Kaisika Puranam in Telugu

of 33 /33
N~°ã¨∞Î N=∞`Õ <å~åÜ«∞}ÏÜ«∞ #=∞ó N=∞`Õ ~å=∂#∞*ÏÜ«∞ #=∞ó N=~åǨÏѨÙ~å}Ï#Î~°æ`« ÔH·tHõѨÙ~å}"£∞ NѨ~åâ◊~°Éèí@ì~°∞"å~°∞ J#∞„QÆÇ≤ÏOz# "åºMϺ#ã¨Ç≤Ï`«=Ú Ñ¨i+¨¯~°Î LÉèíÜ«∞"Õ^•#Î"åK«ã¨Êu, "åK«ã¨Êu, L."Õ.N=∂<£ ÔH.Zãπ.~å=∂#∞*ÏKå~°º™êfiq∞"å~°∞. PO„^è•#∞"å^Œ=Ú N=∞u Z<£ . ¿ÇÏ=∂|˚=e¡. „ѨHÍâ◊‰õΩÅ∞ ÔH·tHõѨÙ~å}"£∞ Kaisikapuraanam Z<£.¿ÇÏ=∂|˚=e¡ N. Hemabjavalli ǨωõΩ¯Å∞ : LÉèíÜ«∞"Õ^•#Î ã¨Éèíq. All rights reserved áêi÷= ÔH·tHõ^•fi^Œt „Ѩ^äŒ=∞ =Ú„^Œ}: 2005 „Ѩ`«∞Å∞: 1000 "≥Å: ~°∂. 20 „áêÑ≤Ιê÷#=Ú: ~å=∂#∞["å}˜ ã‘`å#QÆ~°O. LÉèíÜ«∞"Õ^•#Î ã¨Éèí ÃÑ[email protected]áê_»∞.–534 166. Ѩ.QÀ.lÖÏ¡† PO„^茄Ѩ^Õâò. Phone: 08818 223963. ÃãÖò 9440825631. Email: [email protected] _ç.\˜.Ñ≤ : _ç.\˜.Ñ≤ : _ç.\˜.Ñ≤ : _ç.\˜.Ñ≤ : _ç.\˜.Ñ≤ : LÉèíÜ«∞"Õ^•#Î ã¨Éèí =Ú„^Œ} =Ú„^Œ} =Ú„^Œ} =Ú„^Œ} =Ú„^Œ}

Embed Size (px)

description

The Commentary of this great historical event was graced by Swami Parasara Bhattar. It is translated into Telugu by Srimathi Hemabjavalli, the wife of famous Ubhaya Vedantha Vidwan Sriman K S (Pentapadu) Ramanujacharya Swami.

Transcript of Kaisika Puranam in Telugu

_e,_e~ ,-e-..-. ,e._e~ e-e,-. ,e.:..............._.e-.e.-e.-e ,..-., .-,-,,.-~e..c.ea....,.-.,,a .-.,,a a._e,-........o....,.-.e.N=u Z