ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 12-04-2012

of 8/8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 84 @Á|æ˝Ÿ 13, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K X¯óÁø£yês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ø±e˝…qT q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT Ç≥© ≥÷]düTº $&ÉT<ä\ myÓTà˝Ò´ $&ÉT<ä\ô|’ M&Éì ñ‘·ÿ+sƒ¡ z&é }#·ø√‘· πødüT˝À 18 eT+~øÏ J$‘· U…’<äT eTs√ ◊<äT>∑T]øÏ @&˚fi¯¢ ø±sê>±s¡+ 25 XÊ‘·+ d”≥T¢ ù|<ä\≈£î Çyê«*‡+<˚ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷* Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\≈£î düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ 2 2 2 ø£Ø+q>∑sY/ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ô|’ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY eTs√kÕ] eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘·q≈£î q#·Ãì yê]ì ‘=\–düTÔHêïs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ ø£Ø+q>∑sY˝À MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs¡Tÿ+≥Tqï &ûJ|” ~H˚wt ¬s&ç¶ì yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü«j·T+>± ôV’≤ø√πsº ~H˚wt ¬s&ç¶ì ‘·|ü⁄Œ |ü{Ϻ+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫q ‘·sê«‘· |ü<ä$˝À ñ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒ‘·T+<äì nHêïs¡T. @d”; &ûJ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ç e÷~]>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\Tqï yês¡T eT<ä´+ <äTø±D+ ô|≥Tº≈£î+fÒ ‘·ù|Œ$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº »HêuÛ≤˝À 92 XÊ‘·+ eT+~øÏ ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\THêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\T n+‘· eT+~øÏ m˝≤ e#êÃjÓ÷ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. s¡÷.50 ø√≥¢ ø£Hêï m≈£îÿe ô|≥Tºã&ç ô|{Ϻq ø£+ô|˙\ìï+{Ïô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\Tqïyê]øÏ ≈£L&Ü eT<ä´+ <äTø±D≤\THêïj·Tì Ç{°e\ yês¡Ô\T e#êÃsTT. <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñqïyê]øÏ e÷Á‘·y˚T ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\T ñ+&Ü*. ø±˙ dü+|üqTï\ #˚‹˝À ≈£L&Ü ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\THêïj·TH˚ ns¡ú+˝À bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&çq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ‘êqT me]ì {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T n+XÊìï ‘˚\Ãø£b˛e&É+ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT ø±+Á¬>dt bÕغ z&çb˛sTT+<äì XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12 (düTes¡íyês¡Ô): ôdCŸ\ ù|]≥ nHê´Áø±+‘·yÓTÆq uÛÑ÷eTT\qT ¬s’‘·T\≈£î n|üŒ–+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔyÓTÆ‘·T+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‘·´ø£å ø±s¡´#·s¡DqT dæ<äΔ+ #˚düTÔ+~. ôdCŸ\ ù|]≥ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ e<ä› qT+∫ uÛÑ÷eTT\qT ã\e+‘·+>± ˝≤ø√ÿe≥+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+>± ñqï ¬s’‘·T\qT ‘·eT yÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î {°&û|” ¬s’‘·T\ |üøå±q ì\ã&Ü\ì ìs¡ísTT+∫+~. sêÁwüº+˝À ôdCŸ\ ù|]≥ »]–q πø{≤sTT+|ü⁄˝À mø£ÿ&É |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT mø£ÿ&É ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ nyêkÕ\T>± e÷sêsTT nqï $wüj·÷ìï n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ n<Ûä´j·Tq ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ u≤ãT ìyêdü+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq eTTK´ H˚‘·\T düTBs¡È+>± #·]Ã+∫ Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄, <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, ø±\Te ÁoìyêdüT\T, ø=Dø£fi¯¢ Hêsêj·TD eT+∫¬s&ç¶ øÏwüHé¬s&ç¶ ø£$T{°˝À düuÛÑT´\T>± ñHêïs¡T. Ms¡+‘ê áHÓ\ 14q ø±øÏHê&É ôdCŸqT dü+<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. nø£ÿ&ç ¬s’‘·T\ b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æ yê]‘√ ø£*dæ Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ áHÓ\ 19q bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø±øÏHê&É ôdCŸqT dü+<ä]Ù+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ôdCŸ\T, |ü]ÁX¯eT\T ù|s¡T‘√ ù|<ä ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT ã\e+‘·+>± kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{À+<äì ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. Äj·÷ uÛÑ÷eTT˝À¢ <=&ç¶<ë]q dæúsêdæÔ yê´bÕs¡+#˚düTø=ì, nÁø£eT+>± ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~düTÔHêïs¡ì <ä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê\qT ‘êeTT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À ˝ÒbÕøÏå Hê˝…&é®Vü≤uŸ, ÁãVü≤àDÏ ñ≈£îÿ dü+düú\≈£î y˚˝≤~ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT ø£≥ºu…{≤º\ì <äTj·T´ ã{≤ºs¡T. dü<äs¡T dü+düú\T Ä uÛÑ÷eTT\qT u≤´+≈£î˝À¢ ‘·qU≤ ô|{Ϻ s¡÷.e+<ä\ ø√≥¢ s¡TD+ bı+<ëj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. á k˛eTà+‘ê yÓ’mdt »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T>± e∫à #˚]+<äHêïs¡T. n+‹eT+>± »>∑H˚ ˝≤uÛÑ|ü&ܶs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ uÛÑ÷ùdø£s¡D $<ÛëHêìï düeT÷\+>± e÷]Ãy˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ôdCŸ\ ù|s¡T‘√ |üsêBÛqyÓTÆq düú˝≤\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{≤eTì, ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT ‹]– yê]πø n|üŒ–kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·eT bÕ\q˝À |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|æ+#·uÀj˚T dü+düú\T H˚s¡T>± ¬s’‘·T\qT+#˚ e÷¬sÿ{Ÿ πs{Ÿ Á|üø±s¡+ uÛÑ÷eT\TqT ø√qTø√ÿyê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À düsêÿs¡T Á|üy˚Tj·T+ ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À |òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+ ≈£î|üŒ≈£L*q bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L©\T <äTs¡às¡D+ eT]ø=+<ä]øÏ rÁe>±j·÷\T Á|üe÷<ä |òüT≥qô|’ d”m+ düMTø£å u≤<ÛäT´\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T: ø£$TwüqsY >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 12 (düTes¡íyês¡Ô): z ìsêàD dü+düú ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± @ø£+>± @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L©\T düJedüe÷~Û nj·÷´s¡T. eT]ø=+‘·eT+~ ≈£L©\T rÁe>±j·÷˝ bÕ\j·÷´s¡T. bı≥º≈£L{Ïø√dü+ ≈£L* |üqT\≈£î e∫Ãq ø£wüºJe⁄\T |üì#˚düTÔ+&É>±H˚ eTè‘·T´e⁄ ø£ã[+∫+~. á dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ >∑T+≥÷s¡T˝Àì &=+ø£ s√&ÉT¶˝À »]–+~. n‘·´+‘· s¡B›>±ñ+&˚ á ÁbÕ+‘·+˝À s√&ÉT¶|üø£ÿH˚ Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\ j·÷»e÷q´+ ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ ìsêàD≤ìï #˚|ü{Ϻ+~. ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ\ ìsêàD≤ìøÏ ø±s=ŒπswüHé nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø=~› s√E\ qT+∫ ≈£L©\‘√ ôd˝≤¢sY |üqT\T #˚sTTdüTÔHêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝Àì eT{Ϻì ô|’øÏrdüTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À _\¶sY m≥Te+{Ï eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ eT{Ϻô|\¢\T ˇø£ÿkÕ]>± $]–|ü&É≥+‘√ @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L©\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. M]˝À q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. yÓTT<ä≥ ô|’uÛ≤>∑+˝À ñqï eT{Ϻ ø=~›>± C≤s¡&É+‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq ≈£L©\T ($T>∑‘ê 2˝À) ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 12 (düTes¡íyês¡Ô): ôdø˘‡ sê¬ø{Ÿ dü÷Á‘·<Ûë], bÕÁ‘·<Ûë] nsTTq ‘êsê #Í<ä] dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. ôdø˘‡sê¬ø{Ÿ˝À n¬sdüºsTTq Hê{ÏqT+∫ ‘·qπøbÕ|ü+ ‘Ó©<ä+≥÷ qeTàã*øÏq ‘êsê m≥ºπø\≈£î yêdüÔyê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T, m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T, dæ˙q≥T\T, b˛©dt n~Ûø±s¡T\ ã+&Üs¡+ ‘·q >∑T|æŒ{À¢ ñ+<äì, dü¬s’q düeTj·T+˝À >∑T≥Tº s¡≥Tº#˚kÕÔqì #ÓãT‘·÷ e∫Ã+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT b˛©düT $#ês¡D˝À nqï+‘·|ü˙ #˚dæ+~. ‘·q e<ä›≈£î e∫Ãq ô|<ä›\ s¡Vü≤kÕ´\qT ìdæ‡>∑TZ>± ã≥ºãj·T\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. áÁø£eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT >∑T+≥÷s¡T m+|”, d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘· sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ô|’ dü+#·\q yê´K´\T #˚dæ+~. eT+Á‹ ø£Hêï \øÏåà Hêsêj·TD >∑T]+∫ MT&çj·÷ m<äT≥ #Ó&ÉT>± #ÓbÕŒ\ì m+|” ‘·qqT ø√sês¡ì ‘êsê $e]+#ês¡T. Ç+<äT≈£î 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î Á|ü‹|òü\+ ÇkÕÔqì #ÓbÕŒs¡ì n+{À+~. nsTT‘˚ ø£Hêï \øÏåà Hêsêj·TD yÓTTVü≤+ ≈£L&Ü ‘·q≈£î ‘Ó©<äì, Ç˝≤+{Ï |üqT\qT #˚j·Tqì ‘êqT #ÓbÕŒqì düŒwüº+#˚dæ+~. <ë+‘√ >∑HéyÓTq¢qT Ç+{ÏøÏ |ü+|æ+∫ ‘·qqT #·+ù|kÕÔq+≥÷ u…~]düTÔHêïs¡ì ‘êsê #Í<ä] Äs√|æk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, m+|”‘√bÕ≥T, Äj·Tq ‘·eTTà&ç ø=&ÉT≈£î ¬>dtºVü≤Ödt˝À eTkÕCŸ #˚sTT+#·T≈£îH˚ yês¡ì #Ó|æŒ+~. eTkÕCŸ #˚ùd+<äT≈£î ne÷àsTT\qT |ü+|æ+#ê\+≥÷ ‘·s¡#·÷ ‘·qqT y˚~Û+#˚yês¡ì ù|s=ÿ+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‘êsê#Í<ä] Äs√|üD\qT sêj·TbÕ{Ï ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ndü\T ÄyÓT mes√ ≈£L&Ü ‘·q≈£î ‘Ó©<äì, ÄyÓT yê´K´\T |ü∫Ãnã<ë›\ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q≈£î n˝≤+{Ï ˙‹e÷*q sê»ø°j·÷\T #˚j·÷*‡q n>∑‘·´+ ˝Ò<äHêïs¡T. BìyÓqTø£ mes¡THêïs√? Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüTqì, ‘·q sê»ø°j·T J$‘·+‘√ #Ó\>±≥e÷&Ü\ì #·÷ùdÔ }s¡Tø√qì sêj·TbÕ{Ï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘êsê #Í<ä] yê´K´\ >∑T]+∫ MT&çj·÷ <ë«sêH˚ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqì, ÄyÓT yê´K´\qT #·≥º|üs¡+>± m<äTs=ÿ+{≤qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $\kÕ\ y˚≥˝À ‘êsê <äTsê>∑‘ê\T ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&綑√ ~–q bòı{À‘√ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\qT u…~]+∫q≥T¢ ‘êsê #Í<ä] b˛©düT\≈£î yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæìe÷˝À¢ q{Ï+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq ‘êqT $˝≤kÕ\≈£î n\yê≥T |ü&ܶqì, Äπsfi¯ó¢>± e´_Û#ês¡ eè‹Ô˝À ñqï≥T¢ ÄyÓT b˛©düT $#ês¡D˝À yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. |ü\T õ˝≤¢\ qT+∫ ne÷àsTT\qT rdüT≈£îe∫Ã, ($T>∑‘ê 2˝À) ôdCŸ nÁø£e÷\ô|’ ª<˚X¯+μ <ä+&Éj·÷Á‘· eT+Á‹ ø£Hêïô|’ sêj·TbÕ{Ï ª‘êsêμÁdüÔ+? ø£Hêï >∑T]+∫ u≤´&é>± #ÓbÕŒ\ì u…~]+|ü⁄ #Ó|æŒq≥T¢ #˚ùdÔ s¡÷. ø√{Ï ÇkÕÔeT+≥÷ Ä|òüsY eTkÕCŸø√dü+ ne÷àsTT\qT |ü+bÕ\ì y˚~Û+#˚yês¡T m+|”ô|’ ‘êsê #Í<ä] dü+#·\q yê´K´\T ‘êsê Äs√|üD\T rÁe+>± K+&ç+∫q sêj·TbÕ{Ï yÓ’mdt‘√ ~–q bòı{À‘√ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚XÊqT sêdü©\\ <äèXÊ´\qT ô|Hé ¬øyÓTsê˝À ∫Á‹+#ê b˛©düT $#ês¡D˝À ‘êsê #Í<ä] n+^ø±s¡+ Vü≤˙|òt ø√dü+ eTT+ãsTT #˚]q b˛©düT ãè+<ä+ 2Jô|’ ªdüTÁ|”+μ≈£î sêÁwüº|ü‹ ìy˚<äq q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 12: ôdŒÁø£ºyéT rs¡TŒq≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\ô|’ sêÁwüº|ü‹ ìy˚<äq‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑Ts¡Tyês¡+ düTÁ|”+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+ ∫+~. sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ dü+‘·ø£+ #˚dæq á ìy˚~q˝À 8 dü+<˚Vü‰\qT düsêÿs¡T ˝ÒeHÓ‹Ô+~. m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢HÓ’Hê.. nìï s¡+>±˝À¢ düVü≤»eqs¡T\qT ‘·|üŒì dü]>± y˚\+ y˚j·÷*‡+<˚Hê nH˚ $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüTø√>√]+~. düVü≤» eqs¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫q $<ëq |üs¡yÓTÆq n+XÊ˝À¢ Hê´j·TkÕúHê\ CÀø£´+ ñ+&=#êà ($T>∑‘ê 2˝À) uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ {°&û|” n<Ûä´j·Tq ãè+<ä+ 14q ø±øÏHê&É ôdCŸ dü+<äs¡Ùq &ûJ|”ì ‘=\–+#·+&ç d”m+ô|’ m+.|æ. bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY ô|ò’sY
 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 12-04-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 84 @| 13, 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qT

  ]dT$&T

 • 2VD| s sjT+

  qqT nHjT+ #XsT\\||RRLLSS``,, GGzzmmss 1122 ((ddTTeessyyss)): RsNRPV @[email protected] [aSLRis {qssRVL`i NSLilgiqs s[R FyRVgRiV sLiNRPsoAs[Rs sQQNRPLi [aSLRiV. RssV sVLisLRiLi[NTP dxqsVN][sRLi[sVVLiRV sVLi @yRVLi [aSLRis, {qssRVLRisV NRPWygRiVLjiLiR[Rs @yLRiV. RsNRPV sVLi xmsRs Bs*NRPVLiy jsLigRiRsVVsVLiRVV N][ sRV xqsLRi lLiT, \sRVqs LSZaP[LRilLiT @lgi[ xmsxqsVR RsVyRV gRisLRiL`i, sW sVVsVLiN][ L][aRPRV @yRVLi [aSLRis AL][zmsLiyLRiV. jsLigRiRsVVsVLi \sRVqs LSZaP[LRi lLiTNTP NSLilgixqsV FyLki gRiVLjiLiRVRs sLiNRPso gRiVLRiVyLRiLi @yLRiV. FyRVgRiVsVyxLi s[NRPLRiV][ sWyLRiV. \sRVqsNRPV NSLilgixqsVgRiVLjiLi GdsV [RVRs @ @s VxqsVN][ys xmsRVyVNRPWy [}qs yRV NSRs ssVLji+LiyLRiV. LSxtsQLi[s OSQ s\s[ FsNRPLS WsVVsV xmsVR*Li sLis[ ssNTP By*sARVs TsWLi` [aSLRiV. @yNSLiR\sVs [yRV WsVVVssNTP sLis[ Ljigji By*s TsWLi` [aSLRiV. }msRNRPVWsVVV B}qs @NRPR yLjiNTP B NRPs* sRVss FyLRiV.NSgS Bs \sRVqs LSZaP[LRi lLiT \|mss NSLilgixqsV FyLki s[RVsVLiTxmsRVRVs sxtsQRVLi zqsLi[. sVLi N]LiRV sVVLRidsWxs GNRPLigS \sRVqssV RR slLi[NTP @LiW sVLiTxmsyLRiV.RyNRPV ARVs xRWLi[ [zqsLij GdsV [Rs AL][zmsLiyLRiV.

  dm+ sDY u\jT u{V

 • dTesysXys+, 13 @| 2012 V n
 • 4 VTTq es

  m+&y&$T Zq b\ ~>T&s[xqss FsLiR xmssLi Fy DRQ\|ms dsLigS xmsTLij. FsLiRV sVVRLRiRLi][FyjgRiVT RgRiV][Lij. NRPLRiVso, FsLiR NSLRiLigS yVgRiV s[ dLRi FyDR xmsTFsRLi][ @s xmsVR*, xmsLiVVs[V LiVVLkiNRPW xqsLRixmnsLS[N][RxmsTLij. s[xqss FyLRiLiLi[s[ Fy jgRiVT B DLi[ LSsVs L][[xqsgSsNTP RgjiFsRLi RVs @Vc \lLiRVV, yFyLRiVV BVc @jNSLRiVVNRPWy ALi][s LiRVRVyLRiV. C xqssVxqssV @jgRisVLi[LiRVNRPV BxmssVLi[ \lLiRVV FyTxmsaRPVsosV NRPLiNTP lLixms RWxqsVN][ysxmsaRPV\syjNSLRiVV xqsWxqsVyLRiV. [ \lLiRVV ssVVNRPVs ssryRVLiG RLRiT yysLRi xmsLjizqsRVV @sVNRPWLiRNRPFsRLi][ @LS[RV.kLi][ gSdsVVV xqsgSsNTP xqsgRiLi sVLij xms, ssryRWs sj[zqs,xmsNRPV sxqss xmsysWRV s[FyjgS FyTs AaRPLiVVxqsVyLRiV.yLji rsVRsV LRiW.10s[ sVLi LRiW.50s[ sLRiNRPV sLi FyTAsoV,lgi[V N]sVg][V [xqsVyLRiV. WsV, [LRiVs Ds |msR\lLiRVV \|qsRLissryRWsNTP xqs*zqs zms..

  A F~[s[ LiVVLki FnyLiV GLSVc [xqsVyLRiV. \lLiRVsV BLiRgSARVNRPVLiVcs FyTaRPsVsV ARVNRPVs[LiRVNRPV xmsVR*Li RLRiV dxqsVN][y=DLij. Ds xmsaRPVso, FyTs xqsLiLRiOTPQLiRVN][yLi[ xqsR*LRiLi xmsaRPVFxtsQbPLSV GLSVc [zqs ARVN][ys \lLiRVV N][LRiVRVyLRiV. [sVVRLi 50 xmsVR*, \|ms#s[Vc LiVVLkiV DyLiVV. \lLiRVsVLi Bs L][NRPVxqsVsWLRiV 18 ORPQV dLRi FyV }qsNRPLjixqsVLiRgS, s[xqss FyLRiLi##\sVs zmnssLjisVLi sWLji sLRiV yNTP C sVVRLi 14 ORPQ dLRiNRPV xmsTFLiVVLij.sVRsxms FybdPR ZNP[LiRLi xmsLjij[s 13 sV ZNP[Liy sVLiL][NRPV BjsLRiZNP[ 50 s[ dLRi FyV sxqsVLiRgS, ygS @j 45 s[ dLRiNRPVRgjiLij. sVVRLi FyDR[ LiVVLki, G{ms LiVVLkiV sVWRV ORPQdLRiV, xmsLiVVs[Vc LiVVLkiV sVL][ 11 ORPQV }qsNRPLjixqsVsVc @[email protected] s[xqsVyLRiV xmss[VR Ds{qss[ Fy DR gRidsRVLigSDLi[Lij. xmsjdLRiV FyV B[ s[VVLRiNRPLi Aso, lgi[, Lki= AsoVxmss[VR, sVVNRPs, BRLRi NRPLRiV s[}qs sVL][lLiLiRV sVWRV [email protected] FyryLiVV. @Li xmsNRP, xmsoztsQNRPLRi\sVs s[VR [NRPFsRLi][FyF~LigRiV\|ms ds RsLiVVLij. @jNRP s[T NRPWy Fy jgRiVTRgjiFsysNTP xmsys NSLRiLigS DLij. ssLji sVLi FyjgRiVT NRPs[V{msRgjiFRVLiRgS, sVd sL ds\ n+#H ydT+Tq nu sT\T

 • dTesysXys+, 13 @| 2012 VeTdT\ eTqq\T b+dtnsYs&, {X+sY, d|* eTTq, s+&T >eT\ n_e~ $T{ >eTdT\T, +>dts s\T ~sT\T bZHsT.

  n+>Hy& bdT\

 • 6dTesys Xys+, 13 @| 2012 V |P] #jT&+ ]+ 44 bs+_+#eTHsT.{ >|t +qT 5 \\ | |qT\ 5.50T {sTT+#eT *bsT.>T{ m& L&=s s+& #&e\dq u
 • Xys+, @| 13, 2012 V d|sY $u {sZ{qT s+q u+>SsT sjT # +sY T #Hd|sY+> c+~. |m`5 u>+> >TsTys+ kjT++ 4.00 >+\ #H ]q sjT # +sY` #Hd|sY+> eT* yTT m+#Tqu+>SsT sjT # +sY 8 $ qc 205 |sT>T\Tk~++~. |m`5 dH H n ~ ksT k~+, 206|sT>T\ $jT\ #H d|sY+> eTT+#dq # +sY > >(6dsT, 2 b s 68) |sT>T\T

  #jT>, V 57 |sT>T\T, n>s 45 |sT>T\T #d TnTeT ksT n+~+#&+ |eTTK b eV+#sT. u*+>sY3 $T rjT>, yTTs 2, &C 2 $ #=|q rdTHsT.nq+s+ u+{+> ~q #H d|sY+> T 206 |sT>T\\ zes 5 $T qwbsTT 208 |sT>T\T k~+$jT+ k~++~. #H > |ddt(71), T\T k~+ T $j\b eV+#sT. u+>SsT u\s eTTs

 • CMYK

  CMYK

  dTesys V eq >|t rdTqT #TTHsT. nsTT ~ sE y| qT+sD |s+> deTd \T HsTT. jTq yTT w& s> nqTq fyT +|{#d q|q |HH |s+> qT &Tq |&qu$dTHsT.