¹ ‌Œ¼¹ ¤‰½  ±€¹½

download ¹ ‌Œ¼¹ ¤‰½  ±€¹½

of 132

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Ένα Ωραίο Κόμικ!!!

Transcript of ¹ ‌Œ¼¹ ¤‰½  ±€¹½

 • (dn?*r

  Qt aMT rn

  Mi {o (lSS 1 790-04] 7) 'oq ' Aoq 0oq 5. loog 2006 lolo: NA AKlNA A, oo ooq 7, 1 51 25loo og: ooq TOOUoq vq 0vq: og Noo 0vo: v o K(v oq oUolov oo oo oov. Aoo voo, v, oo ofl, ooo_

  1o ooooo i1 ovo ov, oou doq o oo, xg 1 o Ko Eoo: Y0v voo T 210-36B-6954 : 210-363-4772. vg ovoo & OoU: o AKv0q Ta Megala Siilal islblished by A AK!A A, 7 Fragoklisias St GR -151 25 /arosi, Greece 2006 by he Walt Disney Comany Printed in E U

 • o 1?2o2 Dono2 o

  A" =l:ovo N ol]ol o NoNMNoAll P| TorylM oNNoMlMoN oYPoY l NBPl MlA KNo-Nl oYEl!Y oY -oEY AYMBoYN ElNl...

  N/N7

  KAYxo ANTIElMNo...

  a\

  ol NoMol' Al 5

 • 6 T MEA^ HP|M

 • l oMolT l-lll.] 7

 • a T MEA t-JPl

 • oM lN lTPl NEl llNoPA oY...

  ol oMoTN l 9

 • .'.ol EPglToY loNl-MoY olXoYP99Yo!

  MTlooNl! =Po lo!

  Eo =Po oMlJ loEP!

  lo A MA HlA

 • .'.oY oo Tll NAMN ANEE o

  MA PgTl]| oMg lt El]oY PXloYP lNAl

  MoNo Ml oo...

  ... OYME T{N ryl-'l NA Ao-Al olo llN PEl!

  0n!

  l l.lo'clT .., tlil'.| l

 • 2 MM Pl

 • YNEXlZoNHN M oNoMoN oY l-oYN Tl]N YlloN lo N-

  ToYM Ko-Ml] ENN NoMo...

  o l?9o2 Nono o

  Arro: o NoMoEN ElXTl=lPE lYo o oEloME N P-ElM! :EKl-Nl]oYME No-T Ml ETE-o Poo! oYM oloN...

  ..'ol o xo ToY ToN oxl MoNoN lJPoNl l E KPzl TloT, EN TlNEl oYT oN oNoYTE oN PoN!

  4gffiaz

  ol Nooll{ i 13

 • ll TA M HPi

 • A l:xooloN oEYT ol -Po Yo-l oYKME. {loYMlEl 1_.lll9El...

  YMBlNEl YooY N YM-BAlNEl o]N Y9-N lPNE|KAl oElooP{l TN,MooHI PoElNooIzMl...

  l oMolli.t l 15

 • 16 TA MA P|A

 • l TgP olo Pl T

  E:

  NEl! oY oBMl olN PXl oY NA oYA l ENN ooloo

  Ao l N PE|!

 • o l?9o2

  ol PMo ENo EToloY NoMoY E-oYN oMl oM l loMP NYM T oloYMENl], l,Yo l] l]N PooXlJ l

  ":-\1

  E

  ol oMolTll i

  NOnO2 e?

 • e voo:N El lM ol!P', o Y Pl oPlYo oYl Pl|Ml PoYP ToNTo o..

  ...ooY oPlElooK|JPoYE MlAo P9llNYNANlElMEN...

  2o ^ ME H,\

 • ...Po9NTA MlP o YloKTPo lATYXMA!

  ol ool l.] 2l

 • 22 AMEM PlA

 • \\\-

  P l o,l PoYZ!

  ol colT ;-il

 • EP To PM-MTo{-.]Mo!

  24 AME HPl

  oTE lNN Y; E9

 • AlJolNNoT,

  EPNM oNYPo ryPo oMMoN PMoMN

  lool!

  ol oMolT lC.l 25

 • ...l oY o No N lNoYPlo!

  N XPlZl, lll oY l=o Ml

  MTl...

  o' o METY, o NTl:o Ml Ml-.]olTl

  ry#> 4Poll_] loY l Ml-.lNl-.l EN lT{-]-

  26 ^M^ HP!,\

 • -/-t

  ol oolT Al 27

 • PoEl Po-Ellj lNll lMYoYNMll

  oP oY l9 9, PBol

  ))) ?

  Pl N oN Nll-.lol

  2a T ME HP|M

 • ol ooll.l l 29

 • TA EM HPi

 • ToP, NoMMlJN ENoXgPlElo o To T

  PABAo!

 • lE PA EYxo oYol(oYoI Hilooll AptiH!ot rPDo! oY rtilAl ln

 • l-.{ NEYTH ElM{-.]

  EP|MBl lYoY oY ZoY

  l] ol-.l, MPlo N M-

  oo]

  En oloPIM lNlll ll NK! ooYMolo ol PH oP oY PElN BTl oPoM !l'YTo olo Zl-lEl...

  o ]?8o2 Dono 7L 7:

  oxl! YTl-.lN TN oP B-o 9 o PAT{-i! Y_Ml PYl oN EBE

  ol cMOlT'.J Al 3:3

 • oYM! M l{-oPEl l ElXEl YEl:

  Nl! KoPgol YEIAEll{ EE

  BZ MPM!

  bo

  3/ MEA HPIM

 • Ellt Novo-|Kq Ao-EYTo lJ Yz-TlJ NMT Yo Ml ^lxl...

  0n' .

  \"0 )ii

  ...E ENAN tog r

 • 36 T MEA Pl

  - "------

 • Mnnr:rnroo ol-:ME' l] llK Xl ToKYTPO Pool YNI YoYToY loY rTPoBM,XPlMooloo TH oll NA Noll Kl ToN=PogN lPMoAoNNlloN ll. MlA N ol=ElYMo!

  Z* -i,--//z -2" / ...z.''-/ _a -

 • IA EPIIT]PA

 • MlNoYMlo AoM oPolJM T

  l NTI

  8 lrpo o tnHD

  A> no,olo THNNEg Yl-PTl], PMol TPlroEl] ol ENPgl o l-.lKoNTAl M-To oPE loYEl...

  \l;td

  oYMI oY -: l

 • o YT ol-ll N llTl E lPNl MoT To TPKEP

  fro,|n,l/t

  H lol oKooYl Xl PoHoYMo]o xH PlX-Tl M T /OYTPT oYl!

  '!-t

  lt T MEt )-l-]Pl,q'

 • \ ,-,

  C)| l.]cMc)l I l dl

 • N ll EN lPEMPoT To TPP...To lXN MlElol KoT M T

  Y oY!

  12 A MA HPi

 • oP Mlo l Tl llo-

  Y'|' lMNoo_J! Yo l-.lMlNEl9' 9P YlE

  METP|oPoYNE' NPo N

  ENTI MoY!

  o l?8o2 NrMr o o rN NrEL

  ol oMolT An! 43

 • A MEA HP|M

 • EN PXl MlA E|MH oYN MoPEl N Nl o Tl

  -A

 • ...' {-.l XlPoMNElA, ool Po-Al N AoYl To PgMENo

  lBZoT l PMM T

  /16 T MEA }{PlA^

 • l PlMA,YT || l] PMM

  Tl{ z9|]... ll... lol...:

  )el-t

  '(@,

  1

  o| NoMo!T lN /7

 • ol lNEZol IBZN TYPI oYPzloY KA ol BPAz^lol ToY ooY

  MPBo] oPo o TYMl o Y T -

  ol lKNoTl-.l T MNM MoY ElNl M-YPE o YTE ToY o=lMENoY oolTH !

  \)

  t8 T ME HPl

 • oPlE! o gPoKolo MoYl 9 YPlo PEEIN PoEg TrPKl'

  N PoPMl...

  Tl, oloN, El=, XgPl Nl-.{o T PMlKPH l MlBol, oTlE YTIPI oPo^olo Poo l

  MoYM l A YMBI

  ol NoMol'1' Atll 'a9

 • l N To o...

  _i,riill''lJ'ffi,.

  l Yo YTYolNl NoMo!

  5o T MM HPIA^

 • Al oP lNlll lP oY lo

  MPoY MYMoYT lMNoYo!lo MPoY MTA

  o lKo MoY Yl!

  A voo:o-ME oTl o lPoAN^YN lNoYPloPoo l NY{ll NEl oY...

  ol oMolT Al() 5I*ffin

 • Tg ovMP, E9 oo Pl]PlooY xHMAlZElMl EPA| oYPMoolToNoY EPlMNoYNN EoYN TPoBM ToYTo MMoYPEIJ...

  non!

  52 l M^ HPi

 • kn'"4

  ol oMolT tll 53

 • il T MEA HP|A

 • Elo YPoA YlP=NPoB-M oYMPl ToNZNYA...

  ol NoMolTN lN 55

 • ...oY lN olMNo NPl TN AozMl9l{ oN XllgN

  56 M Pl

 • M, Y Exl N NlMETol-l ENA oPo PoBl{MAl

  l K oMPlo oY Xl Kl

  ElNl Mll XPJ ToYM -

  ln e nl ll oMPlo KPoYZ ElNITolMo ll ToN YPo9 o =EPEEN lYN l]

  ol Mlol oY H-PoNl N KlN;

  MElol]AN XPTA oMo oYMoY El!

  ol NoMol tll 5,

 • e ,o:l ]l
 • I

 • Yl]N l]NoP N XoY/ PYl]oYM

  N NoMo MlPoNH l YTo-ElrH PMTlo-

  T], l'Yo loNoMAZETl...

  toA 9,nA o r8'

  A: vroo-oYM oTlo YPo Pl NE|El Kll]l Tool oY ToBoo ToYTo oMo_.-

  ol NoMol lll 6l

 • A-::xt-oYM l]No MoPQT9 NolEl o lMll o _oPY, o XlPo-o lA- oY MoPoYN NTTlo ^oMo...

  1tr

  l|

  c2 AMEA HPi

 • 2T talelMo YryooMo PolMTl N -PloPIEl lzMl oYPoKlo "Y9EPY"l

  ol {c)ol t. Ilntli\] 53

 • lll^

  t//t))r

  ))t

  54 A iJPln

 • ..'olM9 YTo To oM{lM]

  ol C.'olT" i'lilii 65

 • ,rla,A^

  l ll PoYl ToY PYEl-.ll KAPo

  o MEo Tl-.1l

  EM... M, l l l. o_ l X! Xl MPlMI l-.] M PKOYE l N 9l_

  l o MY^ooY PY!

 • o Mo nPJcocf e e6oilndn noJ nPnel vo woer n dPnUoscJv PoUPtw cou Kovrpoxp...pe n LrPct |ict nv oli Vct counooiel co e6o rr o6!

 • o ?eo2 Nono o

  xlo,l PElM,ElNl o loPoEgPEo oY TPI...

  rrYL

  To AEoMo AXNL KAlNoYPoPo9o 1A Tl lAMll ToyKAl l9 AYTO NA ]Al Ey!

  Ol ol ] -l!ll.] 69

  l lNl; TMIIETE ElToY; EN

  '

 • 7o MEAA HPl

 • ol oMoT li 7t

 • 72 ^ MEAA PlA

 • ol oMolT Al 7:i

 • N ! ool KoYN olN lAl{Mll{EMNZoMAE

  l MEl!

  E:t nlae:Ell! N Mo-Pl NA Y9-l o ToPlA N!

  74 ^ MEAA HP|A

 • o ?2o2 Nono o

  oY N oYN TH H MoYN KNEI zoYNo l N

  =oNoYN ool

  r#-{z:.?l i

  \21t

  A" r,oo:oYM ol A NlKlNN ME NEYP | TllYoll MP oY PIMENEI...

  ol oMolN AlN 75

 • ... lM NETo, N ME El To Xo

  l ol METoXE oY EBoY T ATPI

  'A^

  76 ^ MA Pl

 • XoYME Kl EM'.. o ElMl o XloY, o loYljINl o loY Al o NloY Nl o!

  NoP! oYMlMo!

  oe t:s:N NTZTYo oY ooYl]ElElNl olo KlANoYo...

  ol oMolT l ll 77

 • ...N Xl To MYMo ToY ]N PooNo l]YXEl I o o T lo loY ME TN ]MN oY...

  l

  s'-

  E:, n' oo oY Ell lPTllKNo o ZoYo, oN TN oolo l l TBoYPl...

  7a ^ M. HPIM

 • o K^o BE MEo ol NElMl Y l l Pl E -

  l Eo Kl oP!

  'd:j-

  -;

 • ao T ME HPl

 • o loYH lo NloYH ll =M-ol MZ MoY... KlXoYN llol l

  N -oY-

  r'

 • YEKTK N ToYHMT

 • o NTloY{l lNlo lo No

  o PlA ll!A l oY Ell

  PTl Kl o-TMNA!

  t rr

  i oMlTl'; llle) a3

 • A: voo:oYME oloN ol o NToNll lo llKo Kl Alo' o l YNo...

  Arro l.et o MYMo oY NTloY ENXP|AZE| oY l N PEl Po!

  a/ T MA HP|M

 • ol NoMlZo 9 Xo.l Ml Y l' YTol

  oi MOT(1 l a5

 • MlA KPOYAZIPYo BoM9N!

  YTYXo lNl l T{-]NlI PlBo Plool

  PlM oY PEl N l-]o MlA AMKPoAzlPA oY l PlEl] Y TN

  Yo ToM l Moo lA Ml

  6 r^ l^ 1 | lrrl^ Crl, l/\ /vc|/'\ l1rl-l\

 • ol oMOll'l'' | 87

 • ol v: YE, o {JTo E|Nl NMNo' To Ylo MoNlMo Alo...

 • Mtn voo lI El ToY XloYH,ToY loY Kl oY NTloY...

  O oMoiTN 89

 • o so:NoMo oYNloY Mol{El ENA oYElPoNoPlM...

  9o A M^A HPIM

 • To ol:vl vn:,olo, lBEBloNElT{lN 'l. PolMloY l ol ( EY-N l o oPMo lNoNl!

 • o ?eo f,rlr

  Arro on ANAI llN TIZY NKY TN l Y{-t ToYPllMTo oY NoMlMo!A: aov

  Ml YN-MENH KAT- ooYo oNMNKAl o Ao-N TA9_NoNTAl To olo YNoEYElT|]N T|ZYo XoPol

  ol OMTN lN

 • H nlzITEYlo l MNNool lNo-olMNol!oMo NElToY o-PlMoYT+l...

  ...XoPl YoolZEl }lN NE=Erzl ToY NoNMT...

  9 A M HPl

 • l oMC)i T ill 95

 • Tl-.lN P!TE To E MEN!

  96 TA ME,\ ):Pl^

 • vs: N|ZYYlZElN KlToY o-PlMoYT XgPlN oo-lzl TlJNl ToYTol El-...

  oY Pl To KloYPlotvloY PoM PloKPlo;

  \,i),L

  a^ ?^-=-- -_-\

  C)i Ml(ll \' 97

 • l El YTo lKlK M:

  98 MlA ):PiM

 • Ovs:, vraP, =lPEl o- o}.l...

  ... AooYHl, o EoMENo loBBo, Ml oMoooYMENo o.lol l TAPo