ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 1-04-2012

of 8/8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 72 @Á|æ˝Ÿ 1, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K Ä~yês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ø±e˝…qT q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î 040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± düTs¡es¡+ @; ãs¡›Hé kÕúq+˝À düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ mìïø£ 24 @fi¯¢ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T‘˚C≤ìøÏ neø±X¯+ bÕ{≤ï, e÷]à 31: uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (d”|”◊) C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ mìïø£j·÷´s¡T. bÕ{≤ï˝À »s¡T>∑T‘·Tqï d”|”◊ C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ˝ eTT–+|ü⁄s√Eq düTesêìï C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± mqTï≈£îqï≥T¢ bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ñqï m._.ãs¡›Hé kÕúq+˝À C≤rj·T Á|ü‹ì<ÛäT\T düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ì mqTï≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ d”|”◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·sê«‘ê düTe÷s¡T 24 dü+e‘·‡sê\ nq+‘·s¡+ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± düTs¡es¡+ mìïø£j·÷´s¡T. bÕغ˝À Äj·Tq |ü\T ø°\ø£ |ü<äe⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTs¡es¡+ düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶ q˝§Z+&É qT+∫ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìïø£j·÷´s¡T. Äj·Tq 1942 e÷]à 25e ‘˚Bq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À »ìà+#ês¡T. Äj·Tq $<ë´uÛ≤´dü+ ø£s¡÷ï\T˝À »]–+~. Ä ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ ˝≤ ø£fi≤XÊ\˝À m˝Ÿm˝Ÿ_ |üP]Ô#˚XÊs¡T. $<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T ø£*–e⁄+&É≥+‘√ ø£s¡÷ï\T &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À $<ë´]ú dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j·÷´s¡T. ‘·sê«‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغøÏ nqTã+<Ûä+>± |üì#˚ùd nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´, n_Û\uÛ≤s¡‘· j·TTe»q düe÷K´\≈£î C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ç>±, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚XÊs¡T. d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ç>±, ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. 2008˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q d”|”◊ 20e C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ˝À¢ Äj·Tq bÕغ ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± mìï¬ø’, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüTÔHêïs¡T. ø±>±, Äj·Tq düreTDÏ _.$. $»j·T\øÏåà u≤´+ø˘ n~Ûø±]>± |ü<äM $s¡eTD#˚dæ, bÕغ ø√dü+ |üì#˚düTÔHêïs¡T. M]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. ô|Á{À\T <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ yêsTT<ë q÷´&Ûç©¢, e÷]à 31: ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT eTs√kÕ] ô|+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚dæ+~. ákÕ] uÛ≤Ø>± ô|+#·qT+<äì Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á ô|+|ü⁄ Á|üdüTÔ‘êìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. düT+ø±\T ‘·–Z+|ü⁄, dü_‡&û |ü]Vü‰s¡+ e+{Ï ø°\ø£ n+XÊ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düŒwüº‘· sêø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ #·eTTs¡T dü+düú\T ô|+|ü⁄ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£ b˛j·÷sTT. n+‘·sê®rj·T+>± eTT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ ©≥s¡T ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷.7.65 qwüº+ ek˛Ô+<äì ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. qcÕº\ qT+∫ >∑f…ºø±ÿ\+fÒ <Ûäs¡\T ô|+#·ø£ ‘·|üŒ<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Ä q\T>∑T]<˚ Ä\dü´+ Hê\T>∑T bÕغ\ n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒ* Ä ‘·sê«‘˚ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T j·TTe‘· Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì $»„|æÔ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ bÕ‘·bÕ≥ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 31: Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ mes¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì πø+Á<ä Vü≤√+eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq bÕغ\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. X¯ìyês¡+ &Ûç©¢˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ç{°e\ »s¡T>∑T‘·Tqï Ä‘·àVü≤‘·´\ô|’ Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ã*<ëHê\≈£î bÕ\Œ&É&É+ dü]ø±<äì, mes¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ sêÁwüº+˝Àì Á|ü<Ûëq bÕغ\ n_ÛÁbÕj·T+ ø√sêeTì.. n+<äT˝À Ç+ø± Hê\T>∑T bÕغ\T Ç+‘·es¡≈£L düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ #Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì Hê\T>∑T bÕغ\qT ø√sêeTì.. Äj·÷ bÕغ\qT dü+Á|ü~dü÷ÔH˚ ñHêïeTì $e]+#ês¡T. M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± Hê\T>∑T bÕغ\T düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. nsTTHê ‘·«s¡˝ÀH˚ mì$T~ Á|ü<Ûëq ($T>∑‘ê 2˝À) q÷´&Ûç©¢, e÷]à 31: $<äT´‘Y #ÛêØ®\T m|ü⁄Œ&Ó’Hê ô|+#ê*‡+<˚qì |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD yê´U≤´ì+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄ô|’ sêÁwüº yê´|üÔ+>± e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄‘·T+fÒ.. eTs√yÓ’|ü⁄ #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄qT u§‘·‡ düeT]Δ+#·T≈£îHêïs¡T. $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT m|ü⁄Œ&Ó’Hê ô|+#ê*‡+<˚qì nHêïs¡T. $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·uÀeTì #Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã Ä ‘·sê«‘· Á|ü»\ q&û¶ $s¡TdüTÔHêïs¡qï Á|ü‹|üøå±\ $eTs¡Ù\qT Äj·Tq ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. #ÛêØ®\T ô|+#·uÀeTì 2009 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À mø£ÿ&Ü #Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq &Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. øÏs¡DYqT <ä÷wæ+∫q≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô\T nyêdüÔeTì u§‘·‡ nHêïs¡T. ‘·q≈£î, eTTK´eT+Á‹øÏ eT<Ûä´ m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë˝Ò¢eì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚, @d”; πødüT˝À ‘·qqT Ç]øÏ+#˚+<äT≈£î #˚düTÔqï ≈£îÁ≥‘√ m+‘√ u≤<Ûä|ü&ܶqì #ÓbÕŒs¡T. @d”; n<äq|ü⁄ dü+#ê\≈£î&ÉT, dæ{Ÿ ÇHé#êØ® Áoìyêdü¬s&ç¶ $»j·Tq>∑s¡+ d”◊ >∑DÒXŸô|’ <äTsꓤwü˝≤&É&É+ u≤<Ûä ø£*–+∫+<äì, Bìô|’ ($T>∑‘ê 2˝À) ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î d”e÷+Á<ÛäT\ ø£+fÒ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·˝Ò Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷sês¡T. á Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï n&ɶ>√\T, $#·Ã\$&ç Á|üø£≥q\‘√ ‘Ó\+>±D Ä\dü´eTe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, nH˚ø£ eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+ ≥THêïs¡ì {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T Vü≤Øwtsêe⁄, áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T m˝≤ ñHêï á ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T eTT+<äT>± @ø±_ÛÁbÕj·÷ìøÏ sêyê*. sê»ø°j·÷\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Ü˝Ò ‘·|üŒ, |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\‘√ |ü\T#·q ø±e&É+ á ÁbÕ+‘êìøÏ eT+∫~ ø±<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê MTÁ<√Vü‰\qT Ä|ü+&Éì ñ‘·Ôsê\T sêdü÷Ô ‘·eT ˇ+{ÏøÏ ì|üŒ+{Ï+#·Tø=ì ã÷&ç<äe⁄‘·THêïs¡T. s√Eø√ Ä‘·àã*<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ <ëìï m˝≤ ÄbÕ*? mes¡T ÄbÕ*? m+<äT≈£î sê*b˛‘·THêïs¡T? BìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï? Ç+<äT≈£î ø±s¡≈£î\T mes¡T? Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\≈£î uÀqT˝À ì\ã&Ü*‡+~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·˝Ò yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. j·TTe‘· Ä‘·àã*<ëHê\≈£î bÕ\Œ&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T yÓ‘·T≈£î‘·T+fÒ nH˚ø£ $wüj·÷\T ãj·T≥|ü&ÉT ‘·THêïsTT. Ä‘·àã*<ëHê\≈£î ø±s¡≈£î˝…’q yêπs dü+‘ê|ü Á|üø£≥q\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\T e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≈£î mes¡T Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs√ |üdæ>∑{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ïø° ø=+<äs¡T ‘Ó\+>±D H˚‘·\T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ bÕ<ë\ <ä>∑Zs¡ ì‘·´ bÕsêj·TD≤\T #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D ã÷≥ø£|ü⁄ uÛÑ»q\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñ<√´>∑T\T 42 s√E\T düø£\ »qT\ düyÓTà #˚dæ Á|ü|ü+#êìøÏ ‘·eT Äø±+ø£åqT #ê{≤s¡T. á düyÓTà˝À ¬s+&ÉTqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\T Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q H˚‘·\T ˝≤;sTT+>¥ <ë«sê ñ<ä´e÷ìï nD#ê\ì #·÷düTÔHêïs¡T. Á|ü»\T e÷Á‘·+ ($T>∑‘ê 2˝À) ìC≤\T ì>∑TZ‘˚˝≤*: &ûm˝Ÿ ø£&É|ü, e÷]à 31 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À 26 Jy√\ $&ÉT<ä\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+Á‘·T\ Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äq&É+˝À m+‘· es¡≈£î yêdüÔeeTT+<√ ‘˚˝≤*‡ ñ+<äì yÓ’<ä´ ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. á Jy√\≈£î dü+ã+~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD≈£î Ç∫Ãq H√{°düTqT ‘êqT #·÷XÊqqï &ûm˝Ÿ ø£Hêï Jy√˝À |üdü ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq bÕÁ‘· @e÷Á‘·+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+˝À ñqï |ü]dæú‹ì ã{Ϻ 2010˝ÀJy√ $&ÉT˝…’+~. ø±˙ eT+Á‹ ø£Hêq Jy√˝À dü+‘·ø£+ ô|≥º˝Ò<äì ô|’\T #·÷&Éq|üŒ{Ïø° H√{°düT sêe&É+ @+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. $T–*q eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü ≈£L\+ø£wü+>± Ä˝À∫+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ eT+Á‹øÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü Jy√\T $&ÉT<ä\ ø±e&É+ @+≥H˚ Á|üX¯ï≈£î eT+Á‹ &ûm˝Ÿ Ä∫‘·÷∫ düŒ+~+#ês¡T. Bìô|’ ˝À‘·T>± Ä˝À∫+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. mes¡T u≤<ÛäT´\H˚~ ‘˚˝≤*‡ ñ+<äì &ûm˝Ÿ ø£&É|ü˝À nHêïs¡T. m|ü&Ó’Hê ô|+#ê*‡+<˚.. $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄qT düeT]ú+∫q dü‹Ôu≤ãT d”m+‘√ m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë˝Ò¢yé z≥$TøÏ n+<äs¡÷ u≤<ÛäT´˝Ò @d”; πødüT˝À Ç]øÏ+#˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥ #˚j·T&É+ u≤~Û+∫+~ eT+Á‹es¡Z ìs¡íj·÷\≈£î πø_HÓ{Ÿ düeTwæº u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔ+~ »>∑H˚ yÓTT<ä{Ï eTT<ë›sTT ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 31 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ #Ûê]®w”≥T <ëK\T#˚dæ+~. Ç+<äT˝À »>∑Hé ø£+ô|˙˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yêπs ì+~‘·T\T>± ñ+&É≥+ $X‚wü+. 263 &Ü≈£î´yÓT+≥¢‘√ 68 ù|J\ #Ûê]®w”{ŸqT X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ d”;◊ ø√s¡Tº˝À düeT]Œ+∫+~. Ç+<äT˝À 13 eT+~ ù|s¡¢qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô d”;◊ #ê]®w”≥T bı+<äT|ü]∫+~. m|òt◊ÄsY˝À ˝Òì ù|s¡¢qT ≈£L&Ü ‘=* #Ûê]®w”≥T˝À d”;◊ ù|s=ÿqï~. yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ì yÓTT<ä{Ï ì+~‘·T&ç>± #˚sêÃs¡T. ¬s+&√ ì+~‘·T&ç>± »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ yÓ’mdt #ÛÓ’s¡àHé $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ì #˚]Ã+~. á πødüT˝À $»j·TkÕsTT ¬s&ç¶ ‘·eT H˚sêìï n+^ø£]+∫q≥T¢ d”;◊ ù|s=ÿqï~. Äj·Tqô|’ @&ÉT ôdø£åq¢ øÏ+<ä n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷|æ+~. yÓTT‘·Ô+ 68 ù|J\‘√ #Ûê]®w”≥TqT s¡÷bı+~+∫q d”;◊ 420, 409, 168, 120, 120_ ‘·~‘·s¡ ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~. >∑‘˚&Ü~ Ä>∑düTº˝À yÓ’mdt »>∑Héô|’ nÁø£e÷düTÔ\ πødüTqT d”;◊ qyÓ÷<äT#˚dæ+~. Ä ‘·sê«‘· 2012 »qe]˝À $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ì n¬sdüTº #˚dæ+~. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À n¬sdüºsTTq e´øÏÔ $»j·TkÕsTT ¬s&ç¶ ˇø£ÿπs. ¬s+&ÉT ô|f…º˝À¢ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T #Ûê]®w”{ŸqT Hê+|ü*¢˝Àì Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø±>±, me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ;|” Ä#ês¡´qT ≈£L&Ü #Ûê]®w”≥T˝À d”;◊ ù|s=ÿ+~. á #Ûê]®w”≥T˝À m`3: ns¡$+<√ bòÕsêà, m`4: ôV≤{Ïs√ Á&É>¥‡, m`5: Áf…Æ&Ó+{Ÿ, m`6: Áoìyêdü¬s&ç¶, ($T>∑‘ê 2˝À) nÁø£eT ÄdüTÔ\ πødüT˝À d”;◊ #Ûê]®w”≥T $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ m`2, ;|” Ä#ês¡´ m`9 66 eT+~ kÕ≈£åî\qT $#ê]+∫q d”;◊ 68 ù|J\ #Ûê]®w”≥T˝À 13 eT+~ ù|s¡T¢ 263 &Ü≈£î´yÓT+≥¢T ø√s¡Tº≈£î düeTs¡ŒD »>∑Hé n¬sdüTºô|’ }Vü‰>±Hê\T..ñ‘·ÿ+sƒ¡ sê»<ÛëìøÏ ‘·s¡*edüTÔqï yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T _Ûqï Á|üø£≥q\ e˝Ò¢ Ä‘·àVü≤‘·´\T ‘Ó\+>±D j·TTe‘· eTs¡D≤\ô|’ ‘Ósêdü Äy˚<äq
 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 1-04-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 72 @| 1, 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qT

  d| CrjT|

 • 2V &d+sY nH &m+qT+ Vw]+#sT. VwsD >\ sD\qTjT\* Vs+>+> y\&+#q|{, X T+duT\T b |>Z\qT #+#TH+
 • ~ys+, 1 @| 2012 V
 • 4 V
 • 5dTesys ~ys+, 1 @| 2012 V #+~q sCXsY yeTT\y& ddTqTejT |sD|{, \ eT\ >e H{ ddT yj\ eH (_)es ddTqTb&+#\ ssT. usY=TsY dTuwt eTT
 • 6dTesys ~ys+, 1 @| 2012 V XK eT+&m sM+~ |sks\T n+#~y dTeT nH 12 @ u* &+> s+ eT #+~+~. u* #qsTsYsY |yT d $T e
 • ~ys+, @| 1, 2012 V+>es+ bsT L& $XKbsT >{ b{k+~. n& L& +>es+ bsT eT+~. B+ $XK bsT sZV+&+>>TZ+ |+EH neX\T HjT |s=+THsT.

  sZ V+&+> $XK bsT s+& kq+

  seT+& nsY +&ddt n& eTs n

 • ~ + T s |]#jT+ nsTTqueT nMTc|f . de k]> \T>T| u>H C d+b~+#T+~. nsTT s yT q{+q = \T n+> $jT+k~+# bjsTT. nq+s+ eTVwtuT dsdqH + q{+q|{ de |sjT+b\e&+ eT \T>T |+# + s+~. + qdqT #|+ ] ue& b> yj\

  #k +~ eTTTeT. ++ q k+ uqsY|s+C de ]+q H>uT, q T s|]#jT+ #, ]+> de n+> sD+#bj&T...jTq =&THH |