√ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ·...

48
√ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· µ°Àª¡∞™π√À ∂ƒ°∞™∆∏ƒπ∞∫√™ √¢∏°√™ oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·1

Transcript of √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ·...

Page 1: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

√ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·µ′ °Àª¡∞™π√À

∂ƒ°∞™∆∏ƒπ∞∫√™ √¢∏°√™

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·1

Page 2: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™À°°ƒ∞º∂π™: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÌÂÏÈÒÙ˘, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· °ÂˆÚÁÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Ú›· °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÚÔΛ‰Ë, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜™ÔÊ›· ¶ÚÔ‚·Ù¿ÚË, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂η›‰Â˘Û˘ÕÓÓ· ™·˝ÙË, ∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘∫·Ó¤ÏÏ· §·Á¿ÎÔ˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜∑·ÎÂÏ›Ó °Ú·‚¿ÓË, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂η›‰Â˘Û˘

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏: ∆ÚÈ¿˜ °·ÓÒÛË, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞: ™ÔÊ›· ™Ù¤ÚË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏: °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Ú. ¶·¿˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡√™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À: πˆ¿ÓÓ˘ µÔ˘Ù˘Ú¿Î˘, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂η›‰Â˘Û˘

∂•øºÀ§§√: ¡·˘ÛÈο ¶¿ÛÙÚ·, °Ï‡ÙÚÈ·

¶ƒø∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, §¤ÎÙÔÚ·˜ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

°′′ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔ̤ÙÛ˘™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·2

Page 3: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

√ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·µ′ °Àª¡∞™π√À

∂ƒ°∞™∆∏ƒπ∞∫√™ √¢∏°√™

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÌÂÏÈÒÙ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· °ÂˆÚÁÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, ª·Ú›· °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÚÔΛ‰Ë,

™ÔÊ›· ¶ÚÔ‚·Ù¿ÚË, ÕÓÓ· ™·˝ÙË

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡∞£∏¡∞

∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·3

Page 4: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·4

Page 5: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

√‰ËÁ›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ√È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚ-

Á·ÛÙËÚÈ·Îfi Ô‰ËÁfi ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚ›ÏÔÎˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ (Û˘Û΢ÒÓ, ÔÚ-

Á¿ÓˆÓ ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ), ÔÈ Ôԛ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ·ÓÔȯً˜ ÊÏfiÁ·˜ ‹ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ¯Ë-

ÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛˆ˜ ÙˆÓ ·Û΋ÛˆÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÂÎÚ‹ÍÂ-

ˆÓ, ÂÁη˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

√È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ·-

Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ̄ Ú‹ÛË ̄ ·ÚÙÈÔ‡ Î·È ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·Ï‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜:

✓ ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ fiÏˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ̆ Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÁÈ·Ù› ̆ -

¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Ì·˜ ‹ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ì·˜.

✓ ¢ÂÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘

¿ÛÎËÛ˘.

✓ ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·˜. ∂¿Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ôڛ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË

ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Û΋ÛˆÓ, ˙ËÙ¿Ì ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ‹ Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ¿˜ Ì·˜.

✓ ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۈÛÙ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ٷ fiÚÁ·Ó· (.¯. ÙȘ ˙˘Á·-

ÚȤ˜) ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘.

✓ ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Û΋ÛˆÓ, ηı·Ú›˙Ô˘Ì ٷ fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ˘˜

¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘.

∆ÚfiÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Î·È ÚˆÙ·Ú¯Èο ÌÂÁ¤ıË, ÛÙ· ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹-

ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, Ë Ì¿˙· Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. °È· Ù· Úˆ-

Ù·Ú¯Èο ·˘Ù¿ ÌÂÁ¤ıË ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Îϛ̷Θ ̤ÙÚËÛ˘. ∆· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Ê˘ÛÈο

ÌÂÁ¤ıË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔÓ¿-

‰ˆÓ SI (Systeme International d’ Unités). √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Îfi-

ÏÔ˘ıÔ ¶›Ó·Î·: (ÁÈ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (s), ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (m), ÙÔ ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ (Kg)

Î·È ÙÔ kelvin (K)).

¶ÈÓ. π: ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ (SI)ª¤ÁÂıÔ˜ ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ SI ™‡Ì‚ÔÏÔ

¯ÚfiÓÔ˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ s

Ì‹ÎÔ˜ ̤ÙÚÔ m

Ì¿˙· ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌÔ Kg

ıÂÚÌfiÙËÙ· Kelvin K

5

∂π™∞°ø°∏

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·5

Page 6: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘∆· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ηÈ

Ù· ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚ·.

ª¤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜µ·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (m) Ì ÙȘ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ (.¯. ÂηÙÔ-

ÛÙfiÌÂÙÚÔ [cm] ‹ Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘ (.¯. ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ [Km]). ∆· ÈÔ ·Ï¿ fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË

ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ̄ ¿Ú·Î˜, Ù· ̤ÙÚ· (͇ÏÈÓ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο) Î·È ÔÈ ÌÂ˙Ô‡Ú˜ (ÌÂÙÚÔÙ·Èӛ˜). √È Û‡Á-

¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹-

ÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ laser.

ª¤ÙÚËÛË Ì¿˙·˜∆· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ Ì¿˙·˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙˘Á·ÚȤ˜ Î·È ÔÈ ˙˘ÁÔ›. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˙˘Á·-

ÚȤ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.

ª¤ÙÚËÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ (ÔC). ∏ Îϛ̷η ·˘Ù‹, ÂÍ’ ÔÚÈÛÌÔ‡,

˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û 100 ‚·ıÌÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ 100 ˆ˜ ÙÔ

ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. °È· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Kelvin Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Â-

Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù‡Ô:

∆ (∫) = ı (ÔC) + 273,15

∏ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ıÂÚÌÔ̤ÙÚˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë ıÂÚÌÔ-

̤ÙÚˆÓ. ∆Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ̆ ‰Ú·ÚÁ˘ÚÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ô˘ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È

ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË

‰È·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ıÂÚÌÔ̤ÙÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ÈÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ¤Ï·ÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÁÎfiÏÏË-

ÛË ‰‡Ô ÂÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ٷÏÏ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ

ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∫¿ı ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÚÔηÏ› ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Î·Ì˘-

ÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ ‰Â›ÎÙË. ∆· ÈÔ Û˘ÓËıÈ-

Ṳ̂ӷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÈο ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· (Ù˘ Ù¿-

͈˜ ÙˆÓ 0,05ÆC) ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÏÂÙÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ (Û˘Ó‹ıˆ˜

Ï·Ù›Ó·) ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

∆ÚfiÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÂÚÌËÓ›· Ù˘¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·-

ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ªÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ-

6

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·6

Page 7: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ÁÚ·ÊÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ì ÏfiÁÈ· ‹ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. ∫¿ı ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙÔÙÂϤ˜

¤ÚÁÔ. ∏ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ‰È‰È¿ÛÙ·ÙË, ·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÂÈÎÔ-

Ó›˙ÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ Û ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ.

∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛ΢¿-

˙Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘-

ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∂›Ó·È fï˜ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜

·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ·Ù› Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔ-

ÁÈÛÙ‹˜.

∞Ϥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ:

°È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÔχ‚È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ

Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÌÈÏÏÈÌÂ-

ÙÚ¤.

1. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ (¯ Î·È „), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆Ô

ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ÌÓÔÓÙ·È (ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜) Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 0 ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍfiÓˆÓ (Ú¤ÂÈ

Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ).

2. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì 5-10 ÛËÌ¿‰È·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ¯¿Ú·Î·, Û οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘

‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∫¿Ùˆ ·fi οı ÛËÌ¿‰È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.

√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙ˘ˆı›

ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛËÌ›·.

3. µ¿˙Ô˘Ì οو ‹ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÌÈ· ÏÂ˙¿ÓÙ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ·Ô-

Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤۷ Û ·Ú¤ÓıÂÛË, .¯. Ì‹-

ÎÔ˜ (ÛÂ m).

4. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ¯, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ı¤-

ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘ÌÂ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙÚ·‚¿Ì ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÌÔχ‚È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ

ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ „.

5. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ „ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ô-

Ù˘ÒÛÔ˘ÌÂ. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ÙÚ·‚¿Ì ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÌÔχ‚È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ¿ÍÔ-

Ó· ÙˆÓ ¯.

6. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚÈÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·-

·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ.

7. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ 5-7 ÁÈ· οı ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÙ˘-

ÒÛÔ˘Ì ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

8. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÈ ·Ó··ÚÈÛÙ¿

Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘-

Ê‹ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.

7

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·7

Page 8: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

∏ ηٷÛ΢‹ ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û¯ËÌ·ÙÈο ·Ú·Î¿Ùˆ:

8

µ‹Ì· 1: ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ µ‹Ì· 2: ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙȘ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·

µ‹Ì· 3: µ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ µ‹Ì· 4: ∫·ıÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÌÂÁ¤ıË Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤-ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ

µ‹Ì· 5: ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË µ‹Ì· 6: ∆ÔÔıÂÙÔ‡ÌÂ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ›·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·8

Page 9: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·Ú·¿Óˆ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ 6 ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙÔ˘ 2Ô˘ Ì‹Ó· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó 30 ÎÈÏ¿, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó 50 ÎÈ-

Ï¿ Î.Ô.Î.

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·ÎÚȂ›˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∆¤ÙÔÈÔÈ ·ÚÈı-

ÌÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ 100 ‰ËÏÒÓÂÈ fi-

ÙÈ 1 m ˘Ô‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û 100 cm.

ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙÔÈ. ¶Ú¤-

ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Î·ÌÈ¿ ̤ÙÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË ÁÈ·Ù› Û fiϘ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ˘ÂÈ-

Û¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù·. ¶ÔȘ Â›Ó·È fï˜ ÔÈ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ;

1. ∫·Ù·Ú¯¿˜, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ŸÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· οı ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ·È

·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘.

2. ∆˘¯·›· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù˘¯·›ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÎÚ·‰·ÛÌÔ›, Ô ·¤Ú·˜, ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ

Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ‰›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Î·È Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·-

ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË Ì¤ÙÚËÛË.

3. ∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, .¯. Ô ÌË ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌˉÂÓÈÛÌfi˜

ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÌÒÓ, ‹ ·Ù¤ÏÂÈ· Ù˘

ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘.

°ÂÓÈο ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·∆· ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›· Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ù· „ËÊ›· Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì οÔÈÔ ‚·ı-

Ìfi ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, .¯. Ô ·ÚÈıÌfi˜ 13,2 ¤¯ÂÈ 3 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 13,20 ¤¯ÂÈ 4 ÛËÌ·ÓÙÈο

„ËÊ›·

∫·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ Û ÌÈ· ̤ÙÚËÛË:

1. ŸÏ· Ù· ÌË ÌˉÂÓÈο „ËÊ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, .¯. Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ˙˘Á·ÚÈ¿˜ 1,234 g ¤¯ÂÈ 4 ÛË-

Ì·ÓÙÈο „ËÊ›· ÂÓÒ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË 1,2 g ¤¯ÂÈ 2 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·.

2. ∆· ÌˉÂÓÈο ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ· ÌË ÌˉÂÓÈο „ËÊ›· Â›Ó·È Â›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈο, .¯. Ë Ì¤ÙÚËÛË

ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 1002 cm ¤¯ÂÈ 4 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·, ÂÓÒ Ë Ì¤ÙÚËÛË 3,07 cm ¤¯ÂÈ 3 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·.

3. ∆· ÌˉÂÓÈο Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌË ÌˉÂÓÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ-

ο, .¯. ¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 0,001ÔC ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 1 ÛËÌ·ÓÙÈÎfi „ËÊ›Ô ÂÓÒ Ë Ì¤ÙÚËÛË 0,012ÔC ¤¯ÂÈ

2 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·.

4. ∆· ÌˉÂÓÈο ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ˘Ô‰È·ÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, .¯. Ë Ì¤ÙÚËÛË fiÁÎÔ˘ 0,023 ml ¤-

¯ÂÈ 2 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›· ÂÓÒ Ë Ì¤ÙÚËÛË 0,200 ml ¤¯ÂÈ 3 ÛËÌ·ÓÙÈο „ËÊ›·.

9

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·9

Page 10: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘Ùfi-

ÙËÙ·˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ӷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ÙÔ Ì¿-

ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜-§·ÙÈÓÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °Âˆ-

ÁÚ·Ê›·˜ (∂ÏÏ¿‰·- ∫fiÛÌÔ˜).

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈοªÔχ‚È, ¯·ÚÙ›, Ì·Úη‰fiÚÔÈ, Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ (Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·).

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜∫·ÌÈ¿.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜ Û ‚›ÓÙÂÔ ‹ DVD Ì ۯÂÙÈÎfi ı¤Ì·, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.

¢È·‰Èηۛ·√È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó, ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ Á¿-

ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ƒˆÙÔ‡Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Á›ÙÔÓ˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜,

Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ·Ú¯Â›·, ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ›Ó·Î˜ fiÔ˘ ÎÔÏÏÔ‡Ó ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ÏÂ˙¿ÓÙ˜.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ1. ¶Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓ‡ÌʈÓ;

2. °ÈÓfiÙ·Ó ·ÚÚ·‚ÒÓ·˜ Î·È Ò˜;

3. ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ;

4. ¶Ò˜ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·Ó Ë Ó‡ÊË Î·È Ô Á·ÌÚfi˜;

10

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 1◊ıË, ¤ıÈÌ· Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·10

Page 11: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

5. ¶Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘;

6. ¶Ò˜ ÁÈÔÚÙ·˙fiÙ·Ó Ô Á¿ÌÔ˜;

7. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ¤ıÈÌ· ·˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ;

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·11

Page 12: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜ ∂Âȉ‹ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ÌÈ· ÌË ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘

¤Ú¢ӷ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û¯¤ÛË ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô ÂÚÁ·-

ÛÙËÚÈ·Îfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ:

➠ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Î·È

Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

➠ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ì ڷÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔ-

ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.

¶·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜

ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜: ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÓfiÌÔ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔÓ ÏËıˆ-

ÚÈÛÌfi.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ°ÓÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο÷ÚÙ› ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜∫·ÌÈ¿.

12

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 2√ÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·12

Page 13: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¢È·‰Èηۛ· 1. ¢›ÓÂÙ·È Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜:

¶ÔÛfiÙËÙ· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

(Û ÙÂÌ¿¯È·) (Û ¢ÚÒ)

0 0

1 15

2 27

3 37

4 46

5 53

6 63

7 74

8 88

9 104

10 122

¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚-

fiÓÙÔ˜ (¿Ú· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙ‹ÏË 1) Î·È ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ Û˘-

ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ 2. ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ;

13

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·13

Page 14: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

14

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·14

Page 15: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

2. ¢›ÓÂÙ·È Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜:

∆ÈÌ‹ ·ÁˆÙÔ‡ ∑‹ÙËÛË ·ÁˆÙÔ‡ (Û ÙÂÌ¿¯È·) ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÁˆÙÔ‡ (Û ÙÂÌ¿¯È·)

0,0 100 0

0,10 80 0

0,20 60 20

0,30 40 40

0,40 20 60

0,50 0 80

¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ·

·ÁˆÙÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ / ÙÂÌ¿¯ÈÔ ·ÁˆÙÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· ¿Ï-

ÏÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ·ÁˆÙÔ‡ ηÈ

ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ / ÙÂÌ¿¯ÈÔ ·ÁˆÙÔ‡. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ¤¯ÂÙ ηٷÛ΢-

¿ÛÂÈ ÙȘ η̇Ϙ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ¤Ó· ÙÚ›-

ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô η̇Ϙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ

ÔÔ›· Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ·ÁˆÙÔ‡ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ

ηٷÛ΢‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ η̇Ï˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÛËÌ›·.

15

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·15

Page 16: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

16

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·16

Page 17: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

3. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· οÓÂÙ ¤Ó·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸-

ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÂÛfi‰ˆÓ. ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, Â-

ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· ÂÓ‰˘Ì·Û›·,

ÙÚÔÊ‹, Âη›‰Â˘ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·.

17

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·17

Page 18: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

18

™ÎÔfi˜➠ ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙË-

ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

➠ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ê˘-

ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

➠ ¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ˆ˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ì¤-

ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ‰·¿ÓË

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∂ÈϤÔÓ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Ú·ÎÙÈ-

΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Ó¿ 24ˆÚÔ. ∞˘Ù¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ:

√ ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·ÊÔÚ¿ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ̄ ˆÚ›˜ Ó·

ÌÔÚ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÙȘ ‰ÂÈ Î·È Ó· ÙȘ ÓÈÒÛÂÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó-

ıÚÒˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚËı› Û ηٿÏÏËÏ· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ÂÚ¢ÓËÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∆· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿

¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ (µª) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ·

Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÙÔ˘

¶›Ó·Î· 3.1.

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 3¶ÚfiÛÏË„Ë Î·È ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·18

Page 19: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¶›Ó·Î·˜ 3.1 ∂ÍÈÛÒÛÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ (µª)

∏ÏÈΛ· ÕÓÙÚ˜ (kcal / Ë̤ڷ) °˘Ó·›Î˜ (kcal / Ë̤ڷ)

µ = ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÂ ÎÈÏ¿ (kg) µ = ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÂ ÎÈÏ¿ (kg)

10-17 (17,7 á µ) + 657 (13,4 á µ) + 692

18-29 (15,1 á µ) + 692 (14,8 á µ) + 487

30-59 (11,5 á µ) + 873 (8,3 á µ) + 846

60-74 (11,9 á µ) + 700 (9,2 á µ) + 687

75+ (8,4 á µ) + 821 (9,8 á µ) + 624

¶ËÁ‹: °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ· ª. & ªˆÚfiÁÈ·ÓÓ˘ º. (2003), ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ÛÙ¿‰È·

Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÛÛ. 227-279. ∑·Ì¤Ï·˜ ∞. π·ÙÚÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ¶.Ã. ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜.

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ οÓÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (.¯. ÎÔÈÌ¿Ù·È, ‰È·‚¿˙ÂÈ, ÂÚ·Ù¿ÂÈ, ·-

ıÏÂ›Ù·È Î.¿.). ∆Ș ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ 24ÒÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„ÂÈ.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛ˜ ÒÚ˜ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ, ‹Á ۯÔÏÂ›Ô Î·È ‰È¿‚·Û ٷ Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ¤-

·ÈÍ ̿ÛÎÂÙ, ÂÚ¿ÙËÛ Î.Ï. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ÎÔÏ›·˜ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ µª, fiˆ˜

Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3.2.

¶›Ó·Î·˜ 3.2 ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÔÚÈ-

Ṳ̂Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· πÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ˆ˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·

ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ (µª)

⁄ÓÔ˜ 1,0

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜ (.¯. Û¯ÔÏ›Ô) 1,2-1,5

¶ÂÚ¿ÙËÌ· 3,0-5,0

÷ϷÚfi ÙÚ¤ÍÈÌÔ, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 4,0-8,0

ª¿ÛÎÂÙ, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ 8,0-10,0

∆¤ÓȘ 6,0-8,0

ªÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ (.¯. ÎÈı¿Ú·, È¿ÓÔ) 2,0-4,0

¢Ô˘ÏÂȤ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ 2,0-4,0

¶ËÁ‹: Goran and Astrup (2002), Energy metabolism. In: Introduction to Human Nutrition eds Gibney MJ, Vorster HH &

Kok FJ, The Nutrition Society: Blackwell Publishing.

∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î·, ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 3-5 ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ µª, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ

Ô˘ ÂÚ·Ù¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜, .¯. ¤ÛÙˆ 4 ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ µª. ∂¿Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô µª ÂÓfi˜ ·-

19

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·19

Page 20: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ÙfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó 1500 kcal, ÙfiÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ı· ‹ıÂÏ 6000 kcal (= 1500 á 4). ∂Âȉ‹, fï˜, Ô

µª ·ÓÙÈÚÔۈ‡ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 24ÒÚÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛË ÒÚ· ÂÚ·Ù¿ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆ-

Ô˜ (.¯. 1 ÒÚ·) ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ¿ ÙÔ˘.

°È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ οÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ:

1. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ οÓÂÈ Û ¤Ó· 24ˆÚÔ (.¯. ‡ÓÔ˜, Û¯ÔÏ›Ô, ·-

ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î.·.).

2. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÁÈ· οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· (â¢) Û ÒÚ˜ (.¯. ÂÚ-

¿ÙËÌ· 1 ÒÚ·).

3. ∞fi ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ¶›Ó·Î· 3.2 ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ µª ÁÈ· οı ›-

‰Ô˘˜ Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (.¯. ¤ÛÙˆ fiÙÈ ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 3 µª).

4. ∫·ÙfiÈÓ, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 3.1 ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi

(µª) ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ʇÏÔ Î·È ËÏÈΛ· Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fiÔ˘ µ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û ÎÈ-

Ï¿ (.¯. 50 ÎÈÏ¿).

5. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù‡Ô ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٷÁÚ¿-

„ÂÈ.

6. ∞ıÚÔ›˙Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (¢∂) Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›Û·Ì ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ¤Ó·Ó ¤ÊË‚Ô ¿ÓÙÚ· 17 ÂÙÒÓ Ì ‚¿ÚÔ˜ 63 ÎÈÏ¿, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ (µª)

Â›Ó·È 1772 ıÂÚÌ›‰Â˜ (kcal).

∂¿Ó ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÈÛÔ‡Ù·È Ì 3,5 ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÔ˘ µª Î·È Ô ¤ÊË‚Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÂÚ·Ù¿ 1,5 ÒÚ˜

Û ¤Ó· 24ˆÚÔ, ÙfiÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰··Ó¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ Ù‡Ô,

›ӷÈ:

[= 3,5 á (1,5 / 24) á 1772] = 388 ıÂÚÌ›‰Â˜

∞Ó Ì fiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘ Î·È ·-

ıÚÔÈÛÙÔ‡Ó, ÙfiÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

¢·¿ÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ = [πÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ µª á (⢠/ 24) á µª]

20

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·20

Page 21: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈοªÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ›.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ∫·ÌÈ¿.

¢È·‰Èηۛ· – ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ¤Ê˂˘ ÎԤϷ˜

ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ 24ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ‚·ÛÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ê˘ÛÈ-

ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ ÎԤϷ Â›Ó·È 15 ÂÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ 51 ÎÈÏ¿. ∂›Û˘, ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ

fiÙÈ Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2200 kcal/Ë̤ڷ.

1) ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎԤϷ˜ ·fi ÙȘ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ

ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

2) ¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰··Ó¿Ù·È ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ηıÒ˜ ηÈ

Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

3) ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎԤϷ.

21

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·21

Page 22: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

µ·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ = ……………kcal

º˘ÛÈ΋ πÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ¢È¿ÚÎÂÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¢·¿ÓË

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ µª (ÒÚ˜) ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

⁄ÓÔ˜ 1,0 8

™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰È¿‚·ÛÌ· 1,8 12

÷Ϸڋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 4,5 0,5

¶ÂÚ¿ÙËÌ· 3,0 0,5

÷ϿڈÛË

(ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË,

Ê·ÁËÙfi) 1,2 3

24 ÒÚ˜

™˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

¶ÚfiÛÏË„Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ 2200

πÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

22

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·22

Page 23: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

∞Ó Ë ÎԤϷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯·Ï·Ú‹˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ·Îfi-

Ì· 0,5 ÒÚ˜ (‰ËÏ·‰‹ 30 ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·) Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙfiÙ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜;

µ·ÛÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ = ……………kcal/24ˆÚÔ

º˘ÛÈ΋ πÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ¢È¿ÚÎÂÈ· ¢·¿ÓË

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ µª ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (ÒÚ˜) ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

⁄ÓÔ˜ 1,0 8

™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰È¿‚·ÛÌ· 1,8 12

÷Ϸڋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ 4,5 1

¶ÂÚ¿ÙËÌ· 3,0 0,5

÷ϿڈÛË (ÌÔ˘ÛÈ΋

ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ê·ÁËÙfi) 1,2 2,5

24 ÒÚ˜

™˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

¶ÚfiÛÏË„Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ 2200

πÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·23

Page 24: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜ ➠ ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È

ÛÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ·, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚ÚÂÊÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó È-

ı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÂÚ¿˜ Î·È ËÌÈ-ÛÙÂÚ¿˜ ÙÚÔ-

Ê‹˜ Û οı ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰·.

¶›Ó·Î·˜ 4.1 ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈÎÙ‹˜ ‰›·ÈÙ·˜

6Ô˜ Ì‹Ó·˜ ∆Ô ‚Ú¤ÊÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 600 ml ÌËÙÚÈÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ∆· ·Ú·-

οو ÙÚfiÊÈÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 6Ô Ì‹Ó·:

‰ËÌËÙÚȷο ÊÙˆ¯¿ Û ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ›Ó˜ Î·È ÁÏÔ˘Ù¤ÓË (fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ú‡-

˙È), ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ·Ì˘ÏÔ‡¯· Ï·¯·ÓÈο, ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ï·¯·ÓÈο ηÈ

ÊÚÔ‡Ù·, ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ (ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Îڤ̷), Ì·Ï·Îfi, Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ ÎÚ¤-

·˜ ‹ fiÛÚÈ· Î·È ÂȉfiÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÏ˘Î¿ (ÊÙˆ¯¿ Û ̇ ¿¯·ÚË). ∞˘Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ÙÚfi-

ÊÈÌ· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·Ï·Î¿ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÛÙË Á‡ÛË.

∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÌÔÚ› fï˜ Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Î·È ·Ú-

ÎÂÙ¤˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜.

6Ô˜-9Ô˜ Ì‹Ó·˜ ŸÙ·Ó ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, Ë ÔÛfiÙËÙ·

ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· 500-600 ml (›ÙÂ Â›Ó·È ÌËÙÚÈÎfi ›ÙÂ Â›Ó·È ÂȉÈÎfi Á¿Ï· Â-

ÌÔÚ›Ô˘). ∆Ô ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi Á¿Ï· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍË ÛÙÂÚÂÒÓ

ÙÚÔʛ̈Ó. ∆Ô Ù˘Ú› ÌÔÚ› Ó· ÎÔ› Û ڷ‚‰¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÙÚÒÂÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ì ٷ ̄ ¤-

ÚÈ·. ∆Ô ‚Ú¤ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2-3 ÌÂÚ›‰Â˜ ·Ì˘ÏÔ‡¯ˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ („ˆÌ›

Î·È ‰ËÌËÙÚȷο), Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÎÔÌ̤ӷ Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

‹ ˆÌ¿ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÎÔÌ̤ӷ Û ڷ‚‰¿ÎÈ· (2 ÌÂÚ›‰Â˜ ÙËÓ Ë̤ڷ). ∂›Û˘,

ÌÔÚ› Ó· ÙÚÒÂÈ Î·ÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Î·È Ì·Ï·Îfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÔÏÙÔÔÈË̤ÓÔ ÎÚ¤·˜, „¿-

ÚÈ ‹ fiÛÚÈ· (1 ÌÂÚ›‰· ÙËÓ Ë̤ڷ). ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÌË

ÁÏ˘Î¿ ÙÚfiÊÈÌ·. ∂›Û˘, Ó· ÌËÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi.

24

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 4¢È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ·

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·24

Page 25: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ŸÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ· (΢ڛˆ˜ ÎÔÌ̤ӷ ÛÂ

"Ú·‚‰¿ÎÈ·") ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚Ú¤ÊÔ˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi

ÌfiÓÔ ÙÔ˘.

9Ô˜-12Ô˜

Ì‹Ó·˜ ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔÚ› Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ Ï¤ÔÓ 3 Á‡̷ٷ ÙËÓ Ë̤ڷ, ηıÒ˜ ηÈ

ÂӉȿÌÂÛ· ÛÓ·Î. ∞Ó Î·È Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó,

Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ·Ì˘ÏÔ‡¯ˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Û 3-4 ÌÂÚ›‰Â˜ ÙËÓ Ë̤-

Ú·, fiˆ˜ ›Û˘ Î·È Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˜ ¯˘-

Ìfi˜ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ Á‡̷, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ Á‡-

Ì· ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÚ¤·˜ (ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ ·fi Ù· Ê˘ÙÈο

ÙÚfiÊÈÌ·). √È ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˘ÔηٿÛÙ·ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û 3 ÙËÓ Ë-

̤ڷ, ÂÓÒ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔ „ˆÌ› (ηıÒ˜

Î·È Ï›ÁË Ì·ÚÌÂÏ¿‰· – fi¯È ̤ÏÈ). ∆· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó

Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ıÚ¤„˘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜.

π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡.

ªÂÙ¿ ÙÔÓ

1Ô ¯ÚfiÓÔ ∆Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Â›Ó·È 350

ml ÙËÓ Ë̤ڷ, ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο 2 ÌÂÚ›‰Â˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ-

Îfi Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ (ÌÈÌÂÚfi) Î·È Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÌÂÚ›‰· ·Ì˘ÏÔ‡¯Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Û οı Á‡̷, Â-

ÓÒ Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ÌÂÚ›‰Â˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, fiÏÔ Î·È Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ê‹ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. ∂›Ó·È

ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ̆ ÔηٿÛÙ·ÙÒÓ ÙÔ˘.

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÏÌ˘Ú¿ ‹ ÁÏ˘Î¿

ÛÓ·Î, Ô˘ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ˙¿¯·ÚË Î·È Ï›Ô˜ η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Î·È Ó· ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È

ÙÔ „ˆÌ› ‹ Ù· ÊÚÔ‡Ù·.

∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹‰Ë ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· Ó· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Û ٷÎÙÈ-

Τ˜ ÒÚ˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 3 ·ÚÈ· Á‡̷ٷ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÓ·Î.

¶ËÁ‹: ∑·Ì¤Ï·˜ ∞., °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ· ª., ∫·ÏÔÌÔ›ÚË ¡. (2000), ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ∆∂∂ -

∆Ô̤·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, µ' ∆¿ÍË, À¶∂¶£ - ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó·.

25

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·25

Page 26: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¶›Ó·Î·˜ 4.2 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‚ÚÂÊÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜

∆ÚfiÊÈÌÔ ∏ÏÈΛ· (Û ̋Ó˜)

6-9 9-12

§·¯·ÓÈο ¶ÚfiÛıÂÛ ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ™Ù·‰È·Î¿ ·Ê·›ÚÂÛÂ

Î·È ÛÔ˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ Î·È ÛÔ˘ÚˆÌ¤Ó·

Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂȘ

Ù· ηÓÔÓÈο ÙÚfiÊÈÌ·

ºÚÔ‡Ù· ¶ÚfiÛıÂÛ ™Ù·‰È·Î¿ ·Ê·›ÚÂÛ ٷ

ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ηÈ

ÛÔ˘ÚˆÌ¤Ó· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ

Ó· ÂÈÛ¿ÁÂȘ Ù· „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ

ηÓÔÓÈο ÙÚfiÊÈÌ·

∫Ú¤·˜, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ¶ÚfiÛıÂÛ ªÂ›ˆÛ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ

Î·È „¿ÚÈ ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ÔÏÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÔ˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ

ÎÚÂ¿ÙˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜

‹ „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ

Ù‡Ô˘˜ ηÓÔÓÈÎÒÓ ÎÚ¿وÓ

∆ÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È ¶ÚfiÛıÂÛ ·˘Ù¿ Ô˘ ∞‡ÍËÛ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜

Ì ٷ ¯¤ÚÈ· (finger foods), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜

fiˆ˜ ÌÈÛÎfiÙ·, ÊÚ˘Á·ÓȤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘

Ì ÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜

∫·ÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ, ¶ÚfiÛıÂÛÂ

ÔÏÙÔÔÈË̤ӷ ‹

„ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ ηÓÔÓÈο

ÙÚfiÊÈÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙÔ

·Ï¿ÙÈ ‹ ˙¿¯·ÚË

Ã˘Ìfi˜ ·fi ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ¶ÚfiÛıÂÛÂ

¶ËÁ‹: Worthington-Roberts BS, Rodwell Williams S. (1996). Nutrition throughout the life cycle, McGraw Hill, Boston.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈοñ ∆ÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ (.¯. ‰È¿ÊÔÚ· Ï·¯·ÓÈο, ÊÚÔ‡Ù·, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÎÚ¤·˜).

ñ ∫·ÙÛ·ÚfiϘ Î·È ÂÛٛ˜ ÁÈ· Ì·Á›ÚÂÌ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó.

ñ ªË¯·Ó¤˜ ÔÏÙÔÔ›ËÛ˘ (ÌϤÓÙÂÚ ‹ ̇ÏÔÈ) ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÁ·Ï›·.

ñ ª·¯·›ÚÈ·, ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·, ÈÚÔ‡ÓÈ·, ÌÔÏ.

¢È·‰Èηۛ·√È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î¿ı ÔÌ¿‰· ÂÈϤÁÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‚ÚÂÊÈ΋˜ Ë-

26

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·26

Page 27: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ÏÈΛ·˜: 6-9 Ì‹Ó˜ Î·È 9-12 Ì‹Ó˜. ªÂÏÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ›Ó·Î˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηÈ

ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÚfiÊÈÌ· – ̆ ÏÈο Ô˘ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·

ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÂÓfi˜ Á‡̷ÙÔ˜ Ô˘ Ó· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Û ‚Ú¤ÊË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ËÏÈΛ·˜. ∆ËÓ Ë̤ڷ

ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, οı ÔÌ¿‰· ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ ÙÔ Á‡̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Î·È ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜

˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ŒÓ·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·fi οı ÔÌ¿‰· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ·fi Ù· Á‡̷ٷ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›-

ˆÓ Î·È Ù· ‚·ıÌÔÏÔÁ›.

∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ οı ۯÔÏ›Ԣ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹,

·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÙÔÔ›ËÛË Ùˆ Ó ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·˘Ù¤˜ ›Û˘

Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – £¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË1. ¶Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁ›Ù ٷ ÔÚÁ·ÓÔÏËÙÈο ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‚ÚÂÊÈÎÒÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ (Á‡ÛË, ̆ Ê‹, ̄ ÚÒ-

Ì· Î·È ¿ÚˆÌ·);

2. ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Á‡̷ Ô˘

ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‚ÚÂÊÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜.

3. Œ¯ÂÙ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ì ‚Ú¤ÊË; ∞Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· Á‡̷ٷ;

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

27

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·27

Page 28: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ

ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷ-

ψıÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ·Ó·-

ʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈο√È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 5-7 ·ÙfïÓ.

°È· οı ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚÔʛ̈Ó:

■ 1 ÌÔ˘Î¿ÏÈ Á¿Ï· ·ÛÙÂÚȈ̤ÓÔ

■ 1 ÌÔ˘Î¿ÏÈ Á¿Ï· ˘„ËÏ‹˜ ·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘

■ 1 ÌÔ˘Î¿ÏÈ Á¿Ï· ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ (∆‡Ô˜ UHT)

■ 1 ÎÔ˘Ù› Á¿Ï· Û˘Ì˘Îӈ̤ÓÔ

■ 1 ÎÔ˘Ù› Á¿Ï· ˙·¯·ÚÔ‡¯Ô

■ 1 ÎÔ˘Ù› Á¿Ï· ÛÂ ÛÎfiÓË

■ 1 ÎÂÛ‰¿ÎÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ

■ 1 ÎÔ˘Ù› Ù˘Ú› ʤٷ Û ¿ÏÌË

∂ÈϤÔÓ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì·¯·›ÚÈ·, ÈÚÔ˘Ó¿ÎÈ·, ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ·, ÔÙËÚ¿ÎÈ·, ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ›.

¢È·‰Èηۛ·∏ οı ÔÌ¿‰· ·Ú·ÙËÚ› Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ οı ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi

·˘ÙfiÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ï‹Í˘. ∞Ó ‰ÂÓ ˘-

¿Ú¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ıˆÚ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ·fi fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ

‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ·fi 0 = ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 10 = ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë Î¿ı Ô-

Ì¿‰· ΢ÎÏÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›

Û οı ÙÚfiÊÈÌÔ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ «Á‡Û˘» ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

28

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 5™‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÚfiÊÈÌ·

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·28

Page 29: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

29

∆Úfi

ÊÈÌ

Ôµ

·ıÌÔ

ÏÔÁ›

·

Á‡Û

˘ª

¤ıÔ‰

ÔÈ Û

˘ÓÙ‹

ÚËÛË

˜

(0 –

10)

°¿Ï·

·Û

ÙÂÚÈ

ˆÌ¤

ÓÔæ

‡ÍË

¶·Û

ÙÂÚ›

ˆÛË

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ì

‡ÎÓ

ˆÛË

¶ÚÔ

Ûı‹Î

Ë ˙¿

¯·ÚË

˜

°¿Ï·

˘„

ËÏ‹˜

æ

‡ÍË

À„

ËÏ‹

·ÛÙ

ÂÚ›ˆ

Û˘

¶·Û

ÙÂÚ›

ˆÛË

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ì

‡ÎÓ

ˆÛË

¶ÚÔ

Ûı‹Î

Ë ˙¿

¯·ÚË

˜

°¿Ï·

UH

‡ÍË

∞Ô

ÛÙ›

ÚˆÛË

™˘Û

΢·

Û›·

∞Ê

˘‰¿Ù

ˆÛË

∑‡Ì

ˆÛË

°¿Ï·

Û˘Ì

˘ÎÓ

ˆÌ¤

ÓÔæ

‡ÍË

∞Ô

ÛÙ›

ÚˆÛË

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ì

‡ÎÓ

ˆÛË

∑‡Ì

ˆÛË

°¿Ï·

˙·¯

·ÚÔ‡

¯Ôæ

‡ÍË

£ÂÚ

ÌÈ΋

ÂÂÍ

ÂÚÁ·

Û›·

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ì

‡ÎÓ

ˆÛË

¶ÚÔ

Ûı‹Î

Ë ˙¿

¯·ÚË

˜

°¿Ï·

ÛÂ

ÛÎfiÓ

Ëæ

‡ÍË

£ÂÚ

ÌÈ΋

ÂÂÍ

ÂÚÁ·

Û›·

™˘Û

΢·

Û›·

∞Ê

˘‰¿Ù

ˆÛË

¶ÚÔ

Ûı‹Î

Ë ˙¿

¯·ÚË

˜1

°È·Ô

‡ÚÙÈ

æ‡Í

Ë£

ÂÚÌÈ

΋

ÂÂÍ

ÂÚÁ·

Û›·

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ó

Ù‹ÚË

ÛË Û

 ¿Ï

ÌË∑

‡Ìˆ

ÛË

∆˘Ú

› ʤÙ

· ÛÂ

¿ÏÌ

Ëæ

‡ÍË

¶·Û

ÙÂÚ›

ˆÛË

™˘Û

΢·

Û›·

™˘Ó

Ù‹ÚË

ÛË Û

 ¿Ï

ÌË

∑‡Ì

ˆÛË

1. °

È· Ù

Ë ÌÂ

›ˆÛË

ÙÔ˘

ÂÏÂ

‡ıÂÚ

Ô˘ Ó

ÂÚÔ‡

.

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·29

Page 30: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – £¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË1. ¶Ò˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘; πÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ fi-

ÛÔ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘;

2. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ë Û˘Û΢·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘;

3. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË Á‡ÛË; ™Â ÔÈ· ÙÚfiÊÈÌ· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë Á‡ÛË ÙÔ˘ Á¿-

Ï·ÎÙÔ˜ Î·È Û ÔÈ· Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Â›¯Â ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

30

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·30

Page 31: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘

Ú‡·ÓÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ·, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î.¿.).

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

¯ÒÚˆÓ.

√ fiÚÔ˜ «™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÕÚÚˆÛÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘» ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· È·ÙÚÈ΋ η-

Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi

Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ˙·Ï¿‰Â˜, ÔÓÔΤʷÏÔ, ÙÛÔ‡ÍÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ, ·‰È·ıÂÛ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿-

ÔÈÔ Ê·ÓÂÚfi ·›ÙÈÔ fiˆ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ÎÙÏ. ∆· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÔ ¤ÓÙÔÓ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÓÒ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ‹ Â-

Í·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈοªÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ›.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜∫·ÌÈ¿.

¢È·‰Èηۛ· – ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ «¿ÚÚˆÛÙˆÓ» ÎÙÈÚ›ˆÓ:

1. ¡· ÂÈϤÍÂÙ οÔÈÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ‹ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙÂ

¤Ó· (✓) ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ŒÓ‰ÂÈÍË» ÁÈ· οı ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-

Îfi ÙÔ˘ «¿ÚÚˆÛÙÔ˘» ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ.

2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ú‡Ô˘ ‹ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›-

Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ.

3. ∞ÊÔ‡ ÎÏ›ÛÂÙ ٷ ÊÒÙ· Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ (Û˘ÛÎfiÙÈÛË), ·Ê‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈ· ‰¤ÛÌË ÊˆÙfi˜ Ó· ÂÈ-

Û¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ. ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ;

31

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 6∫·ÙÔÈΛ· – ƒ‡·ÓÛË – ∞ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛË

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·31

Page 32: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¶›Ó·Î·˜ 6.1 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο «ÕÚÚˆÛÙˆÓ» ∫ÙÈÚ›ˆÓ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ŒÓ‰ÂÈÍË ∂›‰Ô˜ Ú‡Ô˘

1. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓˆÛË ˘·ÏÔ‚¿Ì‚·Î·*2. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÎÏÈÌ·Ù›˙ÂÙ·È („˘¯Úfi˜ ·¤Ú·˜) 3. √ ʈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ù¯ÓËÙfi˜4. √ ʈÙÈÛÌfi˜ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË Ï¿Ì„Ë ‹ ÙÚÂÌfiÛ‚ËÌ·5. √È ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜6. ™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÈÏ· ‹ ÌÂÁ¿Ï˜

ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·fi ·ÊÚÒ‰Ë Ï·ÛÙÈο7. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ ¯·Ï¿ÎÈ· ‹ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜8. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ9. À¿Ú¯Ô˘Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¤ÈÏ· ‹ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤Ó˜

Ì ‚ÂÚÓ›ÎÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ10. À¿Ú¯Ô˘Ó ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ›¯ˆÓ11. À¿Ú¯Ô˘Ó ÁÎÚÂÌ›ÛÌ·Ù·, ÌÂÚÂ̤ÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜12. À¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜

‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜

13. À¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏ¿ ‹ ¯·ÌËÏ¿ ›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜14. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔıfiÓ˜ ∏/À, ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ·ÊÈο

Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÎÈÓËÙ¿ ‹ ·Û‡ÚÌ·Ù· ÙËϤʈӷ15. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·16. À¿Ú¯ÂÈ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ

‹ Û˘Û΢ÒÓ17. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜18. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ӷ (·¯ÚËÛÙÂ̤ӷ) ·Ú¿ı˘Ú·19. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› ¯ÒÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ 20. À¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜, Ûfi̘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘,

˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ‹ ͇ÏÔ˘ 21. À¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÛÙÈο ‰¿Â‰·22. ∆· ¤ÈÏ· Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÎfiÓÙÚ· ϷΤ 23. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘Áڷۛ˜ ‹ ÌÔ‡¯Ï· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜,

Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ‹ Ù· ¤ÈÏ· 24. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔṲ̂˜ ηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ (¯ÏˆÚ›Ó˘),

ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ ‹ Ì˘ÔÎÙfiÓˆÓ 25. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔṲ̂˜ ·fi ·ÔÛÌËÙÈο ¯ÒÚˆÓ ‹ ·ÚˆÌ·ÙÈο

ÎÂÚÈ¿26. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ˘fiÁÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ27. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›· /‚ÈÔÙ¯ӛ·,

·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ, ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

* ªÔÚ›Ù ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÙ οÔÈÔ ·ÏÈfi ¤ÓÔÈÎÔ ‹ ÂÈÛÙ¿ÙË Ó· Û·˜ ÂÈ ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ìfi-ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÚfiÌÂÓ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· (·Ú¿ı˘Ú·) Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÓÂ˘Ù¿ ÛÙÔÓ ÙÔ›-¯Ô, ·ÓÔ›ÍÙ ٷ Î·È ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÙË ÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘!

32

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·32

Page 33: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜ ➠ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ-

˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ (Ô ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ Úˆ›,

‹ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î.Ï.).

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ➠ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÂÛˆÙÂÚÈ-

ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.

➠ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2) Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ «Î·‡Û˘»

(.¯. ·Ó·ÓÔ‹).

➠ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜: Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘

ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ (·ÂÚ›ˆÓ), ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÂÚÌËÓ›· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈοªÔχ‚È Î·È ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ›.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜∫·ÌÈ¿.

√È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰··ÓÔ‡Ó ÙÔ 90% ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û οÔÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ (Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ),

fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·ÙÔÈΛ·, Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¯ÒÚÔÈ ·Ó·„˘¯‹˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.Ï. π‰È·›ÙÂ-

Ú·, Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·ÔÎÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ· Û «¿ÚÚˆÛÙ˜ ·›ıÔ˘Û˜», ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈΛ-

Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ۈÛÙfi Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ!

™Â ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Hong Kong2 ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤-

33

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 7∫·ÙÔÈΛ· – ƒ‡·ÓÛË - ∞ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛË

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

2. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ S.C. Lee Î·È M. Chang Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 2000 ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfiCHEMOSPHERE (vol. 41, pp. 109-113) Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Indoor and Outdoor Air Quality Investigation at Schools in HongKong”. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·33

Page 34: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ÓÙ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ

Û¯ÔÏ›ˆÓ. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ·˜ ԇ̠ÛÙËÓ ·›-

ıÔ˘Û· ∞, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜.

¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·›ıÔ˘Û· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 60,8 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÎÏÈÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ¤¯ÂÈ

ÌÔÓˆı› Ì ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÚ›Ô˘ 42 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ Û ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ

·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ Û ‰›ÎÙ˘Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ.

¢È·‰Èηۛ· – ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 7.1 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘

¿Óıڷη ̤۷ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ∞ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜:

1. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ Û ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·-

ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶›Ó·Î·.

2. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙÂ, ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È

Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜.

3. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘

‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‡ÍËÛ‹ Ù˘.

4. ™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· 7.1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Ó-

ıڷη Û ·›ıÔ˘Û·, ·˜ ԇ̠ÙË µ, ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ·) Â›Ó·È 48,3 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο

̤ÙÚ·, ‚) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ·ÏÏ¿ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ, Á) ÊÈÏÔÍÂÓ› 40 Ì·ıËÙ¤˜,

ÂÓÒ ‰) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÔÏÂ›Ô Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ;

¶›Ó·Î·˜ 7.1 ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ CO2 ̤۷ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜

¶·Ú·Ù‹ÚËÛË flÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘

¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ∞ (Û ÌL/L) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ-™¯fiÏÈ·

1 07:40 800

2 07:50 900

3 08:00 1.280

4 08:10 1.500

5 08:20 1.600

6 08:50 1.500

7 09:00 1.450

8 09:40 1.500

9 10:00 1.190

10 10:30 850

11 11:00 1450

12 11:10 1430

34

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·34

Page 35: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

13 11:50 930

14 12:30 650

15 13:00 590

16 13:20 450

17 13:50 1.390

18 14:00 1.620

19 14:10 1.850

20 14:50 1.780

21 15:20 1.790

22 15:30 1.020

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 7.1 ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·›-

ıÔ˘Û·˜ µ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜

¶ËÁ‹: Lee, S.C. and Chang, M. (2000), “Indoor and Outdoor Air Quality Investigation at Schools in Hong Kong”,

CHEMOSPHERE, 41, p. 112.

35

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·35

Page 36: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ :

36

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·36

Page 37: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˙˘Á·ÚÈ¿˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ˘ÏÈο■ 1 ˙˘Á·ÚÈ¿ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋)

■ 3 Û˘Û΢·Û›Â˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ (Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜): ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡, ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï›ÙÚˆÓ

■ ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ›

■ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ùۤ˘.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜∫·ÌÈ¿.

¢È·‰Èηۛ· – ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ1. ∞ÊÔ‡ ·‰ÂÈ¿ÛÂÙ ÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ó· ÙȘ ˙˘Á›ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÙ ٷ ·-

ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

™˘Û΢·Û›· µ¿ÚÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ ŸÁÎÔ˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·Ó¿

Û ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ Û˘Û΢·Û›·˜

ªÈÛfi Ï›ÙÚÔ (500 ml)

ŒÓ· Ï›ÙÚÔ (1000 ml)

¢‡Ô Ï›ÙÚ· (2000 ml)

37

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 8∞ӷ·ÎψÛË

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·37

Page 38: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

2. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ οıÂ Û˘Û΢·Û›·˜ (ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Û ml) ‰È¿ ÙÔ ‚¿-

ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Û ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¡· ηٷÁÚ¿„ÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹-

ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î·.

3. ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· Û˘-

Û΢·Û›· Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË fiÁÎÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ‚¿ÚÔ˜ Û˘Û΢·Û›·˜;

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ̄ ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚-

fiÓÙ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÌÔÚ›·˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜.

ñ ∂¿Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ˙˘Á·ÚÈ¿, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙˘Á›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÂ-

Ì¿Ù˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·fi‚·ÚÔ˘ ÙˆÓ Û˘-

Û΢·ÛÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó 500 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·fi ÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ Ï›ÙÚÔ˘, 1000

ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ Ï›ÙÚÔ˘ Î.Ô.Î. ηıÒ˜ Ú·ÎÙÈο Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ›ӷÈ

›ÛË ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

38

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·38

Page 39: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó

ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ°ÓÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ·

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚfiÏË„Ë. °ÓÒÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ

˘Á›· Ì·˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÈÚÈÛÌfi˜ Û ‰˘Ô ‚·ÛÈΤ˜ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜. ∏ οı ÌÈ· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿-

ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ÌÈ-

ÎÚfiÙÂÚ˜ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο™ËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÌÔχ‚È·, ¿ÓÈÓ˜ Û·ÎԇϘ, Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ÊÈÏÌ Êˆ-

ÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‹ Î·È slides). ∂›Û˘, ÚÈÓ ÙȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ- ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·ÚÙԇϘ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Úfi-

ÏË„Ë Ù˘ ̆ Á›·˜ Ì·˜ ‹ Î·È Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘-

ÙÔ› ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ

Û¯ÔÏÂ›Ô (‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜

ÂÚÈÔ¯¤˜).

¢È·‰Èηۛ· ∞Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

❏ ∏ ÌÈ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È

❏ Ë ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ì ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·-

39

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 9∞Ûı¤ÓÂȘ- ¶ÚfiÏË„Ë

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·39

Page 40: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·

Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ·Ï-

ÏÔÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ì›·ÓÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∞ÓÙ›-

ÛÙÔȯ· Ë ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË

Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.

1Ë ÔÌ¿‰·- ˘ÔÔÌ¿‰Â˜√È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔÌ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ı¤-

Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô-

Ô›Ô˘˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ. ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù· ÛË-

Ì›· ÂΛӷ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ú‡·ÓÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ò˜ ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Ï¿„Ô˘Ó

ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ∞Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ-

Û·ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó

‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ̄ Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ‹ ·fi Ú·ÓÙÈÛÌÔ‡˜. ƒˆÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ̆ ‡ı˘ÓÔ˘˜

ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÂÈÛÙ¿Ù˘, ηıËÁËÙ¤˜ Î.¿.), ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘

ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ̆ ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiˆ˜ .¯.

ۈϋÓ˜ ·fi ·Ì›·ÓÙÔ ‹ ÛËÌ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ì›·ÓÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜, ›-

Û˘ ¯ÒÚÔÈ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, fiˆ˜ .¯. ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Ë-

ÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ÚÔ·‡ÏÈÔ Î.Ï.

2Ë ÔÌ¿‰·- ˘ÔÔÌ¿‰Â˜∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ̆ ÔÔÌ¿‰Â˜ Ù˘, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿Á-

¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È

ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿-

ÛÌ·Ù·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó, ›Û˘, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›-

Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ·Ó ‚·‰›˙Ô˘Ó

Ì ‚È·Û‡ÓË Î·È ¿Á¯Ô˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ‹ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªÔÚÔ‡Ó

›Û˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚˆÙ‹-

ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·È ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Èı·ÓÔ‡˜

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ˘ÔÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·Û¯Ô-

ÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜

Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·-

ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘

Î·È Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜.

∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘ÏϯıÔ‡Ó.

∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο Î·È Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·-

Ù· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

40

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·40

Page 41: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘

Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈ-

ο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ-

ÓÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

°È· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ❏ ¶ÔȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂϤÙ˘;

❏ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙȘ ¢ÓÔÔ‡Ó;

❏ ¶ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ;

❏ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ˘Á›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘

Û¯ÔÏ›Ԣ;

❏ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘

ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ;

∂ÚÁ·Û›Â˜ ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜ (ʈÙÔÁڷʛ˜-ηٷÁڷʤ˜) Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·

ÙÔ›¯Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

¢È·Ù˘ÒÛÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÁÈ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÛÙ ٷ.

∫¿ÓÂÙ ÌÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜

Î·È ÚfiÏ˄˘. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷Ù ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ‰È·Ù˘-

ÒÛÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

ªÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ÒÛÙ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ-

Ù¿ÛÂȘ Û·˜ Ó· ÁÂÓÈ΢ıÔ‡Ó ÛÂ Â›Â‰Ô ÓÔÌÔ‡ ‹ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

41

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·41

Page 42: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ ¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ·Ó¿ÁÎË ·fiÎÙËÛ˘ ÂȉÈÎÒÓ

‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ°ÓÒÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ê¿Ú̷η, ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ô˘ ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó·

¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÈÎȷο Ê·Ú̷Λ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó·

ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÈÚÈÛÌfi˜ Û ‰˘Ô ‚·ÛÈΤ˜ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜. ∏ οı ÌÈ· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘

·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο™ËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÌÔχ‚È·, Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋, Ì ÊÈÏÌ ÊˆÙÔ-

ÁÚ·ÊÈÒÓ ‹ Ì ÂȉÈÎfi ÊÈÏÌ ÁÈ· slides). ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î¿ı ¤Ú¢ӷ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó

ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Î·È Â›Û˘

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ê¿Ú̷η Î·È ¿ÏÏ·, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÈ·Îfi Ê·Ú̷ΛÔ. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ.

¢È·‰Èηۛ· ∞Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤-

¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁÓÒ-

ÛÔ˘Ó, ̤۷ ·fi ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó,

·Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ê¿Ú̷η, fiÛÔ Û˘¯Ó¿ Î·È Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘, ·Ó

‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿-

ÊÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· Ê¿Ú̷η, fiˆ˜ ›Û˘ ·Ó Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û˘Á-

ÁÂÓÒÓ ‹ È·ÙÚÔ‡.

42

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 10º¿Ú̷η

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·42

Page 43: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘

·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘Ó¤-

ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ· Ê¿Ú̷η ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÔÈ Ì·-

ıËÙ¤˜ ‹ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜, fiÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ ÛÙÔ

Û¯ÔÏÂ›Ô Î¿ÔȘ ÂȉÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÈ-

ÎfiÓ· ¯Ú‹Û˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜.

∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ηÈ

Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·Áڷʤ˜ Î·È Êˆ-

ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ, ÛÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· Ù·ÌÏfi ·fi ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· ÒÛÙ ÔÏfiÎÏËÚË Ë Ù¿ÍË

Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ

‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈ-

ÊÔÚÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘

Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ.

°È· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ❏ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜; ™Â ÔȘ

ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷʇÁÔ˘Ó Û ʿÚ̷η; ª‹ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó·

·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ê·Ú̿ΈÓ;

❏ ¢È·‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó; ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ËÌÂÚÔ-

ÌËӛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ï‹Í˘ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘;

❏ Œ¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ fiÙÈ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· οı ʷÚÌ¿ÎÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ¤-

ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∂√º;

❏ ∞ӷʤÚıËÎ·Ó ÂÚÈÛÙ·ÙÈο fiÔ˘ Ë Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜

Û οÔÈÔ Ì·ıËÙ‹;

❏ ∆È ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ;

❏ ¶ÔÈÔ ·fi Ù· Ê·Ú̷΢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Â›Ó·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘-

¯ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘;

❏ ∆È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ¤Ú ӷ ÂÚȤ¯ÂÈ;

∂ÚÁ·Û›Â˜ ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜ (ʈÙÔÁڷʛ˜-ηٷÁڷʤ˜) Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·

ÙÔ›¯Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

¢È·Ù˘ÒÛÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ̄ Ú‹ÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ

43

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·43

Page 44: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÛÙ ٷ.

∫¿ÓÂÙ ÌÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ̄ Ú‹Û˘

Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ÛˆÛÙÔ‡ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÂÈ-

ڛ˜ Ô˘ ·ÔÎƠ̂۷Ù ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜-·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒÛÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ η-

Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚˆÓ ÛÙ¿-

ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ

44

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·44

Page 45: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

™ÎÔfi˜➠ πÛÙÔÚÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ú·-

ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û Èı·Ófi Ó¤Ô Û˘Ì‚¿Ó.

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ √ÚÈÛÌÔ› ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ì·˜ ·-

fi ·˘Ù¤˜: ¶ÏËÌ̇Ú˜ - ÂÎÚ‹ÍÂȘ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ - ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ - ı‡ÂÏϘ - ÛÂÈÛÌÔ› - ˘ÚηÁȤ˜.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ÃˆÚÈÛÌfi˜ Û ÙÚÂȘ ̆ ÔÔÌ¿‰Â˜. ∏ οı ÌÈ· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È

ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘.

∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο™ËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÌÔχ‚È·, Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋, Ì ÊÈÏÌ ÊˆÙÔ-

ÁÚ·ÊÈÒÓ ‹ Ì ÂȉÈÎfi ÊÈÏÌ ÁÈ· slides). ∂›Û˘, ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó

ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·ÚÙԇϘ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ı· ÌÔ-

ÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜.

¢È·‰Èηۛ·√È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜.

1Ë √Ì¿‰·

√È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘

ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ÈÛÙÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ê˘ÛÈ-

ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹Ú·Ó ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ∆Ô˘˜ ̇ Ë-

ÙÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·Ó ı·

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ·ÔÊ¢¯ı› ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ, ·Ó ›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÏË„Ë Î·È Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜.

∆Ô˘˜ ÚˆÙÔ‡Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ , ·Ó ·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜

˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜, Èı·ÓfiÓ, ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Óı‹-

45

∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ¿ÛÎËÛË 11¶ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Ì·ıËÙ‹ – ÌÂÏÒÓ ÔÌ¿‰·˜: ........................................................................................

..................................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ..........................................................................................................................................

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·45

Page 46: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

Θ. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ô˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜

ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜.

2Ë √Ì¿‰·

√È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÔÈ

Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜, ¢ÓÔÔ‡Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∫·Ù·-

ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Èı·Ó¿ ¢ÓÔÔ‡Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ó Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙȘ ʈ-

ÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó.

∞Ó .¯. Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜, Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

ηٷÁÚ·Ê› Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˘¿Ú-

ÍÂÈ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ∞Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ·Ú·ÙË-

ÚÔ‡Ó ·Ó Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‚Ô‹ıÂÈ·.

∞Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÎÔÏÏ¿˙-·Ê›Û· Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ η-

Ù¤ÁÚ·„·Ó.

3Ë √Ì¿‰·

√È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ·

‰È·Ê˘Á‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÊˆÙÈ¿˜. √Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ‹ ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘˜

ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔʇϷ͢ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈ-

ÒÛÂÈ ¤Ó·˜ Èı·Ófi˜ ÛÂÈÛÌfi˜. ∂›Û˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·ÌÏfi, Ì ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·

·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó·ÚÙÔ‡Ó Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È

·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙȘ ·ӷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÔ‰Èο. √Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜.

°˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜

Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ÔÌ¿‰·

Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È ÂÚÈÁÚ¿-

ÊÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÚˆÙ‹ıËηÓ. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·-

Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Èı·Ó¤˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷ-

ÛÙÚÔʤ˜. °È· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ❏ ¶ÔȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂϤÙ˘;

❏ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙȘ ¢ÓÔÔ‡Ó;

❏ ¶ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ;

46

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·46

Page 47: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

❏ ∆È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÚÔÏËÙÈο:·) ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ‚) Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Á) Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· (ÁÂÈ-

ÙÔÓÈ¿) ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜;

❏ ¶ÔÈ· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË;

❏ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ıˆ-

ÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜ Î·È Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈ-

ı›;

❏ £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘- ÚfiÏ˄˘;

∂ÚÁ·Û›Â˜

ºÙÈ¿Í ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û·˜ (ʈÙÔÁڷʛ˜-ηٷÁڷʤ˜)Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ›-

¯Ô˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

¢È·Ù˘ÒÛÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÁÈ· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÛÙ ٷ.

∫¿ÓÙ ÌÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·.

∞ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓ›ÛÙ ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È Î¿ÓÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ì ·˘Ù¤˜. ™¯ÔÏÈ¿Û٠٘

Î·È ‰È·Ù˘ÒÛÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

ªÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ÒÛÙ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ-

Ù¿ÛÂȘ Û·˜ Ó· ÁÂÓÈ΢ıÔ‡Ó ÛÂ Â›Â‰Ô ÓÔÌÔ‡ ‹ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

47

oikErgOdigosB Gy(48) 20/12/06 12:15 ™ÂÏ›‰·47

Page 48: √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· · ª¤ÙÚËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ∆· · ÏÔ‡ÛÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

µπµ§π√™∏ª√

ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-

ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi

∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·

™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó

‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘

‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô

Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘

¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞′).

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,

Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹-

ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

oikErgOdigosB Gy(48) 21/12/06 13:35 ™ÂÏ›‰·48