Ηροδότου Ιστορίες, Ά Γυμνασίου · 9 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ªÂ ÙË...

Click here to load reader

 • date post

  17-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ηροδότου Ιστορίες, Ά Γυμνασίου · 9 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ªÂ ÙË...

 • HfiI

  A

  AANAIO KOKOBINO

 • ON

  fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  O Ofi 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I, 7-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48fi 2: fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 I, 46-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98fi 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 I, 92-216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  O O II, 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142fi 4: N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 II, 23-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162fi 5: fi . . . . . . . . . . . . . . 163 II, 99-123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187fi 6: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 , 149-182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

  O O , 1-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216fi 7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 , 45-79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250fi 8: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 , 84-160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

  O O IV, 1-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283fi 9 (): O fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 IV, 43-205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

  O Ofi 9 (): fi . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 • O O VI, 1-102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298fi 10: O fi . . . . . . . . . . 301fi 11: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 VI, 121-140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

  O OO VII, 1-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345fi 12: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 VII, 106-205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376fi 13: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

  O OOO VIII, 1-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433fi 14: fi . . . . . . . . . . . . . . . . 434 VIII, 80-82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465fi 15: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 VIII, 100-120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494fi 16: fi . . . . . . . . . 495

  O NO IX, 1- 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519fi 17: I . . . . . . . . . . . 521 IX, 82-122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 E fi . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

  EPIEXOMENA

 • 9

  fi

  fi , A fi - fi. fi fi - fi - .

  fi - fi fi fi fi fi.

  Efi, fi : fi , fi -

  fi

  fi ., fi ,

  fi fi.

  O

 • EIAH

  INAKA A: fi

  / 485/4 .. / 431-425..

  fi

  / /

  fi fi fi fi- fi fi . , , , fi , . - .

  fi .

  , . - fi .

  455-445 - , -, , , , fi, , , , -, , -, fi.

  11

 • fi: I - . fi fi fi, : fi, . O - fi fi , fi fi fi .

  O fi . , - .

  , , (-). fi.

  .

  INAKA B: fi fi

  ONOO(fi ..)

  570/569-528/6 O .

  560 O .

  550 O .

  546 . O .

  531 O .

  12

  HPOOTOY ITOPIE

  ONO

  INAKA A:

 • 528 . O .

  525 O . .

  522 . O .

  513/512 O .

  510 . O .

  508 O .

  499 I .

  496 .

  494 N , I .

  493 O .

  492 1 - fi.

  490 2 - , . , .

  489 O . - .

  486 . O .

  485 fi fi, fi , .

  480 O fi. 3 - . .N . N . fi .

  13

  EIAH

  INAKA B:

 • 479 fi. N . O - fi.

  fi.

  478 .

  474 fi .

  472 .

  470 .

  468 .

  467 O - fi.

  462 O , .

  461 O fi .

  460 .

  458 . .

  456 .

  450 O - . .

  449 ( ).

  447 .

  445 .

  444 O , , K . O fi -.

  431 fi fi.

  430-429 O fi .

  429 429, fi 425, fi. . .

  14

  HPOOTOY ITOPIE

  INAKA B:

 • 15

  INAKA : fi fi

  EIAH

  fi

  fi fi

  fi N

  (I)

  (II)

  (III)

  : O (560-546..), .. fi / . fi . O K- , , -. . . O - (550-528 ..) - fi. O (539-538..). - (528..). (528 ..).

  O (528-522 ..), . O .

  O (525 ..) - . . -, , fi A. O

  fi -. -. N . O - . - N- . O - . : ,, . , -. . -. .

  fi. (N,, , fi, - , -, -, , - , fi.)

  fi. . - . , - . fi- . - (. 60).

 • 16

  HPOOTOY ITOPIE

  (IV)

  fi(V)

  (VI)

  , , fi .O (522..) -. fi fi . O - (522-485 ..). - fi -. -, .

  (512..) A. - , fi .

  O . fi . . -fi. O . O - - . fi .

  N : O - I -. -. O fi

  : . fi ., ., N., . . .

  fi fi. . . fi.fi fi: fi . O -, . O.

  -. . - . - . - . fi- . O . fi - , -, . .

  -. O fi ..

  INAKA :

 • 17

  EIAH

  (VII)

  O(VIII)

  . 1 - Mfi- K fi- . O fi . 2 - (. 94) . . . (490 ..), .

  (485..). O (485-465 ..). - . 3 - -. (480 ..). (480 ..).

  N . Ofi fi -. O - fi . O . N - (480 ..). O fi . Ofi .

  . . fi- . .

  - fi fi (fi . 61). - -, , . O -fi fi -. fi -. N .

  -. O -. fi.

  INAKA :

 • 18

  HPOOTOY ITOPIE

  fi(IX)

  (479..). -. N . O -fi. I.

  . - (. IX,. 122) -.

  INAKA :

 • 19

  H EIAH TOY XOIKOY BIBIOY ME EPTHEI

  1. fi fi; ; ;(B. , . 8, fi.)

  2. fi; ;(B. . 8, .)

  3. ; ; ;(B. . 8, T.)

  4. fi ;(B. . 9, E E, -.)

  5. O fi ; fi ;(B. . 9, fi.., . 4.)

  6. fi; ;(B. . 9, .)

  7. fi fi -; fi fi; (B. . 9, .)

  8. fi fi fi; ;(B. . 9, .)

  9. ; fi ;(B. . 10, .)

  10. , , fi ; (B. . 10, fi.., . 9.)

  11. O fi fi ; (B. . 10, fi.., 9, 10.)

 • 12. fi fi; (B. . 10, fi, .)

  13. fi; (B. . 10, fi.., . 12.)

  14. fi fi; T ;(B. . 10, fi.., 12, 13.)

  15. fi ; (B. . 10, fi, .)

  16. fi , fi fi; (B. . 11, .)

  17. fi fi ; ;(B. . 11, fi.., . 16.)

  18. fi; (B. . 11, , .)

  19. fi; (B. . 11, fi.., . 18.)

  20. fi; fi -fi, ;(. . 11, , .)

  21. fi; - ;(B. . 11, .)

  22. fi fi;(B. . 11, fi .)

  20

  HPOOTOY ITOPIE

 • 21

  O , fi fi . A E .

  fi , : ) : fi fi fi, ) -fi : ,) .

  (1-6), - , , fi.

  : fi , fi .

  1-5. : H .. 1. fi .. 2. O .. 3. O ( ) .. 4. O

  .. 5(). : H

  . 5-6. .. 5(). fi.. 6. O . . O

  .

  I, 1-5, 6

  ENOTHTA 1

 • fi

  1. ;

  I fi fi- .2. ;

  O fi fi fi.3. fi fi ;

  . O fi .

  . 11. ;

  O , fi fi, ,fi .2. ;

  .

  . 21. ;

  fi , fi .2. ;

  , fi , fi . .

  . 31. ;

  O , , , - fi , . .

  . 41. ;

  O . O

  22

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • fi fi. O - .2. ;

  .3. ;

  O fi fi .

  . 51. ;

  O fi fi fi , fi .2. fi ;

  fi . fi .3. fi ;

  O fi fi fi. fi , fi fi fi .4. fi ;

  .

  . 61. -

  ;O fi fi ,

  , . . fi , , , fi .2. ;

  O fi.

  fi

  . O . fifi fi, - , fi fi fi fi -

  23

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • . fi -.

  . 1. O fi . , . O . fi , - fi, . - , fi fi fi . , I, fi I. E fi fi , , - , I, A.

  . 2. , , .

  , , - fi fi , .

  . fi , fi , fi , . O - fi fi , .

  . 3. O , fi, - . O , -, , . O .

  . 4. , fi , , fi , -

  24

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • . , fi fi , - fi. -, , fi, , - . , , . fi fi .

  O - .

  . 5. , , .

  . fi , fi fi fi fi, fi fi fi, fi .

  fi fi, , - . fi, , , , .

  . 6. O , , .fi . fi , -fi. fi , .

  : fi fi.

  fi fi 10 .X. , . , -

  25

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • fi , fi . .

  , fi , fi .

  : fi . fi .

  fi fi fi 560 ..

  O fi fi fi - , 1200 .. , , 1184 ..

  : fi fi , . - fi .

  : , fi -fi fi, : ) (-, , ), ) fi, ) - fi .

  : fi , fi . fi .

  O fi fi fi - fi . fi fi - fi .

  fi fi fi, - , fi.

  : - fi - fi. , fi, -fi. fi fi - .

  . 1 :

  26

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • , fi - .

  : fi fi fi , 3 .., fi fi- . . fi fi -. fi fi, - , , , -fi fi, . .

  fi 1600 .. . fi . fi - fi , , . .

  fi .O , fi

  , . :

  . : fi

  , fi fi, fifi. fi fi, fi - .

  : fi -, fi . - : , , , . -fi fi .

  : fi . - fi 2 .

  : , . - 8 .. fi fi fi

  27

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • . fi -. fi N. - 7 .. , , N 612 ..

  : fi fi fi. fi - fi 3000 .. . fi fi -. fi . , I, ,fi , fi fi fi . fi fi, 1200 .. , -fi . . , 1100 .. , fi . fi 6 .. .O 146 ..

  : fi fi, 1200 ..

  : fi , 445 ..

  : fi I fi . , fi , fi .

  fi fi , , , fi fi, . , fi fi (fi + ), fi fi . ,fi . .

  fi .O fi, fi

  , fi fi .

  : , -, fi.

  28

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • . 2 fi fi : fi

  fi (. , ).

  : fi fi fi . . 8.. .

  O . fi -.

  : fi , fi .

  , .fi , fi.

  fi fi fi .: fi,

  , fi , fi, , , . , fi fi fi fi .

  : , fi . , .

  fi : fi , , , . fi , , . fi fi .

  : , , - . - fi, fi fi fi .

  , fi , (fi).

  29

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • : , fi. fi.

  : fi fi -. fi fi .

  : fi ( fi). - , , fi , fi - fi fi. fi fi . , fi fi , .

  Kfi, I , fi K, K . HM . K , . E, fi , . M, , fi- I A. fi.

  Kfi: fi fi K A. : fi fi fi ,

  Kfi fi .

  . 3fi : fi fi fi fi

  1280 .., fi , fi. O fi 33 fi , fi , .

  : fi , , . . O fi, , fi fi - fi .

  30

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • : fi fi. 50 . fi. , fi fi Nfi-, .

  : fi , - fi , , fi .

  fi fi .

  fi , , , fi.

  , fi , , - . -fi, fi fi fi -. , fi , fi - , .

  , .

  . 4 : fi

  . - fi , . fi -, , .

  : fi .: fi . : . : -

  .

  31

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • fi: fi . fi fi fi, fi. (O .)

  . 5 : fi fi, fi fi

  fi , . : , .

  O. : fi

  fi fi -, .

  fi : fi -, , 2 fi,. 29-33.

  fi fi: fi fi .

  . 6: 560-546 .. -

  . . 6-94 fi fi, -

  , fi . , , -

  , - fi .

  O fi fi fi, .

  fi fi fi . fi , , fi .

  2 fi fi fi.

  fi .

  32

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • fi: fi ., - . , : ) , ) fi fi ) fi , fi.

  O fi, fi, .

  fi fi fi .

  : 618-561 .. - . - . fi fi, : ) (717-680 ..), ) (679-630 ..), ) (630-618..).

  O fifi . , fi . O fi , 29 585 .., fi -. .

  fi . O fi fi . fi . -fi , fi fi , .

  O , fi fi . fi -.

  : . , fi fi -, fi. fi - . . fi 960 fi. fi fi (= Kfi ).

  33

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • : fi .

  : fi fi -fi fi . O fi - .

  fi: fi, . , . .

  fi: , fi , fi , fi .

  : fi , , . .

  fi : fi . fi. fi fi -.

  : O fi fi - ( I, . 51).

  : fi, -. 900 .. fi fi . , fi . . , 575 .., , , fi fi .

  fi, - fi , 75 fi.

  : . -, fi . fi fi fi fi . fi , fi, fi, fi.

  34

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • :

  fi, fi - , -.

  . 2 : , -

  fi . . fi fifi . O - . - fi fi .

  -. . fi , fi . , -, fi .

  . 4 : -

  , fi.

  -, fi .

  : fi fi fi fi . -. fi fi . , , ,fi fi .

  fi : fi .

  , : - fi , -

  35

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • .fi , fi , fi .

  . 6 fi fi fi

  fi : fi, fi , fi . Ofi fi , , , fi fi fi fi. fi fi fi. .

  . 1 : -

  fi fi, fi . fi fi , fi . - , .

  fi, fi .

  : fi -fi . fi fi , , , , fi .

  fi, .

  36

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • - . ( : .)

  fi - fi .

  fi fi , fi, fi - .

  . 2fi : ,

  - .

  . , fi -.

  fi, fifi , .

  . 5 fi : fi

  , , fi . . - , fi , - .

  O fi fi

  fi, fi, .

  , ( ), fi ( - ) .

  , fi, fi .

  37

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • O fi fi, . fi fi-, . .

  O fi fi, fi fi . - fi , fi- .

  fi , fi . 1 . - , fi - , fi , fi .

  :. 1. fi, .. 2. fi

  .. 4.

  .. 5. fi fi . fi

  . fi - fi .

  O fi -fi fi.

  O fi fi . fi. , fi .fi fi , fi , fi fi fi . fi - .

  Ofi: fi . , fi -

  38

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • , , -, , fi . O fi- fi fi fi. . - fi . O fi -. fi -, fi fi.

  O fi fi fi fi . -fi. fi fi . fi fi . fi fi , - fi , fi fi.

  A fi: fi fi - fi . fi fi , fi -, fi fi fi . , fi , , fi .

  fi - fi fi . fi fi fi fi- fi .

  fi , - : fi - , , , fi , . -fi fi .

  . (. 1-5) - fi , (. 5) - fi , -

  39

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • , fi . .

  fi fi, fi - -. (. - ), fi, , , , .

  A B

  A. E 1. , -

  fi fi - . N - . fi : fi -

  . fi fi -fi, . , fi . fi , fi fi fi fi . (B. O Hfi fi .)

  fi : ) fi - fi, ) , ) : fi fi , - .

  , fi.

  , fi , , .

  .

  40

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • fi fi :fi , , - , fi fi : fi fi , . Afi - , , fi , , - fi fi . .

  2. N Hfi - , -fi . T fi ; fi : ,

  , , , -, fi, .

  : fi fi fi , fi . fi fi , , fi fi, . fi fi. fi 8 .. . fi, fi fi .

  : , fi fi. , fi , fi -.

  , fi fi , fi .

  - .

  -, fi fi .

  : . ,

  41

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • fi, fi fi fi fi.

  : . . fi- fi . - . (. ).

  : . - fi . , , , (. - ).

  3. O Hfi fi fi fi, , fi - . N .O fi

  . fi , .

  . 4 , fi, - , . fi fi .

  . 5 6 fi fi , fi, , fi. fi fi, , . (B. O Hfi fi .)

  4. [...] fi, O ( 415-416) fi -: fi / , - . ) N . ) N fi

  42

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • fi -. ) . O

  , fi fi .

  . -, , fi fi.

  O fi , , - fi , fi - fi O. . , . , .

  ) fi , .

  fi fi fi fi . , , . fi , fi.

  fifi, (internet), fi -.

  fi , , , fi - fi . , -, , fi fi.

  B. , fi fi

  : fi

  fi fi .

  43

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • fi :) , ) , ) -.

  O fi , , : .

  , - .

  O fi fi .

  . A Hfi

  E , , .A O; : ) fi fi -

  .) O , :

  fi . fi . fi.

  O. , O, -.

  B

  1. fi fi ( - , fi ). fi fi . N fi fi . N fi-

  44

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • , , . . 1-6 fi

  fi fi, -fi .

  fi, fi fi .

  , . 1: , , , . 2: , . 5: .

  fi fi . fi fi . . 5, fi -, , . 1-5 . fi - fi. - fi -.

  fi fi . - . (. ), , . O fi fi fi fi .

  fi fi, - fi fi . fi fi fi .

  , fi .

  2. O fi fi fi , fi . ;O fi fi fi fi fi ,

  fi fi . fi -

  45

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • , fi fi ... fi fi fi - .

  3. O ( 415 ..) fi fi. N - , fi fi fi-. O, 415-430fi , . fi, fi . ' fi , fi , , fi ' fi. fi , ' fi ' , fi , fi . ' , ' ' ' ' fi fi fi .

  (. )

  . 4 B .

  4. , fi fi -

  46

  HPOOTOY ITOPIE: KEI (I)

 • . N .

  O: :

  ()

  fi

  47

  ENOTHTA 1: I, 1-5, 6

 • O , - .

  fi , fi. O : fi fi . , . fi -, . O fi, , , . , K . , . , fi - fi , .

  fi , -. fi , fi . O - . , fi, fi fi. .

  O fi fi - . O , . fi fi - , - . O -. fi , . . fi , -, fi .

  , fi fi -. , fi . O fi fi 11 fi.

  48

  I, 7-28BIBIO PTO (I), KEI

 • fi . fi fi . O - fi , fi. O , , fi, , fi -, . O -, . O , fi -, . fi , , fi fi fi . .

  O fi . - , fi fi , fi -. O fi fi. . fi- fi . O fi, , . , , . . fi , .

  O . fi , - fi . , - , fi . fi - fi fi-. O . O . fi. , fi fi fi fi . O fi . fi .

  49

  EPIHH I, 7-28

  -