ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 19-05-2012

of 15 /15
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 120 y˚T 19 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K X¯ìyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ø±e˝…qT q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT CM y K ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): ◊◊{° (CÒáá) |üØøå± |òü*‘ê\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ $&ÉT<ä\j·÷´sTT. á |òü*‘ê\˝À sêh $<ë´s¡Tú\T eTs√kÕ] ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤s¡T. >∑‘· HÓ\ 8q <˚X¯yê´|üÔ+>± »]–q á |üØø£å˝À sêh+ qT+∫ 55y˚\ eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á @&Ü~ ◊◊{° &Ûç©¢ á |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+∫+~. Ä HÓ‘· 6q e÷s¡Tÿ\T $&ÉT<ä\ #˚j·T>± X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT sê´+≈£î\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. |òü]<ëu≤<é≈£î #Ó+~q n]Œ‘Y n>∑sê«˝Ÿ C≤rj·T kÕúsTT˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. yÓTT‘·Ô+ 401 e÷s¡Tÿ\≈£î >±qT n‘·ìøÏ 385 e÷s¡Tÿ\T e#êÃsTT. #Û·+&û|òüT&é≈£î #Ó+~q $»jYT ø=#êsY ¬s+&√ kÕúq+˝À ì\Te>±, _Û˝≤jYTøÏ #Ó+~q ìXÊ+‘Y øö•ø˘ eT÷&√kÕúHêìï dü+bÕ~+#ê&ÉT. á |üØø£å˝À ø±q÷ŒsY CÀHé qT+∫í n‘·´~Ûø£+>± <äs¡U≤düTÔ\T sê>± ~«rj·T ë kÕúq+ eTÁ<ëdt CÀHé qT+∫ e#êÃsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ á |òü*‘ê˝À¢ eTq sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q l #Ó’‘·q´, Hêsêj·TD, uÛ≤wü´+ $<ë´s¡Tú\T eT+∫ sê´+≈£î\T kÕ~Û+#ês¡T. ÄeTs¡Dy˚T »>∑‹, Ç+~sê f…*$»Hé, »qì ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 89, me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 87, ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 88 C≤Ø s¡Vü≤dü´ C≤_‘ê˝À Jy√\T d”;◊ $q‹ y˚Ts¡πø Jy√\T C≤Ø #˚XÊeTì ¨+XÊK yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À »>∑‹, Ç+~sê f…*$»Hé, »qì ÇHéÁbòÕ ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î nqTeT‹dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√\T C≤Ø #˚dæ+~. me÷àsY πødüT˝Àq÷ düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, ø√H˚s¡T ndüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√\T C≤Ø nj·÷´sTT. ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ eT÷&ÉT Jy√\qT ¨+XÊK C≤Ø #˚dæ+~. Jy√\qT s¡Vü≤dü´ C≤_‘ê˝À ñ+∫~. »>∑‹, Ç+~sê f…*$»Hé, »qì ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 89, me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 87, ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î Jy√ 88ì C≤Ø #˚dæ+~. md”‡(@) πø≥–]˝À ø±ìŒ¤&Óì¸j·T˝Ÿ>± á Jy√\T ñHêïsTT. d”;◊ ø√]q y˚Ts¡πø Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ¨+XÊK esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ø±>± ø√s¡Tº˝À n{≤#YyÓT+{Ÿ |æ{ÏwüHé y˚ùd+<äT≈£î d”;◊ md”Œ yÓ+ø£fÒXŸ≈£î nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ d”;◊ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·TqT+~. ì+~‘·T\qT Á|ü•ï+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ ø√]q á&û »>∑Hé, zm+d”, me÷àsY πødüT˝À¢ á&û <äsê´|ü⁄ÔqT eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï ì+~‘·T\qT Á|ü•ï+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì d”;◊ ø√s¡TºqT ø√]+~. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, ;|” Ä#ês¡´, zm+d” πødüT˝À lìyêdü¬s&ç¶, l\øÏåà, sê»>√bÕ˝Ÿ, me÷àsY πødüT˝À ;|” Ä#ês¡´, ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·Tsê|òüTe\ yê+>∑÷à˝≤\Tø±yê\ì ø√s¡Tº nqTeT‹ ø√]+~. zm+d” πødüT nqTã+<Ûä #ê]®w”≥T yê+>∑÷à˝≤\T Çyê«\ì á&û n~Ûø±s¡T\T ø√s¡TºqT ø√sês¡T. d”;◊ ø£düº&û ñ‘·Ôs¡T«\T düe]+#ê\+≥÷ ìeTà>∑&ɶ |æ{ÏwüHé d”;◊ ø£düº&û ñ‘·Ôs¡T«\T düe]+#ê\+≥÷ d”;◊ ø√s¡Tº˝À ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5.30≈£î d”;◊ $#ês¡D eTT–XÊø£ C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ê\ì Äj·Tq á |æ{ÏwüHé˝À ø√sês¡T. ‘·qqT Á|ü‘˚´ø£ πø≥–Ø U…’B>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì eTs√ |æ{ÏwüHé ≈£L&Ü Äj·Tq <ëK\T #˚XÊs¡T. ìeTà>∑&ɶ ($T>∑‘ê 2˝À) ÄdüTÔ\ n{≤#YyÓT+{Ÿ≈£î eT÷&ÉT Jy√\T C≤Ø ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æùdÔH˚ n_Ûeè~Δ sêj·T<äTs¡Z+ s√&éc˛˝À d”m+ nq+‘·|ü⁄s¡+, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~Δ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ ù|<ä\T, kÕe÷qT´\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ sêj·T<äTs¡Z+˝Àì u§eTàqVü‰˝Ÿ, ø£H˚ø£˝Ÿ eT+&É˝≤˝À¢ eTTK´eT+Á‹ s√&é c˛\‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt≈£î zfÒj·T&É+ e\¢ n_Ûeè~ΔøÏ zfÒdæqfÒ¢qì nHêïs¡T. Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì uÛ≤Ø yÓTC≤Ø®‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î zfÒ¢ùdÔ eè<∏ë ø±e&É+ ‘·|üŒ eTs√{Ï ø±<äHêïs¡T. ø£H˚ø£˝Ÿ qT+∫ >√HÓVü‰˝Ÿ, ÁãVü≤àdüeTTÁ<ä+, u…qø£\T¢, m©“q>∑sY MT<äT>± Äj·Tq u§eTàqVü‰˝Ÿ es¡≈£î s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”m+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 2014 es¡≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î m˝≤+{Ï &Û√ø± ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘· myÓTà˝Ò´ Vü≤j·÷+˝À sêj·T<äTs¡Z+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ä˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt≈£î zfÒùdÔ sêj·T<äTs¡Z+ m+‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ kÕúì≈£î&Éì, Äj·Tq≈£î zfÒdæ ¬>*|æùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ñ+&ç n_Ûeè~Δ #˚kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. kÕúì≈£î&çøÏ z≥T y˚j·÷˝≤ kÕúìπø‘·s¡T&çø± nì Á|ü»\T ìs¡ísTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì myÓTà˝Ò´ #˚ùd+<äTπø ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ä¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\>=fÒº+<äT≈£î »>∑Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ósêdü, ;CÒ|”‘√ ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹ &ÉãT“qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+, Ç‘·s¡ bÕغ\‘√ ≈£îeTàø£ÿe⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »>∑Héô|’ Äj·Tq $eTs¡Ù\T >∑T|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø±\ô|’ »>∑Hé $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç+{Ïì ø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ù|<ä\≈£î Ç#˚à ì<ÛäT\T ô|+#êeTì, Ç˝≤+{Ï mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTì n<˚ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq ‘·bÕŒ nì Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’mdt ‘·eT bÕغ H˚‘· nì, ($T>∑‘ê 2˝À) ø±+Á¬>dt≈£î |ü≥º+ ø£&ç‘˚H˚ Á|üC≤_Ûeè~Δ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ø£wüº|ü&ç ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì πø+Á<äeT+Á‹ yêj·T˝≤sY s¡$ nHêïs¡T. mìïø£\T nj˚T´es¡≈£î |üs¡´y˚ø£å≈£î\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ˝Òø£b˛e&É+ Çã“+<˚ nì,nsTTqqŒ{Ïø° Ä ˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì yêj·T˝≤sY s¡$ X¯óÁø£yês¡+ nHêïs¡T. Äj·Tq >±+BÛuÛÑeq+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ düeTq«j·Tø£s¡Ô\‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq yê]øÏ ~XÊ ìπs›X¯q+ #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ Ç<ä›s¡T |ü]o\≈£î\qT ìj·T$T+#ês¡T. nsTT‘˚ bÕغøÏ eT+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\+ ñ+<äHêïs¡T. ¬>\TkÕÔeTH˚ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi≤¢\ì düeTq«j·Tø£s¡Ô\≈£î s¡$ dü÷∫+#ês¡T. ã÷‘Y kÕúsTT ø£$T{°\T #·Ts¡T>±Z |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT d”≥T¢ b˛sTTHê eT+∫ yÓTC≤غ kÕ~ÛkÕÔeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£\T »]π> ˇø√ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç<ä›s¡T |ü]o\≈£î\qT |”d”d” ìj·T$T+∫+~. |ü]o\≈£î\T Á|ü#êsêìï düeTq«j·T |üs¡T#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ñ|ümìï ø£\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘·àø£eTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü#êsêìøÏ C≤rj·T kÕúsTT H˚‘·\T ekÕÔs¡Hêïs¡T. á HÓ\ 20q eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ ø£*dæ ‘êqT |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± n+‘·≈£îeTT+<äT yêj·T˝≤sY s¡$‘√ d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsê j·TD uÛÒ{° nj·÷´s¡T. n+>√˝≤˝À eTq sêh ø±]à≈£î n+>√˝≤ <˚X¯+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï uÛ≤s¡‘· ø±]à≈£î\ qT s¡øÏå+#ê\ì d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq πø+Á<ä $<˚o e´eVü‰sê\ eT+Á‹ yêj·T˝≤sY s¡$ì ø£*dæ ø±]à≈£î\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 15 e+<ä\ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T z dæyÓT+≥T bòÕ´ø£ºØ˝À |üì#˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ »qe] qT+∫ J‘ê\T Çe«ø£b˛>± j·÷»e÷q´+ b˛©düT\‘√ ø±\TŒ\T »]|æ+∫+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À 250 eT+~ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î #Ó+~q yêπsqì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñqï düe÷#ês¡+ ‘·|üŒì, ø±]à≈£î\T ‹]– dü«<˚yêìøÏ e#˚Ã+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ bò˛Hé˝À #ÓbÕŒs¡ì $e]+#ês¡T. πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ n+>√˝≤˝Àì uÛ≤s¡rj·T ø±]à≈£î\qT yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): <√|æ&û <ës¡T\qT n&ÉT¶≈£î+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´+ n|üVü‰dü´+ ne⁄‘·T+<äì s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·,ø£&É|üm+|” »>∑Hé ñ<˚›•+∫ |üs√ø£å+>± nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫\¢s¡ <=+>∑\qT bò˛s¡®Ø πødüT˝À n¬sdüTº #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·|ü⁄Œ #˚dæq≥T¢ ‘˚*‘˚ ($T>∑‘ê 2˝À) ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ákÕ] z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ñ+fÒH˚ z≥T y˚ùd+<äT≈£î nqTeT‹kÕÔeTì πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüqsY ôV≤#Ymdt ÁãVü≤à ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\T »]π> kÕúHê\ìï+{Ï˝Àq÷ z≥s¡¢≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚dæq+<äTq á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. z≥T ø±s¡T¶ b˛–≥Tº≈£îqïyês¡T mìïø£\ ø£$TwüHé C≤Ø #˚ùd z≥s¡T dæ¢|t‘√ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì Ø‹˝À @|”˝À mìïø£\≈£î &ÉãT“ $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñ+<äì, Bìï n]ø£fÒº+<äT≈£î eT]‘· ø£]ƒq+>± e´eVü≤]kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ nq+‘·s¡+ mìïø£\ @sêŒ≥¢qT düMTøÏå+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq Äj·Tq dü∫yê\j·T+ qT+∫ nìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢, md”Œ\‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï πø+Á<ë*ìï+{Ï˝À M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. kı+‘· MT&çj·÷ ø£*Z ñqï sê»ø°j·T bÕغ\T.. yê] bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ns¡T≈£L\+>± Ç#˚à yês¡Ô*ï ($T>∑‘ê 2˝À) z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ‘·|üŒìdü] πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüqsY ÁãVü≤à ◊◊{° |òü*‘ê˝À¢ eTH√fi¯¢ dü‘êÔ yÓ’mdt ˝À≥T uÛÑØÔ #˚kÕÔ+ yÓ’mkÕ‡sY e+{Ï H˚‘· ˝Òø£b˛e&É+ Çã“+<˚... nsTTHê uÛÑØÔ #˚kÕÔ+ ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\Tù| \ø£å´+>± ø£èwæ #˚j·÷* Á|ü#êsêìøÏ C≤rj·T kÕúsTT H˚‘·\T ñ|ü mìïø£\T »]π> ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ç<ä›πsdæ |ü]o\≈£î\T bÕغ düeTq«j·T ø£s¡Ô\‘√ yêj·T˝≤sY s¡$ <√|æ&û<ës¡T˝qT mqTï≈£î+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´+ n|üVü‰dü´+ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ Á|üfi¯j·T+ edüTÔ+<ë Äs√|üD\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç m+‘· ˙‹|üs¡T&√ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê* ‘·q dü+düú˝À¢øÏ ô|≥Tºã&ÉT\T m˝≤ e#êÃjÓ÷ »yêãT #ÓbÕŒ*‡+<˚ |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D≈£î ø£ècÕí»˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À rÁe nHê´j·T+ »]–+<äì πød”ÄsY nHêïs¡T. ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ yês¡+ s√E˝À¢ nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ eTs√kÕ] ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ~>∑T‘êqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£\«≈£î]Ô, HÓf…º+bÕ&ÉT, mdtm˝Ÿ;d”øÏ 77 {°m+d”\ ˙s¡T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á_CÒwt ø£$T{° eTT+<äT Á|üuÛÑT‘·«+ |üdü˝Òì yê<äq\T $ì|æ+∫+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ ‘Ó\+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ Á|ü‘·´ø£å b˛sê{≤ìøÏ ~>∑T‘êeTì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ {°ÄsYmdt uÛÑeHé˝À ‘Ó\+>±D ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ì|ü⁄DT\‘√ πød”ÄsY düe÷y˚X¯yÓTÆ ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ ‘Ó˝+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ø£ècÕí »˝≤˝À¢ ‘Ó\+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ ÁøÏcÕí Á{Ïã÷´q˝Ÿ m<äT≥ Á|üuÛÑT‘·«+ @ yê<äq\T $ì|æk˛Ô+<√ yÓ\¢&ç+#ê\ì d”m+≈£î ˝ÒK sêùdÔ düŒ+<äq ˝Ò<äì πød”ÄsY nHêïs¡T. d”m+≈£î yês¡+ s√E\T >∑&ÉT$düTÔHêïeTì, á düeTdü´ô|’ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ô|{≤º\ì, ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ ‘Ó\+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ @+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs√, Á{ÏãT´q˝Ÿ eT+<äT @+ yê<äq\T $ì|ækÕÔs√ yÓ\¢&ç+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á yês¡+ s√E˝À¢ d”m+ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Bø£å #˚|ü≥º&ÜìøÏ ôd’‘·+ dæ<äΔ+>± ñHêïqì πød”ÄsY nHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ Ä+Á<Ûë d”m+>±qT, ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤>± uÛ≤$+∫ uÛ≤Ø Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£ècÕí C˝≤˝À¢ ‘Ó\+>±D yê{≤ m+‘· nH˚ $wüj·T+ ‘˚˝≤*‡ ñ+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À ˙{Ï bÕs¡T<ä\ s¡+>∑ ì|ü⁄DT\‘√ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ø£ècÕí Áf…ÆãT´q˝Ÿ˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕC…≈£îº\≈£î ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\ rs¡Tô|’ #·]Ã+#ês¡T. _>∑TdüT≈£î+≥Tqï $yê<ëdüŒ<ä Jy√\ ñ#·Tà ø£ècÕí »˝≤˝À¢ ‘Ó\+>±D yê{≤ ‘˚\Ã≈£î+fÒ ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄˝À ‘Ó˝+>±DqT $düà]+#ês¡T yês¡+ s√E˝À¢ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷* ˝Ò<ä+fÒ eTs√kÕ] ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕÔ Á_CÒwt ø£$T{° eTT+<äT Á|üuÛÑT‘·«+ |üdü˝Òì yê<äq\T $ì|æ+∫+~ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ¨+eT+Á‹ dü_‘·qT <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T >∑+≥\ bÕ≥T Ç+{À¢H˚ s¡Vü≤dü´+>± $#ê]+∫q d”;◊ Jy√\ yÓqTø£ me] Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äqï <ëìô|’ Äsê 26 Jy√\ >∑T]+∫ Á|ü•ï+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ dü_‘· düe÷<ÛëHê\ô|’ d”;◊ ndü+‘·è|æÔ! d”;◊ Á|üX¯ï\‘√ eT+Á‹ ñøÏÿ]_øÏÿ] ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 18 (düTes¡íyês¡Ô): $yê<ëdüŒ<ä Jy√\ $&ÉT<ä\ $wüj·T+˝À eT+Á‘·\ #·T≥÷º ñ#·Tà _>∑Tk˛Ô+~. |ü\T dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ n|üŒ{À¢ Jy√\T C≤Ø #˚dæq eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì d”;◊ ÄyÓT Ç+{À¢H˚ $#ê]+∫+~. <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T >∑+≥\ bÕ≥T ÄyÓTqT $#ê]+∫ Jy√ yÓqTø£ me] Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äqï $wüj·÷ìï Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. uÛÑ÷>∑s¡“>∑qT\ XÊK eT+Á‹>± ñqï dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ 9 Jy√\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ d”;◊ Á|ü•ï+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘·+˝À zm+d” πødüT˝À ≈£L&Ü d”;◊ $#ê]+∫+~. nsTT‘˚ »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À ôVA+eT+Á‹s¡ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì d”;◊ >√|ü´+>± $#ê]+#·q≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. düTe÷s¡T Hê\T>∑T >∑+≥\ bÕ≥T ÄyÓTqT düTBs¡È+>± $#ê]+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á πødüT˝À $#ês¡D ø√dü+ Vü‰»s¡T ø±yê*‡+~>± dü_‘êqT d”_◊ ($T>∑‘ê 2˝À) yêsTT˝≤sY s¡$‘√ ø£*dæ ãj·T≥≈£î edüTÔqï Hêsêj·TD

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 19-05-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 120 yT 19 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qTCMy K

  V*|dH n_e~sjTdt nu sT\qT u yTC>*|+#\ eTTKeT+ sDYesYs&|\T|#sT. +>dt |uT+ #|&TTqn_e~ d+eT s e\ e\ |TT+dt nu ] yDT>bs& u yTC >*|+#\ssT. {&|, ymksY +>dt b\ zfd e

 • 2VDkeT #bsT. $&TqTq |m\ H{wwH $&T ]>+ jT$T+#eT *bsT. n>, 20|mdt\ n~sT\qT kjT$T+#eTHsT. m+| kH + ~+beTHsT. +
 • dTesysXys+, 19 yT 2012 V
 • 4 V
 • s\T &\T, yT 18 dTesys.>\TbeTT\T
 • 6dTesys Xys+, 19 yT 2012 V s*dTq _j|TqT |+ VosY >esH *bsT. >TsTys+ s _jT+ neT+>s\TTHjT eq de#s+ yTs T& me> edT+
 • Xys+, yT 19, 2012 Vs&e+& u> Z+~. d+es+qe]`e] ed+ u>&e+& ZqT T*jTH es{esZ\T *bsTT. > @&~ qy #dH &e+& 3 X+ Zs. 56,650 T> qy >TsTysT y\&+q>D+\T $wj y\&+#sTT.|d& usD\| = |qT\T,~>TeTT\ dT++ |s>&+, sbsTT

  $\Te \Vq ,&s+es{ 2012 bs+u+ dy\T>*+qy

 • CMYK

  CMYK

  dTesys V

 • Xys+, 19 yT 2012 |J\T : 8

  s+>s&, yT 18, dTesys: LS[[VLkimns[ FsLRiVsoV, sRyVgSsVryLiVV[ G s[VLRiNRPV @sxqsLRisVVyW y xmsNRPsV zqs RLi[RWs ssryRV aSjNSLRiVsV

  LRiLigSlLi T NRPN RPLRiV ZaP[uyjA[bPLiyLRiV. aRPVNRPyLRiLi [s sVLiRLiLSsVsgRiWR gSsVLi[ GLSV [zqss\lLiRV \Rs RWRNRPV ARVs [email protected] FyyLRiV. C xqsLiRLRiLigS

  NRPNRPLRiV sWRVRW gRiR xqsLisR=LRiLiFsLRiVsoNRPV, sRyNRPV G s[VLRiNRPV N]LRiRLjigjiLi][ ys syLjiLiRVNRPVssryRVys @sVLiR [email protected] xmsNRPsV sVVLiRVgSs[zqsRLi [xqsVN]s gSsWNRPV xqsLRixmnsLS[RWs ARVs FyLRiV. sNTPdsRyV @jNRP RLRiNRPV [email protected] UL RiQ \|ms NRPhjis RLRiVdxqsVNRPVLisVs ARVs FyLRiV.sVz xqsLixmnsWyLRiV sVVLiRVNRPVss ^[ FsLRiVsoV, sRyxmsLizmsNRPV ($T> 2)

  V

 • 2 Xys+ 19, yT 2012dTesys, V
 • 3Xys+ yT 19, 2012 dTesys, V
 • dTesys, V +&+uT> MTsT #> |+#T #ksTT. s> + Z +&e. VV X+& MT M|,q&T. | u> |ue+ #|ksTT. |dT+~. MTsT L& MT mT en uZf MT *C +&*. MT &dtf MTsT MT *C m+| #dT+&. MTsT d{ H sDjT+> q&T #dT+~.

  n+ q&\ | eTV sT+T+~. eTTK k+ nejTy\ >T]+ C>\T rdT+f MTsT+ n+ q&sT. uV k+ +& y{| nded+> HsTTb*wt |dT+f n~ #dq sTy MT m n|dT+~? y{#d MT d>ZdT+~. |]d qT+& jT |&\+f MTeTTK+bT #T\ k+ q yq >| u> |ksTT. ` eT #T\qT >sT y# dT +#+&. s eyT\> y L{ qT Xu+ #dT+&. > eT\ y dT$T* +f T& Xu+ #jT+&.

  ` >| udt { yjT+&. udt { k bsT +T+~. udt { yk > s+>T k|+#&yT |#> eTse. y{| HsTT |sTT+{$T |ue+ |& s+> +#Te#T. y MTsT+|PsY| | #dT+f s+s+ | #jT+& =~> urdT+&. m|&H MT M q|&T MT #T\T, yqT d#Y #dse+&, sTy eTjT+&. MT ns# +&. L{ qT+&. M{ yC, j+{ yC |+&. eTT+C|P]> {sT> +#T MT yqT |P]> d#Y #d se+&,eTjT+&. q q nuk\T #d MT #T s |dsD#TsT> +T+~.

  n+T m |P]> s|~ n+ Zs>H |dT+~. f\J y] # ks*k +~. k+ |]Cq+ |j+ ysT Hds Zs> qT |dTHsT. u> `

  +s{ |sT>TTq H $ C> e]+~. `yTsTT, `sT +{$H&T k \+ e+~. B+ MTsT m+ eT+~ H{ |+&qTjsT#dTe#T. kw #{+> #s\T s|e#T. sY{ +{ HT {. |&T|\T mH |de u> jsT#dTHsT. u>T\ dVjT+ |+&T>\ Xu+\T me]H |+|+#

  e#T. d]+#e#T. s+CH eTTus V+T\T= H u>, >Dwt #T], sF bs$T d++~+q u>T\T mH e#sTT. M{ MTsT

  +{ q|{ |de eT& y#T. H H c|+> |t ` MTsT $ +& X\T eT]+ b&=u] e+> js b +{sTT. \+ sC\T s> e++>, yTsTd +&++ deTjT+ |&TT+~. {{yT+{ eTkC, yTwH, yT, VsY eTdt,yTT n$ eT]+ &T> essTT. sD+> e&T| sT|\T eksTT. y+T\T s*bsTT. +{ X\ VsTTsY k {{yT+{

  nedseTeT+ #T{ 30 $Tc\bT e~ j*. s VsTTsYedt ydTy*. VsTTsY edt d+ eq ns{|+&T {, 2 #e\ eTC, 1#e H *||dt jsT #dTy*. B sC\ |{+ 20 $Tc\bT s >sTy# {Xu+ #dTy*.

 • T|PsY, yT 18 (dTesys) : dss+ \ dt b jTY qsY dss+ \ s=ssY.dTswts& nHsT. Xys+ jTq @sT #dq $ KsdeyX+ e{&T.. dss+ \ &$H eT+Js ||qT d+ 45.35\\T eT+psH, +es y{ |qT\T

  e+ s>&+ qT 19\\T, + eT]= \\ s +> eeV]dTHsnHsT. s eT+ bs&, H>sE, $Tk\s&, >T+sT|, seTD, sCse, ~sT\T bZHsT.

  6 Xys+ yT 19, 2012dTesys, V

 • Xys+ yT 19, 2012 7dTesys, V
 • 8 Xys+ 19, yT 2012dTesys, V /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice