ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 22-03-2012

of 8 /8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 63 e÷]à 22, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K >∑Ts¡Tyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ C…’ø={Ϻq »q+ Hê\T>∑T #√≥¢ ‘Ósêdü, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À ;CÒ|” ‹s¡T>∑T˝Òì $»j·T+ ø√ePs¡T˝À Á|üdüqïπø Á|ü»\ n+&É<ä+&É Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ˝À ªHê>∑+μ ¬>\T|ü⁄ ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î |üsêuÛÑe+ 2 y˚T\Tø√+&ç ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Äsê Ç˝≤+{Ï |òü*‘ê\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±y=<ä›ì ôV≤#·Ã]ø£ sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì Væ≤‘·e⁄ |òü*‘ê\ô|’ sêÁwüº m+|”\‘√ #·]Ã+∫q k˛ìj·÷ bÕغ ã˝Àù|‘êìø£ düeTwæº>± ø£èwæ#˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À ˝ÀbÕ\THêïj·Tqï ÄC≤<é q÷´&Ûç©¢, e÷]à 21: sêÁwüº+˝À @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î »]–q ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Äsê rdæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @&ÉT kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙dü+ ˇø£ÿd”≥TqT ≈£L&Ü ¬>\T#·Tø√˝Òø£b˛sTT+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À ñqï eT÷&ÉT d”≥T¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT #˚C≤sêsTT. B+‘√ Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT, s¡yêD≤XÊU≤ eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD≈£î bÕغ n~ÛcÕºq+ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ bò˛Hé #˚dæ $esê\T rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ bÕغ n~ÛcÕºq+ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚dæq≥T¢>± bÕغesêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì ø=ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝Àì Äs¡T ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T ãT<Ûäyês¡+ e#êÃsTT. sêÁwüº+˝À bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|üŒ{Ïø° @&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ˇø£ÿ kÕúHêìï ≈£L&Ü ¬>\T#·Tø√ø£ b˛e&É+ô|’ u§‘·‡ô|’ ˇøÏ+‘· ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓ+≥H˚ ìy˚~ø£ |ü+bÕ\ì Ä<˚•+∫q≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2009˝À ¬>\T#·T≈£îqï ùdºwüHé|òüTHé|üPsY, ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |ü≥Tºì\T|ü⁄ø√≈£î+&Ü eT÷&ÉT, ¬s+&√ kÕúHê\˝À ñ+&É{≤ìï, Ä~˝≤u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ˝À Á|ü‹|üø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˇ≥T¢ N*q|üŒ≥ø° ø±´wt #˚düTø√ø£b˛e&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á eT÷&ÉT kÕúHê\˝À ø±+Á¬>düT ¬s+&√ kÕúq+˝À ñ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îqï ø√ePs¡T ìjÓ÷»eø£es¡Z+˝Àq÷ eT÷&√ kÕúHêìøÏ |ü&çb˛e&É+ô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚dæ+<äì düe÷#ês¡+. bÕغ qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢ kı+‘· bÕغ ô|≥Tº≈£îqï yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·, ø£&É|ü m+|” yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nuÛÑ´]ú q\¢|ü⁄¬s&ç¶ ($T>∑‘ê 2˝À) Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶`ø√ePs¡T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ >∑+bÕ >√es¡ΔHé`ø±e÷¬s&ç¶ ‘Ósêdü bÕغ CÀ>∑T sêeTqï`Ä~˝≤u≤<é ‘Ósêdü bÕغ p|ü*¢ø£ècÕísêe⁄` ø=˝≤¢|üPsY ‘Ósêdü bÕغ sê»j·T´ ` ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ‘Ósêdü bÕغ Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶` Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ jÓTqï+ Áoìyêdü¬s&ç¶ ` eTVü≤ã÷uŸq>∑sY uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ yÓTT‘·Ô+ kÕúHê\T` 7 ‘Ósêdü ` 4 yÓ’ø±bÕ ` 1 ;CÒ|” ` 1 Ç+.ô|. ` 1 ñ|ü |òü*‘ê\ <Óã“≈£î uÀdæb˛sTTq >±+BÛuÛÑeHé eTs¡D eTè<ä+>∑+ ø£Ø+q>∑sY/es¡+>∑˝Ÿ/HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 21 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì eT˝≤´\ eT+&É\+ ø=+&É>∑≥Tº Ä+»H˚j·TkÕ«$T Ä\j·T+ düMT|ü+˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À |ü~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T eTè‹#Ó+<ës¡T. Ms¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï ˝≤Ø uÀ˝≤Ô|ü&É≥+‘√ Á|üe÷<ä+ »]–+~. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ yÓ÷sêÔ&é eT+&É\+ <Ûäsêàs¡+≈£î #Ó+~q 60eT+~ Ä+»H˚j·TkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T ø=+&É>∑≥Tº Ä+»H˚j·TkÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ $#˚ÃXÊs¡T. ãT<Ûäyê+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î yês¡T ˝≤Ø˝À ‹s¡T>∑TÁ|üj·÷D+ nj·÷´s¡T. |òü÷{Ÿ ~>∑T‘·T+&É>± ÁuÒ≈£î\T ô|òsTT˝Ÿ ne&É+‘√ ˝≤Ø |üø£ÿH˚ ñqï ˝Àj·T˝ÀøÏ |ü&çb˛sTT+~. á Á|üe÷<ä+˝À @&ÉT>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ä>±, eTs√ eTT>∑TZs¡T »–‘ê´\ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·Tqï ø£å‘·>±Á‘·T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘êdüãsê«˝Ÿ |üsêeT]Ù+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± ‹e÷à|üPsY eT+&É\+ πsDÏ>∑T+≥ e<ä› ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ôV’≤<äsêu≤<é ($T>∑‘ê 2˝À) y˚πs«s¡T s√&ÉT¶Á|üe÷<ë˝À¢ 19 eT+~ eTè‹ ø£Ø+q>∑sY˝À <Ó’e<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[¢edü÷Ô 10 eT+~ nq+‘·˝Àø±\≈£î.. ô|[¢yê´HéqT ˝≤Ø &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À ◊<äT>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\ eTè‹ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT ˝≤Ø\T &Ûûø=ì Ç<ä›s¡T <äTs¡às¡D+ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹, 16 eT+~øÏ >±j·÷\T ø√ePs¡T $»j·T+ ≈£î{Ï\sê»ø°j·÷\≈£î #Ó+|üô|≥Tº πø+Á<ä+˝À ‘·\~+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ sêìe«+ 2014˝À 35 m+|” kÕúHê\T ¬>\TkÕÔ+ #·+Á<äu≤ãT yê´K´\T >∑s¡Ω˙j·T+: »>∑Hé >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 21 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ‘·\e+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ sêÁcÕºìøÏ sê≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ Á|ü»\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ∫\ø£\÷]ù|≥˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø√ePs¡T˝À Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄q≈£î z≥Ty˚dæq Á|ü‹ˇø£ÿ]øÏ Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø√ePs¡T rs¡TŒ $\Te\T ˝Òì, $X¯«dü˙j·T‘·˝Òì sê»ø°j·÷\≈£î e÷s¡TŒ>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À #˚dæq yê´K´\qT »>∑Hé rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹øÏ zfÒXÊs¡+≥÷ #·+Á<äu≤ãT yê´U≤´ì+#·&É+ô|’ »>∑Hé eT+&ç |ü&ܶs¡T. ø√ePs¡T ñ|ü mìïø£˝À¢ &ÉãT“\T |ü+∫+~ ˙e⁄ ø±<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î Ç+¬øqï&ÉT ãT~ΔedüTÔ+<√qì yê´U≤´ì+#ês¡T.‘êqT z≥T≈£î 500 s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|≥º˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. u…\TºcÕ|ü⁄\T, ôV≤]fÒCŸ &Ó’Øì ô|{Ϻ+~ ‘êqT ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq #·+Á<äu≤ãT $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y >∑T]+∫ m|ü⁄&Ó’Hê Ä˝À∫+#êsêª? nì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. d”;◊ $#ês¡DqT ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT &Ûç©¢ yÓ[¢ ∫<ä+ãs¡+qT ø£*XÊ&Éì nHêïs¡T. ‘êqT n≥Te+{Ï ˙‹e÷*q |üqT\≈£î bÕ\Œ&É˝Ò<äHêïs¡T. sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ 35 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£îì, sêÁcÕºìøÏ e´ekÕj·TXÊK, ¬s’˝Ò«XÊKqT e#˚Ã≥≥Tº #˚kÕÔqì »>∑Hé Äy˚X¯+>± Á|üdü+–+#ês¡T. πø+Á<ä+ e<ä›≈£îyÓ[¢ #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îì j·÷∫+#˚ |ü]dæú‹ì e÷s¡TkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT @ ˇø£ÿs√C…’Hê dü∫yê\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢˝Ò<äì, @ n~Ûø±]øÏ, eT+Á‹øÏ bò˛Hé #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. ÄHê&ÉT q\¢ø±\Te˝À Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñqï+<äTπø ‘êqT Çìï ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïqì, ‘êqT ˇ+≥]ì ø±<äì, ‘·q≈£î eTVü‰H˚‘· n‹ô|<ä› ≈£î≥T+u≤ìï Ç#êÃs¡ì »>∑Hé nHêïs¡T. árs¡TŒ e÷s¡TŒ≈£î Hê+~ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ yêfi¯¢≈£L neø±X¯+ Çyê«* Ä<äs¡ÙbÕsƒ¡XÊ˝˝À¢ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\ uÛÑØÔô|’ ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 21 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝Àì Ä<äs¡ÙbÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\ uÛÑØÔø√dü+ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£L neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\$<ä´ &Ó’¬sø£ºsY, ø£$Twüqs¡¢qT Ä<˚•+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ áHÓ\ 27e ‘˚Bes¡≈£î ÄHé˝…’H√¢ ˝Ò<ë Á|ü‘·´ø£å+>± <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ê\ì dü÷∫+∫+~. kÕ+πø‹ø£ |üs¡yÓTÆq Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü ÄHé˝…’Hé˝À e÷s¡TŒ\T ≈£L&Ü #˚j·÷\ì ôV’≤ø√s¡Tº düŒwüº+#˚dæ+~. Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ‘·eTqT ≈£L&Ü ns¡TΩ\T>± |ü]>∑D+#ê\+≥÷ ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D »]|æq ø√s¡Tº á y˚Ts¡≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~.

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 22-03-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 63 e] 22, 2012 m&sY : &. ]uT VsY

  ;C| sT>T $jT+ePsT |dq |\ n+&sYs H>+ >\T|| m +>dt, {&|\ |sue+ 2

  yT\T+&| m\ |*\| +>dt n~cq+ s

  +{ |*\T |qse+ y=> +&\ Ve

  |*\| sw m+|\ #]+q kjb | deTw> w#j\ |\T|

  nu sT\ m+| b\THjTq Cdt n~cq+ s rdqT \Tk +~. @&T kH +>dtb d+ dTqT L& >\T#T bsTT+~. n++& >++>dt U q eT&T dT |&T #CssTT. B+ |dt$T{ nV+ e+ #dqT> \Tk +~. y+H y~ |+b\ \Tk +~. 2009 >\T#Tq dwH|TH|PsY, =|PsYjesZ\ |T\T|+& eT&T, s+& kH\ +&{,~usYs || \T>TV+ e+#dqT> \Tk +~. nsTT eT&T kH\ +>dT s+& kq+ +&+ >eTHs+.

  |c+> rdTq ePsT jeesZ+q eT&kH |&be&+| re nd+| e+#d+dt b n~H, &| m+|yjTdt >HVH s& nu ] q\|s& ($T> 2)

  |dqesY s&` ePsTymdtsY +>dt b

  >+b >esH` es&sd b

  C>T seTq`~u+ HsHs&` H>sYs +&|+&+{

  jTq+ oyds& ` eTVuq>sYusrjT q b

  yTT+ kH\T` 7sd ` 4yb ` 1;C| ` 1+.|. ` 1

  | |*\ +BueH

  eTsDeT+

  +q>sY/es+> /H\sT, e] 21 (dTesys): eT\ eT+&\+ =+&>T +HjTk$T \jT+dMT|+ ]q s&T |e

 • 2Vb {&| 17,839

  es&nu ] b zT

  $C ` >esH s& 44,465 (yTC)

  sd ` 5 ` 4yb ` 1 ` 1;C| ` 1 ` 1+>dt ` 7 ` 0{&| ` 7 ` 0sT\T ` 46 ` 1

  @ b m?b b.k >\T|

  | m\ |*\T.j b\ y>

  nu sT\T k~+q z $es\T.

  sw+ @&T kH\ ]q| m |dt, {&|\T # L&$jT+ k~+# bjsTT.

  ub e+ b\eTsTd+#\q $jT+ k~++~.

  b\eTsTcjT+ \T

  eTVuq>sY, e] 21 (dTesys): eTVuq>sY qd @+{ ;C| eTsk] s|++~.yTTsY jesZ+ ;C|k+ zT u+ n+&> \Tk +~. |m #\+ sTy ;C| $jT&+y++~. b nu ] jTq+ oyds& qdMT| sd nu ] V+| 1897 z yTCk~+#sT. yTTdt nu ]eTT+ sTy s+& ;C| Vyq&+~. yTTkq+ q sde] $Tw+ |+E+~. nsTTH ;C| #z&b |MTD b+ ;C|u> zT b\jsTT. |D+ {sYmdt b~ q]+~. ss b+ ;C| nu ]eq yTCH jTq >\Tb+sY $jT+ d+ sd n myT sCXsYs& L& sjT+> ;C| H |]D #+sd nu ] V+ 37,375, +>dt nu ]eTT\ |wt 23y\ |\T zT e#sTT.

  |*\T >TDbs+: &m| m\ |*\| +>dtb H\+ $eTs#dTy\ eT+ &md+#sT. |*\T|uT >TDbs+ y\nHsT. H\T b &sY $Xd+ *+#b

  +>dt re qw+ *> neX+ +dtb L& |\T *|+#sT.

  d+{yT+TqT >T]+#+ m\T | |]dT ]>sTT{&| \Vq |s#\ #dTHsT{&| Vj+H \+>D n_e~| |*\| #+

 • >TsTys+ 22, e] 2012 V
 • 4 V
 • >TsTys+, 22 e] 2012 VDy\T| {&|, +>dt >TDbs+ HsTy*

  dsY, e] 21 (dTesys) : \+>D d+ sJHe | m \+>Dy*q y] #dH +>dt, {&|\T d>TZ #Ty\ {sYmdteT+&\ nDydt, {&|\rsT es+f sujT sE L& y |*\T |qse+ nejTHsT.|{H +>dt, {&|\T \+>D | sw+ | dwyTq yK] y\&+#\&e+& #XsT. b \+>DyV >T] |&, udsYs&,D bT+sY _C| >\Tb+TsT\T & |&sTT. >+|>esH yTC | \+>Dy\T| d+ w #dq ys++|

  \T *bsT. ~ q $jT+ D|\+DyesH k~+q s+&y]>d++~+q $es\T HsTT. | m\ z+| {sYjTdt nu ] >+|>esH sT >TsT =*

  s+& qT+& ~| =qk++~. yTT k +>dt nu ]m&ss& 3,574 zT e#sTT. eT]jTT \T>T bse 758 zT s> sT >TsT526 z ~+ =qk+~. s+&e s+&sT>TsT 5,015 zT s>, #sTT >TsT 2,839 zTs> d 923 zT e#sTT. s+&e s+& sT>TsT2,176z ~ + +~. eT&e s+& 5,697 zTsT >TsT s>, #>TsT 1,916s>, d890zT e#sTT eT&e s+& 3,781 z ~ +sT *+~. n, # 2,301 zT s>, d 890 e#sTT.H\Ze s+& 2,225 z ~ *+~. 5es+& 5,195 sT s>, #2,473, d ,1,139, sT >TsT 2,722 ~ + =qk+~. 6es+& 6,895 zT sT s>, #1,887, d 1044 zT e#sTT. 6e s+& sT>TsT 5014 z~ + +~. 7e s+& 6,101 zT sT s>,#2313, d 751 zT e#sTT. 7e s+& sT>TsT 3788 z ~ + +~. 8e s+& 5272zT sT s>, #1797, d 1154 zTe#sTT. 68e s+& sT>TsT 3475 z ~ ++~. 9e s+& 5718 zT sT s>, #2485,d 850 zT e#sTT. 9e s+& sT>TsT 3233z ~ + +~. 10e s+& 5916 zT sT

  s>, #1995, d 1707 zT e#sTT. 10es+& sT>TsT 4678 z ~ + +~. 11es+& 5190 zT sT s>, #1643, d 1502 zT e#sTT. 11e s+& sT>TsT 3547 z~ + +~. 12e s+& 4000 zT sT s>,#1846, d 1256 zT e#sTT. 12e s+& sT>TsT 2154 z ~ + +~. 13e s+& 3300 zT sT s>, #1380, d 1311 zTe#sTT. 13e s+& sT>TsT 1926 z ~ ++~. 14e s+& 3056 zT sT s>, #1346,d 1563 zT e#sTT. 13e s+& sT>TsT1713 z ~ + +~. 15e s+& 3747 zTsT s>, #1115, d 1537 zT e#sTT.15e s+& sT>TsT 2632 z ~ + +~. 16es+& 1971 zT sT s>, # 330, d 564zT e#sTT. 6e s+& sT>TsT 1641 z ~ ++~. yTT s+&e kq+ # >TsT,eT&e kq+ d *+~. {sYjTdt nu]>+|>esH 75,699 zT s>, | ] +>dt nu ]m&ss& 31,234 zT s>, \T>T bse 17,839 zT e#sTT. 1es+&qT+& 16e s+& es eTT++|>esH 44,435 z yTC]{ +|

  =* s+& qT+N ~ +

  es& e],21(dTesys): es&jesZ+ ]q =* | m \+>D sw d$T u #d+~.jesZ+ =* | m\Tse&+ > m |&T >\Tesd | m\ q kqT #{+~.|\ qeT\qT eeTT#jT+& \+>D sw d$T u yTC]{ | m >\Tb+~. \+>D sw d$T nu ] >+|>esH Xdq du du u{+~.&b{ T+dt b &b{qT dt nu ] m&ss& s+&e kq+ *|sTe , \T>T T +|>esH 75,699 zT s> | ] +>dt b d>+ zT s+&31,224 z d]|Ty* e+~. M{ nqTd]d \T>T bse 17839 z +>dt eq z d>u>+ L& #T+&&b{qT d+ jsT.

  | m\ {sYmdt uDs+&e kq+ +>dt &b{ sTTq {&|

  \Tb+~q nq+s+\+>Dswd$T nu ] >+| >esH b n+>s& H+| >esH |D|\ q n_yb>&, b]+X{, e$T+& syTwt, syTwt>Tb bTe+sY _C| nu ] jTq+lydts& $jT+ k~+#&+ | _qsY eT+&\ _C| HjT\T Vs+ e+#XsT. d+ _C| HjT\T [email protected] k+ eT&T sc\T q |Tq _C| +D | sc @sT #d d _C| +\T| |ysT d+s\T sT|= $TssTT\T |+ |{sT.

  e#s& {sYmdt $je se#s&, e] 21 (dTesys) : | m es& jesZ+ {sYmdtnu ] >+| >esH u yTC >\Tb+e {sYmdt ss\T, \+>DyHdt, {&|\T rsTesTy\ nHsT. s eT+ {sYmdt eT+&\ nse, syTwtHjT, HsjTD, ~sT\TbZHsT.

  wHs& *dq ;C| HjT\Tes&, e] 21 (dTesys) : _C| sw n\T| d+ w #dq wHs& |ysT wHs& n_q+&, p\] dT

 • 6>TsTys+, 22 e] 2012 dTesys V+| |Tq$jT+

  >dt @C dC #dq Vd sY

  CeuTdT+~. H\ 26e B qT+ s>T\T bs+u+qTq$q jTq *bsT. Ceu\s *&+ ]+~.+qT Ceudt nu ] m& ss&| ~| e] 14 qT+ 16 s+&es {&| nu ] T yDT>b|

  n~ | 37 y\ 51 zTb ne> 67.48 X+zT qy b nsTTqzT 27 y\ 517, qT 27 y\ 633, _qsY 42 y\ 059 >qT 31 y\ 809,es& |D+ 54 y\ 504 z27 y\ 475, es& ss 30 y\354 22 y\ 617 zT qy +>dt nu ] 31 y\ 234 zTse&+ 44 y\ 465 z yTC

  sk nu ] >\Tb+~qT m\ n~] &b{qT e\de+~. sk nu ] yTT 2 qT+& 5es+& es 2 y\ |& z n~|TT 7qT+& 11e s+& es 3 y\ |& zn~ L&THsT. 12e s+& 2 y\ |\T z n~ + +T13e s+& qT+& 16e s+& es 2 y\| n~ |TsT nu ] 6y\ 759 zT s> usTT seTT\T18 e+ q |dT+ sk bs|q >\Tb+~q >+| >esH n|{+>dt nu ] w;sYn| 47 y\ 708yTC >\T b+ +&&+ {&| XDT\qTnXs >T] #dT+~. +| >esHqTs> rdTy[ sk b XDT\Td+s\qT sT|e+ $Xw+, d+ sk nu ] >+| >esH q|Tq$j \+>D D [email protected] \ +> nd+_ q |jTq++T+\+T

  ys&, e] 21 (dTesys): ys&, CeuT eesHqT >*|+q es& jesZ|\ Xu_q++| >esH >\T| dsY eT+&\+ {sYmdt XDT nq+s&, udsY s&, e sE, eT] mjT, Xs&,~sT\T bZHsT.

  >+| >esH >\T|

  dsY q+Vq dTsTys+dsY, >+Vq d

 • >TsTys+, 22 e] 2012 V\qTz|H #dq|&T T+> neT+{ + *d+neT+{qT +| ] deTs #*k +~. mjTM500 d+ z|H #dqd+& |C T+> y& u> T\qT n+~+#\H
 • qswt, Xsq+|t y+.eq y] *d |#jT&+ #q+ +~. H =* qT+ L& qVs\T, | q{+q + qTy`HH.n\] qswt, Xsq+ yT& |*+. #dTq+d|PqeH HqT. H dV> s=e+{b\H, yT& b\H, uy|P]b\H # w+. yT& | $T*qsV b\ +eTT+T]+ e{&T... $T& H{ \HnH de q{dTHqqT. n~ +wt +. de d+ sT H\\T> yTesYsT>T+~. de _J e\H \T>T, $T\| me @> #|bjqT.sH eTs \T>T de#jTuTHqTnHsT. XKsY eTT\ |t C{| MT b m +T+~..? nn&q |X n~ e+ |dT ddHn qe #|+~.

  3& \]+#qTq f{|eT nH~ eTqTdTH