Μαθητοφρένεια #73

8
Βιβλιοθήκη Απόψεων Μιχάλης Μιχαλό- πουλος Η ανάμνηση της Ελέ- νης και άλλες σκέ- ψεις ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΣΤ΄ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 73 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € [email protected] mathitofreneia.blogspot.gr ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Κάθε θρησκεία σπεύδει να εξηγή- σει την ύπαρξη ή όχι της ζωής μετά το θάνατο και να προσδιορίσει το περιεχόμενό της. Όμως τι γίνεται με τη ζωή πάνω στη γη; Υπάρχει ζωή, με την ουσιαστική σημασία της λέξης, πριν το θάνατο; 2 της Ειρήνης Μπαντή της Ελένης Καραγιάννη σελίδα 3 της Παναγιώτας Βάιου σελίδα 4 της Μαριάνθης Κοζόνη σελίδα 7 του Θεόφιλου Καναβού σελίδα 6 της Ρηγούλας Παλάσκα σελίδα 8 της Έλλης Λίκαϊ σελίδα 3 της Ελισάβετ Κλωνάρα σελίδα 8 της Στέλλας Τζατζάνη σελίδα 3 Ο Χρήστος Παπαδό- πουλος παρουσιάζει την τρέχουσα το- πική αθλητική δρα- στηριότητα. 7 Κραυγή αγωνίας από χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Ενώσαμε κι εμείς τη φωνή μας, δυναμικά, οργανωμένα, χωρίς θεατρινισμούς και επιπολαιότητες. Τα χρόνια περνούν και η κατάσταση στην Εκπαίδευση διαρκώς επιδεινώνεται χωρίς καμια ένδειξη ότι κάτι θα καλυτερέψει σύντομα. Καταλήψεις, διαμαρτυρίες, πορείες. Άραγε ακούει κανείς; 5 CELESTIAL - Διήγημα σε συνέχειες του Λευ- τέρη Ζιώγα 4 της Ιωάννας Ίττη σελίδα 8 Μιλήσαμε με την Προϊσταμένη Αρχείων Νομού Γρεβενών κα. Μάρθα Ματσαρίδου και μας αποκάλυψε δεκαετίες ιστο- ρίας μέσα σε σελίδες και έγγραφα. Εδώ θα βρούμε τεκμήρια από το 1887 μέχρι και σχεδόν σήμερα. Διαλέξαμε μερικά αστεία από το χώρο της εκπαίδευσης και σας τα παρουσιάζουμε! 6 4

description

Καταλήψεις και πορείες

Transcript of Μαθητοφρένεια #73

Page 1: Μαθητοφρένεια #73

Β ι β λ ι ο θ ή κ ηΑπόψεων

Μιχάλης Μιχαλό-πουλοςΗ ανάμνηση της Ελέ-νης και άλλες σκέ-ψεις

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Σ Τ ΄ - 1 5 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ: 7 3 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ: 1 €

[email protected] mathitofreneia.blogspot.gr

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Κάθε θρησκείασπεύδει να εξηγή-σει την ύπαρξη ήόχι της ζωής μετάτο θάνατο και ναπροσδιορίσει τοπεριεχόμενό της.Όμως τι γίνεται μετη ζωή πάνω στηγη; Υπάρχει ζωή,με την ουσιαστικήσημασία της λέξης,πριν το θάνατο;

2

της Ειρήνης Μπαντή

της ΕλένηςΚαραγιάννη

σελίδα 3

της ΠαναγιώταςΒάιου

σελίδα 4

της ΜαριάνθηςΚοζόνη

σελίδα 7

του ΘεόφιλουΚαναβούσελίδα 6

της ΡηγούλαςΠαλάσκασελίδα 8

της ΈλληςΛίκαϊ

σελίδα 3

της ΕλισάβετΚλωνάρασελίδα 8

της ΣτέλλαςΤζατζάνησελίδα 3

Ο Χρήστος Παπαδό-πουλος παρουσιάζειτην τρέχουσα το-πική αθλητική δρα-στηριότητα.

7

Κραυγή αγωνίας από χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα.Ενώσαμε κι εμείς τη φωνή μας, δυναμικά, οργανωμένα, χωρίςθεατρινισμούς και επιπολαιότητες. Τα χρόνια περνούν και η

κατάσταση στην Εκπαίδευση διαρκώς επιδεινώνεται χωρίςκαμια ένδειξη ότι κάτι θα καλυτερέψει σύντομα. Καταλήψεις,διαμαρτυρίες, πορείες. Άραγε ακούει κανείς;

5

CELESTIAL - Διήγημασε συνέχειες του Λευ-τέρη Ζιώγα

4

της ΙωάνναςΊττη

σελίδα 8

Μιλήσαμε με την Προϊσταμένη Αρχείων Νομού Γρεβενών κα. Μάρθα Ματσαρίδου και μας αποκάλυψε δεκαετίες ιστο-ρίας μέσα σε σελίδες και έγγραφα. Εδώ θα βρούμε τεκμήρια από το 1887 μέχρι και σχεδόν σήμερα. Διαλέξαμε μερικάαστεία από το χώρο της εκπαίδευσης και σας τα παρουσιάζουμε!

6

4

Page 2: Μαθητοφρένεια #73

Μαθητοφρένεια 2

Υπάρχει ζωή, με την ουσιαστική σημασία της λέξης, πριν το θάνατο;

Κάποιοι υποστηρίζουνπως κάθε θρησκείαείναι προϊόν της ανάγ-

κης του ανθρώπου να ερμη-νεύσει το ανεξήγητο και ναπιστέψει στην ύπαρξη μιαςανώτερης δύναμης η οποίαθα τον βοηθά να ξεπεράσειτις δυσκολίες του, να βελ-τιώσει τη ζωή του, να επι-βιώσει και τελικά να σωθεί!Να σωθεί από τον πόνο μιαςβασανιστικής μεταθανάτιαςζωής. Κάθε θρησκεία σπεύδει ναεξηγήσει την ύπαρξη ή όχιτης ζωής μετά το θάνατο καινα προσδιορίσει το περιεχό-μενό της. Όμως τι γίνεται μετη ζωή πάνω στη γη; Υπάρ-χει ζωή, με την ουσιαστικήσημασία της λέξης, πριν τοθάνατο;Σε μια εποχή που τα πάντακυλούν με υψηλές ταχύτητεςο χρόνος μικραίνει. Σε μιαδιεθνοποιημένη κοινωνίαόπου η γνώση και τα αγαθάπολλαπλασιάζονται, η ελευ-θερία περιστέλλεται. Οιανάγκες και οι υποχρεώσειςτων ανθρώπων αυξάνονταιραγδαία και είναι εμφανής ηπεριστολή του ελεύθερου

χρόνου. Οι άνθρωποι δενζουν, απλά επιβιώνουν. Προ-σπαθώντας να προφτάσουντον χρόνο ξεχνούν την αλη-θινή ουσία της ζωής, τηναγάπη, το γέλιο, την ουσια-στική επικοινωνία.Το άγχος και η πίεση κατα-κλύζουν τις ζωές των ατό-μων και στερούν τοδικαίωμα για μια αληθινή,τέλεια και ουσιαστική ζωήπριν το θάνατο. Οι άνθρωποισυμπεριφέρονται μηχανικά,τυποποιημένα για να καλύ-ψουν τις συνεχώς αυξανόμε-νες ανάγκες μιαςαξιοπρεπούς διαβίωσης καιχάνουν το αληθινό νόηματης ζωής πάνω σε τούτο τονπλανήτη.Και σε αυτό το σημείο εμφα-νίζονται οι μηχανές για ναάρουν τον άνθρωπο από τοαδιέξοδο, από την εσωστρέ-φεια και τη μοναξιά. Όμωςγιατί συμβαίνει το αντίθετο;Ο άνθρωπος αντί να χρησι-μοποιήσει την τεχνολογίαμόνο ως μέσο διευκόλυνσης,ως αγωγό σύνδεσής του μεάλλα πρόσωπα, ως συντελε-στή εξανθρωπισμού και εκ-πολιτισμού, βυθίζεται

πνευματικά και σωματικάστις ανέσεις τις οποίες αυτήσυνεπάγεται. Κατά αυτόντον τρόπο η δύναμη και τοκύρος που υπόσχονται οιμηχανές μετατρέπουν ταάτομα σε υπόδουλα άψυχαόντα τα οποία, με μοναδικόφίλο τη συσκευή, λησμο-νούν τα ευγενικά αισθή-ματα, την αγάπη στοσυνάνθρωπο, την αλληλεγ-γύη και το σεβασμό. Τελικά πως γίνεται μέσα σεμια εποχή έκρηξης γνώ-σεων, ελευθεριών και προ-όδου να ανακαλύπτεται μιαζωή χωρίς ουσία η οποίααποτυπώνεται τόσο στηρευστότητα των συνθηκώναλλά κυρίως στην έκπτωσηιδανικών και την έλλειψηανθρωπιάς;Γίνεται, κι αυτό γιατί ο άν-θρωπος έβγαλε τον ίδιο απότο κέντρο της ζωής και το-ποθέτησε «ανώτερους» στό-χους. Προσπάθησε λοιπόννα επανατοποθετήσεις στοθρόνο της ζωής και της καρ-διάς σου αλτρουιστικά αι-σθήματα και απάντησε ΝΑΙστο ερώτημα: «Υπάρχει ζωήπριν το θάνατο;».

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

-Έχεις αποσμητικό;-Ναι-Βάλε λίγο.

-Μωρό μου τι είναι οφσάιντ;-Όταν ο επιθετικός δεν καλύ-πτεται από τον αμυντικό-Και αφού δεν τον καλύπτειγιατί δεν τον χωρίζει;-.............

Αν χαθώ ποτέ, δώστε στοAmber Alert την φώτο προ-φίλ μου με τα περισσότεραlikes.

-Ρε φίλε πως πάχυνες έτσι;-Μπόι είναι-Και έπρεπε να το φας;

-Κάνω 2 δουλειές, δεν προ-λαβαίνω να βγούμε.-Με δουλεύεις;-Α ναι, 3 δουλειές.

Κάπου στη Θεσσαλονίκη:-Μου.-Με θα λες.-Μου.-Πωω…ΜΕ θα λες είπα.-Ρε Γιώργο! Άσε ήσυχη τηναγελάδα ρε.

-Πω ρε, έχω ραντεβού με τονγιατρό αύριο και βαριέμαι ναπάω.-Ε, ακύρωσέ το ρε, πες ότιείσαι άρρωστος.- ......

Με διαφορά η πιο οργανωμένη κατάληψη που κάναμε τα τελευταία πολλά χρόνια!Πανό, συνθήματα ψαγμένα, ψηφίσματα διαμαρτυρίας, συνεντεύξεις και .. ντουντού-κες που δίναν παλμό και ένταση. Ελπίζω τώρα να μας άκουσαν!

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Ειρήνη ΜπαντήΖωή ΕυαγγελοπούλουΙοκάστη ΛαζίδουΕλένη Καραγιάννη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Βαγγέλης ΣπυρίδηςΧριστίνα ΜάρκουΕλπινίκη ΝάσιουΚατερίνα ΝικολακοπούλουΣτέλλα ΤζατζάνηΈλλη ΛίκαϊΠαναγιώτα ΒάιουΘεόφιλος ΚαναβόςΜαριάνθη ΚοζόνηΙωάννα ΊττηΡηγούλα ΠαλάσκαΕλισάβετ Κλωνάρα

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΜαρίνα ΑμανατίδουΑθανασία ΜηλιώνηΠηνελόπη Σιαφαρίκα

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών. Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός. Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων, επιχειρήσεων ή προσώπων, για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.Κάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία. Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας. Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατ’ ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου. Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού, υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας. Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο, και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου.

Πολλά και σημαντικά μουέμειναν από την κατά-ληψη. Εκείνο όμως πουανεξίτηλα έγραψε στομυαλό μου ήταν: Και τώραένα σύνθημα που όλουςμας ενώνει: μικρό μουπόνυ, μικρό μου πόνυ!

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Ειρήνη ΜπαντήΑρχισυντάκτρια

Κι αν νικηθή-καμε δεν ήταναπ’ την τύχη ήτις αντιξοότη-τες, αλλά απ’αυτό το πάθοςγια κάτι πιο μα-κρινό.

ΤΑΣΟΣΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ:

184ΗΜΕΡΕΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα!

ΔημήτρηςΝτέμκαςΙάσωναςΕυαγγελόπουλος

Page 3: Μαθητοφρένεια #73

3Μαθητοφρένεια2

της ΣτέλλαςΤζατζάνη

Στις μέρες μας τα πρότυπα πουπροβάλλονται είναι λανθασμένακαι ουτοπικά. Παρουσιάζουν τηνκαθημερινότητα μας πολύ δια-φορετικά κάνοντάς τη να φαίνε-ται ιδανική. Πιο συγκεκριμένα τα πρότυπατης γυναίκας αποφέρουν πολλέςαρνητικές συνέπειες. Παρουσιά-ζοντας λοιπόν το θηλυκό τις πε-ρισσότερες φορές μεκαλλίγραμμο σώμα χωρίς καμίαατέλεια δημιουργείται η άποψηότι αυτό είναι και το αποδεκτό.Στην εφηβεία πολλά κορίτσιαπροσπαθούν να πετύχουν τοσυγκεκριμένο σώμα με κάθετρόπο. Κάθε στιγμή νιώθουνάβολα με τα κιλά τους και επιδί-δονται συνεχώς σε εξαντλητικέςδίαιτες για να τα χάσουν. Αποτέ-λεσμα; Συμπτώματα που παρα-πέμπουν σε νευρική ανορεξία. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό. Ηνευρική ανορεξία (Anorexia ner-vos) είναι μια διατροφική διατα-ραχή που τα τελευταία χρόνια ταποσοστά της ολοένα και αυξά-νονται. Στην Ελλάδα νοσεί τηστιγμή αυτή το 6% του πληθυ-σμού (1% από νευρική ανορεξίακαι 5% από νευρική βουλιμία),ενώ ένα επιπλέον 7%, φέρει με-ρικώς κάποια χαρακτηριστικάσυμπτώματα και από τις δύο νό-σους, ανεβάζοντας έτσι το συνο-λικό ποσοστό των πασχόντων σεπερίπου 13%.Σε πραγματικούς αριθμούς, πα-ραπάνω από ένα εκατομμύριοέφηβοι και νεαροί ενήλικες πά-σχουν από κάποια μορφή δια-τροφικής διαταραχής. Όπωςγίνεται αντιληπτό η κατάστασηβρίσκεται σε κρίσιμο σημείοκαθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότιη διαταραχή αυτή μπορεί ναοδηγήσει στο θάνατο. Επίσης όσο παράλογο και ναφαίνεται και πολλοί άνδρες βιώ-νουν την νευρική ανορεξία καιμάλιστα το ποσοστό δεν είναιμηδαμινό. Συνοψίζοντας καλό θα ήταν ναμην έχουμε πρόβλημα με τα κιλάμας και να αποδεχόμαστε τονεαυτό μας όπως είναι χωρίς ναθέλουμε να επέμβουμε και νατον αλλάξουμε.

Και μεγαλώνουμε .. μεγαλώνουμε.. μεγαλώνουμε. Από μωρά μέσαστις κούνιες, από παιδάκια στάνηπιαγωγεία, από ταραξίες στοδημοτικό, από τον φόβο του γυ-μνασίου, από το άγχος του λυ-κείου .. έρχεται η στιγμή πουμεγαλώνεις και πρέπει να συνεχί-σεις τις σπουδες σου (αν καταφέ-ρεις να περάσεις εκεί πουεπιθυμείς). Έρχεται η στιγμή που θα ανοίξειςτην πόρτα του σπιτιού σου με τοδικό σου και μοναδικό κλειδί, θαμπεις μέσα και το σπίτι θα'ναιάδειο. Κανείς δεν θα'ναι να σε πε-ριμένει. Θα ξέρεις ότι πρέπει ναπάρεις την ζωή στα χέρια σουκαθώς θα βλέπεις τους ατελεί-ωτους λογαριασμούς στο κομο-δίνο που τους άφησες εκεί τοπρωί άρον -άρον γιατί βιαζόσουνγια την σχολή.

Θα ξέρεις οτι σιγά-σιγά πρέπει ναβρεις μια δουλειά ενδιάμεσα με ταμαθήματα καθώς δεν μπορείς νακρέμεσαι μόνο από τους γονείςσου και να σου πληρώνουν αυτοίτα πάντα. Θα βγείς το πρωί για έναν καφέ

με τα παιδιά και το βράδυ θα πάτεστο ξακουστό κλαμπάκι για ποτό.Θα φλερτάρεις σαν να μην υπάρ-χει αύριο χωρίς να φτάνεις όμωςστην υπερβολή. Θα κάνεις καμία κουταμάρα και

θα πεις στον εαυτό σου την επό-μενη εφόσον έχεις ξεμεθύσει "μακαλά τόσο λίγο με έκοψε για νακάνω κάτι τέτοιο; " Θα υποδεχτείς στην γκαρσονιέρασου τους γονείς σου, θα αγκαλια-σεις σφιχτά τον πατέρα σου, σαντοτε στο παλιό σπιτικό σας. Θα λα-χταρήσεις το φαγητό της μητέραςσου που θα στο φέρνει σε ταπε-

ρακια κάθε φορά που θα έρχεταικαι θα γλείφεις τα δάχτυλά σου. Θα.. θα..θα...Θα κάνεις όλα αυτά

που χρόνια ήθελες να κάνεις αλλάδεν μπορούσες. Θα κάνεις μια και-νούρια αρχή, θα γνωρίσεις και-νούριους ανθρώπους. Θα ζήσειςτην δικιά σου φοιτητική ζωή πουπάντα ονειρευόσουν και που όλοιμιλούσαν για αυτή με λαχτάρα,πάθος και προσμονή . Και τώρα είναι η σειρά της 3ης

λυκείου να ζήσει αυτή την ζωή. Οιμέρες περνάνε και πλησιάζουνόλο και πιο κοντά στις δικές τουςπανελλήνιες. Καλή πρόοδο λοιπόν σε όλα τα

παιδιά αυτά και ευχόμαστε ολό-ψυχα να καταφέρουν να πετύχουνστην ζωή τους αυτό που τόσαχρόνια ήθελαν. Άντε και εμείς οι μικρότεροι..

Ted talks. Η TED είναι μια μη κερ-δοσκοπική οργάνωση που στο-χεύει στην διάδοση «ιδεών πουαξίζουν» από άτομα με ελάχιστεςή ίσως και πολλές γνώσεις, αλλάτο μόνο σίγουρο με αμέτρητηπείρα πάνω στην ζωή. Με ομιλίεςπάνω σε ποικίλα θέματα, σου με-ταφέρουν τις ιδέες και τις ιστορίεςτους, σε αγγίζουν και σε αλλάζουνεσωτερικά.Την επόμενη φορά που θα μπεις

στο διαδίκτυο αφιέρωσε λίγοχρόνο σε αυτές τις τόσο ενδιαφέ-ρουσες ομιλίες ανθρώπων οιοποίοι έχουν βρει το «κλειδί» θαμπορούσαμε να πούμε για μια πιοευτυχισμένη και δημιουργικήζωή. Μια από τις πιο πρόσφατεςομιλίες που παρακολούθησα αφο-ρούσε την φιλοσοφία μιας χαρού-μενης ζωής ενός δεκαεφτάχρονουμαθητή ο οποίος πάσχει από μιαπολύ σπάνια νόσο που μπορεί νατου στέρησε πολλά, όμως τονέκανε πιο δυνατό. Πολλές φορέςέπεσε θύμα αρνητικού σχολια-σμού και bullying. Ωστόσο αυτόςδεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό τουνα επηρεαστεί από αυτά τα αρνη-τικά σχόλια ρηχών ανθρώπων.Εκτιμά τους ανθρώπους που έχεικοντά του, κάνει όσα πιο πολλάπράγματα μπορεί και συνεχίζειτην ζωή του σαν να μην συνέβηποτέ τίποτα. Δύσκολο δεν βρί-σκεις; Πόση δύναμη απαιτεί αυτόαπό ένα δεκαεφτάχρονο παιδί;!;!Μετά από όλα αυτά συνειδητοποι-είς πόσο μικρός είσαι αφού κατα-λαβαίνεις οτι υπάρχουν άνθρωποιανάμεσα σου που πάρα τις δυ-σκολίες που αντιμετωπίζουν κα-θημερινά κάνουν τόσα πολλάδημιουργικά πράγματα και ζουνκάθε λεπτό της ζωής τους σαν ναείναι το τελευταίο της. Τέτοιοι άν-θρωποι αξίζει να είναι πρότυπαζωής καθώς όχι μόνο εκτιμούναυτά τα μικρά πράγματα που τουςπροσφέρει η ζωή αλλά και είναι οιπιο δυνατοί, ώριμοι και αισιόδο-ξοι άνθρωποι που μπορεί ποτέ ναδεις. Αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα.Πάνω σε τέτοιες γεμάτες νόημαομιλίες βασίστηκαν και αλλαξαντη ζωή τους εκατομμύρια άνθρω-ποι στη γη.

της ΕλένηςΚαραγιάννη

της ΈλληςΛίκαϊ

Άντε κι εμείς οι μικρότεροι ...

Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχαν οι κινητοποιήσεις που κά-ναμε στο πλαίσιο των καταλήψεων που διοργανώθηκανσε όλη την Ελλάδα αλλά πάντως γίναμε φίρμες. Στα κα-νάλια και στα ραδιόφωνα ήμασταν συνέχεια!

Page 4: Μαθητοφρένεια #73

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,

mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Κοιτάω έξω από το ανοιχτόπαράθυρο στο εργαστήριοπληροφορικής. Τα παιδιά

απολαμβάνουν το διάλειμμα.Δεν γίνεται να είναι έτσι χαρού-μενα την ώρα του μαθήματος. Σκέφτομαι τα δικά μου προβλή-ματα. “Είχε δίκαιο για τα κακάμαντάτα! Η υπουργική απόφασηορίζει πως το τμήμα χωρίζεταιστα δύο για να διδαχθεί την πλη-ροφορική αν οι μαθητές υπερ-βαίνουν τους εικοσιένα.”Ξαφνικά η αυλή γεμίζει χιόνι. Καιτα παιδιά είναι άλλα. Κι εγώ στοίδιο παράθυρο. Επιμελητής στο Α2 του Λυκείου.Κοιτάω έξω από το παράθυροστο Α2. Δεν έχω τα μάτια στους

συμμαθητές μου, την Κατερίνα,τον Κώστα και τη Ρωξάνη. Κοι-τάζω την Ελένη. Δύο χρόνια μι-κρότερη. Στο Β2 του Γυμνασίου.Ψηλή, λυγερή, όμορφη. Σταμάτια μου είναι τέλεια. Περπατάμε τη φίλη της στο χιόνι. Την κοι-τάζω και με κοιτάζει... Το κουδούνι διώχνει την Ελένηαπό τα μάτια μου. Και αφήνει τηνΚατερίνα, τον Κώστα και τη Ρω-ξάνη. Συνάδελφοι καθηγητέςπλέον στο Γυμνάσιο και στο Λύ-κειο που εφημερεύουν. Μέχρι να ανέβουν τα παιδιά έχωχρόνο. Θυμάμαι πως η Ελένηέφυγε στη Γερμανία στους γονείςτης, προτού λιώσει το χιόνι, προ-τού εγώ τολμήσω να … Δεν την

ξαναείδα… Σκοντάφτω πάλι στις έγνοιέςμου. Αναλογίζομαι τις συνέπειεςτης υπουργικής απόφασης. Διώχνω τώρα εγώ την Ελένη κιαπό τη σκέψη μου. Όμως ο λογι-σμός μου τρέχει. Η αίθουσα που φιλοξένησε το Α2του ‘80 στο Λύκειο είναι τώρα ταδύο εργαστήρια πληροφορικής.Ένας τοίχος χτίστηκε και χώρισετην αίθουσα. Ένας τοίχος γκρε-μίστηκε και άνοιξε η πόρτα τουεργαστηρίου του Λυκείου.Έρχονται οι μαθητές μου. Είναιένα τμήμα της Γ’ Γυμνασίου. Ολό-κληρο. 21 παιδιά. Όσα λέει η εγ-κύκλιος. Έρχεται και ο Κώστας.Πηγαίνει στο άλλο εργαστήριο.

Μαζί με τους δικούς του μαθη-τές. Άλλο ένα τμήμα. Κι αυτοί 21.Μεταξύ τους και η κόρη μου.Αθροίζω. 42 παιδιά εκεί πουεμείς, το φθινόπωρο του 80,ήμασταν 28. Χωρίς το μεσότοιχο.Χωρίς τα μηχανήματα. Και φυ-σικά χωρίς τον Κώστα ως δεύ-τερο καθηγητή. Βαριέμαι να υπολογίσω τους όγ-κους τους. Ποια υγιεινή τουχώρου; Ποια ασφάλειά του;Αυτός που λέει να μη χωρίζεταιτο τμήμα στο μάθημα της Πλη-ροφορικής αν τα παιδιά είναι λι-γότερα από 22 ξέρει τι έχειυπογράψει;

Η ανάμνηση της Ελένης και άλλες σκέψεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η πραγματοποίηση ενός ονεί-ρου, η υλοποίηση ενός στόχουφαντάζει αδύνατη ή ακατόρ-θωτη μόνο και μόνο επειδήθέλει προφανώς κόπο. Δενυπάρχει τίποτα σε αυτόν τονκόσμο που να μας προσφέρε-ται απλόχερα χωρίς εμείς νααγωνιστούμε καθόλου. Ο καθένας μας προτιμάει τηνεύκολη λύση, την επανά-παυση. "Γιατί να παραμείνειςσπίτι για διάβασμα ενώ θαμπορούσες κάλλιστα να παςγια καφέ;","Γιατί να σηκωθείςαπό τον καναπέ για να βγειςγια τρέξιμο ενώ μπορεί να μεί-νεις στο δωμάτιό σου βλέπον-τας ταινίες;” Να η απάντηση στα "γιατί"σου. Οι δυσκολοτεροι δρόμοιέχουν την ομορφότερη θέα.Έτσι πάει. Οι στόχοι που πρέπεινα κοπιάσεις για να τους κατα-κτήσεις σαφώς αξίζουν περισ-σότερο από τις απολαύσεις τηςστιγμής. Εάν δεν δουλέψειςγια τίποτα και κυνηγάς μόνοτην πρόσκαιρη ικανοποίηση,δεν θα αργήσει η στιγμή πουθα γυρίσεις να κοιτάξεις πίσωαπό την πλάτη σου και δεν θαδεις κανένα κατόρθωμα, κα-νένα έργο, τίποτα που να σεκάνει να νιώθεις περήφανος.Κανένα από τα πράγματα γιατα οποία αγωνίζεται κανείς δενπάει χαμένο. Τίποτα δεν είναιχαμένος χρόνος. Όλα όσα κά-νουμε με ζήλο και θέληση,προσπαθώντας να τα υλοποι-ήσουμε με μικρά βήματα ήμεγάλα, είναι αυτα που μαςφέρνουν πιο κοντά στην πραγ-ματοποίηση των επιθυμιώνμας. Γι'αυτό πρέπει να "σταθούμεστο ύψος μας", να μην είμαστεεπιπόλαιοι και οι αποφάσειςπου θα πέρνουμε να μην βασί-ζονται στο πως θέλουμε να ξυ-πνήσουμε την επόμενη μέρα,αλλά στο πως θα επιθυμούμεξυπνήσουμε την επόμενη ει-κοσαετία.

ΓΡΑΦΕΙ Η Παναγιώτα Βάιου

Μέρος 1ο : Νύχτες χωρίς πανσέληνο

Οι ακτίνες του ήλιου μόλις που ακουμπούσαν τις παγωμένες κορυφές των δέντρων όταν ακούστηκε η τσιρίδα τις νεαρής Σίλβια. Σχεδόναμέσως όλοι οι χωρικοί μαζεύτηκαν γύρω από το πηγάδι του χωριού όπου βρισκόταν ακουμπισμένο το άψυχο σώμα του φούρναρη. Τοπλήθος έκανε άκρη για να περάσει ο αρχηγός του χωριού τον οποίο συνόδευαν ο κυνηγός και η μάντισσα. Στάθηκαν πάνω από τον νεκρόαπορημένοι.-Σας το είχα πει, σας είχα προειδοποιήσει αλλά δεν με ακούγατε. Είπε η μάντισσα αναστατωμένη και ο κυνηγός κοίταξε χαμηλά. -Έχεις δίκιο Μέι έπρεπε να τηρήσουμε την θυσία στην θεά του φεγγαριού, ο λύκος ποτέ δεν σκότωνε νύχτες χωρίς πανσέληνο. Συμφώνησεο αρχηγός και όλοι σώπασαν όταν έφτασε ο γιατρός για να εξετάσει το θύμα. Το χιόνι γύρω απ’ τον νεκρό ήταν βαμμένο κόκκινο, ενώ είχε τρεις μεγάλες πληγές στο σώμα του, ήταν σίγουρο ότι τον σκότωσε ο λύκοςο οποίος ήταν ένας απ’ τους χωρικούς. Όλο το απόγευμα της ίδιας μέρας πέρασε με την ετοιμασία της κηδείας του φούρναρη. Η μάντισσαΜέι και η Σίλβια βρισκόταν ψηλά στο νεκροκρέβατο τοποθετώντας λευκά και κόκκινα λουλούδια γύρω από τον νεκρό. –Είδες την γυναίκα του φούρναρη; Είναι υπερβολικά ψύχραιμη ούτε που δάκρυσε. Είπε η Σίλβια ψιθυριστά. –Κάτι καταλάβαμε όλοι μας, έχω συνεννοηθεί με την αρχιερέα, Άννα, θα βγάλουμε λόγο εναντίον της, μην ανησυχείς. Είπε και χάιδεψεαπαλά τα ασημένια της μαλλιά, ενώ αυτή συνέχισε να τοποθετεί λουλούδια στο νεκροκρέβατο και χαμογέλασε.Ο ήλιος άρχισε να δύει ενώ όλοι οι χωρικοί μαζεύτηκαν γύρω απ’ το νεκροκρέβατο για την κηδεία. Ένας ιερέας έψαλε μια ευχή για τοννεκρό και στην συνέχεια είπε: –Υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί ο ένοχος;- Είπε όπως έλεγε κάθε φορά που σκότωνε κάποιον ο λυκάνθρωπος ή ημάγισσα. Αμέσως η Μέι στάθηκε μπροστά και πήρε τον λόγο.–Πιστεύω πως όλοι παρατηρήσαμε κάτι περίεργο σε σχέση με την γυναίκα του φούρναρη τις τελευταίες μέρες, ειδικά σήμερα.Η γυναίκα την κοίταξε αγριεμένη χωρίς όμως να πει κουβέντα. –Η μάντισσα Μέι έχει δίκιο, πάντα είσαι η τελευταία που γυρνάς σπίτι τις νύχτες, έτσι δεν είναι; είπε η αρχιερέας τραβώντας την προσοχήτου κόσμου. –Έχω και δουλειές ξέρετε, τι πιστεύετε ότι μια γριά γυναίκα είναι ο λύκος; είπε αγχωμένη. –Λύκος, ποιος μίλησε για λύκο, μήπως έχεις σχέση με τον λύκο, μάγισσα;, είπε με αυτοπεποίθηση η Σίλβια πράγμα που γινόταν σπάνια. Οι χωρικοί άρχισαν να φωνάζουν κάψτε την μάγισσα και να τις πετάν πέτρες ενώ αυτή ούρλιαζε, δύο φρουροί την έπιασαν και τηνέσυραν στον πάσαλο. Στη συνέχεια την έδεσαν και αυτή άρχισε να μιλά μια περίεργη γλώσσα κοιτώντας τον ουρανό που είχε σκοτεινιάσει.Έτσι την έκαψαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να αποτρέψουν την κατάρα που τους έριχνε. Η νύχτα έφτασε και το φεγγάρι ξεπρόβαλεενώ ο βαθύ μπλε ουρανός γέμισε καυτές σπίθες.

Μέρος 2ο : Η μάγισσα του Ρίβεργουντ

CELESTIAL - Διήγημα σε συνέχειες του ΛΕΥΤΕΡΗ ΖΙΩΓΑ

Page 5: Μαθητοφρένεια #73

54 Μαθητοφρένεια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Μαρίνα Αμανατίδου

Δεν είναι χαβαλές, δεν είναι χαμένες διδακτικές ώρες. Κάποιος πρέπει να μας ακούσει επιτέλους!

Από την Δευτέρα 02-11 έως καιτο πρωί της Παρασκευής 06-11έλαβε χώρο στο σχολείο μας,όπως και κάθε χρόνο, το «έθιμο»της κατάληψης (και λέω έθιμογιατί και πάλι 10-20 άτομα ασχο-λήθηκαν ζεστά και οι υπόλοιποιαπλά κάθονταν στο σπίτι τους ήέπιναν αδιάφορα καφέ στον πε-ζόδρομο). Η διαφορά με τις άλλες χρονιέςήταν ότι η κατάληψη πραγματο-ποιήθηκε στο πλαίσιο των πανελ-ληνίων καταλήψεων που έγινανσε πολυάριθμα σχολεία ανά τηνΕλλάδα, και είχαν ως βασικό αί-

τημα τη βελτίωση στον τομέα τηςδημόσιας εκπαίδευσης. Σημαντική διαφορά επίσης ότιυπήρχε οργανωμένη καταγραφήτων αιτημάτων και ουσιαστικήσυζήτηση με τον Σύλλογο Διδα-σκόντων και τον Σύλλογο Γονέωνκαι Κηδεμόνων.Ας πάρουμε τα πράγματα από τηναρχή. Την Δευτέρα 02-11 έγινεενημέρωση των μαθητών και πα-ρουσίαση των αιτημάτων της κα-τάληψης από το δεκαπενταμελέςσυμβούλιο του σχολείου μας στονπροαύλιο χώρο του σχολείου.Έπειτα ακολούθησε ψηφοφορία

με το ερώτημα εάν οι μαθητέςήταν υπέρ ή κατά της κατάληψης.Η πλειοψηφία ψήφισε δια βοής“ναι” με μεγάλη διαφορά.Την Πέμπτη 05-11 επαναλή-φθηκε η διαδικασία της ψηφοφο-ρίας, για να αποφασιστεί το εάνθα συνεχιστεί η κατάληψη ή όχι.Οι μαθητές για άλλη μία φοράψήφισαν “ναι” (σε μυστική ψηφο-φορία αυτή τη φορά).Το σχολείο συνέχισε την κατά-ληψη και από τις 11.00-12.00πραγματοποιήθηκε πορεία δια-μαρτυρίας με αστυνομική συνο-δεία από τους μαθητές του

σχολείου μας στον κεντρικόδρόμο της πόλης, έξω από το Δη-μαρχείο καθώς και στην πλατείαΑιμιλιανού. Η πορεία κατέληξε στο ΚέντροΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςόπου πραγματοποιήθηκε μίαανοιχτή συζήτηση μεταξύ τουσυλλόγου γονέων και κηδεμόνωντου σχολείου, των μαθητών καιτων καθηγητών.Η κατάληψη έλαβε τέλος ομαλάτο πρωί της Παρασκευής 06-11,με παρέμβαση των καθηγητώνκαι του συλλόγου γονέων και κη-δεμόνων.

Οι δρόμοι των Γρεβενών γέμισαν απόπαιδιά. Από τις κραυγές τους, κραυγέςαπελπισίας και αγωνίας για το μέλλον,το δικό τους μέλλον. Αυτό που κάποιοι"ανώτεροι" ή μάλλον ανίδεοι και μηγνώστες του αντικειμένου θα τουςέλεγα εγώ εκμεταλλεύτηκαν, κατέστρε-ψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μουστα θρανία, έχω την εικόνα μιας παι-δείας κατεστραμμένης ή τουλάχιστονελλιπούς. Ενός εκπαιδευτικού συστή-ματος του οποίου ο μαθητής αλλά και οκαθηγητής γίνονται τα εκτελεστικά όρ-γανα ενός προγράμματος χωρίς όνομακαι σκοπό. Μιας παιδείας ανεπαρκούς και απρό-σφορης την οποία αδυνατούν να αντα-πεξέλθουν και οι δύο πλευρές και έτσιοι γονείς αναγκάζονται να επιβαρυν-θούν οικονομικά στέλνοντας τα παιδιάτους στα φροντιστήρια, ώστε να αντα-ποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετά-σεων. Μιας παιδείας που άμεσος και ίσως μο-ναδικός στόχος της είναι η παπαγαλία,η χρησιμοθηρία και η βαθμοθηρία. Μιαγνώση με σκοπό όχι την μάθηση και τηνηθικοπνευματική καλλιέργεια αλλά μίαθέση εργασίας στην κοινωνία. Ενόςσχολείου με ελλείψεις υλικοτεχνικώνυποδομών και εκπαιδευτικού προσω-πικού.

Για όλα τα παραπάνω και για πολλάακόμη προβλήματα που αντιμετωπίζειο συγκεκριμένος τομέας πραγματοποι-ήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 2015 μίαπορεία με σκοπό να ακουστούμε, να πά-ρουμε το μέλλον το δικό μας αλλά καιτων παιδιών μας στα χέρια μας. Γιατί θέλουμε ένα σχολείο ισότιμο, μεστόχο τον συναγωνισμό και όχι τον αν-ταγωνισμό, με παροχή δημόσιας καιδωρεάν παιδείας, που θα δημιουργείανθρώπους με όλη την σημασία τηςλέξης και όχι κινητές μηχανές, που θαπαράγει δημιουργικά και καινοτόμαάτομα και όχι κενά σώματα, που θαμορφώνει και δεν θα εξοντώνει! Διότιτα παιδιά αποτελούν τους πολίτες τουμέλλοντος. Ζητάμε πολλά;

ΣΧΟΛΙΟ | Κατερίνα Νικολακοπούλου

Page 6: Μαθητοφρένεια #73

Μαθητοφρένεια 6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Αθανασία Μηλιώνη - Ασπασία Τζήμου - Πηνελόπη Σιαφαρίκα

Στο σημερινό άρθρο θα ανα-φέρω τα 5 πιο επικίνδυνα (κατάτη δική μου άποψη) ζώα τηςγης!

Νούμερο 5: ΕλέφανταςΌσο φιλικός κι αν φαίνεται όταντο βλέπουμε σε έναν ζωολογικόκήπο, έρευνες έχουν δείξει πωςπάρα πολλοί άνθρωποι κάθεχρόνο χάνουν την ζωή τουςεξαιτίας τους. Οι ελέφαντεςσκοτώνουν τους ανθρώπουςαπό τους οποίους νιώθουναπειλή είτε πατώντας τους είτεχτυπώντας τους με τους αιχμη-ρούς τους χαυλιόδοντες.

Νούμερο 4: Λευκός καρχαρίαςΚάνει πολύ συχνά επιθέσεις σεδύτες όχι επειδή έχει ανάγκηγια τροφή ή για λόγους επιβίω-σης αλλά επειδή θέλει να δοκι-μάζει οτιδήποτε κινείταιμπροστά του. Το σημαντικόείναι ότι κινδυνεύουν και αυτοίπου βρίσκονται πολύ μακριάτου λόγω της ικανότητας του ναμυρίζει αίμα από πολύ μεγάληαπόσταση.

Νούμερο 3: Ασιατική κόμπραΗ φονική αυτή κόμπρα, αν καιδεν έχει το ισχυρότερο δηλητή-ριο μεταξύ φιδιών, είναι ευθύ-νεται για τους περισσότερουςθανάτους ετησίως από δάγ-κωμα φιιδιού. Είναι πολύ επιθε-τικό φίδι.

Νούμερο 2: Βούβαλος τηςΑφρικήςΤο ζώο αυτό σκοτώνει-δολο-φονεί ό,τι περνάει από κοντάτου. Τα θύματα του είναι κυρίωςάτυχοι κυνηγοί.

Νούμερο 1: ΚουνούπιΌσο περίεργο κι αν ακούγεταιτο κουνούπι είναι υπεύθυνο γιατους περισσότερους θανάτους.Μεταδίδει πολλές μολυσματι-κές ασθένειες όπως η Ελονοσία,ο Κίτρινος και ο Δάγκειος πυρε-τός.

Θεόφιλος Κανα-βός

Ποιό είναι το παλαιότερο αρ-χείο που υπάρχει στο ΓΑΚ Γρε-βενών;Το παλαιότερο αρχείο είναιένα συμβόλαιο του 1887 απότο αρχείο της κοινότητας τηςΚρανιάς. Είναι τεκμήρια, όχιαρχεία. Αρχείο λέμε το σύνολοτων τεκμηρίων. Αυτά είναι ταπαλαιότερα τεκμήρια.

-Μπορεί να έχουν πρόσβασησε όλα τα αρχεία;Όχι, δεν μπορούν να έχουνόλοι σε όλα. Μπορούν ναέχουν όλοι σε αρχεία που είναιπριν από 30 χρόνια σύμφωναμε το νόμο. Για τα αρχείαισχύει ο νόμος για τα προσω-πικά δεδομένα. Δηλαδή αν ένααρχείο έχει στοιχεία για σέναδεν μπορεί να έρθει ο οποιοσ-δήποτε να το δει. Το προστα-τεύουμε αυτό. Και βέβαιαυπάρχουν και απόρρητα αρ-χεία.

-Τα περισσότερα τεκμήριαείναι σε έντυπη ή ηλεκτρονικήμορφή;Η συντριπτική πλειονότηταείναι σε έντυπη μορφή.

-Υπάρχει η σκέψη να μετατρα-πούν σε ηλεκτρονική μορφή;Υπάρχει. Έχουμε μια βάση δε-δομένων, δηλαδή ένα πρό-γραμμα διαδικτυακό, τονΑρχειομνήμονα, όπου εκεί θε-ωρητικά μπορούν να μπουνκαι σε ηλεκτρονική μορφή ταπάντα. Προς το παρόν τα ΓΑΚΓρεβενών έχουν εκεί μέσα πε-ρασμένα μόνο τα στοιχεία τωναρχείων.

-Πότε χρονολογείται το παλαι-ότερο και το πιο πρόσφατοαρχείο σχετικά με την εκπαί-δευση; Σχετικά με την εκπαίδευση τοπαλαιότερο είναι ο ειδικόςέλεγχος του Γυμνασίου Γρεβε-νών που είναι το 1914. Και ταπιο πρόσφατα ειναι του 2010από Δημοτικά.

-Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αρ-χείων σε σχέση με την εκπαί-δευση;Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστόαρχείων που έχουμε αφοράτην εκπαίδευση, πάνω από το70% των αρχείων μας γενικά.

Επισκεφτήκαμε το παράρτημα των ΓενικώνΑρχείων του Κράτους στα Γρεβενά, μας υποδέ-χτηκε με χαρά η προϊσταμένη κα. Μάρθα Μα-τσαρίδου, μας μίλησε για την πλούσια αυτήσυλλογή τεκμηρίων και μας άφησε να διαλέ-ξουμε για να παρουσιάσουμε μερικά από ταπιο ευτράπελα που αφορούν την εκπαίδευση.

ΓΕΛ Γρεβενών Σχολικό έτος 1953-1954. Σχολικό έγγραφο σχετικά μετην αποβολή ενός μαθητή. Συγκεκριμένα ο διευθυντής απέβαλε ένανμαθητή διότι πετούσε χιονόμπαλες στους καθηγητές και μαθητές.

ΓΕΛ Γρεβενών σχολικό έτος 1953-1954. Σχολικό έγγραφο σχετικά με τηναποβολή ενός μαθητή. Συγκεκριμένα ο διευθυντής απέβαλε μαθητήδιότι εμουγκριζε εις ώρα παράδοσης μαθήματος.

ΓΕΛ Γρεβενών σχολικό έτος 1970-1971. Σχολικό έγγραφο σχετικά με τηναποβολή μαθητών. Συγκεκριμένα ο διευθυντής απέβαλε μαθητή διότιέκλεψε σταφύλια απο ενα αμπέλι, ενώ άλλους γιατί έπαιζαν ΠΡΟ-ΠΟ ενώρα μαθήματος (συγκεκριμένα στα Γαλλικά).

Page 7: Μαθητοφρένεια #73

6 7Μαθητοφρένεια

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ

1. Δεσκάτη 6 13 14-8

2. ΑΕ Ποντίων 5 12 16-4

3. Γρεβενά Αεράτα 6 11 15-7

4. Άρης Καρπερού 5 10 10-7

5. ΑΣ Νεοχωρίου 5 8 18-9

6. Κεραυνός Μεγάρου 6 7 7-9

7. ΑΕ Κοκκινιάς 6 7 8-19

8. ΑΟ Σειρήνα 5 6 6-17

9. Κτηνοτροφικός 5 4 9-10

10. ΦΑΣ Πυρσός* 5 1 7-3

11. ΑΓΟ Δήμητρας 6 0 7-22

Το Σάββατο 31/10 διεξήχθη η 5η αγωνιστική τουπρωταθλήματος. Τα Γρεβενά Αεράτα και η ΑΕ Πον-τίων έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι σε ΚεραυνόΜεγάρου και ΑΟ Σειρήνα αντίστοιχα και τον πρωτο-πόρο Καμβουνιακό Δεσκάτης να επικρατεί εύκολααπέναντι στον ουραγό ΑΓΟ Δήμητρας. Αναλυτικά τααποτελέσματα:

Γρεβενά Αεράτα-Κεραυνός Μεγάρου: 5-0ΑΟ Σειρήνα-ΑΕ Ποντίων: 0-8Άρης Καρπερού-ΑΣ Νεοχωρίου: 2-2ΑΓΟ Δήμητρας-Δεσκάτη: 1-4ΑΕ Κοκκινιάς-Κτηνοτροφικός: 0-0Ρεπό: ΦΑΣ Πυρσός

Ενώ το Σάββατο 7/11 και την Κυριακή 8/11 έλαβεμέρος η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος με πάραπολλές εκπλήξεις. Αρχικά, ο Καμβουνιακός Δεσκάτηςηττήθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα από τηνΑΕ Κοκκινιάς, στη συνέχεια το αήττητο σερί των Γρε-βενών Αεράτα διέκοψε η πολύ δυνατή ομάδα τουΆρη Καρπερού. Αυτές τις δύο ήττες εκμεταλλεύτηκεη ΑΕ Ποντίων, αφού επικρατώντας με 1-0 του ΦΑΣΠυρσού σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που παρακο-λούθησαν περίπου 200 φίλαθλοι, σκαρφάλωσε στη2η θέση και έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει και τηΔεσκάτη αν επικρατήσει την επόμενη αγωνιστική στο«Θέατρο των ονείρων» απέναντι στον Κτηνοτροφικό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕ Ποντίων-ΦΑΣ Πυρσός: 1-0Δεσκάτη-ΑΕ Κοκκινιάς: 3-5 Άρης Καρπερού-Γρεβενά Αεράτα: 2-0Κεραυνός Μεγάρου-ΑΓΟ Δήμητρας: 4-1ΑΣ Νεοχωρίου-ΑΟ Σειρήνα: 5-1Ρεπό: Κτηνοτροφικός

Ο βαθμολογικός πίνακας μετά από 6 αγωνιστικές έχειδιαμορφωθεί ως εξής:

Αυτήν την φορά πάμε να δούμεμια πιο ιδιαίτερη ταινία. Την οικο-γένεια Μπελιέ (La Famille Belier). Από τον τίτλο και μόνο μπορεί κα-νείς να καταλάβει ότι πρόκειται γιαμια γαλλική ταινία (παραγωγής2015). Ολόκληρη η ταινία πλέκε-ται γύρω από την νεαρή ΠόλαΜπελιέ η οποία είναι μια συνηθι-σμένη έφηβος που ζει στην επαρ-χιακή Γαλλία και βοηθάει τουςγονείς της με την οικογενειακήφάρμα. Η Πόλα όμως είναι η μοναδικήφωνή στην τετραμελή οικογένειάτης. Ο πατέρας της, η μητέρα τηςκαι ο αδερφός της είναι όλοι κω-φάλαλοι και καθημερινά αναλαμ-βάνει τον ρόλο του διερμηνέα γιανα τους βοηθάει. Φροντίζει ενεργά τη διαχείρισητης φάρμας τους, πουλάει με κέφιτα γαλακτοκομικά προϊόντα τουςκαι παράλληλα πηγαίνει στο σχο-λείο. Εκεί, ο καθηγητής της μουσι-κής αντιλαμβάνεται τιςδυνατότητες της φωνής της, τηναναγκάζει να γίνει μέλος της σχο-λικής χορωδίας και σιγά-σιγά τηνκαθοδηγεί να ξεδιπλώσει το τα-λέντο της. Της προτείνει να συμμε-τάσχει στον μεγαλύτερο μαθητικόδιαγωνισμό μουσικής στο Παρίσι,όπου η νίκη θα μπορούσε να τηςπροσφέρει μια υποτροφία και μιαλαμπρή καριέρα στο τραγούδι. Σε αυτό το σημείο η Πόλα έρχεταιαντιμέτωπη με μια πολύ σημαν-τική απόφαση: να μείνει και ναβοηθήσει τους γονείς της με τιςαυξημένες υποχρεώσεις τους ή ναακολουθήσει το δικό της μονοπάτικαι να αξιοποιήσει στο έπακρο τιςδυνατότητες που της προσφέρει ηζωή;

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΗΜαριάνθη Κοζόνη

*Ο ΦΑΣ Πυρσός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 λόγωτης περσινής αποχώρησης του από το πρωτάθληματης Γ’ Εθνικής.

Στο μπάσκετ τώρα, με άλλες δύο νίκες συνέχισε η ομάδα της πόλης μας, ο Πρωτέας Γρεβενών, δίνοντας τεράστια χαράστους φιλάθλους του που τον στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα μας στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του πρωτα-θλήματος, επικράτησε δύσκολα του Αριστοτέλη Φλώρινας με 75-82 έχοντας ως κορυφαίο παίκτη του τον Γιάννη Τσούκαπου σημείωσε 17 πόντους. Ενώ την Κυριακή 8/11 αντιμετώπισε στο κλειστό γυμναστήριο Γρεβενών την ομάδα του Ευά-θλου Πολυκάστρου και πραγματοποιώντας μια καταπληκτική εμφάνιση επικράτησε εύκολα με 73-59. Σε πολύ καλήβραδιά βρισκόταν ο Βασίλης Τζήμας που πέτυχε 19 πόντους με 3 τρίποντα και ο Παναγιώτης Μαλιούρας που πέτυχε 14.Έτσι, η όμαδα μας βρίσκεται στη 2η θέση με 9 βαθμούς σε 5 αγώνες πίσω από την ομάδα του ΑΣ Καρδίτσας που έχει 10.

Page 8: Μαθητοφρένεια #73

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς γιατί τα πιο ωραία μέρη δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν; Ε λοιπόνη απάντηση είναι απλή, είναι ένα δείγμα της φύσης ότι ένα μέρος μπορεί να είναι μαγευτικάόμορφο και χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου. Αναφέρομαι στη μαγευτική και απομονωμένηΣοκότρα που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο είναι ένα κατοικήσιμο νησί. Βρίσκεται Δυτικάτης Αφρικής και είναι τμήμα του εδάφους της Υεμένης. Αυτό που συμβαίνει με τη Σοκότρα είναιαπίστευτο αφού λόγω της διαδικασίας της ειδογένεσης 800 από τα φυτά του νησιού δεν μπο-ρούν να βρεθούν πουθενά άλλου στον πλανήτη. Η Σοκότρα έχει ανακηρυχθεί ως το πιο εξωγήινονησί αφού το μισό καλύπτεται από μαι άσπρη έρημο και το άλλο μισό αποτελείται από μαγευ-τικές παραλίες, ηφαιστειογενείς κορυφές και πολλά παράξενα φυτά. Ένα από τα πιο εντυπω-σιακά φυτά της Σοκότρας που μπορείς να βρεις μονο εκεί είναι το δέντρο "αίμα του δράκου "όπου από μακριά μοιάζει με ιπτάμενο δίσκο και από κοντά με τεράστιο μανιτάρι. Δικαίως έχειαναγνωριστεί ως το πιο εξωγήινο νησί αφού η πρώτη εντύπωση σας θα είναι να νομίζετε ότιδεν είστε στη γη, ότι σας απήγαγαν εξωγήινοι και σας μετέφεραν σε καπιο άλλο πλανήτη.

ΓΡΑΦΕΙ Η Ρηγούλα Παλάσκα

Από την αρχαιότητα η μουσική όχι μόνο ψυ-χαγωγεί τους ανθρώπους αλλά και τουςβοηθά να γίνουν καλύτεροι μέρα με τηνμέρα. Τα είδη τις μουσικής ανα τις δεκαετίεςαλλάζουν συνεχώς και βρίσκονται σε στενήσχέση με τις συνθήκες που επικρατούν. Ξεκινώντας από την δεκαετία του 60 βλέ-πουμε πως το είδος μουσικής που ακουγό-ταν περισσότερο από το κοινό ηταν η Rockn’ Roll γιατί τότε οι νέοι ήθελαν να δημιουρ-γήσουν ένα δικό τους στυλ. Η Rock n’ Rollεπηρεάστηκε και από αλλα είδη μουσικήςόπως την blues,country και jazz. Οι πιογνωστοί καλλιτέχνες της Rock n’ Roll ήταν οElvis Presley,οι beatles και αλλοι. Συνεχίζουμε με την δεκαετια του 70 που εμ-φανίζεται στην Αμερική η Disco. Οι ιδιοκτή-τες των club κατάλαβαν ότι τους συνέφερεοικονομικά να προσλαμβάνουν ένα άτομονα παίζει μουσική (DJ) παρά ολόκληρημπαντα. Έτσι έγιναν και οι ντισκοτέκ στιςοποίες έπαιζαν μουσική κατάλληλη γιαχορό. Γνωστοί καλλιτέχνες της Disco ήτανοι Bee Gees,οι The Trammps,η Donna Sum-mer και άλλοι. Επόμενη είναι η δεκαετία του 80 όπου τοδημοφιλέστερο ειδος μουσικής είναι η Pop.

Ο Όρος pop προέρχεται από την αγγλικήλέξη popular που σημαίνει δημοφιλής. Τατραγούδια της pop μουσικής περιγράφουντα συναισθήματα, την αγάπη και τον έρωτα.Σε αυτό το είδος ανθίζουν καλλιτέχνες όπωςο Michael Jackson, η Madonna,η WhitneyHouston και άλλοι. Ακολουθεί η δεκαετία του 90 όπου ξεχώ-ρισε η hip-hop μουσική η όποια λόγο τουότι ήταν επηρεασμένη και από την ντίσκοονομάστηκε αρχικά disco rap. Ο Dr.Dre έγινεο καλύτερος rapper της δεκαετίας επειδήπούλησε 75.000.000 αντίγραφα δίσκων σεόλο τον κόσμο. Τέλος την δεκαετία του 2000 παραμένουναρκετά δημοφιλής η pop, hip-hop αλλά καιη R&B και η rock. Παράλληλα αναπτύχθηκεκαι η ηλεκτρονική μουσική. Γνωστοί καλλι-τέχνες μέχρι και σήμερα είναι οι BritneySpears,Beyonce,Kanye West και πολλοίάλλοι. Μπορεί να μην ακούγονται συνέχεια όλα τατραγούδια μέχρι και σήμερα αλλα αυτό δενσημαίνει ότι ξεχαστήκαν. Αυτά τα τραγού-δια αποτελούσαν και πάντα θα αποτελούνσημαντικό κομμάτι της ιστορίας της μουσι-κής.

"Αυτό είναι το κάρμα μου" ισχυρίζονταιπολλοί θεωρώντας το κάρμα υπεύθυνογια την δική τους τύχη στην ζωή, απορρί-πτοντας ταυτόχρονα κάθε προσωπική ευ-θύνη. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ήτανκαρμικό; Πολλοί ακούγοντας την λέξη κάρμα ταυ-τίζουν αυτή με την τιμωρία. Ο όρος αυτόςχρησιμοποιείται καθημερινά από πολλούςανθρώπους αλλά δεν ξέρουν πραγματικάτην σημασία αυτής της λέξης. Η κακή τύχη έχει συνδεθεί από τα παλιάκιόλας χρόνια με το κάρμα αφού και οιθρησκείες παίρνουν μέρος σ αυτό, γιακάθε θρησκεία υπάρχει και μια διαφορε-τική έννοια για το κάρμα. Στον χριστιανισμό για παράδειγμα τοκάρμα ορίζει τον άνθρωπο για την καλή ήτην κακή του τύχη, αν κάνεις καλές πρά-ξεις θα έχεις ένα ουσιαστικά καλό κάρμα ήκαι το αντίθετο. Στις μέρες μας μπορούμε να χαρακτηρί-σουμε το κάρμα ως μια δεισιδαιμονία ή καιως έναν ασήμαντο όρο που υπάρχει για ναοδηγεί όσους πιστεύουν σ’ αυτό να είναιπροσεκτικοί στις πράξεις τους. Στην ζωή μας ψάχνοντας να βρούμε απαν-τήσεις για κάτι που μας έχει συμβεί κατα-φεύγουμε σε όρους που δεν ξέρουμε τηνπραγματική τους σημασία εθίζοντας τουςίδιους μας τους εαυτούς σ αυτό.Έτσι το κάρμα σύμφωνα με την άποψη μουέχει μπει στις ζωές μας ως μια «απάντηση»για κάτι κακό που μας έχει συμβεί στην κα-θημερινή μας ρουτίνα και κατηγορούμε τοκάρμα δίχως να θέλουμε να κατηγορή-σουμε τους εαυτούς μας για τα ίδια μας ταλάθη.Γι αυτό δεν χρειάζεται ούτε να ψάξεις ποιοείναι το κάρμα σου αν είναι καλό ή κακό..Γίνε υπεύθυνος των πράξεών σου, πάρετην ευθύνη τη ζωής σου και απόλαυσέ τηνως την τελευταία της σταγόνα χωρίς να ξέ-ρεις τι σου ετοιμάζει και χωρίς να ρίχνειςσε κάτι υπερφυσικό το φταίξιμο.

ΓΡΑΦΕΙ Η Ιωάννα Ίττη

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελισάβετ Κλωνάρα