ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 21-04-2012

of 8/8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 92 @Á|æ˝Ÿ 21, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K X¯ìyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ø±e˝…qT q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT CM y K ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&綑√ düVü≤ Á|ü‹|üøå±\qT düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs=ÿyê\ì sêÁwüº |ü]o\≈£î\T yêj·T˝≤sY s¡$ ø±+Á¬>dt bÕغ ÁX‚DT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ~e+>∑‘· yÓ’mdt Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·÷≥T¢ bı&ç∫+<äqï »>∑Hé yê´K´\qT ‹|æŒ ø={≤º\ì ù|s=ÿHêïs¡T. d”m+ ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À X¯ó Áø£yês¡+ »]–q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ñ|ü mìïø£\ düMTø£å eTT–dæ+~. nq+‘·s¡+ yêj·T˝≤sY s¡$ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~Δ, |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT, bÕغ $~Û $<ÛëHê\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl\ì Äj·Tq bÕغ H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À e´≈£îÔ\T eTTK´+ ø±<äì, $<ÛëHê\T eTTK´eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£\ô|’ n~ÛcÕºq+ #ê˝≤ d”]j·Tdt>± ñ+<äHêïs¡T. düMTøå± düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± kÕ>±j·Tì nHêïs¡T. bÕغ H˚‘·\≈£î ø=‘·Ô>± ‘êqT @ ~XÊ ìπs›X¯q+ #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ nìï $wüj·÷\T $e]kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ eT∞¢ ôV’≤<äsêu≤<é ekÕÔqì yêj·T˝≤sY s¡$ #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT sêÁcÕºìøÏ e∫à ◊<äT s√E\T ne⁄‘√+~. á Á|üuÛ≤e+ ñ|ü |òü*‘ê\ô|’ ø£ì|æ+#ê\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, e÷#·s¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ô|’ yêj·T˝≤sY s¡$ eTTK´eT+Á‹, |”d”d” N|òt, ìjÓ÷»ø£es¡Z+ H˚‘·\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\T »]π> ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |ü~eT+~‘√ ≈£L&ç ã÷‘Y ø£$T{°\qT yês¡+ s√E˝À¢>± ìj·T$T+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. yê]‘√ e´øÏÔ>∑‘·+>± e÷{≤¢&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄ô|’ yêdüÔyê\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TC…bÕŒ\ì øÏs¡DY≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±>± yêj·T˝≤sY s¡$ ‘·q sêÁwüº |üs¡´≥qqT eTT–+#·Tø=ì q÷´&Ûç©¢ ‹]– yÓfi≤¢s¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ qT+∫ ùdø£]+∫q n_ÛÁbÕj·÷ìï Äj·Tq @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ Çe«qTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À n+‘·sê®rj·T nπø«]j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁcÕºìøÏ eTs√ Á|ü‹cÕº‘·àø£ C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº <äøÏÿ+~. ~q~Hê_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï ôV’≤<äsêu≤<é ˝À n+‘·sê®rj·T nπø«]j·T+ @sêŒ≥T ø±qT+~. q>∑s¡+˝Àì Äsê+|òüTsY`yÓTVæ≤B|ü≥ï+ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝À ì]à+∫q C≤rj·T eT‘·‡´XÊK n_Ûeè~Δ uÀs¡T¶ düeTT<ëj·T uÛÑyêHêìï πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ X¯s¡<é |üyêsY X¯óÁø£yês¡+ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T eT‘·‡´ n_Ûeè~Δ uÀs¡T¶ <ë«sê Á>±MTDñbÕ~Û neø±XÊ\T eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·Tì |üyêsY #ÓbÕŒs¡T. n_Ûeè~Δ˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ôV’≤<äsêu≤<é˝À n+‘·sê®rj·T kÕúsTT nπø«]j·T+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, ∫qï|æ\¢\≈£î m+‘√ $C≤„q<ëj·T+ø£+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À e], >√<ÛäTeT\ ‘·s¡Vü‰ m>∑TeT‘·T\ <äècÕº´ eT‘·‡´ dü+|ü<ä eT]+‘· ô|+bı+~#·&É+ <ë«sê #Ó’HêqT n~Û>∑$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì á dü+<äs¡“¤+>± H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄsTT˝Ÿ, |ü]ÁX¯eT\T, z&Éπse⁄\T @sêŒ≥T #˚dæq düeTj·÷˝À¢ ìsêÁX¯j·TT\e⁄‘·Tqï eT‘·‡´ø±s¡T\qT Ä<äTø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á>±MTD j·TTe‘·, Á|ü»\T e\dü yÓfi¯¢≈£î+&Ü nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì πø+Á<ä eT+Á‹ |üyêsYqT ø√sês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ o‘·\ –&ɶ+>∑T\T, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫qf…Æ¢‘˚ |ü≥ºuÛÑÁ<äT˝…’q j·TTe‘· ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+ q>∑sê\≈£î e\düu≤≥ |ü≥º≈£î+&Ü kÕúìø£+>±H˚ yÓTs¡T¬>’q ñbÕ~Û neø±XÊ\T bı+<˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. bÕø˘˝À |òüT√s¡ $e÷q Á|üe÷<ä+ #êø±º˝≤ msTTsYuÒdt e<ä› ≈£L*q uÀsTT+>¥ `737 ˝≤´+&ç+>¥ düeTj·T+˝À <äTs¡È≥q ` 118 eT+~ eTè‹ kÕsTT¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ s¡<äT› ñ‘·Ôs¡T«\T n+<˚es¡≈£î n¬sdüTº #˚jÓTT<ä›ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À @`2 ì+~‘·T&ÉT $»j·TkÕsTT¬s&ç¶øÏ ôV’≤ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ Ç∫Ãq u…sTT˝ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº s¡<äT›#˚dæ+~. $»j·TkÕsTT¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T dü+<äs¡“¤+>± øÏ+~Hê´j·TkÕúq+ #·÷|æq ø±s¡D≤\T düùV≤‘·Tø£+>± ˝Òeì ôV’≤ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. kÕsTT¬s&ç¶ u…sTT˝ŸqT eTs√kÕ] |ü]o*+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì d”;◊ Hê´j·TkÕúHêìøÏ dü÷∫+∫+~. áHÓ\ 13q d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TkÕúq+ Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T#˚dæ+~.ø±>± kÕsTT¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ Çe«&Üìï düyê˝Ÿ#˚dü÷Ô d”;◊ ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚dæ+~. á |æ{ÏwüHéô|’ düTBs¡È+>± $#ês¡D »]|æq <Ûäsêàdüq+ u…sTT˝Ÿ s¡<äT›#˚dü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T dü+<äs¡“¤+>± d”;◊ ø√s¡Tº düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT ñ\¢+|òæT+∫+<äì, ˇø£ÿ ø±s¡D+‘√ u…sTT˝Ÿ Çe«&É+ dü¬s’+~ø±<äì »dæºdt u≤\T ù|s=ÿHêïs¡T. á πødüT˝À $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ˇø£ÿ]H˚ n¬sdüTº ($T>∑‘ê 2˝À) Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ 53.75 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· ø£ècÕí |òüdtº eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝≤dtº ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡ |òü*‘ê\T X¯ó Áø£yês¡+ $&ÉT<ä\j·÷´sTT. yÓTT‘·Ô+ 8,50,433 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡Tø±>±, 4,57,146 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕdüj·÷´s¡T. 53.75 XÊ‘·+ eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡T. á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü u≤*ø£˝Ò ô|’#˚sTT kÕ~Û+#ês¡T. u≤\Ts¡T 49.73 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· ø±>±, u≤*ø£\T 58.32 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. m` Áπ>&é˝À 41.45 XÊ‘·+, _` Áπ>&é˝À 32.21 XÊ‘·+, dæ`Áπ>&é˝À 1818 XÊ‘·+, &ç` Áπ>&é˝À 8.16 XÊ‘·+ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡T. >∑‘˚&Ü~ b˛*ùdÔ ñrÔs¡í‘· 1.54 XÊ‘·+y˚Ts¡ ô|s¡>∑&É+ $X‚wü+. Ç+≥sY |òüdæºj·TsY |òü*‘ê˝À¢ ø£ècÕí õ˝≤¢ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝À ì*∫+~. >∑‘˚&Ü~ ≈£L&Ü ø£ècÕí õ˝≤¢j˚T {≤|t ù|¢dt˝À ì\e&É+ >∑eTHês¡Ω+. 71XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘·‘√ ($T>∑‘ê 2˝À) q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 20 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ e´‹πsø£ b˛sê≥+˝À eTs√ eTT+<ä&ÉT>∑T |ü&ÉqT+~. n$˙‹, q\¢<Ûäq+, »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ $wüj·T+˝À dü+j·TTø£Ô+>± b˛sê&Ü\ì nHêï Vü≤C≤πs, ãu≤ sê+<˚yé ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î pHé 3e ‘˚Bq &Ûç©¢˝À ˇπø y˚~ø£ô|’ ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ yês¡T X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüT≈£îsêe&É+, $<˚XÊ˝À¢ eT÷\T>∑T‘·Tqï q\¢<ÛäHêìï yÓqøÏÿ ‘Ó|æŒ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. &Ûç©¢˝Àì »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Bø£å #˚|üfÒº+<äT≈£î nqTeT‹ ø√s¡T‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø <äs¡U≤düTÔ #˚XÊeTHêïs¡T. >∑TsêZyé˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq Vü≤C≤πs, sêyéT<˚yé »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ, q\¢<Ûäq+, n$˙‹ n+XÊ\ô|’ rÁe+>± #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ$wü´‘Y ($T>∑‘ê 2˝À) n$˙‹ô|’ ◊ø£´ñ<ä´eT+ eTs√kÕ] Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï Vü≤C≤πs, sêyéT<˚yé pHé 3q &Ûç©¢˝À Bø£å yÓTÆì+>¥ nÁø£e÷\ô|’ d”;◊ $#ês¡D≈£î d”ád” dæbòÕs¡T‡ nÁø£e÷˝À¢ sê»ø°j·T H˚‘·\T, ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ bÕÁ‘·ô|’ düTÁ|”+≈£î πø+Á<ä kÕ~Ûø±s¡ ø£$T{° ìy˚~ø£ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ‘=$Tà~ ©E\ s¡<äT›≈£î dæbòÕs¡T‡ õ+<ë˝Ÿ dü+düú bÕÁ‘·ô|’Hê <äsê´|ü⁄Ô nedüs¡eTì dü÷#·q j·T&É÷´s¡|üŒ ã+<ÛäTÁ|”‹ô|’Hê d”;◊ $#ês¡D »s¡>±* q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 20: yÓTÆì+>¥ nÁø£e÷\ô|’ d”;◊‘√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q πø+Á<ä kÕ~Ûø±s¡ ø£$T{° (d”ád”) dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. ãfi≤¢] n≥M ÁbÕ+‘·+˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ $#ês¡D »]|æq d”ád” X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î eTs√ ìy˚~ø£qT düeT]Œ+∫+~. >∑qT\ nÁø£e÷˝À¢ sê»ø°j·TH˚‘·\T, ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ bÕÁ‘· ñ+<äì yÓ\¢&ç+∫+~. õ+<ë˝Ÿ, n<ë˙ ø£+ô|˙\ bÕÁ‘·ô|’Hê d”;◊‘√ $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+∫+~. uÛ≤Ø>± y˚Tfi¯ó¢ bı+~ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫q Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒ ô|’Hê d”;◊‘√ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì d”ád” dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. n<˚$<Ûä+>± ìØí‘· ø±\e´e~Û˝À dü]Vü≤<äT›\T >∑T]Ô+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*j·TCÒùd˝≤ Ä<˚•+#ê\ì ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àì 9 ©E\T s¡<äT›#˚j·÷\ì, ˝Ò<ë düôdŒq¸Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚j·÷\ì ø√]+~. ø£sêï≥ø£˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq nÁø£eT yÓTÆì+>¥ »]–q≥T¢ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ d”;◊‘√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì d”ád” düŒwüº+#˚dæ+~. m+.m+. *$Tf…&é ù|s¡T‘√ yÓTÆì+>¥ ©E\T bı+~ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À >∑qT\qT ø=\¢>={Ϻq õ+<ë˝Ÿ Á>∑÷|t bÕÁ‘·ô|’Hê <äsê´|ü⁄Ô nedüs¡eTì ‘Ó*|æ+~. n<˚$<Ûä+>± ˝≤´+&é &ûH√{Ïô|ò’ n_ÛjÓ÷>±\ô|’Hê <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì d”ád” dü÷∫+∫+~. u…+>∑fi¯Ss¡T &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{° <ë«sê uÛÑ÷eTT\T ùdø£]+∫, Ç‘·s¡T\≈£î ø£≥ºu…{Ϻq≥T¢ e∫Ãq Äs√|üD˝À¢ yêdüÔyê\qT yÓ*øÏrdæ, nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡e⁄+<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. yÓTÆì+>¥ ñ#·TÃ˝À j·T&É÷´s¡|üŒ ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ ;mdt j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. uÛÑ÷ nÁø£e÷\ πødüT˝À j·T&É÷´s¡|üŒô|’ n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ X¯óÁø£yês¡+ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î Ä<˚•+∫+~. j·T&É÷´s¡|üŒ Vü≤j·÷+˝À uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ nÁø£e÷\T »]>±j·Tì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± Äj·Tq ‘·q ã+<ÛäTe⁄\≈£î, düìïVæ≤‘·T\≈£î nÁø£eT+>± uÛÑ÷$T πø{≤sTT+#ês¡ì n_ÛjÓ÷>±\T e#êÃsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q πø+Á<ä kÕ~Ûø±s¡ dü+düú (d”ád”) j·T&É÷´s¡|üŒô|’ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\ì dæbòÕs¡T‡ #˚dæ+~. |”M »j·Tø£èwüíHé H˚‘·è‘·«+˝À d”ád” ‘·q ìy˚~ø£qT X¯óÁø£yês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô mdt.ôV≤#Y.ø£bÕ&çj·÷ H˚‘·è‘·«+˝Àì <ÛäsêàdüHêìøÏ düeT]Œ+∫+~. j·T&É÷´s¡|üŒ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï Áù|s¡D m&ÉT´πøwüHé kıôd’{°øÏ 2010 e÷]Ã˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± s¡÷.10 ø√≥¢ ($T>∑‘ê 2˝À) 2 »ª>∑Héμ ù|˝§<äT› bÕغ H˚‘·\≈£î yêj·T˝≤sY s¡$ dü÷#·q d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ñ|ü mìïø£\ô|’ düMTø£å >∑T+≥÷s¡T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯+ düe÷y˚XÊìøÏ CÒd” ~yêø£sY ¬s&ç¶ ¬>’sêΩ»s¡T »>∑Hé‘√bÕ≥T, Á|ü‹|üøå±\qT BÛ≥T>± m<äTs√ÿyê* dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢+&ç eTs√ Hê\T>∑T s√E˝À¢ eT∞¢ ekÕÔ: yêj·T˝≤sY s¡$ y˚Tø£bÕ{Ïô|’ b˛{°øÏ düT_“sê$T¬s&ç¶ `2˝À
 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 21-04-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 92 @| 21, 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qTCMy K

  Vdt bnHVH s& dV ||\qTdeTse++> mdt b XDT\d+#sT. ~e+> ymdt |yX|{q |\Td+eT |T+sT | m\dMT eTTd+~. nq+s+ yjTsY s$MT&j e{&T |uT n_e~, |\Td+eT | qT @ ~XsXq+ #jT+B n $wj\T$e]kq #bsT.eTs H\T>T sE eT V+> e{&TeT #bsT. $yjTsY s$ q sw |s qqT eTT+#T= q& ]ysT. sw+ +>dt b HjT\ qT+ d]+qn_bj jTq @dd n+BeqTHsT.

  V

 • 2Vdt b {. dT_s$Ts& b{ ~+|&+UjTyT+~. C eJ eTTKeT+ H + dV]+#T |\ eTsY 18 X+ K]kq+ *+~.

  yT 23 qT+ n&H d|yT+ |\TyT 23 qT+ H KsT es n&H d|yT+|\T sV+#qTqT +sYusT n~sT\T*bsT. n> pH 5 qT+ 9 es b |\ sVkeTHsT. n&H d|yT+ |\d+ yT 2e B>

 • dTesysXys+, 21 @| 2012 V e# n+Ty\ >T]+ nd\T |&+TTq s
 • 4 VRiLi. gRiR [Vyj C xqsV=xmssWy[ 20 sVLij xmsRWNRPVV RsFgS, C ALjiNRPxqsLisR=LRiLi[ 30 sVLij xms RWNRPVV CxqsV= xmssWy[R s FRWLRiV. gRiR [Vyj 17 sVLij xmsRWNRPVVsNRPLigRiVVgS sWLRi gS, C [Vyj 16 sVLij xmsRWNRPVVsgRiR soVgS sVgjiFRWLRiV.gRiR [Vyj \sVsL`ixmssWy[ 16 sVLij gSRVxmsRgS, C [Vyj 20 sVLijgSRVxmsyLRiV. @Li[ C xmssWysV F[ G xqsV=xmssWyV |msLjigRiVRVyRVs xqsxtsQsVsoRVLij. sVVLigSALki{qs[N`P @y` \|ms AyLRixmsT ZNP[xqsV xmsLjiuyLSsNTPsWLSs FsLiRVNRPVLiVciLij. gRiR [N`P @y`[ yyxmso 30ZNP[xqsVsV xmsLjixtsQLjiLi LS IxmsLiRLi NRPVRVLji yRVsVWLRiVA[aS xmsNSLRiLi LRiW. 50ORPQ xmsLjiLSs @LiR[zqsLi j. xmsxqsLisR=LRiLi ALki{qs @jNSLRiVV N][LRiV RVVc LRiVgRiVRWs[DyLRiV. @LiVVsxmsNUP ZNP[xqsVV @Li RLiR sWRLigSs[xmsLjiuyLRisVsoRVyLiVV.

  CrjT sVZ d |edt \T\T\TLLRRiiVVNNRRPPVVss[[ xxmmssRRVVRRLLii[[ ss[[RRVV

  @qT>T\ qT+ sD eTT+

 • dTesysXys+, 21 @| 2012 VkeTys+ ]> d+|T$T
 • 6dTesys Xys+, 21 @| 2012 V
 • Xys+, @| 21, 2012 V
 • CMYK

  CMYK

  dTesys V jTTe, M&T& e+{ \ q+ C#Tq jTTe Vs C> q{dTq + &k.|P>HD+ rdTq $T~. s+&Te+ |+ + $&T$T+#&T..? @+ #X&T?nq~ s MT