ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 28-04-2012

of 14 /14
X¯ìyês¡+, 28 @Á|æ˝Ÿ 2012 ù|J\T : 8 $ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 27(düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝§ ñqï C≤rj·T bÕغ\T ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T C≤rj·T bÕغ\ì yê{Ï ñìøÏ e÷Á‘·+ ÁbÕ+rj·T+ nì, ‘Ó\+>±D≤ sêh @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T sêh |ü⁄qsY ìsêàD+ ø√dü+ {°ÄsYmdt eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì, {°ÄsYmdt eTs√bÕغ˝À $*q+ ne⁄‘·T+<äqï Á|ü#ês¡+ dü¬s’+~ ø±<äì, ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ nedüs¡+ nsTT‘˚ ‘·\qs¡T≈£îÿ+{≤+ ‘·|üŒ ‘·\~+#·eTì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<ÛäX‚KsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T.{°ÄsYmdt 11 eyê]Ùø√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± $ø±sêu≤<é˝Àì uÛÑè+^ Ç+≥sY H˚üq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À b˛*{Ÿ ã÷´s√ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ nq+‘·–]˝À »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ‘Ó\+>±D≤ sêhy˚T @¬ø’ø£ \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï @¬ø’ø£ bÕغ {°ÄsYmdt nì,$T>∑‘ê bÕغ\≈£î yê] mC…+&Ü\‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤ n+X¯+ ˇø£{Ï nì nHêïs¡T.|üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡+ eTs√kÕ] ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À sê»ø°j·T Á|üÁøÏj·T <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûä´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.C≤rj·T bÕغ\ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûä´eTì ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïj·Tì <˚X¯+˝À C≤rj·T bÕغ\ |üì @Hê&√ nsTTb˛j·T+<äì ÁbÕ+rj·T bÕغ\ eT<䛑·TÔ ‘√H˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ @¬ø’ø£ Äø±+ø£å ‘Ó\+>±D≤ nì ‘Ó\+>±D≤ dæ~›s#˚+‘·es¡≈£î eT&ÉeT ‹|üŒì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.d”«j·T sê»ø°j·T ndæú‘·«+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.á ñ<ä´eT+ Ç+‘· ñ<äè‘·+>± düJe+>± ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ bÕغ C…+&Ü yÓ÷dæq ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò ø±s¡DeTì dü«ØZj·T Áb˛ô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY ø£qï ø£\\T kÕø±s¡+ ø±yê\+fÒ ◊ø£´eT‘·´+>± ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ dü+<äs¡“+ @<Ó’q eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ∫s¡Tqe⁄«\ ‘Ó\+>±D≤qT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç ø√qkÕ>∑T‘·Tqï $eø£åqT düVæ≤+#˚ dæú‹˝À á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ˝Òs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ &çôd+ãsY 9q #˚dæq Á|üø£≥qqT düVæ≤‘·+ neTT\ |ü]#˚ dæú‹˝À ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ mes¡T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì m≥Te+{Ï düeTdü´ ñqï H˚s¡T>± ‘·qqT >±ì {°ÄsYmdt ($T>∑‘ê 2˝À) JôV≤#Ym+d” Ä<Ûä«s¡´+˝À düeTàsY ø√∫+>¥ ø±´+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 27 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì |ü]– eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·qTqï Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚j·TqTqï MT`ùdyê πø+Á<ëìï ≈£L&Ü d”m+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü]–˝À s¡÷.60 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï 220/132 πøM düuŸ ùdºwüHé≈£î, s¡÷.73 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï kÕúìø£ s¡yêD≤ XÊU≤ ø±sê´\j·÷ìøÏ X¯+KTkÕú|üq #˚kÕÔs¡ì ≈£L&Ü Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç+ø± md”‡, md”º ø±\˙\ düeTÁ>±_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑+>± mHéÄsYáJmdt øÏ+<ä |ü]–. <√eT, |üP&É÷s¡T, ≈£î\ÿ#·s¡¢, >∑+&û&é eT+&É˝≤¢˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À s¡÷.4.63 ø√≥¢ e´j·T+‘√ #˚|ü≥ºqTqï d”d” s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\«\T yÓTT‘·Ô+ 24 X¯+KTkÕú|üq\T #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î 174 MT`ùdyê πø+Á<ë\T eT+ps¡T: õ˝≤¢˝À ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚j·TqTqï MT`ùdyê πø+Á<ëìï H˚&ÉT d”m+ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. õ˝≤¢≈£î q÷‘·q+>± 174 MT`ùdyê πø+Á<ë\T eT+ps¡T nsTTHêsTT. áHÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ 111 MT`πø+Á<ë\T düØ«düT˝ÀìøÏ ekÕÔj·Tì õ˝≤¢ düe÷#ês¡ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡ düe÷#ês¡ esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTT<ä{Ï>± MT` ùde |ü]~Û˝ÀìøÏ 12 ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀìøÏ ekÕÔsTT. n+<äT˝À ¬s$q÷´, ]õÁùdºwüHé, nÁ–ø£\ÃsY, b˛©dt, dü÷ÿ˝Ÿ m&É÷´πøwüHé, ôV≤˝ŸÔ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ, dæ$˝Ÿ düô|’¢‡, Á{≤Hé‡b˛sYº, m\ø£åHé ø£$TwüHé, JôV≤#Ym+d”/ d”&û[email protected], $<äT´‘Y, ˝ÒãsY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ ñHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì 154 Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø±s¡T\T ‹]– düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+>± 1054 Á>±e÷\ Á|ü»\T MT`ùdyê πø+Á<ë\ ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀìøÏ sêqTHêïsTT. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì ádtº &ç$»Hé˝À 339 Á>±e÷\T, $ø±sêu≤<é, #˚yÓfi¯¢ &ç$»Hé˝À es¡Tdü>± 343, 372 ZÁ>±e÷\T ñHêïj·Tì n~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢˝Àì 11,24,133 ]ø±s¡T¶‡ ùdø£]+#ês¡T. &çõ≥˝Ÿ dü+‘·ø±\T |üP]Ô nsTTq$ 9,48,417 ñHêïsTT. yÓTT‘êÔìøÏ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+>± 84.37 XÊ‘·+ |üP]ÔnsTT+<äH˚~ düe÷#ês¡+. H˚&ÉT |ü]– |üs¡´≥q˝À d”m+ _J_J... õ˝≤¢˝À q÷‘·q+>± MT`ùdyê πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ 24 n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq 174 MT`ùdyê πø+Á<ë\T eT+ps¡T áHÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ 111 MT` πø+Á<ë\T, ùde πø+Á<ë\T düØ«düT˝ÀøÏ õ˝≤¢˝Àì 1054 Á>±e÷\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ MT`ùde πø+Á<ë\ ùde\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ H˚&ÉT $ø±sêu≤<é≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ ø√s¡TºqT ÁbÕs¡+uÛÑ+ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 27 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é˝À n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ ø√s¡Tº düeTT<ë j·÷ìï sêh Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »d”ºdt eT<äHé; ˝À≈£Ls¡T ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. H˚&ÉT ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î áø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ esêZ\ düe÷#ês¡+. áø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ Äj·Tq q÷‘·q+>± ì]à+∫q $ø±sêu≤<é u≤sY nk˛dæjÓ÷wüHé uÛÑeq ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+‘√ bÕ≥T, yÓT>± ˝Àø ˘n<ë\‘YqT ≈£L&Ü Äj·Tq ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ôV’≤ø√s¡Tº »&û®\T »d”ºdt m˝Ÿ._.q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, »d”ºdt ÄsY.düTuÛ≤wt¬s&ç¶, $ø±sêu≤<é u≤sY nk˛wæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ \e≈£îe÷sY, õ˝≤¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdwüHé »&û® m+.m+.¬ø C…’kÕ«˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ª‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T @¬ø’ø£ \ø£å´+μ $esê\T 7˝À

Embed Size (px)

description

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Transcript of ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 28-04-2012

 • Xys+, 28 @| 2012 |J\T : 8

  $su& b C+& ydq sssDeT dZjT b|dsY jTX+sY q \\Tks+ y\+f eT +> \+>D d+d+s&, @| 27 (dTesys): |]eT+&\ ++> mHsYJmdt +eT

  |+#jTr s.4.63 ejT+ #|qTqdd s&T, eTT] \\T yTT+ 24X+KTk|q\T #ks *bsT. 174 MT`dy + @sT #jTqTq MT`dy +

 • 2 Xys+ 28, @| 2012dTesys, V
 • 3Xys+ @| 28, 2012 dTesys, V], > oo], > o |k], XdqduT\,

  |C |+`dTk>+.

  s. 60 ]+q 220 .$.dudwH X+k|qsT\ s 10. |+qw+ |]Vs+ #\ |+|Ds. 6 #sTe\T, +\ n_e~ os+s. 5 md, md V_fwH\ dds&T, d& &H deT>_e~s.73 \\ ]+#qTq |] @ s\j X+k|qMT dy s\jT+ bs+ue+400 .$. dudwH sD s 200 T eT+psT

  ((

  ((

  ((

  (+>dt b HjT\T s s\T

  |] jesZ+, s+>s&

  .m+||t

  &dd ns&

  k>+`dTk>+

  {. s+yVHse|dd s

 • dTesys, V
 • 6 Xys+ @| 28, 2012dTesys, Ve Xys+eT m+&\y& n&bTq |\es+ k+q #L]+~. yesD+ k]> #\&+|\T d&, yT&|*,|s|PsY, #+#s>e |
 • Xys+ @| 28, 2012 7dTesys, V q*#sTT.du d\+,|]ds b+\ny+#jT d+|Tq\T #T #dT+&$su
 • 8 Xys+ 28, @| 2012dTesys, VT \ q]+V k$T~, ysY{+\qT T|PsY myT Lq oX\+>&eTTK n~> Vs bs+_+#sT. d+ jTq e{&T eTT+\jT+ |qT @sT #j\,\jT $T{ duT\ ] yTs usTqT20 sE ysTTkq *bsT. \jT $T{duT\ q e+T dVjT dVs\T m\|&T+{jT *bsT.

  s eT+ s=ssY b\w,

 • Xys+ 28, @| 2012 |J\T : 8

  s\T =s{ @| 27 (dTesys) : | m\TsT>qTq >&, m$T>qsT Xdqdu jesZ\|]~ m\ MTwH s+q m\ |esHjTee[ ]q+> neT\T #j\ y& &dw |dsqT sY eT]jTT m\ n~]s+X+sYHjT , sjT+>eeV]+ m\ jTee[ T# |+& neT\T#sTT+#\ ssT. y& & dw |ds+ zqsT

  y|Ps nqTeT | d]> +&\ sT d+#sT. n> |uT yVH\+, n~ ueH\ +,bsH eT+~s |#s\T ~s m\|esH jTee[ \+|Tq\qT |sE]bsT #j\ y& & |dsqT sY

  |+|+#\ sY zsT sjT+> eT zT VqT d#> $j+#Te& 2

  y& &| sjT|\ ne>Vq |+#* zs zT yd $ zT $j+#TH yesD *+#+& y& & neT\T n~sT\ sY sb\ d+d, @| 27(dTesys) : |uT T\ ~ +>. . z Xuys.neqT. . eT]. . $$

 • Xys+, 28 @| , 2012dTesys, s\T2

  eTTH| q>sY \ V # M~ s+& #

  m$T>qsT @| 27, dTesys : m$T>qsT eTTH|q>sY \T V# dw+#sT. M~ s+&H b\&sT. B+ k\+ ujTu+T\>TseTHsT. $es[ eTTH| q>sY yd+ +TqmsTe\ yb] lydT\T, eeT]\ H>TsjsTT. yd$ d\e\T e&+ eT +&bs |*+ $\Tyq +>sTusD\T, q>sT, 12 y\ q> |TqT *bsT.y] Zs qT+ 20 s HTks kBq+ #dTqT*bsT. dT qysb\ d+d, @|27(dTesys) : s\T +V$wsD @sT eTTeTseTjsTT. s], #sTT+, |+qeTVT& $>V b++ @sT#d+V+ s\T +V b++ *|+qsT,n>& jesZ |sq $T+sqTq eTHs+.

  s\T q>sb\ d+d, @| 27(dTesys) : q>sb\ d+d|]~ d +q>sY eTJ

 • 3Xys+ @| 28, 2012 dTesys, s\T

 • dTesys, s\T4 Xys+ 28, @| , 2012 5

  \+>D bs e+ sdq yTyV+ e+ #~$ |

 • 6 Xys+ @| 28, 2012dTesys, s\T

  s\T q>sb\ d+d, @| 27(dTesys) : dH|P y~ |+

 • 7Xys+ @| 28, 2012 dTesys, s\T

  eT+\jT+ @| 27 (dTesys) : eT+\jT+ eTVjTT&T ls|Ty+]q

 • 8 Xys+, 28 @| 2012dTesys, s\T

  q>q| ss @|27 (dTesys) : k|D+ d]bdtdwH |]~q>q| , ne dwqd H>sE, md