Μαθητοφρένεια #60

8
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ε΄ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 60 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € [email protected] mathitofreneia.blogspot.gr 5 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Εικοσιπέντε χρόνια συμπληρώνονται από την πτώση του τείχους του Βερολί- νου. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα τείχη που πρέπει να γκρεμιστούν, όπως τα τείχη της δικτα- τορίας, της βίας, των ιδεολογικών φανατισμών, του ρατσισμού, του μί- σους και τόσα άλλα, αρκεί να υπάρχει ενότητα μεταξύ όλων των ανθρώ- πων. 2 της Ζωής Ευαγγελοπούλου Τι θα γινόταν αν βρί- σκαμε ένα τρόπο να συ- νεχίζουμε τη ζωή έστω και με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όλοι έχουμε κατά νου; 7 6 της Ελπινίκης Νάσιου σελίδα 7 της Ειρήνης Μπαντή σελίδα 5 της Μαρίνας Αμανατίδου σελίδα 3 της Χριστίνας Μάρκου σελίδα 3 του Αλέξη Στεργιούλα σελίδα 3 της Άννας Μούλλα σελίδα 8 του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου σελίδα 8 της Κατερίνας Σιούμπουρα σελίδα 8 Βιβλιοθήκη Απόψεων Θανάσης Λέτσιος Ελληνική παιδεία: ένα οργα- νωμένο ... χάος! Ο Χρήστος Παπαδόπου- λος παρουσιάζει την τρέχουσα τοπική αθλη- τική δραστηριότητα. 7 4 Κοινή μοίρα φαίνεται ότι είχαν στις πρόσφατες Πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές των Γρεβενών και των Τρικάλων, κυρίως στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου και παρουσία- σαν σημαντικές, προς τα κάτω, αποκλίσεις σε σχέση με τις επιδόσεις των μαθητών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα μπο- ρούσε να μιλήσει κανείς για σύμπτωση, αν δεν υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής: τα γραπτά και των δυο πόλεων βαθ- μολογήθηκαν στις Σέρρες! Η απάντηση του 2ου ΓΕΛ σε δημοσίευμα που αφορά τη βράβευση μαθητών. 4 Τα προβλήματα τεράστια, η αντίδρασή μας δικαιολογημένη, η μικρή συμμε- τοχή όμως των παιδιών και η γενικό- τερη αδιαφορία, μετέτρεψαν και φέτος την κατάληψη σε εθιμοτυπία.

description

Βαθμολογικό Σερρών

Transcript of Μαθητοφρένεια #60

Page 1: Μαθητοφρένεια #60

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Ε ΄ - 1 5 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ: 6 0 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ: 1 €

[email protected] mathitofreneia.blogspot.gr

5

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Εικοσιπέντε χρόνιασυμπληρώνονταιαπό την πτώση τουτείχους του Βερολί-νου. Υπάρχουνωστόσο και άλλατείχη που πρέπει ναγκρεμιστούν, όπωςτα τείχη της δικτα-τορίας, της βίας,των ιδεολογικώνφανατισμών, τουρατσισμού, του μί-σους και τόσα άλλα,αρκεί να υπάρχειενότητα μεταξύόλων των ανθρώ-πων.

2

της ΖωήςΕυαγγελοπούλου

Τι θα γινόταν αν βρί-σκαμε ένα τρόπο να συ-νεχίζουμε τη ζωή έστωκαι με έναν διαφορετικότρόπο από αυτόν πουόλοι έχουμε κατά νου;

7

6

της Ελπινίκης Νάσιου

σελίδα 7

της Ειρήνης Μπαντή

σελίδα 5

της Μαρίνας Αμανατίδου

σελίδα 3

της Χριστίνας Μάρκου

σελίδα 3

του Αλέξη Στεργιούλασελίδα 3

της Άννας Μούλλα

σελίδα 8

του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου

σελίδα 8

της Κατερίνας Σιούμπουρα

σελίδα 8

Β ι β λ ι ο θ ή κ η

ΑπόψεωνΘανάσης ΛέτσιοςΕλληνική παιδεία: ένα οργα-νωμένο ... χάος!

Ο Χρήστος Παπαδόπου-λος παρουσιάζει τηντρέχουσα τοπική αθλη-τική δραστηριότητα.

7

4

Κοινή μοίρα φαίνεται ότι είχαν στις πρόσφατες Πανελλαδικέςεξετάσεις οι μαθητές των Γρεβενών και των Τρικάλων, κυρίωςστο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου και παρουσία-σαν σημαντικές, προς τα κάτω, αποκλίσεις σε σχέση με τις

επιδόσεις των μαθητών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα μπο-ρούσε να μιλήσει κανείς για σύμπτωση, αν δεν υπήρχε έναςκοινός παρονομαστής: τα γραπτά και των δυο πόλεων βαθ-μολογήθηκαν στις Σέρρες!

Η απάντηση του 2ου ΓΕΛσε δημοσίευμα που αφοράτη βράβευση μαθητών.

4

Τα προβλήματα τεράστια, η αντίδρασήμας δικαιολογημένη, η μικρή συμμε-τοχή όμως των παιδιών και η γενικό-τερη αδιαφορία, μετέτρεψαν καιφέτος την κατάληψη σε εθιμοτυπία.

Page 2: Μαθητοφρένεια #60

Μαθητοφρένεια 2

Υπάρχουν πολλά τείχη ακόμηπου έχουμε να γκρεμίσουμε

Εικοσιπέντε χρόνια συμ-πληρώνονται από τηνπτώση του τείχους του

Βερολίνου. Μπορεί αυτά ταεικοσιπέντε χρόνια για εμάςνα φαντάζουν μακρινό πα-ρελθόν αλλά για όσους ταέζησαν από κοντά ήταν λεςκαι έγιναν μόλις χτες.Tο Τείχος του Βερολίνου είχεκατασκευαστεί το 1961 καισκοπός του ήταν να χωρίζειτο Δυτικό από το ΑνατολικόΒερολίνο .Στις 9 Νοεμβρίουτου 1989 όμως μετά απόεπεισόδια και μαζικές δια-δηλώσεις στο Ανατολικό Βε-ρολίνο η ένταση ξέσπασε,όταν το Τείχος έπεσε και χι-λιάδες άνθρωποι μπήκαναπό την ανατολική στην δυ-τική πλευρά της πόλης.Μήκους 150χλμ. Διαιρούσετο Βερολίνο σε δύο κομμά-τια, ενώ σήμερα υπάρχουνμέσα στην πόλη περίπουτρία χιλιόμετρα από αυτό τοοικοδόμημα που αποτελείιστορικό ορόσημο για τηνΓερμανία καθώς σε λιγότεροαπό έναν χρόνο μετά τηνπτώση του στις 3 Οκτω-

βρίου του 1990, η χώρα, γιαπρώτη φορά μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε καιπάλι ενιαία.Παρά την πτώση του Τεί-χους, υπάρχουν ακόμη καισήμερα διαρθρωτικές δια-φορές ανάμεσα στις δύοπρώην χώρες, ιδιαίτερα στομέτωπο της απασχόλησης.Ωστόσο, τα μεγάλα ιδεολο-γικά χάσματα του περελθόν-τος δείχνουν σιγά σιγά ναγεφυρώνονται.Το Τείχος σύντομα έγινε του-ριστικό προϊόν. Διάφορακομμάτια του βρίσκονται σεαρκετές χώρες σε όλο τονκόσμο, ενώ άλλα τμήματάτου που δεν έχουν πουληθείκαι περιμένουν αγοραστέςβρίσκονται τοποθετημένασε αποθήκη στο Τέλτοβ, έξωάπο το Βερολίνο.Η πτώση του Τείχους ολο-κλήρωσε την ειρηνική επα-νάσταση των Γερμανών, ανκαι η εσωτερική ουσιαστικήενότητα της Γερμανίας θαχρειαστεί ακόμα χρόνο. Επιπλέον, η πράξη αυτήέδειξε ότι τα όνειρα μπο-

ρούν να γίνουν πραγματικό-τητα αλλά και οι δύσκολεςκαταστάσεις να πάνε προςτο καλύτερο. Το μόνο πουχρειάζεται είναι η συναδέλ-φωση των λαών και η ειρη-νική επίλυση των όποιωνδιαφορών.Σε μια εποχή έντονων πολι-τικών, ιδεολογικών, θρηκευ-τικών και πολιτικώνσυγκρούσεων, πιστεύω πωςη επετειακή ανάμνηση τηςπτώσης του Βερολίνου απο-τελεί πυξίδα ελπίδας. Ας μηξεχνάμε τι γίνεται σε διά-φορα μέρη του κόσμου,όπως η Ουκρανία, η Συρία,το Ιράκ, όπου οι ελευθερίεςαπειλούνται ή καταπατούν-ται.Πέρα απ’ αυτά όμως υπάρ-χουν και άλλα τείχη πουπρέπει να γκρεμιστούν,όπως τα τείχη της δικτατο-ρίας, της βίας, των ιδεολογι-κών φανατισμών, τουρατσισμού, του μίσους καιτόσα άλλα, αρκεί να υπάρχειενότητα μεταξύ όλων τωνανθρώπων.

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Προσελκύω όλα τα νού-μερα,εκτός απ΄αυτά του Τζό-κερ!

Χθές πήγα στο καινούργιοδιαμέρισμα ενός φίλου. Μουείπε να νιώσω σαν στο σπίτιμου κι εγώ τον πέταξα έξω.Δεν είχα όρεξη για επισκέ-ψεις...

Κάθε φορά που η μάνα μουθέλει να της κατεβάσω τομιξερ απ το ράφι, μεταμορ-φώνομαι από ‘’2 μέτρα γαϊ-δαρος’’ σε ‘’2 μέτρα παλικάρι’’

Γαλα: 1, 50 € - Μπυρα 1, 00 €Φταίμε εμείς μετά;

-Ένα πίτα γύρο απ' όλα χωρίςανανά.-Μα δε βάζουμε ανανά.-Γιατί, σου ζήτησα ανανά;

-Πρώτη φορά κάνεις ποδή-λατο σε γυμναστήριο ε;- Πως το κατάλαβες;- Απ' το κράνος...

Το σωστό τάβλι παίζεται με 3ατομα. 2 κανονικούς παίχτεςκαι έναν "πρήχτη" από πάνωτους να λέει στον καθένα τιθα έπρεπε να παίξει...!!!

-Σου μυρίζει κάτι σαν κλανιά;-Όχι!-Τώρα;

Πέρα από την κατάληψη, πέρα από το δίκαιο ή όχι των αιτημάτων, πέρα από τα απο-τελέσματα, το γέλιο στη φετινή περίοδο ... κινητοποιήσεων ήταν η αφορμή: από μιαδημοσίευση στο φβ, φτάσανε κάποιοι να μιλάνε για Πανελλήνια Ημέρα Κατάληψης!

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Θέλια ΠαναγιωτίδουΒαγγέλης ΣπυρίδηςΕιρήνη ΜπαντήΖωή Ευαγγελοπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Δήμητρα ΛαζαρίδηΚατερίνα ΣιούμπουραΑλέξης ΣτεργιούλαςΧριστίνα ΜάρκουΜαρίνα ΑμανατίδουΕλπινίκη ΝάσιουΆννα ΜούλλαΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θωμαή ΓκαντήραγαΧρήστος ΠαπαδόπουλοςΝικολέτα ΤζιούφαΛία ΠαππάΑνθή ΠαπαϊωάννουΕλένη ΣούλαΒάσω ΓερίκογλουΖωή ΣιούλαΣτάθης Παπακώστας

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων, επιχειρήσεων ή προσώπων, για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία. Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου. Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού, υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο, και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου.

Δεν έχει σημασία αν είναισχολικοί αγώνες. Εμείςδίνουμε τη ψυχή μαςπάντα και παντού. Τα δί-νουμε όλα. Παλεύουμε,μαχόμαστε με πάθος,ματώνουμε, μέχρι καιαγκώνες σπάμε!

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Ζωή ΕυαγγελοπούλουΑρχισυντάκτρια

Δεν είναι ποτέ δυ-νατόν να έχουνυψηλό και γενναίοφρόνημα αυτοί πουκάνουν ταπεινέςκαι φαύλες πρά-ξεις, γιατί οποιεσ-δήποτε είναι οιπράξεις τους είναικαι τα φρονήματατους.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ:

183ΗΜΕΡΕΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα!

ΔημήτρηςΝτέμκαςΙάσωναςΕυαγγελόπουλος

Page 3: Μαθητοφρένεια #60

3Μαθητοφρένεια2

Θα προτιμούσα να με μισούνγια αυτό που είμαι, παρά να μεαγαπούν για κάτι που προσποι-ούμαι ότι είμαι. – Kurt Cobain

Ετοιμάζεσαι να βγεις έξω μετους φίλους σου. Διαλέγεις τιθα φορέσεις και αρχίζεις ναετοιμάζεσαι. Όταν επιτέλους είσαι έτοιμος,κοιτάς τον εαυτό σου στον κα-θρέφτη και πραγματικά χαίρε-σαι με το αποτέλεσμα. Αλλάκάτι δεν σου κολλάει. Γιατίόμως; Γιατί φοβάσαι μήπως η εμφά-νιση δεν αρέσει στην παρέασου, στα άτομα που συχνά-ζουν στο στέκι σου κ.ο.κ, γιααυτό διστάζεις. Διστάζεις να δείξεις τον πραγ-ματικό σου εαυτό, επειδή φο-βάσαι μήπως δεν είσαικοινωνικά αποδεκτός. Καιαυτό δεν ισχύει μόνο όσοναφορά την εμφάνιση, αυτόισχύει και για τον χαρακτήρα,τη συμπεριφορά και την προ-σωπικότητα του καθενός. Δειλιάζουμε να δείξουμε τονπραγματικό μας εαυτό καιπλάθουμε ένα θολό είδωλοτου εαυτού μας, και προσπα-θούμε να το εξομοιώσουμε μετον εαυτό μας. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι πουχαρακτηρίζει την γενιά μας,γιατί όσο χαλαροί προσπα-θούμε να φαινόμαστε,τόσοπερισσότερο κοροϊδεύουμετον εαυτό μας. Έχει χαθεί η μοναδικότητααπό τη ζωή μας, και όλα όσαβλέπουμε γύρω μας είναι ένακαλοσχεδιασμένο, μαζοποι-ημένο σκηνικό μιας θεατρικήςπαράστασης.Και εμείς; Εμείς είμαστε πρω-ταγωνιστές αυτής της παρά-στασης και κινούμαστε στηνσκηνή σαν καλοκουρδισμένεςμηχανές.Ωστόσο εμείς είμαστε και οιμόνοι που μπορούμε να δώ-σουμε τέλος σε αυτήν την πα-ράσταση. Να σταματήσουμε το θέατροκαι την υποκρισία και να αρχί-σουμε πραγματικά να ζούμε.

της Χριστίνας Μάρκου

Μητέρα, μανούλα, μαμά.. Τόσες λέξεις,μια όμως έννοια..Ίσως ιερή και για εμένατουλάχιστον η πιο ιερή. Και σαν έννοιααλλά κυρίως σαν πρόσωπο.

Είναι εκείνη που σε κάθε δύσκολη στιγμήθα είναι εκεί για εσένα. Να ακούσει τοκάθε σου πρόβλημα και να σου δώσει τηνανάλογη συμβουλή. Να σε μαλώσει αλλάμετά να σε συμβουλεύσει. Να νευριάσειμαζί σου για κάτι που έκανες λάθος αλλάνα σε συγχωρέσει στο επόμενο λεπτό.

Της ανοίγεις την καρδιά σου και αυτήείναι πάντα εκεί να σε ακούσει, να σε κα-ταλάβει. Να ανοίξει τις ‘’φτερούγες’’ τηςκαι να σε βάλει μέσα. Περιμένει τηνστιγμή που θα ζητήσεις τη βοήθειά τηςγια να σου πει την δική της άποψη και νασου δώσει μια διαφορετική συμβουλήαπό ότι θα έδινε ο οποιοσδήποτε. Γιατίείναι η μόνη που νιώθει τέτοια αγάπη γιατο άτομο σου. Που θα σου πει ποιο είναιτο καλό σου και ποιο το κακό σου. Να σουδώσει μια πραγματική εξήγηση και μιαπραγματική συμβουλή για το πρόβληματο οποίο σε βασανίζει.

Έννοια πιο ιερή από τη φιλία. Έννοια πουδεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψεις.Αγάπη, ανεκτικότητα, στοργή, φρον-τίδα… Όλα αυτά τα αισθήματα γιαεσένα και μόνο. Δεν τα μοιράζεται με κα-νέναν παρά μόνο για εσένα. ΌΛΑ γιαεσένα. Δίνει καθημερινά τον εαυτό τηςγια να είσαι εσύ πλήρης.. Αρκείται με ταλίγα για να έχεις εσύ τα πολλά. Για να μηννιώσεις ποτέ ότι οι άλλοι έχουν περισσό-τερα από εσένα.

Με κάθε της άγγιγμα νιώθει μοναδική ήμοναδικός. Νιώθεις ότι δεν υπάρχειάλλος σαν εσένα. Λίγος καιρός χωρίςαυτή και σου φαίνεται αιωνιότητα. Σουλείπουν τα φαγητά της, η γκρίνια της, ημυρωδιά της. Το μόνο που θέλει είναι νατης εκφράζεις την αγάπη σου καθημε-ρινά με μια αγκαλιά ή ένα φιλί. Με ένααπλό σ’αγαπώ σου προσφέρει το πιοόμορφο χαμόγελό της.

Ακόμα και αν γκρινιάζεις, μαμά, για ναφορέσω τη ζακέτα μου, ακόμα και αν συ-νέχεια με μαλώνεις που αργώ, ακόμα καιαν μαλώνουμε καμία φορά, τα συναισθή-ματα μου για’σένα δεν αλλάζουν. Σ’ ευ-χαριστώ που με μεγάλωσες και με έκανεςαυτό που είμαι τώρα. Όταν μεγαλώσω θαγίνω σαν εσένα. Μαχητής. Σ αγαπάω!

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμ-βρίου και μέχρι το τέλοςτης εβδομάδας τα πε-ρισσότερα λύκεια τηςχώρας μας παρέμεινανκλειστά από τους μαθη-τές στο πλαίσιο της πα-νελλήνιας κατάληψηςπου οργανώθηκε.Η κατάληψη αυτή είχεως πρωταρχικό στόχο ναεκφράσει τη διαμαρτυ-ρία εκπαιδευτικών καιμαθητών για το νέο εκ-παιδευτικό σύστημα στοοποίο καλούνται να αν-ταποκριθούν οι τελευ-ταίοι προκειμένου ναυλοποιήσουν το στόχοτους που είναι φυσικά ηπρόσβαση στο πανεπι-στήμιο.Είναι πράγματι γεγονόςότι αυτό το λεγόμενο"Νέο Λύκειο" έχει προ-καλέσει κύμα αντιδρά-σεων από γονείς καιπαιδιά και σαφώς όχιαδικαιολόγητα.Πριν αναλύσουμε τους

λόγους για τους οποίουςαυτό συμβαίνει κρίνεταιαπαραίτητο να εξηγή-σουμε με συνοπτικότρόπο τις διαφορές τουεπερχόμενου εκπαιδευ-τικού συστήματος με τοπαρόν.Σύμφωνα, λοιπόν, με τη

νέα "ανακάλυψη" τουυπουργείου παιδείας ομαθητής εξετάζεται πα-νελλαδικά σε 4 ή 5 μα-θήματα και όχι σε 6 ή 7.Ωστόσο,ο συνολικόςβαθμός της Α', Β' και Γ'Λυκείου αποτελεί το20% του βαθμού από-λυσης (4,7,9% αντί-στοιχα) από τηδευτεροβάθμια εκπαί-δευση.Παράλληλα,στις ενδο-σχολικές εξετάσεις τωντριών τάξεων τα θέματαθα επιλέγονται εξ ημι-σείας από τους καθηγη-τές και από μιαπανελλήνια τράπεζα θε-μάτων που θα δημοσι-εύεται σε ιστοσελίδεςτου διαδικτύου αρκετόκαιρό πριν την έναρξητης εξεταστικής περιό-δου.Δεν υπάρχει αμφιβολίαπως αυτή η εκπαιδευ-τική μέθοδος που απο-φασίστηκε να ισχύειμόνο σύμμαχο των γο-νέων δεν αποτελεί. Σεμια περίοδο που η οικο-νομική κρίση όχι απλώςδεν αντιμετωπίζεταιαλλά οξύνεται, η κάθεοικογένεια σπεύδει ναζητήσει τη βοήθεια τωνφροντιστηρίων έχοντας

ως δεδομένη την ανύ-παρκτη στην κυριολεξίαγνώση που αποκομίζειο πιτσιρικάς από τη δη-μόσια παιδεία.Και αν με το παλιό σύ-στημα κάποιος μαθητήςενδιαφερόταν μόνο γιατα μαθήματα της κατεύ-θυνσης αδιαφορώνταςγια τη γενική παιδεία,τώρα για αυτή την αδια-φορία πιθανώς να τιμω-ρηθεί στερούμενος τηθέση στο πανεπιστήμιο.Έτσι ένα παιδί που έχειεπιλέξει π.χ. τη θεωρη-τική κατεύθυνση προ-σθέτει επιπλέον ώρεςεκτός σχολείου για νακατανοήσει την Άλγε-βρα,τη Φυσική και τηΧημεία με απώτεροστόχο να δει στο τετρά-μηνο το πολυπόθητο 20.Φυσικά αυτή η μέθοδοςμόνο τη βαθμοθηρικήαντίληψη για τη μόρ-φωση μπορεί να καλ-λιεργήσει στο νου τωνεκπαιδευόμενων.Τα παιδιά από την άλλη(τα περισσότερα από ταοποία δε γνωρίζουν τονακριβή τρόπο εφαρμο-γής του νέου συστήμα-τος) διακατέχονται απόαισθήματα μεγάληςανασφάλειας και αβε-

βαιότητας για το μέλλοντους. Είναι πράματι φρικτό ναεγκαταλείπουν μερικοίτην ενασχόλησή τους μετις αθλητικές δραστη-ριότητες από την πρώτηχρονιά στο λύκειο,επειδή ο χρόνος δεντους το επιτρέπει. Και αντίθετα κάποιοιπου εξακολουθούν νααθλούνται να δέχονταιτις επιπλήξεις γονέωνκαι καθηγητών αφούστερεί δύο "ολόκληρεςώρες" από την καθημε-ρινή μελέτη.Όπως και να 'χει οι αυ-θαίρετες αποφάσεις τουυπουργείου παιδείαςπρέπει κάποια στιγμήνα εμποδιστούν. Οι μαθητές δεν αποτε-λούν σε καμία περί-πτωση πειραματόζωαστα χέρια των κυβερ-νώντων και είναι χρέοςτων πολιτικών να αντι-ληφθούν ότι σε μέγιστοβαθμό το μέλλον τουπλανήτη εξαρτάται απότους νέους.Η κατάληψη είχε μεγάληαπήχηση και μόνο με τέ-τοιες εκδηλώσεις ηγενιά μας μπορεί ναπάρει την κατάστασηστα χέρια της.

του Αλέξη Στεργιούλα

της Μαρίνας Αμανατίδου

Οι μαθητές δεν απο-τελούν σε καμία περί-πτωση πειραματόζωαστα χέρια των κυβερ-νώντων

Page 4: Μαθητοφρένεια #60

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,

mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Τις τελευταίες ημέρεςκορυφώθηκε το φαι-νόμενο των καταλή-

ψεων στα σχολεία με αίτηματην αλλαγή ή έστω τη βελ-τίωση του νέου συστήματος.Τα πνεύματα οξύνθηκαν αρ-κετά στην ήδη <<ετοιμόρ-ροπη>> χώρα μας και οικαταλήψεις άρχισαν να με-τατρέπονται σε επικοινω-νιακό τρικ ανάμεσα στηνκυβέρνηση και την αντιπο-λίτευση.Εάν όμως εντρυφήσουμεστην πραγματική κατά-σταση της χώρας θα αντιλη-φθούμε πως τα προβλήματαστην παιδεία είναι μόνο η<<κορυφή του παγόβου-νου>>.Τα προβλήματα στη χώραμας δεν εμφανίσθηκαν σαν<<κεραυνός εν αιθρία>>.Η επταετής παραμονή τηςχώρας σε ύφεση που εξα-θλιώνει τον ελληνικό λαόείναι αποτέλεσμα μακρο-χρόνιας λανθασμένης πολι-τικής που συνδέεται άμεσαμε την λανθασμένη νοοτρο-πία του Έλληνα από όταν ηΕλλάδα έγινε ανεξάρτητοκράτος. Μια χαοτική κατάσταση

στην παιδεία, στην υγεία,στην οικονομία, στο κοινω-νικό κράτος που με το πέραςτων χρόνων δυστυχώς διογ-κώνεται. Η χώρα μας μοιάζει να μηνκυβερνάται, την κυβερνά οδογματισμός, ο αμοραλι-σμός και η μισαλλοδοξία.Βέβαια το μεγαλύτερο πρό-βλημα είναι πως η καθεστη-κυία τάξη πραγμάτωνδιαιωνίζεται και χειροτε-ρεύει μέρα με την μέρα.Η κυβέρνηση έδωσε υπο-σχέσεις. Υποσχέθηκε ένανέο εκπαιδευτικό σύστημαμακριά από την αποστή-θιση, το άγχος και τα δυ-σβάσταχτα έξοδα τωνφροντιστηρίων με στόχοτην οικοδόμηση μιας νέαςΕλλάδας που θα αναγεννιό-ταν μέσα από τις στάχτες. Υποσχέθηκε βελτίωση τηςοικονομικής κατάστασηςτης χώρας που θα συνεπα-γόταν πτώση της ανεργίας,γρήγορη επαγγελματικήαποκατάσταση για τουςνέους και άνοδο του βιοτι-κού επιπέδου. Όνειρα θερι-νής νυκτός και κάλπικεςυποσχέσεις. Εφάμιλλες υποσχέσεις δίνει

τώρα και η αντιπολίτευσητάζοντας <<λαγούς με πε-τραχήλια>>. Θα μας πειεπιτέλους κάποιος την αλή-θεια;;;Οι απολύσεις στο δημόσιοπροετοιμάζονται, οι συντά-ξεις μειώνονται και οι μεγα-λοκαρχαρίες τηςφοροδιαφυγής κατά 90%την γλιτώνουν. Πως ακρι-βώς; Κανείς δεν ξέρει τηναπάντηση. Πέρυσι οι καθηγητές επι-στρατεύτηκαν, φέτος οι μα-θητές κατηγορούμαστε γιασυνωμοσία με την αντιπολί-τευση και απειλούμαστε μεκατάργηση των αργιών γιανα αναπληρωθούν οι χαμέ-νες ώρες των καταλήψεων.Είναι άραγε επίδειξη δημο-κρατίας αυτή η συμπερι-φορά; Πως είναι δυνατόν να μαςζητούν να μην διαμαρτυρό-μαστε για ένα σύστημα που<<μπαζώνει>> την καθη-μερινότητά μας και μας με-τατρέπει σε μηχανές; Και το ερώτημα παραμένειάλυτο: πότε και πως η χώραμας θα αποκτήσει επιτέλουςπαιδεία;

Ελληνική παιδεία: ένα οργανωμένο ... χάος!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Απαντώντας σε δημοσίευμα της Δευτέρας 3ης Νοεμβρίου, που αφορά τη «Βράβευσηαριστούχων μαθητών» από την EUROBANK 2014 στο οποίο «εμπλέκεται» και ο σύλ-λογος των καθηγητών του 2ο Λυκείου Γρεβενών επισημαίνουμε τα παρακάτω:Ο τραπεζικός Όμιλος Eurobank Εργασίας ΑΕ στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσηςστον τομέα της παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρό-γραμμα χορηγιών με τίτλο «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία».Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 81323/Γ2/23-05-2013 βρα-βεύεται με χρηματικό έπαθλο 800ευρώ ο μαθητής κάθε Λυκείου της χώρας, ο οποίοςφοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη και πληροί ταυτόχρονατις ακόλουθες προϋποθέσεις:1. Αποφοίτησε με άριστα στο απολυτήριο, δηλ. έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω(αρ. 5 του ΠΔ 60/2006, Α’ 65)2. Συγκέντρωσε το μεγαλύτερο Γενικό βαθμό πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσειςστο σχολείο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι 18 και άνω.Ο μαθητής που αναφέρεται στο δημοσίευμα πληροί μόνο τη μία εκ των δυο προϋπο-θέσεων. Επομένως καμία «περίεργη» απόφαση και μάλιστα «ελαφρά τη καρδία» δενέλαβε ο σύλλογος των καθηγητών του 2ο ΓΕΛ.Τους όρους και τις προϋποθέσεις δεν τις θέτει κανένας σύλλογος. Ο σύλλογος εφαρ-μόζει τους νόμους, τις αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα.Για το σύλλογο των καθηγητών του 2ο ΓΕΛΟ Δ/ΝΤΗΣ

Πριν λίγες μέρες φιλοξενήθηκε στον ηλεκτρονικό Τύπο της πόλης μαςδημοσίευμα που αφορά τη βράβευση μαθητών και αφήνει αιχμές γιατο 2ο ΓΕΛ Γρεβενών. Η απάντηση του σχολείου έχει ως εξής:

Απάντηση του Συλλόγου του 2ου ΓΕΛ Γρεβε-νών για την Βράβευση αριστούχων μαθητώναπό την EUROBANΚ

Page 5: Μαθητοφρένεια #60

54

Άραγε πως θα ήταν ο κόσμος αντο θέλω ταυτιζόταν με το πρέπει; Αν η υποχρέωση και το καθήκονσυνέπιπταν με την ευχαρίστησηκαι την επιλογή; Αν για παρά-δειγμα καθένας από εμάς πήγαινεστη δουλειά του, στο σχολείο τουχωρίς να αισθάνεται πίεση; Σκε-φτήκατε ποτέ πώς θα ήταν η κοι-νωνία, εάν όλοι εφάρμοζαν τουςνόμους, παρέμεναν πιστοί στιςαξίες και τα ιδανικά χωρίς η λέξη<<πρέπει>> να ρυθμίζει τησυμπεριφορά τους;

***Σίγουρα ο κόσμος θα ήταν καλύ-τερος! Η εκάστοτε κοινωνία θαχαρακτηριζόταν από ευημερία, δι-καιοσύνη, ευδαιμονία, ασφάλειακαι κάθε είδους ανάπτυξη. Ο κό-σμος ωστόσο που περιγράφω μοι-άζει ουτοπικός. Και είναι!

***Είναι αδύνατον να συμπεριφερό-μαστε πάντοτε με τον ίδιο«σωστό» τρόπο σε όλους τους αν-θρώπους και σε κάθε κατάσταση.Μπορούμε ωστόσο να συμπεριφε-ρόμαστε με ευγένεια και να σεβό-μαστε τη διαφορετικότηταεκείνων οι οποίοι δεν ακολουθούντον δικό μας τρόπο σκέψης καιστάση ζωής.

***Το έγκλημα υπάρχει σε κάθεεποχή, σε κάθε κοινωνία. Ενίοτε οιαξίες και τα ιδανικά παραβιάζον-ται. Εκείνο όμως που αξίζει να ση-μειωθεί, γιατί κάνει και τηνουσιώδη διαφορά, είναι ο βαθμόςστον οποίο προσβάλλονται οι ηθι-κές αντιλήψεις.

***Κάθε άτομο οφείλει να αγαπήσειπρώτα τον εαυτό του και έπειτατον κόσμο που τον περιβάλλει.Μπορεί να είναι ανέφικτο να αλ-λάξουμε τον κόσμο, σίγουρα όμωςέχουμε τη δυνατότητα να τον κά-νουμε καλύτερο! Ξεκινώντας απότους εαυτούς μας!

***Και ιδιαίτερα εμείς οι νέοι, ωςπηγή ζωής και ως πρωτεργάτεςτου καινούριου. Ας φροντίσουμενα αποβάλλουμε τα αρνητικά τουχαρακτήρα μας και θα διαπιστώ-σουμε ότι το πρώτο βήμα για τηνευδαιμονία έχει επιτευχθεί ήδη!

της Ειρήνης Μπαντή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | Λία Παππά - Ζωή Σιούλα - Βάσω Γερίκογλου

Μαθητοφρένεια

* Τα στατιστικά στοιχεία για τα Γρεβενά αφορούν τα δύοΓενικά Λύκεια, ενώ για τα Τρίκαλα τα 1ο, 4ο, 5ο και 6οΓενικά Λύκεια. Τα Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία προ-έρχονται από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

ΣΥΝΟΛΟΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

20 - 18 0,93% 0% 1,5%

17,9 - 15 21,22% 9,2% 14,3%

14,9 - 12 38,89% 35,3% 47,3%

11,9 - 10 18,9% 26,1% 14,7%

9,9 - 5 17,5% 23% 17,8%

4,9 - 0 2,51% 6,3% 4,4%

Ένα από τα ζητούμενα κάθε ευ-νομούμενης πολιτείας είναι ηαξιοκρατία. Μια αξία που απο-τελεί προϋπόθεση και στόχο γιατην λειτουργία όλων τον δομώντης κοινωνίας, οσο και των πα-νελλαδικών εξετάσεων .Συχνά ακούμε οτι οι εξετάσειςτων Πανελληνίων ειναι αδιά-βλητες και απολύτως αντικειμε-νικές. Σε πιο βαθμό όμωςεπιτυγχάνεται αυτό; Και ...μήπως κάποιοι αστάθμητοι πα-ράγοντες βλάπτουν αυτή τηναξιοπιστία; Ενα παράδειγμα αποτελούν οιτελευταίες Πανελλαδικές εξετά-σεις. Πιο συγκεκριμένα, θύελλααντιδράσεων προκλήθηκε απότους μαθητές για την άδικη καιαυστηρή βαθμολόγηση τωνγραπτών των Νομών Γρεβενώνκαι Τρικάλων. Ο λόγος; Η τερά-στια απόκλιση των βαθμών σεσχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.Και θα μου πείτε τι κοινό έχουναυτοί οι δύο νομοί. Και οι δύοβαθμολογήθηκαν στις Σέρρες,κάτι που προκαλεί πολλές φη-μολογίες. Η βαθμολόγηση τωνμαθητών σε Γρεβενά και Τρί-καλα παρουσιάζουν χαρακτηρι-στική ομοιότητα. Τυχαίο; Δενομίζω! Το μάθημα της ΝεοελληνικήςΓλώσσας ήταν αυτό που “χαντά-κωσε” τους περισσότερους μα-θητές και στους δυο νομούς. Η

συντριπτική πλειονότητα τωνμαθητών είχαν μεγαλη από-κλιση απο την βαθμολογία πουανέμεναν. Και φαίνεται ότι τοβαθμολογικό των Σερρών δια-φοροποιήθηκε αρκετά από τονΠανελλαδικό μέσο όρο. Αναλυτικότερα, ενώ στην υπό-λοιπη Ελλάδα τα αποτελέσματατης βαθμολογίας απο 20 εώς 18κυμαίνονται περίπου στο0,93%, στο ν. Γρεβενών δενυπήρξε παιδί που να άγγιξε τοάριστο των βαθμολογιών καιστο ν. Τρικάλων ήταν μόλις τέσ-σερεις οι μαθητές που το κατά-φεραν. Ούτε και πιο κάτω τα πράγματαπάνε καλύτερα. Η βαθμολογίααπο 17,9 ως 15 πανελλαδικάκυμάνθηκε στο 21,22%. ΣταΓρεβενά ήταν μόλις 9,2% , ενώστα Τρίκαλα οι μαθητές γεύτη-καν μία από τα ίδια περίπου μετο ποσοστό να κυμαίνεται στο14,3%. Εδώ βρίσκεται και η πιοχαρακτηριστική απόκλιση. Σαννα μπήκε κόφτης στο 15!Και αφού δεν υπήρχαν μεγάλοιβαθμοί, λογικό είναι να συσσω-ρευτούν όλοι στους μέτριουςκαι χαμηλούς. Στο 35,3% γιαΓρεβενά και 47,3% για Τρίκαλαστις βαθμολογίες από 14,9 εώς12, με τον πανελλαδικό μέσοόρο να είναι στο 38,89%. Στη συνέχεια για τη βαθμολογίααπό 11,9 ως 10, το πανελλαδικό

ποσοστό ήταν στο 18,9%, ενώστις προαναφερόμενες πόλειςεμφανίζεται σημαντική από-κλιση. Στα Γρεβενά το ποσοστόήταν στο 26,1% (!!!) και στα Τρί-καλα στο 14,7%. Και όσο οι βαθμολογίες μει-ώνονται τα ποσοστά μαθητώναυξάνονται. Απο 9,9 εώς 5 πα-νελλαδικά ήταν 17,5%, ενώ τοκόκκινο χτύπησε και πάλι σταΓρεβενα (23%) και στα Τρίκαλατο 17,8%. Τέλος οι βαθμολογίεςαπο 4,9 ως 0 κυμάνθηκαν στηνΕλλάδα στο χαμηλό ποσοστό2,51%, ενώ στα Γρεβενά 6,3%και στα Τρίκαλα 4,4% αντί-στοιχα, δηλαδή σαφώς ανεβα-σμένα.

Τελικά τι έφταιξε ώστε τα παιδιάδεν κατόρθωσαν να γράψουντον αναμενόμενο βαθμό στηνΈκθεση που περίμεναν; Ήταν η αξιοκρατία που λέγαμεή μήπως δεν είναι και τόσο σύμ-πτωση ότι και οι δυο πόλειςβαθμολογήθηκαν στις Σέρρες; Όπως και να έχει οφείλουμε νασυγχαρούμε τα παιδιά για τηνμεγάλη προσπάθεια που έκανανκαι να τους θαυμάζουμε που οιπερισσότεροι απο αυτούς, παράτην σκληρή -ίσως και άδικη-βαθμολόγηση, πέρασαν στηνσχολή που ήθελαν!

Page 6: Μαθητοφρένεια #60

Μαθητοφρένεια 6

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | Νικολέτα Τζιούφα

Το ακριβές περιεχόμενο τηςλέξης ’’ανιδιοτέλεια’’ δεν είναιγνωστό σε πολλούς. Αυτό συμ-βαίνει γιατί ως Έλληνες είμα-στε κτητικοί,δυναμικοί καιπολλές φορές εγωιστές .Όλοιόμως ελπίζουν και θέλουνκάθε καινούρια γενιά να βάλειτο λιθαράκι της και να αλλάξειαυτή τη κατάσταση. Με αφορμή, λοιπόν, την 1ηΝοεμβρίου – παγκόσμιαημέρα δωρεάς οργάνων - τοδικό μας λιθαράκι οφείλει ναστηρίξει δύο έννοιες, τον αν-θρωπισμό και την ανιδιοτέ-λεια.Αρχικά θα ήθελα να θέσω τοεξής ερώτημα: Τι πιστεύετεπως θα γινόταν αν δεν πεθαί-ναμε, αν βρίσκαμε ένα τρόπονα επιβιώνουμε και να συνεχί-ζουμε τη ζωή έστω και με ένανδιαφορετικό τρόπο από αυτόνπου όλοι έχουμε κατά νου; Πολλοί πιστεύουν πως ηδωρεά οργάνων αποτελεί τησυνέχεια μας, μέσω ενός άλλουοργανισμού στον οποίο εμείςθα έχουμε χαρίσει ζωή. Φαντά-ζομαι πως ακούγεται τρομα-κτικό και αποκρουστικό καιπράγματι είναι πολύ δύσκολονα σκέφτεσαι τι θα συμβεί στοσώμα σου μετά το θάνατό σου. Η αλήθεια όμως είναι πως ηΕλλάδα κατατάσσεται στις τε-λευταίες χώρες σε μεταμο-σχεύσεις, ενώ ανήκει στιςπρώτες σε τροχαία ατυχήματαστην Ευρώπη . Φυσικά, τα τρο-χαία ατυχήματα δεν σχετίζον-ται με τις μεταμοσχεύσεις αλλάαποτελούν την πιο πιθανήαιτία να καταλήξει ένας άν-θρωπος εγκεφαλικά νεκρός,δηλαδή δυνητικός δότης.Ο όρος εγκεφαλικά νεκρόςείναι ασαφής και σίγουρα πα-ραπέμπει σε ελπίδες και δι-σταγμούς. Ωστόσο, οεγκεφαλικός θάνατος είναι μιαμη αναστρέψιμη κατάσταση,που ισοδυναμεί με τον θάνατο

και δεν έχει καμία σχέση με τιςχρόνιες φυτικές καταστάσεις(κατάσταση «φυτό»). Αφορά την καταστροφή τουεγκεφαλικού στελέχους όπουεδράζουν ανώτερες ψυχικέςκαι γνωσιακές λειτουργίες,όπως η μνήμη, η σκέψη, η αν-τίληψη καθώς και ζωτικές λει-τουργίες, όπως η αναπνοή καιη αρτηριακή πίεση. Για το λόγοαυτό είναι παγκοσμίως αποδε-κτό ότι η ανεπανόρθωτηβλάβη του εγκεφαλικού στελέ-χους είναι ικανή και αναγκαίαπροϋπόθεση για να θεωρηθείόλος ο εγκέφαλος νεκρός.Υπάρχει σαφής διάκριση με-ταξύ μιας σοβαρής εγκεφαλι-κής βλάβης και τουεγκεφαλικού θανάτου. Δενπρέπει να υπάρχει σύγχυσήτου με τη μόνιμη φυτική κατά-σταση. Στη φυτική κατάστασηδεν λειτουργεί ο φλοιός τουεγκεφάλου, ενώ η λειτουργίατου εγκεφαλικού στελέχουςδιατηρείται ικανοποιητική. Δηλαδή το σημείο «κλειδί» με-ταξύ εγκεφαλικού θανάτου καιμόνιμης φυτικής κατάστασηςείναι η λειτουργία του εγκεφα-λικού στελέχους. Στον εγκεφα-λικό θάνατο παύει ναλειτουργεί το εγκεφαλικό στέ-λεχος. Η διάκριση μεταξύ τωνδύο καταστάσεων είναι σαφήςκαι σε καμία περίπτωση άν-θρωποι σε φυτική κατάστασηδεν θεωρούνται δυνητικοίδότες οργάνων.Στην Ελλάδα τα ποσοστά μετα-μοσχεύσεων είναι τα χαμηλό-τερα στην Ευρώπη ενώκατατάσσονται στα χαμηλό-τερα παγκοσμίως. Αυτό φυ-σικά δεν θα έπρεπε να μαςπροβληματίζει αν αναλογι-στούμε την παιδεία που λαβά-νουμε επί του θέματος, καθώςκαι τα ποσοστά εθελοντισμούτης χώρας μας που είναι άκρωςαπογοητευτικά.Η έλλειψη παιδείας αποδει-

κνύεται από τα εγωιστικά αι-σθήματα που νιώθετε αυτή τηστιγμή. Από τις προκαταλήψειςπου έχουν διεισδύσει τόσοβαθιά στον εγκέφαλό μας, πουμας αποτρέπουν από τη συνει-δητοποίηση της αλήθειας. Αν παρόλα αυτά ήμασταν εμείςπιθανοί λήπτες κάποια στιγμήστη ζωή μας, τότε η στάση μαςαπέναντι στη δωρεά οργάνωνθα άλλαζε. Διότι πράγματι (!)καταλαβαίνεις την πραγματικήσημασία μιας κατάστασης ήενός πράγματος, μόνο όταν τοέχεις ανάγκη.Όμως γιατί να εισπράξουμε ανδεν προσφέρουμε, διότι μαζίμε εμάς θα είναι και άλλοι εκα-τοντάδες άνθρωποι στην ουράγια μεταμόσχευση και δυστυ-χώς οι περισσότεροι από αυ-τούς δεν θα λάβουν ποτέ τομόσχευμα, το οποίο όχι μόνοθα βελτίωνε την ποιότητα καιτο προσδόκιμο ζωής, αλλά θατους έδινε και ελπίδα. Ελπίδαπως όλα θα αλλάξουν, πωςμπορούν να συνεχίσουν ναονειρεύονται και να κάνουν ταόνειρά τους πραγματικότητα,πως θα έχουν μια δεύτερη ευ-καιρία.Συνοψίζοντας, η διστακτικήστάση των Ελλήνων και η απο-φυγή ενημέρωσής τους για τηδωρεά οργάνων λόγω τωνταμπού και των προκαταλή-ψεων αποτελεί τον κύριο πε-ριοριστικό παράγοντα για τηνανάπτυξη των μεταμοσχεύ-σεων, καθώς οδηγεί στην έλ-λειψη προσφοράς οργάνων. Από ένα δότη μπορούν να σω-θούν έως και 20 ασθενείς πουόπως και όλοι μας έχουν δι-καίωμα στη ζωή. Η γνώσηείναι δύναμη και εμείς κατέ-χουμε αυτή τη δύναμη. Μηνπεριμένεις να κάνουν οι άλλοιαυτό που εσύ ποτέ δεν τόλμη-σες. Γίνε δότης, δώσε δικαίωμαστη ζωή -το μεγαλύτερο δώροαπό όλα.

Τι πιστεύετε πως θα γινόταν αν δεν πεθαί-ναμε, αν βρίσκαμε ένα τρόπο να επιβιώ-νουμε και να συνεχίζουμε τη ζωή έστω καιμε έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν πουόλοι έχουμε κατά νου;

Στην Ελλάδα τα ποσοστά μεταμοσχεύσεωνείναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη ενώ κα-τατάσσονται στα χαμηλότερα παγκοσμίως.

Page 7: Μαθητοφρένεια #60

6 7Μαθητοφρένεια

Δεν είναι λίγες οι φορές πουακούμε ότι: ό,τι έγινε …έγινε γιακάποιο λόγο και πως προοριζό-ταν από τη μοίρα.

--------Τι σημαίνει όμως αυτό; Πως είμα-στε απόλυτα σίγουροι πως αυτόπου έγινε θα μας επωφελήσει καιπως δεν θα γυρίσει εναντίον μας;

--------Σίγουρα λιγο ή πολύ δεν έχουμεόλοι αναρωτηθεί πόσο μπορείμια στιγμιαία απόφαση να καθο-ρίσει όλη μας τη ζωή και ότι ΑΝεκείνη τη στιγμή επιλέγαμε μιαάλλη απόφαση ίσως τα τωρινάδεδομένα ήταν πιο ευνοϊκά ίσωςκαι όχι.

--------Ότι αν εκείνη τη στιγμή τόσο οικαταστάσεις όσο και η ψυχολογίαμας , μας οδηγούσαν στην αντί-θετη απόφαση ίσως όλα μα όλαήταν τελείως διαφορετικά καιίσως βρισκόμασταν σε άλληφάση.

--------Όμως πως μπορούμε να μιλάμεγια κάτι που ΑΝ συνέβαινε θα είχεάλλες συνέπειες; Έξαλλου το ανείναι απλά ένας υποθετικός σύν-δεσμος που εισάγει αποκλειστικάυποθετικές προτάσεις.

--------Πως είναι λοιπόν δυνατόν ναστηρίζουμε τα όνειρα μας σε έναμόνο ΑΝ, το όποιο ναι μεν βέβαιαμπορεί να μας πυροδοτεί αισιο-δοξία, ωστόσο δεν αποτελεί τί-ποτα παραπάνω από μια εικονικήπραγματικότητα.

--------Τελικά ό,τι και να κάνεις στη ζωήσου, όποιες επιλογές και να ακο-λουθησεις με όποιον τρόπο καιαν προσπαθήσεις να αλλάξεις τημοίρα σου αυτό που είναι να συμ-βεί θα συμβεί.

--------Σημασία έχει να την απολαύσειςκαι να αντικρουσεις ότι συμβεί μεχαμόγελο και επιμονή.

της Ελπινίκης Νάσιου

To Σάββατο 1/11/2014 πραγματοποιήθηκε η 3η προκριματικήφάση του κυπέλλου της ΕΠΣ Γρεβενών και τα αποτελέσματα είχανως εξής:ΑΣ Νεοχωρίου-ΑΕΠ Βατολάκκου: 0-4Kαμβουνιακός Δεσκάτης-Δόξα Παλαιοχωρίου: 7-2Άρης Καρπερού-ΑΕ Κοκκινιάς Πολυδένδρου: 3-2Άρης Μηλιάς-ΑΓΟ Δήμητρας: 1-4Έτσι οι τέσσερις νικήτριες ομάδες προκρίνονται στην ημιτελικήφάση του θεσμού όπου τα ζευγάρια θα διαμορφωθούν μετά απόκλήρωση.

Επίσης το Σαββατοκύριακο 8-9/11/2014 διεξήχθη η 5η αγωνιστικήτου πρωταθλήματος της ΕΠΣ Γρεβενών με τα εξής αποτελέσματα:ΑΕΠ Βατολάκκου-Δόξα Παλιουριάς: 2-2ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΟ Σειρήνα: 4-3Kτηνοτροφικός-Γρεβενά Αεράτα: 2-2Kεραυνός Μεγάρου-ΑΓΟ Δήμητρας: 1-2AΣ Νεοχωρίου-Άρης Καρπερού: 3-1Ρεπό: Kαμβουνιακός ΔεσκάτηςΧρήστος

Παπαδόπουλος

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΕΠ Βατολάκκου 4 10

-. Κτηνοτροφικός 5 10

3. Δεσκάτη 4 7

-. Α.Σ. Νεοχωρίου 5 7

-. ΑΓΟ Δήμητρας 5 7

-. Άρης Καρπερού 5 7

7. Δόξα Παλιουριάς 4 6

8. Γρεβενά Αεράτα 5 5

9. Κεραυνός Μεγάρου 5 4

-. ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 4 4

10. Α.Ο. Σειρήνα 4 1

Στην Γ΄Εθνική ,τώρα, Πυρσός Γρεβενών συνέχισε τις κακές εμφανίσεις και με δύο ακόμη ήττες, βρίσκεταιπλέον στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 2/11/2014 ηττήθηκε, εντόςέδρας μάλιστα, από τον Κεραυνό Θεσπρωτικού ενώ την Κυριακή 9/11/2014 ηττήθηκε από τον ΟικονόμοΤσαριτσάνης με το βαρύ σκορ 5-1.

ΓΡΑΦΕΙ

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίουεξαπλώθηκε πανελλήνιοκύμα καταλήψεων σε σχο-λεία ολόκληρης της χώρας.Το σχολείο μας συμμετείχεενεργά (σημειωτέον:χωρίς να προηγηθεί ψηφο-φορία)σε αυτή την ένδειξηδιαμαρτυρίας που αφοράτην αλλαγή του εκπαιδευ-τικού συστήματος. Το νέοσύστημα εφαρμόστηκε γιαπρώτη φορά την περσινήχρονιά. Δυστυχώς, όμως, ητράπεζα θεμάτων ανακοι-νώθηκε λίγο πριν τις εξετά-

σεις και υπήρξαν πολλοίμετεξεταστέοι μαθητές.Όλα ξεκίνησαν από μία εκ-δήλωση στο facebook μετίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑ-ΛΗΨΗ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥ-ΣΤΗΜΑ», μέσω της οποίαςπροσκλήθηκαν 194.500άτομα.Τα αιτήματα όλων των μα-θητών είναι τα εξής: η πλή-ρης πληροφόρηση σχετικάμε το νέο σύστημα, η μεί-ωση της διδακτέας ύλης, ηαλλαγή των βιβλίων ταοποία πρέπει να προσαρ-

μοστούν στις απαιτήσειςτου νέου συστήματος,καθώς και η διαλεύκανσητων κατευθύνσεων και τωνσχολών που αντιστοιχούνσε κάθε πεδίο. Η κατάληψη στο σχολείομας εξελίχθηκε αρκετάήπια χωρίς να υπάρχουνυλικές καταστροφές. Οι κα-ταληψίες πέρασαν τοχρόνο τους τραγουδώντας,παίζοντας κιθάρα, επιτρα-πέζια παιχνίδια, πόκερ ,tichu, τάβλι κ.ά. Τα ηχείαδεν σταμάτησαν να παί-

ζουν μουσική και οι μαθη-τές όλων των τάξεωνήρθαν πιο κοντά. Το βράδυτης Τρίτης, μάλιστα, διορ-γανώθηκε ένα πάρτι στοχώρο του σχολείου.

Το μόνο που μας δυσαρέ-στησε είναι ότι δεν υπήρχεσυμμετοχή απ’ όλα τα παι-διά. Αντίθετα ελπίζαμε ότιμε το επιτακτικό αίτηματης αναδιαμόρφωσης τουνέου συστήματος θα κινη-τοποιούνταν όλοι, έτσιώστε να ασκήσουμε κιεμείς τη δική μας πίεση.

Το δεκαπενταμελές συμ-βούλιο αποφάσισε να κρα-τήσει την κατάληψη έωςτην Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.Ο Υπουργός Παιδείας και

Θρησκευμάτων κ. ΑνδρέαςΛοβέρδος δήλωσε ότικαμία ώρα διδασκαλίας δεθα χαθεί και υποστήριξεότι «οι μαθητές έχουνδίκιο, αλλά υπάρχει και τοδίκιο μιας πολιτείας πουδεν έχει χρήματα». Εμείς,ωστόσο, ευελπιστούμε τοΥπουργείο να λάβει υπόψητα αιτήματά μας!!!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα - Ανθή Παπαϊωάννου

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΑΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Page 8: Μαθητοφρένεια #60

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

41 πρωταθλήματα, 41 χρόνια «πα-ράγκας». Και αναφέρομαι σε ποιαάλλη ομάδα, τον Ολυμπιακό, μεαφορμή τον αγώνα που μας πέ-ρασε κόντρα στον Αστέρα Τρίπο-λης. Για ακόμα μια φορά είδαμε τοπόσο πολύ βοηθιέται από το όλοσύστημα του Ελληνικού ποδοσφαί-ρου και κυρίως από τους διαιτητές. Πρώτον και κύριο αξίζει να πούμεσυγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπο-λης που παρά τη σφαγή που δέ-χτηκε μέσα στην έδρα του από τουςδιαιτητές, κατάφερε να αποσπάσειβαθμούς από την αντίπαλη ομάδακρατώντας την ισοπαλία. Παρόλο που βρέθηκε να παίζει με10 παίκτες από πολύ νωρίς, με μίακόκκινη κάρτα που κανένας δενέχει καταλάβει ακόμα για πιο λόγοδόθηκε. Μάλιστα ο Αστέρας παράτο αριθμητικό μειονέκτημα, θαμπορούσε να είχε σημειώσει καιγκόλ, αν δεν σήκωναν τα σημαι-άκια τους οι βοηθοί για να σταμα-τήσουν τις ευκαιρίες του με κάποιαπραγματικά γελοία οφσάιντ πουδεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια. Όλοι έχουμε καταλάβει όμως γιατίείχαν γίνει όλα αυτά, διότι ο Ολυμ-πιακός βρισκόταν στην βαθμολο-γία 3 βαθμούς πίσω από τονπρωτοπόρο ΠΑΟΚ και δεν είχε άλλαπεριθώρια βαθμολογικής απώ-λειας. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Ολυμ-πιακός παρά το τεράστιο μπάτζετπου διαθέτει και τη μεγάλη αξίατων παικτών του χρησιμοποιεί τέ-τοιες μεθόδους για να νικάει στουςαγώνες. Τουλάχιστον δείχνει θετικάστοιχεία στους Ευρωπαϊκούς αγώ-νες ανεβάζοντας έτσι το Ελληνικόποδόσφαιρο.

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Εδώ πολυτεχνείο. Το σύν-θημα που κυριαρχεί στηνεπέτειο που σε λίγες μέρεςγια μία ακόμη φορά θαγιορτάσουμε. Μία γιορτήσύμβολο της δημοκρατίαςκαι της ελευθερίας. Στις 17 Νοέμβρη δενγιορτάζουμε -όπως ίσωςπολλοί πιστεύουν- τηνπτώση της χούντας. Αυτήήρθε έναν ολόκληροχρόνο αργότερα. Η επέ-τειος αυτή εξυμνεί τοθάρρος και την αυτοθυσίατου ξεσηκωμού των φοι-τητών του Πολυτεχνείου,χάρη στα οποία έχουμεσήμερα στην Ελλάδα δη-μοκρατικό καθεστώς καιείμαστε ξανά ελεύθεροι.Τι είναι όμως πραγματικάη ελευθερία, έχουμε ανα-ρωτηθεί ποτέ; Είναι όντωςτο πολίτευμά μας, η ιδα-νική δημοκρατία πουονειρευόμαστε και πι-στεύουμε πως έχουμε;Ασφαλώς και όχι. Η «δημοκρατία» μας μπά-ζει τόσο πολύ που κινδυ-νεύει να βουλιάξει και ναμας παρασύρει και εμάςστον πάτο μαζί της. Ελευ-

θερία, ισότητα, αξιοκρα-τία, όλα τα ιδανικά πουπρεσβεύει περνούν κρίση,όχι μόνο στη χώρα μας,μα και σε όλα τα δημο-κρατικά καθεστώτα τουκόσμου.Ο μέσος άνθρωπος έχειτόσα προβλήματα, τόσαάγχη και υποχρεώσεις, ταοποία δημιουργούνταιφυσικά από τον τρόπο μετον οποίο δουλεύει η κοι-νωνία, ώστε θα ήταν πα-ραλογισμός να ισχυριστείότι είναι ελεύθερος. Θεω-ρητικά ο καθένας έχει τηνδυνατότητα να κάνει τιςεπιλογές του όποιες κι ανείναι αυτές. Πρακτικά όμως, ελάχιστοιείναι αυτοί που μπορούνκαι τις κάνουν. Αν επιλέξεικανείς το επάγγελμα πουτου αρέσει, πιθανόταταθα μείνει άνεργος, άρα θαζήσει στο περιθώριο. Ανκάποιος έχει σχέση μεάτομο του ίδιου φύλου –θα ζήσει στο περιθώριο.Αν έχει χρέη, αν δεν παν-τρευτεί, αν ντύνεται πα-ράξενα θα ζει μια ζωή στοπεριθώριο.

Τέτοιου είδους είναι η ισό-τητα και η ελευθερία πουέχουμε λοιπόν: όποιος δενζήσει τη ζωή του όπως τηζεις εσύ, δεν τον δέχεσαι,είναι αυτόματα απόβλη-τος.Πήγαινε σχολείο. Πήγαινεπανεπιστήμιο. Πάρε πτυ-χία. Πλήρωσε φόρους.Παντρέψου. Κάνε παιδιά.Πλήρωσε το νοίκι. Αλλιώςδεν είσαι σαν εμάς, δεν θαέχεις την ίδια εκτίμηση,τον ίδιο σεβασμό. Δενείσαι όμως το ίδιο άνθρω-πος; Οι ζωές μας είναι τόσο αυ-στηρά προκαθορισμένεςκαι τόσο γεμάτες από ευ-θύνες και από το φόβο τηςαποτυχίας, που τελικά οιεπιλογές μας, τα όνειράμας διαλύονται και γίνον-ται ίδια με των υπολοί-πων. Όχι, δεν είμαστεελεύθεροι.Αυτό που κερδίσαμε στοΠολυτεχνείο δεν ήταν ηελευθερία μας, αυτήν δεντην είχαμε ποτέ για να τηνπάρουμε πίσω. Κερδίσαμεόμως την ευκαιρία να τηδημιουργήσουμε. Δεν θα

πάψουμε ποτέ να έχουμεευθύνες και προβλήματα,μπορούμε όμως να χαρά-ξουμε οι ίδιοι την πορείαστην ζωή μας, να την ζή-σουμε στο έπακρο με τοντρόπο που πραγματικάθέλουμε και να πετύχουμείσως κάτι σημαντικό.Ο αγώνας των φοιτητώντου πολυτεχνείου δεν τέ-λειωσε το 1974, συνεχίζε-ται μέχρι και σήμερα.Τώρα είναι η σειρά μας ναεπαναστατήσουμε και νακάνουμε τη διαφορά, μετο δικό μας τρόπο. Το όνειρο ενός νέου δενθα έπρεπε να είναι να γίνειφαρμακοποιός, αλλά ναανακαλύψει ένα νέο φάρ-μακο, ώστε να θεραπεύ-σει μια ασθένεια. Το όνειρο ενός νέου δενπρέπει να είναι να κληρο-νομήσει την οικογενειακήεπιχείρηση, αλλά να δημι-ουργήσει μία δική του.Και ίσως μια μέρα κατορ-θώσουμε να ζήσουμεελεύθεροι, απαλλαγμένοιαπό φόβους και προκατα-λήψεις.

ΓΡΑΦΕΙ ΗΚατερίνα Σιούμπουρα

Ο αγώνας τωνφοιτητών του πο-λυτεχνείου δεντέλειωσε το1974, συνεχίζεταιμέχρι και σήμερα.Τώρα είναι ησειρά μας να επα-νασ τατήσουμεκαι να κάνουμε τηδιαφορά.

Πέρυσι, εφαρμόσθηκε γιαπρώτη φορά με “τεράστιαεπιτυχία” ένα σύστημα τοοποίο ονομάστηκε “ΝέοΛύκειο”. Εμείς, ήμασταν οι“τυχεροί μαθητές” στουςοποίους δοκιμάστηκε, δη-λαδή με λίγα λόγια ήμα-σταν τα “πειραματόζωα”. Το σύστημα αυτό είναιτόσο πρόχειρο και ανοργά-νωτο που απορώ κάποιεςφορές εάν πράγματι υπάρ-χει κάποιος άνθρωπος οοποίος ελέγχει τις αποφά-σεις των υπουργών.

Θυμάμαι την περσινή σχο-λική χρονιά που όλοι περι-μέναμε πότε θα βγει ηπεριβόητη τράπεζα θεμά-των, η οποία ανακοινώθηκεαπό το υπουργείο μιαεβδομάδα πριν τις εξετά-σεις και όταν είχαν κλείσειμάλιστα τα σχολεία. Η αντίδραση των μαθητώνκαι των καθηγητών; ΠΑΝΙ-ΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΑ.Φέτος επειδή οι μαθητέςκαι οι καθηγητές δεν θαάφηναν να συμβεί το ίδιομε πέρυσι, αντέδρασαν. Οι

καθηγητές συνεχώς δια-μαρτύρονταν προς τουπουργείο και οι μαθητέςπροχώρησαν σε καταλή-ψεις των σχολείων. Επειδή δημιουργήθηκε οφόβος του περαιτέρω ξε-σηκωμού, πριν λίγες ημέ-ρες ανακοινώθηκε ητράπεζα θεμάτων η οποίαόχι μόνο δεν είναι ολοκλη-ρωμένη αλλά κατά τηνδιάρκεια της σχολικής χρο-νιάς θα προστίθενται νέαθέματα. Δηλαδή, είναι σαννα μας λένε να αποστηθί-

σουμε όλο το βιβλίο. Μέχριτώρα δεν είχαμε δει κάτιπιο τρελό. Ένα άλλο τεράστιο και απα-ράδεκτο πρόβλημα πουπροκύπτει με το “Νέο Λύ-κειο” είναι η επιφανειακήμάθηση. Με λίγα λόγια,απαγορεύεται στους καθη-γητές η ουσιαστική δου-λειά στην τάξη, ενώ τουςαναγκάζουν να διδάξουνμια περιττή και τεράστιαύλη. απαρατήρητο από τονυπουργό. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε

ότι αυτό το σύστημα ενι-σχύει την ιδιωτική εκπαί-δευση, στην παραπαιδεία,τα γνωστά φροντιστήρια,τα οποία δεν μπορούν νααποφευχθούν από τους μα-θητές διότι είναι απίθανονα μπορέσουν να ανταπο-κριθούν στα μαθήματάτους χωρίς κάποια επι-πλέον βοήθεια. Πώς έπειτα από όλα αυτάκάποιοι έχουν την απαί-τηση να μην αντιδράσουμε;Δηλαδή, η αδράνεια είναικαλύτερη λύση;

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα