ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 17-03-2012

of 8/8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 59 e÷]à 17, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K X¯ìyês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com yÓTT‘·Ô+ e´j·T+ s¡÷.14,19,925 ø√≥T¢ Á|üD≤[ø£ e´j·T+ s¡÷.5,21,025 ø√≥T¢ Á|üD≤[πø‘·s¡ e´j·T+ s¡÷.9,69,900 ø√≥T¢ Á<äe´˝À≥T 5.9 XÊ‘·+`$˝≤kÕ\ô|’ |üqTïb˛≥T |üqTï edü÷fi¯¢˝À 32 y˚\ ø√≥¢ ‘·>∑TZ<ä\ yÓTT‘·Ô+ Á<äe´˝À≥T s¡÷.1,85,752 ø√≥T¢ ø√‘·\‘√ yê‘· ` dü+düÿs¡D≈£î ô|<ä›|”≥ Ä<ëj·T|üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ s¡÷.2 \ø£å\≈£î ô|+|ü⁄ Á|æj·T+ ø±qTqï @d”\T, Á|òæCŸ\T, Áu≤+&Ó&é <äTdüTÔ\T ‘·>∑ZqTqï n–Zô|f…º\T, m˝Ÿd”&û, m˝Ÿá&û {°M\T ªdü_‡&û\uÛ≤s¡+ ô|]–+~. Ä]úø£Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ Áø£eT•ø£åD ø=s¡e&ç+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£s¡+>∑+ ø±düÔ+‘· yÓqø£ã&ç+~. e´ekÕj·T+, ùdyês¡+>∑+ |ü]dæú‹ ˇøÏ+‘· yÓTs¡T>±ZH˚ ñ+~. Á<äy√´\“D+ ô|]–b˛e&Éy˚T Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔqï n+X¯+. Ä]úø±_Ûeè~Δ ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥T ≈£L&Ü ‘·–Zb˛sTT+~. Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝Àô|≥Tº≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï dü_‡&û\T H˚s¡T>± \_Δ<ës¡T\πø n+<˚≥T¢>± @sêŒ≥T#˚kÕÔ+μ ` Á|üDuŸ $esê\T 2˝À ø±s¡¢ <Ûäs¡\T ô|’ô|’øÏ.. ã&Ó®{Ÿ˝À m¬ø’‡CŸ düT+ø£+ ô|+|ü⁄‘√ ø±s¡¢ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑qTHêïsTT. e÷s¡T‹, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë, Vü≤√+&Ü dæjÓ÷˝Ÿ ø±sY‡ Ç+&çj·÷ ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\T ‘·ø£åD+ <Ûäs¡\T ô|+#·qTHêïsTT. á <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ 70 y˚\ es¡≈£î ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê. ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿ Á|üø±s¡+ @y˚Ts¡≈£î πs≥T¢ ô|+#ê˝À ˝…ø£ÿ\T y˚düTÔHêïeTì e÷s¡T‹ düTEøÏ Ç+&çj·÷ y˚TH˚õ+>¥ m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY eTj·÷+ø˘ #ÓbÕŒs¡T. e+{Ï+{ÏøÏ }s¡{. ñ|ü, |ü|ü <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#˚~X¯>± Á|üDuŸ ã&Ó®{Ÿ˝À #·s¡´\TrdüT≈£îHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± n–Zô|f…º\ <Ûäs¡\T ≈£L&É ‘·>∑ZuÀ‘·THêïsTT. bÂs¡ BbÕ\ <Ûäs¡\T ≈£L&Ü ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥ºqTHêïsTT. Çø£b˛‘˚ bÕ´πøJ ÄVü‰s¡+ <Ûäs¡\T ~–sêqTHêïsTT. m˝Áø±ºìø˘ <Ûäs¡\ô|’ |üqTïuÛ≤sêìï yÓ÷|æq Á|üDuŸ m˝Ÿdæ&ç, m˝Ÿá&û, dü«<˚o yÓTTu…’˝Ÿ, Áu≤+&Ó&é yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\T, ø±´q‡sY, ôV≤#Y◊$ eT+<äT\ <Ûäs¡\ ‘·>∑TZ<ä\≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚XÊs¡T. ∫Á‘·d”eT≈£î r|æ ø£ãTs¡T ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT≈£î Ä]úø£XÊK eT+Á‹ r|æø£ãTs¡T #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· ø=Hêïfi¯ó ¢>± ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ùdyê|üqTïqT ‘=\–düTÔqï≥T¢ eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n\Hê&ÉT <ë<ë kÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ ì]à+∫q sêC≤ Vü≤]X¯Ã+Á<ä yÓTT<ä\T ìqï{Ï sêeHé ∫Á‘·+ es¡≈£L $H√<äs¡+>∑+˝À ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT #˚düTÔqï ø£èwæì Á|üX¯+dædü÷Ô eT+Á‹ á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. y˚‘·q Je⁄\≈£î }s¡≥ ø£˙dü Ä<ëj·T+ |üqTï |ü]$T‹ì ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ Á|üDuŸ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T <ë{Ï ◊<äT \ø£å\ es¡≈£î >∑\ Ä<ëj·T+ô|’ 10 XÊ‘·+ |üqTï $~ÛkÕÔs¡T. n<˚$<Ûä+>± ◊<äT qT+∫ |ü~ \ø£å\ es¡≈£î 20XÊ‘·+, n≥Tô|’q |ü~ \ø£å\ qT+∫ Ä ô|’q Ä<ëj·T+ô|’ 30XÊ‘·+ Ä<ëj·T+ |üqTï $~Û+#·qTqï≥T¢ eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ yÓT>± Vü‰´+&é\÷yéT ø£¢düºsY‡ Á|üø±X¯+,>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢\≈£î yÓT>± Vü‰´+&é\÷yéT ø£¢düºsY‡qT rdüT≈£îsêqTqï≥T¢ eT+Á‹Á|üø£{Ï+#ês¡T.<˚X¯+˝À e´ekÕj·÷ìøÏ nìï $<Ûë˝≤ n+&É<ä+&É\T n+~+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+<ä+≥÷ Ä]úø£XÊK eT+Á‹ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì mHé.õ. s¡+>± $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ s¡÷. 100 ø√≥¢ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π>πøs¡fi¯ e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ ≈£L&Ü eTs√ 100 ø√≥T¢ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. e´ekÕj·÷ìï eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi‚¢+<äT≈£î M\T>± Vü≤]‘·$|ü¢e+ |ü<∏äø±ìøÏ s¡÷. 1000 ø√≥T¢ πø{≤sTTdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ôV’≤sêHê sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ø£düs¡‘·TÔ &Ûç©¢ ô|<ä›\‘√ øÏs¡DY, u§‘·‡ düe÷˝À#·q\T ‘·\H=|æŒ>± e÷]q nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ q÷´&Ûç©¢, e÷]Ã16 (düTes¡íyês¡Ô): sê»´düuÛÑ Hê$TH˚wüq¢≈£î >∑&ÉTe⁄ düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£qT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. sê»´düuÛÑ d”≥T ø√dü+ sêÁwüº+ qT+∫ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ÄXÊyê<äT\T b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T dü+øÏ¢wüº+>± e÷]+~. sê»´düuÛÑ ø√dü+ dæ{Ϻ+>¥ m+|”\+<äs¡÷ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± ø=‘·Ôyês¡T ≈£L&Ü &Ûç©¢kÕúsTT˝À ô|’s¡M\T #˚düTÔHêïs¡T. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\ $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£L H√s¡T yÓT<ä|üì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, bÕغ ô|<ä›\‘√ e÷{≤¢&ç nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Ksês¡T #˚ùd+<äT≈£î &Ûç©¢˝À ø£s¡dü‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹øÏ ø±˙, X¯ìyês¡+ ñj·T<ä+ ø±˙ yês¡T bÕغ n~ÛH˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛ ø£*ùd neø±X¯+ ñ+<äì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ($T>∑‘ê 2˝À) n+‘·{≤ nÁ|üeT‘·Ô+ eTT–dæq mìïø£\ Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ ` ád” &˚>∑ø£qTï eT+Á‘·T\‘√ düVü‰ kÕúìπø‘·s¡T\T ñ+&É≈£L&É<äT: ád” ãq«sY˝≤˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\‘√ eTT–dæ+q+<äTq @ sê»ø°j·T bÕغ >±ì yê]øÏ nqTã+<Ûä+>± MT&çj·÷‘√ düVü≤ me«s¡T ≈£L&Ü mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#·sê<äì sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ç‘·s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z\ qT+∫ Á|ü#êsêìøÏ yÓ[flq yê¬se«s¡÷ eT+Á‘·T\‘√ düVü≤ 5>∑+≥\ ‘·sê«‘· ($T>∑‘ê 2˝À) es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<äø=+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ qTe⁄« @+ #˚dæqyé πød”ÄsY..nì ø=+<äs¡T n+≥Tqïs¡T. @+ #˚dæqe÷.. ‘Ó\+>±D Hê\TZqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\qT Ä+Á<Ûëe÷j·T˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT |ü⁄\T\T>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq.. |ü+C≤ m‹Ôq |ü⁄* _&ɶ\T>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq.. düyÓTÆø£´ yê<äT\ >∑T+&Ó˝À¢ ìÁ<äb˛‘ê øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶... n+≥÷ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Äy˚X¯+>± Á|üdü+–+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY˝À @sêŒ≥T #˚dæq ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø>± Vü‰»¬s’q »Hêìï ñ<˚›•´+∫ πød”ÄsY Á|üdü+–+#ês¡T. >=Á¬s\ eT+<ä˝À ø£*dæ ô|s¡T>∑T‘·÷.. ‘êqT≈£L&Ü >=Á¬sH˚qì uÛ≤$+#˚ ˇø£ |ü⁄*|æ\¢ ∫e]øÏ ‘êqT .. |ü⁄*qì ($T>∑‘ê 2˝À) düyÓTÆø£´yê<äT\ >∑T+&Ó˝À¢ ìÁ<äb˛‘ê ªe+<äμq+ ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\ ìØø£åD |òü*+∫+~. dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± e÷düºsY e+<√ ôd+#·Ø ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï n_Ûe÷qT\≈£î $TsY|üPsY y˚~ø£ô|’ Ä eTT#·Ã≥ r]+~. ã+>±¢ô|’ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT »]–q eH˚¶˝À dü∫Hé ôd+#·Ø ø={≤º&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø u≤´{Ï+>¥ ]ø±s¡T¶\qT ‘·qkı+‘·+ #˚düT≈£îqï dü∫Hé q÷s¡T X¯‘·ø±\‘√ me]ø° n+<äq+‘· m‘·TÔ˝À ì*#ê&ÉT. $esê\T 7˝À.. ùdºwüHé|òüTHé|üPsY düuÛÑ˝À eTs√kÕ] ¬s∫Ãb˛sTTq πød”ÄsY |ü<äø=+&˚fi¯¢˝À @+#˚XÊeì n&ÉT>∑T‘·THêïsê? ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT |ü⁄* _&ɶ\T>± r]Ã~<ë›qT Çø£ MT ø£|ü≥ Hê≥ø±\≈£î ø±\+ #Ó*¢+~
 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 17-03-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 59 e] 17, 2012 m&sY : &. ]uT V
 • 2V
 • Xys+ 17, e] 2012 VD| ;C| eyT X~ +~ : wH s& +>dt +{+{ |#s+D sw+ CrjT b nsTTq +>dtHkdt b +{+{ |#s+ sV+#sT. +>dt nu ] m& sCs&>*|+#\ \+>D | sw+ d+ @sT #dq {sYmdt dsYT+eTjT+ nsTT+D |\qTdsY |eTdTHs +>dt nu ]m& sCs& zT ydT neXy+| >esHqT z&+#\, >+| >esH z$T dsY T~ e#T|\T rsT y\ jTq nHsT. s eT+ eT+&\ +>dt b n&, mH&dd &ssY |yTesY, nusTTq k$T, nq+s&, >Cy&lydt, sTeT >&, sH qsjT, eT lydt, X+sY s&, eT w+, HsjTD,>b s&, ~sT\T bZHsT.

  eTdt b nu ] | zsT u] d+dt nu] m&sCs& >*|+#\ jesZ+ |\qT s&+]+dt |uT+ n~s+ e8d+es\ \+ n+T{ $j>+ +&> |dT+ 700{jT+d\ { $j+#T+THeT eT+*bsT.> +dt nu ]m& sCs& >*|d q 2d+s\ \+jesZ n_e~ w #kq eT+ *bsT.eTnu ] |$eT+ jTq eT+ |sT+ m {&|,{sYmdt eT& nu ]> +& {&|

  sT|q >*#s nsTT |dT+ b C+& e]+~ |nu ] es&+ q {&|nu ] >e |qT\T #jT > #jT|qT\qT +>dt |uT+ s>H |P] #d+ s+TqT n+~dT s+>+ nq+y$dt |uT+ T& +dtH \+>D sw @sT neT+dt |uT+ dd+ y\TT++>e \T>T*|+#\ sT s#|{sT.seT+ b HjT\T |qsCXsY,|D n+|>esH yd+ @sT #dq $ s deyX+e{&sT.s+&T | du\ BT> dsY Vs+> duqT u]mTq $jTe++ #dq jesZ+ e#s&,es&,*|+ sw @sTdV]+#\ ysT |\qT ssT. s eT+ n+>s&,|TsT zT yd >*|+#\ jTqssT. jTq y+ HjT\T, q\y* X, |esHqT 2009 kT*|d {&| s s\qTjesZ |\ yd+ #d eT+| >esH q T~ #b\ jTq ssT.d >TsT zT yd >*|+#\ jTq |\qT ssT. s eT+ EmyT , _qsY eT+&\ {&| m\ +# Vq+Y w+&, eT+&\ b n

 • 4 V
 • Xys+, 17 e] 2012 VsY | m _C| nu ] >\T| UjTeT_C| sw s esZ duT&T uD\ \s& *bsT. Xys+ H&T eTVTu q>sYjesZ+ uCb nu ] s|q |#s+ sV+qT jTq *bsT.eTVTuq>sY ]>ujT | m _C| $jT+ k~d \+>D sw n$seyTyTT b\ \+>D s
 • 6Xys+, 17 e] 2012 dTesys V
 • Xys+, 17 e] 2012 VTq V$T\H fdt

  d+#\ d+ |wsY msTTsY H b&T+{eT d+d |ysY $jYTe *bsT.d+dqT >f+#+#s\T rdT+THeT #bsT.eT]= sEH $eqjqd+dqT |{+#& |&+B>|D[qT jsT #dTqT jTqy\&+#sT. d+_+|Cdq eT u+U\qT |qsT

 • CMYK

  CMYK

  dTesys VH+>b |P>H n *d+~. nsTT + q{+# H +~. yTT b e\+ >eTs+& n_qj L& | eTq*d+ mesq, yTsyTH>+> s+uT + bs+u+H ]C &{ L&|{+ |P>H |P>H