ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

of 7 /7
31 2: 2.6: ! "# $ %& ’( ) ’( ! *) ! +(( +((( +((( , +((( - +((( # ./ . ! " !# " $: $% (-) $% & " ’ $% (! (! &. )$’ 1. 1. $ $ * ! ! +,. -$ $ %*$ " $$$. +. / %$ %!$ ! # " $*+$$ " "! $$$. : 0, : * {, !#} + 1!$: : : 2 : *: ! . ! -," : #$-$: *$ 2 " -,"

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

���31

������� 2: ���

� ���� 2.6:

�������

�������� ������

����������

������������� ��� �

�������

�� �� ��� �� ������

�� ��� ��� �����

!� �"���#

$� %&��

�� �'�(� ��� ������� ��������� ��� � ����)������������������

�� �'�(� ��� �����

!� � ��*��)�

!� +�(������( �� �����+�(�����(�(

�� +�(�����(�(�,

�� +�(�����(�(�-

�� ���� ����+�(�����(�(

���#� �./������������ ���

����������� ��������������������������

�. ��� !� ��" ���������

�� ��!#�� ��" ��������� $����:

� � $%� �

� (-)

� � $%� &

� �"������� ������'�

� � $%�

� � �� (�����!����

� ����� �� (�����!����

����������� ��������������������������

&. )$'���1. �������1. $���

����������� ��������������������������

�� ������� $���� *��� ��!�� ��! �� ��� �� ������ +�,���. �����-$��� �$ �%*$� ��"

�����$��$�����$.��� ��+�����������.

/�� � ���� ���%� ��$� ��� �%�!���$� ���� ���!����� �� #������������ ��" ��� ���

$�*�+$�$� �" �"�! $��$�$�.

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

Page 2: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

&. )$'���1. �������2. ��������

���������� ��������������������������

� ����� � $�!� ������" +� .$��� ���� ��#� ��" ������". � +$���� ��������

$��+� .$� ��� ���!���� �" �*��"�$ �� ��� ��������"�$.

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

&. )$'���1. �������3. �#���*�

����������� ��������������������������

�� ������� $���� �� #������������ ��� ���!�����

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

�� �#���*� ��� ��� �' ������ $���� ��:

• �����, $� $�, *#$� %*���, �����!� �%�,�,

��,$� ��� �*�� �2��.

� � !%��� ����� �$ ��� �#���� ���� -$���

«+*�����» ��� �#����� �"���.

��� ��� �' �� %$�+��,

• �� �#���*�: �����, /#$� %*��� ��� �����!�

�%�,� *#�"� �"+�$����*�$� ���*�.

• � ���� ���� �#����� � ��$� �� $���� �

�������� $�!� ���" ������" (3�* $

����������!����).

&. )$'���1. �������4. 42$��

!���������� ��������������������������

�� ����� ����%�+��� �� +*����� ���� �#�����. � ����� �� +���"� �$ $��+��.��!

��! � � �$ %��%�������! (��+�������!). �� �� �"���$�� !2$�� $���� �� ���*�,

����+� 1 !�$�� ��� ��� 5�$� -$���.

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

���*�:

• ���-$� *�� ������ � ! $ ���$ �*� ���*�

��� +*����� ��� �#�����.

• ��$��� �$ ��� �� ����� �"�!��" � �$

$��+��.��! ��! �.

��� ��� �' �� %$�+��,

• ��� « $� $�» $ ���$ �*� ���*� $���� ��� �

!#�.

• ��� «��,$�» ���-$��� *�� ������ � ! ���*�

�$ $��+��.��! ��! �

&. )$'���1. �������4. 42$��

"���������� ��������������������������

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

����+� 1 !�$��:

• ����� ��� ���� � � ��� � ��$� �� �$'���$�

'� � ��+������ ����, �� %$� " �#�"�

�����$�$� $�%$�6$��.

• ����� � default ����, �� %$� ��������$�

����,� � ! � ��� ��� ������ �" �� ��

�"+�$����$�� ����$�.

��� ��� �' �� %$�+��,

• ��� « $� $�» � $���+� " !�$�� $���� !�� ��

��� $����

• ��!�� � ��$� �� �����$� ��� � ���� !#�

( .#. � �+��"���� $���� *�� �"�� �" %$�

$� )

Page 3: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

&. )$'���1. �������4. 42$��

#���������� ��������������������������

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

��� 5�$� -$���:

• ����� ��� ���� � � ��� � ��$� ��

" ���+���$� � ! ��� �"�$����*��

%��%������ � � ��� $��+� .$��� ���

��+!������.

• ��� � ���� ��� $6��� ��� � ! ��$�

�#���*� �* $� �,�� �� +$����"� �"�*�

�� �#���*�.

1 �#�"� ��� �� $6�� !2$�� (%$�

#������ �������� $%,):

��� �����$�$�:

• �� $�*�+$�$� �" �* $� �� +���"� !���

+$���$� ��� �#����.

��� �.���$�$�:

• �� $�*�+$�$� �" �* $� �� +���"� !��� ��

+*����� ���� �#����� �.���$����.

&. )$'���2. �"������� ������'�1. $��� ������� ��� �"�$����$���� ����$��

�$���������� ��������������������������

• /�� ������ ��� � ��� %$� *#�"� +$���$� !�$� �� �#���*� ��" ���$���� �����

��� ���.

• /�� +$���! ������ ���%� ��$� �����$��$�� ��" ��+������� �!���" �$ ���

$����� $��+��.�.

• �� $���! �������: ��"�� ���%� ��$� !�� �� !��� �" *#�"� ��� �%�!���$� �"

*#�"�$ $��+� 2$�.

• /�� ������ ��� � ��� *#�"� � �%��$� ���*� �$ !�$� ��� �#���*� $���� ���

� ������������� � (instance) ��" �"+�$����*��" ������".

���

� ��: 0,�

������:

���*� {���, !#�}

����+� 1 !�$��: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����:

���*�: !���� ���.�� � !���� -,�"

���� ����:

��� #�$� -$���: �*����$ �� �2�� ��" -,�"

�� ��

� ��: 0,�

������: ���

���� �����: ���

������� �����: 2

�����: ����3����

���� ����: 8cm

&. )$'���2. �"������� ������'�2. ������� ������'�

������������ ��������������������������

• 4� �#���*� «$����» �"�%*�"� ������ �$��6� ��"� +�’ �"�! ��� ���� -�����

�$���#���� ���%$����.

• /��� %����"�+$���� ��� %��� �" *#$� �� ���.� $�!� %�����" � ! ������ �"

�#$��-����� �$��6� ��"� �*�' �'� �$���#��,� �"�%*��'�.

• � %��� �"�� ���� -$��� �!���� ����� "

• /�� ������� �����'� *#$� %�� $�%,� ������:

• ������� �����$��*�'�: �$��*#�"� �"+�$����*�$� ���!���$� ��� �.����*�$�

*����$�.

• ������� ��*+#�": 5������ �������� �$ �"������� �$ �� ��� ������

�" ���$"����"� ��� ���-����� �$ �������! ��� �� ��! $ � $%�.

&. )$'���2. �"������� ������'�3. ��� %$�+��

������������ ��������������������������

)� $��+� 2�"�$ ��� ��!��"�� $�.,���� �$ *�� ������� �����'�:

�� -,� $���� ��+������� �" *#�"� %*��� ��� ���������.

�� $�*.���$� $���� -,� �$+ ��" �$+*��"� �" %���*��"� ��3����%�, �����

�"� ��� $���� �"���'� #�,����� +���.

�� ������� $���� -,� ������ �$+*��"� �" %���*��"� ����� �"� ��� $���� ��’

�"� �"���'� #�,����� +���.

�� $�*.���$� .�3������ �� �������.

� � � � ��� � (� ��� $���� $�*.���$�.

4�'�, � (� ��� $���� �$"�!� $�*.�����.

� � � � �"����-$� �� ��,$� +�"� , $�, � (� ��� �� ��-$� �$ ��� (�"+�$����*��)

� ��.

� �-*�" $���� *�� ������ #�,����� ��.*.

Page 4: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

&. )$'���2. �"������� ������'�3. ��� %$�+��

������������ ��������������������������

��� ��� �' �� %$�+�� �� � ������"�$ ���� $�,����: «����� .�3 ��� � � � �;»

• ��+����"�$ ��� ������: � � �

• � � � � �"+�$����$���� ����� ��" +$���!�$��" ������" ��*.�����, ��

��������$� ��� �#���*� ��".

• ��� ������ $�*.�����, � �#���� «.�3 ���» *#$� ��� ���� ��" +$����� ������"

������.

• ���$� ��� !� �� 3����$ !�$� ��� �"+�$����$�� ����$�� ��" +$����� �"���

������", ,��$ �� � ������"�$ ��� $�,����.

• � �!�� �"+�$����$���� ����� ��" +$����� �"��� ������", $���� �� ������

�-*��, �� � � � � .�3 ��� ��� �-*��.

&. )$'���3. (���������!����1. � �� (�����!����

� ���������� ��������������������������

• � ����������!���� +��$��� �$ 3 �� ��"� �$���#����� ���%$���"�. 4��� *��

������ ��������$� *�� ��� ������, !�$� �� �%�!���$� ��" 3������ ������"

�������������� ��� ������ �" �� ��������$�.

• �$ ��� *����� � �� ������!���� $������$ !�� �� ������ ��������$� �!�� *��

��� ������.

��� %$�+��:���

������:

����: ���

���� �����: ���

����� ��

������:

����+� 1 !�$��: �#�

Tuxedo

&. )$'���3. (���������!����1. � �� (�����!���� ((�����!���� �)

������������ ��������������������������

����$������� %�� ��+!������ +�� ��� ������!���� �%��#������������,� �$ � ��

������!����:

• �#������ :

#$%&'('�%)% – (

���-�����$ ��� ���� ��� #������������! C ��" �����$��*��" F:

1. ��#�-�"�$ � ! �� ������ F �*�' ��� ��"��%�� �"�%*��'� «�7��7». �$ � �$ ������

$6$� -�"�$ �� " �#$� !2� «���*�» +�� �� #������������! C. �� " �#$� ���� ���$ ���

$ *���$2$ ��� ����.

2. ����'� $ ������3 ��"�$ ��� �"�� �� .�� $6$� -�"�$ ��� !2� «��� 58�7�0���7». ��

" �#$� ���� ���$ ��� $ *���$2$ ��� ����.

3. ����'� $ ������3 ��"�$ ��� �"�� �� .�� $6$� -�"�$ ��� !2�: «�1���-1��)���». ��

" �#$� ���� ���$ ��� $ *���$2$ ��� ����.

� ��"#�� ������!�����-� (%$� $ ����*.$��� ����)

��� ��� 1

���* �� +����,���� � ��� -�����

��� ��� 2

���* �� +����,���� � ��� -�����

��� ��� 3

���* �� +����,���� � ��� -�����

Page 5: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

&. )$'���3. (���������!����1. � �� (�����!���� ((�����!���� 0)

�!���������� ��������������������������

����$������� %�� ��+!������ +�� ��� ������!���� �%��#������������,� �$ � ��

������!����:

• �#������ :

#$%&'('�%)% – .

���-�����$ ��� ���� ��� #������������! C ��" �����$��*��" F:

1. ��#�-�"�$ � ! �� ������ F ��� $�*+#�"�$ %��%�#�� ��� !2$�� «���*�», «$�� #�$� -$���» ���

$���+� " !�$��» ��� �#�����.

2. 4��� 3�$�$� ���� ������ �$ ��� ��� $ ����*.�"�$, ����,� �$��3����"�$ �*�' ��" �$���#����

�"�%$���" «$����» ��� $ !�$�� � ���� ��� �$��3����"�$ ��� 3��� 1.

� ��"#�� ������!�����-0 (%$� $ ����*.$��� ����)

��� ��� 1

���* �� +����,���� � ��� -�����

��� ��� 2

���* �� +����,���� � ��� -�����

��� ��� 3

���* �� +����,���� � ��� -�����

&. )$'���3. (���������!����1. � �� (�����!���� (��� %$�+��)

�"���������� ��������������������������

��� �� %$�+�� � $�,���� «�$� $� � Tuxedo» *#�"�$

• (�����!���� �: � �����: ���

• (�����!���� 0: � �����: �#�

• 9�� �� ��+!������ %$� $ ����*.�"� ��� ��� �%�� � �����.

���

������:

����: ���

���� �����: ���

����� ��

������:

����+� 1 !�$��: �#�

Tuxedo

���������$��:

• � ������!���� 0 3���-$��� ��� $"�$���! !�� �

����*��$�� � ����� $���� � ���!�$��, *��' ��� ��

�+ -$� � ! $���+� " !�$��

• � ������!���� � %��$� �$+����$�� *�.��� ���� !2�

���*� ��� ��� ����!�$�� ���� $���+� " !�$��.

• �� %�� ��+!������ *#�"� ��� �%�� ��" ���!���� ����

#$��!�$�� $�� �'��.

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!����

�#���������� ��������������������������

• �$ ��� *����� ���� �� ������!����

�.�� !��� *�� ������ � ��$� ��

����������$� $����!�$�� ��" $�!�

������.

• ��� ��!��"�� �� %$�+�� � :,.� �

����"��� ����� ��������$� �%�!���$�

� ! %�� %��.��$��� ������.

• �� �� $6 +�"�$ �"� *����� �$ �*���$�

$�� �,�$�� ���-�"�$ ��� *����$�:

• � !����� �"���+�����

• ������ ����+'��-!�$�'� ���,�

• ��� ��+!����� ��� ���� ���

������!���� �$ 3 �� ���

� !����� �"���+�����.

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!���� (1. �������)

�$���������� ��������������������������

���-�"�$ +�� ��� � !����� �"���+����� !��:

• � ����+���� � $���� �� ���� ���� ����+���� & �$ �#*�� �$ ��� ����+���� , ��

��� �!�� �� � � *#$� ��� %��%���� �"���+����� ��� ��� �*�' ��� &.

��, �� ������ ����+'��-!�$�'� ���,� +�� �� 5������������! S ��" �����$��*��" F.

• � ��$�$���� � !:

• ���*�, �� � ��$� � ���*�"� � ! �$���#�� "2��!�$�� ������, 5.

• �"�*� �� ���*� %$� $���� �$ ����.��� �$ ��� ���*� �" � ���*�"� � ! � ���

������ 1, �� � ��� $���� �$ ����!�$�� � !����� �"���+����� � ! �� ������

F �$ �#*�� �$ �� ������ 5.

Page 6: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!���� (2. ��+!������ ����� ��� (�����!�����)

������������ ��������������������������

� ��!��"��� ��+!������ #������ ��$���� !��� *�� #������������! ��������$���� � !

%��.��$��� ������:

1. 1����:7�� (VALUES) = [ ]

2. �. ����$ �� �*��%� ��� ���-������ �$ � ��� (� 3 ���) ��#�-����� � ! �� ������ F ���

�����"�,���� ��� �� �' !��"� ��"� �$���#����� �"�%*���"�. �$ � �$ 3��� $6*���$, $ �

" �#$� ���� +�� �� #������������! S:

(�) � � " �#$� ����, �!��$�* ��� ���� 1����:7�� ��� �$�� ���$ �� �"+�$����*�� %��%����.

(3) � � %$� " �#$� ����, ��� " �#�"� �!6� «�7��7» ��� �� �', �!�$ ���������* ��.

(+) ���.��$��� �$�� ���$ �� �"+�$����*�� %��%����.

3. �� � �$ ����#$�� Y � ! ��� 1����:7��:

(�) �6*���$ ��� !��� " �#$� � ��� ��� ����#$�� ���� 1����:7��, �� � ��� � ���*$� � !

��� ����+���� �" $���� �� ���� (�"���+����� ) ���� F � ! ��� ����+���� � ! ��� � ���

�����$ � 1.

(3) � � $���� *���, �!�$ %� +��2$ ��� 1 � ! ��� 1����:7��.

4. �6*���$ ��� �����! ����#$�'� ���� 1����:7��:

(�) � � $���� 0, �!�$ ���� ���� %$� ��$"�*���$.

(3) � � $���� 1, �!�$ $ ����$2$ �� ����%��� " �2�.�� '� ��� ���-�����$�� ����.

(+) ���.��$��� ���$�'�$ ��� ����.���.

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!���� (3. ��� %$�+��)

������������ ��������������������������

���� ���� �' �$���#�$� �����'� �� $6�+��$�$ �� � ����� �� %,�$� � &�����*���

���� � !����� �"���+����� ��+!������ ���� $�,���� +�� ��� ���� ��"

#�������������� 5 ��" ������" F.

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!���� (3. ��� %$�+��)

������������ ��������������������������

� �����:

(�) ���.'�� �$ ��� ��+!����� �"�! ���’ ��#�� %����*#�"�$ ��� � ��� � ��� 3 ���

��� �$���#�� ��� �� $ �' 6$���,���� � ! �� " ! $�,���� ������, $%, �� F, ���

«��-$��"�$» !�$� ��� ���*� ��" 5 ��� ����� VALUES:

VALUES = [�1, �2, �3]

��� �"�*#$�� �����"�$ ���-��� ��� ���*� ��� VALUES ��� $6$� -�"�$ �� � ��� � ! ���

" !��� $� �����$ � ! ������ �" 3����$��� �$ ����!�$�� � !����� �"���+�����

� ! �� ������ �" �����$ � ��*#�"�� $6$��-!�$�� ����, '� ��� " ! $�,����

������ F. �� " �#$� �*����, �!�$ %��+� .�"�$ ��� ��*#�"�� $6$��-!�$�� ����. /���, �

�1 ����*�$� %�!�� ����� � ! ��� �2, �3 %$� 3����$�$ �$ ������ �$ ����!�$�� � !�����

�"���+����� � ! �� F1 '� ��� �� F. �� �%�� ��� � �2. � �3 !�'� %��+� .$��� %�!�� ��

F2 (� ’ ! �" ��*�#$��� � �2) 3����$��� �$ ����!�$�� � !����� �"���+����� � ! ��

F3 '� ��� �� F. � ��*�'� �$��� ����*��"� �� %�� ���*� �1 ��� �2:

VALUES = [�1, �2]

� !�$ " �#$� ��+���"�� ��� %$� " �#$� � �����.

&. )$'���3. (���������!����2. ����� �� (�����!���� (3. ��� %$�+��)

������������ ��������������������������

� �����:

(3) �������'�

VALUES = [�2, �3, �1]

�,��, 6$���,���� �� %��%������ $�*+#�" �� �1 ��� �3 %��+� .����� %�!�� 3��������� �$

������ (F3 ��� F4 ��������#�) �" *#�"� �$+����$�� �"���+������ � !����� '� ���

�� F � ! �� F2 ( �" 3����$��� � F2), � !�$:

VALUES = [�2]

��� � � ����� $���� �2.

Page 7: ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

. )*���� �6$� �$'� �$ �������)*�� 2009

���$��� � $6�� $��+��.�: «�� �"�� *#�"� .�$� , � �.�� ��� $����. �� ���������

$���� �"�� �$ #�,�� �������. �� �+��";��� $���� �"�� , ��� �!�� $� �����. �

��";�� ��� � ����" $���� ���������. � ����" !�'� *#$� �$"�! #�,��. � ��+�" $����

�+��";���. �� ��������� ��� �� �+��";��� �������+� �������».

� ���������� ��������������������������

(�) �� ��� �������$�$ ��� ��� �' $��+��.� �$ ��� �$���#�� �����'�.

� �����:

������������ ��������������������������

�� �

/����:

���*�: ���, !#�

$��-" !�: ���

&��0��:

���*�: ���, !#�

$��-" !�: ���

# �:

���*�: $� , $� ��

$��-" !�: $�

+����:

���*�: �$"�!, �����, ������� ��

#��� �

� ��: �����

+����:

���*�: �$"�!, �������

$��-" !�: �������

�����:

����: ��������

����� ��

� ��: �����

# �:

����: $� ��

�����:

����: ��� ��

�� ��

� ��: ��� ��

�� �

� ��: ��� ��

+����:

����: �$"�!

� ��

� ��: ��������

(1) �6�+���$ ,� 3����$��� � � ����� ��� $�,���� «���!� �+� � ��+�";» �*�'

��� ��� �' �$���#���.

� �����:

�"�! ������$� $�,���� +�� ��� ���� ��� �%�!�����/#�������������� ‘�+� ’ ��� ������

‘��+�"’. � $�%� ��� ������ �"�! %$� " �#$� ���� +�� ��� �%�!���� �"��, ���-��$���� ���

" $� �����! ��� ‘��+��"����’, ! �" *#$� ��� ���� ‘(�������’. ���-�������� �!�$ ��

" � ������-���+��!�" � ��" ������"-�� ��� ‘(�������<, �" $���� �� ‘��"���’ ��� ‘����"’,

�� � ��� ��� $ ����*.����� '� � �����.

(�) �6�+���$ ,� 3����$��� � � ����� ��� $�,���� «���� $���� �� #�,�� ��" ��"���;».

� �����:

�"�! ������$� $�,���� +�� ��� ���� ��� �%�!����� ‘#�,��’ ��� ������ ‘��"���’. � $�%�

��� ������ �"�! %$� " �#$� ���� +�� ��� �%�!���� �"��, ���-��$���� ��� " $� �����!

��� ‘(�������’, ! �" �!+' ��� $���+�� " !�$���, $ ����*.$��� � ���� ‘�������’

(�$'����$ ��+!����� �� �" 0).

�!���������� ��������������������������

(�) ���$��� � �$���#�� �����'�

�"���������� ��������������������������

#'&�#�)

+����: ����: �����

����: ����: ���

2�)3$3#')-#'&�#�)

+����: $��-" !�: �$"�!

�(��%&')-#'&�#�)

����: ����: !#�

�&�-���3�)-

#'&�#�)

#�����

+4&3)-/��&'-

#'&�#�)

(�1) )$'�$���$ �!�� ��� �����$�! �� %� ��� �$���#���((�8�(���&��7�7(��-(�8�(���(���� ). �.���!��$ ��"� ��+������"� �� �" � ��� 0 +�� ���$��$�� ����� ��" #�������������� ‘5�,��’ ��" ������"‘(���� ’. ����� %��$� �'��� � ����� ��� +����; ��� � ��$���$ � ��� ����#$�� ,��$ ��� �� %�� ��%���"� �'��� � �����.� �����:� ��+!������ �, $ $�%� %��$� ���$���!���� ���� ��+������ ���� ��$3���$� �*#�� �� ������ ‘(�8�(��’ ��� $ ����*.$� ‘�����’. � ��+!������ 0 ������ ��� ������ ‘&��7�7(��-(�8�(��’ ��� $ ����*.$� ‘�$"�!<(� ! ��� $���+� " !�$��). ���.��,� �'��! $���� ��‘�$"�!’, �.�� � (���� $���� 3������!� �!�����. �� ��%����'�$� �� � ��*�$��� ��� ��" �, �* $� �� ‘$��-" ��: �$"�!<�� +��$� ‘����: �$"�!’(�2) )$'�$���$ !�� ��� �$���#�� ��� $.���!��$ +�� ���$��$�� ����� ���� �%�!���� ‘�$� ’ ��" ������" ‘(���� ’ (�) ���-����� ��� � ���, (3) ��+!������"���+������� � !������. �� %�� ���,�$�$;� �����:(�) � ���-����� ��� � ��� $ ����*.$� ‘���’. (3) ���+!������ �"���+������� � !������ %����"�+$� �������� ���,� {!#�, ���} ��� ��� �"�*#$�� � ���� �$� ��‘���’ %�!�� �� ������ ‘�����8��-(�8�(��’, �" $��*#$� �� ‘!#�’ � *#$� �"���+����� ��+!�$�� � ! ��‘(���� ’ � ’ !�� � *#$� �� ‘(�8�(��’, ! �" 3����$����� ‘���’. ��� ���,��"�$ !�� � ��+!������ �"���+�������� !������ %��$� �� �'��� � �����.