiR[RWs A[aSV Lki[zqsLij. @LiVVsxmsNUPB[sV xmsLiRVN][s {msAL`i{ms, {qsdsV BuysVryLRiLigS ssxLjixqsVyLRis @L>RiV\ sLRiV}ms Ry*NS gRiWms xqsVV yFRVyLRiV.NSgS Bxms\ZNPy HZNP[{ms zqsLij @L>RiVNRPV CxmsRNRPLi sLjiLi[ RW y=s RR FsLi\y DLiRs N][LRiRVyLRiV. [s xmsORPQLi[ALi][s [rysVs |RLjixqsVyLRiV.

  sWlLiNRPV LkigS ss xms sLRiLigRi, |e] 15 (dTesys): gjiV RLRi xqsVLiRs AaRP][ sWlLiNRPV xmsssNRPLiVVLiRysNTP \lLiRVV s}qs sWlLi[ xms RLRi xmsRssVsRLi][ \lLiRVV ALi][sLiyLRiV. sWlLi NRPV 3s[ ry xmss \lLiRVV @sVNSsNTP dxqsVNRPVsyLRiV. ZNP[sLiINRPLjiRLRiV \lLiRVZNP[ gjiVV RLRi xqsVLiRgS 90aSRLi sVLij \lLiRVNRPV y R [xmsLi,[sV }msLRiV][ RLRi RgjiLi yFyLRiVV N]sVg][V [RVRLi][ \lLiRVV ALi][sLiRVRVyLRiV. xmss N] sVg][V [}qs yFyLRiV xqsLi RgRiRLi s[ Ds BRLRiVsVVgRiVLRiV yFyLRiVV zqsLiTZNP[gS sWLji BuyLSLi gS RLRisLRiLiVVLi N]sVg][V [xqsVyLRis \lLiRVV AL][zmsxqsVyLRiV.INRPLjiRLRiV \lLiRVNRPV Lijs xmss NTP*LiVNRPV LRiW. 3,900RLRi][ N]sVg][V [zqss yFyLRiVV sVgjis xmss RNRPVs RLRi][ N]sVg][V [zqs ][zmsU[xqsVyLRis \lLiRVV AL][zmsxqsVyLRiV. ryRVLi RLi sLRiZNP[ xms ry RWNRPLi xmspLji NSy= DLiRgS LS sLRiNRPV N]srygRiVRVLiRRLi][ \lLiRVV sWlLi[ rysRxmsTgSxmsoV NSRW=s RV zqss FsRVL]LiVyLRiV.

  dsLiNRPV FsNTPs RVVsAj`,|e] 15 (dTesys): }mssVLis @LiVV][ |ms LjizmsLiysN][LRiVRW LRiVsV @s[ RVVs ds LiNRPV \|msNTP FsNTPLij. Aj` iLixms[LjigjiLik xqsLixmnsVs sVWRV L][ NTPRLi $LSLixmspL`i[ @LiVV BLi sVVLiRVssFLSLi [zqss AsV FdxqsVV xmsLiRVN][sRLi [Rs sLi VRyLRiLiFdqs|`NS*LRiL`i=[s[ ds LiNRPV \|msNTP FsNTPLij. RsV |msNTP |msRV @RLiNTPgSsVxqsVyLRis AsV AL][zmsLiLij. FdxqsVNRPV zmnsLSRV [zqsy xmsLiRVN][NRPFsRLi][AsV dsLiN`P FsNTPLij.

  sVRVWLRi yxsLi\|ms FyLRi*d xmsLRis[VaRP*LRiVV$\ZaPLi, z|e] 15 (dTesys): $\ZaPLi[ sVbPsLS x[R=yV \ssLigSLRiVgRiVRVyLiVV. sVWRsL][\s VRyLRiLi sVNSLRiVsry*sV ARVLi[ sRx[sVxLRiV, FysVuyssVVV, ry*sVyLjiNTP sZaP[xtsQ @LRisV, @sVyLjiNTP sysLRisV,LRiVRx[sVLi, RLiU x[sVLi sLi xmspsV @LRiNRPVV , s[RxmsLiTRVV aSrQQQNRPLigSsLRi*zLiyLRiV. ryRVLiNSLi GRV gRiLiNRPV FyLRi*d xmsLRis[VaRP*LRiVV sVRVWLRi yxsLi\|msNRPVNRPV RLRi+ssVyLRiV. s[jgS RLRisxqsVs NRPVV xms[NRP xmsp][ @sVyLjis,ry*sVs RLji+LiRVNRPVLiVyLRiV. NRPVNRPV FsLi BLij NRPVgRiNRPVLiy [email protected] GLSV [aSLRiV. NRPV LSNRP][ ssV gjiLRiVV bPsysVLi][x[lLiRVRVyLiVV.

  OTPQQyLSRV xmsLjij[NTP rxVks ZNP[xqsV\|RLS`, |e] 15 (dTesys): xqsLiRyRNRP\sV rxVks FssN_LiL`i ZNP[xqsVRLSxmsosV NRPWy sWTd[s zqsH ZNP[LiR NSLSRVLi ALiRxms[a`P zqsH LiVVLi\lLiNRPL`i OTPQQyLSRVNRPV RLiVVLiLij. rxVks FssN_LiL`i ZNP[xqsV][ ALiRxms[a`PLiN`P NRPWy DLij. ALiRxms[a`P LiN`P\|ms RLSxmsosV s[gRisLiRLi [RWs BsxqsV{msLiN][LRiV zqsHs A[bPLiLij. kLi][ zqsH gRiVLS` XLiRLi FdxqsV DsyjNSLjiFss xqsVxLi, Fszqszms zqs|` $syxqsLSsosV, sW Tzms ZNP. @LRisLiRLSsosVsyLjiLiLij. gRiVLS` FsFsqs Fszqs LS NRPVsWL`i FyLiRsNRPV xqsVxLixqsxNRPLjiLisV AL][xms DLij. \|RLSRV[s HzmsRVqs A{mnsxqsL`i= sVqs[ ARVsNRPVgRij NRPWy VN`P [zqssV VRVyLRiV. r FssN_LiL`i ZNP[xqsV[ sVLjiLiR sVLijHzmsRVqs @jNSLRiVV OTPQQyLSRV sVVLiRV LRiV NSy= DLiVLiRsVRVyLRiV. BxmsZNP[ xmsV ZNP[xqsV][ gS Ds OTPQQyLSRV BxmsVRV C ZNP[xqsVsVNRPWy syLjiLiRsVyLRiV. DsR ryLiVV gS yLRis lLiT @NRPsV \sVsLig`i, FssWL`iFyxmsLkiqs NRPVLiN][Li, \sRVqs gRis AxqsV ZNP[xqsV syLRi \sxmso][ zqsH ZNP[LiRNSLSRVLi xqsLiRXzms LijsVc VrLij. kLi][s[ A ZNP[xqsVsV NRPWy OTPQQyLSRV[NTP BsV VRVyLRiV.

  LigS dLSsLi ryRLi NSRV : gSlLiT\|RLS`, |e] 15 (dTesys): LigS dLSsLi @|qsLid[ ryRLi NSRsxmsVR* sms, NSLilgixqsV aSxqssxqsVRV RWLRiV RVxmsNStsQ lLiT @yLRiV. xqsLiLi[sLiRV s Bj ryRLi NSRs ARVs xqsxtsQLi [aSLRiV. LigS LSxtsQ GLSVNRPVaSxqssxqs[ dLSsLi xmsFyj}qs LigSNRPV Lijs 116 sVLij aSxqssxqsV][ FssgRiVRVLiRs xmsbPLiyLRiV. LigS\|ms aSxqssxqs[ dLSsLi xmsFyjLiys LSxqsaSxqssxqsVV [xqsVs xysT yNRPs[Vss ARVs VRyLRiLi dsVTRW xmssRV][@yLRiV. LigSNRPV xmsRsoV @RgRiRLi[ RxmsV [Rs ARVs @yLRiV. C [email protected] N][xqsLi xmsRsoV N][LRiVN][sRLi[ RxmsV [Rs @yLRiV. LigS\|ms RsVNSLilgixqsV FyLki @juys[ RVj sLRiRVsVs ARVs @yLRiV. Rgjis xqsLiLi [sLiRVsaSxqssxqs[ dLSsLi xmsFyjLiys[ LSxqs A[Rs RxmsV @s ARVs @yLRiV.LSNUPRV N][xqss[V LSxqs aSxqssxqs NSLRiNRPsWsV @RVNRPVLi[LiRs ARVsssVLji+LiyLRiV. LSxqsj sVVR sVLi LSNUPRV FsLiys[ @s ARVs @yLRiV.dLSsLi Fyqs NSRs zqs NRPWy NSys[ AL`iFsqs xmsVRV][LiRs @yLRiV.LigS @LiaRPLi NSLilgiqs xmsLjij[ DLiRs, @LiRVZNP[ ysVV C FyLiR @sXj N][xqsLiNRPXztsQ [xqsVysVs @yLRiV.

  \|RLS`,zmnssLji15(dTesys): LSxtsQ aSxqssxqs xqssWs[aSV J LRiNRPLigS BxmsVRVs xmsLjizqsRV[ NSLilgiqs FyLkiNTPNRPdsVR rysVVLis[. BxmsZNP[ gRiWxmsoVgS Ds s[RsVNRPT [zqs yLRiLiRLjis NRPVxmsoNRPVs FsRLi RNRPVsVLis LRiLiNSsVLij. ssR xqssVxqsV, sVRLi ZNP[xqsVV sVVRVNRPVs @s[NSs[NRP xqssVxqsV C s xms[ @sNSaRPLi DLij. FssV[[Ds gRiWxmsosV aSLiRxmsLRiRVNRPVs sRLi J LRiNRPLigS zqsFsLiNTPLRiNRPV NRPdsVR rysVVLi[ NSsVLij.NSLilgiqs xmsLjizqs[@sWxLigS Dsj. \sLjisLSV @s[NRPLi sWxLjiLi y,FyLki[ @\sNRPR |msLRiVgRiVRVs[ Rxms RgRiRLi [RV. aSsWLRiV, sVRLi sVVRVxmsoV xqsXztsQLis N]R @xqssVLigSs[ Dsj. sVVsVLi ssLRixqsLRis LigS

  ssVLji+Li[ NSLilgiqs s[RNRPV [Vc [RV. s xmsoLiN][sysNTP xmsys xmsxmsORPQLi xmsRVxqsVLi[, Ds szqsLRixmsLRiRVN][sysNTP, BLiFLRiVsV DxmsaRPsVLixms[RVysNTPxmsRVLiRszqss xmsLjizqs[ sVVsVLi DyLRiV.aSxqssxqs[ L][yLki NSLRiNRPsW[ FyLiWs[, yy*LS xmsxmsOSQsV {sxmsLRiRysNTP, Rs ryys xmsxtsQLi[xqsVN][sRLi ARVs sVVLiRVs xqsy.BLiR xqsLiNTPQxtsQ\sVsyysLRiLi sVR y xqssV gRiVLjiLi, \lLiyLigRiLi RVzqsgRiVLjiLi, sgRi NRPWs[R gRiVLjiLi @|qsLid RLjiLiy.xqssV sLRisV xqsLiRLRiLigS D][gRiVNRPV Bs dsVVsLRis[LSs, DRsVNSLRiV\|ms |mss ZNP[xqsVsV sLRisVLiys, LigS\|ms dLSsLi [RWs N][LRiVRW AL`iFsqsxqsNSLRiNRPsWNRPV @RVRgji[ @sNSaRPsVVsj. gRisLRiL`ixmsxqsLigRiLi[ LigS xmsryss[ [NRPFsRLi][ AL`iFsqs,zms, zqszmsH xqsVNRPV N]R ARVVRLi NRPWy ]LjiNTPsLiVVLij.sWLji 29 yNS LRigRisVs xqssWs[aSV, gRisLRiL`ixmsxqsLigSsNTP RsyyV }ms dLSys AsWjLiRRLi][FyVc, sV xmss[aRP##|ms, RLjiLi, AsWjLi[ xmsNTPRVsVxmsysLigS xmsLjixmspLji [RVszqs DLij. Bs NSNRP, @s[NRP

  xmsFyys @LiaS\|ms xqssLiRsNRPV @sVgRiVLigSxmss[aRP##|ms[ dLSy\|ms RLRiV LRiVgRiVyLiVV. @sNSNRP,xmsa][QRLSV, xqsLiRLSsV gRiV\sVs xmsryssV,RxmssxqsLjigS LRigRiszqss AsWyV xqsNSLRiNRPsW[DLiLiVV. Ljigji DRsWs NRPWRgRiysNTP LigS FszqsBs NSLRiNRPsVLi NRPWy xqsxqssWs[aSV LRiVgRiVRVsNSLi[s[ DLiRRLi gRisVyL>RiLi. BNRP \sFsqsAL`iFyLki NRPLiRVyVRLjiLi ss gRissLRi FssV[V, sVVRL][s FsLiRVN][ssLigS DyLRiV. RsVNRPV xms[NRP gRiVLjiLixmso NSys @Tgjiy,RsV LSysWV AsWjLiR lLi[sVs skzqsy @jNSLRiFyLkiNTPxqsLiNRPs[V. gRissLkiRVV @sL>RiR \|ms yy=LRiLi [xqsVsLiRVNRPVNSLilgiqssVLi[ @xqsLiRXzms sQQNRPLi NSsRLi sVVRLiVVLij. gSgRisVV, FssWL`i FyxmsLkiqs ZNP[xqsV RLRiVyR zqsH RXztsQ [email protected] ZNP[xqsV\|mss[ ZNP[LikNRPXRLi NSNRP RxmsRV NS,LSsVs L][[ FsRVLRi[V @zmsRV\sVs xmsLjizqsRVsVRXztsQ[ |msVcNRPVs gRissLRiLi @|qsLid s[jNRPgS RsV DsNTPsyVcNRPVs[ xmsRVRLi [RVsRV. ysVV NRPWy INRPgRidsRV\sVs aRPNTP @s xmsysNTP RLRi[sW sLRixqss[sWxqsNSLRiNRPsW xqsLis[sW RVLRiVNRPVgS FyssRV.

  nd+; deyX\T +>dt MTSsT, |e] 15 (dTesys): +

 • 4 V
 • 5>TsTys+, 16 |e] 2012 dTesys V
 • 6>TsTys+, 16 |e] 2012 dTesys V\\ y~qT n+sT, #s\ *| e]+> yj\HsT. 0-5 d+es\ HsT\+ s*+#+
 • >TsTys+, 16 |e] 2012 V+q +&jTH d{ |t yTHCyT+{ (myTmdt) d nsTse+ SsT, nV dj`|d| d+>|PsY Hwq jTe{ |t d+>|PsY (mHjTTmdt) esTd> eT&k H+sY eH kq+ =qk>TT+&> d*j yTusY _Hdt d (jTe{ |t yTusY), jTe{ |t q kY y \T {|t` 10 s++> kq+
 • +> b q. #|+THsT. nsTT, $wjTyT m+{ n~] de#s+qT..>+> b mesT q{ksT?

  nd\T >+> mesT? s+uT mesT? nH$wj\| ]{ e# b |P] q{+#&+

  UjTyT nsTT, de n+ = #CH nV+ m|sY eeVs+|yU++~ _|t.

  CMYK

  CMYK

  dTesys V +T+ deT+ m+|+~.

  | |de m&] es+|&swH |t | kd{dt |t +&j, s|uT+ *| d+jTT+> sV+# dHn+srjT \|TTy\ |de b dtdH m+|q q\us+&T \ b dtdH kq+ d+b~+#Tq @ \T>T+ m&]es+. |eTTK d+^