ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

of 2 /2
! " #$ %" " &" ’ ($ (( ) (($ ( # "# * ’ " ) & +# , ’" ) * - !" .* &"# % # / $ % ’, / .) 0 1 ’") # 2 ’(% * # )$ % 3’4) " # # * 4 - " # * & ’( )! ( *+,- * 4) , ( " 5 " % ’ *) 6 7 . /(! ’( 0+,- 4 8) , 1 ( ’( 9’4):9;’4) " *) 23 4 + 56 4- - * * ! 1!) ( 23( 4" & ( % <=>?@ A % ’B$ C$ D) E ( ’ ) & *"% E ( % B % D %* F , *" ( * F G "" ( ( 7" " /# (( ’H$I) HJ/$K$DL ( % ( MJ/$K$DL ( % ( +8-" , % ( % N" 6 ( % (* / 6 ( * % 9 $ +8-" , ( % N" O ( % (* $ ( ( % ( ( / O ( * % 6 * ! ’) ’) P% # # ’(# 2) " ! * # *( 23 # G( * 8 . # ! Q1 ( $ *$ ( & (( R 1!) ( 23( #" & " * * S +$ (# # ! ’ 3 + -" . % T" # # * ’ S8B8C8U 27) K + ’ ) ’(# S8C8U V) 23 # 23 4 . 27 . W . 22 . V :1 # ; 56 # !! /!)" ’) # ’) & ( % " 5XP ;!" 5XP < 3(" Y O’Z[) < ( -" O’Z [ ) 6 )! # ; * * * ! ’/" ( ( # 0 ) #75=>?@%=’ ## ;#@=’ / K! * (( - A A #)( * ’ ( (() " ( A :!)6( * - 8 , S8B8C8\8]8^ . ,% 2_ & -‘ S8B8C8D8\8a8]8^ K B ! :1 # 56 # !! /!)" ’) K % ! ’) K % ’ ) " b/P ;!" "# < 3(" -" O’Z [ ) < ( -" O’Z [ ) 6 )! # * * * ! ’/" ( ( # 0 ) , S8a8\8]8^ . ,% 2A & -‘ S8B8a8C8\8D8]8^ K B ! #75=>?@%=’ ## 7#=’ / K! * (( - A A #)( * ’ ( (() " ( A :!)6( * - 8 ! !"#"$ %&’( )*++,-( ./ 6 )! (! * * * ! ( C!) D % /B>/?E #F#GEE’E / F K! * (( D+H- - F +- F +#-)( * ’ ( (() " ( F +#-C!) ( D+,- F Y " ( % ’) * (( / +:-!)6( * (() /# (* - F 8 IJK DL* )$ MNOOPQ DL0 )$ #RDL*S0 c-) ( G( /; #)( T ;!T 2T 23T ’!T IJK ’/! 6* .) b/P b/P -" -" % MNOOPQ’T$ # .%) b/P 5XP -" -" T d8) UR b/P ; -" -" P( " +b ; , (

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

Page 1: ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

��������������������� ���������� �����������

�������������� ��� ������ ������������������� ������������ �������������� �����������������

�������������������������� ����������� �

�������!�������"������������#�$��������%���"����

"������ �������������

& ��"��������������� �����'���������(��������$��

(�(���������������)����( �(���$�����������

��(�����������������#�����"�#���������

����������������*����������������� �� ��

���������'�����"��������������������������

������� �� ��� ������������)����

& ���������+�����#��,�����������

� ����������'��"�����������)��������*��-��������

������� ��!�".�����*��& �"��#���� �����������

���%� ��

#�� �������/�������� ���������������������������

�� �������������

$������ �%�������',����������/������

.����������)�0��������������� ������������������

���������������������������������������

1��� ���'� ��"��)����������������#��������2�

'���(%����������������*�����������������#��

���������)$���������� �����������������%������ ��

3'4)����������"��������������#���������#����������

�*��������������������4

-��������������"��������������#�����������*������

����������������������������

&�'( ��������)��!�������(�*+,-'���

����������������*��������������������4)����

,��� ���������� �(������������"��������������������

5�������������������"������������%���������������' ���

����������������������������������������������������

�*�����)�

6�������������������������������7��

.�/(��!��'( �����0+,-'�����������������

����������� �4���������������8�����)����

,��� �������� ��������������������1�������(���

��������������������������������'(����9'4):9;'4)����

��"���������� ���*������)���

��������������� ���������� �� ������ ������������

23����������4 +�5��6���������4 -��-�����������*����� ������� *������������������� ����

��������������������������������!��������������������������� ���������������������

����1�!)��������(��23��(�������4 "&�������(������ ������������������%�����

�� �<=>?@� ����� ��A��%����'B$�C$�D)�����E�(�����'�����������������)��&���������������

����*��"�%���������E�(��������������%���B�������%���D��%�*��������������������

F ,������������*��"�����������(��������*�����

F G���������������"���"�����������(������������������������(�����

7���"

�������"/��������#����������������������(��(��

'H$I)���� �H�J/$K$DL�(���������������%��������������

�������(���������M�J/$K$DL�(���������������%���

������������������(������

����� ���

��+8-"�,����������� ������%�(��� ��������%��� �

���N��"�������6��������(������������������%���

(��*���������� � �

/������������6��������(���������*�������������%��� �

9$+8-"�,����������� ������ �(��� �������%��� �

���N��"�������O��������(������������������%���

(��*���������� � $����������(�����(�����������������

�%��� �����(�������������������������(����

/������������O��������(���������*������������

�%��� �

6���*�����������������!�����������������������������������������'������)������� �����������'�����)��P��%���

�������������������#���������������������������#��'�(#������������2)������������������� " ��������������

��!� ��������*������������#����*(������

��������������� �����������

23���# ���������G��(����� ����������������������������������������*������������������8�������

.������ ���#�� ����!��������Q1����������(����� ������ $��� ���������������*�$��� �(�����������������

&���������������������(����(�������������������R�

����1�!)��������(��23��(# �������"&��������� "����*������������������*����������

������S�������������������+$�(#���������#������!���������� ��������������

'� �3��� �������+�������-"

.���������������%��T"����������#�����#�������*����������������'������������S8B8C8U������27)�

K������������������+��� ����������'����������������)����������������������'�(#���������S8C8U�����������V)

23���# ��������23����������4 �

.������

27�

.������

W�

.������

22�

.������

V�

: 1��# ������������;����

5��6��# �������

��!��!�/�!��)��"'�)����������������#����

��������'�)�&����������(��

��� ���������%�����

�������"5XP�

;��!����"5XP�

���<��3��("

���Y���������O'Z[)�

���<���� �(���

���-�"�������O'Z[)�

������������������� ���� ������

6���)��!����# ����������;�����������*�������������������������*�����������������������������

�������*�����!�������'/����"��������������� � ��(�����(�������������������#��0�� ������������������)��

#75=>?@%='�#�#;#@='

/��������

��K�!� ��������*����������(��(����

-�������������

A������������������������������������������

A# ��)�(����� ���������������*��'�� �(���������

���������������(��(��)������� ��"��� ���������(����� �

A:!�)��6�(��������������*������������������

������������

-������ ��

��������� �������������8������

,���������S8B8C8\8]8^�

.������,��������%��2_�

&�����-����`�����

S8B8C8D8\8a8]8^�

K���������

B��������������������

���������

��� ��������� �

�� �����!��� �

: 1��# �����������������

5��6��# �������

��!��!�/�!��)��"'�)�K����������%����� �

��������������������!���'�)�

K���������%���'������������

��� ����������)�

�������"b/P�

;��!����""#��

������������������

���<��3��("��-�"�������O'Z[)�

���<���� �(������-�"�������O'Z[)�

������������������� ���� ������

6���)��!����# ����������������������*�������������������������*�����������������������������

�������*�����!�������'/����"��������������� � ��(�����(�������������������#��0�� ������������������)��

,���������S8a8\8]8^�

.������,��������%��2A�

&�����-����`�����

S8B8a8C8\8D8]8^�K���������

��

B������������� ���

���������

��� ��������� �

�� �����!��� �

#75=>?@%='�#�#�7#�='

/��������

��K�!� ��������*����������(��(����

-�������������

A������������ � �������������������������

A# ��)�(����� ���������������*��'�� �(���������

���������������(��(��)������� ��"��� ���������(����� �

A:!�)��6�(��������������*������������������

������������

-������ ��

��������� �������������8������

���������

��� ��������� �

�� �����!��� �

����������������� �� !��"#"$ %&'( )*++,-( ./�

6���)��!�����(��!���� ��������������*�������������������������*����������������������������������

��*�����!�������������������������������������������( ������C!���)����D��� ������������%����

/B>/�?�E#F#GE�E'E

/��������

F K�!� ��������*����������(��(������

�����D+H-��

-�������������

F +�-�������������������������������

���������������������

F +#- ��)�(����� ����������� ������

��*��'�� �(����������������� �����

(��(��)������� ��"��� ���������(����� ��

F +#-C!���)�����������(���������

� ��������D+,-���

F Y�����"�����(����������������%�����

'���������)���*����������(��(����/��

����������������������������������'����

+:-!�)��6�(����������*��������� �

����(��(��)��/���#�����(����*� ����

-������ ��

F ������ �������������8������

IJK�'DL*����������)$�MNOOPQ�'DL0�� ������)$�#R'DL*S0�����c- ���)�

����(�����G��(�� �/;�

� ���#�)������( ������T ; �!���T 2�� ��T 23���T '���!�T

IJK'/��!������6�������*� �.���� �) b/P� b/P� -�"�������� -�"������� ���%������������

MNOOPQ'T�������$���#�������.��%����) b/P� 5XP� -�"�������� -�"������� T��������d8)�

UR b/P� ;� -�"�������� -�"������� P(������������"����+b�

� � � � � ;��,���������� ��������� �������������������������(�����

Page 2: ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

��0123

� � #�0#�4�$

�����������2 ��567"8 �2� 6��9�:2��

&������������(���(�� ��(����������������������������������������������������������"�����������������8�������

-������������������������$�.���$�/�������$�G������

G� G� G� G� �� �� /� /�

� �0#� #"$ ���������� ������ �0#� #"������������� �����

;� ��� <8=�2 !�><23 �?(@� ������� � � �������� � ���������� ��

���� ���������� �����������

��7�#�=3 A�0#"3$ ������ �����������������7�#�=3�������

� ����������������� ��������� �������� ������� ��

����$�! ����"�"���������������"����#�

$�%���� �� �� ������� ���#�� � � �� �& �� ����� ���&���

���� ��� �'������� ���� ������ ���#�� � � �� ��

����$�! ����"�"���������������"���#�

$�%���� �� �� ������ ���#�� � � �� �& �� ����� ���&���

���� ��� �'������� ���� ������ ���#�� � � �� ��

�������$�! ����"�"���������������"����� ���

$�%���� �� � ������� ���#�� �� � � �& �� ����� ���&���

���� ��� �'������� ���� ������ ���#�� �� � � ��

AB��$�! ����"�"���������������"�& (���

$�%���� �� � ������ ���#�� �� � � �& �� ����� ���&���

���� ��� �'������� ���� ������ ���#�� �� � � �

���0��"#" �� <8 ���2> �5#�2�3$������� ������5#�23 �0:�

�8�3 ��������� �)�*��&������������ ��������#�� � �+��

� ����"�� ��������� �),��

C�D�$ -����������+��#�����+������"���� "�����#���������.��

������� ���0��"#"$ ������ �#�� �� ����������

�"�"�"��������"�/0.10220.�"��������"���

*345,4�����"��������"���6�*7)48), ��

��������������������������**�4�,4*�4�,,�9�:���:;:���:�

� � ���"#"$ <� �� ���� �����E � ;����

��0123

� � #�0#�4�$

����������F �5#823 �4� �>64��

&���������4 ���4 $�������������������������� ���������%����*�����(��������������%���������� �������������������!��

����������������������%�����e����������������#��'�����%�� �)����������!��(��������������$���#��������������%���������

��������������������f�������������� �������������������������%����#���������������������������������������������������

� �0#� #"$ ���������� ������ �0#� #"������������� �����

#>�272 #�2�6G�( ������� ������������������� �����

;� ��� <8=�" DH0; � ���������#�����+����#������������"�

������������#���������#���

=�������& �����"���6��������"� �����������"���������+����#��

(�� ��������������������������� ������

��7�#�=3 A�0#"3$ ������ ���� � ����>�?'@AB*748,�����

CB>�?'@AB*3,�#�� (�� ��

��������(I�$ ! ����"�"��������3����#��������5�

$�%���� �� ��

*),��������3�& ���6 �������������#���

*D,��������5�& ���6 �������������#����

���� ��� �

�������3� ��������#��������5��

B���������$ ! ����"�"��������3����������

$�%���� �� �

*),��������3�& �� ��������������

*D,��������3�& ���6 �������������#���

���� ��� �

�������3� ��������������

���0��"#" �� <8 ���2> �5#�2�3$������� ������5#�23 �0:�

�8�3 ��������� �)�*��&������������ ��������#�� � �+��

� ����"�� ��������� �),��

C�D�$ -����������+��#�����+������"���� "�����#���������.��

������� ���0��"#"$ ������ �#�� �� ���������"�"4��������

#�����#����� ������ �70:23 >J23 � ��6��"�� �"��������"�

��6���

� � ���"#"$ <� �� ���� �����E � ;���� ������������������

��0123

� � #�0#�4�$

�����������2 �:><� 882 � !7�

&���/(��)���������$�((����������������g����#��"�������������������"���%�����A�����(�������������������(%�������

������������������������%����6������������� ������������������������������� ������(� �����������"����'(���������������)�����

��h� "�����*����������(������ $����� �����(#��������������(����

� �0#� #"$ ���������� ������ �0#� #"������������� ������

������������ #������ ���6 ������������E�*&������,4�!�*����

���,4�F*������� ���� ��,��

=�������& �����"���6��������"� �����������"���������+����#��

(�� �GE4E4F4!H�����G!4F4E4EH�

��7�#�=3 A�0#"3$ ������ ������ � ���'*3,����������� ��"��

� ����"�"���� ��I�

J #�+��������� ��� ������"����"�� � ������� 4��6�� ��� ���

����$ ! ����"�"���� ���3���� ���K�L4�D4�) ����� ��4�)4D4L �M (��N�

$�%���� �� �� � � � � � ��

���� ��� �'������&���"�����"�5;3�� ���� �����"����"���

� �����

���0��"#" �� <8 ���2> �5#�2�3$������� ������5#�23 �0:�

�8�3 ��������� �)�*��&������������ ��������#�� � �+��

� ����"�� ��������� �),��

C�D�$ -����������+��#�����+������"���� "�����#���������.��

������� ���0��"#"$ ������ �#�� �� ���������"�"4��E7�:23

�4� E7 ��;94� ��� ������ �70:23 :=#" � ��6��"�� �"��������"�

��6���

� � ���"#"$ <� �� ���� �����E � ;���� ����������������

��0123

� � #�0#�4�$

�����������2 ��567"8 �4� A2K�94��

&�����������4 :����4 (�������(%��(�����/�����K�����������������A�ij�����E�ij������������-������������������ ���

'������)�����(��������������%��$�����(����� �������(�����������(����� ���'����������)������������(����������������

� �0#� #"$ ���������� ������ �0#� #"������������� �����

&�� �������������?(@� ����3� ��������������&6 ��������5�

��������������&6 ��O���

=�������& �����"���6��������"� �����������"���������+����#��

(�� ��L(M� �����M(N� �����6����

��7�#�=3 A�0#"3$ ������ �������������P���7�#�=3����

�� ��������� ��� ���� ���� � � ��

���0��"#" �� <8 ���2> �5#�2�3$������� ������5#�23 �0:�

�8�3 ��������� �)�*��&������������ ��������#�� � �+��

� ����"�� ��������� �),��

C�D�$ -����������+��#�����+������"���� "�����#���������.��

������� ���0��"#"$ ������ �#�� �� �����������

"�"4����������#������#��&����+��#���

���#��#��&6 �#��� ��6��"�� �"��������"��

��6 �Q*748,9:7�R:;:8�):�

� � ���"#"$ <� �� ���� �����A� �9� � E � ;���� Q*L4R,9�

:L�R:;:R�):9��