ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Andhra Pradesh | Hyderabad

of 15 /15
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ :281 nø√ºãs¡T 29, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K k˛eTyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ø±e˝…qT q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT CM y K k˛ìj·÷, Á|ü<Ûëì\≈£î d”m+ ø£è‘·»„‘·\T |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ <äø£ÿì |ü<√qï‹ >∑qïes¡+, nø√ºãsY 28 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ndü˝…’q bÕ<äj·÷Á‘· 2013˝À uÛ≤»bÕ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ uÛ≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq >∑qïes¡+˝À Ä~yês¡+ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ¬s+&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·\T Á|ü»\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ Á|ü#ês¡+ ø√düy˚T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ düeTdü´\qT ($T>∑‘ê2˝À) eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãs¡T 28 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ bÕ\ eT÷s¡T qT+∫ e\dü\qT n]ø£&É‘êeTì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø√e&Üìπø bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+ #êqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˇø£ÿ s√E $sêeT+ ‘·sê«‘· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ XË{Ϻ Ä‘·à≈£Ls¡T qT+∫ Ä~ yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj·÷Á‘·qT ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑<ë«\ Á|üe÷<ä+˝À q&ÉTeTT ø£+&Ésê\T dü«\Œ+>± ø£~˝≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. psê\ ÁbÕC…≈£îº |üø£ÿH˚ ñqï Á>±e÷˝À¢H˚ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n+fÒH˚ ù|<ä\T m≈£îÿ e>± ñ+&˚ õ˝≤¢ nì yê´U≤´ì+#ês¡T. n$˙‹ Á|üuÛÑT ‘·«+ ø±s¡D+>± |üqT\T »s¡>∑&É+˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. e´ekÕj·T Ks¡TÃ\T $|üØ‘·+>± ô|]>±j·Tì, |ü+≥ \≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+{≤Hêïs¡ì nHêïs¡T. bÕe˝≤ e&û¶ ù|s¡T #Ó|æŒ s¡÷.2 e&û¶ edü÷\T #˚dæ eTVæ≤fi¯\qT n|ü\ bÕ\T #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£ e÷\T #˚ùdÔ eT+∫<√ MTπs #ÓbÕŒ\ì Á|ü»\qT n&ç >±s¡T. m˙ºÄsY düT» \ Ádüe+‹ |ü<∏äø£+ ù|s¡T‘√ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ ‘ê>∑T˙{Ï ì düs¡|òüsê #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæq πø+Á<ä eT+Á‹ eT+&É* düuÛÑT´\T @&ÉT>∑Ts¡T πø_HÓ{Ÿ, Ç<ä›s¡T dü«‘·+Á‘· ¨<ë, 13 eT+~ düVü‰j·T eT+Á‘·T\T>± Á|üe÷D+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷, |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ bÕ\eT÷s¡T qT+∫ e\dü\T n]ø£&É‘ê+ Á|üC≤düeTdü´\πø bÕ<äj·÷Á‘· $XÊK`dæ+>∑|üPsY $e÷q ùde\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ $XÊK|ü≥ï+, nø√ºãs¡T 28 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK`dæ+>∑|üPsY n+‘·sê®rj·T $e÷q ùde\T Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. dæ+>∑|üPsY msTTsY˝…’Hé‡ ÁbÕ+rj·T nqTã+<Ûä dü+düú nsTTq dæ˝Ÿÿ msTTsYy˚dt düØ«dtqT Á<√D+sêE lìyêdt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 130 d”≥¢ kÕeTs¡ú´+ ñqï á $e÷q+ yêsêìøÏ eT÷&ÉT s√E\T (Ä~, ãT<Ûä X¯óÁø£) sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+~. sêÁ‹ 10.05 >∑+≥\≈£î $XÊK #˚s¡Tø=ì ‹]– 10.55 >∑+≥\≈£î ãj·T˝Ò›s¡T‘·T+~. 4.30 >∑+≥\bÕ≥T Á|üj·÷D+ #˚dæ dæ+>∑|üPsY≈£î (Ä <˚X¯ ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+) ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTø£˝≤¢ #˚s¡T‘·T+~. nø£ÿ&ç qT+∫ nyÓT]ø±, #ÓjHê, ÄùdZ*j·÷ ‘·~‘·s¡ 19 <˚XÊ\≈£î $e÷q Á|üj·÷D≤ìøÏ nqTdü+<Ûëq+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. |üsê´≥≈£î\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T $e÷q düØ«düT ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>± {Ϭø{Ÿ #ÛêØ®˝À¢ dæ˝Ÿÿ msTTsYy˚dt sêsTTr Á|üø£{Ï+∫+~. kÕ<Ûës¡D+>± $XÊK qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î sêø£b˛ø£\T #˚ùd+<äT≈£î s¡÷.27,000 Á|üj·÷D #ÛêØ®>± ìs¡ísTT+#ês¡T. ‘=* HÓ\˝À Á|üj·÷DÏ+#˚ yê]øÏ s¡÷.6000 es¡≈£î sêsTTr ÇdüTÔHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T dæ+>∑|üPsY qT+∫ Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î yÓfi‚¢≥|ü&ÉT Äj·÷ $e÷Hê\T Hê\T>∑T >∑+≥\T $T+∫ Ä\dü´yÓTÆ‘˚ ñ∫‘·+>± dæ+>∑|üPsY q>∑sêìï #·÷|ækÕÔs¡T. 20 >∑+≥\T $T+∫ ìØøÏå+#ê*‡ eùdÔ πøe\+ s¡÷.2500πø edü‹, uÛÀ»q kÂø£sê´ìï ø£*ŒkÕÔs¡T. ø£+<äT≈£Ls¡T, nø√ºãs¡T 28 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT n$XÊ«dü+ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e÷≥ dü+>∑‹ n≥T+∫.. $XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eTVæ≤fi≤ H˚‘· yÓ’mdt.wü]à\ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘êqT #˚|ü{Ϻq ªªeTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+μμ bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ø£+<äT ≈£Ls¡T˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\qT ø±*à #·+|æq b˛©düT\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ yÓ[¢q |òüTqT&ÉT u≤ãT nì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·>±ì <ä<ä›eTà˝≤ e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY Á|ü»\ >∑T]+ ∫ m˝≤ Ä˝À∫+#˚yês√ ÄyÓT $e]+ #ês¡T. sêh Á|üuÛÑT ‘·«+ @$<Ûä+>±qT ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√ e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£ÿ dü+πøåeT |ü<∏äø£+ ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î n+<ä&É+˝Ò<äHêïs¡T. Äs√>∑´lì nHês√>∑´l>± e÷]Ãq |òüTq‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶πø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. ˇø£ÿ dü+πøåeT |ü<∏äø£+ ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î n+<ä&É+˝Ò<äHêïs¡T. Äs√>∑´lì Á|üuÛÑT‘·«+ >±*øÏ e~˝Òdæ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\≈£î »ãT“ #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\≈£î yÓfi≤Ôsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ¬sø£ÿ\ ø£wüº+ MT<ä á Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚dæ eTVü‰H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ mH√ï |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì yÓ’mdt wü]à\ nHêïs¡T. Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü<∏äø±\ìï+{Ï˙ Ç|üŒ{Ï bÕ\≈£î\T <ä÷s¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ÄyÓT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kı+‘· e÷eTH˚ yÓqTïb˛≥T bı&ç∫q |òüTqT&ÉT u≤ãT nì nHêïs¡T. Äs√>∑´ l˝À s√>±\qT ‘·–Z+∫ Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ yÓfi‚¢˝≤ #˚düTÔHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt yêfi¯ó¢ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢, $<˚XÊ˝À¢ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡ì wü]à\ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T 55 XÊ‘·+ ô|+#ês¡ì, n~ #ê\<äqï≥T¢ Hê\T>∑T XÊ‘·+ neTàø£|ü⁄ |üqTï $~Û+#ês¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. sêh+˝À Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï {°&û|” #√<ä´+ #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃ+<äì wü]à\ nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Á>±e÷\qT X¯àXÊHê\T>± u≤ãT e÷sêÃs¡ì, Ç|ü&ÉT @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì eT∞¢ n<˚ Á>±e÷˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïs¡ì wü]à\ Á|ü•ï+#ês¡T. øÏs¡DY düsêÿs¡Tô|’ u≤ãT $XÊ«dü rsêàq+ Á|ü»\qT ø±*Ã#·+|æ+∫ b˛©düT\qT |üsêeT]Ù+∫q |òüTqT&ÉT #˚‘·>±ì <ä<ä›eTà˝≤ e´eVü≤]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\≈£î »ãT“ #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‘·T\≈£î yÓfi≤Ôsê? : wü]à\ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãs¡T 28 (düTes¡íyês¡Ô):sêh ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ‘·q |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·qT ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Ä+<√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dæ+>∑÷s¡T qT+∫ *|òtº <ë«sê ˙fi¯ó¢ rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î #˚dæq Á|üj·T‘·ï+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± á Á|ü‹bÕ<äq ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É&É+, eTTK´eT+Á‹ qT+∫ kÕqT≈£L\ düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓT<äø˘˝À »]π> Ç+~s¡eTà u≤≥˝À bÕ˝§Zq≈£L&É<äì <ëyÓ÷<äs¡ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ bÕغ˝Àì d”ìj·Ts¡T¢ d”m+, &ç|üP´{° d”m+ eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´ ≈£î~πsÃ+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ∫qï |ü<∏äø£+˝À u…≥Tº#˚j·T&É+ m+<äTø£ì d”m+øÏ q#·ÃC…|üŒ&É+‘√, dæ+>∑÷sY *|òtº @sêŒ≥TøÏ øÏs¡DY≈£îe÷sY&ç¶ n+^ø£]+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î dü<äs¡T ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q nqTeT‘·T\T C≤Ø #˚j·÷\ì uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé&ç¶øÏ dü÷∫+#ês¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥˝À uÛ≤>∑+>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À k˛eT, eT+>∑fi¯, ãT<Ûä yêsê˝À¢ d”m+ |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. dü+>±&ç¶ qT+∫ j·÷Á‘· yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. j·÷Á‘·qT ìs¡ísTT+#˚ düeTj·T+˝À <ëyÓ÷<äs¡qT |æ\e≈£î+&ÜH˚ d”m+, yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\‘√ ‘˚B\T Ksês¡T #˚XÊs¡T. Bìô|’ <ëyÓ÷<äs¡ ø=~› s√E\T>± n–Z$÷<ä >∑T–Z\+ ne⁄‘·THêïs¡T. &ç|üP´{° ÄÁ>∑Vü‰ìï Á>∑Væ≤+∫q bÕغ H˚‘·\T <ëyÓ÷<äs¡‘√ #·s¡Ã\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á #·s¡Ã\ dü+<äs¡“¤+>± <ëyÓ÷<äs¡ d”m+ rs¡Tô|’ rÁe+>± eT+&ç|ü&É≥T¢ düe÷#ês¡+. @ø£|üø£å+>± ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥÷, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ nqï >ös¡e+ ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äì, dü«j·T+>± ‘·q XÊK |ü]~Û˝ÀH˚ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì u§‘·‡≈£î yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. Bìô|’ u§‘·‡ d”m+‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘ê>∑T˙{Ï‘√ bÕ≥T.. ìC≤+ kÕ>∑sY, |òüTq|ü⁄s¡+ ÁbÕC…≈£îº\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùd ÁbÕC…≈£îº>± $T–*b˛sTTq dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº qT+∫.. kÕúìø£ ¬s’‘·T\≈£î ˙{Ï yê{≤ ø£*Œ+#·&É+ #ê˝≤ ø±\+>± ˇø£ Á|ü<Ûëq &çe÷+&é>± ñ+~. n~ Áø£eT+>± <ëyÓ÷<äs¡ z≥¢ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ìπs›•+#˚~>± e÷]b˛sTT+~. Ç+‘· ∫qï ÁbÕC…≈£îº qT+∫ m‹Ôb˛‘·\ <ë«sê kÕ>∑T˙s¡T Çe«≥+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ n+≥THêïs¡T. B+‘√ á e´eVü‰s¡+ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îqï &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ Ä+<√˝Ÿ≈£î dæ+>∑÷s¡T qT+∫ *|òtº <ë«sê ˙fi¯ó¢ rdüT≈£îsêe&É+˝À $»j·T+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Ç+~s¡eTà u≤≥˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î <ëyÓ÷<äs¡ zπø eT+Á‹ |ü<ä$ ÇkÕÔeT+fÒ »>∑H˚ ‘·|ü≈£îHêïs¡T eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD ;ÛeTes¡+, nø√ºãs¡T 28 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·÷\T ø=‘=Ôø£ $+‘·.. bÕ‘=ø£ s√‘· nH˚ $<Ûä+>± e÷sêj·Tì sêh kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊU≤eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. Ä~yês¡+ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ;ÛeTes¡+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|üŒ{À¢ πø+Á<ä eT+Á‹|ü<ä$ ÇkÕÔeT+fÒ »>∑Hé e<ä›ì ‘·|ü≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<äy˚ <Û˚´j·T+>± |ü≥Tºã{Ϻ Çe«ø£b˛j˚T dü]øÏ ø±+Á¬>dtô|’ »>∑Hé <äTyÓTà‹Ô b˛XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚düTÔqïyês¡+‘ê ˇø£|ü{Ï ø±+Á¬>dt yê<äT˝Ò nqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#·T ø√yê\Hêïs¡T. »>∑Hé, ($T>∑‘ê2˝À) q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 28: dü«‘·+Á‘· ¨<ë˝À eT+Á‹ |ü<ä$ edüTÔ+<ä qT≈£îqï |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ |ü<√qï‹ \_Û+#·˝Ò<äT. XÊK˝À e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ\T #˚XÊs¡T. e÷qe eqs¡T\ n_Ûeè~Δ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ qT+∫ yêDÏ»´+, |ü]ÁX¯eT\ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹>± e÷sêÃs¡T. dü«‘·+Á‘· ¨<ë ø£*Œ+#˚ $wüj·T+˝À m<äT¬s’q ($T>∑‘ê2˝À) ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 28 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D˝À sêcÕZìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚j·T&É+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêcÕZìøÏ ‘·>∑T ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<Ûëì ($T>∑‘ê2˝À) q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 28: ‘·q Hêj·Tø£‘·«+˝Àì j·T÷|”@-2 eT+Á‹es¡Z+˝À ãVüQXÊ Ç<˚ ∫e] eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D nì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Ä~yês¡+ eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D nq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À eTT+<ädüTÔ mìïø£\≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π>, j·T÷|”@-2˝À ∫e] ÄK] eT+Á‹es¡Z $düÔs¡D nì #ÓbÕŒs¡T. nqTuÛÑe+, j·TTe≈£î\‘√ y˚Tfi¯$+∫q eT+Á‹es¡ZeTHêïs¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q H˚‘·\ ($T>∑‘ê2˝À) Ç<˚ ÄK] $düÔs¡D : Á|ü<Ûëì 2013˝À uÛ≤»bÕ Á|üC≤bÕ<äj·÷Á‘·: øÏwüHé¬s&ç¶

Embed Size (px)

description

ePaper, Online News Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Andhra Pradesh | Hyderabad

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ :281 nsT 29, 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qT

  CMy K

  kj, | d+>|PsY q>s#|ksT. 20 >+\T $T+ +#* ed e\+ s.2500 ed, uqks *ksT.

  +

 • 2V eTTy|&sT.> eTs u+&T s+ ]q
 • uqTy& , nsY 28 ( dTesys ):uqTy& |D, eT+&\+ eTTd+ k sT|HsT. d+
 • 4 V==++&&,, nnssYY2288 ((ddTTeessyyss)):: |uT+ M dsDd+ |{es\ KssT #jT
 • keTys+, nusY 29 2012

  5dTesys V

 • keTys+, nsY 29 2012

  6dTesys V

 • 7dTesys V *#&T. B+ yf esTd> s+&k] +&jTH >+&| f{qT k++ #dTH&T. &esY #+|jTHw|t yfn>kq+ =qk>TT+&>.nH s+& kq+ =qk>TTH&T. +&jTH >+& | b sY

  +&j sX |]+~. b sY +&j sdsT VH sYZ 8e kq+,b & sk 12e kq+, HsjTD ]jTH 21e kq+ sdtqTeTT+#sT.

  +&jTH >+& | $C yfqe+sY CrjT k|tu #+|jTH {

  |+#Y z|H u&+Hddt u>+> dHHV, bH &]D$TqT $T\ eTqT+~.&HsY z|H d|sYddt n={q dHHV.. |+#Y z|Hd|sY ddt L& q&T $TUjT jTJ 6-2, 7-6 (5) &z&+ d$dt #sTHsT.

  us ksY sY jTTesC d+> z{$ c +& |{sT. z {$s eT+ jTTM q * w+bT bZHsT. d+ nqTq qsY {{yT+{ sE\T >TsT#T= +& |{sT. sTT *w+ n+ \T>CdT= nz+> jTM q {J$+, qsY J$+| e{&sT.qsY deTjT+ jTM #q d+|sTT. deTjT+ qyTTV qT n+;sY ||{&T. =*d$ |qH $eTs\T HsTbsdTe+ bs+_+#sn&T eT+&|&&T. nsTT e\+ n+\ >s& eyT|m &sT\ &|{eTqT n+#H yjT+ nHjTeT>+;sY yU+#&T. |m & { {yT yT, T keTs ~ \+ bsTTH= d+yT >+;sY, dTswt sH, jTTesC d+>, $s{V, sY nH\T HsT. >&-_ VsH d+>, c+YXs, |CH zC, sVY Xs, #fXsY |Cs, n+ sVH,sH |sH, yTwt j&[email protected]

  qT+& >&-_ ksTT |&b&e+ >eTHs+. >&-d sM+ |ks\ dyTy&TTH sT |q\qT db q|#|+# M{ usYd+#sY >+ (;mdtmHm) >T]++~. esT |]~ d+d$j>H19 ns\

 • CMYK

  dTesys keTys+, nsY 29, 20128

  Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi,AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;[email protected] RNI NO: APTEL /2011/37990.

  |eH = de f{ KssT

  yTsyTH >+> s+uT de $&Tb uTeT V m+s ...sdTbsTT+~. Vs> y+{ |uT

 • keTys+, 29 nsY 2012 |J\T : 8

  uq>sY, nsY 28, (dTesys):eT |+& d| \T >sY |]~ eT+ &e+&T+~.

  s+>s& $$e\ qT+ | qs|PsY,eTVXs+, X+Xu syD#d+{sT.M] L&

  \_dT+&> ]f > n~ ] CrjTksTT u+> b{\T

  VTjTHsT. b{\bs+uy sh >essY qsd+VH VsTes y\&+#sT. n+srjTu+> &sT&T $C+bT |\TesT u+> &sT* bs+uedeTjT+ dH+#qTqT jTq *bsT.

  V&eTV+[ \jT+ e

 • 2 keTys+ 29, nsY 2012dTesys, V+ lydt ~sT\TqT sh+eT+ d_s&, sh jTTeq +>dt HjT\T sT\ MT jeT |\qT n+
 • keTys+, nsT 29, 2012 dTesys, VsY #+~q m+.$sqT jT$TdTqT+
 • dTesys, V C> eVdH e+{sT. n + +\| b{qT,|#T u> e+& u bdt | rdT+&. s Vq e+ ZbsTT. \Vq, Xdd]> &be+ L& eksTT. ~ |sTw\+f d\n~+. n~L& y] sTTeT+ q sHrdTbe+ edT+~. |sp yjeT+ #jT+&. ys d+ 4 e+{+ qbe&+,q+ sT >be+, Xs XeT #jT+ L&e#T. n~+> q+&. n~+> +f MT mq n+ n~ Js+ne{ d]bT+~. eT&T ksT n~+> H |#d #jT+&. #d yje\T MT eT]jTTXs e\T y&+&. n$ n\d *ksTT. eT+ e+&eTH~M{e\q *> n\d \D+> >T]+#+&. MT &jT++#T+&. n+qT sX, $#s+ e+{$ u$+#+&.bV+, yTyTT deTd \T +& #dT+&. \ + ysT> esJ$+ nqTHy]> e+f n$ MT Vs+| |ue+ #| \++& #ksTT. qT Te+{ ueq\T sjT+&.

  n\d b>=f esZ\T?

  kT\T, +{$j+# |#sY, sqT, m+ bsH eTq+ $j+# |#sY L& |sHs+&T n+ ssTT |#sY w|tqT#&+. ssTT me> ueq sD+ $jdT+{sT. k H]+qTe+{ T = s\ bT * +{sTT. eT]nTe+{ k H |#sY #sTT+#TH MT +{sTT. k H |#sY >H{ q|sTT. k bsT, ;#T MTsT >eT+#+{sT +{ |#sYqT M{ $\Te L& e>H +T+~.d#yTqTe+{ k H \T> L& eT\T#Te#T. ~ m|\> +T+~.sH |#sY: ne{ &sY me KsT m+

 • keTys+, nsT 29, 2012dTesys, V $jT+ k~+#sT. n+eTT+

  $jT+ k~+q 2009 L& ] >\Tb+dt HjT&T eTT |sT#THsHsT. jTq s\T n | |b~+#sT. sH s\T qT+ V y] kdt ss\Tn_q+~+#sT. b|* |D +>dt HjT\T ~ys+ kd k+& m uq d+#\T \Td Vs+ e+ #XsT. seT+ us& |s&, >+& qseT+, we*,_. cs&, sCs$, u*=+&, +>dt HjT\T bZHsT.

  Je y$

 • keTys+, nsT 29, 2012 dTesys, V|s+>eT+ l dT+ |syTX] qq \jT sD |w,+u_w+ sT>TTq+eT+ +T * w~+qT
 • 8 keTys+ 29, nsY 2012dTesys, V