Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του...

of 13 /13
Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωνα O Γηα θάζε απάληεζε πνπ δίλεηε είλαη θαιό λα ηε δηθαηνινγείηε, γηα θαιύηεξε εκπέδωζε ηωλ Νόκωλ. O Τελ απηναμηνιόγεζή ζαο λα ηελ νινθιεξώζεηε κέρξη ηηο 24/4/20

Embed Size (px)

Transcript of Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του...

Page 1: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωνα

O Γηα θάζε απάληεζε πνπ δίλεηε είλαη θαιό

λα ηε δηθαηνινγείηε, γηα θαιύηεξε

εκπέδωζε ηωλ Νόκωλ.

O Τελ απηναμηνιόγεζή ζαο λα ηελ

νινθιεξώζεηε κέρξη ηηο 24/4/20

Page 2: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 1 Όηαλ ζε έλα ζώκα δελ αζθείηαη δύλακε ή ε ζπλνιηθή

δύλακε πνπ ηνπ αζθείηαη είλαη κεδέλ, ηόηε…

Α) Αλ είλαη αθίλεην, παξακέλεη αθίλεην.

Β) Αλ θηλείηαη ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα

Γ) Σηακαηάεη λα θηλείηαη.

Γ) Ξεθηλάεη λα θηλείηαη

Δ) Αλ θηλείηαη, ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα πνπ

κεηώλεηαη.

Page 3: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 2 ____________ είλαη ε ηάζε ηωλ ζωκάηωλ λα

αληηζηέθνληαη ζε θάζε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ηνπο

θαηάζηαζεο.

Α) Γύλακε

Β) Αδξάλεηα

Γ) Τξηβή

Γ) 1νο Νόκνο Νεύηωλα

Page 4: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

Δάλ ηξαθάξεη έλα κεραλάθη κε έλα θνξηεγό,

κεγαιύηεξε αιιαγή ζηελ ηαρύηεηά ηνπ (ή

παξακόξθωζε) ζα έρεη ην…

Α) κεραλάθη

Β) θνξηεγό

Γ) θαλέλα, ζα έρνπλ ηελ ίδηα

Γ) εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηά ηνπο

QUIZ 3

Page 5: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 4 Έλα θηβώηην έρεη βάξνο 20Ν θαη ηζνξξνπεί ζε έλα

ηξαπέδη. Τόηε ε θάζεηε αληίδξαζε Ν ηεο επηθάλεηαο ηνπ

ηξαπεδηνύ ζα έρεη κέηξν…

Α) 20Ν, κε βάζε ηνλ 3ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Β) 20Ν, κε βάζε ηνλ 2ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Γ) 20Ν, κε βάζε ηνλ 1ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Page 6: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 5

Τν θιηηδάλη ηζνξξνπεί γηαηί ε F1 είλαη ίζε κε ηελ …

Α) F1

Β) F2

Γ) F3

Γ) F4

Page 7: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα νξηζκέλεο κάδαο, ηόζν πην _________

κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηά ηνπ.

Α) γξήγνξα

Β) αξγά

Γ) ξπζκηθά

Γ) ζηαζεξά

QUIZ 6

Page 8: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

Όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζε έλα άιιν (δξάζε),

ηόηε θαη ην δεύηεξν αζθεί δύλακε ______________

ζην πξώην (αληίδξαζε)

Α) κεδεληθή

Β) ίζνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο θνξάο

Γ) ίζε

QUIZ 7

Page 9: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

Δάλ ηξαθάξεη έλα κεραλάθη κε έλα θνξηεγό,

κεγαιύηεξε δύλακε αζθεί…

Α) ην κεραλάθη ζην θνξηεγό

Β) θαλέλα, αζθνύλ ίζε δύλακε

Γ) εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηά ηνπο

Γ) ην θνξηεγό ζην κεραλάθη

QUIZ 8

Page 10: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 9 Δάλ αζθήζω νξηδόληηα δύλακε ζε έλα ηξαπέδη, ζα κνπ

αζθήζεη ίζε θαη αληίζεηε δύλακε, άξα ε ζπληζηακέλε

ηνπο είλαη κεδέλ θαη ην ηξαπέδη ζα παξακείλεη αθίλεην.

Α) Σωζηό

Β) Λάζνο

Page 11: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 10 Η Γε έιθεη έλα κήιν. Τν κήιν ζα έιθεη ηε Γε κε

δύλακε…

Α) κέηξνπ πνπ δελ κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε

Β) πνιύ κηθξόηεξνπ κέηξνπ

Γ) ίζνπ κέηξνπ

Page 12: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 11 Έλα θηβώηην έρεη βάξνο 20Ν θαη ηζνξξνπεί ζε έλα

ηξαπέδη. Τόηε ε αληίδξαζε Β’ πνπ ζα αζθεί ην θηβώηην

ζηε Γε ζα έρεη κέηξν…

Α) 20Ν κε βάζε ην 2ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Β) 20Ν κε βάζε ην 1ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Γ) 20Ν κε βάζε ην 3ν λόκν ηνπ Νεύηωλα

Page 13: Αυτοαξιολόγηση Μαθητή: Νόμοι του Νεύτωναgym-laniteio-lem.schools.ac.cy/data/uploads/2019... · Νόμοι του Νεύτωνα o Γηα θάζε

QUIZ 12 Η αληίδξαζε ηεο F1 είλαη ε …

Α) F1

Β) F2

Γ) F3

Γ) F4