Μαθητοφρένεια #64

8
Βιβλιοθήκη Απόψεων Θανάσης Λέτσιος Το περιβαλλοντικό πρόβλημα τείνει να διογκωθεί. Αλεξάνδρα Μπλα- ζομύτη Μάρμαρα που στέ- κονται αναλλοίωτα στο χρόνο. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ε΄ - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 64 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € [email protected] mathitofreneia.blogspot.gr ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Είμαστε όλοι Char- lie. Όχι γιατί δεν εί- μαστε ισλαμιστές. Όχι γιατί είναι της μόδας. Είμαστε Charlie γιατί δε θέ- λουμε να σκοτω- θούμε επειδή κάποιος βρίσκει τις απόψεις μας προ- σβλητικές. Είμαστε Charlie γιατί ξέ- ρουμε πως πάντα θα υπάρχει κάποιος να σηκώνει το στυλό στον αέρα, αργά αλλά σταθερά. 2 της Θέλιας Παναγιωτίδου της Ελπινίκης Νάσιου σελίδα 7 της Ειρήνης Μπαντή σελίδα 5 της Μαρίνας Αμανατίδου σελίδα 3 της Χριστίνας Μάρκου σελίδα 3 του Αλέξη Στεργιούλα σελίδα 3 της Άννας Μούλλα σελίδα 8 του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου σελίδα 8 της Κατερίνας Σιούμπουρα σελίδα 8 Ο Χρήστος Παπαδό- πουλος παρουσιάζει την τρέχουσα το- πική αθλητική δρα- στηριότητα. 7 Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υποδεχτήκαμε το νέο έτος με μουσική και χορό σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Μαθητές όλων των τάξεων αλλά και απ΄όλα τα σχολεία μαζεύτηκαν για να διασκεδάσουν, να ευχηθούν για τη νέα χρονιά και φυ- σικά να περάσουν καλά. Φυσικά, δεν μπορούσε να λείψει η Βασιλόπιτα, τεράστια και γευστικότατη, άφησε όλους ικανο- ποιημένους. Καλή χρονιά λοιπόν! Υγεία, χαρά και αγάπη. Και καλό κουράγιο με τα μαθήματα. 5 Το σχολείο μας είναι ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ! Με συντριπτικό ποσοστό δημοφιλίας ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω όλες τις άλλες ομάδες. Δια- βάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που κάναμε. Δείτε επίσης ποια είναι η πιο δημοφιλής ομάδα σε το- πικό επίπεδο και άλλα πολλά. 6 4

description

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Transcript of Μαθητοφρένεια #64

Page 1: Μαθητοφρένεια #64

Β ι β λ ι ο θ ή κ ηΑπόψεων

Θανάσης ΛέτσιοςΤο περιβαλλοντικόπρόβλημα τείνει ναδιογκωθεί.

Αλεξάνδρα Μπλα-ζομύτηΜάρμαρα που στέ-κονται αναλλοίωταστο χρόνο.

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Ε ΄ - 1 Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ: 6 4 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ: 1 €

[email protected] mathitofreneia.blogspot.gr

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Είμαστε όλοι Char-lie. Όχι γιατί δεν εί-μαστε ισλαμιστές.Όχι γιατί είναι τηςμόδας. ΕίμαστεCharlie γιατί δε θέ-λουμε να σκοτω-θούμε επειδήκάποιος βρίσκει τιςαπόψεις μας προ-σβλητικές. ΕίμαστεCharlie γιατί ξέ-ρουμε πως πάνταθα υπάρχει κάποιοςνα σηκώνει τοστυλό στον αέρα,αργά αλλά σταθερά.

2

της ΘέλιαςΠαναγιωτίδου

της Ελπινίκης Νάσιου

σελίδα 7

της Ειρήνης Μπαντή

σελίδα 5

της Μαρίνας Αμανατίδου

σελίδα 3

της Χριστίνας Μάρκου

σελίδα 3

του Αλέξη Στεργιούλασελίδα 3

της Άννας Μούλλα

σελίδα 8

του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου

σελίδα 8

της Κατερίνας Σιούμπουρα

σελίδα 8

Ο Χρήστος Παπαδό-πουλος παρουσιάζειτην τρέχουσα το-πική αθλητική δρα-στηριότητα.

7

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υποδεχτήκαμε το νέο έτος μεμουσική και χορό σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Μαθητέςόλων των τάξεων αλλά και απ΄όλα τα σχολεία μαζεύτηκανγια να διασκεδάσουν, να ευχηθούν για τη νέα χρονιά και φυ-

σικά να περάσουν καλά. Φυσικά, δεν μπορούσε να λείψει ηΒασιλόπιτα, τεράστια και γευστικότατη, άφησε όλους ικανο-ποιημένους. Καλή χρονιά λοιπόν! Υγεία, χαρά και αγάπη. Καικαλό κουράγιο με τα μαθήματα.

5

Το σχολείο μας είναι ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ! Με συντριπτικό ποσοστόδημοφιλίας ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω όλες τις άλλες ομάδες. Δια-βάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης πουκάναμε. Δείτε επίσης ποια είναι η πιο δημοφιλής ομάδα σε το-πικό επίπεδο και άλλα πολλά.

6

4

Page 2: Μαθητοφρένεια #64

Μαθητοφρένεια 2

Είμαστε Charlie γιατί ξέρουμε πως πάντα θα υπάρχει κά-ποιος να σηκώνει το στυλό στον αέρα, αργά αλλά σταθερά.

Είμαι σίγουρη πως όλοιέχετε ακούσει για τοσυμβάν στο Παρίσι.

Ήταν ακόμα μια θλιβερήυπενθύμιση ότι, παρά τηνπρόοδο της εποχής, παράτις πρωτοπόρες ιδέες καιτους φιλελεύθερους ανθρώ-πους, υπάρχουν ακόμαάτομα που αντιμετωπίζουνπροβλήματα με τη διαφορε-τικότητα.Ωστόσο, δεν είναι ώρα ναδιαδίδουμε ούτε το φόβογια το Ισλάμ ούτε το μίσοςγια τους Μουσουλμάνους.Είναι ώρα να ενωθούμε.Είναι ώρα, να παραμερί-σουμε όλες τις –φυλετικές,εθνικές, θρησκευτικές- δια-φορές μας. Γιατί παρ’ όλεςαυτές τις διαφορές έχουμεένα ασύγκριτο κοινό στοι-χείο. Το δικαίωμα να είμαστεοι εαυτοί μας. Την ελευθερίανα ζούμε και να υποστηρί-ζουμε τις δικές μας απόψεις.Και κανένα δικαίωμα δενμπορεί να μας στερήσει κάτιτέτοιο. Είσαι ελεύθερος ναπιστεύεις σε μια ιδέα. Ή καιόχι. Είσαι ελεύθερος να προ-σβληθείς αν κάποιος διαφω-

νεί με τις ιδέες σου. Ή καιόχι. Αλλά δεν μπορείς ναεπιβάλλεις αυτά που πι-στεύεις. Είναι ανώφελο ναεπιτίθεσαι στις ιδέες.Γιατί τελικά όσα άτομα καινα σκοτωθούν, όσα άτομακαι να πληγώσει η σφαίρα,ένα πράγμα δεν θα πεθάνειποτέ. Η Ελευθερία έκφρα-σης και άποψης. Αυτή είναιπου δίνει το δικαίωμα στουςδιαδηλωτές να υπερασπί-ζονται τις ιδεολογίες τους.Αυτή είναι που δίνει το δι-καίωμα σε μια εφημερίδα ναφέρνει στο προσκήνιο θέ-ματα που κανείς δεν θέλει νασυζητήσει. Και τελικά, αυτήείναι που έδωσε το δικαίωμαστον αρχισυντάκτη της εφη-μερίδας Charlie Hebdo ναπει την πλέον πολυδιαδεδο-μένη φράση «Προτιμώ ναπεθάνω όρθιος, παρά να ζωγονατιστός.»Οι διαδηλωτές στην Γαλλίασηκώνουν στα χέρια τουςένα στυλό. Στηρίζουν τηνελευθερία άποψης με τονπιο ισχυρό όπλο: την δημο-κρατία.Όλοι βάζουμε τους κανόνες

μας, φτιάχνουμε την ηθικήμας και κολλάμε πάνω τηςτα κομμάτια που πιστεύουμεότι μας ταιριάζουν ορθό-τερα. Μα αν θέλουμε κάποιαστιγμή να λέμε πως αφή-σαμε κι εμείς το στίγμα μαςσε αυτό το κόσμο, αξίζει ναπροσπαθήσουμε να πετά-ξουμε τον παραμορφωτικόμας φακό και να τον αντικρί-σουμε έτσι ακριβώς όπωςείναι. Σκληρός και όμορφος,γεμάτος αντιθέσεις και δια-φορές. Κι αν γυρίσουν οιπολλοί την πλάτη στις επιλο-γές μας, θα αξίζουν δυοφορές περισσότερο γιατί θαείναι μόνο δικές μας. Και θακρατάμε μια περηφάνια γι’αυτό.Είμαστε όλοι Charlie. Όχιγιατί δεν είμαστε ισλαμιστές.Όχι γιατί είναι της μόδας. Εί-μαστε Charlie γιατί δε θέ-λουμε να σκοτωθούμεεπειδή κάποιος βρίσκει τιςαπόψεις μας προσβλητικές.Είμαστε Charlie γιατί ξέ-ρουμε πως πάντα θα υπάρ-χει κάποιος να σηκώνει τοστυλό στον αέρα, αργά αλλάσταθερά.

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Δύο πρόβατα:-Μπεε.-Απ'το στόμα μου το πήρες.

Λέει η ξανθιά...."Σήμερα έκανα τεστ IQ.Ευτυχώς βγήκε αρνητικό..!!

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντί-νου πλησιάζει και επειδή δενθέλω να αφήνω τα πράγματαγια την τελευταίαστιγμή,όσες είναι ερωτευμέ-νες μαζί μου να το πουν τώρααλλιώς δώρο δεν έχει....

Όλες οι γυναίκες πιστεύουνότι είναι χοντρές, εκτός απότις χοντρές.

Έστειλα βιογραφικό σε μιαδουλειά στο Άμστερνταμ ...αν με πάρουν θα κάνω ζωήχασισάμενη.

Σκηνή ζήλιας-Που είσαι αγάπη μου;-Στη πλατεία παιζω μπάλα-Δώσε μου να μιλήσω στονΣαμαρά..

-Αγάπη μου σού 'φερα ένατριαντάφυλλο.-Πώς τό ΄στριψες ρε θηρίο;

Μπαίνει σε ένα μπαρ μια με-λαχρινή, μια κοκκινομάλλακαι ο Ξηρός..

Για πρώτη φορά μετά από πολλάάάάά χρόνια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών δεν ήταναπλά μια αργία. Πήγαμε στο σχολείο κανονικά και παρακολουθήσαμε σχετική ταινία.Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα έτσι, είναι πάντως πιο κοντά στο πνεύμα της ημέρας.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Θέλια ΠαναγιωτίδουΒαγγέλης ΣπυρίδηςΕιρήνη ΜπαντήΖωή Ευαγγελοπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Δήμητρα ΛαζαρίδηΚατερίνα ΣιούμπουραΑλέξης ΣτεργιούλαςΧριστίνα ΜάρκουΜαρίνα ΑμανατίδουΕλπινίκη ΝάσιουΆννα ΜούλλαΙάσωνας ΕυαγγελόπουλοςΛία ΠαππάΧρήστος ΚυρατζήςΚατερίνα Νικολακοπούλου

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θωμαή ΓκαντήραγαΧρήστος ΠαπαδόπουλοςΚατερίνα ΤεντόγλουΤάσος ΠενλίδηςΝίκος ΠαπαχαραλάμπουςΑλεξάνδρα ΜπλαζομύτηΡέα Παλάσκα

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων, επιχειρήσεων ή προσώπων, για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία. Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου. Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού, υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο, και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου.

Ωραία η αρτοκλασία, ε;Ανάρπαστη έγινε. Όλοι κυ-νηγούσαμε την κα. Πιπίνανα μας δώσει ένα έξτρακομμάτι. Έμαθα μάλισταότι σε μερικά τμήματαμπήκε με γεμάτο το κα-λάθι και βγήκε άδειο ...

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Θέλια ΠαναγιωτίδουΑρχισυντάκτρια

Ο σύγχρονος άν-θρωπος δεν αγα-πάει, αλλά βρίσκεικαταφύγιο στηναγάπη. Δεν ελπίζει,αλλά βρίσκει κατα-φύγιο στην ελπίδα.Δεν πιστεύει, αλλάβρίσκει καταφύγιοστο δόγμα.

Nicolás GómezDávila

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ:

107ΗΜΕΡΕΣ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα!

ΔημήτρηςΝτέμκαςΙάσωναςΕυαγγελόπουλος

Page 3: Μαθητοφρένεια #64

3Μαθητοφρένεια2

Τα Μ.Μ.Ε. έχουν γίνει μία έννοιασυνώνυμη της κακής δημοσιογρα-φίας – Graham Greene

Όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί απότις αιματηρές επιθέσεις των Τζι-χαντιστών στο Παρίσι. Δώδεκα άν-θρωποι έχασαν τη ζωή τουςανάμεσα σε αυτούς μία αστυνομι-κός, δημοσιογράφοι, σκιτσογρά-φοι αλλά και εργαζόμενοι. Η παρέλαση που ακολούθησεστους δρόμους του Παρισιού μεπρωταγωνιστές τους ηγέτες τουκόσμου και με σύνθημα «Είμαι καιεγώ Σαρλί» έκανε όλους να παρα-μιλάνε για το πόσο ενωμένοι είναιοι πολιτικοί αρχηγοί με το λαό καιτο πόσο αισιόδοξο ήταν το μήνυματης εκδηλώσης.Ωστόσο λίγοι ξέρουν ότι οι ηγέτεςαυτοί (οι περισσότεροι των οποίωνθεωρούνται εγκληματίες καθώςκαταπατούν το δημόσιο χρήμα καιστηρίζουν πολέμους για πολιτικάσυμφέροντα) δεν ήταν πραγμα-τικά παρόντες στην παρέλαση καιτα πλάνα που είδαμε ήταν σκηνο-θετημένα και γυρισμένα σε έναμικρό στενό του Παρισιού. Γιαάλλη μία φορά τα Μ.Μ.Ε. δολοφό-νησαν την αλήθεια και έριξαν στά-χτη στα μάτια μας.Παράλληλα, κανένα μεγάλο τηλε-οπτικό κανάλι της χώρας μας δενέκανε λόγο για τις επιθέσεις τηςΜπόκο Χαράμ στη Νιγηρία. Στηνπόλη Μπάγκα περίπου 2.000άτομα δολοφονήθηκαν εν ψυχρώαπό την Τζιχαντιστική οργάνωσηη οποία χρησιμοποίησε ένα10χρονο κορίτσι ως ανθρώπινηβόμβα. Κανείς δεν ανέφερε τη δο-λοφονία Νιγηριανής γυναίκας τηνώρα που γεννούσε ή την αρπαγήπαιδιών και το θάνατο που βρήκανδύο ομοφυλόφιλοι στον Ιράκ ότανΤζιχαντιστές τους πέταξαν απόψηλά κτίρια παρουσία πολιτώνπου παρακολουθούσαν το έγ-κλημα εξ αναγκασμού.Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν 5λεπτά για να κάνουν αφιέρωμαστον κούκλο σωματοφύλακα τουΟλάντ αλλά κανένας δεν πρό-σφερε ούτε ένα λεπτό για να πα-ρουσιάσει έστω και ένα από ταπαραπάνω γεγονότα. Γιατί , απ’ότιφαίνεται, μόνο η Ευρώπη και τοlifestyle της μας νοιάζει.

της Χριστίνας Μάρκου

Έφυγε το 2014. Έφτασε το2015. Νέοι στόχοι, νέες προτε-ραιότητες, νέα άτομα στη ζωήσου. 'Η μήπως όχι; Μάλλον όχι.

Μου είχες κλέψει την καρδιάαπό την πρώτη στιγμή που σεγνώρισα. Και έτσι παραμένωδεμένη μαζί σου και περιμένωνα έρθεις, εσύ όμως δεν φαίνε-σαι. Παρατηρώ τις μέρες ναπερνούν και εσύ να μην φαίνε-σαι πουθενά. Πουθενά και ποτέ.

Γιατί όταν ακούω την λέξη''ποτέ'' αμέσως να σκέφτομαιεσένα; Αδικία δεν είναι; Γιατί νακολλάμε σε πρόσωπα που αδια-φορούν; Πρόσωπα που δεν λο-γαριάζουν τίποτα πέρα από τοείναι τους και το εγώ τους;

Οι άνθρωποι έρχονται και φεύ-γουν, εσύ γιατί να ανήκεις μόνοστην κατηγορία φεύγω; Ήρθεςγια λίγο, με ταρακούνησες καιέφυγες βιαστικά. Χωρίς να δώ-σεις εξηγήσεις. Χωρίς να ναξέρω το γιατί. Και έμεινα να κά-θομαι και να σκέφτομαι διαρ-κώς που έκανα λάθος και τιέκανα λάθος.

Και έτσι καταλήγω στο απόλυτοκενό, σε ένα τίποτα. Πέρασανώρες, μέρες, βδομάδες προ-σπαθώντας να καταλάβω τογιατί. Έτσι κατέληξα στο συμπέ-ρασμα ότι το μόνο που χάνωείναι ο εαυτός μου.

Άλλωστε γιατί να αλλοιωθώ για'σένα; Να χάσεις τον εαυτό σουεσύ και μακάρι να βρεις ένανκαλύτερο. Έναν εαυτό ξεκά-θαρο, χωρίς υπεκφυγές, Ένανεαυτό που να λέει το πράγματαμε το όνομα τους. Χωρίς να φο-βάται να εκφραστεί. Χωρίς νακρύβεται.

Έτσι λοιπόν με τον καιρό έγινεςανάμνηση. Καλή ή κακή αυτόθα δείξει. Έγινες ένας έρωταςαπό αυτούς που δεν τους ξε-χνάς. Από αυτούς που μένουνκαλά καρφωμένοι στην μνήμη.Αναλλοίωτος και άφθαρτος.Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας..

Είναι φανερό σε όλουςμας ότι όσον αφορά τηνεανική ηλικία στη σύγ-χρονη εποχή παρατη-ρείται μια αντίφαση.Ενώ οι νέοι λοιπόν δια-θέτουν μεγάλη μόρ-φωση λόγω τωνπληθωρικών παραστά-σεων που έχουν απόσχολείο, οικογένεια, τα-ξίδια και τεχνολογία,στον τομέα της διασκέ-δασης δείχνουν να μηνέχουν αποκτήσει τηναπαιτούμενη ωριμό-τητα.Όχι τόσο λόγω τωνεπιλογών τους να ξενυ-χτούν σε νυχτερινά κέν-τρα (αυτή καθ'αυτή δεναποτελεί πρόβλημα)όσο του ότι αυτή ημορφή ψυχαγωγίας συν-δυάζεται με τη κατανά-λωση οινοπνευματώδωνποτών και τσιγάρων.Οι περισσότεροι νέοισαφώς και δεν ξετρελαί-νονται με τη γεύση τηςβότκας ή με την εκπνοήτου καπνού από τοστόμα τους. Ωστόσο,ηεπιλογή τους για δοκιμήείναι συνειδητή. Οφείλε-

ται σε κάποια συγκεκρι-μένα αίτια που χαρακτη-ρίζουν τηνψυχοσύνθεση της νέαςγενιάς και αξίζει να ανα-λυθούν εις βάθος.Καταρχάς,είναι ευρέωςγνωστό οτι οι νεανικέςηλικίες (ιδιαίτερα στααγόρια αλλά και το πο-σοστό των κοριτσιώνσυνεχώς αυξάνεται)έχουν την ανάγκη τηςκοινωνικής αναγνώρι-σης. Η αδιάκοπη κατα-νάλωση αλκοόλ είναιστο μυαλό του πιτσιρικάη συνταγή ώστε να εν-τυπωσιάσει ένα άτομοτου αντίθετου φύλουαποδεικνύοντας παράλ-ληλα ότι έχει μεγαλώσειυπερβολικά και έχει ξε-φύγει από τα επιτρεπτάόρια της εφηβείας.Αξίζει να σημειωθεί ότιειδικά οι γυναίκες όχιμόνο δεν απορρίπτουνέναν που κάνει "άτακτη"ζωή αλλά αντίθετα θαμ-πώνονται καθώς αυτός οτρόπος ζωής δε χαρα-κτηρίζεται από δήθενπαρωχημένες αντιλή-

ψεις και αξίες.Επιπρόσθετα, δε είναιαμελητέες οι αναρίθμη-τες υποχρεώσεις πουκαλούνται να εκπληρώ-σουν οι νέοι. Οι τελευ-ταίοι προκειμένου ναξεφύγουν από την κα-θημερινότητα, που μονί-μως τους πιέζει και τουςπεριορίζει στο ελάχιστοτον ελεύθερο χρόνο, κα-ταφεύγουν σε μιαμορφή ψυχαγωγίας ηοποία κατά τη γνώμητους τους βοηθάει ώστενα αποφορτιστούν γιαλίγο και να επιστρέψουνδριμύτεροι στα καθή-κοντά τους. Αυτό όπωςέχει αποδειχθεί ουδεμίαβοήθεια δεν προσφέρεικαθώς μια ενδεχόμενημέθη προκαλεί σωμα-τική αναταραχή ακόμακαι μέχρι 1-2 μέρες πουεπηρεάζει την αποδοτι-κότητα των νέων.Θα αποτελούσε παρά-λειψη αν δεν γινόταναναφορά στα πρότυπαπου προβάλλονται στηνέα γενιά.Η τηλεόρασημε τα προγράμματά της

προωθεί συχνότατασκηνές όπου κυριαρ-χούν άνθρωποι εθισμέ-νοι στο αλκοόλ το οποίοχρησιμοποιούν ως φάρ-μακο για να πνίξουν τονπόνο τους.Οι νέοι δεδο-μένου ότι δεν έχουν δια-μορφώσει ακόμηολοκληρωμένη αντί-ληψη για το τι είναι καλόκαι τι όχι στρέφονταιστην άκριτη υιοθέτησηαυτών των προτύπων,συνδυάζοντάς τα μάλι-στα με εκδήλωση βίαιωνκαι εγκληματικών συμ-περιφορών.Κάποια χαρακτηριστικάτης νεότητας δεν μπο-ρούν να εξαλειφθούνολοκληρωτικά. Παρ'όλααυτά είναι αναγκαίο ναγια τους νέους να παρε-κλίνουν όσο γίνεται πε-ρισσότερο από τααρνητικά χαρακτηρι-στικά τους, ώστε ναείναι έτοιμοι να στρα-φούν στα ουσιώδη ζη-τήματα και ναπροσφέρουν την πολύ-τιμη βοήθειά τους πάνωσ'αυτά.

του Αλέξη Στεργιούλα

της Μαρίνας Αμανατίδου

Όσον αφορά τη νεανικήηλικία στη σύγχρονηεποχή παρατηρείται μιααντίφαση

" Και το πείραμα συνεχί-ζεται...και πάλι διαφο-ρετικά"

Αδιαμφισβήτητα, θεμέ-λιο ενός κράτους είναιτο υπέρτατο αγαθό τηςπαιδείας. Παιδεία πουπαράγεται με ποικίλουςτρόπους, βασικότεροςόλων ωστόσο ήταν, είναικαι θα είναι το σχολείο.Πώς όμως μπορει αυτόνα αποτελέσει τις βάσεις

της κοινωνίας μας όταναντιμετωπίζει διαρκώςαλλεπάλληλες αλλαγέςστο σύστημα του;;; Κάθε νέος υπουργόςπαιδείας εξαντλεί τοέργο του σε ένα νέο(βιαστικό τις περισσότε-ρες φορές) σχέδιο γιατην εκπαίδευση με αλ-λαγές που κυμαίνονταισυνήθως απο ανούσιεςεώς σκληρές! Το αποτέ-λεσμα;

Οι μαθητές καλούνταισαν πειραματόζωα ναακολουθούν τους ρυθ-μούς ενός σκοπού πουκαθε φορά ειναι διαφο-ρετικός και άγνωστοςεξαρχής. Η άδικη ταλαι-πωρία δεν εχει τέλος! Και ενώ όλοι είμαστε μετα βλέμματα στραμ-μένα γεμάτα αγωνία στιςνέες θέσεις της καινού-ριας κυβέρνησης, γιατην παιδεία ενα ζήτημα

δημιουργεί αμοκ και τα-ρακούνημα: Η κατάρ-γηση της τράπεζαςθεμάτων!!! Ως λυτρωτική φράσηκουδουνίζει στο κεφάλιμας και μας συνεπαίρνειη είδηση αυτή. Πολύκαλό για να είναι αλη-θινό. Εκτός κι αν σύν-τομα δούμε κάτι άλλο ...περίεργο. Λέτε το πεί-ραμα αυτήν την φορά ναπετύχει ;;;;

της Λίας Παππά

Page 4: Μαθητοφρένεια #64

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,

mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Είναι γνωστή σε όλουςμας η άσχημη συμπε-ριφορά του ανθρώ-

που απέναντι στοοικοσύστημα. Θυμάστεόλοι στην πόλη μας πρινλίγο καιρό την κατα-στροφή πολλών σωλήνωννερού λόγω τις υψηλήςπίεσης, που έχει ως αποτέ-λεσμα την μόλυνση πόσι-μου νερού και τηνανεξέλεγκτη σπατάλη του.Δυστυχώς όμως αυτό είναιμόνο ένα μικρό προβλημα-τάκι, σχεδόν αδιάφορο, σεσύγκριση με αυτά που πλη-σιάζουν.Μετά την επικράτηση τουςστη Γερουσία των Η.Π.Α. οιΡεπουμπλικανοί ανακοίνω-σαν πως ο κύριος Ομπάμαακολουθεί λανθασμένη πο-λιτική. Καθώς, σύμφωναμε τους Ρεπουμπλικανούς,επικαλείται την ανάγκηπροστασίας του περιβάλ-λοντος και έχει σταματήσειτις εξορύξεις στην Αλάσκακάνοντας κακό στην οικο-νομία της χώρας. Έτσι υπό-

σχονται πως εκείνοι θασταματήσουν αυτήν τηνπολιτική και απλούσταταθα καταστρέψουν το περι-βάλλον για να δημιουργή-σουν θέσεις εργασίας. Πρέπει επιτέλους να αντι-ληφθούμε όλοι πως μια τέ-τοια πολιτική θα συνεχίσεινα καταστρέφει το οικοσύ-στημα χωρίς να ενδιαφέ-ρεται για το μέλλον,πράγμα καταστροφικό γιατον πλανήτη. Είναι απαραίτητο τα υπό-λοιπα κράτη να αντιδρά-σουν, ούτως ώστε νασυνεχιστεί και να βελτιωθείη φιλικά προσκείμενη στοπεριβάλλον πολιτική. Διότιδιαφορετικά αύριο δεν θαυπάρχει πλανήτης για ναζήσουμε.Όμως το ερώτημα είναι εάνείμαστε άξιοι να ζητή-σουμε από το κράτος μιαπαρέμβαση σε διεθνές επί-πεδο με σκοπό την προ-στασία του περιβάλλοντος.Εμείς που κάθε φορά πουμας μοιράζουν διαφημι-

στικά τα πετάμε κάτω ενώο κάδος βρίσκεται μόλιςμερικά μέτρα δίπλα μας. Ειδικά αυτό το αίσχος με ταδιαφημιστικά του σινεμάπρέπει να σταματήσει.Πρέπει όλοι μας να αλλά-ξουμε τη συμπεριφοράμας. Όποιο μέρος επισκε-πτόμαστε εμείς οι μαθητέςστην πόλη καταλήγει σκου-πιδότοπος. Πότε επιτέλουςθα αποκτήσουμε οικολο-γική συνείδηση; Πότε επι-τέλους θα ενδιαφερθούμεγια την ομορφιά της πόληςμας; Γιατί σίγουρα μόνο απο-κτώντας οικολογική συνεί-δηση μπορούμε νααντιληφθούμε τις απίστευ-τες καταστροφές που γί-νονται στο περιβάλλον,όπως η αποψίλωση τωνδασικών εκτάσεων τουΑμαζονίου. Μόνο με αυτό τον τρόπομπορούμε να ευαισθητο-ποιηθούμε και να διεκδική-σουμε με πιθανότητες μιακαλύτερη ζωή.

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα τείνει να διογκωθεί

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τον Αύγουστο του2014 η αρχαιολογικήσκαπάνη έφερε στο

φως μια μεγάλη ανακά-λυψη στην Αμφίπολη Σερ-ρών. Ουσιαστικά βέβαιαπρόκειται για τη συνέχισημιας ανασκαφής που είχεξεκινήσει πολλά χρόνιαπριν και είχε ξαφνικά στα-ματήσει. Τα ευρήματα είναιπραγματικά εντυπωσιακά!Σφίγγες που φυλάσσουντην είσοδο, επιβλητικόςταφικός περίβολος, δύοεξαιρετικής γλυπτικής κα-ρυάτιδες, μοναδικής ομορ-φιάς ψηφιδωτέςπαραστάσεις και πλήθοςάλλων ευρημάτων. Επιστήμονες, ακαδημαΪκοί,ηλεκτρονικός και έντυποςτύπος αλλά και εκατομμύ-ρια απλοί πολίτες σε κάθεάκρη της γης έχουν στραμ-μένο το ενδιαφέρον τους,τους τελευταίους μήνεςαμείωτα στις <εννέαοδούς> όπως είναι η αρ-χαία ονομασία της Αμφίπο-λης.

Κανάλια με απευθείας συν-δέσεις, εκτεταμένα αφιε-ρώματα σε εφημερίδες καιπεριοδικά, ειδικές εκπομ-πές και δεκάδες απεσταλ-μένοι, Έλληνες και ξένοι.Το όνομα της Ελλάδαςακούγεται και πάλι, αυτήτη φορά όμως με τον καλύ-τερο τρόπο. Μέσα στη δυ-σάρεστη κατάσταση πουβιώνει η χώρα, η ανακά-λυψη ενός αρχαίου τάφου,τέτοιου μεγέθους και τέ-τοιου ενδιαφέροντος, μάςανοίγει ένα παράθυρο ελ-πίδας. Όχι ότι αυτό θα λύσει ταδεκάδες προβλήματα τηςκαθημερινότητάς μας, αλ-λάζει όμως το κλίμα καιστο εσωτερικό και στοεξωτερικό. Αλλάζει η ψυ-χολογία μας.Η αξία της Αμφίπολη δενείναι μόνο ιστορική. Υπεν-θυμίζει σε όλους ότι η Ελ-λάδα είναι η αφετηρία τουπολιτισμού, είναι φτιαγ-μένη απο μάρμαρα πουστέκονται αναλλοίωτα

στους αιώνες για να ταθαυμάσουν όλοι οι άνθρω-ποι του κόσμου. Είναιακόμη μια απόδειξη για τομεγαλείο και την αξία τουελληνικού πολιτισμού. Κάτιπου συχνά εμείς οι νεότε-ροι το ξεχνάμε αχάριστα ήτο παραβλέπουμε. Το θυ-μόμαστε μόνο σε στιγμέςπατριωτικής έκστασης.Οι ειδήσεις για την Αμφί-πολη αλλάζουν την εικόναγια την Ελλάδας που τα τε-λευταία χρόνια διασύρεταιγια αυτά που χρωστά καιξεχάστηκε για αυτά πουπροσέφερε. Ανακτά έναμικρό μέρος της χαμένηςτης αίγλης. Ωστόσο έχειακόμη πολύ δρόμο να δια-νύσει.Ανεξάρτητα με το ποιόςμπορεί να είναι τελικά οένοικος του τάφου τα ευ-ρήματα επαναφέρουν τονσεβασμό για μια σπουδαίαχώρα, που κανείς δεν ξέρειτί ακόμη μπορεί να κρύβειη γη της χιλιάδες χρόνιατώρα.

Μάρμαρα που στέκονται αναλλοίωτα στο χρόνο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 5: Μαθητοφρένεια #64

54

Και τελικά τι γίνεται όταν τα πράγ-ματα δεν έχουν την έκβαση τηνοποία έχουμε υπολογίσει; Προσπα-θούμε να εντωπίσουμε και να διορ-θώσουμε τη λάθος κίνηση ήξεκινάμε πάλι από το μηδέν;

***Σίγουρα ο καθένας μας κάποιαστιγμή στη ζωή του έχει δει τουςστόχους του να ναυαγούν, όμως τικάνουμε γι΄αυτό ; Στενοχωριόμα-στε, πληγωνόμαστε, απογοητευό-μαστε και μετά; Βάζουμε κάποιονάλλο προορισμό πιο εύκολο, πιογρήγορο ,πιο εφικτό, πιο «φτηνό»θα΄λεγα εγώ!

***Ίσως αυτός είναι λόγος και η αιτίαπου έχει επιβάλλει την κυριαρχίατης η εποχή χωρίς «πνεύμα», ηεποχή της έλλειψης αξίων και ιδα-νικών τα οποία νοηματοδοτούν τηνρουτίνα της καθημερινότητας, δί-νοντας το έναυσμα από χαμηλά ναφτάσουμε ψηλά!

***Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις αν-θρώπους να έρχονται και να φεύ-γουν, να γελάνε και να κλαίνε, νααπολαμβάνουν και να στερούνται… όλοι όμως μέσα στη διαφορε-τικότητα τους παρουσιάζουν κάτικοινό : κυνηγούν τον εύκολο ,γοργόδρόμο για την ευτυχία! Όμως αυτότο μονοπάτι είναι εικονικό, πλαστό… πως αλλιώς να το θα μπορούσανα το πω , ψεύτικο! Επιλέγοντας τονσυγκεκριμένο τρόπο ζωής γίνεταικανείς ατομικιστής, υλιστής, με κίν-δυνο να ξεχάσει τη χαρά του ναπροσφέρεις. Ωστόσο το μονοπάτιαυτό δεν είναι μονόδρομος. Οι ευ-καιρίες έρχονται , χάνονται και ξα-ναχτυπούν την πόρτα σου !

***Βάλε ένα στόχο και φτάσε ως τοτέλος. Αν τα παρατήσεις ποτέ δενθα μάθεις πόσο κοντά ήσουν, ανόμως πετύχεις το στόχο σου τότεθα πάψεις πια να υποβαθμίζεις τηζωή και θα γευτείς μια αλλιώτικηχαρά, πιο γλυκιά! Σίγουρα μπορείς,αρκεί να το θέλεις πραγματικά καινα αγωνιστείς με όλες σου τις δυ-νάμεις! Απλά σκέψου γιατί ότανβλέπουμε κάποια πράγματα ανα-ρωτιόμαστε; ΓΙΑΤΙ; Ενώ όταν βλέ-πουμε τα όνειρα που πλάθει ηφαντασία μας λέμε: ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Την Πέμπτη 22 του μηνόςπραγματοποιήθηκε η κοπήτης βασιλόπιτας της Μαθη-τοφρένειας στο γνωστόστέκι Bulls Eye. Την εκδή-λωση ανέλαβαν, όπως κάθεχρονιά, οι μαθητές τηςπρώτης Λυκείου οι οποίοιήταν υπεύθυνοι για όλες τιςετοιμασίες. Την τούρτα ανέλαβε γιαακόμα μια φορά το ζαχαρο-πλαστείο Μέλισσα. Το απο-τέλεσμα ήταν φοβερό. Οκαθένας με τον δικό τουτρόπο έδειξε να απολαμβά-νει αυτή τη στιγμή. Παιδιάόλων των Λυκείων τηςπόλης και όχι μόνο παρευ-ρέθηκαν σ’ αυτή την εκδή-λωση, ενώ έφεραν γιαπαρέα το κέφι και τη χαρά!Τυχερός της βραδιάς ο μα-θητής της Β Σπύρος Νταλέ-τσος, καθώς πέτυχε τοφλουρί και έτσι κέρδισε μιαδωροεπιταγή 30 ευρώ απότο βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΚΙ-ΝΗΣΗ.Η φετινή κοπή της πίταςέγινε άλλη μια ανάμνησηχαραγμένη στο μυαλό τωνπαιδιών αλλά και ενταγμένηστο ημερολόγιο της εφημε-ρίδας. Σας ευχόμαστε καιπάλι Καλή Χρόνια, με πολλάχαμόγελα!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Κατερίνα ΤεντόγλουΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | Χριστίνα Μάρκου

Ελπινίκη Νάσιου

Page 6: Μαθητοφρένεια #64

Μαθητοφρένεια 6

ΠΑΟΚ: 41% - ΟΣΦΠ: 24% - ΠΑΟ: 17% - ΑΕΚ: 7%

ΠΑΟΚ: 51% - ΟΣΦΠ: 16% - ΠΑΟ: 10% - ΑΕΚ: 1,5%

ΠΑΟΚ: 30,1% - ΟΣΦΠ: 25,3% - ΠΑΟ: 7,3% - ΑΕΚ: 7,3%

Εκλογές είχαμε πρόσφατα,κάθε μέρα βλέπαμε δημο-σκοπήσεις, είπαμε κι εμείς ναμπούμε στο κλίμα. 4 χρόνιαπριν, στα πρώτα φύλλα τηςΜΦ, είχε ξαναγίνει το γκάλοππου αφορούσε τις ποδοσφαι-ρικές ομάδες και τη δημοφι-λία τους στο σχολείο μας.Τότε είχε βγει πρώτος και με

διαφορά ο ΠΑΟΚ. Φέτος βέβαια είπαμε να τοεμπλουτίσουμε. Έτσι σε κάθεμαθητή του σχολείου έγινανοι εξής τρεις ερωτήσεις: Ποιαομάδα του Ελληνικού πρωτα-θλήματος υποστηρίζεις; Ποιαομάδα υποστηρίζεις σε το-πικό επίπεδο; Θεωρείς το ελ-ληνικό πρωτάθλημα

αξιόπιστο;Μετά από πολλή προσπάθειακαι με την χρήσιμη βοήθειατων καθηγητών αλλά και τωνμαθητών οι οποίοι συνεργά-στηκαν άψογα μαζί μας ηέρευνα ολοκληρώθηκε.Τέσσερα χρόνια μετά τίποταδεν άλλαξε. Νικητής και πάλιο ΠΑΟΚ! Ένα σχολείο, μία

ομάδα ... ασπρόμαυρα όλα!Σε τοπικό επίπεδο ο Κτηνο-τροφικός Καληράχης μεμικρή διαφορά (μόλις 2ψήφων) από την ΑΕ Ποντίων.Και όπως ήταν αναμενόμενοοι περισσότεροι - εάν όχιόλοι- από τους μαθητές θεω-ρούν πως το ελληνικό πρωτά-θλημα δεν είναι καθόλου

αξιόπιστο!!! Αξίζει να αναφέρουμε ότι τακορίτσια μάλλον αδιαφορούνγια το ποδόσφαιρο, καθώς οιπερισσότερες απ’ αυτές δενείχαν τι να απαντήσουν, ει-δικά σε τοπικό επίπεδο, όπουελάχιστα γνώριζαν. Πιο ... ασπρόμαυρη απ’ όλεςτις τάξεις η Β Λυκείου, με το

ποσοστό να φτάνει στο 51%,ενώ ακολουθεί η Α Λυκείου(41%) και η Γ Λυκείου(30,1%). Πιο αδιάφορη για τα ποδο-σφαιρικά η Γ Λυκείου, καθώς25,3% δήλωσε άγνοια για τιςΕλληνικές ομάδες σε εθνικόεπίπεδο και 49,4% (!) σε το-πικό.

Κόκκινη κάρταβγάλανε τα παιδιάστην αξιοπιστίατου Ελληνικούπρωταθλήματος.Συγκεκριμένα το87% θεωρεί ότι δενείναι καθόλου αξιό-πιστο, το 9,5% θε-ωρεί ότι είναι λίγοαξιόπιστο και μόλιςτο 3,5% θεωρεί ότιείναι απόλυτα αξιό-πιστο. Τα συμπερά-σματα δικά σας!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Τάσος ΠενλίδηςΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | Θεοφύλακτος Ντάμπαλης, Νίκος Μπέλλος, Νίκος Παπαχαραλάμπους, Φώτης Χαρισιάδης, Ρέα Παλάσκα, Αλεξάνδρα Μπλαζομύτη

Page 7: Μαθητοφρένεια #64

6 7Μαθητοφρένεια

Σκέφτηκες καμιά φορά σαν τι μοιάζειο κόσμος γύρω σου; .... μοιάζει μεέναν πελώριο καθρέπτη! Εναν καθρέ-πτη που αντικατοπτρίζει την ίδια τηνεικόνα μας ....

....................Αν στεκόμαστε μπροστά του χαρού-μενοι και γελαστοί, μας χαμογελά. Ανπάλι είμαστε λυπημενοι ή δεν βλέ-πουμε τιποτα χαρούμενο, γίνεταιθλιμμένος.

....................Αυτός ο μεγάλος καθρέφτης είναι οκόσμος μας. Αν μάθουμε να κάνουμετο ταξίδι της ζωής χαρούμενο και ευ-χάριστο, όλο χαρούμενα και ευχάρι-στα πράγματα θα μας δείχνει.Αντίθετα αν τα βλέπουμε όλα μαύρα,το ίδιο θα μας δείχνει και ο καθρέ-πτης: κατράμι και πίσσα.

....................Δεν είναι λιγοι που δεν βλεπουν τί-ποτα το ηλιοφώτιστο και ωραίο. Όλαμοιάζουν σκοτεινά και συννεφια-σμενα. Δεν βλέπουν και δεν χαίρονταιτις χαρές της ζωής. Δεν λέω, έχει καιη ζωή τα ελαττώματά της, έχει τιςαναποδιές της ... έχει όμως και τιςκαλές πλευρές και είναι πολύ περισ-σότερες!!!

....................Στο χέρι σου ειναι να ξεχωρίσεις τοόμορφο και το ωραίο και να το απο-λαύσεις. Να μάθεις να αντιμετωπιζειςτις δυσκολίες και όποιο εμπόδιο στα-θεί στο δρόμο σου και όχι να το απο-φεύγεις, γιατί θα επιστρέψει πιομεγάλο. Κοιτα γύρω σου. Μην τα βλέ-πεις όλα μαύρα.... χρωμάτισέ τα εσύ,με το δικό σου όσο πιο φωτεινόχρώμα μπορείς και προσπάθησε να τοδείξεις και στους υπόλοιπους.

....................Κανε τη ζωή σου μια άνοιξη γεμάτηχαρά και χρωμα και μην αφήνεις ταμικρά πράγματα να σε ρίξουν κατω!Και πίστεψέ το ... ο καθρέπτης θα στοανταποδώσει. Θα βλέπεις ένα αισιό-δοξο άτομο γεμάτο χαρά, ευτυχία καιδημιουργία. .. γεμάτο ενέργεια ναανακαλύψει τη ζωή. Μην χάνεις άλλοχρόνο. ... ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ!

της Ελπινίκης Νάσιου

Με επιτυχία και χωρίς καμία έκπληξη διεξήχθη η 11η αγωνιστικήτου πρωταθλήματος με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής:

Γρεβενά Αεράτα-ΑΕ Ποντίων: 1-4ΑΓΟ Δήμητρας-Δεσκάτη: 1-1Δόξα Παλιουριάς-ΑΣ Νεοχωρίου: 1-6ΑΟ Σειρήνα-Κεραυνός Μεγάρου: 1-2Άρης Καρπερού-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς: 5-1Ρεπό: Κτηνοτροφικός

Το Σάββατο 24/1/2015 πραγματοποιήθηκε η 12η αγωνιστικήκαι 1η για τον δεύτερο γύρο με την πρωτοπόρο ΑΕ Ποντίων ναδιατηρεί την διαφορά του από τον Κτηνοτροφικό στο +4 επι-κρατώντας, εκτός έδρας, του ΑΣ Νεοχωρίου, ενώ ο Κτηνοτροφι-κός «πέρασε» σχετικά εύκολα από τη δύσκολη έδρα της ΑΓΟΔ.Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΣ Νεοχωρίου-ΑΕ Ποντίων: 0-2ΑΓΟ Δήμητρας-Κτηνοτροφικός: 0-2Δεσκάτη-Άρης Καρπερού: 4-0Κεραυνός Μεγάρου-Δόξα Παλιουριάς: 3-4ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-Γρεβενά Αεράτα: 1-2Ρεπό: ΑΟ ΣειρήναΧρήστος

Παπαδόπουλος

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΕ Ποντίων 11 27

2. Κτηνοτροφικός 11 23

3. Δεσκάτη 11 19

-. Α.Σ. Νεοχωρίου 11 19

5. ΑΓΟ Δήμητρας 11 15

6. Δόξα Παλιουριάς 11 14

7. Άρης Καρπερού 11 13

8. Γρεβενά Αεράτα 11 12

9. ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 11 9

10. ΑΟ Σειρήνα 10 8

11. Κεραυνός Μεγάρου 11 7

Την χειρότερη φάση της ιστορίας της διανύει η τοπική μας ομάδα ο Πυρσός αφού λόγω της «τραγικής» οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε στην ομάδα, απο-φασίστηκε η απόσυρση της ομάδας από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Αυτό τογεγονός σημαδεύει την ιστορία της ομάδας η οποία για το υπόλοιπο της χρονιάςθα βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια.

ΓΡΑΦΕΙ

Τους Τρεις Ιεράρχες, αγίουςκαι θεολόγους της χριστιανι-κής θρησκείας, προστάτεςτων γραμμάτων και των μα-θητών, Ιωάννη τον Χρυσό-στομο, Βασίλειο τον Μέγακαι Γρηγόριο τον Ναζιανζηνόή Θεολόγο, τιμήσαμε τηνΠέμπτη 29 Ιανουαρίου σεμια σύντομη τελετή στο σχο-

λείο μας. Παρουσία του Σε-βασμιωτάτου ΜητροπολίτουΓρεβενών κκ. Δαβίδ τελέ-στηκε η ακολουθία της αρ-τοκλασίας με τη συμμετοχήόλων των μαθητών και μα-θητριών Γυμνασίου και Λυ-κείου.Κι αυτό διότι δεν ήταν δυ-νατό να εκκλησιαστούν

(όπως αρχικά είχε προγραμ-ματιστεί) όλα τα σχολεία τιςπόλης ταυτόχρονα. Έτσι οΣεβασμιώτατος περιόδευσεσε κάποια απ’ τα σχολεία τηςπόλης τελώντας την ακολου-θία και λέγοντάς μας δυολόγια για το σπουδαίο έργοτων Τριών Ιεραρχών.Την επόμενη μέρα, Παρα-

σκευή 30 Ιανουαρίου, ημέραμνήμης των Τριών Ιεραρχών,δεν είχαμε μάθημα, πήγαμεωστόσο στο σχολείο και στησυνέχεια στην αίθουσα εκ-δηλώσεων της Νομαρχίας,όπου και παρακολουθήσαμεμια τανία σχετική με τη ζωήκαι το έργο των Τριών Ιεραρ-χών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών τέλεσε την ακολουθία της αρτοκλασίας στο σχολείο μας

Page 8: Μαθητοφρένεια #64

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Στις 12 Ιανουαρίου πραγματοποι-ήθηκε η εκδήλωση FIFA BallonD’Or όπου και μοιράστηκαν ιδιαί-τερα βραβεία σε ποδοσφαιριστές.Το σημαντικότερο βραβείο τηςχρονιάς, η χρυσή μπάλα, δόθηκεστον Κριστιάνο Ρονάλντο που πλη-σίασε κατά μία τον Μέσσι έχονταςμε αυτήν τρείς στην κατοχή του. Κατά την γνώμη μου και πολλώναπό ό,τι φάνηκε, δικαίως την κατέ-κτησε αφού οι αριθμοί και τα στα-τιστικά του την περασμένη χρονιάήταν εξωπραγματικά. Όλα αυτάοφείλονται στην σκληρή δουλειάτου Πορτογάλου. Γιατί ένας ποδο-σφαιριστής για να είναι καλός σεαυτό που κάνει σίγουρα θα πρέπεινα έχει το ταλέντο αλλά και τηνόρεξη να το εξασκήσει. Αρνητική εντύπωση έκανε η απο-νομή βραβείου για τον προπονητήτης χρονιάς, αφού για τους περισ-σότερους το βραβείο αυτό θαέπρεπε να είχε καταλήξει στονπροπονητή της Ατλέτικο, ΝτιέγκοΣιμεόνε και όχι στον Γερμανό Λέβ.Όλα αυτά γιατί ο “Τσόλο” στο τιμόνιτης Ατλέτικο έφτασε σε μεγάλεςεπιτυχίες κατακτώντας το πρωτά-θλημα Ισπανίας και φτάνοντας στατελικά του Champions Leagueέχοντας στην διάθεσή του παίχτεςμικρής αξίας αλλά και μπάτζετανάλογο. Τέλος, το βραβείο του καλύτερουγκόλ κατέληξε στον άσο της Ρεάλ,Χάμες Ροντρίγκες ο οποίος το ση-μείωσε για λογαριασμό της ΕθνικήςΚολομβίας. Ευχάριστη εντύπωσηστους υποψήφιους αυτού του βρα-βείου, ήταν μια γυναικεία παρου-σία, της Stephanie Roche, η οποίαείχε πετύχει ένα φανταστικό γκόλ.

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Χιλιάδες νέοι φεύγουν στοεξωτερικό αναζητώνταςκαλύτερες προοπτικές στοντομέα της εργασίας τα τε-λευταία χρόνια. Δεν πρόκειται για εργάτεςοι οποίοι αναζητούν τιςτύχες τους στα εργοστάσιατης Γερμανίας αλλά γιανέους πτυχιούχους οιοποίοι διαθέτουν τα προ-σόντα και όλες τους τιςγνώσεις για να εξασφαλί-σουν μια καλύτερη εργασίασε πιο αναπτυγμένεςχώρες.

Είναι ένα φαινόμενο τοοποίο έχει ξεκινήσει απότην εμφάνιση της οικονο-μικής κρίσης και πλέον έχεικορυφωθεί με τα νούμερατης μαζικής φυγής τωνπτυχιούχων στο εξωτερικόνα αυξάνονται χρόνο μετον χρόνο. Οι χώρες που κυρίως προ-τιμά η νέα γενιά είναι ηΒρετανία στην πρώτη θέσηκαι ακολουθούν οι Ηνωμέ-νες Πολιτείες Αμερικής,ενώ η Γερμανία έρχεταιστην τρίτη θέση με την Ελ-

βετία να καταλαμβάνει τηντέταρτη θέση. Πέρα από την επιστημο-νική πρόοδο και την επαγ-γελματική εξέλιξη πουπροσφέρουν οι χώρες τουεξωτερικού, το ύψος τωναμοιβών είναι αρκετά με-γαλύτερο σε σχέση με τιςαμοιβές στην Ελλάδα. Περίπου το 70% των πτυ-χιούχων που εργάζονταιστο εξωτερικό έχουν ετή-σιο εισόδημα πάνω από40.000 ευρώ, ενώ το ποσο-στό των πτυχιούχων που

κερδίζουν περισσότερααπό 40.000 ευρώ στην Ελ-λάδα είναι δραματικάμικρό πλέον. Πώς λοιπόνένας νέος πτυχιούχος ναμείνει στην Ελλάδα; Οι καλύτερες προοπτικέςεπαγγελματικής εξέλιξης, ηαξιοκρατία στον εργασιακόχώρο, οι οικονομικές απο-λαβές, καθώς και η από-κτηση περισσότερων καιεξειδικευμένων γνώσεωνείναι και οι σημαντικότεροιλόγοι που οι νέοι στρέφον-ται στο εξωτερικό.

Αν εξετάσουμε έναν προςέναν τους παραπάνω λό-γους θα ανακαλύψουμεπως η Ελλάδα δεν προσφέ-ρει τίποτα από αυτούς. Σεόλα έρχεται τελευταία. Τοαποτέλεσμα; Η Ελλάδα χάνει την<<αφρόκρεμά>> της καιη διαρροή των <<εγκεφά-λων>> στο εξωτερικό αυ-ξάνεται δραματικά χρόνομε τον χρόνο. Τι κάνει τοκράτος για αυτό όμως;Απολύτως τίποτα!

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Κάπνισμα-Αλκοόλ λέξειςπου συχνά μας απασχο-λούν. Στην Ελλάδα η χρήσηκαπνού και αλκοόλ στηνεφηβική ηλικία είναι συ-χνότερη από ποτέ, αν καιόλοι γνωρίζουν ότι έχουνδραματικές επιπτώσειςστην υγεία. Ενώ παλαι-ότερα τα αγόρια κατείχαντα σκήπτρα αυτών των συ-νηθειών, την τελευταία δε-καετία τα κορίτσιαυπερτερούν σημαντικάστην κατανάλωσή τους. Οι λόγοι που οδηγούν τουςεφήβους σε τέτοιες συνή-θειες είναι πολλοί. Συχνά ηκατανάλωσή τους αρχίζειτυχαία, χωρίς πολλή σκέψηεξυπηρετώντας την πε-ριέργεια. Η ανάγκη αποδοχής τουςαπό συγκεκριμένες παρέες,η εντύπωση ότι το κάπνι-σμα και η χρήση αλκοόλ

τους δίνει κάποιο στυλ πουθεωρείται ελκυστικό απότο άλλο φύλο και η ψευδαί-σθηση ότι αποτελούν κρι-τήριο ότι «μεγάλωσαν»είναι οι κύριοι λόγοι. Άλλοιεπηρεάζονται από τη δια-φήμιση, τους γονείς τους,τα μεγαλύτερα αδέρφιατους ή τους εκπαιδευτι-κούς τους. Μερικοί έφηβοι προσπα-θούν να ηρεμήσουν τανεύρα τους, να διαχειρι-στούν το άγχος τους ή νααντιδράσουν με αυτόν τοντρόπο. Ορισμένοι θεωρούνότι τους προσδίδει αυτοπε-ποίθηση και πίνοντας ή κα-πνίζοντας την προβάλλουν. Οι μαθητές των τελευταίωντάξεων του Λυκείου, με τιςαυξημένες υποχρεώσεις,θεωρούν ότι το κάπνισματους ενεργοποιεί και τουςβοηθά στη συγκέντρωση,

ενώ το αλκοόλ τους χαλα-ρώνει. Οι κοπέλες κατα-φεύγουν στο κάπνισμαεπειδή πιστεύουν ότι μεαυτόν τον τρόπο αδυνατί-ζουν. Το 1988 η Παγκόσμια Ορ-γάνωση Υγείας κατατάσσειτη νικοτίνη (καπνός) και τοαλκοόλ στις εξαρτησιογό-νες ουσίες. Η εξάρτησηαπό την νικοτίνη είναι τόσοισχυρή όσο και αυτή τωνήπιων ναρκωτικών και τηνκατατάσσουν στην ίδια κα-τηγορία. Είναι επιστημονικά αποδε-δειγμένο ότι οι μισοί απότους εφήβους εάν συνεχί-σουν το κάπνισμα ή το αλ-κοόλ θα πεθάνουν απόασθένειες που προκλήθη-καν από αυτά (καρκίνος,πνευμονοπάθειες, βλάβεςστο συκώτι, εγκεφαλοπά-θειες, καρδιοπάθειες).

Τόσο το κάπνισμα όσο καιτο αλκοόλ μπορούν ναεπηρεάσουν τη γονιμότηταγυναικών και ανδρών. Δυστυχώς, όμως, οι νέοιδεν ενδιαφέρονται για τηνεπίπτωση στην υγεία τους,αλλά μόνο για την εμφά-νισή τους. Πρέπει, λοιπόν, να σκε-φτούμε ότι όταν πίνουμε ήκαπνίζουμε επιβαρύνεταισημαντικά η ακμή, η ανα-πνοή μας μυρίζει άσχημα,τα δόντια μας κιτρινίζουν,τα μαλλιά και τα νύχια μαςπροοδευτικά καταστρέ-φονται. Η απώλεια βάρουςείναι πλασματική και παρο-δική αν σκεφτεί κανείς ότιμε τις προαναφερθείσεςσυνήθειες η διατροφή είναικακή. Στη σύγχρονη εποχή το κά-πνισμα είναι αναχρονι-στικό, έτσι αν θέλουμε να

είμαστε «in» δεν πρέπει νακαπνίζουμε. Η συμπερι-φορά μας δεν πρέπει ναεξαρτάται από το αν ηπαρέα μας πίνει ή καπνίζει,αν είναι πραγματικοί φίλοιμας, θα αποδεχτούν τηνάρνησή μας σε αυτές τιςσυνήθειες! Η συγκέντρωσή μας σταμαθήματα και το άγχος δενθα βρουν λύση σε ένα θο-λωμένο μυαλό από τονκαπνό ή το αλκοόλ. Τελικάας συνυπολογίσουμε σεόλα αυτά και το κόστος˙σκεφτείτε πόσα χρήματαθα εξοικονομήσετε αν δεναγοράζετε τσιγάρα ή αλ-κοολούχα ποτά. Θα σαςέμεναν σίγουρα χρήματαγια να αγοράζετε οτιδή-ποτε άλλο σας είναι πραγ-ματικά αναγκαίο.Για σκεφτείτε το!

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου