ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

of 4 /4
31 3: 3.7: WEKA ! "#$ %&!’ &$ ! ()# * "# +, - ) "#$ %&!’ . ! "),!$ +,&& ") ! /) )’#$ ") ! / 01&! 2" 3!’ A. 1. !"## 1. $%&’ WEKA ! ( &’# &) )*&! ( "* &’ *#’!) +’)+ #,", + ** )*&! *#’!) %&-)" )!%, -!% ’& *#’! &!"-!-" ) *). $": )’ ! ."! #! %&’" #". A. 1. !"## 2. #%"" URL #%"": http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ &!*# “Download” &! &!*# %*** (%-" “Stable Book 3 rd Edition” x86 – /! 32bit )&*#!" x64 – /! 64bit )&*#!"

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

���31

������� 3: ����� � �� ��

������ 3.7:

WEKA

�������� ������

����������

��������

� ��� � �

� ������

�� ���������

�� ������������������

� ������!�����"�#���$�%�&�!'���

�� ����&�$���!��()� #�

*� "�#����+,���

-� ��)� ��"�#���$�%�&�!'���

.� ���!�����������") ���,!�$�+���,�&��&����

� "���)� ����!���/��)��)' #�$

�� "���)� ����!�����/�����01&�� !����

2�"�������

� 3��!� '�

����������� �����������������������

A. ���� �1. �!"�#�#�1. $%�&'�

����������� �����������������������

�� WEKA � ��! (�� &�'#����� &�) )*�&�!� (�� "���*� �&' �*#'�!���)��+'�)+�� #�,"��,

����+� �**�� )*�&�!� �*#'�!���)� �%&� -�)"�� ��)���!%,� -!%����'&�� � �*#'�!���� �&!"��-!�-�"�� ��) *���)�.

• $��� �"�: �� ������ �)�' � ��! .��"!�� #!� �%&'��"� ������������#�" ��.

A. ���� �1. �!"�#�#�2. �#%���"��"�

����������� �����������������������

URL �#%���"��"��: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/�&!*�#� “Download”

�&�!�� �&!*�#� %���**�*��

(%-�"��

“Stable Book 3rd Edition”

x86 – /!� 32bit )&�*�#!"��

x64 – /!� 64bit )&�*�#!"��

Page 2: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�1. ������!��" � ��.� �) -�-��(���

���������� �����������������������

������!��0�)�� �� ��.� � -�-��(��� ��� "� �&*' %�!����#��1� (notepad)

@RELATION iris

@ATTRIBUTE sepallength REAL@ATTRIBUTE sepalwidth REAL@ATTRIBUTE petallength REAL@ATTRIBUTE petalwidth REAL

@ATTRIBUTE class {Iris-setosa,Iris-versicolor,Iris-virginica}

@DATA5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa.........

�����" � ��.� �)

�-!�.���%���!"�!%� �����&��

(�-, 4) %�! ��&�� -�-��(��� ��)

%��� ��'�

(REAL, INTEGER, BOOLEAN %.*&.)

�����" � %*�"��� "�!� �&� �� .�� -

0����! �� &�'�)&�.

��'�)&�:

��,�� �� ��'���� ��� !-!�.���%��-

�!"�!%,� %�! �&�!�� �� '���� ��� %*�

"�� &�) ��+!���� ��!.

� �&(%��"� ��) ��.� �) #!� �� ���#��� 0���! �&' �� &�'#����� � ��! .arff

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�2. �%&� -�)"� �� 2*�#.�

!���������� �����������������������

� �%'*�)�� -!�-!%�" � ")��� 0���! '��� %���"%�)�0�)�� (�� ��)���!%'- %�)�.

2.�)�� (�� "���*� �&' -�-��(�� ��) &��3*������ &�) ���%&�!-��"�)��. �� .�� 0�)�� "� -�� "���*�.

• 2�� "���*� -�-��(��� �%&� -�)"�� &�) �&���*� ��! �&' ��%���&�'�)&�. �)�� �� .��"!��&�!�"�)�� #!� �� �%&�!-��"�)�� �� - %�)����. • 2�� �(��!� ��.� � � ��! �� plh31_lesson_3_7_train.arff

• � �+!�*'#�"� ��� �&!�). �� ��� �%&� -�)"�� # ����! �("� �&' �� WEKA:• �&' (�� "���*� -�-��(��� �*(#.�) &�) �� �� .��"!��&�!�"�)��

#!� �� �+!�*�#�"�)�� �� - %�)� &�) �� %���"%�)�"�� �&' �� ��.!%�-�-��(��.• 2�� �(��!� ��.� � � ��! �� plh31_lesson_3_7_test.arff

• �� (��!��)� �*#'�!���)� &�) &��(.�! �� WEKA

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�3. ��.!%� ��'��

����������� �����������������������

�%&� -�)"� ��)���!%�� �!%���):

�&!*�#� «Explorer»

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�4. �&!*�#� ��.� �) ��-��(���

"���������� �����������������������

�&!*�#� «Open File» %�! ���!#�� ��.� �) �%&� -�)"��

1

2

3

Page 3: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�5. ���������&� �"� �*#'�!���) �&!"��-!�-�"��

#���������� �����������������������

�&!*�#� ��) �*#�� ���) �&!"��-!�-�"�� ��) ����)�

11. �&!*�#� ��) tab

“classify”

2. �&!*�#� ��)

“functions”

3. �&!*�#� ��)

«Multilayer

Perceptron»

2

3

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�5. ���������&� �"� �*#'�!���) �&!"��-!�-�"��

�$���������� �����������������������

*!% "��� &��!�.� ��� &����(����

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�5. ���������&� �"� �*#'�!���) �&!"��-!�-�"��

������������ �����������������������

/��1!%� �&�!%'�!"� ��) ��)���!%���!%���) ($)����� False)

�)1� �& &�-��...: 2,3,2 (.� 3 %�)1� �& &�-� �� 2-3-2 ��)�,��� ��� "��!.�Default �!��: a=(��)�,���_�!"'-�)+��)�,���_�+'-�))/2

�! � "�-�! %�! �! (+�-�! %���� 0����! �&'�� ��.� � �%&� -�)"��• �� !-!�.���%���!"�!%� � ��! �! (!"�-�!• 2.�)�� �+'-�)� '"�� %�! �! %*�"�!�

�!�� )���� �%&� -�)"��

�!�� ����#���� �����

��!��'� �%*�� �%&� -�)"�� (�&�.,��%&� -�)"��)

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�5�. �+!�*'#�"�: ����.� $)�'*�) �*(#.�)

������������ �����������������������

�&!*(#�)�� �� "���*� ��� -�-��(��� �*(#.�) &�) (.�)�� %���"%�)�"�! "�+�.��!"�' arff ��.� �.

1

2

3

4

1. �&!*(#�)�� «supplied

test set»

2. �&!*(#�)�� «Open

File»

3. �&!*(#�)�� �� ��.� �

-�-��(��� ���.

4. �&!*(#�)�� «Open»

5. �&!*(#�)�� «Start»

5

Page 4: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�5�. �+!�*'#�"�: ����.� $)�'*�) �*(#.�)

������������ �����������������������

�&�%�-!%�&� �"� �&���*�"�����

�&��(*�"�� #!� �� "���*��*(#.�):�-, �&' 187 &�'�)&� #!�(*�#.�:122 ��+!������%�� "�"��65 ��+!������%�� *����

$���!"�!%� $��!.� �:Mean Absolute Error = �&'*)��"1�*��: �����/($�"��+�����)

Mean Absolute Error = �("� �&'*)�� $1�*��=

����������

��

Root Mean Squared Error = $1�*�� /�� %�)"��=

Confusion Matrix:�&' �� 103 -� #���� ��� 73 ��+!������%�� "� ��� 30 ��+!������%�� "� 4

�&' �� 80 -� #���� 4�� 35 ��+!������%�� "� ��� 49 ��+!������%�� "� 4

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�53. �+!�*'#�"�: �&!%���"� -��!#�����

������������ �����������������������

���� �������� ��'&�� �+!�*'#�"�� ��) �!%���) ��� .�� � .��"�-�-��(��� �*(#.�) � ��! � «�&!%���"� -�!#�����»

1

2

1. �&!*(#�)�� «cross-

validation»

2. �!"�#�)�� �� &*����

��� -�!#����� &�) ��

.��"!��&�!�"�)��.

3. �&!*(#�)�� «Start»

A. ���� �2. �� WEKA "��� &��+�53. �+!�*'#�"�: �&!%���"� -��!#�����

� ���������� �����������������������

� �&!%���"� -�!#����� (K-cross validation) � ��! �!� -!�-!%�" � �*(#.�)'&�):

• ��� (�� �&' �� )&�"���*� i=1,…,K:• To )&�"���*� i � ��! �� -�-��(�� �*(#.�)• �� )&'*�!&� )&�"���*� � ��! �� -�-��(�� �%&� -�)"��.