ePaper|Suvarna Vartha|18-11-11

of 17 /17
ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 300 qe+ãsY 18, 2011 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K X¯óÁø£yês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com á &ÓHé˝À »]–q ¬s+&√ f…düTº˝Àq÷ uÛ≤s¡‘Y uÖ\s¡T¢ $+&ûdt <äTeTTà <äT*bÕs¡T. eT÷&ÉT f…düTº\ dæØdt˝À ¬s+&ÉT f…düTº˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+∫ dæØdtqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. eT÷&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 195 |üs¡T>∑T\T #˚dæ, bòÕ˝ÀÄHé‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê\T>√s√E u≤´{Ï+>¥ ø=qkÕ–+∫q ø£Ø_j·TqT¢ Äs¡+uÛÑ+˝À uÛ≤s¡‘· uÖ*+>¥qT B≥T>± m<äTs=ÿHêïs¡T. Áu≤y√ (136) ôd+#·Ø‘√ ø£<ä+ ‘=ø±ÿ&ÉT. uÛÀ»q $sêeT+ düeTj·÷ìøÏ πøe\+ ˇπø$¬ø{ŸqT ø√˝ÀŒsTTq $+&ûdt, Ä ‘·sê«‘· CÀs¡TqT ø=qkÕ–+#·˝Òø£b˛sTT+~. Áu≤y√≈£î n+&É>± ì*∫q XÊeT÷´˝Ÿ‡ (84) b˛sê≥+ #˚dæq|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡¢˝À ñy˚Twt j·÷<äyé 4 $¬ø≥T¢, ÇcÕ+‘Y, zC≤, n•«Hé\T ‘·˝À ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ês¡T. MMmdt \ø£åàDY e÷´Hé Ä|òt <ä e÷´#Y>± m+|æø£j·÷´&ÉT. ($esê\T 9˝À) eT÷&√kÕØ.. ª>±*μ u…sTT˝Ÿ ‹s¡düÿs¡D ø£sêï≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ ákÕ] ≈£L&Ü #·T¬øÿ<äT¬s’+~. u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Äj·Tq #˚dæq Á|üj·T‘êï\T ˇø£ÿ{° |òü*+#·˝Ò<äT. >∑qT\ nÁø£eT ‘·e«ø±\ πødüT˝À¢ Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ <=s¡ø£&É+˝Ò<äT. d”;◊ ø√s¡Tº˝À eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ˝Ò<äT. >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶, zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY _.$.Áoìyêdü¬s&ç¶ <ëK\T #˚düT≈£îqï |æ{Ïwüq¢qT ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. Ç|üŒ{Ïπø 60 s√E\ ø£düº&û |üPs¡ÔsTTq+<äTq u…sTT˝Ÿ Çyê«\qï >±* ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ yê<äq\qT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. u…sTT˝Ÿ |æ{Ïwüq¢ô|’ düTBs¡È+>± yê<äq\T »]>±sTT. e+<ä s√E˝À¢ ($T>∑‘ê... 2˝À) düVü≤ø£]+#·+&ç nœ\|üøå±\≈£î d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY $»„|æÔ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 17: o‘êø±\ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î nìï sê»ø°j·T |üøå±\T düVü≤ø£]+#ê\ì ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê ≈£îe÷sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. áHÓ\ 22 qT+∫ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ $uÛÑ»qô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ nœ\|üø£å H˚‘·\T #·]Ã+#ê\ì d”Œø£sY ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚XÊ\T &çôd+ãsY 21es¡≈£î ø=qkÕ>∑ qTHêïsTT. ø±>±, ‘Ó\+>±Dô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ($T>∑‘ê... 2˝À) s¡÷.12y˚\ ø√≥¢‘√ ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’qØ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 17 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊK|ü≥ï+˝À s¡÷.12y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ nyÓT]ø£Hé ø£+ô|˙‘√ ø£*dæ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’qØì kÕú|æ+#·qTqï≥Tº uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\XÊK eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT dü∫yê\j·T+˝À nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q m◊dæ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ zm+j·TT ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. nq+‘·s¡+ ^‘ê¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nyÓT]ø± dü+düú‘√ ø£*dæ dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+#˚ ]ô|ò’qØ dü+düú ìsêàD+ 30qT+∫ 36HÓ\˝À¢ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äHêïs¡T. $XÊK¢˝À Ä ø£+ô|˙øÏ 700 mø£sê\qT πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ä ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+_ÛùdÔ s√E≈£î 1.50\ø£å\ u≤´¬s\¢ ÄsTT˝Ÿ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. <ëì <ë«sê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹ @{≤ Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚>±ø£ Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± m+‘√eT+~øÏ ñ<√´>±e ø±XÊ\T ekÕÔj·Tì ≈£L&Ü ‘Ó*bÕs¡T. {°$T+&çj·÷ Çìï+>¥ $ìï+>¥ d”;◊ m<äT≥ Vü‰»¬s’q l\øÏÎ ‘=$Tà~ >∑+≥\bÕ≥T $#ês¡D zm+d” nÁø£e÷\ô|’ Äsê ìã+<Ûäq\T ñ\¢|òæT+#˚+<äT≈£î m<äT¬s’q ˇ‹Ôfi¯¢ô|’ |ü\T Á|üX¯ï\T eTs√e÷] Vü‰»s¡T ø±yê\ì Ä<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 17 (düTes¡íyês¡Ô): zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø£+ô|˙ πødüT˝À Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï ◊mmdt n~Ûø±]DÏ l\øÏÎ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ d”;◊ m<äT≥ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. yÓTÆì+>¥ nÁø£e÷\ô|’ düTe÷s¡T ‘=$Tà~ >∑+≥\ bÕ≥T ÄyÓTqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ê]+#ês¡T. zm+d” πødüT <äsê´|ü⁄Ô≈£î dü+ã+~Û+∫ d”;◊ eTT+<äT Vü‰»s¡Tø±yê*‡+~>± Hê\T>∑Ts√E\ ÁøÏ‘·y˚T n~Ûø±s¡T\T l\øÏÎøÏ düe÷#ês¡+ |ü+bÕs¡T. nsTT‘˚ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± ÄyÓT >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ôd\e⁄˝À ñ+&É≥+‘√ Vü‰»s¡T ø±˝Òø£b˛j·÷s¡T. ãT<Ûäyês¡+‘√ ôd\e⁄ eTT–j·T&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ÄyÓT ø√]ƒ˝Àì d”;◊ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. l\øÏÎì zm+d” πødüT <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±] d”;◊ n<äq|ü⁄ md”Œ ÄsY.m+.U≤Hé Á|ü•ï+#ês¡T. zãTfi≤|ü⁄s¡+˝À >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ø£+ô|˙øÏ <Ûäs¡\ πø{≤sTT+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\T dü+<˚Vü‰\ô|’ ($T>∑‘ê... 2˝À) ¬s#·Ã>=fÒº Á|üdü+>±\T #˚jÓTT<äT› Á|üø£≥q e#˚Ães¡≈£L dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê* Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rjÓTT<äT› eT∞¢.. dü‘ê´Á>∑Vü≤ Bø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ 20q HÓ\÷¢s¡T˝À.. düe÷y˚X¯+ 21q &Ûç©¢˝À kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s#·Ã>=fÒº Á|üdü+>±\T #˚j·Te<ä›ì Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\≈£î kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ es¡≈£î ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì, Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹q≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± dü<들eq dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDYu≤|üPJ #ÓbÕŒs¡T. u≤|üPJ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝Àì \ø°¶ø±|üP˝Ÿ˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ ø√s¡Tº Vü‰\T˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q ª‘Ó\+>±D dü<들eq dü<ädüT‡μ nq+‘·s¡+ u≤|üPJ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕeTs¡dü´ |üPs¡«ø£+>± $uÛÑ»q »s¡>±\ì, XÊ+‹j·TT‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·Tø√yê\ì, Ç≥Te+{Ï düe÷y˚XÊ\T eT]ìï »s¡T>∑T‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± n+<äs¡÷ ø£*dæ Çs¡TÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D sêÁcÕº\ ìsêàD+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î áHÓ\ 20q HÓ\÷¢s¡T˝À dü<들eq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#· qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 21q &Ûç©¢˝À dü‘ê´Á>∑Vü≤ Bø£å #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. 22q bÕs¡¢yÓT+≥T˝Àì H˚‘·\+<ä]ø° $+<äT Çe«qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 24q q÷´&Ûç©¢˝Àì Ç+&çj·÷ π>≥T qT+∫ bÕs¡¢yÓT+≥T uÛÑeq+ es¡≈£î dü‘ê´Á>∑Vü≤ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. 25q &Ûç©¢˝Àì Á|üeTTKT\‘√ #·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T. n˝≤π> ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY≈£î, sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé nHê‡ØøÏ ˝ÒK\T sêj·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ä ˝ÒK˝À¢ ‘=$Tà~ n+XÊ\qT ù|s=ÿHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ô|’ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\qT ˇ|æŒ+#·&ÜìøÏ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ e÷{≤¢&É≥+ dü]ø±<äHêïs¡T. sêÁwüº+ kÕeTs¡dü´+>± $&çb˛yê\ì ($T>∑‘ê... 2˝À) d”Œø£sY‘√ eTT>∑TZs¡T »>∑Hées¡Z myÓTà˝Ò´\ uÛÒ{° sêJHêe÷\ô|’ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔqï H˚‘·\T e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T ø±+Á¬>dt bÕغ BÛe÷.. $|üøå±\T &û˝≤! ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 17 (düTes¡íyês¡Ô): sêJHêe÷ #˚dæq myÓTà˝Ò´\‘√ d”Œø£sY H˚s¡T>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. sêJHêe÷\qT á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |ü]wüÿ]+#ê\ì #·÷düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé esêZìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´\T >∑Ts¡Tyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sYqT ø£*XÊs¡T. |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ñ<äj·T+ |üP≥ d”Œø£sYqT ø£\e>±, •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, neTsYHê<∏é ¬s&ç¶ kÕj·T+Á‘·+ ø£*XÊs¡T. yês¡T d”Œø£sY‘√ @+ e÷{≤¢&És¡H˚ $wüj·T+ e÷Á‘·+ ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äT. yê¬ses¡T ≈£L&Ü MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&É˝Ò<äT. ‘·qe<ä› ô|+&ç+>∑T˝À sêJHêe÷\qT |ü]wüÿ]+#˚ |üì˝À d”Œø£sY |ü&ܶs¡T. &çôd+ãsY 1q XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´˝À>± yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ádæú‹˝À yês¡T eTT>∑TZs¡T d”Œø£sYqT ø£*XÊs¡T. d”;◊ m|òt◊ÄsY˝À yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ù|s¡T #˚]Ãq+<äT≈£î ìs¡düq>± Ms¡T sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ ≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, »>∑Hé yÓ+≥ yÓ[¢q XÊdüqdüuÛÑT´˝À¢ ø=+‘· eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\T ‹]– ø±+Á¬>dtyÓ’|ü⁄ sêe&ÜìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡´\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À d”Œø£sY ‘·eT sêJHêe÷\qT n+^ø£]kÕÔs¡H˚ uÛÑj·T+ ø=~› ø±düÔ düeTj·T+ Çyê«\ì ø√s¡&Üìø√, sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·e<ä›ì #Ó|üŒ&Üìø√ yês¡T d”Œø£sYqT ø£*XÊs¡H˚ |ü⁄ø±s¡T¢ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e#êÃsTT. ªsêJμHêe÷ô|’ yÓqø£&ÉT>∑T... Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷\T #˚XÊ+, n+<äs¡÷ sêJHêe÷ #˚j·÷*‡+<˚, yê{Ïì d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#ê*‡+<˚ nì >∑{Ϻ>± yê~düTÔqï ø=+‘·eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\T rsê ‘·eT sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#˚ düeTj·T+ e#˚à dü]øÏ eTTK+ #êfÒdüTÔHêïs¡T. n<˚ Á|üø±s¡+ ø=+<äs¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T ‘·eT |ü<ä$ mø£ÿ&É b˛‘·T+<ë nqï Ä+<√fi¯qqT e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ myÓTà˝Ò´\qT, ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\qT $eT]Ù+#˚ ø=+‘·eT+~ düuÛÑT´\T ôd’‘·+ Á|üdüTÔ‘êìøÏ n<˚ |ü+<∏ëqT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. bÕغ\T e~* ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚XÊeTì Á|üø£{Ï+∫q Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, y˚DT>√bÕ˝≤#ê], CÀ>∑TsêeTqï, &Üø£ºsY sê»j·T´, k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄\qT d”Œø£sY ø±sê´\j·T+ sêJHêe÷\ ÄyÓ÷<ä+ $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î sêyê*‡+~>± ø√]+~. ø±e÷¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡úHé e÷Á‘·+ e∫ÃyÓfi≤fls¡T. $T–*q yê]˝À ø=+<äs¡T s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\T #·÷|ü⁄‘·÷ ‘·sê«‘· d”Œø£sYqT ($T>∑‘ê... 2˝À) yês¡T..ø±+Á¬>dt >∑÷{Ïπø` &çm˝Ÿ 2 á&û H√{°düT\≈£î $es¡D Ç∫Ãq »>∑Hé eT˙˝≤´+&É]+>¥ πødüT˝À mdtbò˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ H√{°düT\≈£î yÓ’mdt ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé $es¡D Ç#êÃs¡T. »>∑Hé ‘·s¡T|ü⁄q á&û m<äT≥ Äj·Tq Á|ü‹ì<ÛäT\T >∑Ts¡Tyês¡+ Vü‰»¬s’ |üÁ‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T. m|ü⁄Œ&ÉT |æ*ùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔeTì á&û n~Ûø±s¡T\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

Embed Size (px)

description

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper

Transcript of ePaper|Suvarna Vartha|18-11-11

 • |J\T : 10 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 1 d+ : 300 qe+sY 18, 2011 m&sY : &. ]uT VqT BT> m* HsHs& k] L& #T+| yTH+> &ssY _.$.oyds& k>+, \+>D| bsyT+T ($T>... 2)

  s.12y\

  sTT ]|q

  VHsT|q & m

 • 2V
 • 33Xys+ , 18, qe+sY 2011 dTesysdTesys VH @+{? ne>Vq{sY dq|H d{ |X

  dssT Cs$

 • 4 V
 • 5Xys+,18 qe+sY 2011 dTesys V e|j +>>* HsHs& qT| K+ syDd+ nq+|s+ n+~+q sjT |\| d+ s |t Hyd>wH (d;)n~sT\T $#sD bs+_+qT \Tk +~. eTTK+> KC\syD m+ \yTq, |uT s& n+~+# sjT |\C deTjT+ |uT +Tq+> C #Xs + nq+|s+ sjT +| |uT+ qT|K+ e\ nqTeT++~. nqTeT b+~q sC yT+>XK s\jT+ |+ | #dq |dT VA+XK eT+ d_ +eeV]+q mmdt n~]D l\ L& d; nsdT #dT+ u>+ nqTeT #sq s|D\Ty\T>T#&&+ *d+
 • 66Xys+,18 qe+sY 2011 dTesys VT\ D s eT+ ]+~. seT+ &sY&@ bC &ssY ku\
 • 7Xys+, 18 qe+sY 2011 dTesys V
 • 8Xys+, 18 qe+sY 2011 dTesys V+ qq\ &e+& + sw |uT+ +#\HsT. >+eT+ &= eD es|kTT+T| dw+ #XsT. 50qT+& 60 eT+&\T +&+ e\ b\q weTeT+
 • 9Xys+, 18 qe+sYY 2011 dTesys VTTq *|jTsY u>+>=\+_j ]q e#Y ns+{H |#sTT k~++~. ns+{H > yTsT>Z sD+#&+

  k+{j> ]q eTs e#Y 2`0 > & |s>qT z&++~. eTsy| dsTTH, k] eT eTTd+~. sTT #] s+&T > #XsTT. kH dV|Ps e#Y L& e] es +s u]+> k+~.

  *| e#Y ns+{H eTT+T\ $+&dt z$T... 2`0 ddt usY ed+... d$Tw> sD+q us u\sT

  NN]][[NNRRPPyy MM LiRsLi sVVgjizqsLij... EzLis[ N][NRPyxqsV[ LRi` xmnsVssRVLi ryjLiLij. @LiVV[ sLiUqsFLSRRLi][ lgiVxmso NSxqs AxqssVLiVVLi[ Rxms FsVsLixqsLiRyV ][V [xqsVN][[RV. 3 sZNPNRPV 195 xmsLRiVgRiVJsL`i\s rL`i][ By BsLig`i= N]srygjiLis sLiUqsNSxqs RWNRPVRVgSs[ ATLij. LRi`\|ms sVLi LjiNSLRiVs RLiRFy, [][ NRPzqs sNRPRgS ARVRW rL`i |msLiyRV.RLiRFy 47 xmsLRiVgRiVNRPV KRWNRP... [ , aSsVW=FLS xmssV NRPsLjiyLRiV. zqssQLRiQ\|ms RWNRPVRVgS ARVRW,}msqs Lig`i[ zqsLigji=NRPV FyysRsxqsW [email protected] RgjiLiyLRiV. C NRPsVLi[ [ |qsLiRLki xmspLji[xqsVNRPVyRV. xqsV[ @RsNTPj lLiLi][ |qsLiRLki. sVL][\sxmsoaSsVW= NRPWy ygS ARRLi][ sLiUqsrL`i 400 xmsLRiVgRiVV yLij. |qsLiRLki RLS*R [ s[gRiLigS xmsLRiVgRiVVryjLiyRV. @LiVV[ dsLji gRiry*sWs J sRkaSRV.[ 16 FnLRiV, 4 zqsNRP=LRi][ 136 xmsLRiVgRiVNRPV KRWRV.[, aSsVW= H][ sZNPNRPV 132 xmsLRiVgRiVV [[email protected] mns |qsLiRLki xmspLji [xqsVNRPVs aSsVW= BsLig`i=xmsLSRVLi RzmsLi[LiRVNRPV aRPRsy [email protected][ sVgRiy =sVs sVLiT xqs\lLis xqsxNSLRiLi[NRPFLiVVLij. 13 FnLRiV, INRP zqsNRP=L`i][ 84 xmsLRiVgRiVV [zqssaSsVW= @bP*sNRPV sZNP sVVLiRV ]LjiNTPFRWRV. RLS*RrydsV FLSTy xmnsRLi [NRPFLiVVLij. LiVVLiRLRisV @RVR\sVs LiRV][ Ds[Va`P RWRs |mssRVsNRPV xmsLiFyRV.kLi][ sLiUqs 463 xmsLRiVgRiVNRPV A\ BsLig`i= 15 LRis=[y][ xmsLSRVLi RsRWzqsLij. @LiVV[ [, aSsVW=FLSTs dLRiV @LiRLjids ANRPVNRPVLij. NSgS LRiR LRi[Ds[Va`P RWRs 4, BaSLi` aRPLRi 2, J 2, @bP*s 2 sZNPVxmsRg]LRiV.

  C sRVLi][ sVWRV xqsV zqsLkiqssV LRi` 2c0][ \ZNPsxqsLi[xqsVNRPVLij. RsNRPV NRPr~s Cs[ 176 xmsLRiVgRiV][ygS ss \|RLSk |q^stsQ =sVs ssFsqsORPQQNRPV sWs Amns j sW` @yLRiV RNTPLij. sVW][qs ssLiL`i 22 sVLiT sVVLi\[ LRiVgRiVRVLij.LLRRiiQQ\\||mmss ]][[ ddss xxmmssaaRRPPLLiixxqqssVV...... lLiLi][xqsV[ @RVRLigS LSLis LRiR LRisV ZNP|mss sV}LiRzqsLig`i ][ds xmsaRPLixqs][sVVLiyRV. Ds[VtsQRWRs 140 NTP[dsVLRi s[gRiLi][ sNRPRgS Lig`i [xqsW sZNPV dryRs NTPyyRV. BaSLi`,J, @bP*sV RNRPgS LSLiyLRiyRV. @LiVV[ yVg][L][ FsNRPVs }qsxmso Lig`i [rysVs @sVN][[Rs, zms`FnygS sWLjiFsRLi][ sZNPV LS[Rs [email protected][ sLiUqs =sVs ylLis [ BsLig`i=sV ][ds sVRVNRPVyRV. RLiRFy xqsFL`i][ [ y gS AyRsxmsaRPLizqsLiyRV. sVL][\sxmso Cs[ sWs Amns j sW`@LiRVN][sRLi y AsLiRLigS DLiRs \|RLSk |q^stsQNTPZNPL`i ssFsqs ORPQQ FyRV. BNRPR [zqss xmsd BsLig`i= NRPWy RsNRPV xms[NRPsVs FyRV. ys` xqsxNSLRiLi][ysV RNRPgS LSLiRgRigSss ssFsqs FyRV. xmsxqsRzms` qs NTPZNPNRPV xmspLji @sVNRPWLigS DLiRs sVRVNRPVyRV. RVVs LRiV @RVRLigS Lig`i [ryLRis NTPyyRV. BNRP sW` ARLiRLi RsVNRPV sVRs [email protected] ORPQQ NRPXRRV FyRV. BNRP lLiLi][BsLig`i=[ RsV AgS FLSRRLi xqsLi][uysLiRs sLiUqs ryLRij ylLis rysV @yRV. sVVRBsLig`i=[ R*LRigSs[ K\y Fny[ As[ y gSAyLRis FyRV. [ |qsLiRLki][ VNRPV Lki xmsLSRVLiRzmsLiRs rysV @FyRVxmsyRV. zqsLkiqs N][[LiVVy B[FLS xqsWQQLji][ sVVLi\[ LSrysVs FyRV.

  NNSS ssVVWWRRWWssNNTTPP LLRRiiRR NNTTPPZZNNPPLLRRii NNTTPP ssLLSSLLiiN][NRPy qs sRVLi][ r~LiR gRiR\|ms 75 sRWV xmspLji[xqsVNRPVs xqsLiRLRiLigS LRiR NTPZNP V xms[NRPLigS|qs[ [xqsVN][sVLij. ks[ gRiLigS NTPZNP @rzqs[VxtsQsAmns LigS(NS)NRPV RsV NTPsV sLSLigS Bs*sVLij.R*LRi[ NS INRP sVWRVLi GLSV [RVsVLij. ks[dss RxmsLRiRsVyLRiV. 75s qs sRWsNTP gRiVLRiVgSs[LRiR NTPZNPLRiV RsV NTPsV sLSLigS BxqsVsV NSxmssj sTLiyLRiV. Bj DLi[ C sVWRVLi[NTPZNPNRPV xqsLiLijLis xmsV zmsNRPV, V, RjRLRisxqsVsoV DLiRsVyLRiV. BxmsZNP[ NTPZNP @rzqs[VxtsQs AmnsLigS 1926[ }qsTRVLi sLSLi Ljigjis RgRiLRi sVLiT22 @LRiV\s Fn[gSmnsV }qsNRPLjiLiLij. ds][ FyV 1987sLRi NRPms \|mnssNRPV xqsLiLijLis Fn[V , 1993 {L][ NRPms\|mnss][ FyV xmsV @LRiV\s ysV [email protected] NRPLi[ sVVLigS 2001[ A}qsRW\|ms\|RLSk ssFsqs ORPQQ, LSx ys` |qsLiRLki][VsV lgizmsLis Fn[gSmnssV NRPWy }qsNRPLjiLiyLRiV.

  usY =*+>: 631/7 &sY $+&dt =*+>: 153$+&dt s+&+>: usY (d)\H (_)c+YXs 62,uYy{ (d) eTTd deTj @+> 314bsTT+T u> |qyT16,462bsTT+ ~>Te ksTT |&bsTT+~. n> | L& 96bsTT+T qwbsTTTe ksTT 4,935 bsTT+ w ksTT #sT+~. jTs|t,nyT], dj k esT qc LsTbe&+ bT sTT, >dt, {,sTT,]j, yT wsT neT\ & >T]e&+ u+u k es{ qcLsTbsTT+~. > ]\jTH +&ddt, mksY, zmHJd, V+y,dsTT d]{ +&ddt, C| nkdjT{, e+{ +|\T reqc LsTbjsTT.nsTT |yT u+, #eTTsT`dV yjTTe, f\J, V, { ~s s+>\#+~q ws |q+ dH u> qwbsTT+TT+&+ es||ue+ #|+ |L\ |]dT\ H| Vsy{ sY,]\jTHHbdsY, dH bsd{ +&ddt, V+ s> d+sD, eT[ d +\250 $T*jTH jTs deqyTq|T&T\T |& s+>+ d

 • yd>TZ|&

  #jTqTnyTT|yX+ #dq MTqH {e\ zd++ u qnjYTH |&T eTH L& ue& usY qsY #j\ #dTH&T. nsTT +T]+ Hq

  |T+{+~. fyT yT s{ e]ue& |&e \T |& yTT eT+

  e]q eTH k]n

 • Xys+, 18 qe+sY 2011 |J\T : 8

  Vs&, qe+sT 17 (dTesys): u jTed++$T+#& u+sTdV]+#\HsT. s; |+sTD\ d++~+ s.270qT {sTT+#&+ ]+u* bsTe& d je d eBH jTuUH @&e s> nesTT \e++> #s b\&qd+|Tq d+#\q+ s|+~. sTH\ bT > &>{qs&T sT\ #| #+|yk Tb u~]+#&T.=~sE\ s nesTT *sT bdT\ # }#\T|&TTH&T. |{es usTTs C H |+ #dTH&T.

  nsTTq T~s |+T yTTq{ yTTq yT& dsTT+{zy d eTs e |# q \T &Bd q $Xs|+zH] #|+ >eTdT\T # #e

 • 2 Xys+, 18 qe+sY, 2011dTesys,Vs&, qe+sT 17 (dTesys): eT+Js |dt` 2 (1600 $T.MT) || qT#+sY es& d{jTnqT+
 • 3Xys+, 18 qe+sY, 2011 dTesys, VD k s+&e sE qyu| jTq$ KsT e{&TT |dT+ s+>+ >T]+e{&TTq uT qT n~s+ q|&Tb*dT\# sT\qT *q d+|TqqT b+|\T eTsTe s nHsT.sEsE |\{&| >TZTq \ |+\Tqwbjs nHsT.e~s& |* >e#+~q z sT | =qT>\T + eTT qwbTHeT $e]+#> $wj eTTKeT+ Vq *+#+jTTsVq *+#\ jTq ssT.|P]$es\ d+ 9000009068,9989232465

  q+sYqT d+|~+#\ nHsT. >eT >ej>,jTTsT s s\ +Vq*+#qTqT |+* j> d$T $suVq *+ j>s>T\qT bs+_+#qTqT *bsT.$su\ 30 >e\ 25eT+~ j> d$T s s\T $d+> |#s+sV+ j> | ne>Vq *ksnHsT.

  20 qT+& j> j\T

  #y, qe+sY 17 (dTesys):|P&sY eT+&\+ =|* eT]+qT #yd] H|sY lydT\T j jTq|sHsT. us| >\nqTeq+ Tq us eTs]dVjT+ #T ] yd#+|qT ssD nsTT+e #+eT+ qT+& =T+T rdT e eTT esTd njT y+jT dVs+ #T ] yd#+|qT $#sD |Hs yTs dT qy

 • dTesys, VTs |&TT+{sT. ~k # eT+~ +& deTd B y]+#+ d+# eT+~ d\T, e\T e+{ ss\ |ej\Ty&TT+{sT. nsTTH n$ d]>Z | #jTe, # eT+~*jT $wjT+ @++f y] nHs> yT >Ts sD+. nd\T>Ts m edT+~ B m y]+# #Ts m+* |\TdT+{+, eTT >* |\&+ +~ mTs |f d\T nsT+{sT. eTsqT y]+#H | dTsqT jT++#e#T.sTe >Z+&>Ts |& ud{ (}jT+) L& |Z+&, |*+ +T+~.

  eTTs ysD |XeTqs\ (eTTsdeTd n~eTeT+~. { M{ +&+ e\ deTd qT n~>$T+#e#T.

 • 6Xys+, 18 qe+sY 2011 dTesys, V
 • 7Xys+, qe+sY 18 , 2011 dTesys, Vdt, jT|@|uT V#]+#sT. \+>D |\Tm+ \+ qT+& z| mH d+es\qT+& dVq+ \+>D @sf\ +> X+jTT+> =f $ +>dt |uT+eeV]d +{jT jTq eT+&|&sT. 2004m\ q y>H eTs bsTT\+>D |\qT yd+ #d+D n>T+&yT eT+&TT+D | sw @sT | eTs|{+#\ X+;|PsY sE &e+sT. sY |T sc\

  &e+& +~ { q sc\@sT s+&e [email protected] esZeT nD sc e]+| #j\jT|@ |D n C\jT dT+ + |\ sdq\T md |&jTjTq V#]+#sT. jT|@ |uT+| \+>D &e+&qT | D|\ eTHuy\qT b&\ jTq+D, de+sTT. u#T|* >eT eJds+#Y =\H |

 • 8 Xys+, 18 qe+sY, 2011dTesys, VTZ #jTbe&+d\qT\ dyT kq sE\ bTdyT eTTdq 15 sE\ es $ ++\T, >e\ |~ >+\bT s+{ |{sT. B+ sT\T|+\ { ds|s #keT+f s+{ |+\T m+&bsTT V\b\&+ es y[+~. B+ re qc\b q sT\T dyT eTTd+~> s+{ +&