1. Uvod - O fizici - fizika.unios.hrfizika.unios.hr/~dstanic/Fizika 1/01.Uvod-O_fizici.pdf · 1.1....

of 27 /27
1. Uvod 1.1. O fizici Fizika - temeljna prirodna znanost - grč. φνζισ (fizis) = priroda; filozofija prirode - proučava: - temeljne zakone prirode - stanja i svojstva materije (tvari i energije) te njihove promjene - mikrosvijet (molekule, atome, elementarne čestice) i makrosvijet (planete, zvijezde, galaksije, svemir) - jednostavne i složene sustave - brze (10 -15 s) i spore procese (10 17 s) - najsloženija znanost Volite li fiziku?

Embed Size (px)

Transcript of 1. Uvod - O fizici - fizika.unios.hrfizika.unios.hr/~dstanic/Fizika 1/01.Uvod-O_fizici.pdf · 1.1....

 • 1.Uvod

  1.1. O fizici

  Fizika

  - temeljna prirodna znanost

  - gr. (fizis) = priroda; filozofija prirode

  - prouava: - temeljne zakone prirode

  - stanja i svojstva materije (tvari i energije) te njihove promjene

  - mikrosvijet (molekule, atome, elementarne estice) i makrosvijet (planete, zvijezde, galaksije, svemir)

  - jednostavne i sloene sustave

  - brze (10-15 s) i spore procese (1017 s)

  - najsloenija znanost

  Volite li fiziku?

 • Uloga fizike

  - poznavanje prirodnih zakona nuno je za razumijevanje raznih tehnikih problema

  - nastava fizike oblikuje znanstveno-materijalistiki pogled na svijet

  - fizikalni nain razmiljanja omoguuje znanstvenoistraivaki pristup rjeavanju razliitih problema u znanosti i tehnici

  - tehnoloki napredak

  1.1. O fizici

  Bez razvoja prirodnih znanosti nezamisliv Bez razvoja prirodnih znanosti nezamisliv i budui budu i razvoj tehnike i tehnologije !i razvoj tehnike i tehnologije !

 • 1.1. O fizici

  fizika

  biokemija

  biologija

  fizikalnakemija

  biofizikafizikalna medicina

  prirodne znanosti

  matematika = jezik prirode- saet i jasan opis fizikalnih zakona- alat znanosti

  EGZAKTNA znanost

  eksperimentalni rezultati su reproducibilni matematika formulacija teorije

  EMPIRIJSKA znanost

  eksperiment je konana potvrda neke teorije ili zakona svaka hipoteza se mora potvrditi eksperimentom kako bi postala sastavnim dijelom neke teorije

  kemija

  ekonofizika

 • 1.1. O fizici podjela fizike

  KLASIKLASINA FIZIKANA FIZIKA mehanika s mehanikom fluida (Newtonova mehanika) elektromagnetizam optika (valovi i titranja) toplina i termodinamika

  MODERNA FIZIKAMODERNA FIZIKA relativistika mehanika (vc) kvantna mehanika (nm) atomska i molekularna fizika nuklearna fizika fizika elementarnih estica fizika vrstog stanja

  klasi nafizika

  Kvantna fizika

  Duljina / m

  c

  10-1c 10-14 10-10 1026

  Brz

  ina

  / c

  Relativistikakvantna

  mehanika

  Relativistikafizika

  Fiz

  ika

  elem

  enta

  rnih

  es

  tica

  eksperimentalna i eksperimentalna i teorijska fizikateorijska fizika

 • 5%25%

  70%

  materija

  tvar

  - krutine- tekuine- plinovi

  energija

  - vjena, neunitiva - niti nastaje, niti nestaje- prelazi iz jednog oblika u drugi

  prostor

  vrijeme

  polje

  materija tamna materija

  tamna energija

  1.1. O fizici

 • 1.2. Mjerenje u fizici

  Mjerenje je osnova svih prirodnih znanosti!...Kada ono o emu govorite moete izmjeriti i izraziti brojevima, tada znate neto o tome; kada to ne moet e izmjeriti, tada je vae znanje oskudno i nedovoljno. ..

  William Thomson (lord Kelvin) (1824.-1907.)

  Metode fizike

  Eksperimentalne metode fizike

  Teorijske metode fizike

  Promatranje(pasivna metoda)

  Eksperiment( aktivna metoda )

  Matematike ili raunalne metode koje dovode dofizikalnih zakona, teorema, modela, hipoteza, paradoksa,

 • 1.3. Fizikalne veli ine i jedinice

  Fizikalna veli ina mjerljivo svojstvo (parametar) fizikalnog stanja, procesa ili tijela, koje omoguuje definiranje fizikalne pojave i njeno opisivanje u matematikom obliku pomou odgovarajuih jednadbi. put, vrijeme, masa, brzina, rad,...

  Simboli fizikalnih veliina prema meunarodnom dogovoru ISO(International Standard Organisation), IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics)

  brzina v velocity, velocitassila F forcerad W workvrijeme t time, tempus

  Fizikalni zakoni izraavaju se pomou fizikalnih jednadbi (formula) koje povezuju fizikalne veliine u tom zakonu.

 • Mjeriti neku fizikalnu veli inu = odrediti broj koji pokazuje koliko puta ta veliina sadri u sebi istovrsnu veliinu dogovorno uzetu za mjernu jedinicu.

  Svaka fizikalna veli ina izraava se pomou broj ane vrijednosti i mjerne jedinice :

  A A == {A}{A} [A][A]

  1.3. Fizikalne veli ine i jedinice

  fizikalna veliina brojana

  vrijednost (iznos)

  mjerna jedinica

 • METROLOGIJA mjeriteljska znanost i tehnika

  - uskladiti i pronai najpogodnije mjerne jedinice i oznake, te uvesti jedinstveni meunarodni sustav jedinica u sve grane znanosti i tehnike

  Podjela fizikalnih veliina:

  1) skalarne fizikalne veli ine(- gustoa, V-volumen, T-temperatura, m-masa, t-vrijeme, f-frekvencija,...)

  2) vektorske fizikalne veli ine(brzina, ubrzanje, sila, moment sile,...)

  1.3. Fizikalne veli ine i jedinice

 • 1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Prihvaen na 11. zasjedanju Generalne konferencije za utege i mjere (listopad, 1960.god.);Kod nas obvezatan!

  (Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima, NN 58/1993.)

  -- 7 7 osnovnih mjernih jedinica Me unarodnog sustavaosnovnih mjernih jedinica Me unarodnog sustavaiz kojih se matematikim operacijama izvode sve ostale jedinice

  molmolnmnoina (koliina) tvari

  cdkandelaIjakost svjetlosti

  AamperIelektrina struja

  KkelvinTtermodinamika temperatura

  ssekundatvrijeme

  kgkilogrammmasa

  mmetarlduljina

  ZnakMjerna jedinicaZnakFizikalna veli ina

  Osnovne fizikalne veliine i mjerne jedinice:

 • 1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:

  1.1. Metar (m)Metar (m) Metar je duljina puta koji u vakuumu prijee svjetlost u vremenskom odsjeku od 299 792 458-og dijela sekunde.

  Mjerenje standarda duljine helij-neon laserom.(NIST- National Institute of Standards and Technology)

  Tonost mjerenja: 10-10 m

 • 1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:

  2.2. Kilogram (kg)Kilogram (kg) Kilogram je jedinica mase ; ona je jednaka masi meunarodne pramjere kilograma

  Meunarodna pramjera kilograma je jedini preostali artefakt koji se upotrebljava za definiranje neke osnovne jedinice SI-sustava.

  Etalon 1 kg ( 90% platina, 10% iridij ) u BIPM u Sevresu

 • 3.3. Sekunda ( s )Sekunda ( s ) je trajanje 9 192 631 770 perioda zraenja koje odgovara prijelazu dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma 133Cs.

  Cezijev sat za mjerenje vremena (NIST- National Institute of Standards and Technology)Tonost mjerenja: 3 10-6 s u godini

  1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:

 • 4.4. Amper ( A )Amper ( A ) je stalna struja koja bi kad bi se odravala u dva ravna usporedna vodia neizmjerne duljine i zanemariva krunpog poprenog presjeka postavljena u vakuumu na meusobnoj udaljenosti od 1 m proizvodila izmeu tih vodia silu jednaku 2x10-7 njutna po metru duljine.

  5. Kelvin ( K ) je termodinamika temperatura koja je jednaka 1/273.16 dijelu termodinamike temperature trojne toke vode.

  6. Kandela ( cd ) je svjetlosna jakost izvora koji u odreenom smjeru zrai jednobojno zraenje frekvencije 540x1012 herca i koji ima jakost zraenja u tom smjeru od 1/683 vata po steradijanu.

  7. Mol ( mol ) je koliina tvari u sustavu koji sadrava onoliko elementarnih jedinki koliko ima atoma u 0.012 kilograma ugljika C12.

  Kada se upotrebljava mol, moraju se navesti elementarne jedinke, a to mogu biti atomi, molekule, ioni, elektroni, druge estice ili pojedinano naveden skupine takvih estica

  1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:

 • Dodatne jediniceDodatne jedinice

  Radijan ( rad ) kut izmeu dva polumjera koji na krunici isijecaju luk duljine jednake polumjeru.

  Steradijan ( sr ) prostorni kut stoca s vrhom u sreditu kugle koji na plohi kugle omeuje povrinu jednaku povrini kvadrata ija je stranica jednaka polumjeru kugle.

  1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica:

 • 1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  IzvedeneIzvedene fifi zikalne velizikalne veli ine i mjerne jediniceine i mjerne jedinice

  J/s = m2 kg s-3Wvatsnaga

  Nm = m2 kg s-2Jdulenergija, rad, koliina topline

  N/m2 = m-1 kg s-2Papaskaltlak, naprezanje

  m kg s.-2Nnjutnsila

  s-1Hzhercfrekvencija

  Izraena pomo u drugih jedinica

  ZnakMjerna jedinicaIzvedena veli ina

 • 1.4. Meunarodni sustav jedinica (SI)

  Predmetci (prefiksi)Predmetci (prefiksi) fifi zikalnih velizikalnih veli inaina

  yjokto10-24Yjota1024

  zzepto10-21Zzeta1021

  aato10-18Eeksa1018

  ffemto10-15Ppeta1015

  ppiko10-12Ttera1012

  nnano10-9Ggiga109

  mmikro10-6Mmega106

  mmili10-3kkilo103

  ccenti10-2hhekto102

  ddeci10-1dadeka101znaknazivfaktorznakNazivFaktor

 • Veliine fizikalnih objekata

 • 1.5. Vektorski ra un

 • 1.5. Vektorski ra un

  - skalar je veliina odreena iznosom i mjernom jedinicom (m = 5 kg, T = 300 K, t = 1 s)

  -vektor (usmjerena duina) je veliina odreena:- pravcem na kojem lei- smjerom- iznosom (intenzitet, modul, apsolutna vrijednost)

  = duljina vektora (udaljenost od hvatita do vrha)

  - oznaka:

  - translacija ne mijenja vektor

  , , ,r v a F

  v

  A

  B

  AB

  p

  b

  b

  b

 • 1.5. Vektorski ra un

  Zbrajanje vektora

  a b c+ =

  a

  b

  a

  b

  c

  a

  b

  c

  d

  R

  R a b c d= + + + vektorski poligon

  a

  b c a b= +

  metoda paralelograma

  2 2 2 cosc a b ab = + +

  2 2 2

  co s2

  a c b

  a c + =

 • 1.5. Vektorski ra un

  Oduzimanje vektora zbrajanje

  ( )c a b a b= = +

  a

  b

  b

  ( )a b+

  a b

 • 1.5. Vektorski ra un

  Skalarni produkt vektora

  cos ( , )a b a b a b

  a b b a

  =

  =

 • 1.5. Vektorski ra un

  Vektorski produkt

  ( )( ) 0sin ,

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  c a b a b a b c

  a b b a

  a b c a b c

  a c b a c b

  = =

  =

  = =

  = =

  pravilo desnog vijka

 • 1.5. Vektorski ra un

  Vektorski produkt

 • 1.5. Vektorski ra un

  1

  0

  x y z

  x x y y z z

  a a i a j a k

  a b a b a b a b

  i i j j k k

  i j j k i k

  = + +

  = + +

  = = =

  = = =

  x y z x y z

  x y z x y z

  x y z i j k

  a b a a a a a a

  b b b b b b

  = =

  Kartezijev pravokutni koordinatni sustav

  ( ) ( ) ( )y z z y z x x z x y y xa b a b a b i a b a b j a b a b k = + +

 • 1.5. Vektorski ra un

  Primjeri:1. Vektori i zatvaraju kut 60. Koliki je a

  b

  ia b a b

  ako je 3 i 5 ?a b= =

  2. Zadana su dva vektora 3 2 i 5 2a i j k b i j k= + + = +

  Odredite , , , .a b a b a b a b+

  Koliki je vektor tako da jec

  0?a b c =

  2. Zadana su tri vektora: 2 , 3 2 , 4 .a i j k b i j k c i j k= + + = = + +

  Izraunajte:a)

  b)

  c) Pokaite da vrijedi:

  ( ) ( )a b c i a b c

  ( ) ( )a b c i a b c

  ( ) ( ) ( ) .a b c a c b a b c =