ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

8
31 3: 3.1: - !"!# # $%& ! "" ! # $ %&’(&)*’+, # - ./ 0 1" 23 0 1" 45 $ .1 - . $ 6 78" 9 . :; 6 " " < :< < ="" ! "#$%&% A. ’" 1. !"!# 1. (%# % )% !*+% ! "#$%&% % %,( )%+%! !+% % !*+% % " &% (# ): -, (% () ++% ) -" " ((. + -! &. )% )! +# %(% )% * % )# % . )# % /& + # ) . )! -0%(% % . -0%(% # *- -" % 0% ) (( )% %(% )% . !-*+% -, ))% 10 10 % . - (( ,+(! A. ’" 1. !"!# 2. +%! ! "#$%&% 1 (% )%+%!%& %+% )" (%#: ( ( ( ) w 1 w 2 w n )%+%! (%& !%)% v: )%+%! 0(% ) !%)% (# *%): y ( w 3 %(% % 2 " ." (#" ) -1 1) # %/% )%++)+- 3 % +# -0%(% )%+%!/ ) % (%& !%)% )! ) %(# -0%(%! ( * w 0 H x 0 (# %(% )% )% ) % 3 -: x 0 =0 %) !% x 0 = -1, w 0 = ( + *+) x 0 =1, w 0 =b (b + )+")

Transcript of ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

���31

������� 3: ����� ��� ��

������ 3.1:

������ ���� ������� - �� �!"!#

���#���� $%&���

����������

��������

� ��� � �

� ����������������������� �������

�� ��������� ������ ��������

� !��������� ���� ����"�"

�� !���� �����#������

$� %&'(&)*'+,

�� #������ �����-� ��� �./��

� 0�����1�"�������23

�� 0�����1�"��������45

$� .��1�������-� �����.����

$� 6��������7��8��������"��

� 9�������

�� .������ ����

:�;������� ��

� 6������������"

�� �����"����<�������

:�<������

� <������ �=�����"�"

�� ����� �

����������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

A. '�"���1. �� �!"!#1. � (%�# �%� �����)��%� �!��*�+%�

����������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

�% �%�,���(�� �)%+%!� ���� ��!�+��% �%� �!��*�+%� ����� �% ����"���� �&����% (#

��������):

• �-,���� �� �(%�� (�)� �++%�� ��������) �- " �"� (��(�����.

• ����+����� ��� ��-�!��� ��� &��.� )%� )���!�� ��� ��+��# �� %(% )%� ��

*�� �� �%� )��#�� �%� �������.

• � )��#��� �%� ������� ��/�&�� �+� �� #���� �)� ��� ���.��� ��� )���!�� ���

-0%(% �%� �������.

• � -0%(%� ���# ����*-����� �- " �%� �0%�� ��� )��� � (��(����� )%� �����

�� %(%� � �)����%�� ��������.

� �!�-*�+%� -,�� )���)%� 1010 �������� ��� %� ���.��� ���� ������� �����

�����-� (���(�� ,�+��(��!

A. '�"���1. �� �!"!#2. � +���%��!�� ���� �������

'���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

1�� (����% ���� �)%+%!� ���%&

������� ��%+%���� ��� )������"

(%�#:

(�

(�

�()

w1

w2

wn

)%+%!� ��� (������%&

����!%)%�� �� v:

� �� ������ �

� �� � ���� � �����

)%+%!� ��� �0�(%� �)�

��� ������ �

����!%)%�� �� (#

����*%���):

� � � � � y

(�w3

�� %(%�

�%�

�������

2��� �"�

���.�"�( ��#�"�

�)� -1 ��� 1)

�� #���� ���%�/%����

)%++�)+� �� �-�� �� ��

3��� �%��

� ��+��# -0%(%�

�)%+%!�/���� �)� ���

������ � �%� (������%&

����!%)%�� ��

� �������� )���!��

)���� ��� �%��(��#

-0%(%!

(*

w0

H x0 ����� ��� ��(��# �� %(%� )%� �)%��� ��

)���� ���% 3 ���-�:

• x0=0 %)��� �!�%�����

• x0= -1, ���� w0=� (� ��+����� ����*+�)

• x0=1, ���� w0=b (b ��+����� )�+" �)

Page 2: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

A. '�"���1. �� �!"!#2. � +���%��!�� ���� ������� (4�����# ��� ����!%)%�� ��).

+���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

� )���!����� -0%(%� �0������� �)� ��� ������ � ����!%)%�� �� (# ����*%���):

• 5����� �)%��� �� �)��,�� %)%��(#)%�� ������ � )���!"!#� ��� �0�(%�

�� )�% �,�-� �����# ��� �����

• 2������# 4������ � ��(��� �� ,�� ��%)%������ � �� %(%� ���"*+�%� �������:

� � � ����������� � �� � � � � � ����������� ������ � �� ������ � �4� ��)%��� � �# ��� �% (������� %��/���� "� :

• � � � ������� %)��� � ������ � ����!%)%�� �� !��*����:

• � � � ����������� ������� � �� ������� � � ��� !��*���:

1

v

f(v)

1

u

f(u)

0

0

A. '�"���1. �� �!"!#2. � +���%��!�� ���� ������� (4�����# ��� ����!%)%�� ��).

,���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

6++�� �����# ��� �����:

• 4������ � ��% #�%�

� � ��sign � � � ����������� � �� � �• ��������� 5������# 4������ �

• 4�!�%��(#� 4������ �

� � � ������������� � ������� � � � ���� � ����

1

1/2

1/2-1/2

1

� � =�

� !"#$%

v

*(v)

-1

A. '�"���1. �� �!"!#2. � +���%��!�� ���� ������� (�% �%��-+% McCullough-Pitts).

-���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

�% �%��-+% McCullough-Pitts ����� �% ����- ���% )%� ,�� ��%)%������ � -���

�������. 7�� ��%)%��� ��� 3������# ������ � ����!%)%�� �� ��� ������ �� %(%

���"*+�%�.

� )���)��" �������� ��+����� ��� Perceptron.

(�

(�

�()

w1

w2

wn

&'()*+,-.� � ���� � ����� � �/(0123435676.� � � � � ����������� � �� � � y

(�w3

!�

A. '�"���1. �� �!"!#2. � +���%��!�� ���� ������� (4�%)��)

.���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

1�� (����% ���� ������� �� ������ � ����!%)%�� �� �� 3������# ������ �%�%��/���� Perceptron (# �)+�� �� ���#���)

� �%)�� ���� ������� �����:

• ���+%!� �� ��� �� %(% )%� (-,���� "� ��� (������!�-�� n-�(� x1, x2, …, xn

�� ��� ��0��%�# ��

• � ��� �)� (&% �+� ���: 1 ��� K2

• 4��#�"� � ��� �+� � (���� ��� �)���� � «���»• �� � �++� �+� � (���� ��� �)���� � «87�»

���������� % ������� �)�*� �� !�� ��� ��0����� � �����:

• �� ����-��� �% ����% )%� ���)��� �%&� �� x1, x2, …, xn ��� �+� � K1, ��� �-0%(%� y �%� Perceptron ����� +1

• ��� ��� �+� � K2 ��� � -0%(%� y �%� Perceptron ����� 0.

Page 3: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�% )��3+��� ���: �� ���� ���� %��� �% )�% �)+� ��� �� +%!��# ������ � OR

�)���%&���� (&% �� %(%� (71 ��� X2) ��� ��� �-+%��� � -0%(%� �� �%���+%)%��� " �� �%�

)����� �+#����� �%� OR.

�)�������� �� ���%)� �%&� ����++�+�� ���-� �� 3��� �"� ���.�"� -� � � �� ��

�)%+%!�/���� o )������ �+#����� �%� OR.

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��1. �% )��3+��� �%� OR (1.����&)" �)

/���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

X1 X2 Y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

���8

� � ��

�8�� �

� � �

1��� ��(�� ��� 3���� )%� �� (%�+-.�� ����� % ���+%��%�: w1=1.1, w2=1.1, w0=1

�)�+���&%��� ��� %��# +���%��!�� �%� �������:

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

1. �% )��3+��� �%� OR (2.����"���� �����%)

�*���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

��

�8

w1=1.1

w2= 1.1

� �� ������ * � � ����������� � �� � � y

01!�

w0=�=1

�� �8 �� ��#�� 2� ��� ��#��� �� � ���� ��8�8 � � � � $ ��� � � $ ��� � � � �� � �� � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��� � � $ ��� � � � ��� � ��� � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��� � � $ ��� � � � ��� � ��� � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��� � � $ ��� � � � ��9 � ��9 � � �

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

1. �% )��3+��� �%� OR (3.�0� " � �������)

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

(0,1)

x(0,0) (1,0)

y

������ ����� : 1.1y + 1.1x – 1=0

(0,0.91)

'����� �����)�

�������� �����)�

������� ������������ : 1.171+1.172-1

(1,1)

(0.91,0)

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

1. �% )��3+��� �%� OR (4. �� �++� Perceptrons )%� +&�%�� �% )��3+���)

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

(0,1)

x(1,0)

y

� ������ )������ �)� �� �����: (0.5,0) ��� (0,0.5). 6�� )�%�&)��� � ������ �)�*� ��:

:;�<�<; � =;

;�< > :;�<�< � =

;�<> � � ��� � �� > � � ��� � �� > � � � � ��� > � � � � ��� � �4���)�� � ,- � �� ��� ������ � ����!%)%�� �� ���"*+�%�: w1X+w2Y-�=0 )�%�&)���

��� � �% ����"���� (����% �� 3���: w1=1, w2=1, �=0.5(0.5,0)(0,0)

)��,%�� )%++-� ������� )%� �)%�%&� �� (��,"�� %�� �� (�(%�-�� ��� (&% �+� ��� K1 ��� K2

�������� )�-)�� �� (��,"��/%���� �� ������ �)� �� �������� )����)� �)� ��� ������. 4,�(��/%��� ��� ������ � ���

�)%+%!�/%��� (&% ����� ��� (x1,y1) ��� (x2,y2). � �0� " � ������� �)%+%!�/���� �)� �%� �&)%:

� � ���� � �8 �� � ���� � �8

(1,1)

(0,0.5)

(0,1)

x(1,0)

y� ������ )������ �)� �� �����: (0.1,0) ��� (0,0.8). 6�� )�%�&)��� � ������ �)�*� ��:

:;����; � =;

;�? > :;���� � =

;�?> ��@� � ���@ � ����� > ��@� � ���� � ���@ � �4���)�� � ,- � �� ��� ������ � ����!%)%�� �� ���"*+�%�: w1X+w2Y-�=0 )�%�&)���

��� � �% ����"���� (����% �� 3���: w1=0.8, w2=0.1, �=0.08(0.1,0)

(0,0)

(1,1)

(0,0.8)

Page 4: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�% )��3+��� ���: �� ���� ���� %��� �% )�% �)+� ��� �� +%!��# ������ � AND

�)���%&���� (&% �� %(%� (71 ��� X2) ��� ��� �-+%��� � -0%(%� �� �%���+%)%��� " �� �%�

)����� �+#����� �%� AND.

�)�������� �� ���%)� �%&� ����++�+�� ���-� �� 3��� �"� ���.�"� -� � � �� ��

�)%+%!�/���� o )������ �+#����� �%� AND

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��2. �% )��3+��� �%� AND (1.����&)" �)

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

X1 X2 Y

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

���8

� � ��

�8�� �

� � �

1��� ��(�� ��� 3���� )%� �� (%�+-.�� ����� % ���+%��%�: w1=0.6, w2=0.6, w0=1

�)�+���&%��� ��� %��# +���%��!�� �%� �������:

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

2. �% )��3+��� �%� AND (2.����"���� �����%)

�'���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

��

�8

w1=0.6

w2= 0.6

� �� ������ * � � ����������� � �� � � y

01!�

w0=�=1

�� �8 �� ��#�� 2� ��� ��#��� �� � ���� ��8�8 � � � � $ ��A � � $ ��A � � � �� � �� � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��A � � $ ��A � � � ���B � ���B � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��A � � $ ��A � � � ���B � ���B � � �� � ���� � �8�8 � � � � $ ��A � � $ ��A � � � ��9 � ��9 � � �

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

2. �% )��3+��� �%� AND (3.�0� " � �������)

�+���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

(0,1)

X1(1,0)

X2

������� ������������ : 0.671+0.672-1

(0,1.66)

'����� �����)�

�������� �����)�

������� ������ : 0.671+0.672=1

(0,0)

(1,1)

(1.66,0)

A. '�"���2. �������� ��� �%!��-� �&+��

3. ��%3+#���� �%!���� ��+��

�,���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

�������" 3+-)%��� ��� 16 +%!��-� )&+�� (&% �� �("� )%� �)��,%��.

�)%�%&�� �� )������# %��� !��*��� ��� %� ����� (&% +%!��-� )&+�� )%� (�� �)%�%&�

�� (��,"�� �%&� �)� ��� ������ ����� � XOR ��� � XNOR

3� �C9 4546 7�8 C� D EC8 C� C8 D EC� C8 359 59 459 3459 EC8 C8 F C� EC� C� FC8 4:48 :4;

* * * * * * * * * * � � � � � � � �

* � * * * * � � � � * * * * � � � �

� * * * � � * * � � * * � � * * � �

� � * � * � * � * � * � * � * � * �

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)

��� C� D EC8(1,0)

(1,0)

(0,0)

(1,1)

��� EC8(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)

��� CGH

??

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)

��� CIGH

??

Page 5: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

A. '�"���3. 5������# ���,"�� �������

1. ��� �%�

�-���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

��4��4: 1 �" ��� ������ � �� �(%�-�0�(%� ���� �������. �� � ������ � �)%���

�� ���)��� ����� �� -�� (����% ���� ���% ������� +-!���� !������� (��,"�� ���.

• 5�� )���(��!�� %� �����# ��� )%� ���� �%�,%&� ��� )&+�� AND ��� OR ��+%&����

!������� (��,"�� ����.

• ��������, �� �� ������ �)� �� �������� (�(%�-�� �)%�%&� �� (��,"�� �%&� �)� ���%

��� ������ ���� � ������ � ��+����� !������� (��,"�� ���.

• 4�����# ��� )%� ����� !������� (��,"�� ���� �� �+%)%�%&���� �)� -�� (����% ����

�������.

��4��4: ��� ������ � �� �(%�-�0�(%� )%� (�� �)%��� �� ���)��� ����� �)� ���%

-�� ������� �� ��+����� �� !������� (��,"�� ���.

• 5�� )���(��!�� %� �����# ��� �"� XOR, XNOR ����� �� !������� (��,"�� ����.

• 5�� ��� �+%)%�� � �%�� �)� ����"���� �����% �� �)������� �� -,%��� )��� ����%��

�������� � �!������-�� ��(� �%+%!�� (������ 3.2)

A. '�"���3. 5������# ���,"�� �������

2. ����(��!����

�.���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

����(��!���� !������� (��,"�� ��"� �����# �"�:

����(��!���� �� !������� (��,"�� ��"� �����# �"�:

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

1. 5��*��# �)�+� �

�/���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

��*��� �: ��� ���� �� -��� ������� )%� (��,"��/�� (�(%�-�� � (&% �+� ���. ��

(�(%�-�� (�(%���� "� ����� (# �� )�����). 9������� �� �)�+���� !��*���

���� 1: ��� ����/%��� �%� �+��%)����� � & ���� �0��"� (%��/����%� �0%��� �%

x1 ��� �����%� �0%��� �% x2) �� ����� ���%���� ��&�� �� ����� )%� ����� 1 ��� +����

�� ����� )%� ����� 0.

����������: ��� ���� �� -��� �� ���#�� (&% �� �("� )%� ��%+%���� �% �%��-+% McCullough-

Pitts )%� �)%*� �/�� ��� +%!��# ������ �:C8 D EC�. � �)�+� � �� !���� �� !��*��# �)������ � ���

�0� " �� ������� �%� �������.

�������: -,%���:

�� �8 <=�>���C8 D EC�� � �� � �� � �� � �

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

1. 5��*��# �)�+� �

�*���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

���� 2: 4,�(��/%��� ��� ������ )%� (��,"��/�� �� )����)� �"� (&% �+� �"�, -� �

� �� �� )������ �)� (&% �!������-�� ����� �"� %)%��� %� ������!�-��� �����

�&�%+% �� ���%)� �%&�. ��(��� !�� +%!��-� )&+��, %� ������!�-��� �"� ����"� ��

����� )%++�)+� �� �%� 0.5

�������: -,%���:

�� �8 <=�>����C8D EC�� � �� � �� � �� � �

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)(0.5,1)

(0,0.5)

Page 6: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

1. 5��*��# �)�+� �

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

���� 3: 2�� �%��� ��� ������ �)�*� �� "� �0#�. ��%��/%��� �� (&% ����� (x1,y1)

��� (x2,y2) ��� �)%+%!�/%��� ��� �0� " � ������� �)� �%� �&)%: :;:J:J;:K � =;=J=J;=K.

1)���� *-�%��� ��� �0� " � ������� �� �%�*#: )� � L� � M � ��������: �&% ����� �)� �� %)%�� (�-�,���� � ������ �����: ��� �� � N�����O ��� �8� �8 � N�����O6�� � /��%&���� ������ ����� �:

:;:J:J;:K � =;=J=J;=K > :;;�< � =;�<

�<;� > :;�< � =;�<

;�< >����� � ���� � � ��� > ����� � ����� � ��9� > N����O� � ���� � ��9� � ��&% ��(��-� )���)�� ��� �������:

P

/'Q05). � � P��� !��*����:�� � �� � N�PO � �

P /'Q05). � � P��� !��*����:�� � �� � N�PO � �

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

1. 5��*��# �)�+� �

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

���� 4: ��%��� 1:1 � ,-�� � �"� ������� �"� �0� � �"�:

�0� " � �������: ���)��� � ��L��� � M � ��0� " � �������: ���� ��8�8 � � � � �� ���%)�/%��� �� 3��� �%� �������.

�������:

�0� " � �������:��� ���� � � ���� � ��9� � ��0� " � �������: ���� � �8�8 � � � �4���)�� �� 3��� �%� ������� �����: �� � ����� �8 � ���� � � ��9�6�� % �������� �����:

���8

� � ��

������� �

��9�

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

1. 5��*��# �)�+� �

������������ �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

�����: ��� ������ ,"��/�� �% �)�)�(% � (&% ����)�)�(�. 8)%�% ����% ����� �% -��

����)�)�(% )���!�� -0%(% 1 ��� �)%�% ����� �% �++% )������ ��� -0%(% 0. ��%����-�%�

�� -,%��� ���� ��%*�� �0�(%��, �++�/%��� �� )�� ��� � �+�� ��� �0� " � �������.

�� �8 <=�>���C8 D EC�� � �� � �� � �� � �

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)(0.5,1)

(0,0.5)

�� �8 <=�>����8 F ��� � �� � �� � �� � �

(0,1)

(1,0)

(0,0)

(1,1)(0.5,1)

(0,0.5)

�0� " � �������:��� ���� � � ���� � ��9� � ��0� " � �������: ���� � �8�8 � � � �6�� �� � ����, �8 � ���� � � ��9�

�0� " � �������:������� � ���� � � ��9� � ��0� " � �������: ���� � �8�8 � � � �6�� �� � ���, �8 � ����� � � ���9�

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

2. �)�+� � �� ��� � ���

�'���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

��*��� �: ��� ���� �� -��� ������� )%� (��,"��/�� (�(%�-�� � (&% �+� ���. ��

(�(%�-�� (�(%���� "� ����� (# �� )�����). 9������� �� ��� �)�+���� !��*���

���� 1: )%+%!�/%��� �% (������� !�� ���� ��(�� �� �� �(%�. �)��(# � -0%(%�

����� )�%���%�� �-��, �� 3� � ��� 3������# ������ � )�%�&)��� -�� & ���� 4

��� � �"� (!�� +%!��-� )&+��) �� �!�� �%�� w1,w2,�

����������: ��� ���� �� -��� �� ���#�� (&% �� �("� )%� ��%+%���� �% �%��-+% McCullough-

Pitts )%� �)%*� �/�� ��� +%!��# ������ �: C� D EC8.

�������: ��-)�� �� � ,&%��:

�� �8 �� ��#�� <=�>�� 7 �$&$�

� � ���� � �8�8 � � � ��� � �8� � � � �� � �� � �� � ���� � �8�8 � � � ��� � �8� � � � �8 � � � �8 � � � �� � ���� � �8�8 � � � ��� � �8� � � � �� � � � �� � � � �� � ���� � �8�8 � � � ��� � �8� � � � �� � �8 � � � �� � �8 � � � �

Page 7: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

B. ���%(%+%!��1. ��� ���# �������

2. �)�+� � �� ��� � ���

�+���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

���� 2: �)�+&%��� �% & ���� ��� � �"� (%����/%���� ���-� ��� ����3+��-�. �����

�� 3�%&�� -��� ��(�� �� ����� )%� �� ���+���&%�� %� ��� � ���. �� ����++�+��

���-� ��)������ ��#�"� ����� ����0& �%� -1 ��� �%� 1.

�������: ��-)�� �� � ,&%��:

�� � �. �)�+-!" � � ����8 � � � �. 6�� -,": �8 � ��� � � > �8 � ���� �)�+-!" �8 � ������ � � � �. 6�� -,": �� � ��� � � > �� � ���� �)�+-!" �� � ��@�� � �8 � � � �. 6�� -,": ��@ � ��� � ��� � � > ���9 � � )%� � ,&��.4���)�� % �� ���#��� )%� �)%*� �/�� ��� +%!��# )&+�: C� D EC8

���8

� � ��

������@ �

���

B.� �# ���6 �� � ������ �� 1

'�"��� �� -�� Perceptron �� (&% �������� �� �(%� ��� -�� ������� �0�(%�.

�)����%&�� �� ��)��(�& %��� �% Perceptron ���� -� � � �� �� �+%)%��� �� +%!��#

������ � “ANY” � %)%�� %��/���� "� �0#�:

��� ���� �� -�� Perceptron (&% �� �("� )%� �%���+%)%��� �% )���)��"

)��3+���. �� !���� !��*��# �)�+� �

�,���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

(� (� ?=�>��* * �* � �� * �� � �

B.� �# ���6 �� � ������ �� 2

'�"��� �� -�� Perceptron �� (&% �������� �� �(%� ��� -�� ������� �0�(%�.

�)����%&�� �� ��)��(�& %��� �% Perceptron ���� -� � � �� �� �+%)%��� �� +%!��#

������ � “NOR” � %)%�� %��/���� "� �0#�:

Na !���� �)�+� � �� & ���� ��� � �"�.

�-���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

(� (� ?=�>��* * �* � *� * *� � *

B.� �# ����*���%!# 1

�.���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�

���%���� 4 &�%+� )�%�&)"� )%� ���� �%�,%&� � 4 )�%3+#���� ��0����� ��.

)��,%�� 3 �+� ��� (��&��� �%���(��, !��� �%���(�� ��� +���-� �%���(��). �%�%/� �)�

�� 4 )�%3+#���� +&��� % �� ���#��� )%� (������ �% )������" ,#��; �����%+%!# ��

��� �)���# ��� ��;

Page 8: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�/���������� �������������������������� ������ �! "#$�%&%�