Μαθηματικά Γενικής...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2017
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Μαθηματικά Γενικής...

 • 1

  1.

  (function) .

  2. f .

  a. f b. f ;

  a. , , b. R ,

  R .

  3. f

  f Oxy ))((,( xfxM Ax .

  4. f.

  )(xfy ),( yx

  f f.

  5. f, g

  ;

  f, g , :

  gfS , )()()( xgxfxS , Ax gfD , )()()( xgxfxD , Ax gfP , )()()( xgxfxP , Ax

  g

  fR ,

  )(

  )()(

  xg

  xfxR , Ax 0)(xg .

  6.

  .

  f

  , 21 , xx 21 xx )()( 21 xfxf ,

  , 21 , xx 21 xx

  )()( 21 xfxf .

  7. f, , x1 A

  x2 A;

  f :

  Ax1 , )()( 1xfxf x 1x ,

  Ax2 , )()( 2xfxf x 2x .

  1x 1x

  -

  1

 • 1f (x) f (x ) Ax , , f 1x A

  , 1f x . .

  , , .

  8. f

  f , Ax0

  )()(lim 00

  xfxfxx

  .

  , .

  9. f 0x

  f 0x

  , h

  xfhxf

  h

  )()(lim 00

  0 .

  f 0x )( 0xf . :.

  h

  xfhxfxf

  h

  )()(lim)( 00

  00

  10. f 0x

  f 0x (rate of change)

  )(xfy x, 0xx .

  f ))(,( 00 xfx )( 0xf ,

  )(xf x 0xx .

  )(tfx 0t

  )()( 00 tft

  )(tf t 0tt

  (to) = 0 0( ) ( )t f t

  11. f

  f , Ax f . , Bx

  h

  xfhxfxf

  h

  )()(lim)(

  0. ()

  (derivative) f f .

  : f 0x ( ) f

  xo .

  cxf )(

  0)()( ccxfhxf

  0h , 0)()(

  h

  xfhxf, 0

  )()(lim

  0 h

  xfhxf

  h.

  0)(c .

  -

  2

 • xxf )(

  hxhxxfhxf )()()( , 0h , 1)()(

  h

  h

  h

  xfhxf.

  11lim)()(

  lim00 hh h

  xfhxf.

  1)(x .

  xxf )( 2)( xxf .

  hhxxhxhxxhxxfhxf )2(2)()()( 22222 ,

  0h , hxh

  hhx

  h

  xfhxf2

  )2()()(.

  , xhxh

  xfhxf

  hh2)2(lim

  )()(lim

  00.

  xx 2)(2

  1)( xx , .

  )(xcf

  )()( xcfxF .

  ))()(()()()()( xfhxfcxcfhxcfxFhxF , 0h

  h

  xfhxfc

  h

  xfhxfc

  h

  xFhxF )()()()(()()(.

  )()()(

  lim)()(

  lim00

  xfch

  xfhxfc

  h

  xFhxF

  hh.

  )())(( xfcxfc .

  )()( xgxf )()()( xgxfxF .

  ))()(())()(()()( xgxfhxghxfxFhxF

  ))()(())()(( xghxgxfhxf ,

  0h , h

  xghxg

  h

  xfhxf

  h

  xFhxF )()()()()()(.

  ).()()()(

  lim)()(

  lim)()(

  lim000

  xgxfh

  xghxg

  h

  xfhxf

  h

  xFhxF

  hhh

  )()())()(( xgxfxgxf

  12.

  f 0)(xf

  , f .

  f 0)(xf

  , f .

  14

  -

  3

 • 13.

  f 0)( 0xf ),(0 x , 0)(xf ),( 0x 0)(xf ),( 0 x , f ),( 0xx

  .

  f 0)( 0xf ),(0 x , 0)(xf ),( 0x 0)(xf ),( 0 x , f ),( 0xx

  .

  A )(xf ),(),( 00 xx , )( 0xf f ),( .

  2. :

  . (population) . . (variables) ...,,,, BZYX

  . , . . , : , , , , , , , , , , . : , , . : 1. , .

  , , ( , , , ), ( , ), ( , ), ( , , ), , , , .

  2. , : i) , .

  , , ( 1,2,), ( 1,2,,6) .

  ii) , ),( .

  , , .

  (census). ()

  -

  4

 • . . , , . .

  : ) , ( ) - , ) , . . : ) , , ) , , ) (), , ) , , , , .

  xxx ,...,, 21 ,

  v, .

  : ix () (frequency) i ,

  ix

  .

  : v ...21

  : i ,

  (relative frequency) if ix ,

  i

  f ii ,...,2,1, .

  :

  (i) 10 if i ,...,2,1 i0 .

  (ii) 1...21 fff ,

  1...

  ...... 212121

  fff .

  , if ,

  %if , ii ff 100% .

  : iii fx ,,

  , .

  : , ),( ii x

  ),( ii fx ,

  %),( ii fx , .

  -

  5

 • i xi , xi ,

  ii N ...21 , i ,...,2,1 .. 1N N

  Fi xi , xi : ii fffF ...21 , i ,...,2,1 . 1f F F .

  (barchart) . . . . . (line diagram).

  ix ( xxx ...21 )

  , 1().

  i if ,

  .

  ),( ii x ),( ii fx

  , , , 1().

  ( )

  ( )

  i= fi 360

  o

  (

  )

  vi

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  156 162 168

  174

  180

  186

  192

  ( cm)

  Fi

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  156 186 192 180 174 168 162

  ( cm)

  fi

  150 160 170 180 190 200

  0

  0,07

  5

  0,15

  0,22

  5

  0,30

  0,37

  5

  ( cm)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  H/Y

  -

  -

  .

  vi

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 1 2 3

  i

  -

  6

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 1 2 3

  i

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 1 2 3

  i

  () ()

  () () .

  (piechart) , . , ,,

  i if ix .

  i

  ,

  iii f

  oo

  360360

  i ,...,2,1 .

  : , (dot diagram), . 2 ( ) 4,2,3,1,5,6,4,2,3,4,7,4,8,6,3 , .

  7 8 6 5 4 3 2 1 0

  ( )

  , . . 1990 1995. ( ).

  : () , (class intervals). [ , ), [, ), . .

  .

  1

  2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  fi % 16

  1990 1991 1992 1993 1994 1995

  -

  7

 • (range) R .

  ix , i ,...,2,1

  i i

  : ,

  , .

  .

  . : , , . , (), , .

  : c , , . , . , .

  ,

  , , (frequency polygon).

  , .

  1,

  .

  ( ) (ogive) .

  .

  Fi

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  156 186 192180174168162

  ( cm)

  -

  8

 • ( ) ( ), , .

  () () () ()

  () () () ( )

  () ( )

  (), (normal distribution) . . [, ], (), . , () (). .

  .

  )(x

  .

  vttt ,...,, 21, x :

  ii

  ii

  t

  t

  tttx

  1

  121 1...

  , xxx ,...,, 21 vvv ,...,, 21 , :

  iii

  ii

  iii

  x

  x

  xxxx

  1

  1

  1

  21

  2211 1

  ...

  ...

  :

  i

  iii

  ii fx

  xx

  1 1

  if .

  fi

  150 160 170 180 190 200

  0

  0,07

  5

  0,15

  0,22

  5

  0,30

  0,37

  5

  ( cm)

  -

  9

 • ()

  xxx ,...,, 21 ,

  (weighted mean).

  xxx ,...,, 21 ,

  () www ,...,, 21 ,

  :

  ii

  iii

  w

  wx

  www

  wxwxwxx

  1

  1

  21

  2211

  ...

  ....

  () ( ) 9 , : 3, 5, 5, 36, 6, 7, 4, 7, 8 9x . 9 ( ), , 9. () . , (median), :

  () , , () .

  : , . , 50% 50% . : , 3. , , x ( ), 50% . ,

  %50iF .

  , (50% ) xAB 0// xB 0 . , . , 173 .

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  186 180 174 16