Islamic Voice Telugu

of 20 /20
nø√ºãsY 1`15, 2013, J K<é 25`õ˝Ÿ Vü≤C≤® 10, 1434 ÇkÕ¢$Tø˘ yêsTTdt 3 Væ≤‘√≈£îÔ\T dü+bÕ<äø°j·T+ Væ≤‘√≈£îÔ\T dü<ä«s¡Ôq ªªHÓ’‹ø£‘·qT <ëì ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeT Á|üe÷D≤ìøÏ #˚s¡Ã&ÜìøÏ qqTï Á|ü uÛ Ñ $+|ü #˚ j· T≥+ »]–+~μμ. nì <Ó e Á|ü £ Ô (dü ) Á|ü e∫+#ês¡ T. (eTTn‘êÔ Çe÷yé T e÷*ø˘ ) Vü≤Á»‘Y nãT›˝≤¢Vt≤ _Hé nÁyéT _Hé n˝Ÿ ndt (s¡õ) Ç˝≤ ‘Ó*bÕs¡T: ªeTVü‰Á|üeø£Ô (dü) no¢\eTsTTq e÷≥qT |ü*πøyês¡T ø±<äT. no¢\eTsTTq |üì #˚ùdyês¡Tø±<äT, Ç‘·s¡T\‘√ <äTsꓤwü˝≤&˚yês¡T ø±<äT. ªªHÓ’‹ø£+>± mes¡T eT+∫yês√ yêπs MT˝À >=|üŒyês¡T!μμ nì uÀ~Û +#˚ yês¡ T. (ãTU≤] ` eTTdæ ¢ yé T) Vü≤Á»‘Y eTTnCŸ (s¡õ) Ç˝≤ ñ˝Ò¢œ+#ês¡T : ªªqqTï jÓTeTHé (>es¡ ïs¡ T>±) |ü +ù|≥|ü &É T >TÁs¡ |ü ⁄ ]ø±ãTô|ø±fi¯ ófl yÓ ÷|ü ⁄‘· T+&É eTVü‰Á|üeø£Ô (dü) #˚dæq ∫e] ñ|ü<˚X¯+ ` ªªeTTnCŸ! Á|ü»\ m&É\ düÁ<äŒes¡Ôq‘√ yÓT\T>∑Tμμ nqï~. (eTTn‘êÔ Çe÷yé T e÷*ø˘ ) ªªeTVü‰Á|üeø£Ô (dü), nãT›˝Ÿ ¬ø’dt ‘Ó>∑ Á|ü‹ì~Û es¡Z Hêj·T≈£î&ÉsTTq nwü CŸqT dü +uÀ~Û +∫ Ç˝≤ nHêïs¡ T. n˝≤¢ Vt ≤≈£ î m+‘√ Çwü º eTsTTq ¬s+&ÉT dü<äTZD≤\T ˙˝À ñHêïsTT. n$ düVü≤q+, kÂeT´+μμ. (eTTdæ ¢ yé T ` ÇãTï nu≤“dt ) eTVü‰Á|üeø£Ô (dü) Ç˝≤ Á|üe∫+#ês¡T : ªªìsê&É+ãs¡+>± J$‘·+ >∑&É|ü≥+ ≈£L&É $XÊ«dü+˝Àì ˇø£ uÛ≤>∑y˚Tμμ. (nã÷<ëeP<é ` nã÷ ñe÷eT) Vü≤Á»‘Y C≤_sY (s¡õnHé) Ç˝≤ ñ˝Ò¢œ+#ês¡T : ªˇø£s√E eTVü‰ Á|üeø£Ô (dü), #·÷dæb˛<ëeTì e÷ Ç+{ÏøÏ e#êÃs¡T. nø£ÿ&É ˇø£ e´øÏ Ô <Û ä ÷[ ì+&ç q eTTK+‘√, dü +kÕÿs¡ V≤qyÓ T Æ q E‘· T Ô ‘√ ø£ qã&Ü &É T. Äj·Tq (dü), ªªáj·Tq e<ä› <äTyÓ«q ˝Ò<ë ‘·\ <äTe⁄«ø√&ÜìøÏ?μμ nì n&ç>±s¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· n|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq ã≥º\T y˚düT≈£îqï eTs√ e´øÏ Ô ì #· ÷dæ ªªÇ‘· ì e<ä dü ãT“ ˝Ò <ë ã≥º \T ñ‘· Tø√ÿ&ÜìøÏ ?μμ nì Á|ü •ï+#ês¡ Tμμ. ($TcÕÿ‘Y ) ø=~s√E\ ÁøÏ · + bÕøÏ Ô Hé ˝Àì ô|cÕesY ˝À ‘· Vt ≤Øø˘ m ‘ê*u≤Hé m bÕøÏ Ô Hé nì #Ó |ü £ îH˚ z dü +dü ú ˇø£ |ü ⁄sê‘· q #· sY à ÁbÕ+>D+˝À |ò ü TÀs¡ yÓ TÆ q u≤+ãT $k˛Œ¤ ≥HêìøÏ ˇ&ç >{Ï º <ë<ë|ü ⁄ 80 eT+~ ne÷j· £ Å ¬ ødü Ô e k˛<ä s¡ T\ ÁbÕD≤\T ã*rdü T≈£ î+~. ˇø£ #· sY Ã˝À Ç+‘· ô|<ä $k˛Œ¤ ≥q+, Ç+‘· ÁbÕDqwü º + »s¡ >≥+ Ç~ ‘=*kÕ] ø±ø£ b˛sTTHê #ê˝≤ ns¡ T<ä T nH˚ #Ó bÕŒ*. nsTT‘˚ Ç+‘· ô|<ä H˚ s¡ + #˚ dæ q|ü Œ{Ï ø° Ä dü +dü ú e÷Á‘· + ‘· eT ‘· |ü ì dü eT]ú +#· Tø√e&ÜìøÏ ˇø£ $‘· +&É yê<ëìï $ì|æ +∫+~. Ŭ ødü Ô e⁄\+<ä ÷ ÇkÕ¢ yé Ï X¯ Á‘· Te⁄\T, n˝≤π > Ŭ ødü Ô e <˚ X¯ q nyÓ T]ø± bÕøÏ Ô ô|’ u≤+ãT <ë&É T\T, Á&√Hé $e÷q <ë&É T\T #˚ dü ÷Ô ñ+~. nyÓ T]ø± ‘· q Á|ü j· T‘êï\T Ä|æ y˚ j· ÷\ì á <ë&ç #˚ XÊeTT nì ã≥º · Ï yÓ ÷ø±*øÏ *+≈£ îô|{≤º s¡ T. ndü \T yê]øÏ eTTdæ ¢ yé T Ŭ ødü Ô e⁄\ eT<Û ä ´ e´‘ê´dü +, bÕøÏ Ô ˙`nyÓ T]ø£ Hé \ eT<Û ä ´ e´‘ê´dü + ns¡ ú yÓ TÆ q≥T¢ ˝Ò <ä T. m+<ä £ +fÒ bÕøÏ Ô Hé ˝À m+‘√eT+~ Ŭ ødü Ô e⁄\THêïs¡ T. ø±˙ yês¡ T bÕøÏ Ô ˙j· TT˝Ò . yês¡ T nyÓ T]ø£ Hé \T ˝Ò <ë Á_{° wü s¡ T¢ ø±<ä T. n˝≤π > nyÓ T]ø±˝À #ê˝≤eT+~ eTTdæ ¢ yé T bÂs¡ T\THêïs¡ T. yêfi¯ ófl nyÓ T]ø£ Hé ˝Ò ne⁄‘ês¡ Tø±˙ bÕøÏ Ô ˙˝Ò , ns¡ ãT“˝Ò ø±yê\qï ìã+<Û ä Ò MT ˝Ò <ä T. ø±ã{Ï º · eT dü «+‘· <˚ X¯ bÂs¡ T\qT ‘· eT ‘√{Ï k˛<ä s¡ T\T>±, k˛<ä ØeTDT\T>± #· ÷dü Tø√yê*‡q u≤<Û ä ´‘· £ ÿ&É n~Û ø±s¡ +, |ü s¡ |ü ‹ ñqï dü e÷»+ô|q ñ+~. >eTHês¡ ΩyÓ TÆ q $wü j· T+ @e$T≥+fÒ Mfi¯ fl Ä˝À#· Hê <Û √s¡ DÏ eT÷dü b˛dæ q≥T¢ n#· Ã+ eTq<˚ X¯ n‹yê<ä dü +dü ú ˝q dü +|ò ü T|ü ]yêsY Ä˝À#· q˝≤>±H˚ ñ+~! Mfi¯ ófl≈£ L&Ü uÛ ≤s¡ Y ˝À ìedæ dü TÔ eTTdæ ¢ yé T\+<ä ]˙ bÕøÏ Ô ˙j· TT\ì >±˙, ã+>±¢ <˚ oj· TT\ì>±˙ ˝Ò <ë bÕø˘ $<Û ˚ j· TT\ì >±˙, ø£ ˙dü + uÛ ≤s¡ Y $Á<√Vü nsTTHê uÛ ≤$kÕÔ s¡ T, Á|ü #ês¡ + #˚ Ô s¡ T. Mfi¯ ófl ≈£ L&Ü ‘· eT ‘√{Ï bÂs¡ T\qT k˛<ä s¡ k˛<ä ØeTDT˝≤>#· ÷&É ˝Ò ø£ $<Û ˚ «wü +‘√ £ L&ç q ne÷qTwü <ë&É T\T #˚ dü TÔ +{≤s¡ T. eTq<˚ XÊìøÏ kÕ«‘· +Á‘· ´+ e∫Ãq|ü Œ{Ï qT+&ç »]–q e+<ä ˝≤~ eT‘· ø£ ˝À¢ ˝≤\T n+<ä T˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq \ø£ å £ î ô|>± ne÷j· £ bÂs¡ T\T Ç˝≤+{Ï eT‘· eTÚ&Û É ´ $<Û ˚ «cÕ\≈£ î ã˝qyêπ s. ˇø£ y˚ ¯ @<Ó Hê bÕøÏ Ô ˙ dü +dü ú me¬ sHê bÕøÏ Ô ˙ bÂs¡ T&ç |ü ¢ <˚ X¯ Á<√Vü ≤+ ˝≤+{Ï nqTe÷\T ø£ *– ñ+fÒ <ëìøÏ #· º |ü s¡ +>± #· s¡ ´\T rdü Tø√yê˝Ò >±ì, #· {≤º ìï #˚ ‹˝ÀøÏ rdü Tø√e&É + K∫Ñ· +>± ‘· ù|Œ. Ç˝≤+{Ï H˚ s¡ + @ <˚ X¯ dü TÔ \T #˚ dæ Hê, @ eT‘· dü TÔ \T #˚ dæ Hê ‘· ù|Œ ne⁄‘· T+~ ø±˙ ˇ|ü ø±<ä T. ô|>± eTTdæ ¢ yé T <˚ X¯ +˝À ìedæ dü TÔ qï eTTdæ ¢ y˚ T‘· s¡ T\≈£ î ÇkÕ¢ yé T ªõ$Tàμ nqï Á|ü ˚ ´ø£ ôVA<ë ø£ *Œdü TÔ +~. õ$Tà n+fÒ eTTdæ ¢ yé T\T u≤<Û ä ´‘· (õy˚ Tà<ë]) rdü T≈£ îqï bÂs¡ T\T nì ns¡ ú +. õMTà\ <Û ä q, e÷q, ÁbÕD≤\≈£ î dü +|ü Ps¡ í s¡ ø£ å D Çyê«\ì dü «j· T+>± Á|ü £ Ô eTTVü ≤eTà<é (dü ) ÄC≤|æ +#ês¡ T. n+‘˚ >±ø£ ªªˇø£ y˚ ¯ MT˝À me¬ sHê ˇø£ õMTà |ü ¢ nHê´j· T+>± Á|ü e]Ô ùdÔ rs¡ TŒ~Hêq <Ó e+ eTT+<ä T H˚ qT MT≈£ î e´‹π £ ø£ øÏ å <ës¡ T>± ì\ã&É ‘êqTμμ nì ôd\$#êÃs¡ +fÒ eTTdæ ¢ yé T\T ‘· eT eT<Û ä ´ ìedæ dü TÔ qï eTTdæ ¢ y˚ T‘· s¡ yÓ TÆ Hê]{° \qT m+‘· u≤>± #· ÷dü Tø√yê˝À dü Œwü º eTÚ‘· T+~. eTTdæ ¢ yé T <˚ X¯ yÓ TÆ Hê ø±ø£ b˛sTTHê, eTTdæ ¢ yé T\T yÓ TC≤]{° ˝À ñHêï yÓ TÆ Hê]{° ˝À ñHêï nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ q÷, nìï dü +<ä sꓤ ˝À¢ e÷qe ÁbÕD≤ìï #· º |ü s¡ +>± ‘· |ü Œ e´≈£ îÔ \T ‘· eT≈£ î Çwü º yÓ TT∫Ãq≥T¢ Vü ≤]+∫y˚ j· T{≤ìï ÇkÕ¢ yé T nqTeT‹+#· <ä T. dü ÷sêVt e÷Ç<ë˝À n˝≤¢ Vt ≤. ªªˇø£ Vü ≤‘· ´≈£ î >±ì, uÛ Ñ ÷$T˝À ø£ ˝À¢ \+ π s|æ q+<ä T≈£ î >±ì (•ø£ å >±) ‘· Œ me¬ s’ Hê ˇø£ eTìwæ ì Vü ≤‘· ´#˚ ùdÔ n‘· qT dü eTdü Ô e÷qyê[ì Vü ≤‘· ´#˚ dæ qfÒ ¢ . n˝≤π > ˇø£ eTìwæ ÁbÕD≤ìï me¬ sHê s¡ øÏ å ùdÔ n‘· qT dü eTdü Ô e÷qyê[ ÁbÕD≤ìï s¡ øÏ å +∫qfÒ ¢ μμ nì e÷s¡ Z <ä s¡ Ùq+ #˚ XÊ&É T. n˝≤+{Ï ÇkÕ¢ yé T nqTdü ]dü TÔ HêïeTì #Ó |ü £ îH˚ yêfi¯ fl Á|ü es¡ Ô q @e÷Á‘· + ÇkÕ¢ yé T uÀ<Û ä q\≈£ î n>∑ TD+>± ˝Ò <ä T. $&É ÷s¡ y˚ T$T≥+fÒ á dü +<ä s¡ ¤ +>± nø£ kÕà‘· TÔ >± b˛|t >±]øÏ £ L&Ü e÷qe‘· «+ >Ts=Ô ∫Ã+~! yÓ +≥H˚ Äj· Tq á #· s¡ ´ |ü s¡ eT |ò ü TÀs¡ yÓ TÆ q ne÷qTwü #· s¡ ´ nì K+&ç +#ês¡ T. 80 eT+~ Ŭ ødü Ô e k˛<ä s¡ T\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘˚ Ç+‘· rÁe+>± K+&ç +∫q b˛|t >· ¬ s+&É T <ä XÊu≤\T>± Ŭ ødü Ô e <˚ XÊ\T eTTdæ ¢ yé T <˚ XÊ\ô|m&É Ó ]|æ ˝Ò £ î+&Ü <ë&É T\T #˚ dü TÔ HêïsTT. j· TT<ë\qT ôdHê´\≈£ î, ôdìø£ ú esê\≈£ î, <˚ X¯ dü ]Vü ≤<ä T\≈£ î |ü ]$T‘· + #˚ j· T≈£ î+&Ü s¡ ø£ s¡ ø±\ u≤+ãT Á|ü jÓ ÷>±\‘√ £ å ˝≤~eT+~ ne÷j· £ bÂs¡ T\qT Çsêø˘ , Ä|ò ü È ìkÕÔ Hé , bÕøÏ Ô Hé · ~‘· s¡ <˚ XÊ˝˝À Vü ≤‘· e÷s¡ Tdü TÔ +fÒ Ç+‘· es¡ £ L @ b˛|t øÏ Ä sêø£ å dü Áø° &É ne÷qTwü + nì|æ +#· ˝Ò <ë? @ b˛|t £ L \ø£ å \ dü +K´˝À #· ìb˛sTTq Ä ne÷j· £ eTTdæ ¢ yé T\T e÷qe⁄\T>± ø£ ìŒ+#· ˝Ò <ë? @ø£ ø£ å +>± ãTwt Ä|ò ü È ìkÕÔ ô|’ <ë&É T\T #˚ ÷Ô , ‘· q j· TT<ëìï ªÁ≈£ Lùd&é μ (<Û ä àj· TT<ä +) >± e]í +∫q|ü ⁄&É T ãTwt #Ó |æ Œ+~ ‘· |ü Œì b˛|t øÏ nì|æ +#· ˝Ò <ë? Çsêø˘ ô|nø±s¡ D+>± <ë&ç #˚ dæ £ å ˝≤~ eT+~ì bı≥º q ô|≥Tº £ îqï ‘· sê«‘· £ L&É ‘êqT Äs√|æ +∫q Jes¡ kÕj· Tq Äj· TT<Û ë\T \_Û +#· ø£ b˛e&É + e\¢ ‘êqT #˚ dæ q ne÷qTwü ø±+&É £ î Çø£ @ dü eTs¡ ú q $T>£ ∫e]øÏ ãTwt ªªÇsêø˘ ô|<ë&ç #˚ j· TeTì dü «j· T+>± <Ó ey˚ T qqTï ÄC≤|æ +#ê&É Tμμ nì dü eT]ú +#· T≈£ îqï|ü ⁄Œ&É T n˝≤+{Ï |æ ∫à Ļ\T <Ó e+ Çe«&É T ôw‘êHé ÇkÕÔ &É T nì b˛|t #Ó |ü Œ˝Ò ø£ b˛j· ÷sê? ás¡ ø£ +>± Á|ü•ïdü÷Ô b˛‘˚ |ü⁄≥Tºø=#˚à Á|üX¯ï\T ø√ø=\¢\T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ˇø£ eT‘·düTÔ\T ˝Ò<ë ˇø£ <˚X¯düTÔ\T nì ø±≈£î+&Ü n+<ä]ø° |ü ìø=#˚ à ˇø£ dü ÷Á‘· + eTq+<ä s¡ + >T]Ô +#· Tø√yê*‡q nedü s¡ + ñ+~. mø£ ÿ&Ó Hê @ ‘· ô|ŒHê »]–‘˚ <ëìï eTq+ m{Ï º |ü ]dæ ú · T˝À¢ q÷ dü eT]ú +#· £ L&É <ä T. n+<ä Tø√dü + Hê´j· Tã<ä +>± Ä˝À∫+#· >\>&ÜìøÏ |ü ìø=#˚ à dü ÷Á‘· y˚ T$T≥+fÒ MTs¡ T ú Hê\T e÷s¡ TÃ≈£ îì ˇø£ kÕ] Ä˝À∫+#· +&ç . ˇø£ y˚ ¯ bÕøÏ Ô Hé Ŭ ødü Ô e Á|ü <Û ëq <˚ X¯ yÓ TÆ j· TT+&ç ô|cÕesY ˝Àì ˇø£ eTdæ ® <é ˝À ˇø£ Ŭ ødü Ô e dü +dü ú u≤+ãT<ë&ç #˚ dæ 80 eT+~ì bı≥º qu≥Tº £ îì ñ+fÒ eTTdæ ¢ yé T\T dü eT]ú Ô sê? n˝≤π > ˇø£ y˚ ¯ nyÓ T]ø±j˚ T eTTdæ ¢ yé T <˚ X¯ yÓ TÆ e⁄+&ç es¡ Tdü >± Ŭ ødü Ô e<˚ XÊ\ô|’ q @ø£ ø£ å <ë&É T\T #˚ ÷Ô £ å ˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T ã*>=qïf… Æ ¢ ˚ b˛|t ìeTà≈£ î+&ç b˛j˚ Tyêsê? á$<Û ä +>± @ |ü ]dæ ú ‹HÓ Hê eTq+ Hê´j· Tã<ä +>± ns¡ ú + #˚ dü Tø√yê\+fÒ ú Hê\T e÷s¡ TÃ≈£ îì #·÷düTø√yê*. KTsY ÄHé ˝À <Ó e+ ªª<Ó yêìï $X¯ «dæ +∫q Á|ü »˝≤sê! MTs¡ T Hê´j· T+ ø√dü + <Ó yêìøÏ kÕ≈£ å î\T>± ì\ã&É +&ç . n~ dü «j· T+>± MT≈£ î, MT · *¢ <ä +Á&É T\≈£ î, MT <ä >Z ] ã+<Û ä Te⁄\≈£ î, ù|<ä ˝Ò <ë <Û ä ìø£ me]øÏ e´‹π £ +>± ñqï|ü Œ{Ï ø° (MTs¡ T Hê´j· T+ |ü øå ±H˚ ï ñ+&Ü*)μμ. (dü ÷s¡ ìkÕ 4:135) eTq+<ä s¡ + ÇkÕ¢ yé T uÀ<Û ä q\qT dü ]>±Z ns¡ ú + #˚ dü T≈£ îì dü s¡ «ø±\ dü sê«edü ú ˝À¢ <Ó y˚ #· ä nqTkÕs¡ +>± Á|ü e]Ô +#· &É +˝À eTq≈£ î e÷s¡ Z <ä s¡ Ùq+ #˚ j· TeTì n˝≤¢ Vt ≤ì ÁbÕ]ú dü ÷Ô ... dü <ë MT ùde˝À... b˛|t≈£î nø£kÕà‘·TÔ>± >∑Ts¡TÔø=∫Ãq e÷qe‘·«+ 107, 1e n+‘· dü TÔ , nXÀø±bÕ¢ C≤, >√˝§ÿ+&É ôVA≥˝Ÿ |ü ø£ ÿq, e÷kÕuŸ{≤´+ø˘ , ôV≤<ä sêu≤<é `500 004. E-mail: [email protected] ÇkÕ¢ $Tø˘ yêsTTdt ‘Ó\T>∑T |üø£å|üÁ‹ø£ ñ‘·ÔeT >∑TD≤\T ñ‘·ÔeT >∑TD≤\T kÂeT´+, Vü Q+<ë‘· q+ m&ç ≥sY ÇHé N|ò t : Ädæ|òü⁄B›Hé eTTVü≤eTà<é, MBA, LLB nk˛wæ j˚ T{Ÿ m&ç ≥sY : eTTVü≤eTà<é nãT›˝Ÿ U≤*ø˘ m&ç ≥sY : eTTVü≤eTà<é s¡|ò” ùwUŸ ã÷´s√ N|ò t : eTTVü≤eTà<é ÇÁãV”≤yéT ÄC≤<é dü+bÕ<äø°j·T es¡Z+

Embed Size (px)

description

October 1-15 Issue II

Transcript of Islamic Voice Telugu

 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K, q y] d+K y\H +~.

  |TsD\ nd\T sD+

  >dT H\ 27q >=&e\T yTTsY y >eT+ |TsD\ + s*bjsT.n+ ~>sT. dTesT12 y\ eT+~ nsdt #XsT. |\T dT\T qy|yX+#XsTT. +>dt, ;C|, ;md\ H\T sTesZ\qT s#>=fyK\T #XsT. |dtT, {sY e+{ kw MT&jq|&T |#s+ CsT> k+~. b eT |TsD\\ M&j\qT, s#>=f o]\qT #dq MT&jT\T, eT\ d+K| |&T $es\T+sYH{ $d+> y|+#sTT. y|+>sTesZ\ eT

 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K&bsT.
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K q> yeT jTqT+&T nqT, #|> #|> n\ C\ $wj L& y& d{> #d | n\&T.yTTeTTsY $ +&~, eJd\ + |*+ |\|qm+ >=| H |uy #|++~. TsY n+
 • nsY 1`15, 2013, J KD+#&sT. m> #+ |\T L& u>H zfksT. yC|sTT b*dn V+&\T, qsyT
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K\& }V+ mH eT\T, uw\T, d+dT\ \y\yTq eTqTsY qT+&$TCs+ esL }V+#q+ _q+ +~. >TsrjTT\H jT++#bsTTqsTT eT] +_q+ q us ]q qc eTT+ duT\qT sTTq u~T\ TsY sh|wqT ~>C]q+TsY |\ HH e|D #TH > s +>

  #|y*+ e|D #|&yT+{ ndV+>! ndTH&?s Hs\T, HsdT\ deTsq2002 >TsY esD+& sT>TT+&> V+eTTs\ y& m+ me> deT]+| #y&u+> VsVd yTs eTT+TqT $e]+#&T. n+ b+ |s {+#&MT ys\T e#sTT , jTq e\+ V+

 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K&T>TH T jTq X, eTVeT\T >#]ksTT. jTqJ$+ # |Tq\T | d\ $sT +{sTT. jTq |T z n=| >=| yT
 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J K b{|& #TT+~. n |+#&TTHsTT. #T XdjTHeT+` |q & |s. ~ nsdj T+u #+~q~.Kss # qT+ $$, |dT| s+>T +T+~. sTu (=~> |+&q , eT L&|dT|, >T +T+~. yT (u> |+&q T yT> +T+~. k eTq+ H Kss\T |>T\ d++~+q deTd \T,JsXjT deTd \T ( d+#, y#\T) |]cseTesTT.

  2. >=+TH=|, \TT, }|]T\ +, dsy >, eTT rdT+f|XeTq+ \T>TT+~.

  3. sp Vs+ bT Kss rdTe&+e\qT, Kss sk +{ |P> y&+ e\ sN{>TZT+~. y| >TZsTT.

  4. Kss|qT |rsE q&+ e\ sHyTZsTT. Xs+ y~ sTT+~. Kss *jT+, uds+,qTeTT yTTT\TsTT.

  5. eT+ dT\u +> se& Kss\T&&sTT. >T+&eT+, nd&{\ L& $ eT+$.

  6. Kss # me> (70`80 X+)sV&T +{sTT. |dt, >dt nH s+&T s\sV& $\Te (X) # me. $ *>Z

  Js + nesTT. yT< & T |rsT yTs T> T| & {\y] L& $ yT\T#ksTT. yTT #ysT. +&s* $ u> |]#>Tq+*q$ e&+ e\ jTT+ yy] $ {>|j>|&sTT.

  8. uT+#\q ] >TZT+~. n+f |yd+ s n> H |e\T >Z& *+> Kss\T , sy

 • nsY 1`15, 2013, J K
 • nsY 1`15, 2013, J KTV |sTTH qdtT$THVQyT sTwt
 • nsY 1`15, 2013, J K