Fizika Test (1)

Click here to load reader

 • date post

  01-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  316
 • download

  4

Embed Size (px)

description

ispit

Transcript of Fizika Test (1)

Grupa 1

1. Skija mase 50kg se sputa niz padinu nagiba 30 stalnom akceleracijom od 2m/s2

Kolika je sila trenja, a koliki faktor trenja?

2. Kugle naboja i nalaze u vodi dielektrine konstante na

udaljenosti 10cm. Kolika je sila meu njima?

3. Izmjenina struja ima jakost I= 2.8Asin314s-1 te prolazi vodiem otpora 50. Kolika je

maksimalna i efektivna vrijednost napona i struje?

4. Metak mase 100 grama udari u metu mase 9 900grama. Ako se nakon udara metak i meta

zajedno gibaju brzinom od 1.2m/s. Kolika je brzina metka prije udara u metu?

5. Koliki silu koenja treba upotrijebiti da se tijelu teine 3 000N za 10 sekundi brzina smanji

od 8m/s na 2m/s?

6. Objasni Lorentzovu silu.

7. Napii Newtonove aksiome, definiraj struju, te napii koja je razlika izmeu jednolikog i jednoliko ubrzanog gibanja.DRUGI KOLOKVIJedan zadatak..:dva kondenzora kapaciteta 6 mikro F i 8 mikro F vezana su u paralelu i prikljucena na izmjenicni napon od 110V, frekvencije 50Hz..Kolika je jakost struje u tom krugu?

Drugi zadatak..: napon izmeu horizontalnih ploa kondenzatora je 10V, a razmak izmedu ploa 0,1 m. Mikroskopski vidljiva kapljica ulja mase 10 na -13 kg lebdi u el. polju.Kolki je naboj kapljice?

Trei zadatak...: bilo zadano B=1T, proton( bit e zadan na ploi u predavoni), i energija estice 10 na -18..trebalo je izracunati r

etvrti zadatak.....: bilo je zadano R, I i t..tu je trebalo izracunati toplinu E

Peti zadatak.....:bilo je zadani otpor, vrijeme 2h i toplina..Izraunaj Broj elektrona koj je proao u tom vremenu kroz presjek ice...taj zadatak vam je i u bilj..samo brojevi su drugaiji

TRECI KOLOKVIJObjasni Lorentzovu silu, Newtonovi aksiomi, definiraj struju, razlika izmeu jednolikog i jednolikog ubrzanog gibanja..ovak:

1.zadano je: akceleracija ( ne znam kolko tocno je ), masa 50 kg, kut 30, izracunaj silu trenja i koeficijent trenja..

2. zadano je: q1 i q2, Er=80, d=10 cm..izracunaj silu F

3.zavojnicu prikljuimo na izvor istosmjerne struje napona 100V i tada njome tee struja od 5A. kada istu zavojnicu prikljuimo na izvor izmjeninog naboja frekvencije 50Hz, napona 100V njome tee struje od 0,5A. koliki je induktivitet zavojine ( taj je iz biljeznice )

4. imas zadano masu metka (m1) i masu mete (m2)..nakon sudara gibaju se zajedno brzinom 1.2 m/s. kolika je poetna brzina metka

5. zadano je: teina (G)= 3000N, V0=8m/s, V1=2m/s, t=10s..izraunaj silu koenja1. Skija mase 50kg se sputa niz padinu nagiba 30 stalnom akceleracijom od 2m/s2 Kolika je sila trenja, a koliki faktor trenja?2. U nekoj ici otpora 20 razvijena je toplina 900J, u vremenu 5s. Koliki je broj elektrona koji su proli kroz presjek ice u to vrijeme.3. Okomito na plou debline 2cm doletjelo je puano zrno mase 25g i brzine 500m/s. Probivi plou puano zrno se nastavi gibati 300m/s. Izraunaj silu koenja u ploi.

4. dva kondenzatora kapaciteta 6x10na -6 F i 8x10 na-6 F vezana su u paralelu i prikljuena na izmjenini napon od 110 V frekfencije 50 Hz.kolika je jakost struje koja prolazi krugom?

5. Zavojnica na izvoru ist. struje U 100V, I 5A, Kada istu zavojnicu prikljuimo na izmj. struju f 50Hz, U 100V I 0.5A, koliki je induktivitet zavojnice L ? H(henri).

Grupa 2 fizika

1 Tjelo se nalazi na kosini koja je prema horizontalnoj ravnini nagnuta pod kutem od 45. Za koliko vremena tjelo iz stanja mirovanja pree put od 100 metara niz kosinu, ako faktor trenja iznosi 0,3

2 Okomito na plou debljine 2 cm doletjelo je puano zrno mase 25g i brzine 500 m/s. Probivi plou zrno se nastavilo gibati 300 m/s. Izraunaj silu koenja u ploi

3 Elektron se giba po kruznoj stazi u magnetskom polju indukcije 1T energija protona je....???? to neznam dalje ako ko zna neka dopuni4 Dva kondenzatora kapaciteta 6x10na -6 F i 8x10 na-6 F vezana su u paralelu i prikljuena na izmjenini napon od 110 V frekfencije 50 Hz.kolika je jakost struje koja prolazi krugom?

5 kroz elektricnu pec otpora 30 tece struja jakosti 5 A u vremenu od 2h. Kolika je ukupna proizvedena toplina ?

6 objasni Lorenzovu silu

7napisi newtonove aksiome , definiraj struju te napisi koja je razlika izmedju jednolikog i jednolikog ubrzanog gibanja

Tijelo mase 100kg je mirovalo, a zatim je na njega tijekom 25 s djelovala stalna sila od 8N . Koliku je kinetiku energiju tijelo dobilo?

Na tijelo mase 2 kg koje lei na vodoravnoj podlozi djeluje stalna sila koja daje tijelu akceleraciju 0,2 m/s2. Faktor trenja izmeu podloge i tijela je 0,02. Kolika je sila

. Koliku silu koenja treba upotrijebiti da se tijelu teine 3 000N za 10 sekundi brzina smanji od 8m/s na 2m/s?

Jo je bio zadatak vezan uz kosinu i jedan gdje je trebalo izraunati snagu motora

1. Kosina koja se svakih 5 m poveava za 3 m. Izraunati neto.2. Auto od 1 t vozi poetnom brzinom i poinje se zaustavljati akceleracijom.... Izraunati vrijeme u kojem e se zaustavit, put i jo neto.3. Proton se giba po krunoj stazi.u polju od 1T. Zadana je (mislim) energija protona. Koliki je polumjer staze.4. Izmjenina struja ima jakost i(t)=2,8 Asin314s-1t te prolazi vodieme R=50 oma.Kolika je maksimalna i efektivna vrijednost struje i napona.Petog pitanja se ne sjeam.

1.tijelo se nalazi na kosini koja se na svakih 5m duljine podie za 3m.Koliki je faktor trenja ako se tijelo giba konstantnom brzinom niz kosinu?(l=5m),(h=3m)2.auto mase 1t giba se po. brzinom od 40 m/s pa se poinje jednoliko usporavati akceleracijom od 1 m/s2.kolika je sila koenja,za koje e se vrijeme auto zaustaviti i koliki e put prijei?3.kolika je snaga potrebna da bi nepomino tijelo mase 10 kg postiglo koliinu gibanja (impuls) 60 kg * m/s za 2sec?4.protoni se gibaju po krunoj stazi u magnetskom polju 1T energijom 8*10 na -13-tu J.Koliki je polumjer staze?5.Izmjenina struja ima jakost i=2.8 Asin 314s na -1 te prolazi vodiem otpora 50 ohma.Kolika je max. i efekltivna vrij. struje i napona?

_1358050456.unknown

_1358050493.unknown

_1358049923.unknown