MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U...

of 392 /392
±‡bËÒ≤W «∞Iºr ¸¥U{OU‹ ±‡bËÒ≤W «∞Iºr ¸¥U{OU‹ «∞πLNu¸¥ÒW «∞∑Òu≤ºOÒW Ë“«¸… «∞∑Òd°OW Ë«∞∑Ju¥s «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ «∞ºÒMW «∞dÒ«°FW ±s «∞∑ÒFKOr «_ßUßw «∞LdØe «∞u©Mw «∞∂Ob«¨u§w

Embed Size (px)

Transcript of MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U...

Page 1: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

±‡bËÒ≤W «∞Iºr¸¥UOU‹

±‡bËÒ≤W «∞Iºr¸¥UOU‹

«∞πLNu¸¥ÒW «∞∑Òu≤ºOÒWË“«… «∞∑Òd°OW Ë«∞∑Ju¥s

«∞LIU°W°U∞JHU¥U‹«∞LIU°W°U∞JHU¥U‹

«∞ºÒMW «∞dÒ«°FW ±s «∞∑ÒFKOr «_ßUßw

«∞LdØe «∞u©Mw «∞∂Ob«u§w

Page 2: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

3

I- ±∫∑u¥U‹ «∞LbËÒ≤W

1- ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´rË¢∫∑uÍ Kv:

- ±cØÒd«‹ √ßUßOÒW °JqÒ Ë«•b… ±MNU 01 ¢LU¥s

- ±cØÒd«‹ ¢LOÒe °JqÒ Ë«•b… ±MNU 5 ¢LU¥s

- ±cØÒd«‹ «b±U§OÒW °JqÒ Ë«•b… ±MNU ¢Ld¥MUÊ.

2- ±cØÒd«‹ ö§OÒW.√bÒ‹ «∞LcØÒd«‹ ∞LFU∞πW °Fi «_îDU¡ «∞Ò∑w ¢R£Òd ßK∂U Kv «∞∑FKÒLU‹ «∞öÒ•IW.

II- «ß∑Gö‰ «∞LbËÒ≤W

> ô ¢FuÒ÷ ±bËÒ≤W «∞Iºr «∞J∑U» «∞Lbßw Ëô ¢FuÒ÷ ØdÒ«” «∞Iºr.

> «∞LbËÒ≤W √œ«… ¥º∑FOs °NU «∞LFKÒr :

- ô≤∑IU¡ ¢LU¥s ±MUß∂W ∞K∑FKÒr «∞Lº∑Nb·.

- ù£∂U‹ «∞∑FKÒr Ë∞bLt ∞bÈ °Fi «∞L∑FKÒLOs √Ë ∞bÈ ±πLuW ±∑LOÒe… ±MNr

¢ºL «ß∑Fb«œ¢Nr °UùU≠W.

- ∞∑b¸¥V «∞L∑FKÒLOs Kv √≤ADW «ùœ±UÃ,

- ù≤πU“ √≤ADW ö§OÒW ±bÆIW Ë≥Uœ≠W √£MU¡ ≠∑d«‹ «∞∑FKÒr √Ë ≈£d «∞∑IOOr

Ë«∞∑AªOh.

Page 3: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

4

III- «ß∑FLU‰ «∞LbËÒ≤W

1- ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r.> ¢∂b√ ØqÒ ±cØÒd… ±s ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r °U∞∂OU≤U‹ «∞∑ÒU∞OÒW :

√- «∞LUœÒ… Ë«∞Lº∑uÈ «∞∑FKOLw.

»- «∞JHU¥W «∞HdOW.

Ã- «∞MÒAU◊ ˱πU∞t.

œ- «∞Nb· «∞LLOÒe.

> ¢∫∑d ≥cÁ «∞LcØÒd«‹ Æb¸ «ù±JUÊ ¢b¸Òà «∞BÒFu°W.

> ¥LJs «ß∑FLU‰ «∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW Ë«∞LcØÒd«‹ «ôb±U§OÒW ±s Æ∂q ØU≠W ¢ö±Oc

«∞Iºr.

√±ÒU ±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ≠∑ªBÒh ∞K∑Òö±Oc «∞ÒcÍ ¢ºL «ß∑Fb«œ«¢Nr °UùU≠W, œËÊ

√Ê ¥∑ªc «∞Ld˸ ≈∞v ±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ±d˸« «§∂U¥ÒU ≠w ¢LAw «∞∑FKÒr.

Ë°U∞∑ÒU∞w ≠S≤Òt ∞KLFKÒr «î∑OU √≠Cq ß∂q «ôß∑Gö‰ Ë«¢ÒªU– Æd« ≤πUW «∞FLq

´Kv ÅMn ±s «_ÅMU· «∞LcØu¸….

> ±bËÒ≤W «∞Iºr °ÓMÚp ∞LªeËÊ √≠JU ¢ºL °∑u“¥l ±πU‰ «∞Lb«îq «∞LLJMW

∞Lª∑Kn √≥b«· «∞∂d≤U±Z.

> «∞u™OHW «_Ë∞v Ë«_ßUßOÒW ∞KLcØÒd«‹ «∞ªUÅÒW °U∞∑b¸¥V Ë«∞bÒ´r ≥w: «∞∑Ld¥s

(±s ¢LdÒÊ - ¥∑LdÒÊ). Ë«∞u™OHW «∞∏ÒU≤OÒW ≥w «∞∑AªOh Ë«∞FöÃ.

> «ô©ÒöŸ Kv «∞∑ÒLU¥s «∞LI∑d•W dËÍÒ Ë–∞p °Nb· «∞IOUÂ °FLKOÒW «ô≤∑IU¡

«∞Ò∑w ¢LKONU UDW «∞eÒ±s «∞LIdÒ¸ √Ë «∞Nb· «∞LºDÒd √Ë «∞∫U§U‹ «∞HFKOÒW ∞KL∑FKLOs

˱º∑u«≥r «∞∫IOIwÒ.

Page 4: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

5

2- ±cØÒd«‹ «∞FöÃ> ≥w ±cØÒd«‹ ¢N∑rÒ °Föà ≤LU–à ±s «_îDU¡ «∞NU±ÒW, ¢Kp «∞Ò∑w ¢rÒ √îc≥U ±s

¢∫KOq Ë«ßl ù≤πU“«‹ «∞∑Òö±Oc.≥c« Ë¥LJs ∞KLFKÒr √Ê ¥πb ≤Hºt (√£MU¡ ≈ÅöÕ «∞∑IOOr

√Ë √£MU¡ «∞∑FKÒr) √±U ≤LU–à √îdÈ ±s «_îDU¡ ¢∑DKÒV ±Mt «≤∑Uà ±cØÒd«‹ «∞∑u§Ot «∞Ò∑w

¢∫uÍ :

- ≤LU–Ã ±s «_îDU¡.

- °Fi ±BUœ¸ ≥cÁ «_îDU¡.

- ≤LU–Ã ±s ±cØÒd«‹ «∞FöÃ «∞LMUß∂W.

> ±cØÒd«‹ «∞Föà ¢º∑FLq °Bu¸… ≠dœ¥ÒW ±s Æ∂q «∞L∑FKÒLOs «∞Òc¥s ¥u«§NuÊ

ÅFu°U‹ ±bÆÒIW ≠w √Í §e¡ ±s «∞∂d≤U±Z.

©d¥IW «ôß∑FLU‰∞JqÒ ±FKÒr •d¥ÒW «∞∑ªDOj ≠w «ß∑FLU‰ ±bËÒ≤W «∞Iºr.

Ë≤Fd÷ ±l –∞p °Fi «ù±JU≤U‹ °Nb· «∞∑Òu§Ot.

> «∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW ˱cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ¢º∑GqÒ √£MU¡ √≤ADW «∞∑FKÒr.

> ±cØÒd«‹ «ùœ±Uà ¢º∑GqÒ ≈£d ≈≤NU¡ «∞∑FKÒr «∞LMNπw, °Nb· «∞∑b¸¥V Kv «ùœ±UÃ

Ë/√Ë ¢º∑GqÒ ≠w °b«¥W «∞∑FKÒr ØuOFOÒW ¢FKÒr «œ±U§OÒW °Nb· Ël «∞L∑FKÒLOs √±UÂ

±AJq ¥∑u≠d ≠Ot «ùœ±Uà «∞L∑FKÒo °Nb· ±LOÒe ±FOÒs.

> ±cØÒd«‹ «∞Föà ¢º∑Gq ≈£d ¢FdÒ· √îDU¡ «∞L∑FKÒLOs Ë¢F∏d«¢Nr √£MU¡ «∞∑FKÒr

Ë/√Ë ≈£d «∞∑IOOr Ë«∞∑AªOh. ±l «∞FKr √≤ÒMU ∞r ≤Q‹ Kv §LOl «_îDU¡ Ë√ß∂U°NU

Ë¢dØMU ∞KLFKÒr ±πUô ∞ö§∑NUœ °U∑∂U «∞EÒdË· «∞ªUÅÒW «∞∑w ¥u«§NNU ±l ¢ö±OcÁ.

Page 5: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW
Page 6: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

*«∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW

*«∞LcØÒd«‹ «ùœ±U§OÒW

*±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe

Page 7: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

œ∞Oq «ß∑FLU‰ ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r

√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

√§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

√Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «_©u«‰

√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞ºÒFW

√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm, «∞Nm, «∞bØm, «∞m)

√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞A∂JW

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

√ßr «∞Lº∑IOLU‹ «∞L∑FU±b… Ë«∞Lº∑IOLU‹ «∞L∑u«“¥W

√•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°ÒFU‹

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ

˧Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ

˧Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_ÆqÒ

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

«∞JHU¥W«∞Nb· «∞LLOÒe«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW

¢dÆOr«∞LcØÒd…

1

2

3

7

8

9

11

21

71

02

32

42

4

51

81

12

31

41

61

22

5

6

01

91

52

921

7112

5282

7516

8627

7718

4979

301601

641841

961371

891402

702112

3363

031331

351751

081481

111611

221521

731041

981391

1444

9425

6898

161561

512022

31

22

9203

2636

3747

2838

89

701801

941051

471671

502

212

73

431

851

581681

711811

621721

141241

491591

5464

3545

0919

661

122

4161

3242

1323

4676

5767

4858

99201

901011

151251

771971

602

312412

8304

531631

951061

781881

911121

821921

341541

691791

7484

5565

2939

761861

222322

«∞LcØÒd…«ùœ±U§OÒW

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•qÒ Ë

FOU‹ ±A

Jq œ«∞ÒW °∑u™On

«∞FLKOU‹ ´Kv «_´b«œ

•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW

°U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq °∑u™On

îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq ≈≤LU¡

∞öß∑bô‰ «∞d¥UwÒ

8

Page 8: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’1•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ1

9

1) √Ô¸Ú°jÔ ØÔq] ÓbÓœÌ °U∞Ø∑ÓU°ÓW «∞∫ÓdÚ≠O]W «∞LÔMÓUß∂ÓW ∞ÓtÔ

√∞n ,¢ºFLUzW Ë√°FW Ëß∑uÊ4967

¢ºFW √ô· Ë£LUzLUzW Ë£ö£W Ëß∑uÊ3789

¢ºFW ¬ô· Ë£LUzLUzW Ë£ö£W Ëß∂FuÊ4691

ß∂FW ¬ô· Ëß∑LUzW Ë√°FW Ë¢ºFuÊ 3689

2) √ÓØÚ∑ÔVÔ d]ÆÚLOÒÎU «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßVÓ ∞J^q Ø∑ÓU°ÓWÌ •ÓdÚ≠O]WÌ

ß∂FW ¬ô· Ë¢ºFLUzW ËîLºW ËîLºuÊ..........

îLºW ¬ô· ËîLºLUzW Ë¢ºFW Ëß∂FuÊ..........

¢ºFW ¬ô· Ëß∂FLUzW Ëß∂FW ËîLºuÊ...........

√°FW ¬ô· Ëß∂FLUzW ËîLºW Ë¢ºFuÊ...........

3) √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ •ÓdÚ≠OÒÎU

4654............................................................................

4405 ............................................................................

4059............................................................................

6004............................................................................

Page 9: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’2

10

4) √•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ bœ «∞FAÓdÓ«‹

7637- 7064-7653-7633-7653

7638-5563-7603-8634

5)

√ - √Ôô•kÔ «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w £Ôr] √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓÁÔ

ÆOLÓWÔ «∞FÓöÓ±ÓW * 1010010001«∞Fbœ °U_¸ÆUÂ

«∞FÓbÓœÔ (1)*********** ***

******

«∞FÓbÓœÔ (2)*********

«∞FÓbÓœÔ (3)8057

«∞FÓbÓœÔ (4)7006

»- √Ø∑ÔVÔ ØÔ‰] ÓbÓœÌ °U∞∫ÔdÔË· :

«∞FÓbÓœÚ (1) : ...............................................................................................

«∞FÓbÓœÚ (2) : ...............................................................................................

«∞FÓbÓœÚ (3) : ...............................................................................................

«∞FÓbÓœÚ (4) : ...............................................................................................

Page 10: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’3

11

6) √Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

«∞Fbœ ¸ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÓÁ´ÓbÓœÔ ÓAÓdÓ«¢t¸ÓÆÚrÓ ÓAÓdÓ«¢t´ÓbÓœÔ ±µÓU¢t¸ÓÆÚr ±µU¢t

7504

...........8075

4086

6007

7) √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ±sÓ °ÓOÚs «∞LÓIÓbÓ±ÓW

4376/6876/4567/5157 /1848 /3075 /

8076/5067

«_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÓÆÚr

«∞LµÓU‹

«_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«¢NÓU

≠dÚœÍy

«_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÓbÓœ

«∞LµÓU‹

Page 11: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’4

12

8) √- √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ÓAÓdÓ«‹Ô ØÔqΩ ±MÚNÓU 602 :

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ØÔqæ ±MÚNÓU 03 .

9) √ÓØÓuΩÊÔ °U_Ó¸ÚÆÓU «∞LÔIÓb]±ÓW ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞LÓDÚKÔu°ÓWÎ

(√ßÚ∑ÓFÚLqÔ ØÔq] ÓÆÚrÌ ±Ód]…Î ËÓ«•bÓ…Î)

«_Ó¸ÚÆÓUÂÔ «_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞LÓDÚKÔu°ÓWÔ«∞∫Óq^

3 , 7 , 5 , 6§ÓLOlÔ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w ÓbÓœÔ ÓAÓdÓ«‹ Øq] ±MÚNÓU 74

5 , 0 , 8 , 4§ÓLOlÔ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w Ær ¬•ÓUœ≥ÓU 8 ˸ÓÆÚr ±µÓU¢NÓU 0

6 , 0 , 5 , 3§ÓLOlÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w Ær ¬ô≠NU 6

01) √Ô±Ó∏ΩqÔ «∞FÓöÓÆÓWÓ «∞AÓNÚLO]WÓ : ò.................. ∞ÓtÔ ≤HÚfÔ ÓbÓœ ±µÓU‹....................å

±sÓ «∞LÓπÚLÔuÓW ¬ ≤Ó∫ÚuÓ «∞LÓπÚLÔuÓW °U

5062063706271086375019

******

*******

7037890805627519562719937

¬

°U

Page 12: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ôœ±U§OÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’1

13

1) √Ø∑ÔV §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔJÓuΩ≤ÓW ±s 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ «∞]∑w ±ÓπÚLÔuŸÔ √ÚÆÓU±NÓU 71 ËÓ´ÓbÓœ ±µÓU¢NÓU 57

2) •ò¬å ±ÓπÚLÔuÓWÔ √Ó´ÚbÓ«œÌ ≠dÚœ¥ÒW

•ò°Uå ±ÓπÚLÔuÓWÔ √Ó´ÚbÓ«œÌ “ËÚ§OÒW

•ò§Uå «¢Ω∫ÓUœÔ «∞LÓπÚLÔuÓ∑ÓOÚs ò¬å Ë ò°Uå ≥wÓ ±ÚπÚLÔuÓWÔ «_´ÓbÓ«œ –Ó«‹ 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ «∞]∑w ÆÚr

Ad«¢NU 0 ˸Ær ¬ô≠NU 6 ˱πLuŸ √ÆU±NÓU 51 .

√¢rÒ «∞LªDÒj «∞∑ÒU∞w

Page 13: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’1

14

1) √ÔôÓ•kÔ ±ÓπÚLÔuÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ ò°Uå

√- √ÔØÓuΩÊÔ ±ÓπÚLÔuÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ òÅUå «∞]∑w ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ØÔqΩ ±MÚNÓU 36

»- √ÔØÓuΩÊÔ ±πLÔuÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ òUå «∞]∑w ÓbÓœÔ AÓdÓ«‹ ØÔqΩ ±MNU 36

Ã- √§OVÔ °‡ (îÓDÓQÓ) √Ë ÅÓu]«»Ï)

•«∞LπÚLÔuÓWÓ ò°Qå ±Ô∫Ú∑Óu«…Ï ≠w «∞LÓπÚLÔuÓW òÅUå

•«∞LπÚLÔuÓWÓ òUå ±Ô∫Ú∑Óu«…Ï ≠w «∞LÓπÚLÔuÓW °Uå

•«∞Fbœ 4362 ¥MÚ∑Lw ≈∞Óv «∞LÓπÚLÔuÓW òÅÓUå

œ- √ÔÅÚK`Ô ØÔq] îÓDÓS.

2) •«∞LπÚLÔuÓWÓ ò¬å «¢Ω∫ÓUœÔ «∞LÓπÚLÔuÓW ò°Uå= 8075 , 3057 , 7504 , 0875 , 0075 ,

0057 , 1075

•ò¬å ±πLuW «_´ÓbÓ«œ «∞Ò∑w bœ ±µU‹ ØÓqæ ±MNU 57

√¢rÒ «∞LªDÒj «∞∑ÒU∞w

°U

Page 14: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ1

’2

15

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

3 ) √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓMY «_Ó´ÚbÓ«œ «∞∑]U∞OÓW :

√- ÓbÓœÔ Ad«¢t 601 ˸Ær ¬•UœÁ ¥ºUËÍ ±ÓπÚLÔuŸÓ ÓÆÚLwÚ ÓAÓdÓ«¢t ËÓ¬ôÓ≠t

»- ±ÓπÚLÔuŸÔ ÓÆÚLwÚ ÓAÓdÓ«¢t ˬ•UœÁ 81ËÓ´ÓbÓœÔ ±µÓU¢t 03

Ã- ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t «_Ó¸Ú°ÓFÓW 63

œ- ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t «_Ó¸Ú°ÓFÓW 12 ËÓ¸ÓÆÚrÔ ±µU¢t 6 °Hu‚Ô ÓÆÚrÓ ¬ô≠t °‡ 2 ˸ÆrÔ ÓAÓdÓ«¢t FÚnÔ ÆÚr

¬ô≠t

Page 15: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

1

’3

16

4) «∞FÓbÓœÔ «∞ºΩdÒÍÒ ∞∂ÓDUÆÓW √°w «∞∂ÓMÚJO]W ±JÓuΩÊÏ ±s 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ :

•±ÓπÚLÔuNU 81

•¸ÓÆÚrÔ «üôÓ· √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ÓÆÚr «∞LµÓU‹

•¸ÓÆÚrÔ «ü•Uœ √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ÓÆÚr «∞LµÓU‹

•«∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚs ØÔqΩ ÓÆÚrÌ ËÓ«∞]cÍ ¥ÓKOt ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î 1 .

*±ÓU≥ÔuÓ ÓbÓœÔ ≥ÓcÁ «∞∂DÓUÆÓW ?

5) ÆrÔ ¢ºÚπOKw °U∞LÓbÚ¸ÓßÓW ±ÔØÓu]ÊÏ ±s √°FW √Ó¸ÚÆÓUÂÌ :

•±ÓπÚLÔuÔNÓU 42

•«∞HÓdÚ‚Ó °ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓÆÚrÌ ËÓ«∞cÍ ¥ÓKOt ±Ô∂ÓU®dÓ…Î ≥u ≤Hºt

•§ÔcÓ«¡Ô ÓÆÚr ¬ôÓ≠t ËÓ¸ÓÆÚr ¬•ÓUœÁ 72

•¸ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«¢t √ÅÚGÓdÔ ±sÚ ÓÆÚr ±µÓU¢t

*±ÓU ≥u ÓbÓœÔ ¢ÓºÚπOKw °U∞LÓbÚ¸ÓßÓW ?

Page 16: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU’12

17

1) √Ó•ÚºÔVÔ :

•5 + 001 * 6 + 0001 * 3 = ......................

•6 + 01 * 7 + 001 * 7 + 0001 * 7 = ..................

•01 * 5 + 0001 * 5 = ..................

•6 + 0001 * 7 = ......................

2) √¢rÒ «∞Hd«U‹ «∞∑ÒU∞OÒW °U_Ó´ÚbÓ«œ «∞LMUß∂ÓW

3705 = 0001 * ............. + 01 * ............... + ..............

4086 = ........... * 6 + ............ * 8 + ........................

7573 = ................ * 3 + 001 * ............. + ............ *5 + ..........

3) =1 , = 01 ,= 001 ,= 0001

√∂d ÓsÚ ØqÒ ÓbÓœÌ °Uß∑FLU‰ LKOÒ∑w «∞Cd» Ë«∞πLl ≠w ¬ÊÓ ËÓ«•bÌ.

«∞J∑ÓU°ÓWÔ «∞LÔMÓUß∂ÓWÔ «∞Fbœ °U_¸ÆÓUr

1......... * ...... + ......* ...... + ....... * .....................

2 ............

3 ............

Page 17: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

4) √Ø∑VÔ ØÔq] ÓbÓœÌ °UßÚ∑FÚLÓU‰ «∞C]dÚ» Ë«∞πLÚl £rÒ √Ó±Ú∏ΩKÓW.

«∞Fbœ «∞J∑ÓU°ÓWÔ «∞LÔMÓUß∂ÓW ∞KFÓbœ ¢ÓLÚ∏OqÔ «∞FÓbÓœ

5423

3604

0405

5) ¢ÓLÚKpÔ ±ÔMÓv 5374 ±ÓKΩOLÎU ©ÓKÓVÓ ±MNÓU √îu≥‡‡‡U ≥AÓUÂÏ °ÓFÚiÓ «∞IDÓl «∞MÒIbΩ¥]W ±s ≠µ‡‡‡W

«∞b¥MÓU.

√- √¢rÒ «∞∫Ku‰ «∞∑ÒU∞O]WÓ :

- °Iw ∞LMv 5371 ±KÒOLÎU, Ør √DXÚ _îONU?

6) ¥ÓLÚKpÔ «°d«≥OrÔ 5832 ±KÒOLU, √DUÁÔ √°uÁ °FiÓ «∞IDÓl «∞MIb¥W ±s ≠µÓW œ¥MUÌ Ë«•bÌ.

√- √Ô¢r^ «∞∫ÔKÔu‰ «∞∑U∞OW:

= 1 , = 01, = 001, = 0001

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU’2

18

537 4

..... + ......

537 4

..... + ......

537 4

..... + ......

537 4

..... + ......

2

Page 18: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU’32

19

»- ≠ÓdÕÓ ≥AÓUÂÔ ËÓÆÓU‰Ó ò¥ÔLÚJMÓMw «üÊ ®ÓdÓ«¡Ô ØdÒ…Ì £LMNU 5 œ≤U≤Odå

Ør √DÓv «_»Ô ∞NAÓUÂÌ ? √KÒq ≈§U°∑w

7/ ©ÔKV ±sÚ √±OsÌ ±ÔIÓUÓ≤W «∞Fbœ¥s 5863 Ë 5683 ≠ÓJÓ∑ÓVÓ :

5863 <5683 _ÊÒ >+ 586 >+ 568

√- ±U–« ÆBÓbÓ √±OsÏ °NÓcÓ« «∞∑]FÚKOq ?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

»- √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÓ «∞LÔIÓUÓ≤ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW °ÓOÚsÓ ØqÒ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ó≤ÚºÔZÔ ÓKv ±MÚuÓ«‰ √Ó±OsÌ ∞∑ÓFÚKOq

≈§ÓU°Ó∑w

0582 >0852 _ÓÊ] : ............... + ............. >............. + ..............

4075 >4705 _ÓÊ] : ............... + ............. >............. + ..............

5805 >0855 _ÓÊ] : ............... + ............. >............. + ..............

7006 >0706 _ÓÊ] : ............... + ............. >............. + ..............

........ + 0001

..... + ......

........+ 0002

..... + ......

........ + 0003

..... + ......

........ + 0004

..... + ......

>

Page 19: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’42

20

8 - ∞∑ÓFÚKΩqÓ “Ó¥ÚMÓVÔ ±ÔIÓUÓ≤ÓWÓ «∞FÓbӜӥÚs 3705 Ë 5075 ØÔ∑∂XÚ :

5073 >5075 _ÓÊ] 0003 >0005

√- ±ÓU–« ÆBbX “Ó¥ÚMÓVÔ °Nc« «∞∑ÒFKOq ?

..........................................................................................................

»- √l «∞FÓöÓ±ÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ °ÓOÚs ØÔqΩ ÓbӜӥÚs (<√ÓËÚ >)

ËÓ√≤ÚºÔZÔ Kw ±MÚuÓ«‰ “Ó¥ÚMÓVÓ ∞∑ÓFÚKOq ≈§U°Ó∑w

0872 >3295 _ÓÊ] :

5086 >4807 _ÓÊ] :

3609 >6485 _ÓÊ] :

0587 >5079 _ÓÊ] :

9/ √l ö±W «∞LIU≤W °ÓOÚsÓ ØqÒ ÓbÓ¥Ús Ë√KΩq ≈§U°Ó∑w ≠w ØqΩ ±Ód]…Ó

4685 >6405 _ÓÊ] :

3692 >3926 _ÓÊ] :

6703 >5073 _ÓÊ] :

8095 >8905 _ÓÊ] :

0587 >6995 _ÓÊ] :

9097 >9907 _ÓÊ] :

Page 20: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’52

21

01 - √ - √¢ÒVÔ «_´ÚbÓ«œ «∞∑ÒU∞OW ¢ÓBÓUÔb¥ÒU

507 4 , 705 4 , 057 4 , 075 4 , 007 4 , 005 4 , 006 4

..........................................................................................................

»- √¢ÒVÔ «_´ÚbÓ«œÓ «∞∑ÒU∞OÓWÓ ¢ÓMÓU“Ô∞OÒÎU.

508 3 , 056 5 , 568 7 , 046 4 , 596 1

..........................................................................................................

à - √¢ÒV «_´b«œ «∞∑ÒU∞OW ¢ÓBÓUÔb¥ÒÎU

678 4 , 805 3 , 607 4 , 593 2 , 058 3 , 786 4

..........................................................................................................

Page 21: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1 - §LÒFX “Ó¥ÚMÓVÔ ¥u «∞FOb ≥c« «∞LÓ∂ÚKÓmÓ «∞LU∞wÒ.

Ë√Ó´ÚDÓU≥ÓU Ë«∞bÓ«≥ÓU °ÓFÚiÓ «∞bÒ≤U≤Od ≠Ó∑Ó∫ÓB]KÓXÚ KÓv ±Ó∂KmÌ ≥Ôu √Ó•ÓbÔ «ù±JU≤O]U‹ «∞∑]U∞OÓW :

...... + 0001 ...... + 0002 ...... + 0003 ......+ 0004

........... ........... ........... ...........

√ - √¢rÒ «∞J∑U°U‹ «∞º]U°IWÓ °U_´ÚbÓ«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW.

» - ≠Ód•ÓXÚÚ “Ó¥ÚMÓVÔ ËÓÆÓU∞ÓXÚ ò«üÊÓ ¥ÔLÚJMÔMw ®dÓ«¡Ô ÆÓUÔ˸Ӆ DÚdÌ °‡ 6 œ≤U≤OdÓ ËÓ¥∂ÚIÓv ∞w

5841±w.

Ør √Dv «_°u«Ê ∞e¥MV ? √KÒq ≈§U°Ó∑w.

2 - ¥ÓKÚFÓVÔ √Ó•ÚLÓbÔ Ë√Ó±OsÏ Ë≈°d«≥OrÔ ∞ÔFÚ∂ÓWÓ «∞IÓ∂Úi ÓKÓv ÓbÓœÌ ±ÓπÚLÔuŸÔ √ÆÓU±t 12 . °Uß∑FÚLÓU‰

«_ßÚNÔr :

(- 001), (+ 001), (+ 0001), (- 0001)

≠ÓUßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ØÔqy ±MÚNÔrÚ 6 √ßÚNÔrÌ ≠ÓIÓjÚ.

«ù≤DöÓ‚ «∞uÅu‰

√•ÚLbÔ 587 3 ....................................... 583 5

√Ó±OsÏ ....... 593 4

≈°ÚdÓ«≥OrÔ 150 6 .......

√Ô¢r^ «∞KF∂W °LU ¥ÔMUßVÔ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ôœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU’12

22

2/1 œ

2/1 œ1 œ

2/1 œ

2/1 œ

Page 22: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√dØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’12

23

1) - ¢LÚKpÔ ßÓKÚLÓv ≠w •ÓBÒU∞∑NU 083 2 ±KÒOLU ËFÓXÚ ≠ONU «∞OÓuÚÂÓ °Fi «∞IDl ±s ≠µÓW œ¥MUÌ

Ë«•bÌ Ë°ÓFÚiÓ «∞IDl ±s ≠µW 001 ±KÒOr.

ÆU∞X ßKÚLÓv : «∞LÓ∂ÚKmÔ «∞ÒcÍ ¢Ó∫ÓBÓKÚXÔ ÓKOÚt ≥Ôu √•bÔ «∞∫ÔKÔu‰ «∞∑ÒU∞OW :

083 2 + ......... 083 2 + .......... ........ + ......... ....... + .......

085 4 087 5 0886 0897

√- √¢r^ «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞º]U°IÓWÓ °U_´ÚbÓ«œ «∞LMUß∂ÒW

»- «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓX ÓKOÚt ßÓKÚLÓv ±ÓJuΩÊÏ ±s 11 ÆDÚFÓWÎ ≤IbÒ¥WÎ.

. ØÓrÚ ÅÓUÓ‹Ú ¢ÓLÚKpÔ ≠w •ÓB]U∞∑NU ? KÒq ≈§U°∑w

2) ≥ÓcÁ «∞LÓ∂ÓU∞mÔ «∞Ò∑w √œÒîÓdÓ≥ÓU √Ó•ÚLÓbÔ Ë“¥ÚMÓVÔ ËßÓKÚLÓv

«∞IDÓlÔ «∞MIbΩ¥ÓWÔ «∞L∂ÓKÓmÔ °U∞LKOr

±∂Km ßÓKÚLÓv . 4 ÆDl ±s ≠µW œ¥MUÌ

. 6 ÆDl ±s ≠µW 05 ±w

. 7 ÆDl ±s ≠µW 5 ±w

±Ó∂ÚKÓmÔ √•ÚLÓbÓ. 6 ÆDl ±s ≠µW 1/2 œ

. 7 ÆDl ±s ≠µW 001 ±w

. 8 ÆDl ±s ≠µW 02 ±w

±Ó∂ÚKÓmÔ “¥MV. 7 ÆDl ±s ≠µW 2/1 œ

. 6 ÆDl ±s ≠µW 001 ±w

. 9 ÆDl ±s ≠µW 05 ±w

√- √•ºV «∞L∂Km «∞cÍ «œ]îÓdÓÁÔ Øqy ±MÚNÔrÚ

»- ±Ós «œ]îÓdÓ √ÓØÚ∂ÓdÓ ±Ó∂ÚKmÌ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§U°Ó∑w.

Page 23: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

3) - √¢rÒ ¢FÚLOdÓ «∞πÓbÚË‰Ó «∞∑ÒU∞w ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ ØqΩ ±Ód]…Î «∞dÒÆr ±dÒ…Ó ËÓ«•bÓ…Ì

±ÓπÚLÔuÓWÔ «_Ó¸ÚÆÓUÂ 4 , 6 , 1 , 2 3 . 0 , 7 , 5 9 . 2 , 0 , 6

√ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ –Í 4 √ÚÆÓUÂÌ

√ØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ –Í 4 √ÆUÂÌ

4) √ÓØÚ∑ÓAnÚ «ù≤Ú∑EÓUÂÓ ≠w ØÔqΩ ßKÚºKÓWÌ ËÓ√Ô¢ÓLΩrÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞M]UÆBÓWÓ :

581 2 583 3 585 4

040 3 541 4 052 5

5041 554 2 505 3

5) √¢rÒ ¢FLOd «∞πbˉ «∞∑]U∞w °U_Ó´Úb«Óœ «∞LÔMÓUßÓ∂ÓW

«∞FÓbÓœÔ «∞º]U°oÔ ∞ÓtÔ ±∂U®Ód…Î «∞FÓbӜԫ∞Fbœ «∞LÔuÓ«∞w ∞ÓtÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ËÓ¸ÓÆÚrÔ Ad«¢t 6

ËÓ¸Ær ±µU¢t 5

507 3

580 4

506 1

075 2

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√dØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’22

24

Page 24: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01’13

25

1 - √îÚ∑ÓBdÔ «∞J∑ÓU°ÓWÓ £Ôr] √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓπÚLÔuŸÓ.

003 1 + 007 2 + 005 3 = .............. + 005 3 = ..................

006 1 + 008 2 + 002 1 = 006 1 + ............. = ............

005 1 + 057 1 + 005 1 + 057 1 + ............. = ............

004 3 + 058 1 + 006 1 = ....... + 058 1 = ............

2 - √Ô≠ÓJÒpÔ √Ó•ÓbÓ «∞ÚFÓbӜӥs £Ôr] √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓπÚLÔuŸÓ

√ - 007 1 + 006 1

>+ 003 + >

>+ >

>

» - 005 3 + 006 2 = (0053 + ...) + 001 2 = ...... + ...... = .........

0043 + 0081 = ....... + (002 + 0081) = ...... + ...... = .........

0552 + 0072 = ....... + (003 + ......) = ...... + ....... = .........

0561 + 008 2

>+ 002 + >

> + >

>

0581 + 0032

>+ 007 + >

>+ >

>

Page 25: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’2

26

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

3 - √≤ÚπeÚ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :

564 2 675 3 834 5 974 3

743 1 + 825 2 + 825 2 + 347 2 +

....................... .......... ..........

4 - √ßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ Ø∑ÓU°Ó∑ÓOÚs ©ÓdÚ•O]∑OÚs ±s ØqÒ Ø∑ÓU°ÓWÌ §ÓLÚFO]WÌ.

000 2 + 000 3 = .......... 005 2 + 000 3 = .......... 003 1 + 004 2 = ..........

5 - √Ó•ÚºÔVÔ £rÒ √ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ ±s ØqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ÓLÓKO]∑ÓOÚs √ÔîÚdÓ¥ÓOÚs.

0007 - 0002 = ........... 0054 - 0003 = ........... 007 6 - 003 2 = ..........

3

Page 26: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’33

27

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

6 - √ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞ö]≠∑ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì ù¢ÚLÓU «∞ÚFÓLKO]W.

057305420031

....... + ....... = ....... ....... - ....... = ....... ....... - ....... = .......

7 - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì ÓLÓKO]WÓ «∞D]dÚÕ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ.

1 √Ó©ÚdÔÕÔ 003 2 + ±s 007 4

2√Ó©dÕÔÔ 056 1 ±s 057 3

3√Ó•ÚºÔVÔ «∞HÓdÚ‚Ó °ÓOÚsÓ 0054 Ë 0003

4√Ó•ÚºÔVÔ «∞HÓdÚ‚Ó °ÓOÚsÓ 0003 Ë 0007

8 - √¢r^ ØqÒ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±MI]jÌ °FÓbÓœÌ ±ÔMÓUßVÌ.

0007 - 0003 = 0004 0053 -0002=0051

(0007 + 005) - (0003 + .......) = 0004 (0053 + ....) - (0002 + .....) = 0051

(0007 + .....) - (0003 + 0002) = 0004 (0053 + .....) - (0002 + ....) = 0051

(0007 + .....) - (0003 + ......) = 0004 (0053 + .....) - (0002 + ....) = 0051

9 - √ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞eÒ¥UœÓ…Ó ∞∫ºÓU» «∞HÓdÚ‚ –≥ÚMOÒÎU.

0003 - 0051 = 0053 - ....... = ...........

0032 - 0081 = ...... - 0002 = ...........

0025 - 0592 = ...... - 0003 = ...........

0034 - 0582 = ...... - 0003 = ...........

0016 - 0573 = ...... - 0004 = ...........

007 5 - 099 2 = ...... - 0003 = ...........

Page 27: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’43

28

01 - √ - √≤Úπe «∞FLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓW :

287 4 346 5 075 6 000 7

753 1 - 854 2 - 375 4 - 574 3 -

.......... ........... ........... ...........

» - √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±s Å∫]W «∞M]∑OπÓW ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì °S≤ÚπÓU“ «∞ÚFÓLÓKO]W «∞ÚLÔFÓUغÓW.

........... ........... ........... ...........

........... + ........... + ........... + ........... +

........... ........... ........... ...........

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

Page 28: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØdÒ… «ùœ±U§OW•ºU»

’13

29

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

1- °ÓKÓGÓXÚ ÅÓU°ÓWÔ °ÔdÚ¢ÔIÓU‰Ì 0078 Øm °ÓUŸÓ ±MÚNÓU ÅÓU•∂ÔNÓU ≠w ±Ód]…Ì √ÔË∞Óv 5832 Øm £Ôr] 0572 Øm ≠w

±Ód]…Ì £ÓU≤OÓWÌ Ë «•Ú∑ÓHÓkÓ °U∞ÚJÓLO]W «∞Ú∂ÓUÆOÓW ≠w ±ÓªÚeÓÊÌ ∞K∑]∂Úd¥b.

°ÓFÚbÓ ±Ôb]…Ì ©ÓKÓVÓ ±MÚtÔ ¢ÓU§dÏ §ÔLÚKÓWÌ 0052 Øm ≠˧ÓbÓ 572 Øm ±sÓ «∞ÚJÓLO]W «∞ÚLÓªÚeÔË≤ÓW ∞ÓrÚ ¢ÓFÔbÚ ÅÓU∞∫ÓWÎ

∞ößÚ∑NÚöÓ„.

√ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLO]W «∞Ú∂ÔdÚ¢ÔIÓU‰ «∞ÚLÓªÚeÔË≤ÓW ?

» - ≥ÓqÚ √Ó±ÚJÓMÓtÔ ¢ÓKÚ∂OÓWÔ ©ÓKÓV «∞∑]U§d ? √Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

2- ¥Ô∂ÓOÒsÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ô «∞∑]U∞w ØÓAÚnÓ •ºÓU°ÓU‹Ì ≠w ÅÓOÚbÓ∞O]WÌ îöÓ‰Ó 3 √Ó®ÚNÔdÌ.

«∞AÒNd «∞ÚLÓbÓ«îOq °U∞bΩ¥MU «∞LBÓU¥nÔ °U∞bΩ¥MÓU «∞LdÓ«°OÔ °U∞bÒ¥MU

§u¥KOW 3002 5037 4485 .......

√Ë‹ 3002 ....... 7706 9151

ß∂∑L∂d 3002 4408 ....... 9602

√ - √¢r^ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ °NÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

» - √¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv ≥ÓcÓ« «∞ÚJÓAÚn.

ßÓπ]KÓXÚ «∞B]OÚbÓ∞O]WÔ √ÓØÚ∂Ód

«∞AÒNd «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ °U∞bÒ¥MU «∞∑]FÚKOqÔ

œÓîÚqÌ îöÓ‰Ó ®ÓNÚd

ÅÓdÓ≠ÓXÚ «∞B]OÚbÓ∞O]WÔ √ÓÅÚGÓdÓ

±Ó∂ÚKÓmÌ îöÓ‰Ó ®ÓNÚd

ßÓπ]KÓXÚ «∞B]OÚbÓ∞O]WÔ √ÓØÚ∂Ód

¸°Ú`Ì îöÓ‰Ó ®ÓNÚd

Page 29: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’23

30

«∞LcØdÒ… «ùœ±U§OW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

3 - ¥ÓLÚKpÔ √Ó•ÚLÓbÔ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU ¥ÓHÔu‚Ô ±Ó∂ÚKÓmÓ √ÓîOt °‡ 0571 ±KΩOLÎU . ¢ÓºÓK]rÓ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ±sÚ √Ó°Ot 4

œÓ≤ÓU≤OdÓ . «®Ú∑ÓdÓÈ ØÔqy ±sÓ «_ÓîÓuÓ¥Ús ±ÓπÓK]WÓ °‡ 0891±KÒOLÎÎU.

√ - œÔËÊÓ ≈§ÚdÓ«¡ √Ó¥]W ÓLÓKO]WÌ ±ÓU «∞ÚHÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ ±ÓU ÅÓUÓ « ¥ÓLÚKJÓU≤t °ÓFÚbÓ ®dÓ«¡ «∞ÚLÓπÓK]W ? √Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

» - ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò°ÓIwÓ ∞w 5815 ±w °FÚbÓ ®dÓ«¡ «∞ÚLÓπÓK]Wå.

. ØÓrÚ ØÓUÊÓ ¥ÓLÚKpÔ √Ó•ÚLÓbÔ ÆÓ∂ÚqÓ ¢ÓºÓKÒr «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÓU∞wΩ ±sÚ √Ó°Ot ?

. ØÓrÚ ØÓUÊÓ ¥ÓLÚKpÔ √ÓîÔuÁÔ ÆÓ∂ÚqÓ ¢ÓºÓK^r «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÓU∞wΩ ±sÚ √Ó°Ot ?

Page 30: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

’13

31

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

1- √°j °ºÓNr °OsÓ Øq Ø∑U°∑Os ∞MHÚf «∞Fbœ œËÊ •ºU» «∞Hd‚

000 7 - 000 5 002 6 - 000 3

000 6 - 008 2 004 5 - 000 2

003 5 - 009 1 000 6 - 057 2

002 7 - 007 4 003 7 - 003 5

058 5 - 006 2 003 5 - 000 3

000 5 - 007 2 005 7 - 000 5

2) √- √•ºV «∞Hd‚ °Os «∞Fbœ¥s 0034 Ë0581

»- √ÆbÒ 4 Ø∑U°U‹ √îdÈ ∞Nc« «∞Hd‚

0034 - 0581 =....................

.....-.....= ..... .....-.....= ..... .....-.....= ..... .....-.....= .....

3) √- √ô•k «_´b«œ «∞∏ö£W «∞∑U∞OW

570 4 948 3 405 6

»- √°∫Y s «∞HÔdÔË‚ «∞LÔLÚJMÓW °UßÚ∑FÚLU‰ bӜӥÚs ≠w Øq ±dÒ…

Page 31: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

32

±cØÒd… «∞∑LOÒe

’23 «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √§Ll Ë√©dÕ ≠w ≤DU‚ «_´b«œ «_ÅGd ±s 000 01

4 - «∞Hd‚Ô °ÓOÚsÓ ÓbӜӥÚs 0571

ØÓrÚ ¥ÓJÔuÊÔ ≥ÓcÓ«Ê «∞FÓbÓœÓ«Ê ? (√ÔÆÓbÒÂÔ 5 •ÔKÔu‰Ì KÓv «_ÓÆÓqÒ)

5 - √ - √Ô¢r^ «_Ó¸ÚÆÓUÂÓ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqÒ ÓLÓKO]WÌ.

947 6 . . . . . 4 . 8 . 4 8 . 3

. . . . -

5 8 4 3 -

. 5 . 5 -

. . 6 5 +

4 7 8 3 7 1 0 1 6 5 8 20 8 6 .

» - ØqÒ «_®JU‰ «∞LÔ∑ÓLÓU£KÓW ≠w ≤ÓHÚf «∞ÚFÓLÓKO]W ¢Ó∫ÚuÍ ≤ÓHÚfÓ «∞d]ÆÚr.

√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ «_Ó¸ÚÆÓUÂ «∞M]UÆBÓW.

Page 32: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1 - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞LºÚDÓdÓ…Ó ∞IÓOÚf ©Ôu‰ ØÔqÒ îÓjæ Ë√ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰

«∞ªjÒ ÆOf ©Ôu∞t °U∞BÒr ÆOfÔ ©Ôu∞t °U∞bÒßr

1

2

3

2 - √¢r^ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞∑]U∞OÓWÓ °U∞u•ÚbÓ… «∞LÔMÓUß∂ÓW.

. ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ÆÓUÓW «∞b^¸ÔË” : 8 ..................

. ÆOf ©Ôu‰ Ød]«” «∞IºÚr : 12 ...................

. ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ KÚl §ÓKOeÓ…Ì : 2 ............... Ë 5 ......

. ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ •Ób¥IÓW «∞ÚLÓMÚe‰ : 3 .................

. ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ©Ód¥oÌ : 7 .............................

. «¸Ú¢HÓUŸÔ LÓUÓ…Ì : 11 .............. Ë 5 ...........

. «¸Ú¢HÓUŸÔ ±µÚcÓ≤ÓW ±ÓºÚπbÌ 2 .........................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb·:√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t’14

33

Page 33: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’24

34

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb·:√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

3 - √¢rÒ ¢FLOd îÓU≤ÓU‹ «∞ÚπbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w °U_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW ØK]LÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ :

°U∞Br °U∞bÒßr °U∞L∑d °U∞bÒØr °U∞Lr

1 Â

1 ϧr

1 ϯr

1 ≥r

4 - √ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì Ë•ÚbÓ…Ó «∞ÚIÓOÚf «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÓÆÚrÌ .

5 7 3  8 1 4 År 5 8 3 2 œßr

...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ....... .......

5 - √ØÚ∑ÔVÔ Ë•ÚbÓ…Ó «∞ÚIÓOÚf «∞LÔºÚ∑ÓÓFÚLÓKÓWÓ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì.

482 ....... 563 .......653 ........5071 ........

œØr  œØr Â

6 - √ØÚ∑VÔ «∞IÓOÚfÓ °U∞u•ÚbÓ… «∞LÓDÚKÔu°ÓW.

√ - 8  = ........... År = .............. œßr

005 År = ............... œßr = ............ Â.

4 œØr = .............  = .......... œßr = ................. År

6 ≥r = ..............  = ..................... œØr

72 œØr = .................. Â

63 ≥r = ..................  = ..............œØr

Page 34: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’34

35

» - 063  = ........... œØr =.......... ≥r Ë ............ œØr

572 År = .............. Â Ë ............... År.

053 œßr = ............ œØr Ë .............. Â

6 ≥r Ë 5 œØr = .............. œØr = .................... Â

7 ≥r Ë 5  = ..............  = .............. œØr Ë......... Â

7- °∫ÓOÒMÓU ≥ÓcÁ «∞Ú∂MÓU¡Ó«‹Ô :

«∞∂MÓU¡Ó«‹Ô ÆÓOÚfÔ «¸Ú¢HÓUNÓU Ós «_Ó¸Ú÷

´LÓUÓ…Ï (1) 2 œØr Ë 1 Â

±µÚcÓ≤ÓWÔ ±ÓºÚπbÌ 3 œØr

±ÓbÚ¸ÓßÓWÏ 6 Â

´LÓUÓ…Ï (2) 1 œØr Ë 5Â

√Ô¸Ó¢ÒVÔ ≥ÓcÁ «∞Ú∂MÓU¡Ó«‹ ±sÓ «_Ó©ÚuÓ«‰ ≈∞v «_ÓÆÚBÓd.

8 - ¥ÓIÚDÓlÔ √Ó•ÚLÓbÔ ∞Kc]≥ÓU» ≈∞Óv «∞LbÚ¸ÓßÓW ≥ÓcÁ «∞D]d¥oÓ :.

±U ÆOf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞HUÅKÓW °Os ±ÓMÚe‰ √Ó•ÚLÓbÓ ËÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ?

«∞LbßW

«∞LMe‰

4 ≥r3 ≥r Ë 7 œØr

1 ≥r 57 Â

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb·:√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

Page 35: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

36

«∞LcØd… «_ßUßOW≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb·:√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

9 - ¢Ôd¥bÔ √±Ωw √ÊÚ ¢Ô∫OjÓ DÓU¡Ó ©ÓUË∞ÓWÌ Ë 6 ±ÓMÓUœ¥qÓ °ºÓHOHÓWÌ ≠ÓIÓb]¸Ó‹Ú ÆÓOÚfÓ ©Ôu‰ «∞º]HOHÓW

«∞ö]“±ÓW ∞KÚGDÓU¡ °‡ 6 Â Ë 54 År, ËÆÓOÚfÓ ©Ôu‰ «∞º]HOHÓW «∞ö]“±ÓW ∞KÚLÓMÓUœ¥q °‡ 4 Â Ë 8 œßr.

±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞º]HOHÓW «∞]∑w ¢Ó∫Ú∑ÓUÃÔ ≈∞ÓOÚNÓU √Ô±Òw ?

01- ≥ÓcÁ √ÓÆÚOºWÔ √Ó©ÚuÓ«‰ √Ó≠ÚdÓ«œ ÓUzKÓW √Ó•ÚLÓbÓ :

«_ «_» √•Lb ÅU°d ±d¥r

1 Ë86År 1 Ë8œßr 41 œßr 51 œßr Ë≤Bn 1 Ë6 œßr Ë3 År

√Ô¸Ó¢ÒVÔ √Ó≠ÚdÓ«œÓ ÓUzKÓW √Ó•ÚLÓbÓ ±sÓ «_Ó©ÚuÓ‰ ≈∞Óv «_ÓÆÚBÓd ? √Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

4

Page 36: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «ùœ±U§OÒW

’14

37

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t≤EU ÆOf

1) «∞LÓºÓU≠ÓWÔ «∞ÚHÓUÅKÓWÔ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ËÓ±ÓºÚJÓs ØÔqÒ ±sÚ ÓKw ËÓÅÓU∞` ±Ô∂ÓO]MW °U∞d]ßÚr «∞∑]U∞w :

√- √Ó¥^NÔLÓU ¥ÓIÚDÓlÔ √ÓÆÚBÓdÓ ±ÓºÓU≠ÓWÌ ∞Kc]≥ÓU» ≈∞Óv «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ?

»- ¥ÓbÚ¸Ô”Ô ØÔqy ±ÔMÚNÔLÓU •B]∑ÓOÚs ≠w «∞ÚOÓuÚÂ ËÓ«•bÓ…Ï ÅÓ∂ÓU•O]WÏ ËÓ√ÔîÚdÓÈ ±ÓºÓUzO]WÏ.

. ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¥ÓIÚDÓFÔNÓU ØÔqy ±MÚNÔLÓU °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ËÓ«∞ÚLÓMÚe‰ ?

2) ¢ÓLÚKpÔ ßÓOÒbÓ…Ï 3  Ë≤Bn ±sÓ «∞ÚIÔLÓU‘ îÓU©ÓXÚ ±MÚtÔ ≠ÔºÚ∑ÓU≤ÎU ¢ÓDÓK]VÓ 2  Ë52 År. ËÓ√Ó¸Ó«œÓ‹Ú

îOÓU©ÓWÓ ¢ÓM^u¸Ó…Ì ô°ÚMÓ∑NÓU ±sÚ ≤ÓHÚf «∞ÚIÔLÓU‘ ¢¢ÓDÓK]VÔ 8 œßr Ë5 År.

√. ≥Óq ¥ÔLÚJMÔNÓU –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w

». ±ÓU ©Ôu‰Ô «∞ÚIÔLÓU‘ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔNÓU √ÓËÚ ¥Ó∂ÚIÓv ∞ÓNÓU ?

±ÓMe‰ Kw

±Me‰ ÅU∞

«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW

591 Â52 œØr

4 ≥r Ë9 œØr

4 ≥r Ë

3 ϯr

1 ≥

r Ë

57 Â

Page 37: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1- √¢Q±Òq ≥cÁ «_ÆOºW

√- √Ó¸Ú°ÔjÔ °ªÓjÌÒ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞]∑w ¢ÓAÚ∑Ód„Ô ≠ONÓU ±ÓMÚÒe∞ÓWÔ «∞bÒØr ≠w ≤ÓHÚf «∞d]ÆÚr.

»- √Ó¸Ú°ÔjÔ °ªÓjÌÒ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞]∑w ¢ÓAÚ∑Ód„Ô ≠ONÓU ±ÓMÚe∞ÓW «∞ÚL∑Úd ≠w ≤ÓHÚf «∞d]ÆÚr .

2- ∞KÚuÔÅÔu‰ ≈∞Óv «∞ÚLÓ∫ÓD]W òÃå «≤ÚDöÓÆÎU ±Ml «∞ÚLÓ∫ÓD]W ò√å ¥ÓMÚ∂ÓGw √ÓÊÚ ¢ÓLÔd] •ÓU≠KÓWÏ °U∞ÚLÓ∫ÓD]W ò»å

±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOÒMÔtÔ «∞d]ßÚrÔ «∞∑]U∞w :

¢ÓIÔuÂÔ ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU≠KÓWÔ °‡ 6 ßÓHÓdÓ«‹ ≠w «∞ÚOÓuÚ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓ∫ÓD]∑ÓOÚs ò√å ËòÃå ±ÓU ÆÓOÚfÔ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w

¢ÓIÚDÓFÔNÓU ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑ÒLOÒe≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t’14

38

Ã

»

52 ≥r Ë7 œØr

73 ≥r Ë8 œØr

ϧr

Â

Â

Â

År

≥r

≥r

ϧr

Page 38: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe

’24

39

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

3- îÓU©ÓXÚ ßÓOÒbÓ…Ï 6 ±ÓMÓUœ¥q ±ÔdÓ°]FÓWÔ «∞A]JÚq ÆÓOÚfÔ KÚl «∞ÚuÓ«•b 2 œßr Ë5 År, ËÓ√Ó•ÓU©Ó∑ÚNÓU

°ßÓHOHÓWÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd ±MÚNÓU 584 ±w.

±ÓU £ÓLÓsÔ ≥ÓcÁ «∞º]HOHÓW ?

4- ∞BÔMÚl ≈©ÓUÌ ÅÔu¸Ó…Ì ¥Ó∫Ú∑ÓUÃÔ √Ó•ÚLÓbÔ ≈∞Óv 4 ±ÓºÓU©dÓ :

. ±ºÚDÓdÓ¢ÓOÚs ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚuÓ«•bÓ… 3 œßr Ë5 År

. ±ºÚDÓdÓ¢ÓOÚs ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚuÓ«•bÓ… 72 År

ËÓ§ÓbÓ MÚbÓ ≤Óπ]U «∞Ú∫ÓwÒ 3 ±ÓºÓU©dÓ ±sÚ «∞ÚªÓAÓV «∞ÚLÓMÚIÔu‘ ≥ÓcÁ √ÓÆÚOºÓ∑NU

ÆOf ©Ôu‰ «_ÔË∞Óv ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞∏]U≤OÓW ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞∏]U∞∏ÓW

1  21 œßr 31 œßr Ë5 År

√ÔßÓUbÔ √Ó•ÚLÓbÓ ÓKÓv «îÚ∑OÓU «∞ÚLºÚDÓdÓ… «∞]∑w ¢ÔLÓJÒMÔtÔ ±sÚ «∞∫ÔBÔu‰ ÓKÓv «∞ÚLÓºÓU©dÓ «∞]∑w ¥Ó∑ÓDÓK]∂ÔNÓU

ÅÔMÚlÔ «ù©ÓU.

√Ô´ÓKÒqÔ «îÚ∑OÓUÍ •ºÓU°OÒÎU.

5- ÆÓUÂÓ ÅÓU°dÏ °∑ÓdÚ¢OV √Ó≠ÚdÓ«œ ÓUzKÓ∑t ±sÓ «_ÓÆÚBÓd ≈∞Óv «_Ó©ÚuÓ‰ ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

ÅÓU°dÏ, ±ÓdÚ¥ÓrÔ, ≠ÓU©LÓWÔ, «_ÔÂ^, «_Ó»Ô

√- √Ô¢r^ √ÓÆÚOºÓWÓ √Ó©ÚuÓ«∞Nr °J∑ÓU°ÓW «∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW ±ÓJÓUÊÓ ØÔqÒ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ

Page 39: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd…«∞∑LOÒe

’34

40

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt ˱CUHU¢t

51 ..... Ë9 ..... 941 ....... 1 ....... Ë7 ....... Ë5 .......

51 ....... Ë5 ....... 1 ....... Ë86 .......

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ØÔqÒ ≠ÓdÚœÌ ±sÚ √Ó≠ÚdÓ«œ ≥ÓcÁ «∞ÚFÓUzKÓW

«_Ó» «_ÔÂÒ ÅÓU°dÌ ≠ÓU©LÓWÓ ±ÓdÚ¥ÓrÓ

ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰

Page 40: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞dÒ¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)’15

41

1- ¥ÓLÚÒKÔpÔ ±ÔdÓ°Òw œÓ§ÓUÃÌ 753 1 œÓ§ÓU§ÓWÎ °ÓUŸÓ ±MÚNÓU 584.

< ØÓrÚ ¥ÔLÚJMÔtÔ √ÓÊÚ ¥ÓAÚ∑ÓdÍÓ ±sÚ œÓ§ÓU§ÓWÌ ∞∑ÓBOdÓ ±ÓbÚ§ÓMÓ∑ÔtÔ ¢ÓFÔb^ 0051 œÓ§ÓU§ÓW ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

2- «®Ú∑ÓdÓ‹Ú ßÓOÒbÓ…Ï îÔCÓdΫ ËÓ¨öÓôÎ. √Ó´ÚDÓX «∞∂ÓUzlÓ ËÓ¸ÓÆÓWÎ ≤ÓIÚb¥]WÎ ±sÚ ≠µÓW 5 œÓ≤ÓU≤OdÓ. ≠ÓQÓ¸Ú§ÓlÓ ∞ÓNÓU

092 ±KÒOLÎU. °ÓKÓmÓ £ÓLÓsÔ «∞ÚªÔCÓd 0523 ±KÒOLÎU.

< √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs «∞ÚGöÓ‰.

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

3- ÆÔbÒ¸Ó £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ “Ó°ÔuÊÌ 528 7 ±w ±Ó∑]FÓtÔ «∞∑]U§dÔ °∑ÓªÚHOiÌ ÆÓbÚ¸ÔÁÔ 097 ±w ËÓ¢ÓºÓK]rÓ ±MÚt Ô

8 œ≤ÓU≤Od.

< √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ √Ó¸Ú§ÓFÓtÔ ∞ÓtÔ ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

Page 41: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

’25

42

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)

4- °ÓKÓGÓXÚ ÅÓU°ÓWÔ ∞ÓuÚ“Ì 0578 Øm °ÓUŸÓ ±MÚNÓU ÅÓU•∂ÔNÓU ≠w ±Ód]…Ì √ÔË∞Óv 5792 Øm £Ôr] 5323 Øm.

< √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚJLÒO]W «∞∂ÓUÆO]W ±sÚ ≥ÓcÁ «∞B]U°ÓW.

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...............................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

5- ¥ÓLÚKpÔ ¢ÓU§dÏ 734 ‰ “Ó¥Ú∑ÎU °ÓUŸÓ ±MÚNÓU 82 œØq ÆÓ∂ÚqÓ √ÓÊÚ ¥ÔeÓËÒœÓ ±Ó∑ÚπÓdÁ °JLO]WÌ √ÔîÚdÓÈ ÆÓbÚ¸Ô≥ÓU 3 ≥q

Ë5 œØq.

< √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLOW «∞e]¥ÚX «∞]∑w ¢ÓuÓ≠]dÓ‹Ú °LÓ∑ÚπÓdÁ.

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...............................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

6- ¢ÓuÓÆ]nÓ ÆDÓUÏ °LÓ∫ÓD]W ßÔußÓWÓ ËÓ°t 5011 ±ÔºÓU≠dΫ ≠ÓMÓeÓ‰Ó ±MÚtÔ 743 ±ÔºÓU≠dΫ ËÓ¸ÓØ∂ÓtÔ 931

±ÔºÓU≠dΫ

< √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ «∞ÚLÔºÓU≠d¥sÓ ÓKÓv ≥ÓcÓ« «∞ÚIDÓU MÚbÓ «≤ÚDöÓÆt ±sÚ ±Ó∫ÓD]W ßÔußÓWÓ.

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...............................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

Page 42: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

’35

43

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)

7- ®ÓdÓ´ÓXÚ «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ ≠w ¢ÓFÚ∂Ob «∞D]d¥o «∞d]«°DÓW °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW Ë«∞]∑w ¥Ó∂ÚKÔmÔ ÆÓOÚfÔ

©Ôu∞NÓU 21 ≥r.

QÓ≤ÚπÓeÓ‹Ú ≠w «∞ÚOÓu «_ÓË]‰ ±ÓºÓU≠ÓWÎ ©Ôu∞ÔNÓU 3 ≥r Ë7 œØr ËÓ≠w «∞ÚOÓuÚ «∞∏]U≤w 4 ≥r Ë53  ËÓ√Ó¢ÓL]X

«_Ó®ÚGÓU‰Ó ≠w «∞ÚOÓuÚÂ «∞∏]U∞Y.

< ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞ÚLÔFÓ∂]bÓ… ≠w «∞ÚOÓuÚÂ «∞∏]U∞Y

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ : ................................................................................

8- ¥ÓLÚKpÔ ¢ÓU§dÏ ∞ÓHOHÓWÓ ÆÔLÓU‘Ì ©Ôu∞ÔNÓU 3 œØr Ë5  °ÓUŸÓ ±MÚNÓU ≠w «∞ÚOÓuÚ «_ÓË]‰ 7  Ë5 œßr ËÓ≠w

«∞ÚOÓuÚÂ «∞∏]U≤w 8 Â Ë57 År.

< ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚIÔLÓU‘ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIÒw °NÓcÁ «∞K]HOHÓW ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ : ................................................................................

9- √ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ

7 ≥r Ë8 œØr

>

>

>

>

«∞ÚLÓMÚe‰Ô

«∞º^u‚

±Ó∫ÓDÒW «∞Ú∫ÓU≠öÓ‹

±ÓIÓd^ ÓLÓq

√Ó°w

Page 43: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

’45

44

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)

¢Ó∂ÚKÔmÔ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ±Ó∫ÓD]W «∞Ú∫ÓU≠öÓ‹ 61 ≥r °ÓOÚMÓLÓU ¢Ó∂ÚKÔmÔ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ «∞º^u‚ ËÓ±ÓIÓdÒ

´ÓLÓq √Ó°w 21 ≥r Ë5 œØr.

< ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ±ÓIÓdÒ ÓLÓq √Ó°w ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ : ...............................................................................

01- ¥ÓLÚKp √Ó°w ≠w œÓ≠Ú∑Ód «œÒîÓUÁ 0851 œ ≤ÓeÒ‰ ≠w •ºÓU°t √ÓËÒ‰ ≥ÓcÓ« «∞A]Nd 572 œ ËÓßÓ∫ÓVÓ

«∞Ú∂ÓU•ÓWÓ 581 œ.

< ØÓrÚ ÅÓUÓ ÓÅObÔ √Ó°w «∞ÚπÓb¥bÔ ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ................................................................................

> √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ : ...............................................................................

Page 44: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «ôœ±U§OÒW•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)’15

45

1- °S•ÚbÓÈ «∞ÚLÔFÚ∑ÓLÚb¥]U‹ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÓUÊ «°Ú∑bÓ«zO]∑ÓUÊ ËÓ±bÚ¸ÓßW ≈´ÚbÓ«œ¥ÒW ¥ÓIÚBbÔ≥ÓU 2332 ¢KÚLOcΫ

±ÓuÓ“]´OsÓ •ÓºÓVÓ ±ÓU ¥Ô∂ÓOÒMÔtÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :

±ÓbÚ¸ÓßÓWÔ «∞M]πÓUÕ «ô°Ú∑bÓ«zO]WÔ ±ÓbÚ¸ÓßÓWÔ «ô±Ú∑OÓU“ «ô°Ú∑bÓ«zO]WÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ «ù´ÚbÓ«œ¥]WÔ «∞∑]HÓuÔ‚Ô

´ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ ÓbÓœÔ «ô≤ÓUÀ ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ ÓbÓœÔ «ô≤ÓUÀ ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ ÓbÓœÔ «ô≤ÓUÀ

514 √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ

´ÓbÓœ «∞c^ØÔu¸ .......... 753 754 ..........

°‡82

7941 ..........

√- ±ÓU ÓbÓœÔ ¢ÓöÓ±Oc ±ÓbÚ¸ÓßÓW «∞M]πÓUÕ «ô°Ú∑bÓ«zO]W ?

»- ±ÓU ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ °LÓbÚ¸ÓßÓW «ô±Ú∑OÓU“ «ô°Ú∑bÓ«zO]W ?

Ã- ±ÓU ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ °U∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW «ù´ÚbÓ«œ¥]W ?

œ- √Ô§OVÔ °‡ (Åu«» √Ë îDQ) ËÓ√Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU

>´ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ ≠w ≥ÓcÁ «∞ÚLÓbÓ«” √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ÓbÓœ «∞c^ØÔu¸ ≠ONÓU

_ÓÊ] : .....................................................................................................

2- ¥ÓLÚKpÔ ØÔqy ±sÚ ≈°ÚdÓ«≥Or ËÓ´ÔLÓdÓÓ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU :

±Ó∂ÚKÓmÔ «°ÚdÓ«≥OrÓ ±Ó∂ÚKÓmÔ ÔLÓdÓ

2/1œ2/1œ

2/1œ1œ

2/1œ

2/1œ2/1œ

1œ2/1œ

Page 45: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•qÒ «∞LºUzq

46

«∞LcØÒd… «ôœ±U§OÒW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)’2

- «®Ú∑ÓdÓÈ ≈°ÚdÓ«≥OrÔ ÆB]∑ÓOÚs £ÓLÓMÓU≥ÔLÓU 579 ±KOLUË0531 ±KOLU.

- «®Ú∑ÓdÓÈ ÔLÓdÔ ∞ÔFÚ∂ÓWÎ ≠JÚd¥]WÎ °‡ 0072 ±KÒOrÌ ≠ªHÒi ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzl 045 ±w ≠w £LÓMNU.

§LÒFU ±U ¢∂IÒv ∞NÔLU ±sÚ ±ÓU‰Ì ËÓ√Ó¸Ó«œÓ« ®dÓ«¡Ó ±ÓπÓK]W £ÓLÓMÔNÓU 0051 ±w

√- √•ÚºÔV «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU.

»- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIÒw ∞JÔqÌÒ ±MÚNÔLÓU.

Ã- ≥ÓqÚ √Ó±ÚJÓMÓNÔLÓU ®dÓ«¡Ô «∞ÚLÓπÓK]W ? √Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

5

Page 46: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)’1

47

1) ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ °LÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU 534 ËÓ´ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ÓbÓœ «∞c^ØÔu¸ °‡75.

>√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ ¢ÓöÓ±Oc ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU °UßÚ∑FÚLÓU‰ ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

2) £ÓLÓsÔ «∞º]O]UÓ… «∞ÚπÓb¥bÓ… «∞]∑w ßÓ∑ÓAÚ∑Ód¥NÓU ÓUzKÓ∑ÔMÓU 0579œ.

¥ÓLÚKpÔ √Ó°w ≠w œÓ≠Ú∑Ód «œΩîÓUÁ 0845 œ Ë«ÆÚ∑ÓdÓÓXÚ √Ô±Òw ±sÓ «∞Ú∂ÓMÚp 0052œ.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔMÓU ∞AdÓ«¡ ≥ÓcÁ «∞º]O]UÓ… °UßÚ∑FÚLÓU‰ ∂U… bÓœ¥]WÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

3) ¢Ó∂ÚFÔbÔ ±Ób¥MÓWÔ ÆÓU°ÔfÓ ÓsÚ ¢Ôu≤fÓ «∞ÚFÓUÅLÓWÓ 514 Ør.

ÆÓDÓFÚMÓU °ºÓO]UÓ¢MÓU «∞ÚπÓb¥bÓ… ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÓ ÓKÓv 3 ±ÓdÓ«•qÓ

«∞ÚLÓdÚ•ÓKÓW 1 ±sÚ ¢Ôu≤fÓ ≈∞Óv ßÔußÓWÓ 051 Ør

«∞ÚLÓdÚ•ÓKÓW 2 ±sÚ ßÔußÓWÓ ≈∞Óv ÅÓHÓUÆÔfÓ 521 Ør

«∞ÚLÓdÚ•ÓKÓW 3 ±sÚ ÅÓHÓUÆÔfÓ ≈∞Óv ÆÓU°ÔfÓ

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞ÚHÓUÅKÓW °ÓOÚsÓ ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓÆÓU°ÔfÓ °UßÚ∑FÚLÓU‰ ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ

ËÓ«•bÓ…Ì

5

Page 47: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•qÒ «∞LºUzq

48

±cØÒd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll)’2

4- √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì «∞ÚF∂ÓUÓ…Ó «∞ÚFÓbӜӥÒWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ £Ôr] √Ó•ÚºÔ∂ÔNÓU

> ±ÓπÚLÔuŸÔ «∞ÚFÓbӜӥÚs 0532 Ë0791 √Ó©ÚdÓÕÔ ±MÚtÔ 0572

> «∞ÚHÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞ÚFÓbӜӥÚs 0536 Ë5784 √Ó©ÚdÓ•ÔtÔ ±sÚ 0005

> «∞ÚHÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ 0005 Ë0571 √Ó©ÚdÓÕÔ ±MÚtÔ 5791

> √Ó“¥bÔ 5671 ≈∞Óv «∞ÚHÓdÚ‚ °ÓOÚsÓ «∞ÚFÓbӜӥÚs 0003 Ë5821

5- √ÔØÓuÒÊÔ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÎ ±ÔuÓ«≠IWÎ ∞JÔqÒ ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ

√- 000 5 - (057 + 0942)

»- (0052 + 0081) - 0572

Ã- (0007 - 0581) - 5712

5

Page 48: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)’16

49

1) ≥ÓcÁ ÆÓUzLÓWÏ Ó∏ÓdÓ ÓKÓOÚNÓU √Ó•ÚLÓbÔ ≠w œÔØ]UÊ √Ó°Ot «∞∑]U§d ÆÓ∂ÚqÓ ≈¨ÚöÓÆt ≠w «∞ÚLÓºÓU¡ :

´ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓAÚdÔË» «_ÓÅÚMÓU·Ô ÓbÓœÔ «∞ÚIÓuÓ«¥d «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIÒOÓW

«∞ÚGÓU“ÍÒ °QÓÅÚMÓU≠t

ßFÓWÔ ≤BÚn ∞∑d 824

0081 ßFÓWÔ 1 ∞∑d 352

ßFÓWÔ ∞∑Úd Ë≤Bn 763

√- √Ó∞ÚIw ßÔRÓ«∞ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÓOÚs ∞NÓcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹

> .........................................................................................................

> .........................................................................................................

»- √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ¥Ús «∞º^RÓ«∞ÓOÚs

> .........................................................................................................

.............................................................................................................

> .........................................................................................................

.............................................................................................................

2- ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò°IÓdÚ¥Ó∑MÓU ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÓUÊ ≈•ÚbÓ≥ÔLÓU ≈°Ú∑bÓ«zO]WÏ ËÓ«_ÔîÚdÓÈ ≈´ÚbÓ«œ¥]WÏ ¥ÓIÚBbÔ≥ÔLÓU ≥ÓcÁ «∞º]MÓW

3881 ¢KÚLOcΫ.

ËÓ≥ÓcÁ °ÓFÚiÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ ÓsÚ ØÔqÒ ±ÓbÚ¸ÓßÓWÌ:

«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ «ù°Ú∑bÓ«zO]WÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ «ù´ÚbÓ«œ¥]WÔ

> ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ 257 > ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸ 783

> ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ÓbÓœ «∞c^ØÔu¸ °‡ 781

√- ±ÓU ÓbÓœÔ ¢ÓöÓ±Oc «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW «ô°Ú∑bÓ«zO]W ?

Page 49: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

50

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ...................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ..................................................................................

> √Ô§OVÔ ÓsÚ «∞º^RÓ«‰.

»- ±ÓU ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ °U∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW «ù´ÚbÓ«œ¥]W ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ...................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ..................................................................................

> √Ô§OVÔ ÓsÚ «∞º^RÓ«‰.

Ã- √Ô´ÓLÒdÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó °U∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW

°U∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW «ù°Ú∑bÓ«zO]W °U∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW «ù´ÚbÓ«œ¥]W °U∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓ∑ÓOÚs

´ÓbÓœÔ «∞c^ØÔu¸

´ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ

´ÓbÓœÔ «∞∑]öÓ±Oc

3) √Ó´Ób]‹Ú ßÓKÚLÓv ≥ÓcÓ« «∞d]ßÚrÓ ËÓËÓÓFÓXÚ ÓKÓOÚt «∞ÚLÓºÓU≠ÓU‹ «∞]∑w ¢ÓHÚBqÔ °ÓFÚiÓ «∞LÔbÔÊ ÓsÚ °ÓFÚCNÓU

«∞Ú∂ÓFÚi.

±ÓU ÆÓOÚfÔ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞ÚHÓUÅKÓW °ÓOÚsÓ ¢Ôu≤fÓ ËÓÅÓHÓUÆÔfÓ ?

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ..................................................................................

> √Ô§OVÔ ÓsÚ «∞º^RÓ«‰.

¢Ôu≤ÔfÓ

ßußW«∞πÓrÚÅÓHÓUÆÔfÓ

6

Page 50: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

51

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

4) ¥ÓLÚKpÔ •KÚLw 0051 ±w √Ó¸Ó«œÓ ®dÓ«¡Ó ÆBÓhÌ ≠ÓIÓU‰Ó ∞ÓtÔ «∞JÔ∑Ú∂w^ :

ò√±ÚMÓ∫ÔpÓ ¢ÓªÚHOCÎU °‡ 053 ±w ≈–Ó« √®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÓ ÆB]∑ÓOÚs ±sÚ °ÓOÚs «∞LÓFÚdÔËÓW ≠w ≥ÓcÁ «∞IÓUzLÓWå

√ÓßÓUbÔÁÔ ÓKÓv √îÚ∑OÓU IB]∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs .

> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................................................................

> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

5) ÆÓU‰Ó ±ÔdÓ«œÏ : ò±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ≈–Ó« “œÚ¢ÔtÔ 527 £Ôr] ©ÓdÓ•ÚXÔ ±sÚ «∞FÓbÓœ «∞ÒcÍ ËÓ§ÓbÚ¢ÔtÔ 544

¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓv 5713 ? å

> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .......................................................................................

> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

6) ÆÓU∞ÓXÚ ±ÓdÚ¥ÓrÔ ò±ÓU ≥ÓuÓ «∞FÓbÓœÔ «∞]cÍ ≈–Ó« ©ÓdÓ•ÚXÔ ±MÚtÔ 527 £Ôr] “œÚ‹Ô ≈∞Óv «∞ÚFÓbÓœ «∞ΩcÍ ËÓ§ÓbÚ¢ÔtÔ 524

¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓv 0072 ? å

> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................................................................

> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

´ÓMÚuÓ«ÊÔ «∞IB]W

´ÓöÓ¡Ô «∞]b¥s

ËÓ«∞LBÚ∂ÓUÕÔ

5221

ßMÚb¸ô]Ô

579

±ÔGÓU±Ód«‹Ô

ßMb°UœÌ

058

ÆBh

˱GU±d«‹

0011

±ÓA‡ÓU≥OdÔ

°öÓœÍ

0701 «∞∏]LÓsÔ °U∞LKOr

6

Page 51: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

52

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

7) ¥ÓIÚ∂ÓqÔ ±ÓFÚLÓqÏ ∞∑ÓBÚMOl «∞Ú∫ÓKOV ±sÓ «∞ÚHÓö]•OsÓ ¥ÓuÚ±OÒÎU 0081 ‰ ±sÓ «∞∫ÓKOV ≠ÓOÓºÚ∑ÓGK^tÔ ÓKÓv

«∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

- 575 ‰ ¥Ô∫uΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ¥ÓUÏdÚ‹Ì

-059 ‰ ¥ÓIÔuÂÔ °uÓÚFNÓU ≠w ÔKÓVÌ

- °ÓUÆw «∞JLΩOÓWÌ ¥Ô∫ÓuΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ∞Ó∂ÓsÌ

√- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞JLΩOÓWÏ «∞]∑w ¥Ô∫ÓuΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ∞Ó∂ÓsÌ.

> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .....................................................................................

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ....................................................................................

> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

»- ¥ÚºÚ∑ÓGq^ ØÓLΩOÓWÎ «∞Ú∫ÓKOV «∞LÔªÓB]BÓWÓ ∞KÚOÓUÔdÚ‹ ØÓLÓU ¥ÓKw:

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØLΩOÓW «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓW ≈∞Óv ¥UÔdÚ‹Ì °U∞GöÓ‰.

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √Ë]ôÎ ÓsÚ : ......................................................................................

> ßQ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .....................................................................................

> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

8) ¥ÓIÓb]¸Ô «∞b]îÚqÔ «∞A]NÚdÍ ∞uÓ«∞bÓÍ] °‡ 319 œ ¥Ó∑ÓBÓd]≠ÓUÊ ≠Ot ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

-√- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞LÔBÓU¥n «_ÔîÚdÓÈ ?

»- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÔªÓB]h ∞öœΩîÓU «∞º]JÓMΩw.

ØÓLΩOÓWÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞Óv

¥ÓUÔdÚ‹Ì ©Ó∂OFwΩ

√ÓÅÚGÓdÔ ±sÓ ØLΩOÓW «∞∫ÓKOV «∞L∫uÒ∞W

≈∞v ¥Ud‹ ±FDd °‡ 081 ‰

ØÓLΩO]WÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞v ¥Ud‹

±FDd

513 ‰

ØLO]WÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞Óv

¥ÓUÔdÚ‹Ì °U∞GöÓ‰

°ÓUÆw «∞JLΩO]W

±ÓBÓU¥nÔ «∞GcÓ«¡ °U∞b

582

±BU¥n «∞KÒ∂U” °U∞b

531

«∞±ÓBÓU¥nÔ «_ÔîÚdÓÈ

«∞LÔªÚ∑ÓKHÓWÔ °U∞b

√Æq ±s ±BU¥n «∞Gc«¡

Ë«∞KÒ∂U” °‡ 551œ

«ôœÒîÓUÔ «∞º]JÓMwÔ °U∞b

«∞L∂ÚKÓmÔ «∞LÔ∑Ó∂ÓIÒw ±sÚ

«∞b]îÚq «∞AÓNÚdÍ

6

Page 52: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «ùœ±U§OÒW

’1

53

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

1) ¢ÓuÓ§]NÚXÔ ËÓ«∞bÓ…Ô ¥ÔºÚdÓÈ ≈∞Óv «∞LÓGÓU“Ó… ËÓ±ÓFÓNÓU «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞∑]U∞w :

≠ÓJ]dÓ‹Ú ≠w ®dÓ«¡ ±ÔAÚdÔË»Ì ∞CÔOu≠NÓU.

1 ‰≤Bn ‰≤Bn ‰1 ‰

±AdË» ±]UÊ ±AÚdÔË» ∞uړ̱AÚdÔË» ±ÓuÚ“Ì ±ÓAÚdÔË» îÓuÚŒÌ

√ßÓUbÓ≥ÓU ÓKÓv «îÚ∑OÓU ≤ÓuÚ´ÓOÚs ±sÓ «∞LÓAÚdÔË».

¢ÓªÚ∑ÓUÔ ±ÓAdÔË»Ó ................. ËÓ±ÓAÚdÔË»Ó.................. _ÊÓ ........................................

√ÓËÚ ±ÓAÚdË»Ó ................ ËÓ±ÓAÚdÔË»Ó.................. _ÊÓ ........................................

>´ÓbÓ∞ÓXÚ ÓsÚ ≠JÚdÓ¢NÓU ËÓÆÓd]¸Ó‹Ú ®dÓ«¡Ó ÔKÚ∂Ó∑ÓwÚ °ÓºÚJÓu¥‹Ì °‡ 574 ±w «∞uÓ«•bÓ…Ô ËÓÆÓUÔ˸Ӆ

±ÓAÚdÔË»Ì ÓU“ÍΩ °‡ 057 ±w

- ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÓNÓU –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w .

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

±w±w±w±w

6

Page 53: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

54

«∞LcØÒd… «ùœ±U§OÒW

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

2) ¥ÓLÚKpÔ √Ó°w œÓ≠Ú∑Ód «œÒîÓUÌ . ≥ÓcÁ «∞ÚFÓLÓKO]U‹Ô «∞∂ÓMÚJO]WÔ «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU îöÓ‰Ó «∞∏]öÓ£O]W «_ÔË∞Óv ±sÚ

ßÓMÓW 3002 :

√- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ °U∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞O]W «∞LÔMÓUß∂ÓW

»- √¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞πÓbÚËÓ‰ «∞º]U°o

> ØÓUÊÓ _Ó°w √ÓÅÚGÓd ÓÅObÌ îöÓ‰Ó «∞HÓ∑ÚdÓ… «∞LÔ∑ÓdÓ«Ë•ÓW °ÓOÚsÓ ¥ÓuÚÂÌ ..................................ËÓ¥ÓuÚÂÌ

.................................................

> ØÓUÊÓ _ΰw √ÓØÚ∂Ód ÓÅObÌ îöÓ‰Ó «∞HÓ∑ÚdÓ… «∞LÔ∑ÓdÓ«Ë•ÓW °ÓOÚsÓ ¥ÓuÚÂÌ ..................................ËÓ¥ÓuÚÂÌ

.................................................

Ã- √Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv ±ÔFÚDÓOÓU‹ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞º]U°o

√ÓÅÚGÓdÔ ±Ó∂ÚKÓm ±ÓU∞w

√ÓØÚ∂ÓdÔ ±Ó∂ÚKÓmÌ ±ÓU∞w

√ÔËڜӴÓtÔ √Ó°w °b≠Ú∑d

«ùœΩîÓU

ßÓ∫Ó∂ÓtÔ √Ó°w ±sÚ œÓ≠Ú∑Ód

«ùœΩîÓU

§ÓU≤ÚHw

3002

≠OHÚdÍ

3002

±ÓU”Ô

3002

¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1

§ÓU≤ÚHw 3002

859 œ

¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1

≠OHdÍ 3002

..............

¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1

±ÓU” 3002

..............

√ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 51

§ÓU≤ÚHw 3002

543 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 21

≠OHdÍ 3002

632 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 01

±U” 3002

082 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 42

§ÓU≤ÚHw 3002

521 œ

√ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 72

≠OHdÍ 3002

577 œ

ßÓ∫ÓV ¥ÓuÚÂÓ 42

±ÓU” 3002

073 œ

¸ÓÅObÔÁÓ «∞ÚπÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ

42 §U≤Hw 3002

................

¸ÓÅObÔÁ «∞πÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ

72 ≠OHdÍ 3002

................

¸ÓÅObÔÁ «∞πÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ

42 ±U” 3002

...................

6

Page 54: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe

’1

55

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

1) °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «ü°ÓU¡ ÆÓd]¸Ó BÓUÂÏ ËÓ√ÓîÔuÁÔ Ó±ÚeÍ ≈≥ÚbÓ«¡Ó •ÓU≠EÓW √ÓËÚ¸Ó«‚Ì £ÓLÓMÔNÓU 0571 ±w

_Ó°ONLÓU ≠ÓuÓ§ÓbÓ ØÔq^ ËÓ«•bÌ ≠w •ÓB]U∞Ó∑t ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU.

ÆÓU‰Ó BÓUÂÏ : ò√Ó±ÚKÓp 089 ±KOLU å

ËÆU‰Ó ∞ÓtÔ Ó±ÚeÍ : ò∞ÓuÚ √Ó´ÚDÓOÚ∑ÓMw 59 ±KΩOLÓU ±L]U ¢ÓLÚKpÔ ∞BÓUÓ ∞JÔqæ ±M]U ≤ÓHÚfÔ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ å

√- √∞Iw «_ÓßÚµKÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞NÓcÁ «∞LÔFDÓOÓU‹.

»- √§OVÔ ÓMÚNÓU.

à - √¢Ó∫ÓIÒoÔ ±sÚ Å∫]W «∞∫qΩ «ßÚ∑MUœÎ« ≈∞Óv «∞LÔFDÓOÓU‹.

2) - ¢ÓIÚDÓlÔ √Ô±Ωw ±AÚOÒÎU ÓKÓv ÆÓbÓ±ÓOÚNÓU ≥ÓcÁ «∞LÓºÓU≠ÓWÓ «∞HÓUÅKÓWÓ °ÓOÚsÓ «∞LÓMÚe‰ ËÓ±ÓIÓdΩ ÓLÓKNÓU ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ

–Ó≥ÓU°ÎU ËÓ≈¥]U°ÎU.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞LÓºÚπb √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÚ «∞LÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ «∞LÓºÚπÓb Ë«∞º^u‚ °‡ 071 Â.

> «∞LÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞º^u‚ √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÓ «∞LÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ «∞º^u‚ ËÓ±ÓIdΩ ÓLÓKNÓU °‡ 58 Â

√- > √∞ÚIw 4 √ÓßÚµÓKÓWÌ ±ÔMÓUßÓ∂ÓWÌ ∞NÓcÁ «∞LÏFÚDÓOÓU‹.

»-> √Ô§OVÔ ÓMÚNÓU.

à - √¢Ó∫ÓIÒoÔ ±sÚ Å∫]W «∞∫qΩ «ßÚ∑MUœÎ« ≈∞Óv «∞LÔFDÓOÓU‹

ßu‚

±ÓId^ ÓLÓqÓ √Ô±Ωw

±ºπb

±ÓMÚe∞ÔMÓU

6

Page 55: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

56

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞ûß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

3) ¥ÓLÚKpÔ ¢ÓU§dÏ 709 ‰ ±sÓ «∞e]¥ÚX °ÓUŸÓ ±MÚtÔ ≠w «∞OÓuÚ «_ÓË]‰Ó 821 ‰ Ë≠w «∞OÓuÚ «∞∏]U≤w “ÓË]œÓ

±Ó∑ÚπÓdÓÁÔ °JLΩOÓWÌ §Ób¥bÓ…Ì ±sÚ ≥ÓcÁ «∞∂CÓUÓW ÆÓbÚ¸Ô≥ÓU 57 ‰.

©ÓKÓVÓ ±MÚtÔ •Ód¥nÏ ≈•ÚbÓÈ ≥ÓcÁ «∞JÓLΩO]U‹ ±sÓ «∞e]¥ÚX

≠Ó∂ÓIOÓXÚ ∞Ôt 41 ‰ ±sÚ «∞JÓLΩOÓW «∞LÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ… ≠w ±Ô∑ÚπÓdÁ.

> ±ÓU ≥w ØLO]WÔ «∞e]¥ÚX «∞]∑w ©ÓKÓ∂ÓNÓU «∞∫Ód¥nÔ ?

√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

> √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±s Å∫]W «∞∫qΩ

4) ¥ÓLÚKpÔ ÅÓU°dÏ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞O]U √ÓÅÚGÓdÓ ±sÓ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ √ÓîÔuÁÔ √Ó•ÚLÓbÔ °‡ 073 ±ÓKΩOLÎU.

¢ÓºÓK]rÓ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ±sÚ √Ô±Ωt ≤BÚn œ¥MÓUÌ ËÓ«®Ú∑ÓdÓÈ ∞ÔLÚπÓWÎ °‡ 057 ±w.

ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò∞ÓrÚ ¥Ó∂ÚoÓ ∞w ≈ô054 ±KÒOLÎUå

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ «∞]cÍ ØÓUÊÓ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ÆÓ∂ÚqÓ ¢ÓºÓK^r «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ ±sÚ

√Ó±Ωt.

5) √ÔØÓuΩÊÔ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÎ ±ÔMÓUß∂ÓWÎ ∞JÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ±sÚ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW

√- (587 + 054 ) - 576

»- 5681 - (0701 + 583 )

Ã- 0591 - (0731 - 082 )

6

Page 56: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

57

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

1) √ÔËÓ«ÅqÔØ∑ÓU°ÓW «_Ó´bÓ«œ °ÓFbÓ«Ø∑AÓU· «ô≤∑EÓUÂ.

2) √- √ÓØ∑ÔVÔ ØÔqÒ «_´bÓ«œ –Ó«‹ ÓÆLÓOs °∫ÓOY ¥ÓJÔuÊ ÓÆr «ü•Uœ Fn ÓÆr «∞FÓAÓdÓ«‹.

....................................................................................

»- √Ø∑V ±ö•EU¢w :

Ã- √Ob ≤Hf «∞FLq °∫OY ¥JuÊ Ær «∞FAd«‹ Fn Ær «ü•Uœ.

3) ËÓÓlÓ°ÓMÓU¡ √Ó±ÓU±Ót «_§dÓØÓLÓU ≥uÓ±∂ÓOÓs ≠w «∞dÒÓßr.

√Ó•ºÔVÔ°∏ÓöÓÀ©ÔdÔ‚Ì ±Ôª∑KHWÌ ÓbӜӫü§ÔdÓ«‹ ≠w ØÔqdÚ±ÓWÌ

> ..................................................

> ..................................................

> ..................................................

> ..................................................

> ..................................................

> ..................................................

7

Page 57: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

58

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

4) √Ó∂Òd °J∑ÓU°Ó∑ÓOs±ª∑ÓKHÓ∑ÓOsÓs ØqÒ ±Ó∂KÓm ±ÓU∞w ¥ÓLKJt ØqÒ ±s «_©HÓU‰«∞∏ÓöÓ£ÓW.

5) √Ô´Ó∂ÓÒd s ØÔqÒ ØÓ∑U°W d°ÓOÒW °Ódßr ±ÔMUßV :

7

Page 58: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’3

59

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

2*44* 3 3 * 3

7) √Ô´Ó∂ÒdÔÓsÚÓbÓœ«∞M]H]UîÓU‹ •ÓºÚVÓ«∞LÓDÚKÔu»:

6) √ÔØÓuÒÊÔ≠w ØÔq±ÓdÒ… ±ÓπÚLuÓU‹ «∞eÒÓ≥ÓdÓ«‹ «∞LÔuÓ«≠IÓWÓ∞KÚJ∑ÓU°ÓW«∞LÔIÓbÓ±ÓW

±ÓπLÔuŸÏ:

§ÔcÓ«¡Ï:

7

Page 59: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’4

60

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

*√ô•k √ÊÒ >+ >>>* >

8) √- √Ô∞ÓuÒÊÔ≠w ØÔq•ÓU∞ÓWÌ «∞LÔd°ÒFÓU‹Ó«∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞KFÓbÓœ«∞LÓJ∑Ôu»£ÔrÒ √ÔôÓ•kÔË√Óß∑ÓM∑ZÔ

4 + 44 * 4

4 + 44 * 4 * √ÔôÓ•kÔ√ÓÊÒ Ó:

3+ 53 * 5

» - √ÓØ∑ÔVÔ±ÓJÓUÊÓØÔqÒ ≤ÔIDÓWÌ «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ= √Ë > √Ë <

4 + 3 >4 x35 + 3 >5 x3

3 x3 >3 + 35 x5 >5 + 5

>

7

Page 60: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’5

61

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

9) √ÔôÓ•kÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW Ë√Ô´ÓuÒ÷ ØÔq ≤ÔIDÓW °U∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMUß∂ÓW (+) √Ë (-) √Ë (*)

5 >2 = 01 3 >3 = 95 >2 >5 >2

5 >5 = 01 3 >3 = 06 >4 <6 >4

51 >5 = 01 3 >3 = 62 >2 = 2 >2

01) √- √Ô´ÓuÒ÷ÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW §ÓLFOÒW °J∑ÓU°ÓW Ód¥∂ÓW ØÔKÒLÓU √Ó±JÓsÓ–Ó∞pÓ

6 + 6 + 6

01+ 7 + 3

5 x4

2x502x35 x2

4x5 01x2

4+4+4+4+ 47 + 7

8 + 8 + 8+ 83 + 5 + 7

»- √Ô´ÓuÒ÷ÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW Ód°OÒW °J∑ÓU°W §ÓLFOÒW

7

Page 61: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’1

62

1) ≥ÓcÁ «∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞OÒW «∞∑w ¥ÓLKJNÓU ØqÒ ±s ÓKw ˱BDÓHÓv Ë≤ÓπÓöÓ¡

√- √ÔôÓ•kÔË√Ô¢rÒ «∞J∑ÓU°ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW

»- §ÓLÒlÓ«_Ó©HÓU‰ «∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞OÒW «∞Ò∑w ¥ÓLKJÔu≤ÓNÓU

√Ô¢rÒ ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓW ∞∫ºÓU» «∞LÓ∂KÓm «∞LÓU∞wÒ «∞cÍ ¢Ó∫ÓBÓÒKu« ÓKÓOt

(> *>)+(> *>)+(> *>)+> =.........

> * > + > * > = .........

> * > + > * > = .........

> * > + > = .........

*´ÓKw

±BDÓHÓv

≤ÓπöÓ¡

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

«∞LcØÒd… «ùœ±U§OÒW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s7

Page 62: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «ùœ±U§OÒW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’27

63

à - ®ÓdÓÈ «_Ó©ÚHÓU‰Ô 3 ØÔd]«ßÓU‹ °‡ 003 ±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô Ë 5 ±ÓπÚLÔuÓU‹ √ÓÆÚöÓÂÌ ËÓ°Ód¥]WÌ °‡ 005

±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô. √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs «∞ÚJÔd]«ßÓU‹ ËÓ£ÓLÓs «_ÓÆÚöÓÂ «∞ÚuÓ°Ód¥]W.

œ - ®ÓdÓËÚ« °U∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIÒw ÔÆÚFÓWÓ ®DÚdÓ≤ÚZÓ £ÓLÓMÔNÓU ±ÔªÓH]iÏ °‡ 093 ±w.

√Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞∏]LÓs «_ÓÅÚKwÒ ∞dÔÆÚFÓW «∞AΩDÚdÓ≤ÚZ.

2) √Ó¸Ó«œÓ‹Ú √Ô±Òw «ÆÚ∑MÓU¡Ó ±FÚDÓnÌ °U∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ §ÓLÓFÚ∑ÔtÔ ©OKÓWÓ 4 √®ÚNÔdÌ °∫ºÓU» 05 œ ®ÓNÚd¥ÒÎU

≠ËÓ§ÓbÓ‹Ú ≤ÓHÚºÓNÓU °ÓOÚsÓ •ÓK]OÚs.

«∞∫Óq^ «_ÓËÒ‰Ô : ®dÓ«¡Ô «∞ÚLFÚDÓn §ÓU≥eΫ ≠ÓOÓ∂ÚIÓv ∞ÓNÓU ±sÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ §ÓLÓFÓ∑ÚtÔ 41 œ.

«∞∫q^ «∞∏ÒU≤w : îOÓU©ÓWÔ ±∏Úq ≥ÓcÓ« «∞ÚLFÚDÓn ≠ÓOÓ∑ÓDÓK]VÔ ±MÚNÓU –Ó∞pÓ :

> 3  ±s «∞IÔLÓU‘ °‡ 02 œ «∞ÚL∑ÚdÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.

> 2  ±s «∞∂DÓU≤ÓW °‡ 51 œ.

> 4 √Ó“Ú¸Ó«Ì °‡ 005 ±w «∞Úu«•bÔ

> 04 œ¥MU« √§ÚdÓ…Ô «∞ªÓO]U©ÓW.

√ - ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞ÚLFÚDÓn ≠w «∞Ú∫ÓU∞ÓW «_ÔË∞Óv?

» - ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞ÚLFÚDÓn ≠w «∞Ú∫ÓU∞ÓW «∞∏]U≤OÓW?

à - √ÔßÓUbÔ≥ÓU KÓv «îÚ∑OÓU «∞Ú∫qÒ «_ÓÆÓqÒ ØÔKÚHÓWÎ ? √Ô´ÓKÒqÔ «îÚ∑OÓUÍ.

Page 63: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±ÔcÓØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’17

64

1) OÓ°OlÔ≠ÓöÓÕ •ÓKO∂ÓtÔ≠w ÅÓHÓUzÓßFWÔ«∞u«•b…5 ‰ Ë°LU √≤Òt ¥πNqÔ«∞Id«¡…Ó¥º∑FLqÔö±WÓ

(*) ∞OF∂Òd °NÓU s Øq ÅHO∫W –«‹ 5 ‰.

* √ß∑FOsÔ°Nc« «∞πbˉ_ßÓUbÓÁÔÓKÓv ±Fd≠ÓWØLOÒW«∞∫KOV«∞Ò∑w ¥u“NÓU ≠w «∞OuÂ.

√Ó∂Òd Ós ØÓU±q «∞JÓLOÒW °FÓLKOÓW ËÓ«•bÓ…

* √°∫YÔ√ËÒô s ..................................................

*√°∫YÔ£U≤OU s ..............................................

* √§OVÔs «∞ºÒR«‰ ...........................................

2) ØÓr ¢ÓJuÊ ßFÓW «∞∂Ód±Oq ≈–« √Ó¢LÓLMU ±ÓúÓÁÔ °JLOU‹ «∞eÓ¥X «∞∑ÒU∞OÒW :

«∞∫d¥nÔ´ÓbÓœÔ «∞BÓHÓUz`«∞FÓLÓKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓWÔØÓLOÒWÔ «∞∫ÓKOV °U∞KÒ∑Úd

´bœ 1

´bœ 2

´bœ 3

´bœ 4******

>

*****>

***>

****>

‰ ‰‰ ‰

‰‰‰

Page 64: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’27

65

±ÔcÓØd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

3) ÆÓU∞ÓX ßÔLÓOÒW _ÓîONU : ò«°∫ÓY ±ÓFw Ós £ö£W √bÓ«œ ±∑Ó∑ÓU∞OÓW ±ÓπLÓuNÓU 6 ËÓ§ÓcÓ«ƒÔ≥ÓU 6å.

√ - √ÔßUbÔÁ Kv «∞∂∫Ys «∞∫qÒ :

»- ÆbÒ ßU±w °b˸Á≥cÁ«∞KÒF∂W _ÔîÚ∑t ßÔLÓO]WÓ ≠ÓDÓKÓVÓ ±MNU √ÊÒ ¢J∑V «∞Fbœ «∞LÔMUßV ≠w

ØÔqÒ ±dÒ….

») √ÔßÓUbÁ ≥Ôu √¥CU ÓKÓv «∞∂Ó∫Y s «∞∫qÒ.

>+ >+ >= 6

>* >* >= 6

Page 65: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’37

66

±ÔcÓØd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

«∞∫d¥n «∞∏U≤w

4) ¥BMl î∂U“ ¥u±OU.

0001 î∂e… b«zd¥W

0001 î∂e… Du¥KW

¥u“Ò´NU ØKÒNU Kv •d≠Uzt •ºV «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w :

√¢rÒ ¢FLOd ≥c« «∞πbˉ

5) ≥c« bœ «∞∫Ou«≤U‹ «∞Ò∑w ®d«≥U ¢U§d, √LÒd «∞πbˉ _´d· √£LU≤NU.

«∞∫d¥n «_ËÒ‰3001

051 3

. 2.

08

002..

. .

..

´bœ «∞Ld«•q

«∞∑w ¥∑rÒ ≠ONU

«∞∑u“¥l

´bœ «∞ª∂e«‹

«∞b«zd¥W

«∞LºKLW ≠w

Øq ±d•KW

´bœ «∞ª∂e«‹

«∞Du¥KW

«∞LºKLW ≠w

ØqÒ ±d•KW

´bœ «∞ª∂e«‹

±s «∞MuŸ 1

´bœ «∞ª∂e«‹

±s «∞MuŸ 2

«∞∫d¥n «∞∏U∞Y

´bœ «∞∫Ou«≤U‹

3 ªd≠UÊ

£Ls «∞u«•b °U∞b

021 b

«∞∏Ls «∞πLKw °U∞b

Fn £Ls «∞ªd≠UÊ

£Ls «∞ªd≠UÊ Ë£Ls «∞FπKOs ±FU

«∞∏Ls «∞πLKwÒ

πKOs

£u¸

....................

....................

....................

....................

Page 66: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’47

67

±ÔcÓØd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ·Ô ≠Jd… §c«¡ bœ¥s

°ÓUÓNÓU ØÔKNÓU ≠w «∞ºÔu‚±Ô∫ÓIIÎU «_¸°ÓUÕÓ«∞∑ÒU∞OÒW :

*02 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞ªÓdË· «∞uÓ«•b.

*021 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞FπKÓOs

*021 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞∏Óu¸

- √Ó©dÓÕÔßÔRÓ«ôÎ ±ÔMÓUß∂ÎU ∞NÓcÁ «∞LÔFÚDÓOÓU‹.

............................................................................................................

√Ô§OV ÓMtÔ.

Page 67: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’18 •ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

68

1/ √- √Ó¸Ú°Ôj ØqÒ §ÔcÓ«¡¥Ús ±∑ºUË¥OÚs œÔËÊÓ •ºÓU°NLÓU.

7 * 48 * 51

51 * 86 * 62

7 * 313 * 502

62 * 64 * 7

502 * 331 * 7

»- √lÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«»

> «∞C‡‡]‡‡‡‡‡‡‡‡‡dÚ»Ô ÓO‡‡‡‡Ôd ¢Ó∂Úb¥K‡‡‡‡‡‡‡‡‡wÌ

>«∞CÒ‡‡‡‡‡‡‡‡‡d»Ô ¢Ó∂Ú‡‡‡‡‡‡‡‡‡b¥‡‡K‡‡‡‡‡‡‡wy

2-°FLÓUÓ…Ì 3 ©uÓ«°o °JÔqΩ ±MNU 5 ≈œÓ«Ó«‹Ì ¢Ó∫ÚuÍ «∞uÓ«•bÓ…Ô 4 ±ÓJÓU¢VÓ.

√- √•ÚºÔVÔ ÓbÓœÓ «∞LJUÓ¢V ≠w ØÔqΩ ©ÓU°‚Ì. * . = .

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÓbÓ «∞LÓJÓU¢V °U∞FLÓUÓ… . * . = .

Ã- √Ó•ÚºÔVÔ ÓbÓœÓ «∞LÓJÓU¢V °U∞FLÓUÓ… ±º∑FLö ∂ÓUÓ…Î ÓbÓœΩ¥ÓWËÓ«•bÓ…Î

. *.*.=.

œ- √Ó•ÚºÔVÔ «∞F∂ÓUÓ…Ó «∞FÓbÓœ¥]WÓ «∞]∑w ØÓ∑Ó∂Ú∑ÔNÓU °‡ 3 ©dÔ‚Ì ±ªÚ∑ÓKHÓWÌ

«∞D]d¥IÓWÔ (1)«∞DÓd¥IÓWÔ (2)«∞DÓd¥IÓWÔ (3)

. * . * .. * . * .. * . * .

. * .. * .. * .

..................

Page 68: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’28

69

2/ √ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«».

> «∞CÒ‡‡‡‡‡d»Ô ¢πL‡‡‡‡O‡‡‡‡F‡‡‡‡‡‡wy

> «∞CÒ‡‡‡‡‡d»Ô O‡‡‡‡‡dÔ ¢ÓπÚLOF‡‡‡‡‡wy

3- √Ó•ÚºÔVÔ ØqÒ §ÔcÓ«¡Ì °∏öÓÀ ©dÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ

2 * 5 * 35 * 2 * 014 * 2 * 5

4- √Ó•ÚºÔVÔ ØÔq] §ÔcÓ«¡Ì °QßÚdÓŸ ©Ód¥IÓWÌ.

5 * 31 * 242 * 05 * 252 * 4 * 72

5- ¢ÓCÔrÒ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÔMÓU 8 ÆÓUÓU‹Ì °JÔqΩ ÆÓUÓWÌ 5 ≤ÓuÓ«≠cÓ °JÔqæ ±MÚNÓU 6 √Ó©Ú∂ÓU‚Ì ∂K]uÚ¸¥]WÌ.

- √Ó•ÚºÔVÔ ÓbÓœÓ «_Ó©Ú∂ÓU‚ «∞∂K]uÚ¸¥ÒW «∞]∑w ¢¢ÓDÚK^∂ÔNÓU «∞MÒu«≠cÔ °UßÚ∑FÚLÓU‰ ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ ËÓ«•ÓbÓ…Ì.

Page 69: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’38

70

6-√- √ô•kÔ «∞dÒßÚrÓ ËÓ√Ó¢rÒ «∞F∂ÓUÓ«‹ «∞FÓbӜӥÒW

>´ÓbÓœÔ «∞LÔdÓ°ÚFÓU‹ «∞LÔKÔu]≤ÓW :

. * . = ......

>´ÓbÓœÔ «∞LÔd°ÒFU‹ «∞∂ÓOÚCÓU¡ :

. * . = ......

>´ÓbœÔ «∞LÔd°ÒFU‹ «∞LÓKÔu]≤ÓW ËÓ«∞Ú∂ÓOÚCÓU¡.

.* . +. * .=.

√Ë ( .+ . ) *. =.

»- √ÔôÓ•kÔ ËÓ√Ô¢r^ «∞F∂ÓUÓ¢OÚs «∞FÓbӜӥΩ∑OÚs «∞∑ÒU∞O∑ÓOÚs.

( . + . ) * . = . * . + . * . = .....

à - √ÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«» :

> «∞CÒdÚ»Ô ¢ÓuÚ“¥Fwy ÓKÓv «∞πLÚl

> «∞CÒdÚ»Ô ÓOÚdÔ ¢Óu“¥Fwæ ÓKÓv «∞πÓLÚl

. * . + . * .

( . + . ) * .

Page 70: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’48

71

8- ¥Ó∂OlÔ ¢ÓU§dÏ §NÓU“Ó «∞NÓU¢n «∞πÓu]«‰ °‡ 052 œ ªHÒiÓ ≠w £LMt °‡ 05 œ ≠Ó∂ÓUŸÓ «∞OÓuÚÂÓ 6 √Ó§ÚNÓeÓ…Ì.

√- √Ó•ºÔVÔ «∞∏ÒLsÓ «_ÓÅÚKw ∞‡ 6 √Ó§ÚNÓe…Ì :

- √Ó•ÚºÔVÔ ±IÚbÓ«Ó «∞∑]ªÚHOi ≠w 6 √Ó§ÚNeÓ…Ì :

- √Ó•ÚºÔVÔ £ÓLÓsÓ °ÓOl «_Ó§ÚNeÓ… «∞ºΩ∑]W °F∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ ËÓ«•bÓ…Ì

. *.-. * . =.......

- √Ó•ÚºÔVÔ °DÓd¥IÓWÌ √ÓîÚdÓÈ £ÓLÓsÓ °ÓOÚl ≥ÓcÁ «_Ó§ÚNeÓ…

(. -.)*. = ..........

- √ÔôÓ•kÔ ËÓ√¢r^ «∞F∂ÓUÓ¢ÓOÚs «∞FÓbÓœ¥Ò∑OÚs «∞∑]U∞O∑ÓOÚs.

( . - . ) * . = . * . - . * . = .......

Ã- √ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«» :

> «∞C]dÚ»Ô ÓOÚdÔ ¢ÓuÚ“¥Fwæ ÓKÓv «∞DÒdÚÕ

> «∞C]dÚ»Ô ¢ÓuÚ“¥Fwy ÓKÓv «∞D]dÚÕ

.......................................................

Page 71: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’ 58

72

9- √Ó•ÚºÔVÔ ØÔq] ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]WÌ °DÓd¥IÓ∑OÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs

«∞F∂ÓUÓ…Ô «∞FÓbÓœ¥]WÔ«∞DÒd¥IÓWÔ (1)«∞D]d¥IÓWÔ (2)

(4 + 6) * 5

(01 -3) * 8

7 * (8 -5)

8 * (5 + 4)

3 * (01 - 7)

01 √ - √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó±ÓUÂÓ ØÔqæ ±ÔºÓUËÓ«…Ì (îÓDÓQÔ √ÓËÚ ÅÓuÓ«»Ï)

(03 + 01 ) * 4 = 04 * 4

(06 - 02 ) * 3 = 06 * 3 - 02

(02 + 03 ) * 5 = 02 * 5 + 03 * 5

(81 - 5) * 3 = 81 - 5 *3

(8 *2) + (8 *5) = (8 + 5) * 2

(5 * 7) - (5 * 2 ) = (7 - 5) * 2

» ‡ √ÔÅÚK`Ô ØÔq] îÓDÓSÌ.

Page 72: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’18

73

1- √ØÚ∑ÔV ±ÓJÓUÊÓ «∞MΩÎIÓU◊ √Ó´ÚbÓ«œÎ« ±ÔMÓUß∂ÓWÎ ¢LÓJΩMÔMw ±sÚ •ºÓU» «∞πÔcÓ«¡ °QÓßÚdÓŸ ©Ód¥IÓWÌ

21 * 7 = ( . + . ) * . = .................

8 * 51 = ( . + . ) * . = .................

7 * 41 = 7 * ( . + . ) = .............

352 * 2 = ( . + . + . ) * . = .........

2- √ôÓ•kÔ ØÔq] ±Ó∂ÚKÓmÌ ±ÓU∞wΩ ËÓ√¢r^ «∞J∑ÓU°ÓW °U_´ÚbÓ«œ «∞LMUß∂ÓW ∞∫ºÓU°t.

√-

. * . + . * . + . * . = ...............

»- 2/1œ2/1œ2/1œ2/1œ( . + . + . ) * . = ....................

Ã-

. * . = ...............

8 * 53 = ( . + . ) * . = ..................

9 * 52 = ( . - . ) * 52 = ..................

51 * 89 = 51 * ( . - . ) = ........................

08 * 99 = 08 * ( . - . ) = ........................

Page 73: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’18

74

1/ √- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

»- √ÓßÚ∑Ó∏ÚLdÔ ≥ÓcÓ« «∞πÓbÚËÓ‰Ó ∞∫ºÓU»

«∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞∑]U∞OÓW .

>3 * 8 = ( . - . ) * . = .- . = ......

>9 * 7 = (. - .) * . = . - . = ......

>21 * 5 = (. + .) * . = . +. = ......

>6 * 31 = (. + .) * . = . +. = ......

>91 * 5 = (. + .+.) * . = . +. +. = ......

Page 74: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’28

75

2- ≥ÓcÁ √ÓîÚDÓU¡Ï ËÓÆÓlÓ ≠ONÓU °ÓFÚiÔ «∞∑]öÓ±Oc MÚbÓ Ø∑ÓU°Ó∑NrÚ ∞JÔqΩ ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœ¥]W °DÓd¥IÓWÌ √îÚdÓÈ.

>√ÔÅÚK`Ô ØÔq] îÓDÓSÌ

«∞J∑ÓU°ÓWÔ «∞ªÓU©µÓWÔ≈ÅÚöÓÕÔ «∞ªÓDÓS

(59 + 02) * 2 = 59 * 2 + 02

(82 - 31) * 4 = 82 - 31 * 4

7 * 5 + 8 * 5 = (7 + 5) * 8

34 * 8 = 3 * 8 + 4 * 8

51 * 3 - 7 * 3 = 51 - 7 * 3

3/ ∞∫ºÓU» «∞F∂ÓUÓ«‹ «∞FÓbÓœ¥ΩW «∞∑ÒU∞OÓW ÓuÒ÷ √•ÚLÓbÔ Ó ØÔö] ±MÚNÓU °J∑ÓU°ÓWÌ √îdÓÈ ∞OÓºÚNÔqÓ •ºÓU°ÔNÓU.

> √JÚ∑ÔVÔ îÓUÅΩO]WÓ «∞CÒdÚ» «∞Ò∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓNÓU ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì.

«∞F∂ÓUÓ…Ô «∞FÓbÓœ¥]WÔ«∞J∑ÓU°ÓWÔ «_ÔîÚdÓÈîÓUÅΩO]WÔ «∞CÒd» «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

4 * 5252 * 4

32 * 5(3 + 02 ) * 5

52 * 2 * 705 * 7

82 * 5(03 - 2) * 5

52 * 7 * 4001 * 7

Page 75: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ë™Òn îUÅÒOU‹ «∞CÒd» ≠w •ºU» §c«¡«‹’38

76

4- ¥Ó∑ÓIÓUÓv ÓU±qÏ 31 œ¥MÓUΫ ≠w «∞OÓuÚ ¥ÓBÚd· 9 œ≤U≤Od ËÓ¥ÓbÒîdÔ «∞∂ÓUÆw.

> √Ó•ÚºÔVÔ °DÓd¥IÓ∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs ˱Ժ∑ÓFÚLöÎ ∂ÓUÓ…Î ÓbÓœ¥]WÎ Ë«•bÓ…Î ≠w ØqÒ ±dÒ…Ì ±ÓU ¥ÓbÒîdÔÁ

îöÓ‰ √ßÚ∂ÔuŸÌ.

5- ≥ÓcÓ« «∞LÓ∂ÚKÓmÏ «∞LÓU∞wy ¥ÓLÚKJÔtÔ ≈°ÚdÓ«≥OrÔ.

> √Ó•ÚºÔ∂ÔtÔ °UßÚ∑FÚLÓU‰ «∞J∑ÓU°ÓW «∞∑]U∞OÓW :

(. + . + .) * . = . + . + . = ..........

Page 76: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √Ô≤πe LKOÒW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b’19

77

1) «®Ú∑ÓdÓ‹Ú ßÓOΩbÓ…Ï 3 √Ó±Ú∑ÓUÌ ±sÓ «∞ÚIÔLÓU‘ °‡ 5432 ±KÒOLÎU «∞ÚL∑ÚdÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.

√ - √Ô¢r^ «∞ÚJ∑ÓU°Ó∑ÓOÚs «∞∑]U∞OÓ∑ÓOÚs ∞∫ºÓU» £ÓLÓs «∞ÚIÔLÓU‘.

2) √ - √Ó•ÚºVÔ «∞ÚπÔcÓ«¡Ó«‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

2 * 5002*2 05 *2 0004 * 2 04 * 2

....................................

003 * 20003* 2 2 * 2

.....................

» - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞M]∑ÓUzZÓ «∞º]U°IÓWÓ ∞∫ºÓU» «∞ÚπÔcÓ«¡ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs œÔËÊÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞C]dÚ».

5423 * 2 = ........................+..................+...............+..............=...................

2534 * 2 = ........................+..................+...............+..............=...................

>

=>

>

Page 77: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’29

78

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

à - √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W «∞M]∑OπÓ∑ÓOÚs °S§ÚdÓ«¡ ÓLÓKO]∑ÓwÚ «∞C]dÚ».

54232534

2 3

3) ¢Ó∂ÚFÔbÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ ÓsÚ ±ÓMÚe‰ ßÓKÚLÓv 5231 Â.

¢ÓIÚDÓlÔ ßÓKÚLÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÓ 4 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚÂ.

√ - √Ó•ÚºÔVÔ ©Ôu‰Ó «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢ÓIÚDÓFÔNÓU ßÓKÚLÓv ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÔFÚ∑ÓLbΫ «∞ÚπÓLÚlÓ.

......................................................................................................................

» - √Ô•ÓuΩ‰Ô ≥ÓcÁ «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ ≈∞Óv §ÔcÓ«¡ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ó•ÚºÔ∂ÔtÔ.

à - √Ô¢r^ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqΩ ÓLÓKO]WÌ.

**

.............. *..............

(> + > +> + > ) * > = (.... *....) + (.... *....) + (.... *....) + (.... *....)

= > + > + > + >

= ............................................

+ ............................

+ ............................

+ ............................

+ ............................

.................................

.........................+ ............................

+ ............................

+ ............................

+ ............................

............................

œ - √¢ÓQØ]bÔ ±sÚ √≤Ωw ¢ÓuÓÅ]KÚXÔ ≈∞Óv ≤ÓHÚf «∞MÒ∑OπÓW.

Page 78: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’39

79

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

5) ÆÓUÂÓ √Ó•ÚLÓbÔ °S§ÚdÓ«¡ ≥cÁ «∞ÚFÓLÓKO]W ∞ÓJM]tÔ ËÓÆÓlÓ ≠w îDÓSÌ.

√ - ≠OrÓ ¥Ó∑ÓLÓ∏]qÔ îÓDÓRÔÁÔ ?

.....................................................................................................................

» - √ÔÆÓbΩÂÔ ∞ÓtÔ ≤ÓBO∫ÓWÎ •Ó∑]v ôÓ ¥ÓIÓlÓ ≠w ≤ÓHÚf «∞ÚªÓDÓS ±Ód]…Î √ÔîÚdÓÈ.

.....................................................................................................................

6) - ∞JÔqΩ ±ÓsÚ √Ó•ÚLÓbÓ ËÓßÓKÚLÓv 4 °DÓUÆÓU‹Ì ÓbÓœ¥]WÌ :

°DÓUÆÓU‹Ô √Ó•ÚLÓbÓ°DÓUÆÓU‹Ô ßÓKÚLÓv

0051 * 6 0051 * 30551 * 5 5501 * 5

0051 * 4 0051 * 20501 * 5 0701 * 5

¥Ôd¥bÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ¢ÓdÚ¢OVÓ °DÓUÆÓU¢t ¢ÓBÓUÔb¥ÒÎU œÔËÊÓ •ºÓU» «∞ÚπÔcÓ«¡Ó«‹.

√ÔßÓUbÔ≥ÔLÓU ÓKÓv –Ó∞pÓ.

√ - °DÓUÆÓU‹Ô √Ó•ÚLÓbÓ :

<<<

» - °DÓUÆÓU‹Ô ßÓKÚLÓv :

<<<

4) √≤πe LKO]U‹ «∞C]d» «∞∑]U∞OW:

Page 79: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’49

80

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

7) ØÓK]nÓ °ÓUzlÔ √Ó®Úd©ÓWÌ ±ÔºÓπ]KÓWÌ «°ÚMÓtÔ °∑ÓFÚu¥Ct ≠w «∞b^ØÓUÊ ≠ÓQÓ´Ób] «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w ∞LÓºÓUÓbÓ¢t

´ÓKÓv ¢Ó∫Úb¥b £ÓLÓs «_Ó®Úd©ÓW «∞]∑w ¥ÓAÚ∑Ód¥NÓU «∞Ú∫ÔdÓ≠ÓU¡Ô °ºÔdÚ´ÓWÌ.

´ÓbÓœÔ «_Ó®Úd©ÓW 12345

£ÓLÓsÔ «_Ó®Úd©ÓW °U∞ÚLw0521>>>>

√ - √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv ≈¢ÚLÓU ¢ÓFÚLOd ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

» - ÆÓU‰Ó «_Ó»Ô ∞U°ÚMt : ò¥ÔLÚJMÔpÓ «ßÚ∑FÚLÓU‰Ô ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ∞∫ºÓU» £ÓLÓs 6 √Ë 7 √Ë 8 √Ë 9 √Ó®Úd©ÓWÌ å

> √ÔßÓUbÔ «ü°ÚsÓ ÓKÓv •ºÓU» :

. £ÓLÓs 6 √Ó®Úd©ÓWÌ : ...........................................

. £ÓLÓs 8 √Ó®Úd©ÓWÌ : ...........................................

8) °ÓUŸÓ ≠Óö]ÕÏ 3 √Ó©Ú∂ÓU‚Ì ±sÓ «∞Ú∂ÓOÚi °‡ 5862 ±KÒOLÎU «∞D]∂ÓoÔ «∞ÚuÓ«•bÔ ËӜӧÓU§Ó∑ÓOÚs £ÓLÓMNÔLÓU ¥ÓHÔu‚Ô £ÓLÓsÓ

°ÓOÚl «∞Ú∂ÓOÚi °‡ 549 ±KÒOLU.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs «∞b]§ÓU§Ó∑ÓOÚs.

Page 80: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

’59

81

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

9) «®Ú∑ÓdÓÈ ¢ÓöÓ±OcÔ ÆºÚLMÓU 3 ±ÓπÚLÔuÓU‹Ì ±sÓ «∞ÚIBÓh ù¨ÚMÓU¡ ±ÓJÚ∑Ó∂ÓW «∞ÚIºÚr ≠ÓLÓb]≤ÓU «∞ÚJÔ∑Ú∂w^

°IÓUzLÓW «∞AΩdÓ«¡ «∞∑]U∞OÓW :

ÆUzLW ®d«¡

°c±ÒW : «∞LbßW «ô°∑b«zOÒW «∞MÒπUÕ

«∞ÚJÓLΩO]WÔ«∞Ú∂CÓUÓWÔ«∞ºΩFÚdÔ «∞ÚHÓdÚœÍ^«∞ºΩFÚdÔ «∞ÚπÔLÚKw^

°U∞Lw°U∞Lw

4ÆB]WÔ «∞B]O]Uœ «∞ÚLÓU≥d507.................

3ÆB]WÔ ÓdÔË” «∞Ú∂Ó∫Úd079.................

3ÆB]WÔ «_ÓîÓuÓ«‹ «∞∏]öÓÀ5731.................

√ÔËÆHÓXÚ ≥ÓcÁ «∞ÚIÓUzLÓWÔ °LÓ∂ÚKÓmÌ ÆÓbÚ¸ÔÁÔ .................

•ÓdÚ≠OÎU............................. .. «∞ÚπÔLÚKÓWÔ

........................................

«∞∑]ªÚHOiÔ058

°U∞Lv

«∞ÚLIÚbÓ«Ô .................

«∞B]U≠w

- √Ô¢r^ «∞Ú∂ÓOÓU≤ÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ≥ÓcÁ «∞ÚIÓUzLÓW.

ÆHBÓW ≠w ........................

«ô±CU¡

±J∑∂W «ô±∑OU“ :

Page 81: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OW

•ºU»’1

9

82

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

1) ¥ÓLÚKpÔ Ó«±w ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÓU∞w] :

√Ó¸Ó«œÓ ®dÓ«¡Ó 5 √Ó®Úd©ÓWÌ ±ÔºÓÓπ]KÓWÌ °‡ 0541 ±KÒOLÎU «∞A]d¥jÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.

√ - ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔtÔ –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

» - ÆÓd]¸Ó ≠w «_ÓîOd ®dÓ«¡Ó 4 √Ó®Úd©ÓWÌ ≠ÓIÓjÚ.

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞ÚLÓU∞w^ «∞]cÍ ¥Ó∂ÚIÓv ∞ÓtÔ?

à - îÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓs «_Ó®Úd©ÓW «_Ó¸Ú°ÓFÓW » 006 ±KÚOr ≠Ó∑ÓLÓJ]sÓ °U∞L∂ÚKÓm «∞LÔ∑∂ÓIΩw ±sÚ

®dÓ«¡ ®Ód¥jÌ îÓU±fÌ.

±ÓU £ÓLÓsÔ «∞A]d¥j «∞ÚªÓU±f ?

2) °LÔMÓUßÓ∂ÓW «∞ÚFÓuڜӅ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßO]W ÆÓd]¸Ó «ùîÚuÓ…Ô ßÓU±w ËÓ∞ÓOÚKÓv ËÓßÓLOdÓ…Ô ¢ÓIÚb¥rÓ ±ÓÔºÓUÓbÓ«‹Ì ≈∞Óv

«°Ús §ÓU≥rÚ ¢Ó∑ÓLÓ∏]qÔ ≠w ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±sÓ «_ÓœÓËÓ«‹ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßO]W.

îLºW

œ≤U≤Od

2/1 œ

2/1 œ

Page 82: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’29

83

«∞LcØd… «ùœ±U§OW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

0866 ±w

087 ±w

≥ÓcÁ «∞ÚLÓ∂ÓU∞mÔ «∞]∑w ¥ÓLÚKJÔNÓU «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ :

®ÓdÓÈ ßÓU±w ÔKÚ∂Ó∑ÓwÚ √ÓÆÚöÓÂÌ ∞Ó∂Ób¥]WÌ ËÓ±ÓπÚLÔuÓWÓ √ÓËÚ¸Ó«‚Ì ±ÔKÓu]≤ÓWÌ. ËÓ®Ód‹Ú ∞ÓOÚKÓv 7 ØÔd]«ßÓU‹Ì ≠ÓªÓH]iÓ

∞ÓNÓU «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU «∞ÚπÔLÚKwΩ °‡ 571 ±KÒOLÎU.

√Ó±]U ßÓLOdÓ…Ô ≠ÓAÓdÓ‹Ú Ø∑ÓU»Ó «∞ÚIdÓ«¡Ó… ËÓØ∑ÓU»Ó «∞dΩ¥ÓUOÓU‹.

√ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ :

. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ßÓU±w

. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ∞ÓOÚKÓv

. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ßÓLOdÓ…Ó.

» - §ÓL]lÓ «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ ±ÓU °ÓIwÓ ∞ÓNÔrÚ ±sÚ ±ÓU‰Ì ËÓ√Ó¸Ó«œÔË« ®dÓ«¡Ó ±∫ÚHÓEÓWÌ _Ó•ÚLÓbÓ.

> √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞Ú∂ÓUÆwÓ ∞JÔqæ ±MÚNÔrÚ.

> ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÔrÚ ®dÓ«¡Ú «∞ÚL∫ÚHÓEÓW ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

ßÓU±w ∞ÓOÚKÓv ßÓLOdÓ…Ô

5 œÓ≤ÓU≤OdÓ 0506 ±w 7 œÓ≤ÓU≤OdÓ

0081 ±w

5841 ±w

084 ±w

0032 ±w

Page 83: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

’19

84

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

1) ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞]cÍ ¥ÓºÚ∑ÓFOsÔ °t °ÓUzlÔ «∞Ú∫ÓKOV ≠w «∞Ú∫ÓwΩ MÚbÓ °ÓOÚl °CÓUÓ∑t :

«∞ÚJÓLΩO]WÔ °U∞KΩ∑Úd 2 3 4 5

«∞∏]LÓsÔ °U∞ÚLw00310581..................................

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓÁÔ œÔËÊÓ •ºÓU» £ÓLÓs «∞KΩ∑Úd «∞ÚuÓ«•b.

» - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ ±ÔFÚDÓOÓU¢t ∞∫ÓºÓU» :

> £ÓLÓs 6 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÔdÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ)

> £ÓLs 7 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÓd¥IÓ∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs)

> £ÓLÓs 8 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÔdÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ).

2) ¢ÓLÚKpÔ √Ô±Ωw 8 œÓ≤ÓU≤OdÓ. «®Ú∑ÓdÓ‹ 3 ÔKÓV ©ÓLÓU©rÓ °‡ 5821 ±KÒOLÎU «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ËÓ 7 ÔKÓV ¥ÓUÔdÚ‹Ì °‡

0422 ±KÒOLÎU.

√ - ¬Ô∞ÚIw 3 √ÓßÚµKÓWÌ ±MÓUß∂ÓWÌ ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW.

» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÁ «_ÓßÚµKÓW.

3) ¢Ó∂ÚFÔbÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ ÓsÚ ±ÓMÚe‰ ±ÔMÓv 563 Â.

¢ÓbÚ¸Ô”Ô ±ÔMÓv ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ •B]∑ÓOÚs ËÓ«•bÓ… ÅÓ∂ÓU•O]W ËÓ«_ÔîÚdÓÈ ±ÓºÓUzO]W ËÓôÓ ¢ÓbÚ¸Ô”Ô ¥ÓuÚÂÓ «_Ó•Ób.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢ÓIÚDÓFÔNÓU ±ÔMÓv ≠w √ÔßÚ∂ÔuŸÌ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓMÚe‰ ËÓ«∞ÚLÓbÚßÓW.

4) ¥ÓLÚKp ≥AÓUÂÏ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU ≠ÓIÓU‰Ó :

"¥ÓMÚIÔBÔMw 085 ±KÒOLÎU ∞AdÓ«¡ 7 ÆBÎhÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 579 ±KΩOLÎU. ≈–ÓÊÚ ßÓQÓ®Ú∑ÓdÍ 6 ÆBÓhÌ

≠ÓIÓjÚ.

√ - ¢ÔdÓÈ ØÓrÚ ØÓUÊÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ≥AÓUÂÔ Ô?

» - ØÓrÚ °ÓIwÓ ∞NAÓUÂÌ ?

Page 84: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»

’29

85

±cØÒd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

5) √ÓÆÚdÓ√Ô «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :

£ÓLÓsÔ «∞eΩ¸Ω «∞ÚuÓ«•b °U∞ÚLKΩOr 593

±ÓU ¢ÓLÚKJÔtÔ √Ô±Ωw °U∞ÚLKΩOr 0059

£ÓLÓsÔ «∞º]HOHÓW ËÓ«∞ÚªÓOÚj °U∞ÚLKΩOr 5811

£ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd «∞ÚuÓ«•b ±ÓsÓ «∞ÚIÔLÓU‘ °U∞ÚLKΩOr 5782

´ÓbÓœÔ «_Ó“Ú¸Ó« 6

ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚIÔLÓU‘ °U∞ÚL∑Úd 2

√ - √ÔØÓuΩÊÔ ≤Óh] ±ÓºÚQÓ∞ÓWÌ °NcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹.

» - √Ô∞ÚIw 4 √ÓßÚµKÓWÌ ±ÔMÓUß∂ÓWÌ ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW.

. à - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÁ«_ÓßÚµKÓW.

Page 85: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

’101

86

«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

1) √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚFÓbÓœ «∞M]UÆh ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ :

(054 + 056) - >= 073

>+ 056 + 004= 0051

(>+ 073) - 005= 004

(8 * 7) + >= 001

(61 * 9) - >= 45

(>* 053) + 052= 009

2) îÓe]«ÊÏ °t 4537 ‰ “Ó¥Ú∑ÎU °ÓUŸÓ ±MÚtÔ ÅÓU•∂ÔtÔ ≠w ±Ód]…Ì √ÔË∞Óv 857 ‰ Ë 0821 ‰ ≠w ±Ód]…Ì £ÓU≤OÓWÌ.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLΩO]W «∞e]¥ÚX «∞Ú∂ÓUÆOÓW °U∞ÚªÓe]«Ê.

√Ó - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ........................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

3) √Ô´Úπ∂ÓXÚ ßÓKÚLÓv °bÔ±ÚOÓWÌ £ÓLÓMÔNÓU 0037 ±KÒOrÌ ≠ÓIÓU∞ÓXÚ :

òØÔMÚXÔ √Ó±ÚKpÔ 0548 ±KÒOLÎU ≠ÓBÓdÓ≠ÚXÔ ±ÓMÚNÓU 0983 ±KÒOLÎU. ßÓQÓ©ÚKÔVÔ ±sÚ √Ô±Ωw «∞LÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔMw ∞AÓdÓ«¡

≥ÓcÁ «∞b^±ÚOÓWå.

√ÔßÓUbÔ ßÓKÚLÓv ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ ßÓ∑ÓDÚKÔ∂ÔtÔ ±sÚ √Ô±ΩNÓU.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .....................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ....................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

Page 86: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’201

87

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

4) °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «∞A]πÓdÓ… ÓdÓßÓXÚ «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ 5034 ®ÓπÓd…Ó ßMÚb¥ÓUÊÌ ËÓ´ÓbӜΫ ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞º]dÚË

√ÓÅÚGdÓ ±sÚ ÓbÓœ √Ó®ÚπÓU «∞ºΩMÚb¥ÓUÊ °‡ 785 ®ÓπÓdÓ…Î.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ «_Ó®ÚπÓU «∞]∑w ÓdÓßÓ∑ÚNÓU «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ °NÓcÁ «∞ÚLÔMÓUßÓ∂ÓW.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

5) ÆÓU±ÓX «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ °∑ÓFÚ∂Ob ©Ód¥oÌ ÆÓOÚfÔ ©Óu∞t 039 Â ≠v 4 √Ó¥]UÂÌ.

´Ó∂]bÓ «∞ÚFÔL]U‰Ô 2 ≥r Ë 5 œØr ≠w ØÔqΩ ¥ÓuÚÂÌ ±sÓ «_Ó¥]U «∞∏^öÓ£ÓW «_ÔË∞Óv.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ©Ôu‰ «∞LºÓU≠ÓW «∞LF∂]bÓ… ≠w «∞OÓu «∞d]«°l.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

6) «≤ÚDÓKÓoÓ ÆDÓUÏ ±sÚ ±Ób¥MÓW ¢Ôu≤ÔfÓ ±Ô∑]πNÎU ≈∞Óv ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓ°t 576 Ó«Ø∂ÎU. ¢ÓuÓÆ]nÓ °LÓ∫ÓD]W ßÔußÓWÓ

≠ÓMÓeÓ‰Ó ±ÓMÚtÔ 892 Ó«Ø∂ÎU ËÓÅÓFbÓ 871 Ó«Ø∂ÎU.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ ÔØ]U» ≥ÓcÓ« «∞ÚIDÓU MÚbÓ±ÓU «≤ÚDÓKÓoÓ ±sÚ ±Ó∫ÓD]W ßÔußÓWÓ.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

Page 87: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’301

88

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

7) ÆÓU‰Ó ≥AÓUÂÏ : òÅÓdÓ≠ÚXÔ ≠w ±FÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» 9 œÓ≤ÓU≤OdÓ ∞AÓdÓ«¡ 6 ÆBÓhÌ °‡ 578 ±KÒOLÎU «∞ÚIB]WÔ

«∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ËÓ∞ÔFÚ∂ÓWÌ ≠JÚd¥ÒWÌ ≤ÓºOXÔ £ÓLÓMNÓUå.

> √ÔßÓUbÔ ≥AÓU±ÎU ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW £ÓLÓs «∞K^FÚ∂ÓW «∞ÚHJÚd¥]W.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

8) ÆÓU∞ÓXÚ ßÓKÚLÓv : ò«®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÔ ±sÚ ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» 9 ÆBÓhÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 579 ±KÒOLÎU ≠ÓªÓH]iÓ ∞wÓ

«∞Ú∂ÓUzlÔ 0171 ±w ≠w £ÓLÓMNUå.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs ®dÓ«¡ ≥ÓcÁ «∞ÚIBÓh.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ :.........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

Page 88: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’401

89

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

01) ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ±CÚLÓU «∞ºΩ∂ÓU‚ •ÓuÚ‰ ≥ÓcÓ«

«∞ÚLÓKÚFÓV 5 ≥r Ë 56 Â.

ÆÓUÂÓ Ób]«ƒÔËÊÓ °‡ 8 œÓËÚ¸Ó«‹Ì •ÓuÚ‰Ó ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓKÚFÓV

ËÓËÓ«ÅÓKÔu« «∞ÚFÓbÚËÓ ∞LÓºÓU≠ÓWÌ ©Ôu∞ÔNÓU 84 œØr.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU «∞ÚFÓb]«ƒÔËÊÓ.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ :.......................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

9)

¢ÓIÚDÓlÔ ±ÔMÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÓ 4 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚÂ ∞Kc]≥ÓU» ≈∞Óv «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ËÓ«∞ÚFÓubÓ… ±ÓMÚNÓU.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢IÚDÓFÔNÓU ±ÔMÓv ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓMÚe‰ ËÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

±CÚLÓU «∞ºΩ∂ÓU‚

±ÓKÚFÓVÏ

«∞LMe‰

«∞Lºπb

«∞ºÒu‚

œØr≥r Ë œ

Ør

≥r Ë

Â

«∞LbßW

Page 89: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’101

90

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

1) ¢Ó∫ÓB]qÓ «ùîÚuÓ…Ô √Ó•ÚLÓbÔ ËÓßÓKÚLÓv ËÓ≥AÓUÂÏ ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓ∂ÓU∞l «∞ÚLÓU∞O]W :

¥LKp √•Lb ..................¢LKp ßKLv..................

¥LKp ≥AUÂ ...............

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

1 œ1 œ

îLºW œ≤U≤Od

1 œ

2/1 œ

2/1 œ 1 œ

1 œ

îLºW œ≤U≤Od

1 œ

2/1 œ

2/1 œ

1 œ

îLºW œ≤U≤Od

Page 90: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’201

91

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

≠ÓU¢]HÓIÔu« ÓKÓv ≈≤HÓUÆNÓU ≠w ®ÓdÓ«¡ ≈©ÓUÓ«‹Ì ËÓ±eÚ≥Ód¥]WÌ ËÓ±dÚ¬…Ì •ÓUzDO]WÌ ∞∑ÓeÚ¥Os ±ÓMÚe∞NrÚ.

- «®Ú∑ÓdÓÈ √Ó•ÚLÓbÔ ≈©ÓUΫ ±ÔºÚ∑ÓDOqÓ «∞A]Jq ËÓ¬îÓdÓ ±ÔdÓ°]lÓ «∞A]JÚq.

- «®Ú∑ÓdÓ‹Ú ßÓKÚLÓv 3 ≈©ÓUÓ«‹Ì ±ÔdÓ°]FÓW «∞A]JÚq.

- «®Ú∑ÓdÓÈ ≥AÓUÂÏ ±dÚ¬… •ÓUzDO]WÎ ≠ÓªÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU °‡ 057 ±KÒOLÎU.

√ - √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔq] ©HÚqÌ ËÓ«ØÚ∑Ô∂ÔtÔ ¢Ó∫Ú∑ÓtÔ.

» - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw _Ó•ÚLÓbÓ.

à - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞ºÓKÚLÓv.

œ - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞NAÓUÂÌ.

≥‡ - §ÓL]lÓ «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ ±ÓU °ÓIwÓ ∞ÓNÔrÚ ±sÚ ±ÓU‰Ì ËÓ√Ó¸Ó«œÔË« ®dÓ«¡Ó ±eÚ≥Ód¥]WÌ.

≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÔrÚ –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

2) ¢ÓLÚKpÔ √Ô±Ωw •Ó∂ÚKÓOÚs ©Ôu‰Ô «_ÓË]‰ 3 Â Ë 55 År ËÓ©Ôu‰Ô «∞∏]U≤w 2  3 œßr. ®Ób]¢ÚNÔLÓU ≈∞Óv

°ÓFÚCNLÓU °FÔIÚbÓ…Ì ËÓ«•bÓ…Ì ≠ÓHÓIÓbÓ ØÔq^ •Ó∂ÚqÌ 8 År ±sÚ ©Ôu∞t.

√ - ±ÓU ©Ôu‰Ô «∞Ú∫Ó∂Úq «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚt √Ô±Ωw ?

3 - ®Ób]‹Ú √Ô±Ωw ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ó∂ÚqÓ ≈∞Óv ÓLÔuœÓ¥Ús ≠ÓHÓIÓbÓ ±sÚ ©Ôu∞t 3 œßr.

≈–Ó« ØÓUÊÓ ØÔq^ £ÓuÚ»Ì ±ÓGÚºÔu‰Ì ¥Ó∫Ú∑Óq^ ±ÔFÓb]‰Ó 5 œßr ±ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ó∂Úq ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJsÔ _Ô±Ωw √ÓÊÚ ¢ÓMÚAÔdÓ ÓKÓOÚt

«∞ÚOÓuÚÂÓ 9 √Ó£ÚuÓ«»Ì ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

±w ±w ±wb

≈©U±d¬…±e≥d¥ÒW≈©U

Page 91: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’101

92

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

±cØÒd… «∞∑LOÒe

1) ®ÓUÓ„Ó √Ó•ÚLÓbÔ ≠w ß∂ÓU‚ «∞ÚFÓbÚË ÓKÓv ≥ÓcÓ« «∞ÚLCÚLÓU «∞]cÍ ©Ôu∞ÔtÔ 73 œØr Ë 5 Â. ØÓUÊÓ ÓKÓOÚt √ÓÊÚ

¥ÓIÔuÂÓ °‡ 4. œÓËÚ¸Ó«‹Ì •u‰ ≥ÓcÓ« «∞LÓKÚFÓV ∞ÓJM]tÔ ¢ÓªÓK]v Ós «∞ºΩ∂ÓU‚ ≈£ÚdÓ ≈ÅÓU°ÓWÌ °IÓbÓ±t ÆÓ∂ÚqÓ îÓjΩ

«∞ÚuÔÅÔu‰ °‡ 2 ≥r Ë 58 Â

- √ÓîÚ∑ÓUÔ ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√Ô§OVÔ ÓMÚtÔ.

> ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ «∞]∑w ¢ÓHÚBqÔ √Ó•ÚLÓbÓ ÓsÚ îÓjΩ «∞ÚuÔÅÔu‰ ?

> ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU √Ó•ÚLÓbÔ ?

> √Ó°Ú∫ÓYÚ ÓsÚ ©Ôu‰ ±ÓºÓU≠ÓW ≥ÓcÓ« «∞º∂ÓU‚

2) ÆÓU‰Ó √Ó°w ò√Ó®Ú∑ÓGqÔ 8 ßÓUÓU‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚ °∫ºÓU» 5711 ±KÒOLÎU ∞Kº]UÓW «∞ÚuÓ«•bÓ… ∞ÓJM]Mw ôÓ

√ÓÅÚd·Ô ≈ô] 0056 ±KÒOrÌ ¥ÓuÚ±OÎU _ÓÊ] «ùœΩîÓUÓ ≤BÚnÔ «∞ÚLÓFOAÓW å.

√ÓîÚ∑ÓUÔ ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±Ód∫ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√Ô§OVÔ ÓMtÔ.

> ±ÓU ≥wÓ √Ô§ÚdÓ…Ô √Ó°w ≠w «_ÔßÚ∂ÔuŸ ?

> ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥Ób]îdÔÁÔ √Ó°w ØÔq] √ÔßÚ∂ÔuŸÌ ?

> ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥Ób]îdÔÁÔ ¥ÓuÚ±OÒÎU ?

«∞LCLU

±KFV

Page 92: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’201

93

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W :•qÒ ËFÒOU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥ÒUw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ)(©dÕ Ë§Ll) (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

«∞LcØd… «∞∑LOÒe

3) ¥Ó∫ÚuÍ •ÓIÚqÏ 9 ÅÔHÔu·Ì ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞e]¥Ú∑ÔuÊ °JÔqΩ ÅÓnΩ 23 ®πÓdÓ…Î. √Ó≤Ú∑ÓπÓX «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ±ÔFÓb]‰Ó

4 œØq “Ó¥Ú∑Ôu≤ÎU.

√ - √Ô∞ÚIw ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFFDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW

..........................................................................................................

» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞º^RÓ«‰.

4) ≤ÓE]LÓXÚ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÔMÓU •ÚKÓWÎ ≠ÓAÓUÓ„Ó ≠ONÓU 361 ¢KÚLOcΫ. «ØÚ∑ÓdÓÈ «∞ÚLÔb¥dÔ 4 •ÓU≠öÓ‹Ì °JÔqΩ ËÓ«•bÓ…Ì 54

±ÓIÚFÓbΫ.

√ - √Ô∞ÚIw ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW.

..........................................................................................................

» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞º^RÓ«‰.

5) √ÔôÓ•kÔ ≥ÓcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹

´ÓbÓœÔ √Ó≠ÚdÓ«œ «∞ÚFÓUzKÓW 4

£ÓLÓsÔ ¢cÚØÓdÓ… «∞b^îÔu‰ ≈∞Óv «∞ÚLÓºÚdÓÕ ∞KA]ªÚh °U∞ÚLw 0571

£ÓLÓsÔ ¢cÚØÓdÓ… «∞d^ØÔu» ∞KA]ªÚh ≠w «∞Ú∫ÓU≠KÓW –Ó≥ÓU°ÎU ËÓ≈¥]U°ÎU °U∞ÚLw056

√ - √Ô•Ód¸Ô °NÓcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÎ –Ó«‹Ó ßÔRÓ«‰Ì ËÓ«•bÌ.

» - √ÓÆÔuÂÔ °∫ÓKΩNÓU.

Page 93: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’111

94

1-√Ô•OjÔ °ªjÒ ±GKo ØÔqÒ Óbœ¥Ús ±ÓπÚLÔuÔNÔLÓU 000 01

000 3000 2000 1005 7

000 5000 7000 8000 9

000 4005 2.

2- ¢Ô∂ÓUŸÔ ¢cÚØÓd… •ÓHÚqÌ ßÓU≥dÌ °LÓºÚdÓÕ ÆÓdÚ©ÓUÃÓ °‡ 000 01 ±w.

ØU≤ÓXÚ ±sÚ °ÓOÚs «∞Òc¥sÓ •ÓCÓdÔË« ≥cÓ« «∞∫ÓHÚqÓ ≥ÓcÁ «∞FÓUzöÓ‹Ô

«∞FÓUzKÓWÔ´ÓUzK∑ÔMÓU´ÓUzKÓWÔ LΩw´ÓUzKÓWÔ îÓU∞w´UzKÓWÔ ´ÓLÓ∑Ωw

´ÓbÓœÔ √≠ÚdÓ«œ≥ÓU4356

£LÓsÔ «∞∑ÒcÓ«Ød °U∞Lw

> √Ô¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

3- √ÓØÔ∑ÔVÔ ÆOLÓWÓ ØqΩ ±Ó∂ÚKmÌ ±ÓU∞wÒ °∫ºÓU» «∞LKÒOr

«∞LÓ∂ÚKÓmÔ °∫ºÓU» «∞bÒ¥MU0102070809

«∞LÓ∂ÚKÓmÔ °∫ºÓU» «∞LKÒOr

Page 94: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’211

95

4- ÆOLÓWÔ «∞IÔdÚ’ (1 √Ë 01 √Ë 001 √Ë 0001 √Ë 00001)

√- √¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w

ÆOLÓWÔ «∞IÔd’101 001000 1 000 01 «∞FÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU ÓbÓœÔ ¬ôÓ≠t

«∞FÓbÓœÔ (1)

«∞ÓFÓbÓœÔ (2)

«∞FÓbÓœÔ (3)

«∞FÓbÓœÔ (4)

»- √ÓØ∑ÔV ØÔqΩ ÓbÓœÌ Ë≠IU ∞BOGÓ∑t «∞IÓU≤Ôu≤O]W

Ã- √≠JΩp ØqÒ ÓbœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbÓœ¥s √•bÔ≥LU √ÅGd ±sÚ √∞ÚnÌ.

5- ÆOLÓWÔ «∞FÓöÓ±ÓW (*) (1 √Ë 01 √Ë 001 √Ë 000 1 √Ë 000 01)

√- √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ∞∑ÓLÚ∏Oq ØÔqΩ ÓbÓœÌ.

ÆOLÓWÔ «∞FÓöÓ±ÓWÌ 101 001000 1 000 01 «∞FÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU ÓbÓœÔ ¬ôÓ≠t

«∞FÓbÓœÔ (1)273 54

«∞FÓbÓœÔ (2)905 01

«∞FÓbÓœÔ (3)080 5

«∞FÓbÓœÔ (4)650 06

*

Page 95: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’311

96

»- ±ÓU–Ó« ¥ÔLÓ∏ΩqÔ «∞d]ÆÏrÔ 5 ≠w ØÔqΩ ÓbÓœÌ ?

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØqΩ ÓbÓœÌ Ë≠ÚIÎU ∞BOGÓ∑t «∞IÓU≤Ôu≤O]W.

œ- √≠JÒp ØqÒ ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU ÓAÓdÓ…Ô ¬ô·Ì ØÓU±ÓKWÌ.

6- √¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

«∞FÓbÓœÔ ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÁ ÓbÓœÔ ¬ô≠t ÓÆÚrÔ ±µÓU¢t bœ ±µU¢t Ær ¬ô≠t ÆÚr ÓAÓd«‹ ¬ô≠t ÆrÔ Ad«¢t

706 73

........89205

......07 7043

7- ¢KÚFÓVÔ ßÓKÓLÓv ±ÓlÓ √ÓîONÓU ≥AÓUÂÌ °U∞∂ÓDÓUÆÓU‹ «∞FÓbÓœΩ¥ÓW «∞∑]U∞OÓW :

63057

°PßÚ∑FÚLÓU‰ §ÓLOl «∞∂DÓUÆÓU‹ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì :

> ØÓu]≤XÚÓ ßÓKÚLÓv §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔLÚJMÓW «∞]∑w ÓbÓœÔ ¬ô≠NU 65

> ØÓu]ÊÓ ≥AÓUÂÏ §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔLÚJMÓW «∞]∑w ÓÆÚrÔ Ad«¢NU 5 ËÓ¸ÓÆÚrÔ «ôÓ≠NÓU 3

Page 96: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’411

97

> √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]q ÓKÓOÚNÓU ØÔqy ±MÚNÔLÓU

«_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞]∑w ¢∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚNÓU ßÓKÚLÓv «_´ÚbÓ«œÔ «∞Ò∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ≥AÓUÂÏ

8- ÆÓb]ÂÓ ≈°ÚdÓ«≥OrÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ØÔqy ±MÚNÓU ±J∑Ôu»Ï °∏ÓöÓÀ ©ÔdÔ‚Ì.

> √∞ÓuΩÊÔ «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞LÔLÓ∏ΩKÓWÓ ∞MÓHÚf «∞FÓbÓœ °KÓuÚÊÌ ±ÔuÓ•]bÌ.

9 + 05 + 000 6 + 000 07627 08000 34+ 607

6 + 007 + 000 3 + 000 04950 67000 08+ 627

6 + 02 + 007 + 000 08607 3495 +000 67

9- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ±ÓπÚLÔuÓW «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w ØÔqy ±MÚNÓU ¥ÓMÚ∑ÓNw °‡ 705 ËÓ±ÓπÚLÔuŸÔ «∞dÒÆÚLÓOÚs

«üîÓd¥Ús ≠NÓU 6.

01 - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ «∞ÓFÓbÓœ «∞ΩcÍ ¥∑JÓu]ÊÔ ±sÚ 5 √Ó¸ÚÆÓU ËÓ¥ÓMÚ∑Nw °‡ 583 ËÓ±ÓπÚLÔuŸ √Ó¸ÚÆÓU±t 43.

Page 97: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’111

98

1- ßKÚºKÓWÔ œÓ¸]¬§ÓW √Ó•ÚLÓbÓ ¢ÔHÚ∑Ó`Ô °FÓbÓœÌ –Í 5 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ :

- ±πLuŸ √ÆU±t 72

- bœ ¬ô≠t 63

- Ær ±µU¢t ≤Bn Ær ¬•UœÁ.

- Ær ¬•UœÁ ±ºUËÌ ∞dÆr «ô≠t.

> ±ÓU ≥Ôu «∞FÓbÔœÔ «∞]cÍ ¥ÔLÓJΩsÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú` ≥ÓcÁ «∞ºΩKÚºKÓW ?

2- ÆU œ¥uÓ«ÊÔ «∞e]¥ÚX °∑ÓBÚb¥d 000 87 ‰ ±s “Ó¥ÚX «∞eÒ¥∑ÔuÊ ≈∞Óv √Ó•Ób «∞∂ÔKÚbÓ«Ê «_Ô˸԰ΩOÓW ÓKÓv 3

±ÓdÓ«•qÓ ±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOΩMÔt «∞πÓbÚËÓ‰Ô :

«∞Ld•KW (1)«∞Ld•KW (2)«∞Ld•KW (3)

000 83 ‰ØLΩOÓWÔ √ÓÆÓq^ ±sÚ «∞JLΩOÓW«∞JÓLΩOÓWÔ «∞L∑Ó∂ÓIΩOÓWÔ

«∞ºU°IW ° 005 31 q

√- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞JÓLΩO]W «∞LÔBÓb]¸Ó… ≠w ØÔqæ ±sÚ «∞LÓdÚ•ÓK∑ÓOÚs «_ÓîOdÓ¢ÓOÚs.

»- ËÔFÓXÚ «∞JLΩOWÔ «∞LÔBÓb]¸… ≠w ÆÓu«¥dÓ –Ó«‹ 1 ‰ Ë√îdÈ –Ó«‹ ≤BÚn ∞∑ÚdÌ ËÓÅÓHUz`Ó –Ó«‹

1ϯq.

>√¢rÒ ¢FÚLOd «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w :

«∞u´ÓU¡1 ‰≤Bn ∞∑d1 œØq

´ÓbÓœÔ «_ÓËÚ´O]W.........................................

«∞JÓLΩOÓWÔ «∞πÔLÚKO]WÔ007 34008 12..............

°U∞∞∑d

Page 98: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’111

99

1) √ÓØÚ∑ÔVÔ 5 √Ó´ÚbÓ«œÌ ≠Ódb¥ÒWÌ ØÔqy ±MÚNÓU –Ë 5 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ Ë¸ÆÚrÔ ¬•Uœ ¬ôÓ≠t 3 ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì §ÓLOlÓ

«_Ó¸ÚÆÓUÂ.

2) √Ó´ÓuΩ÷Ô ≠w «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV.

807 32=000 1 * . + 807 =.+.

060 53=000 01 * . + . =.+.

908 05 =. * 805 + .= .+.

590 06 =. * 9006 + .= .+.

3) «∞K^FÚ∂ÓWÔ : °ÔuÆÓU‰Ï °t ØÔdÓ«‹Ï ≥ÓcÁ ÆOÓLÔNÓU :

ÅMÚnÔ «∞JÔdÓ…

´ÓbÓœÔ «∞MΩIÓU◊000 02000 01000 5000 1005

ÆÓU≤ÔuÊÔ «∞KÒFÚ∂ÓW: ¥GÏLiÔ «∞öÒ´VÔ ÓOÚMÓOÚt Ë¥ÓQÚîÔcÔ 5 ØÔdÓ«‹Ì £Ôr] ¥Ó∫ÚºÔVÔ ÓbÓœÓ «∞MΩIÓU◊ «∞Ò∑w ¢Ó∫ÓB]q

´ÓKÓOÚNÓU.

≥ÓcÁ «∞JÔdÓ«‹Ô «∞]∑w √ÓîÚdÓ§ÓNÓU ØÔqy ±sÚ ¥ÓUßOsÌ ËÓ“Ó¥ÚMÓVÓ ËÓ√Ó≤fÌ :

6 , 0 , 7 , 4 , 3

Ê

»

Ê

»»

»

Ã

Ã

≥‡

≥‡

Ê

Ã

Ê

Ã

œ

œ

œ

œ

œ

Ê

Page 99: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’211

100

«∞ö]´VÔ «∞JÔdÓ«‹Ô «∞]∑w √ÓîÚdÓ§ÓNÓU±ÓπÚLÔuŸÔ «∞MΩIÓU◊

¥ÓUßOsÏ

“Ó¥ÚMÓVÔ

√≤OfÏ

√- √ÔßÓπÒqÔ ÓbÓœÓ «∞MΩIÓU◊ «∞]∑w ¢Ó∫B]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔq^ ôÓ´VÌ.

»- ¥ÔLÚJsÔ ∞JÔqæ ±sÚ ¥ÓUßOs ËÓ√Ó≤OfÌ √ÓÊÚ ¥ÓQÚîÔcÓ ØÔdÓ…Î √ÔîÚdÓÈ ∞OÓBOdÓ ÓbÓœÔ ≤IÓU©t ±ÔºÓUË¥ÎU ∞FÓbÓœ ≤IÓU◊

“¥MÓVÓ.

> ±ÓU ≥w «∞JÔdÓ…Ô «∞Ò∑w ¥ÓQîÔcÔ≥ÓU ¥ÓUßOsÔ ? √KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

> ±ÓU ≥wÓ «∞JÔdÓ…Ô «∞Ò∑w ¥ÓQÚîÔcÔ≥ÓU √Ó≤OfÏ ? √KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºU°OÒÎU.

4- ÆU±ÓXÚ ±ÓdÚ¥ÓrÔ Ë≈¥LÓUÊÔ ËßOd¥sÔ °U∞K^F∂ÓW «∞º]U°IÓW.

(√Ó¢ÓFÓd]·Ô ÆÓU≤Ôu≤ÓNÓU ≠w «∞∑ÒLÚd¥s «∞º]U°o)

≥ÓcÁ «∞MÒIU◊Ô «∞]∑w ¢Ó∫BÒKÓXÚ ÓKÓOÚNÓU ØÔq] ôÓ´∂ÓWÌ

«∞öÒ´∂ÓWÔ ±ÓdÚ¥ÓrÔßOd¥sÔ≈¥LÓUÊÔ

´ÓbÓœÔ ≤IÓU©NÓU000 72005 22000 73

Ã

ÃÃ

à √

»

Ê

Ê

Ê

œ

œ

Page 100: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’311

101

> √Ó¸ÚßÔrÔ «∞JÔdÓ«‹ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚNÓU ØÔqy ôÓ´∂ÓWÌ

ØÔdÓ«‹Ô ±ÓdÚ¥ÓrÓ

ØÔdÓ«‹Ô ßOd¥sÓ

ØÔdÓ«‹Ô ≈|LÓUÊÓ

5 - ≥ÓcÓÁ ∞ÓuÚ•ÓWÔ «∞dΩ±ÓU¥ÓW ≠w ∞ÔFÚ∂ÓW ò¸Ó®Úo «_ÓßÚNÔrå

¢Ô∫ÚºÓVÔ ≠ONÓU «∞MΩIÓU◊Ô ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

«∞LMÚDÓIÓWÔ«∞∫ÓLÚdÓ«¡Ô«∞ªÓCÚdÓ«¡Ô «∞B]HÚdÓ«¡Ô«∞uÓ¸Úœ¥]WÔ

´ÓbÓœÔ «∞MΩIÓU◊005005 2000 01000 02

> ®ÓoÓ îÓU∞bÏ 4 √ÓßÚNÔrÌ ≠Ó∑Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv000 34 ≤ÔIÚDÓWÌ.

> ®ÓoÓ ÅÓU°dÏ 5 √ÓßÚNÔrÌ ≠Ó∑Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv 000 03≤ÔIÚDÓWÌ.

> ®ÓoÓ ≤eÓ«Ï 6 √ÓßÚNÔrÌ ≠Ó∑Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv000 63≤ÔIÚDÓWÌ.

Page 101: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√≠JÒJNU Ë√ØÒ∂NU’411

102

√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w ÓbÓœÓ «_ÓßÚNÔr «∞LÓdÚ®ÔuÆÓW ≠w ØÔqΩ ±MÚDÓIÓWÌ °U∞MÒºÚ∂ÓW ≈∞Óv ØÔqΩ ôÓ´VÌ

«∞LMÚDÓIÓWÔ«∞∫ÓLÚdÓ«¡Ô «∞ªÓCÚdÓ«¡Ô«∞BÓHÚdÓ«¡Ô«∞uÓ¸Úœ¥]WÔ

√ÓßÚNÔr îÓU∞bÌ

√ÓßÚNÔr ÅÓU°dÌ

√ÓßÚNÔr ≤eÓ«Ì

Page 102: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’121

103

1/ √ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞∑Ód°OFÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

√ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ000 68 000 71 000 23000 24000 34

000 72

000 34

000 65

2- √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 ÓAÓd«‹ ¬ôÓ·Ì ØÓU±KÓWÌ ±Ó∫ÚBÔu¸Ó…Ì °ÓOÚsÓ ≥Óc¥Ús «∞FÓbÓœ¥Ús.

000 72024 37

3- √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √ÚbÓ«œÌ ¥ÓMÚ∑ÓNw Øqy ±MÚNÓU °‡ 3 √ÓÅÚHÓUÌ Ë¢JÔuÊÔ ±Ó∫ÚBÔu¸Ó…Î °ÓOÚsÓ ≥ÓcÓ¥Ús «∞FÓbӜӥÚs.

758 65760 26

4-√- ∞OÔIÓUÊÓ Ó±ÚeÍ ÓbӜӥÚs ØÔqy ±MÚNÔLÓU –ÔË 5 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ≠ÓJ]pÓ ØqÒ ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU

√ÓÅÚGÓdÔ ±s 000 1

08 5 4 2>603 62

085+000 42 >603 + 000 62

_ÓÊ] :000 42 >000 62

Page 103: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’221

104

»- √ôÓ•kÔ ±ÓU ÆÓUÂÓ °t Ó±ÚeÍ ËÓ√≤ÚºÔZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«∞t ∞uÓÚl ÓöÓ±ÓW «∞LÔIÓUÓ≤ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW °ÓOÚsÓ ØÔqΩ

´ÓbӜӥÚs.

706 71>059 41_ÓÊÒ

270 12>205 04_ÓÊ]

060 25>706 15_ÓÊ]

405 06>45076_ÓÊ]

40037>90875_ÓÊ]

257 86>275 68_ÓÊ]

5-√- ∞∑ÔIÓUÊÓ ¥rÔ ÓbÓœ¥Ús ØÔqy ±MÚNÔLÓU –Ë 5 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ≠ÓJÓJÓXÚ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ Ób ӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU

√ÓÅÏGÓdÔ ±sÚ 000 1

56763>075 63

567 + 000 63<075+000 63

_ÓÊÒ :567 <075

»- √ÔôÓ•kÔ ±ÓU ÆÓU±ÓXÚ °t ¥rÔ ËÓ√Ó≤ÚºÔZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«∞NÓU ∞uÓÚl ÓöÓ±ÓW «∞LÔIÓUÓ≤ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW °ÓOÚsÓ ØÔqΩ

´ÓbӜӥÚs.

534 61 .453 61_ÓÊÒ

506 02. 056 02_ÓÊÒ

583 23. 508 23_ÓÊÒ

090 95.009 95_ÓÊÒ

004 37.400 37_ÓÊÒ

507 08. 570 08_ÓÊÒ

Page 104: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’321

105

6- √±∏Òq «∞FÓöÓÆÓWÓ «∞º]NÚLO]WÓ : ò...... √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ........å ±sÓ «∞LÓπÚLÔuÓW ¬ ≤Ó∫ÚuÓ «∞LÓπÚLÔuÓW ò°Uå.

708 51 .. 063 75

096 52 .. 087 51

570 64 .. 760 09

706 09 .. 057 64

008 31 .. 056 31

7- √- √uÒ÷Ô ØÔqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

576 . 2 <508 52318 43 >7163 .62 . 96 <26096

908 03 >70.035087. <5807491547 >906.7

»- √uÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

058 4 . >270 63801 65 <108 . 536 . 27 >364 27

710 54 < 071 8 .735 . 6 >578 56419 18 <14 . 08

8-√- √Ô•OjÔ ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ √ÓØÚ∂ÓdÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °bÓ«zdÓ…Ì ËÓ√ÓÅÚGÓdÓ≥ÓU °LÔºÚ∑ÓDOq

»- √Ô¸¢ÒVÔ ÓMÓUÅdÓ ØÔq] ±ÓπÚLÔuÓWÌ

¬°U

Page 105: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’421

106

503 72 , 035 72 , 530 72760 36 , 408 13 , 052 04

......... > ......... > .................. < ......... < .........

560 14 , 065 25 , 056 14408 17 , 084 36 , 04836

......... < ......... < .................. > ......... > .........

9- ≥ÓcÁ ≤Ó∑ÓUzZÔ «≤Ú∑ªÓU» √Ó´ÚCÓU¡ ≈•ÚbÓÈ «∞∂ÓKÓb¥]U‹ °FbÓ ÓLÓKO]W «∞HdÚ“ :

«∞LÔ∑ÓdÓ®Ω`Ô (…Ô) ≤ÓπOVÏ ´ÓKwy ¸¥rÔ ¸ÓU≠ÓU©LÓWÔ√Ó•ÚLbÔ

´ÓbÓœ «_ÓÅÚuÓ«‹ 540 81 409 61 800 020 810 02 054 81 790 61

«∞LÔ∑Ó∫ÓBΩqÓ ÓKÓOÚNÓU

¸Ô¢Ú∂ÓWÔ ∞LÔ∑ÓdÓ®Ω` (…)

> √ÔßÓπÒqÔ Ô¢Ú∂W ØÔqΩ ±Ô∑ÓdÓ®Ω`Ì °ÓFÚbÓ ÓLKO]W «∞HÓdÚ“.

01 - ≤Ó∑OπÓWÎ ∞K∑]MÚEOr «∞FÓUzKwΩ √ÓîÓcÓ ÓbÓœÔ ¢ÓöÓ±Oc «∞ºÒMÓW «_ÔË∞Óv ¥Ó∑ÓMÓUÆÔhÔ ØÔq] ßÓMÓWÌ œ¸«ßO]WÌ

> √Ú°jÔ ØÔqÒ ßÓMÓWÌ œ¸Ó«ßO]WÌ °FÓbÓœ «∞∑]öÓ±Oc «∞LÔMÓUßV ∞ÓNÓU °S•ÚbÓÈ «∞uôÓ¥ÓU‹.

8991 / 9991.. 20052

9991 / 0002.. 799 12

0002 / 1002.. 359 72

1002 / 2002. 368 32

2002 / 3002 .310 72

Page 106: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’121

107

1) - √Ó¸Ó«œÓ ≥AÓUÂÏ ËßÓKÚLÓv «∞∑]∂ÓUÍÓ ≠w «∞∫ºÓU» «∞º]d¥l ≠UîÚ∑ÓUÓ« «∞∂DÓUÆÓU‹ «∞FÓbÓœ¥ÒWÓ «∞∑ÒU∞OÓWÓ

26304

ËÓ«¢ÒHIÓU ÓKÓv «ßÚ∑FÚLÓU∞NÓU ∞‡ :

> ¢ÓJÚu¥s √ÓØÚ∂Ód bœ ±ÔLÚJsÌ –Í 5 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ

> ¢ÓJÚu¥s √ÓÅÏGÓd ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ –Í 5 √ÚÆÓUÂÌ

> •ºÓU» ±ÓπÚLÔuŸ «∞FÓbӜӥÚs «∞LÔ∑Ó∫ÓB]q ÓKÓOÚNLÓU.

> •ºÓU» «∞HÓdÚ‚ °ÓOÚs ≤ÓHÚf «∞FÓbÓœ¥Ús

> •ºÓU» FÚn √ÓÅÚGÓd «∞FÓbÓœ¥Ús

> •ºÓU» ≤BÚn √ÓØÚ∂Ód «∞FÓbӜӥÚs

> ¢ÓdÚ¢OV «_Ó´ÚbÓ«œ «∞ºÒ∑]W ±sÚ «_ÓØÚ∂Ód ≈∞Óv «_ÓÅÏGÓd.

*≠w ËÓÆÚXÌ ôÓ ¥Ó∑ÓπÓUËÓ“Ô 6 œÆÓUzoÓ √ÔÆÓbΩÂÔ «∞MÒ∑ÓUzZÓ «∞LÔMÚ∑ÓEÓdÓ…Ó ±sÓ «∞LÔ∑Ó∂ÓU¥ÓOÚs.

2- ¥ÓLÚKpÔ ØÔqÒ ±sÓ «ùîÚuÓ… √Ó•ÚLÓbÓ Ë≠ÓU©LÓWÓ Ë¸ÓU ÓÅObΫ °ÓMÚJOÎU.

≥ÓcÁ √ÚÅbÓ¢ÔNÔrÚ ≠w ¬îd ®ÓNÚd √ÔØÚ∑Ôu°ÓdÓ 3002 :

√Ó•ÚLÓbÔ≠ÓU©LÓWÔ ¸ÎU

«∞d]ÅObÔ °U∞Lw058 75567 36096 75

ØÓU≤ÓX «∞FÓLÓKO]U‹Ô «∞∂ÓMÚJO]WÔ «∞]∑w ÆÓU±Ôu« °NÓU îöÓ‰Ó ®ÓNÚdÍÚ ≤Ôu≠ÓLÚ∂ÓdÓ Ëœ|ºÓLÚ∂ÓdÓ ÓKÓv «∞MÒ∫Úu «∞∑]U∞w :

Page 107: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’221

108

«∞FÓLÓKO]WÔ (1)«∞FÓLÓKO]WÔ (2)«∞FÓLÓKO]WÔ (3)«∞FÓLÓKO]WÔ (4)

√Ó•ÚLÓbÔßÓ∫VÓ√ÓËڜӟÓ√ÓËڜӟÓ

52 œ005 81 ±w53 œ

¸ÓU√ÓËڜӟÓßÓ∫ÓVÓßÓ∫ÓVÓ√ÓËڜӟÓ

00571±w00572 ±w22œ00573±w

≠ÓU©LÓWÔß∫∂XßÓ∫Ó∂ÓXÚ√ÓËڜӴÓXÚ√ÓËڜӴÓXÚ

81 œ005 51 ±w03 œ51 œ

√- ±ÓsÚ ØÓUÊÓ ∞tÔ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓÅObÌ ≠w ¬îd √ÔØÚ∑Ôu°ÓdÓ ? √KÒq ≈§ÓU°Ó∑w

»- ±ÓsÚ ØÓUÊÓ ∞ÓtÔ √ÓÅÚGÓdÔ ÓÅObÌ ≠w ¬îd √ÔØÚ∑Ôu°ÓdÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w ?

Ã- ØÓrÚ ÅÓUÓ ÓÅObÔ ØÔqΩ ±MÚNÔrÚ ≠w ¬îd œ|ºÓLÚ∂ÓdÓ ? √KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

œ- ±ÓsÚ ØÓUÊ ÓÅObÔÁÔ √ÓØÚ∂ÓdÓ ≠w ¬îd œ|ºÓLÚ∂ÓdÓ ? √Ô´KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w

≥‡ - ±Ós ØÓUÊÓ ÓÅObÔÁÔ √ÓÅÚGÓdÓ ≠w ¬îd œ¥ºLÚ∂ÓdÓ ? √KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

Page 108: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’121

109

1) √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞MÒ∑πÓOW ≠v ØqÒ ±ÓdÒ…Ì

>000 02 +0005 * 3 = ..................

>000 01 * 3 - 000 5 = .....................

>005 73 - 0052 * 2 = ...................

>(005 7 + 005 2) * 4 = .................

>(005 71 - 005 2) * 2 = ..............

2) √Ô¢r^ ØÔq] ∂ÓUÓ…Ì ÓbÓœΩ¥ÓWÌ °uÓÚl «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW (+ √Ë - √Ë *) ±ÓJÓUÊÓ ØÔqΩ ≤ÔIDÓWÌ.

>0003 . (9 . 4) = 000 51>0002 . 3 . 000 01 = 000 23

>0005 . 3 . 2 = 000 03>000 53 . 0005 . 4 = 000 51

>0002 . 3 . 000 01 = 000 61>005 71 . 0002 . 3 = 005 11

3) «∞K^FÚ∂ÓW :±Ó∑ÓU≥ÓWÔ «∞∫ºÓU»

ÆÓU≤ÔuÊÔ «∞K^F∂ÓW :

>¥ÔºÓπÒqÔ Øq^ ôÓ´VÌ ÓKÓv ËÓ¸ÓÆÓWÌ °U_ÓßÚNÔr ÓbœÎ« ±Ô∑]HÓIÎU ÓKOÚt ±sÓ «∞ªÔDÔuÓ«‹

>¥ÓªÚ∑ÓUÓ ±ÓbÚîÓöÎ ±sÚ «∞LÓÓbÓ«îq «_Ó¸Ú°ÓFÓW ∞KÚLÓ∑ÓU≥ÓW.

>¢ÔJÚAÓnÔ «∞LÓ∑ÓU≥ÓWÔ ËÓ¥Ô∫ÚºÓVÔ ÓbœÔ «∞MΩIÓU◊ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔq^ ôÓ´VÌ.

>¥ÓJÔuÊÔ «∞HÓUzeÓ ±ÓsÚ ¥Ó∑Ó∫ÓB]qÔ ÓKÓv √ÓØÚ∂Ód ÓbÓœÌ ±sÓ «∞MΩIÓU◊.

¢Ó∂ÓUÓÈ ÅÓU°dÏ Ë√Ó•ÚLÓbÔ Ë≤ÔeÚ≥ÓWÔ Ë«¢]HÓIÓU ÓKÓv «∞IOÓU °‡ 6 îÔDÚuÓ«‹Ì. ≥ÓcÓ« ±ÓU ßÓπ]KÓtÔ ØÔqy ±MÚNÔrÚ ÓKÓv

ËÓ¸ÓÆÓ∑t :

ÅÓU°dÏ√Ó•ÚLÓbÔ ≤ÔeÚ≥ÓWÔ

«∞LÓbÚîÓqÔ ÓbÓœÔ : 2«∞LÓbÚîÓqÔ ÓbÓœÔ : 4«∞LbÚîÓqÔ ÓbÓœÔ : 1

Page 109: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ’221

110

ËÓ≥ÓcÁ «∞LÓ∑ÓU≥ÓWÔ «∞]∑w ØÓAÔHÔu« ÓMÚNÓU :

1005 01005 521005 21005 31

2005 71000 41000 512057 5

3005 81005 11000 3005 810

4000 523057 3005 911

*±Ós «∞HÓUzeÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞LÔ∂ÓUÓ«… ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w

4- «∞K^FÚ∂ÓWÔ : ≤ÓHÚfÔ «∞K^FÚ∂ÓW «∞º]U°IÓW

ÆÓU≤ÔuÊÔ «∞K^FÚ∂ÓÓW : ≤ÓHÚfÔ «∞IÓU≤ÔuÊ «∞º]U°o

«∞LÔ∑Ó∂ÓUÔËÊÓ : ≠ÓU©LÓWÔ , ßÓKÚLÓv , ±ÔMÓv.

≥ÓcÁ «îÚ∑OÓUÓ«¢ÔNÔs] ËÓ´ÓbÓœÔ «∞MΩIÓU◊ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]KÚsÓ ÓKÓOÚNÓU :

«∞ö]´∂ÓWÔ≠ÓU©LÓWÔßÓKÚLÓv±ÔMÓv

´ÓbÓœ «∞ªÔDÔuÓ«‹555

«∞LÓbÚîÓqÔ2243

´ÓbÓœÔ «∞MΩIÓU◊057 36057 06000 54

*√Ô´Ó∂ΩdÔ °U_ÓßÚNÔr Ós «∞ªÔDÔuÓ«‹ «∞]∑w «îÚ∑ÓUÓ¢ÚNÓU ØÔq^ ôÓ´∂ÓWÌ.

++X–+

++—X—

+— — +X

+X+–X

Page 110: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’131

111

1-√- îÓdÓÃÓ ßÓU±w ±sÚ ±ÓMÚe∞t («∞FÔIÚbÓ…Ô √)

ËÓ–Ó≥ÓVÓ ≈∞Óv «∞LÓbÚ¸ÓßÓW («∞FÔIÚbÓ…Ô »)

±Ô∑]∂FÎU «∞LÓºÚKÓpÓ «∞LÓdÚßÔuÂÓ.

>√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

»- √Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞LÓºÚKÓp °U∞ºΩNÓUÂ

à - ÓUœÓ ßÓU±w ±sÓ «∞LÓbÚ¸ÓßW ≈∞Óv «∞LÓMÚe‰ ±Ô∑]∂FÎU «∞LÓºÚKÓpÓ «∞LÔFÓ∂]dÓ ÓMÚtÔ °NÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓW «∞º]NÚLO]W:

>√Ó¸ÚßÔrÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW ©Ód¥oÓ ßÓU±w ≈∞Óv «∞LÓMÚe‰.

´ÔIÚbÓ…Ô

«ô≤ÚDö‚

´ÔIÚbÓ…

«∞uÔÅÔu‰

´ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«‹

«∞LÓºÚKÓp

V

Page 111: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’231

112

2- ¥ÓInÔ √Ó•ÚLÓbÔ ≠w «∞FÔIÚbÓ… òÃå ËÓ¥Ôd¥bÔ

«∞uÔÅÔu‰Ó ≈∞Óv ®ÓπÓdÓ… «∞∑^H]UÕ ≠w «∞FÔIÚbÓ…

òœå

√- √ÔËÓ§ΩNÔtÔ ∞OÓ∑]∂lÓ «∞LÓºÚKÓpÓ «∞LÓdÚßÔuÂÓ.

»- √ÓÚßÔrÔ ∞ÓtÔ ±ÓºÚKÓJÎU ¬îÓdÓ °U_Ó•ÚLÓd

¥ÔuÅKÔtÔ ≈∞Óv ®ÓπÓdÓ… «∞∑^H]UÕ.

Ã- √ÓÚßÔrÔ ∞ÓtÔ ±ÓºÚKÓJÎU £ÓU∞∏ÎU °U_ÓîÚCÓd

¥ÔuÅKÔtÔ ≈∞Óv ®ÓπÓdÓ… «∞∑H]UÕ °QÓÆÓqΩ ÓbÓœÌ

±ÔLÚJsÌ ±sÓ «∞ªÔDÔuÓ«‹.

3- √- √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv ®∂JÓWÌ ÔIÚbÓ¢OÚs ò√å Ë ò»å ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs.

>√ßr °ÓOÚsÓ «∞FÔIÚbÓ¢ÓOÚs ò√å Ë ò»å 3 ±ÓºÓU∞pÓ ±ÔªÚ∑ÓKÓHÓWÌ ËÓ√Ô±ÓOΩeÔ °ÓOÚMÓNÓU °U_Ó∞ÚuÓ«Ê.

»- √Ô¸Ó¢Ω∂ÔNÓU ±sÓ «_ÓÆÚBÓd ≈∞Óv «_Ó©ÚuÓ«‰ : √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w

Ã- ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJsÔ ÓßÚrÔ ±ÓºÓU∞pÓ √ÔîÚdÓÈ °ÓOÚsÓ ò√å Ë ò»å ?

≤ÓFÓrÚôÓ

œ- ±ÓU–Ó« ≤ÔºÓLΩw ≥ÓcÁ «∞LÓºÓU∞pÓ ?

Ã

œ

Page 112: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’331

113

4- √- √Ô´Ó∂ÒdÔ ÓsÚ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ °J∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ ±sÓ «∞LÓMÚe‰ ≈∞Óv «∞º^u‚

«∞LÓºÚKÓÓpÔ «_Ó“Ú¸Ó‚Ô

«∞LÓºÚKÓÓpÔ «_Ó•ÚLÓdÔ

«∞LÓºÚKÓÓpÔ «_ÓîÚCÓdÔ

»- √Ô•OjÔ ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ «∞ªÔDÔuÓ«‹ «∞LÔ∑ÓFÓUغÓWÓ °ªÓjæ ±ÔGÚKÓoÌ.

Ã- √Ó®ÚDÔVÔ ØÔqΩ îÔDÚuÓ¢ÓOÚs ±Ô∑ÓFÓUغÓ∑ÓOÚs.

œ- √ÔôÓ•kÔ «∞LÓºÓU∞pÓ «∞∏]öÓ£ÓWÓ. ±ÓU–Ó« ≤ÔºÓLΩONÓU ?

5-√- √ÔôÓ•kÔ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ ËÓ√ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞LJUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ :

±ÔªÚ∑ÓBÓdϨÓOÚdÚ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÌ

(1)

(2)

(3)

à - √ÓîÚ∑ÓBdÔ ØÔq] ±ÓºÚKÓpÌ ØÔK]LÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ

«∞LÓMÚe‰Ô

«∞º^u‚Ô

..........................................................

Page 113: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’431

114

6- √Ô´Ó∂Ωd ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì °J∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ Ós «∞LÓºÚKÓp «∞LÓDÚKÔu»

±ÓºÚKÓpÏ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÏ

´ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«¢t 8

±ÓºÚKÓpÏ ÓOÚdÔ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÌ

´ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«¢t 01

±ÓºÚKÓpÏ ±ÔªÚ∑BÓdÏ ÚÓ ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«¢t 21

7- «∞J∑ÓU°ÓU‹Ô «∞º]NÚLO]WÔ «∞∑]U∞OWÔ ¢ÔF∂ÒdÔ ÓsÚ ±ÓºÓU∞pÓ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÓ…Ì.

(1)( ., . ) √Ë (. ¥ºU , . ˸«¡)

(2)( ., . ) √Ë (. ¥LOs , . ˸«¡)

(3)( ., . ) √Ë (. ¥ºU , . √±UÂ)

√- √Ô´ObÔ ¢ÓdÚ¢OVÓ îÔDÔuÓ«‹ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ °∫ÓOÚYÔ ¢ÔBÚ∂`Ô «∞ªÔDÔuÓ«‹Ô «∞]∑w ±sÚ ≤ÓHÚf «ô¢ÒπUÁ ±Ó∑ÓπÓU˸ӅÎ

°ÓbڡΫ °Uù¢ΩπÓUÁ «_Ô≠ÔIwΩ (¥ÓLOs √ÓËÚ ¥ÓºÓU)

»- √¢r^ «∞e]ËÚÃÓ «∞LÔMÓUßVÓ ∞JÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ.

Page 114: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’531

115

8-√ - √Ó¸ÚßÔrÔ ®Ó∂ÓJÓWÎ ÓKÓv ØÔd]«ßw

»- «∞LÓMÚe‰Ô («∞FÔIÚbÓ…Ô Â) √ÓÅÚqÏ ∞πÓLOl ±ÓºÓU∞p √Ó≠ÚdÓ«œ ÓUzKÓ∑MÓU ØÔq] ÅÓ∂ÓUÕÌ.

Ã- √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW «∞LÓuÓ«ÆlÓ «∞∑]U∞OÓWÓ :

«∞LÓuÚÆlÔ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑w LÓIÓd ÓLÓq √Ó°w±IÓd^ ÓLÓq √Ô±Ωw

(«∞FÔIÚbÓ… √)(«∞FÔIÚbÓ… »)(«∞FÔIÚbÓ… Ã)

´ÔMÚuÓ«≤ÔtÔ(4 , 3 )(6 , 5 )(5, 4 )

9- ≥ÓcÁ «∞IÓUÓWÔ «∞]∑w ¥bÚ¸Ô”Ô ≠ONÓU √Ó•ÚLÓbÔ

- ±ÓIÚÚFÔbÔ √Ó•ÚLÓbÓ («∞FÔIb…Ô Â)

- √ÓÅÚbÆÓU¡Ô √Ó•ÚLÓbÓ : ßÓU±w, ≤eÓ«Ï , ≥AÓUÂÏ,

¸ÓÓU.

- ≥ÓcÁÔ ±ÓuÓ«ÆlÔ ±ÓIÓUb≥rÚ °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv

±ÓIÚFÓb √Ó•ÚLÓbÓ :

±ÓuÚÆlÔ ≥AÓUÂÌ ßÓU±w≤e«Ì¸ÓU

«∞FÔIÚbÓ…Ô≥‡ ”ʸ

´ÔMÚuÓ«≤ÔNÓU (5 , 4 )(3 , 2 )(6 , 5 ) (7 , 3 )

> √Ô´ÓOΩsÔ ±ÓuÚÆlÓ ØÔqΩ ÅÓb¥oÌ ≠w «∞ÚIÓUÓW.

Â

Page 115: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’631

116

01 √- √§OVÔ ≠w ØÔqΩ ±d]… °‡ (îDÓQ √Ë Åu«»)

>«∞LÓºÓU∞pÔ «∞LÔ∑ÓJÓU≠µÓWÔ ¢ÓAÚ∑Ód„Ô ≠w ≤ÓHÚf ÔIÚbÓ… «ô≤ÚDöÓ‚ ËÓ≤HÚf ÔIÚbÓ… «∞uÔÅÔu‰.

>«∞LÓºÚKÓpÔ «∞LÔªÚ∑ÓBÓdÔ ¥Ó∑CÓL]sÔ îÔDÔuÓ«‹Ì ±Ô∑ÓFÓUغÓWÎ

>√Ô´ÓOÒsÔ ÔIÚbΫ ÓKÓv «∞AÓ∂ÓJÓWÌ °UÚ∑LÓUœ ÔIÚbÓ…Ì ¢ÔJuÊÔ √ÓÅÚöÎ ∞JÔqΩ «∞LÓºÒU∞pÓ.

>√Ô´ÓOÒsÔ ÔIÚbÓ…Î ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW °cØÚd «∞∑]MÓIÔq «_Ô≠ÔIwÒ √ÓËÚ «∞FÓLÔuœÍΩ √ÓËÚôÎ

»- √ÔÅÚ‡K‡Ô ØÔq] îÓDSÌ.

Page 116: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’131

117

1- ≥ÓcÓ« «∞∫Ów^ «∞º]JÓMw^ °t ±ÓMÚe‰Ô ±ÔMÓv («∞FÔIÚbÓ…Ô Â) ËÓ§Óe]«Ï («∞FÔIÚbÓ…Ô Ã) ËÓ°ÓI]U‰Ï («∞FÔIÚbÓ…Ô »)

ËÓ∞Ó∂]UÊÏ(«∞FÔIÚbÓ…Ô ‰) ËÓÅÓOÚbÓ∞O]WÏ («∞FÔIÚbÓ…Ô ’) .

√- ≥ÓcÁ ±ÓuÓ«ÆlÔ ≥ÓcÁ «∞LÓd«≠o °U∞MÒºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ±ÔMÓv :

«∞LÓdÓ«≠oÔ«∞πÓeÒ«Ô «∞∂I]U‰Ô«∞KÒ∂ÒUÊÔ «∞BÒOÚbÓ∞O]WÔ

´MÓUË¥MÔNÓU(4 , 2 )(3 , 1 )(2 , 4 ) (5 , 3 )

*√Ô´ÓOΩsÔ ±ÓuÓ«ÆlÓ ≥ÓcÁ «∞LÓdÓ«≠o °U∞MÒºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰Ì ±ÔMÓv.

»- ±ÔMcÔ √¥ÒUÂÌ ≠Ô∑`Ó ØÔAÚpÔ §ÓdÓ«zbÓ («∞FÔIÚbÓ…Ô „) ËÓ±ÓIÚNÎv («∞FÔIÚbÓ…Ô ‚)

ËÓ¸ÓËÚÓWÔ √Ó©ÚHÓU‰Ì («∞FÔIÚbÓ…Ô ) .

*√ÓØÚ∑ÔVÔ ÓMÓUË¥sÓ «∞LÓdÓ«≠o «∞πÓb¥bÓ… °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰Ì ±ÔMÓv.

«∞LÓdÓ«≠oÔ «∞πÓb¥bÓ…Ô ØÔAÚpÔ «∞πÓdÓ«zb«∞LÓIÚNÓv ¸ÓËÚÓWÔ «_Ó©ÚHÓU‰

´ÓMÓPË¥MÔNÓU

¸

Â

Page 117: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OÒW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’231

118

2- ∞ÔFÚ∂ÓWÔ ®Ó∂ÓJÓW «_Ó´ÚbÓ«œ :

√ÓßÚMÓbÓ ±ÔdÓ«œÏ √Ó´ÓbÓ«œÎ« ∞∂ÓFÚi ÔIÓb ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW

£rÒ ÆÓb]ÂÓ ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓU‹ :

>2 1*2 ,2= 2 , 2

..........*.............= ................ .

> 2,1 +22=2 1

..........+.............= ................ .

> 3,2-1,1= 2 , 2

..........-.............= ................ .

√ - *√Ô´ÓuΩ÷ÔÔ ØÔqΩ “ÓËÚÃÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ±ÔFÚ∑Ó∂dΫ «∞FÔIÚbÓ…Ó (0) √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p ∞OÔLÚJMÓMw

≠Óp^ Ô±Ôu“ ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓU‹.

»- √Ó≤ÚºZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ ±ÔdÓ«œÌ Ë√Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ÓbÓœÌ ≠w «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW °LÓuÚÆFt ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞AÓ∂ÓJÓW

£Ôr] √Ó´ÚdÔNÓU ÓKÓv √ÓÅÚbÆÓUzw .

>073 -072=001

-=

>07* 01=007

*=

>33*01=033

*=

Ã- √ÔËÓ«ÅqÔ ≥ÓcÁ «∞K^FÚ∂ÓWÓ ±ÓlÓ √ÓÅÚbÆÓUzw ±ÔFÚ∑ÓLbΫ ≤ÓHÚfÓ «∞A]∂ÓJÓW.

9 90 610 70 807 3

7 3

7 2

6 6060 010 1

3 307 20 410 31

03 3007

0 45 20

Page 118: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’131

119

1- ≤ÓºOÓXÚ ¥rÔ ¢Ó∫Úb¥bÓ ÔIÚbÓ… «_ÓÅÚq (Ê)

∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW.

±ÓU ¢Ó∑ÓcÓØ]dÔÁÔ √Ê] ±ÓuÚÆlÓ («∞FÔIÚbÓ… Ã) °U∞MΩºÚ∂ÓW

≈∞Óv òÊå ≥ÔuÓ (4,5 ).

√- √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «∞FÔIÚbÓ…Ó òÊå

»- ±ÓU ≥ÔuÓ «∞eÒËÚÃÔ «∞]cÍ ¥Ô∫ÓbΩœÔ ±ÓuÚÆFÓNÓU

°U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv «∞FÔIÚbÓ… à ?

2- •Ób]œÓ ÓU ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW «∞MΩIÓU◊Ó «∞∑]U∞OÓWÓ °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞ÓvòÂå

√”û’

(8, 5 )(4, 3 )(01 , 01 )(6 , 3 )(1 , 3 )

Ëœ≥‡Ÿ‰

(6, 01 )(6,6 )(8,1 )(01 , 6 )(8,8 )

„‚

(01,3 )(1, 8 )

Â

Ã

Page 119: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’231

120

*√Ô•ÓbÒœÔ ≠w §ÓbÚËÓ‰Ì :

√- «_Ó“ÚËÓ«ÃÓ «∞]∑w ¢Ô∫ÓbΩœÔ ±ÓuÚÆlÓ ±ÔºÚ∑ÓDOqÌ ÓKÓv «∞AÒÓ‡∂ÓÓJÓW.

»- «_Ó“ÚËÓ«ÃÓ «∞]∑w ¢Ô∫ÓbΩœÔ ±ÓuÚÆlÓ ±ÔdÓ°]lÌ ÓKÓv «∞AÒÓ‡∂ÓÓJÓW.

Ã- «_Ó“ÚËÓ«ÃÓ «∞]∑w ¢Ô∫ÓbΩœÔ ±ÓuÚÆlÓ ±ÔdÓ°]lÌ ¬îÓdÓ ÓKÓv «∞AÒÓ‡∂ÓÓJÓW.

3- «∞M^IÚDÓWÔ òÂÓ å √ÓÅÚqÏ ∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p

´ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW.

¸ÓßÓLÓXÚ ±ÔMÓv ≥ÓcÓ« «∞AÒJÚqÓ ËÓ∞ÓuΩ≤Ó∑ÚtÔ °KÓuÚÊÌ

±ÓUzwΩ £Ôr] ©ÓuÓ‹ «∞A]∂ÓJÓWÓ •ÓºÓVÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr

«_Ô≠ÔIwÒ «∞LÓdÚßÔu ËÓ«∞LÓUΩ ±sÚ òÂå ≠ÓU≤ÚDÓ∂ÓlÓ

«∞A]JÚqÔ ÓKÓv «∞MΩBÚn «üîÓd ±sÓ «∞AÒ∂ÓJÓW.

√ - *√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

¸ÔƒÔË”Ô «∞A]JÚq√»Ãœ≥‡Ê‚„

±ÔuÓ«ÆFÔNÓU «_ÓÅÚKOÒWÔ

±ÓuÓ«ÆFÔNÓU «∞§Ób¥bÓ…Ô °ÓFÚbÓ «∞D]wÒ

»- √ÔôÓ•kÔ «∞πÓbÚËÓ‰Ó ËÓ√ßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ

Ã- √Ó≤ÚºZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ ¥rÓ ≠ÓQÓ©ÚuÍ «∞A]∂ÓJÓWÓ •ÓºÓVÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr «∞FÓLÔuœÍΩ «∞LÓUΩ ±sÚ Â.

*√Ó¸ÚßÔrÔ §ÓbÚËÓôÎ ±ÔLÓU£öÎ ∞Kº]U°o ËÓ√Ô´ÓLΩdÔÁÔ.

*√ÔôÓ•kÔ ËÓ√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ.

»

Ä

Ê≥‡Â

(’)

(”)

œ

Page 120: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØÒd… «∞∑LOÒe≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™OnîUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW’331

121

4-¸ÓßÓrÓ ≥AÓUÂÏ «∞AÒJÚqÓ

«∞LÔIÓb]ÂÓ ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞AÒ∂ÓJÓW

ËÓ∞Óu]≤ÓtÔ °KÓuÚÊÌ ±ÓUzwæ £Ôr]

©ÓuÓ«≥ÓU •ÓºÓVÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr

«_Ô≠ÔIwÒ «∞LÓdÚßÔuÂ.

√ *≈–Ó« √Ó¸ÓœÚ‹Ó √ÓÊÚ ¢ÓFÚd·Ó ±ÓU √Ó¸Ó«œÓ ≥AÓUÂÏ «∞∫ÔBÔu‰Ó ÓKÓOÚt √Ó¢r] ÓßÚrÓ «∞A]JÚq «∞]cÍ ≤Ó∑ÓZÓ ÓsÚ ÓLÓKOÒW

«∞D]wΩ ËÓ∞ÓuΩ≤ÚtÔ.

»*´ÓKÓv ±ÓU–Ó« ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ ?

(”)

Page 121: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq’191

161

1- ¥ÓAÚ∑ÓGqÔ ÓU±qÏ ±bÒ… 6 √Ó¥]UÂÌ °LÔFÓb]‰ 8 ßÓUÓU‹Ì ¥u±OÒÎU °‡ 5731 ±w ∞Kº]UÓW «∞uÓ«•bÓ….

<√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ √§ÚdÓ¢t «_ÔßÚ∂ÔuO]W °DÓd¥IÓ∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs .

√- «∞DÒd¥IW 1

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : .................................................................................

«∞DÒd¥IW 2

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÚsÚ : ..................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .................................................................................

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

2- °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob ±OöœÍ ÆdÒ‹ √Ê √®∑ÓdÍÓ :

<54 ÆDÚFÓWÎ ±sÓ «∞Ld©Ò∂ÓU‹ °‡ 573 ±w «∞u«•b…Ô

<54 ÆÓUÔ˸… ±ÓAÚdË»Ì ÓU“ÍΩ °‡ 053 ±w «∞u«•bÓ…Ô

<√°∫YÔ s £ÓLÓs ≥ÓcÁ «∞LÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ °Dd¥I∑Os

√- «∞DÒd¥IW 1

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................... ..........................................

<ßQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : .................................................................................

<ßQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU∞∏ÎUÓsÚ : ..................................................................................

«∞D]d¥IÓW 2

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ sÚ : ................................................................................

<ßQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : ................................................................................

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

Page 122: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

162

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

3- ¥ÔMÚ∑ZÔ ≠ÓöÒÕÏ ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÔFÓb]‰ÓÓ 054 ‰ •ÓKO∂ÎU ¥∫uΩ‰Ô ±MÚNÓU 56 ‰ §Ô∂ÚMÎU Ë¥Ó∂OlÔ «∞JLÒOÒWÓ «∞∂ÓUÆOÓWÓ

∞LÔRß]ºÓWÌ ±ÔªÚ∑ÓB]WÌ ≠w ¢ÓBÚMOl «∞∫ÓKOV.

<√Ó°Ú∫ÓYÚ °Dd¥IÓ∑ÓOÚs ÓsÚ ØLOÒW «∞∫KOV «∞]∑w ¥ÔeÓËÒœÔ °NÓU ≥ÓcÁ «∞LÔuÓß]ºÓWÓ ≠w «∞A]NÚd.

√- «∞DÒd|IW 1

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ s : ...................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU s : .................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU∞∏ÎU s : .................................................................................

«∞Dd¥IW 2

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ s : ...................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU s : .................................................................................

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

4- ¢ÓeÓËÒœÓ °ÓUzlÏ °‡ 571 ©Ó∂ÓIÎU ±sÓ «∞∂ÓOÚi ¥∫uÍ «∞u«•b 03 °OCW ≠∑JºÒd‹ √£MU¡ «∞MIq 53

°OCW .

<±ÓU ÓbÓœÔ «∞∂Oi «∞LFbÒ ∞K∂Ol ?

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ s : ...................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU s : .................................................................................

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

5- ¢ºÚ∑ÓNÔKpÔ ÓUzKÓ∑ÔMÓU ØqÒ ¥u 1 ‰ Ë≤BÚHÎU ±sÓ «∞∫ÓKOV «∞]cÍ ¥Ô∂ÓUŸÔ «∞KÒ∑dÔ ±MÚtÔ °‡ 007 ±w.

<√Ó°Ú∫ÓYÔ s «∞L∂Km «∞]cÍ ¢ÔªÓBÒBtÔ ÓUzKÓ∑MU ØqÒ ®Nd ∞ÓNÓcÁ «∞LUœ]… «∞GcÓ«zO]W °Dd¥I∑Os

±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs.

91

Page 123: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

163

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

√- «∞DÒd|IÓWÔ «_Ë∞Óv

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ...................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : .................................................................................

«∞DÒd¥IW 2

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÚsÚ : ..................................................................................

<ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .................................................................................

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

6- •ÓIÚqÔ §ÓbÒÍ °t 81 ÅHÎU ±s √Ó®ÚπÓU «∞∂d¢IU‰ °JqÒ ±MNU 42 ®ÓπÓdÓ…Î. √≤∑πÓXÚ «∞uÓ«•bÓ…Ô ±ÔFÓbÒ‰Ó

57 Øm

<±ÓU Ø∑KW ≈≤Ú∑ÓU§NÓU ±s «∞∂ÚdÚ¢ÔIÓU‰ ?

√- √Ô¢r^ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑]U∞w ∞K∫ÓqΩ :

Ø∑KW «ù≤Ú∑ÓUà °U∞Jm

?

>

>

»- √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞∑ÒªÚDOj

91

Page 124: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

164

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

7- ∞∑Ó∫ÚºOs ™ÔdË· «∞FÓLÓq °U∞IÓUÓU‹ √Ó´Ób]‹Ú §ÓLÚFO]WÔ «∞FÓLÓq «∞∑]MÚLÓuÍΩ 81 ßÓ∂^u¸Ó…Î £ÓLÓsÔ

«∞uÓ«•bÓ… 38 œ ËØKÒHÓXÚ ÓU±öÎ °∑ÓFÚKOIÓNÓU °QÓ§d… §ÔLÚKO]WÌ ÆbÚ≥ÓU 54 œ.

<±ÓU ØKÚHÓWÔ ≥cÁ «∞ºÒ∂^u¸Ó«‹ ?

√- √¢rÒ «∞∑ÒªÚDOjÓ «∞∑]U∞w ∞K∫ÓqΩ :

ØÔKÚHÓWÔ «∞ºÒ∂^u¸Ó«‹

?

>

>

»- √Ô§OV Ós «∞º^RÓ«‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞∑ÒªÚDOj

8- ∞∑ÓπÚLOq ±ÓbÚîÓq LÓb¥MÓ∑MÓU √Ó´Ób]‹ «∞∂ÓKÓb¥]WÔ 21 •ÓuÚÎU ∞úÓ“Ú≥ÓU ËÓ¨ÓdÓßÓXÚ ≠w Øqæ ±MÚNÓU 81 ≤∂Ú∑ÓWÓ

ËÓ¸ÚœÌ ËÓ72 ≤Ó∂Ú∑ÓWÓ ≈ØÚKOqÌ.

<±ÓU ÓbÓœÔ «∞MÒ∂Ú∑ÓU‹ ≠w ≥ÓcÁ «_Ó•ÚuÓ«÷ ?

√- √¢rÒ «∞∑ÒªÚDOjÓ «∞∑ÒU∞w ∞K∫qΩ.

´ÓbÓœÔ «∞MÒ∂Ú∑ÓU‹ °NÓcÁ «_Ó•ÚuÓ«÷

? ?

>

>

91

Page 125: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’5

165

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

9- ËÓÓlÓ ≠Óö]ÕÏ ≈≤Ú∑ÓUÃÓ √Ó®ÚπÓUÁ ±sÓ «ù§]U’ ≠w 87 ÅÔMÚbÔËÆÎU ¥Ó∫ÚuÍ «∞uÓ«•bÔ 32 Øm ∞ö•Ú∑HÓUÿ

°NU ≠w ±ÓªÓU“Ê «∞∑Ò∂Úd¥b ËÓ≤ÓIÓq ≈∞Óv ßÔu‚ «∞πÔLÚKÓW ØLΩO]WÎ √ÓÆÓq] ±s «∞JLΩO]W «∞LÓªÚeÔË≤ÓW °‡ 908 Øm.

<√Ó°Ú∫ÓYÔ s ØÔ∑ÚKÓW ≈≤Ú∑ÓUÃ √Ó®ÚπÓU «ù§ÒU’

√- √Ô¢r^ «∞∑ÒªÚDOj «∞∑]U∞w ∞KÚ∫qÒ

»- √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞∑ÒªÚDOj.

01- ¢ÓLÓJ]MÓX ÓUœÓ…Ô «∞∑ÓbÚîOs «∞ºOÒµÓW±sÚ Ó»Ω ÓUzKÓWÌ ≠ÓBÓUÓ ¥ÓºÚ∑ÓNÚKpÔ ¥ÓuÚ±OÎU ÔKÚ∂Ó∑ÓwÚ ßÓπÓUzdÓ °JÔqÌ

±MÚNÓU 02 ßπÓUӅΠˣÓLÓsÔ «∞FÔKÚ∂ÓW 054 1 ±w.

< √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ «∞LÓBÓU¥n «∞eÓ«zbÓ… «∞∑w ¢Ó∑Ó∫ÓLÒKÔNÓU ÓUzKÓ∑ÔtÔ ØÔq] ®ÓNÚdÌ?

√- √¢rÒ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑U∞w ∞K∫ÓqÒ

»- √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞∑ÒªÚDOj.

ØÔ∑ÚKÓWÔ ≈≤Ú∑UÃ «_Ó®ÚπÓU

>

>>

>

??

> ??

91

Page 126: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OW

’1

166

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

1- √ÔÅOVÓ √Óîw «∞∂ÓU∞mÔ ±sÓ «∞FÔLÔd 21 ßÓMÓW °ºÔFÓU‰ •ÓUœæ ≠ÓuÓÅÓnÓ ∞ÓtÔ «∞D]∂OVÔ ±ÓAÚdÔË°ÎU ¥ÓºÚ∑ÓFÚLKÔtÔ

∞Lb]… 8 √Ó¥]UÂÌ.

≥ÓcÁ «ù¸Ú®ÓUœÓU‹Ô «∞LÔBÓU•∂ÓWÔ ∞NÓcÓ« «∞LÓAÚdÔË»:

<œÓËÓ«¡Ï ±ÔCÓUœy ∞Kº^FÓU‰ ≠w ÆÓUÔË¸Ó…Ì ßFÓ∑ÔNÓU 2 œßq.

«∞ºÒs «∞LÓIÓUœ¥dÔ

±sÓ ßÓMÓW ≈∞Óv 5 ßÓMÓu«‹Ì ±KÚFÓIÓWÏ –Ó«‹Ô 5 ±q «∞u«•b… 3 ±Ód]¬‹Ì ≠w «∞OÓuÚÂ

±s 6 ßÓMÓuÓ«‹Ì ≈∞Óv 01 ßÓMÓu«‹Ì ±KÚFÓIÓ∑ÓPÊ –Ó«‹ 01 ±q «∞u«•b… ±d]¢ÓOÚs ≠w «∞OÓuÚÂ

±s 11 ßMW ≈∞v 51 ßMW±KFI∑UÊ –«‹ 01 ±q «∞uÓ«•bÓ…Ô 3 ±d«‹ ≠w «∞OuÂ

¥ÓHÔu‚Ô 51 ßMW ±KÚFÓIÓ∑ÓUÊ –Ó«‹ 51 ±q «∞uÓ«•bÓ… 3 ±d«‹ ≠w «∞OuÂ

√- ±ÓU ØÓLΩO]WÔ «∞LÓAÚdÔË» «∞LÔºÚ∑ÓFÚLq ¥ÓuÚ±OÒÎU ?

»- ±ÓU ØÓLÒOÓW «∞LÓAÚdÔË» «∞LÔ∑Ó∂ÓIw °Pîd ÆÓUÔË¸Ó…Ì °ÓFÚbÓ «≤ÚICÓU¡ ±Ôb]… «∞FöÓà ?

2- ¢Ó∂Ód]ŸÓ √Ó•bÔ «_ÓËÚ∞OÓU¡ °‡ 57 œ ù¨ÏMÓU¡ ±ÓJÚ∑Ó∂ÓW ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU.

®ÓdÓÈ «∞LÔb¥dÔ :

63 ≤ÔºÚªÓWÎ ±s ÆB]W √ÔË∞v °‡ 5721 ±w «∞M^ºÚªÓWÔ «∞uÓ«•bÓ…Ô ≠ÓªÓHÒiÓ ∞ÓtÔ «∞JÔ∑Ú∂w^ 9 œÓ≤ÓU≤OdÓ ≠w

£ÓLÓMNÓU.

- 42 ≤ÔºÚªÓWÎ ±s ÆB]W £ÓU≤OÓW °‡ 5701 ±w «∞uÓ«•bÓ…Ô.

√- ±ÓU £ÓLÓsÔ ≤ÔºÓa «∞IB]W «_ÔË∞Óv ?

»- ±ÓU £ÓLÓsÔ ®dÓ«¡ LÓπÚLÔuÓ∑ÓwÚ «∞M^ºÓa ?

à - ÆÓd]¸Ó «∞LÔbOdÔ ÅÓdÚ·Ó «∞LÓ∂ÚKÓm «∞L∑Ó∂ÓIw ≠w ®dÓ«¡ ≤ºÓaÌ √ÔîÚdÓÈ ±sÓ «∞IB]WÔ «∞∏]U≤OÓW.

±ÓU ÓbÓœÔ ≥ÓcÁ «∞M^ºÓa ±sÚ °ÓOÚs «ù±ÚJÓU≤O]U‹ «∞∑]U∞OW ?

7 8 9 01 11 21

√ÓKÒqÔ «îÚ∑OÓUÍ •ºÓU°OÒÎU.

©d¥IÓWÔ «ùßÚ∑FÚLÓU‰

91

Page 127: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe

’1

167

•qÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

1-√- √ÓÓlÔ «∞IÓuÚßÓOÚs ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞F∂ÓUÓ… «∞FÓbӜӥ]W ØÔK]LÓU ØÓUÊÓ –Ó∞pÓ ÓdÔ˸¥ÒÎU.

<5 * 3 + 2 = 71 <5 + 3 * 4 = 23

<5 * 3 + 2 = 52 <5 + 3 * 4 = 71

<8 * 5 - 3 = 73 <51 - 5 * 3 = 03

2- √ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqΩ ≤ÔIÚDÓWÌ «∞FÓöÓ±ÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ( + √Ë - √Ë *)

ËÓ√ÓÓl «∞IÓuÚßÓOÚs ØÔK]LÓU ØÓUÊÓ –Ó∞pÓ ÓdÔ˸¥ÒÎU

<6 >5 >4 = 45 <6 >5 >4 = 62

<6 >5 >4 = 63 <6 >5 >4 = 43

<8 >5 >4 = 25 <82 >5 >4 = 8

Ì

3- √Ó£ÚMÓU¡Ó •qΩ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÌ ØÓUÊÓ ÓKÓv √Ó•ÚLÓbÓ √ÊÚ ¥ÔMÚπeÓ «∞FÓLÓKO]WÓ 432 * 51 ∞ÓJM]tÔ ØÓ∑ÓVÓ 342 * 51

Ë√≤πe «∞FÓÓLÓKO]WÓ.

<œËÊ ≈≤ÚπÓU“ ≥ÓU¢ÓOÚs «∞FLKO]∑ÓOÚs :

√- ≥ÓqÚ ØÓUÊÓ •ÓUÅqÔ «∞CÓdÚ» √ÓÅÚGÓdÓ √ √ÓØÚ∂ÓdÓ ±sÓ «∞MÒ∑OπÓW «∞LDKu°ÓW ? √KÒq ≈§U°∑w.

»- ±U «∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ ±ÓU ËÓ§bÓÁÔ √Ó•ÚLÓbÔ ËÓ°ÓOÚsÓ ±ÓU ØÓUÊÓ ÓKOÚt √ÊÚ ¥ÓπbÓÁÔ ?

4- ÆÓU‰ √Ó•ÚLÓbÔ : ò«∞LÓºÓU≠ÓWÔ «∞HÓUÅKÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞LÓbÚ¸ÓßÓW √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÓ «∞LÓºÓU≠ÓW «∞HÓUÅKÓW °OÚsÓ

±ÓMÚe‰ Ød¥rÌ Ë«∞LÓbÚ¸ÓßÓW ≠ÓQÓ≤ÓU √Ó≤ÚDÓKoÔ ±sÓ «∞LÓMÚe‰ ËÓ√±Ôd^ °LÓ∫ÓD]∑ÓOÚs ∞KÚ∫ÓU≠öÓ‹ ¢ÓIÚºLÓUÊ ≥ÓcÁ

«∞LÓºÓU≠ÓWÓ ≈∞Óv 3 ±ÓºÓU≠ÓU‹Ì ±Ô∑ÓIÓU¥ºÓWÌ ≠S–Ó« ËÓÅÓKÚXÔ ≈∞Óv «∞LÚ∫ÓD]W » √ÓØÔuÊÔ ÆbÚ ÆÓDÓFXÔ 1 Ørå.

91

Page 128: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

168

±cØd… «∞∑LOe•qÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os Kv «_Æq

¸ÓËÚÓWÔ √Ó©ÚHÓU‰Ì

«∞LbßW3 ≥r Ë7 œØr

Ø∑∂OÒW

±∫DÒW √±∫DÒW »

±ÓMÚe‰Ô √Ó•ÚLÓbÓ

±ÓMÚe‰ ØÓd¥rÌ

ÆU‰ ØÓd¥rÏ : ò«∞LÓºÓU≠ÓWÔ «∞HÓUÅKÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞LÓbÚ¸ÓßÓW √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÓ «∞LÓºÓU≠ÓW «∞HÓUÅKÓW °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe‰

√Ó•ÚLÓbÓ ËÓ«∞LÓbÚ¸ÓßÓW ≠S–Ó« √≤ÚDÓKÓIÚXÔ ±s «∞LMe‰ ËËÅKÚXÔ ≈∞Óv «∞JÔ∑Ú∂O]W √ÓØÔuÊÔ ÆÓb ÆÓDÓFÓXÚ 8 ≥r Ë 2 œØr

ËÓ≈–Ó« «≤ÚDÓKÓIÚXÔ ±sÓ «∞LÓbÚ¸ÓßÓW ËËÓÅÓKÚXÔ ≈∞Óv ÓËÚÓW «_Ó©ÚHÓU‰ √ÓØÔuÊÔ ÆÓbÚ ÆÓDÓFÚXÔ 9 ≥r Ë9 œØrå

√ÓÍΩ «∞DΩHÚKÓOÚs ÓKÓv ÅÓuÓ«»Ì ? √KÒq ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

91

Page 129: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1) √- √ÆÚdÓ√Ô ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓbÓœÓ «∞LJ∑u» •d≠OÒU Ë√ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞LÓMÚe∞ÓW «∞]∑w ∞ÓrÚ

√Ó≤ÚDIÚNÓU.

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]… ÓÆÚLOÒÎU îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞LÓMÓP“‰.

«∞FÓbÓœÔ ±JÚ∑Ôu»Ï •dÚ≠OÒÎU §bˉ «∞LMU“‰ «∞FÓbÓœÔ ±ÓJÚ∑Ôu»Ï ÆÚLOÒÎU

¬ Ÿ ±µU‹ ¬ ¬ Ÿ.¬ Â.√

±ÓUzÓWÏ ËîLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËîÓLºÓWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ > > > > > >

±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓß∑ÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFuÊÓ

£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ Ëß∑ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ£LÓU≤ÔLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÏ

√Ó¸Ú°ÓFÔLÓUzÓW √∞nÌ ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓß∑^uÊÓ

îÓLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓß∑]WÔ ¬ô· Ë£ÓLÓU≤OÓWÏ

Ã-

2) √- √ÔôÓ•kÔ ÆOLÓWÓ «∞FÓöÓ±ÓW (*) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ

ÆOLÓWÔ «∞FÓöÓ±ÓWÌ 1 01 001 000 1 0000 01 000 001

«∞Fbœ (1) * * * ** **** *** * * *** ****

«∞Fbœ (2) **** *** ****** *****

«∞Fbœ (3) *** *** ** ***** ** ***

«∞Fbœ (5) ****** ******* ** ***

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ ØqÒ ÓbÓœÌ °UßÚ∑FÚLÓU‰ ÓLÓKOÒ∑ÓwÚ «∞C]dÚ» Ë«∞πLl £r √ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ÓÆÚLΩOÎU

(1)1 * >+ 001 * >+ 000 1 * >+ 000 001 * >= > > > > > >

(2)>* 8 + >* 6 + >* 4 =

(3) =

(4) =

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ’1

169

02

Page 130: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

170

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

3) ÆOLÓWÔ «∞IÔdÚ’ (>) ¢ÓªÚ∑ÓKnÔ °UîÚ∑öÓ· «∞LÓMÓU“‰.

- √Ô±Ó∏ΩqÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞Fbœ «∞LIbÒ •ÓdÚ≠ÒÎU °UßÚ∑FÚLÓU‰ «_ÓÆÚdÓ«’ £rÒ √Ø∑∂t ÓÆÚLOÒÎU.

«∞IOÓrÔ «∞LÔªÚ∑ÓKHÓWÔ ∞KÚIÔdÚ’ (>) 1 01 001 000 1 000 01 000 001 «∞FÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU

£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU Ëß∑ÒWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ

√Ó¸Ú°ÓFÔLÓUzÓW √Ó∞ÚnÌ ËÓ±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓîÓLÚºÓWÓ ÓAÓdÓ

îLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓß∑]WÔ ¬ô· ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

£ÓLÓU≤ÔLÓUzÓW √Ó∞ÚnÌ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ

4) - √Ú°jÔ °ªÓjæ «∞J∑ÓU°ÓWÓ «∞∫ÓdÚ≠O]WÓ ∞KÚFÓbÓœ °J∑ÓU°Ó∑t «∞d]ÆÚLOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓW

087 006 ß∑]LÓUzÓWÌ ËÓßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ô·Ì Ë£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 067

087 006 ß∑]LÓUzÓWÌ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÓU ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 080 076

080 706 ß∑]WÏ ËÓßÓ∂FÔuÊÓ √∞HÎU ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 067

080 67 ß∑^LÓUzÓW √∞ÚnÌ Ëß∂FLUzW Ë£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 67

5- «îÚ∑ÓUÓ «∞LÔFÓKΩrÔ 3 ¢ÓöÓ±OcÓ ËÓ©ÓKÓVÓ ±sÚ ØÔqæ ±MÚNÔrÚ Ø∑ÓU°ÓWÓ ÓbÓœÌ –Í 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ °DÔdÔ‚Ì ±ªÚ∑ÓKHÓWÌ ÓÓKÓv

√®Úd©ÓWÌ ≈ôÒ √≤ÒNÓU «î∑ÓKÓDÓXÚ MÚbÓ §ÓLÚFNÓU ±sÚ √ÓÅÚ∫ÓU°NÓU.

- √Ô±ÓOÒeÔ √®Úd©ÓWÓ ØÔqΩ ©HÚqÌ °∑ÓKÚu¥MNÓU °ÓKÓuÚÊÌ ±Ôu•]bÌ.

02

Page 131: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

000 001 * 2 + 087 8 + 01 * 7 + 000 01 * 5 + 000 001 * 2

000 1 * 052 + 87 000 002 + 000 5 + 087

000 001 * 2 + 000 1 * 5 + 087 087 + 000 002

000 1 * 002 + 01 * 87 087 + 000 1 * 502

000 01 * 52 + 01 * 7 + 8

6) ¢ÓKÚFÔVÔ £ÔdÓ¥]U °NÓcÁ «∞∂DÓUÆÓU‹ «∞FÓbÓœ¥ÒW :

4 5 8 3 0 9

≠ÓJÓu]≤ÓXÚ °NÓU §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ –Ó«‹ 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ¢ÓMÚ∑ÓNw °‡ 453 ±º∑FLKWÎ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì §ÓLOlÓ

«∞∂DÓUÆÓU‹.

< ±ÓU ≥wÓ «_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞]∑w ¢Ó∫ÓBÒKÓXÚ ÓKONU ?

.........................................................................................................

7) «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≈°ÚdÓ«≥OrÔ °DÓUÆÓU‹Ì ÓbÓœ¥]WÎ ∞K∑ÒFÚ∂Od ÓsÚ Ø∑ÓU°ÓW ØqÒ ÓbÓœÌ £Ôr] ÆÓKÓVÓ °ÓFÚCÓNÓU.

< √ÓØÚ∑ÔVÔ ÓKÓv ÆÓHÓU ØÔqΩ °DÓUÆÓWÌ ±ÓIÚKÔu°ÓWÌ «∞ÚFbÓœÓ «∞]cÍ ¢∑CÓL]MÔtÔ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

171

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ02

Page 132: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

172

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

504 703 = * 3 + * 7 +

780 073 = 000 01 * + * + 7

708 087 = * 087 + * 8 +

8) √- √Ô´ÓuΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

807 45 <078 45 >075 0 >3 > 507433 574165 <23 >165

705 60>>057 061 908 764 <089 > 64 6 > 7006 >657 006

»- √uÒ÷ ØqÒ 3 ≤IÓU◊Ì °QØÚ∂Ód bœÌ ±ÔLÚJsÌ

076 052 >067 > > >> > >507 < 756 507 065 005 >506 > > >

085 > > > < 805 573 007 068 > > > >068 > > >837 <080 047

9) -√- √•Oj ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ √ÓØÚ∂ÓdÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °ªÓjæ ±ÔGÚKÓoÌ ËÓ√ÓÓlÔ ßÓDÚdΫ ¢Ó∫ÚXÓ √ÓÅÏÚGÓd≥ÓU.

1 2 3

<508 714 <508 063 <904 634

<058 714 <585 603 <049 653

<580 714 <085 363 <940 536

»- √¢ÒVÔ √Ó´ÓbÓ«œÓ ØÔqΩ ±ÓπÚLuÓWÌ .

02

Page 133: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

173

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

«∞LcØd… «_ßUßOW

(1) < ................ <................ <................

(2) < ................ >................ > ................

(3) < ................ <................ <................

à - √Ô¢rÒ ¢FLOd «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW

≠w «∞LÓπÚLÔuÓ∑ÓOÚs ≠w «∞LÓπÚLÔuÓ∑ÓOÚs ≠w «∞LÓπÚLÔuÓU‹ «∞∏]öÓÀ

1 Ë 2 1 Ë 3

√ÓÅÚGÓdÔ «_Ó´ÚbÓ«œ

√Ø∂dÔ «_Ó´ÚbÓ«œ

01) ∞OÔIÓbΩÂÓ ±Ôb¥dÔ ±Rß]ºÓWÌ ¢ÓIÚd¥dÓ «∞º^bÓ«ßO]W «_ÔË∞Óv ±s ßMW 3002 √b] «∞LÓdÓ«°OÓ «∞AÒNÚd¥ÒWÓ

´ÓKÓv °DÓUÆÓU‹Ì :

±ÓdÓ«°OÔ ≥ÓcÁ «∞LÔRÓßÒºW ¢Ó∑ÓDÓuÒ¸Ô ±sÚ ®ÓNÚdÌ ≈∞Óv ¬îdÓ.

<√¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w:

«∞AÒNÚdÔ §U≤Hw ≠OHdÍ ±U” √≠d¥q ±UÍ §u«Ê

3002 3002 3002 3002 3002 3002

«∞LÓdÓ«°OÔ °U∞bÒ¥MU

587 253 œ056 523 œ

059 254 œ

065 583 œ

059 253 œ

095 254 œ

02

Page 134: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

174

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

1) ØÓU≤ÓXÚ ±Ó∂OFÓU‹Ô ±Rß]ºÓWÌ ∞MÓuÚŸÌ ±sÚ ≈≤Ú∑ÓU§NÓU îöÓ‰Ó «∞º^bÓ«ßO]W «_ÔË∞Óv ±s ßMW 3002 ÓKÓv

«∞MÒ∫u «∞∑ÒU∞w :

√- √¢rÒ ±U ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

<°ÓKÓGÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √ÓÆÚBÓv •Óbæ îöÓ‰ ®Nd ..................... °LU ÆÓbÚ¸ÁÔ ............................

<°ÓKÓGÓX «∞L∂OFU‹ √œÚ≤v •bæ îö‰ ®ÓNÚd ...................... °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ ............................

<ßÓπ]KÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √Ú¢HÓUÎU îöÓ‰ ®ÓNÚd ..................... °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ ............................

±ÔIÓUÓ≤ÓWÎ °LÓ∂OFÓU‹ ®NÚd........................

. ßÓπ]KÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √ÓØÚ∂ÓdÓ √≤Ú∫bÓ«Ì îöÓ‰Ó ®ÓNÚd ................ °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ .....................

±ÔIÓUÓ≤ÓWÎ °LÓ∂OFÓU‹ «∞AÓNÚd «∞º]U°o ∞ÓtÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î

»<√ÆbΩÂÔ Ó√¥w ≠w «∞uÓÚl «∞]cÍ ÓKÓOÚt ≥ÓcÓ« «∞M]uÚŸÔ ±sÓ «ù≤Ú∑ÓUÃ, Ë√Æ∑dÕ °Fi «∞∫ÔKÔu‰

∞∑Ó∫ÚºOMt.

§u«Ê

±UÍ

√≠d¥q

±U¸”

≠OHdÍ

§U≤Hw

056 275 œ

008 573 œ

578 724 œ

052 523 œ

005 051 œ

056 092 œ

02

Page 135: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

175

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

Ã- «¢ÒªcÓ‹ «∞LÔRÓß]ºÓWÔ °ÓFÚiÓ «ù§ÚdÓ«¡Ó«‹ (¢∫ÚºOsÔ ≤ÓuÚ´O]W «ù≤Ú∑ÓUÃÓ Ë±ÓºÓU∞p «∞∑ÒuÚ“¥l,

«∞bΩ´ÓU¥ÓWÔ... ) ∞∑ÓDÚu¥d «∞LÓ∂OFÓU‹ ØÔqΩ ®ÓNÚdÌ °LÔFÓb]‰ 000 001 œ.

<≥ÓcÁ «∞MÚ∑ÓUzZÔ «∞]∑w ¢ÓuÓÅ]KÓXÚ ≈∞ÓOÚNÓU «∞LÔRÓß]ºÓWÔ îöÓ‰Ó «∞º^bÓ«ßO]W «∞∏]U≤OÓW ±sÚ ≤ÓHÚf «∞º]MÓW :

«∞ANd §u¥KOW √Ë‹ ß∂∑L∂d √Ø∑u°d ≤u≠L∂d œ¥ºL∂d

3002 3002 3002 3002 3002 3002

«∞LÓ∂OFÓU‹Ô °U∞b 057 752 000 363 005 844 056 275 052 936 000 857

<±ÓU ≥wÓ «_Ó®ÚNÔdÔ «∞]∑w •ÓI]IÓXÚ ≠ONU «∞LÔRÓß]ºÓWÔ «∞M]∑ÓUzZÓ «∞LÓdÚ§Ôu]…Ó ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

2/ - ¥ÓLÚKpÔ ØÔqy ±sÚ ±Ô∫L]bÌ ËÓÅÓU°dÌ Ë≈°ÚdÓ«≥OrÓ •ºÓU°ÎU §ÓU¥ÎU °QÓ•Ób «∞∂ÔMÔu„. ØÓU≤ÓXÚ √Ó¸ÚÅbÓ¢ÔNÔrÚ ≠w

¬îd ®NÚd §ÓU≤Hw 4002 ØÓLÓU ¥ÓKw:

¸ÓÅObÔ ±Ô∫L]bÌ °U∞Lw ÓÅObÔ ÅÓU°¸Ì °U∞Lw ÓÅObÔ ≈°ÚdÓ«≥OrÓ °U∞Lw

524 053 570 892 705 503

√<√±∏ÒqÔ °U∞ºΩNÓU «∞ÓFöÓÆÓWÓ : ò............ ÓÅObÔÁ √ØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ÓÅOb.................å ≠w ±ÓπÚLÔuÓW

«_Ó®ÚªÓU’ ®ÓU

«∞LÔªÓDÒjÔ «∞º]NÚLwÔ :

»<ØÓU≤ÓX «∞FÓLÓKO]U‹Ô «∞∂ÓMÚJO]WÔ «∞]∑w ÆU±Ôu«°NÓU √£ÚMÓU¡Ó ®ÓNÚd ≠OHÚdÍ 4002 ØÓLÓU ¥Ô∂ÓOÒMtÔ «∞πÓbÚËÓ‰Ô

«∞∑]U∞w :

®U

±Ô∫ÓL]bÏ ÅÓU°dÏ

≈°ÚdÓ«≥OrÔ

02

Page 136: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

176

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

«∞AÒªÚhÔ ÓÅObÓÁÔ °U∞Lw «∞FLÒKOW (1) «∞FÓLÓKO]WÔ (2) «∞FÓLÓKO]WÔ (3) ÓÅObÔÁÔ

¥u 13/ 1 /4002 ¥u 92 / 2 / 4002

≈°ÚdÓ«≥OrÔ √ÓËÚœÓŸÓ ¥ÔuÂÓ 6 / 2 ßÓ∫ÓVÓ ¥u 61/ 2 ßÓ∫ÓVÓ ¥u 42/ 2

573 œ 091 œ 057 58 ±w

±Ô∫ÓL]bÏ ß∫V ¥u 2/2 √ÓËÚœÓŸÓ ¥u 81 / 2 ßÓ∫V ¥u 72 / 2

581 œ 052 œ 008 57

ÅÓU°dÏ √ÓËÚœÓŸÓ ¥u 5/2 ßÓ∫ÓVÓ ¥Óu 31/2 √ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 52 / 2

058 501 ±w 571 œ 872 œ

< √Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

< √Ô±Ó∏Ωq °U∞ºΩNÓU «∞FÓöÓÆÓWÓ : ò.................... ÅObÔÁÔ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÓÚ ÓÅOb ......................å

≠w ±ÓπÚLÔuÓW «_Ó®ÚªÓU’ ò®Uå ±ÔFÚ∑Ó∂dΫ √Ó¸ÚÅbÓ¢ÓNÔrÚ ¥ÓuÚÂÓ 92 / 2 / 4002.

«∞LÔªÓD]jÔ «∞ºÒNÚLw^ :

02

Page 137: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe

’1

177

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

1) òØUå ≥wÓ ±ÓπÚLÔuÓWÔ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w ÓbÓœÔ ±µÓU¢NÓU 658 2

√- ±ÓU ≥Ôu √ÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ¥ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv òØUå ?

»- ±ÓU ≥ÔuÓ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ¥ÓMÚ∑ÓLw ≈∞v òØUå ?

à - ±ÓU ØÓr^ «∞LÓπÚLÔuÓW òØUå ?

2) √- ±ÓU ≥ÔuÓ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ –Í 6 √ÚÆÓUÂÌ ?

»- ±ÓU ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t ?

Ã- √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ §ÓLOl «_Ó´ÚbÓ«œ –«‹ 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±NÓU 35 .

..................................................................................................

3) √ÓØÚ∑ÓAnÔ ¢ÓdÚÆOrÓ °ÓFÚi «∞NÓuÓ«¢n «∞]∑w √Ó•Ú∑ÓUÃÔ ≈∞ÓOÚNÓU ≠w ¥ÓuÚÂÌ ±ÓU. ØÓqy ±MÚNÓU ±ÔJÓuΩÊÏ ±s 6 √ÆÓUÂ

√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU ≠w ØÔqΩ ±Ód]… ÓKÓv §NÓU“ «∞NÓU¢n.

< √Ó∞Úu ò±ÔdÓ«ÆÓ∂ÓWÓ «_ÓßÚFÓU °∑Ôu≤fÓå

>´bœ ¬ô≠t 098 ˱πLuŸ √ÆU±t 71

< √Ó∞Ôu ò±ÓDÓUÓ ¢Ôu≤fÓ ÆÓd©ÓUÃÓå

>´ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t 7

>¸ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«‹ ¬ôÓ≠t ±ÔºÓUËÌ ∞dÓÆÚr ¬•ÓUœ ¬ô≠t ËÓ±ÓπÚLÔuÔNÓLÓU 01

>±πLuŸ √ÆU±t 71

< √∞u ò±Ó∫ÓD]WÓ «_Ó¸Ú¢ÓU‰ °∑u≤få

>±πLuŸ √ÆU±t 22

>´bœ Ad«‹ ¬ô≠t 33

>√Ó¸ÚÆÓUÂÔ ¬•ÓUœÁ ËÓ´ÓAÓd«¢t ËÓ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ôÓ≠t ±Ô∑ÓºÓUË¥ÓWÏ

>>>>>>(17)

>>>>>>(17)

>>>>>>(17)

02

Page 138: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

178

±cØd… «∞∑LOe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

< √Ó∞Ôu ò«¢ΩBÓUôÓ‹ ¢Ôu≤fÓ å

>±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 42

>¸ÓÆÚrÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t 8

>±ÓπÚLÔuŸÔ ÓÆÚLÓwÚ ¬•ÓUœÁ ËÓ´ÓAÓdÓ«¢t 8 Ë«_ÓË]‰Ô √Ø∂dÔ ±sÓ «∞∏]U≤w °‡ 6

>±ÓπLÔuŸ ÓÆÚLÓwÚ ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ôÓ≠t 8 Ë«_ÓË]‰Ô √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÓ «∞∏]U≤w °‡ 6

< √Ó∞Ôu ò±ÔºÚ∑ÓAÚHÓv «∞NÓUœÍ ®ÓUØd °BHÓUÆÔfÓå.

>±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 81

>¸ÓÆÚrÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t ±ÔºÓUËÌ ∞dÓÆÚr ¬•ÓUœÁ

>¸ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÁ ±ÔºUËÌ ∞dÓÆÚr ÓAÓdÓ«¢t ˱ÓπÚLÔuNLU 4.

> √Ó¸ÆÓUÂÔ ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ô≠t ËÓ´ÓAÓdÓ«‹ «ô≠t ±Ô∑ÔºÓUË¥ÓWÏ

4) √Ó£ÚMÓU¡Ó ±ÔIÓU°ÓKWÌ œÔËÓ∞O]WÌ ∞HÓd¥IMÓU «∞uÓ©ÓMwΩ ∞JÔdÓ… «∞IÓbÓ ÔÅbÓ‹Ú §ÓuÓ«zeÔ ∞KÚLÔ∑ÓHÓdΩ§OsÓ •ÓºÓVÓ

«∞FÓbÓœ «∞LÔºÓπ]q ÓKÓv ¢cÚØdÓ… «∞b^îÔu‰.

≥ÓcÁ ÓLÓKO]WÔ «∞º]∫ÚV «∞LÔπÚdÓ«…Ô ∞KÚHÓuÚ“ °º∑ÒW §ÓuÓ«zeÓ.

>>>>>>(17)

>>>>>>(47)

02

Page 139: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

179

±cØd… «∞∑LOe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

>´ÓbÓœÔ «∞∑ΩcÚØdÓ… «∞HÓUzeÓ… ±ÔJÓu]Ê ±sÓ «_Ó¸ÚÆÓP «∞LÔCOµÓW ±ÔdÚ¢Ó∂ÓWÎ ≠w «¢ÒπUÁ «∞ºÒNÚr.

√- ±ÓU ÓbÓœÔ «∞∑ΩcÚØdÓ… «∞HUzeÓ… °JÔqΩ §ÓUzeÓ…Ì?

«∞πÓUzeÓ…Ô îÓUÅO]WÔ ÓbÓœ «∞∑ÒcØd… ÓbÓœÔ «∞∑ÒcÚØdÓ… ÆLOÒÎU

¢KÚHÓP“Ï ¥M∑Nw °BHd

£Óö]§ÓWÏ Ær ¬•Uœ ¬ô≠t 7

œÓ¸Ò«§ÓWÏ Ær ±µU¢t 8

¬∞W ¢ºÚπOq Ær ¬•UœÁ 7

¬∞WÔ ¢BÚu¥dÌ bœ ¬ô≠t 534

¨Óº]U∞ÓWÏ ØNÚd°UzOÒW «ù±ÚJÓU≤OWÔ «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÔ.

> √ô•k √Ó´bÓ«œÓ «∞∑]cÓ«Ød «∞HÓUzeÓ… ËÓ√ßÓπÒqÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

02

Page 140: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)’1

180

«∞LcØd… «_ßUßOW

1/ √- √Ó¸Ú°D ØÔq] ±ÔHÚdÓœÓ…Ì °U∞FÓbÓœ «∞ÒcÍ ¢ÔHObÔÁÔ.

œÓ¥ÚJÓU ≥ÔJÚ∑Ôu ØOKÔu

0001 01 001

»- √Ô¢rÒ «∞πÓbÚËÓ∞ÓOÚs °J∑ÓU°ÒW (01 √Ë 001 √Ë 0001) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV

< ËÓ•ÓbÓ«‹Ô ÆÓOÚf «_Ó©ÚuÓ«‰< ËÓ•ÓbÓ«‹Ô ÆÓOÚf «∞JÔ∑Óq

±∑ÚdÌ ÓdÓ«ÂÌ

≥J∑u ........... ØOKÔu ...........⁄

ØOKu ........... œÓ¥ÚJÓU ...........⁄

œÓ¥ÚJÓU ........... ≥JÚ∑Ôu ...........⁄

à < √uÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV

> ⁄ >⁄

≥m Øm >œØm œØm > ⁄

>œØm >≥m

2/ √- √¢ÒVÔ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆOf «∞JÔ∑Óq ±sÓ «_înÒ ≈∞Óv «_£ÚIÓq

≥m,Øm, ⁄, œØm

»- √Ô¢r^ §ÓbÚËÓ‰Ó ±ÓMÓU“‰ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆÓOÚf «∞JÔ∑Óq.

......... ......... ......... .........

12

Page 141: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

3/ - √°∫YÔ ≠w ØqÒ •ÓU∞WÌ sÚ ÆÓOÚf «∞JÔ∑ÚKÓW «∞∑]IÚd¥∂OÒW ËÓ√Ô•ODÔNÓU °bÓ«zdÓ…

ØÔ∑ÚKÓWÔ îdÔË·Ì Ø∑KW îU¢Ór Ø∑KW îÔ∂ÚeÓ…Ì Ø∑KW ˸ÆW ØdÒ«” Ø∑KW ±∫HE∑w

5 ≥m 5 Øm 054 Øm 2 œØm 4 œØm

005 ⁄ 5 ⁄ 1 Øm 2 ⁄ 4 ⁄

05 Øm 5 ≥m 054 ⁄ 2 ≥m 4 Øm

4) √ÓÓlÔ «∞Fö±W (*) ≠w «∞ªU≤W «∞LMUß∂W ±s «∞πbÚˉ

°u•ÚbÓ… «∞m «∞bØm «∞Nm «∞Jm

ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÓ∑w

ÆOf Ø∑KW ÆDÚFÓW ±ÓBÔu⁄Ì

ÆOf ØÔ∑ÚKÓW ßÓLÓJÓWÌ

ÆOfÔ Ø∑ÚKÓW ØÔd]¬”Ì

ÆOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW °ÔdÚ¢ÔIÓU∞ÓWÌ

5- √Ø∑ÔVÔ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì «∞IOf îUÃÓ «∞πÓbÚËÓ‰ √Ë œÓ«îKÓtÔ.

⁄ œØm ≥m Øm

5 6 ..................

73 ≥m

6 5 1 ..................

572 ⁄

3 7 1 ..................

6 8 ⁄

582 ϯm

0 5 7 1 ..................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

181

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW12

Page 142: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

5- √ -√•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì «∞d]ÆÚrÓ «∞]cÍ ¥Ó∫Ú∑Óq^ ±ÓMe∞ÓWÓ Ë•ÚbÓ… «∞IÓOÚf «∞LÔºÚ∑ÓÓFÚLÓKÓW

65 ⁄ , 78 œØm , 56 ≥m , 521 ⁄

»- √Ø∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÓMÓI]jÌ Ë•ÚbÓ…Ó «∞IÓOÚf «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ

8 4 ⁄ 6 5 œØm 8 4 ≥m 5 7 3 ⁄

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

5 6 ....... 5 4 ....... 5 2 1 ........ 5 7 3 ........

œØm Øm Øm ≥m

7) √- √Ô¢r^ ≠w ØÔqΩ Ø∑U°WÌ ËÓ•ÓbÓ«‹ «∞IÓOÚf «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ

< 4 ........... Ë 5 .......... = 54 ≥m < 6 ........... Ë 4 ......... = 1 Øm

< 56 ......... Ë 53 ......... = 1 ......... < 07 ......... Ë 3 ......... = 1 Øm

< 573 ....... Ë 521 ........ = 5 ......... < 2 œØm Ë 8 .............. = 1 ≥m

»- √Ô´ÓuΩ÷ ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LMÓUßV ≠w «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW.

< >⁄ Ë >œØm Ë >≥m = 572 ⁄

< >Øm Ë >œØm = 531 œØm

< >≥m Ë >⁄ = 503 ⁄

< >Øm Ë >⁄ = 5702 ⁄

8) ¢ÔºÚ∑ÓFÚLÓqÔ ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹ ∞uÓ“ÚÊ ØÔ∑Óq «_Ó®ÚOÓU¡

√- √Åm «∞Fö±W (*) ≠w «∞ªÓU≤ÓU‹ «∞LÔMÓUß∂ÓW ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

182

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW

1 ⁄5 ⁄1 œØm5 œØm1 ≥mFn

≥m

5 ≥m

(¸Ó©ÚqÔ)1 Øm

Fn

Øm

Fn

ϯm

Fn

«∞Gd«Â

«∞FOÓUÓ«‹Ô

ÆOLÓ∑ÔNÓU

12

Page 143: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

183

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW

9) √- √ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ «∞JÔ∑ÚKÓW «∞LÓuÚuÓW ÓKÓv ØÓHÒW «∞LOe«Ê ≠w ØqÒ •ÓU∞WÌ

»- √ÓîÚ∑ÓUÔ ±sÚ °ÓOÚs «∞FOÓUÓ«‹ «∞LºÚ∑ÓFÚLÓKÓW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ±MÚNÓU ∞JÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ Ë√ÓØÚ∑Ô∂ÚNÓU.

«∞uÓ“Ó≤ÓWÔ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ «∞uÓ“Ú≤ÓWÔ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

2 Øm Ë057 ⁄ ±s «∞KÒ∫r 3 √Ú©ÓU‰Ì ±ÓsÓ «∞HÓdÓ«ËÚ∞u

´IÚb ±s «∞c≥ÒV Ø∑K∑t 81 ⁄ ØLÒOW ±s «∞bÒË«¡ Ø∑KNU 8⁄

571 ⁄ ±s «∞e^°ÚbÓ… 057 ⁄ ±s «∞HÔKÚHÔq

5 œØm 2 ≥m 2 ≥m

Ø∑KW «∞∂d¢IU∞∑Os: .................

2 ⁄ 5 ⁄ 1 œØmîu«¢r1 ⁄ 2 ⁄ 5 ⁄ 2 œØmîU¢r + ßu« + Ib2 ⁄ 2 ⁄ 1 œØm 1 œØm

5 œØm 2 ≥m 1 Øm

Ø∑KW «∞Lu“: ................Ø∑KW «∞K∫r:...................

Ø∑KW 3 îu«¢r:..................Ø∑KW ÆDl «∞LBu⁄ :...............Ø∑KW √Æd«’ «∞bÒË«¡ :..............

±u“1 Øm Fn Øm∞∫r

«∞FOÓUÓ«‹Ô 1 ⁄ Fn «∞Gd«Â 5 ⁄ 1 œØm Fn «∞bÒØm 5 œØm 1 ≥m Fn ≥m 5 ≥m (©q) 1 Øm Fn Øm

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ ¢ÓU§dÔ

«∞∫ÓwΩ

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ «∞πÓeÒ«Ô

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ °ÓUzlÔ

«∞LÓBÔu⁄

12

Page 144: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

184

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

01) -√- √ô•kÔ «∞uÓ“Ú≤Ó∑ÓOÚs

< √•ÚºÔVÓ ÆÓOÚfÓ «∞ØÔ∑ÚKÓW «∞B]U≠O]W ∞∞∂ÔdÚ¢ÔIÓU‰ «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≠ONU «∞∂ÓUzlÔ ≤ÓHÚfÓ «ù≤ÓU¡ «∞]cÍ ≠w

«∞uÓ“Ú≤ÓW «_Ë∞v.

»- √ô•kÔ «∞uÓ“Ú≤ÓWÓ «∞∑]U∞OÓWÓ

à ±UÓ ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÔW «∞∂ÓDÒOªÓW ?

2 ≥m ©q 2 Øm 5 œØm 5 œØm 2 ≥m

5œJm 2 ≥m Fn Øm Fn Øm

12

12

Page 145: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

185

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≤EU ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

1/ ¥ºÚ∑ÓFÚLqÔ îÓCÒUÏ ≥ÓcÓ« «∞u´ÓU¡Ó MÚbÓ ËÓ“ÚÊ °FÚi √Ó≤ÚuÓ«Ÿ «∞ªÔCÓd Ë«∞ÚGöÓ‰.

2 œØm 5 œØm 2 ≥m

≥cÓ« ±ÓU ôÓ•ÓEÚ∑ÔtÔ ËÓ≥ÚuÓ ¥ÓKÓ∂Ωw ©ÓKÓ∂ÓU‹ •Ód¥nÌ :

«∞D]KÓ∂ÓU‹Ô ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW ÓbÓœÔ «∞FOÓUÓ«‹ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

Ë«∞Úu´ÓU¡ «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW

°ÓBÓqÏ 2 Øm Ë25 œØm 4

°ÓDÓU©ÓU 3 Øm Ë 027 ⁄ 5

°ÔdÚ¢IÓU‰Ï 4 Øm Ë 4 ≥m Ë 2 œØm 5

√- √ØÚ∑ÔV ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞FOÓUÓ«‹ «∞Lº∑ÓFÚLÓKÓWÓ ≠w ØÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ

»-±ÓU ≥wÓ «∞JÔ∑ÚKÓWÔ «∞B]U≠OWÔ ∞Jq] ≤ÓuÚŸÌ ±sÚ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ≥ÓcÓ« «∞∫Ód¥n.

Ã- ÆÓb]ÂÓ ∞ÓtÔ •Ód¥nÏ ¬îÓdÔ ©ÓKÓ∂ÓU¢t ≠ÓUßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì ≤ÓHÚfÓ «∞u´ÓU¡ ËÓ√ÓÆÓqÒ ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ ±s

«∞FOÓU«‹.

√Ô¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w :

«∞D]KÓ∂ÓU‹Ô «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w ËÓÓFÓNÓU ÓKÓv ØÓH]W «∞LOeÓ«Ê

1 Øm Ë≤BÚnÏ ±sÚ «∞D]LÓU©r

053 ⁄ ±sÓ «∞HÔKÚHÔq

057 ⁄ ±ÓsÓ «ù§]U’

12

Page 146: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

2/ √Ó´Ób]‹ «∞ºÒOÒb…Ô ËÓ≠ÓU¡Ô ØÓLΩO]WÎ ±sÚ ±ÔdÓ°]v «∞º]HÓdÚ§Óq ËÓÆÓU±ÓXÚ °U∞uÓ“Ú≤Ó∑ÓOÚs «∞∑]U∞O∑ÓOÚs :

<√Ô≠dÓ¨ÓXÚ ØÓLΩO]WÓ «∞LÔdÓ°]v ≠w °ÓuÓ«ÆOqÓ ¥ÓºÓlÔ «∞uÓ«•bÔ 5 ≥m.

√- √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ÓbÓœÓ «∞∂u«ÆOq «∞LÓLÚKÔu¡Ó… ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ √îÚ∑OÓUÍ •ºÓU°OÒÎU.

3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

»- ±ÓU ØÓLΩOÓWÔ «∞Ld°Òv «∞LÓuÚÔuÓWÔ ≠w ¬îd °ÔuÆÓU‰Ì ?

à - ¢ÓºÚ∑ÓNÚKpÔ ÓUzKÓWÔ «∞º]OΩbÓ… ËÓ≠ÓU¡Ó Øq ¥uÚÂÌ ±ÔFÓb]‰Ô 1 ≥m ±s ≥cÓ« «∞LÔdÓ°]v.

±ÓU ÓbÓœ «_Ó¥]U «∞∑Òw ¢ÓJÚHONÓU ØÓLΩO]WÔ «∞LÔdÓ°]v «∞]cÍ √bÒ¢ÚtÔ «∞ºÒObÓ…Ô Ë≠U¡ ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

186

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≤EU ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

5 œØm 2 ≥m 2 Øm 2 Øm

(«∞Ib¸ °t ±d°]v «∞ºÒHd§q)(«∞IbÚ¸Ô ≠ÓU⁄Ï)

5 œØm 5 œØm 5œØm 5 ≥m

12

Page 147: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1) √Ôô•kÔ ≥cÁ «∞u“≤W:

- ÓKÓv «∞JÓH]W 1 ÆUË¸Ó…Ï ≠ÓU¨ÓWÏ ËÓ´OÓUÏ.

- ÓKÓv «∞JÓH]W 2 OÓUÓ«‹Ï ËÓÆÓUÔË¸Ó…Ï ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW «_ÔË∞Óv °NÓU ∞∑ÚdÏ “Ó¥Ú∑ÎU

. ±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ 1 ‰ ±sÚ “Ó¥ÚX «∞e]¥Ú∑ÔuÊ ?

»- ØÔ∑ÚKÓWÔ 1 ‰ ±sÓ «∞LÓU¡ 1 Øm.

. √ÓÚlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«» . √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

- «∞LÓU¡Ô ¥ÓDÚHÔu ≠ÓuÚ‚ «∞e]¥ÚX

- «∞e]¥ÚXÔ ¥ÓDÚHÔu ≠ÓuÚ‚Ó «∞LÓU¡

_ÓÊ] : ....................................................................................................................

2) √- √ÓÓl «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ ËÓ√ÔÏ´ÓKΩqÔ.

«∞IÓuÚ‰Ô îÓDÓQÔ ÅÓuÓ«»Ï «∞∑ÒFÚKOqÔ

1 Øm ±sÓ «∞∫Ób¥b √Ó£ÚIÓqÔ ±sÚ 1 Øm ±sÓ «∞IÔDÚs

1 Øm ±sÓ «∞LÓU¡ √ÓîÓn^ ±sÚ 1 Øm ±s «∞eÓ¥ÚX.

1 Øm ±s «∞ªÓAÓV √înÒ ±s 1 Øm ±ÓsÓ «∞∫Ób¥b.

»- √ÔÅÚK`Ô ØÔq] îÓDÓSÌ.

3) ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ…Ô MÚbÓ îÓC]U •ÓOΩMÓU :

«∞FOÓUÓ«‹Ô 5 œØm 1 ≥m 2 ≥m 5 ≥m 1 Øm 2 Øm

´ÓbÓœÓ≥ÓU 3 2 2 3 2 2

1 Øm1 œØm 2œØm 5 œØm

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑Bd· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞m)’1

187

12

Page 148: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

188

±cØd… «∞∑LOÒe≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑Bd· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞m)12

Page 149: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

189

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

1/ -√- √ÆOfÔ °bÆÒWÌ √ÚöÓŸÓ ≥ÓcÓ« «∞LÔCÓKΩl £Ôr] √Ó•ÚºÔVÔ ÆOÚfÓ ±Ô∫ODt.

»- √Ó≤IÔqÔ °uÓ«ßDÓW «∞∂dÚØÓU √ÓÚöÓŸÓ «∞LCKÒl ÓKÓv ≤BÚn «∞Lº∑IOr.

>

à - √Ó¢Ó∫ÓI^oÔ ±sÚ Å∫]W «∞IOf «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓOÚt.

2/ ¥ÓIÔuÂÔ ±NÓMwy °BÔMÚl «∞LÔFÓK]IÓU‹ «∞C]uÚzOÓW ±sÚ ±ÓUœ]… ò«∞∂ÓöÓßÚ∑Opå Ë¥Ô∫ODÔNÓU °QÓ®Úd©ÓWÌ ±sÚ ±ÓUœ]…

ò«_Ó∞OLMÚOÔuÂå.

√Ób] ≥ÓcÁ «∞D]KÓ∂ÓU‹ «∞]∑w ¢ÓIÓbÒÂÓ °NÓU °ÓFÚiÔ «∞∫ÔdÓ≠ÓU¡ ËÓØÓK]nÓ ±ÔFÓUË≤ÓtÔ °S•ÓU©Ó∑NÓU °Q®Úd©ÓW «_∞OLMOÔuÂ.

3 ϧr

54 År

√ßUbÔ «∞LÔFÓUËÊÓ ÓKÓv •ºÓU» ©Ôu‰ «∞A]d¥j «∞öÒ“Â ∞JqÒ ±ÔFÓK]IÓWÌ ÓuÚzO]WÌ.

03 År

03 Å

r05 År

54 År 54 Å

r

îOU©W «∞LIhÒ

«∞c≥∂w«_ØKW «∞ANOÒW ÅOb∞OW «∞KOq

2 Â

123

√»

≥‡œ

Ã

22

Page 150: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

190

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

3/ «∞AÒJqÔ 1 ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ Ë«∞A]JÔqÔ 2 ±ÔdÓ°]lÏ

√- √Ô¢r^ Ø∑ÓU°ÓWÓ √ÆOºÓW √ÓÚöÓŸ ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ÓKÓv «∞d]ßÚr.

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ.

4) √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]P∞w

«∞AÓJÚq ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ ±ÔdÓ°]lÏ ±ÔºÚ∑ÓDOq ±d°ÒlÏ ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ

ÆOf ©u∞t 53 Â ......... 52 Â

ÆOf dt 51 Â 02 Â .........

ÆOf KÚFt 52 Â 08 Â

ÆOf ±∫ODW ......... ......... 001 Â ......... 08 Â

5) °NÓcÓ« «∞d]ßÚr ±ÔºÚ∑ÓDOöÊ Ë±ÔdÓ°ÒlÏ.

√- √ßÒLw ≥ÓcÁ «_®ÚJÓU‰Ó «∞AJq «∞Lº∑DOq 1 «∞Lº∑DOq 2 «∞Ld°l

ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ √ÓÆÚOÓºÓWÓ √ÓÚöÓ´NÓU. Ó±ÚeÔÁÔ

»- √Ó•ÚºÔVÔÔ ÆOfÓ ±Ô∫Oj ÆÓOÚfÔ ©u∞t

ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ÆOfÔ dt

ÆOÚfÔ KÚFt

»Ã

„œ 3 œßr≥‡5 œßr

51 œßr54 År

59 År

........

........

........

................

22

Page 151: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

6/ ≥ÓcÓ« ßÚrÏ ±BÓGÒdÏ ∞IDÚFÓW √Ó¸Ú÷Ì ¥ÔLÚJsÔ ¢ÓIÚºOLÔNÓU ≈∞Óv 4 ÆDÓlÌ ØÔqy ±MÚNÓU ±Ôd°ÒFWÔ «∞AÒJÚq.

√- √ÓÆÔuÂÔ °NÓc«Ó «∞∑]IÚºOr.

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ÆDÓFÓW «_Ó¸Ú÷.

Ã- °ÓUŸÓ ÅÓU•∂ÔNÓU ≈•ÚbÓÈ «∞IDÓl «∞LÔdÓ°]FÓW KÚFÔÓNÓU ¤» Û

√•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞IDÚFÓW «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW.

7) ¥ÓLÚKpÔ ±ÔuÓ«©sÏ ÆDÚFÓWÓ √Ó¸Ú÷Ì ≠ÓJÓK]nÓ ±ÔNÚMÚbßÎU °∑ÓIÚºOLNÓU ≠ÓIÓb]ÂÔ ∞t ≥ÓcÁ «∞LÓAÓU¥lÓ «∞∏]öÓ£ÓWÓ :

ÔÔ

< «∞LÓAÚdÔËŸÔ «_Ë]‰Ô < «∞LÓAÚdÔŸÔ «∞∏]U≤w < «∞LÓAÚdÔËn «∞∏]U∞Y

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ÆDÚFÓWÌ ®ÓJÚKÓNÓU •ÓºÓVÓ «∞∑]IÚºOr «∞]cÍ ¢ÓIÓb]ÂÓ °t «∞LÔNÓMÚb”Ô ≠w ØqΩ ±ÓAÚdËŸÌ.

»- √Ô¢r] ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞dÒßÔu «_ÆOºWÓ «∞LÓπÚNÔu∞ÓWÓ ±JÓUÊÓ «∞MÒIÓU◊.

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

191

«∞LcØd… «_ßUßOW

>

>

>

>

>>

>>

>

>

>

>

>

>>>>

>

08 Â

04 Â

04 Â

√»

œÃ?

02 Â

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹22

Page 152: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

192

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

8/ îÓB]hÓ ≠ö]ÕÏ ÆDÓFÓWÓ √Ó¸Ú÷ ∞LÓAÓU¢q «∞uÓ¸Úœ ≠Iº]LÓNÓU ≈∞Óv îÓLºÓW √•ÚuÓ«÷Ì ±d°ÒFW «∞AÒJq

ËÓ±Ô∑ÓIÓU¥ÓºÓWÌ ±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOÒMÔt «∞dÒßÚrÔ «∞∑]U∞w :

>...........

> ............

>........... >...........

>.......... >.......... >...........

√- √¢r^ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞LMUß∂ÓWÓ ±ÓJÓUÊ «∞MΩIÓU◊ ÓKÓv «∞d]ßÚr.

»- √Ó•ÓU◊Ó ≥ÓcÓ« «∞LÓMÚ∂ÓXÓ °AÓ∂OJÓWÌ ±ÓsÓ «_ßÚöÓ„.

. √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOfÓ ©Ôu‰ «∞A]∂OJÓW «∞ö]“±ÓW.

9) ≤LÚKpÔ ÆDÚFÓWÓ √Ó¸Ú÷Ì ±ÔºÚ∑ÓDOKÓWÓ «∞AÒJq ±∏KLU ¥Ô∂OÒMÔt «∞dÒßrÔ

«®Ú∑ÓdÓÈ √Ó°w ÆDÚFÓW √ÔîÚdÓÈ ±ÓdÓ°]FÓWÓ «∞AÒJÚq ±ÔöÓÅIÓWÎ ∞FÓdÚ÷ «_ÔË∞Óv ËÓ√Ó•ÓbÔ √ÓÚöÓ´NÓU ¤√œ›.

√- √Ô¢r^ «∞d]ßÚrÓ

»- °ÓFÚbÓ ÓrΩ «∞IDÚFÓ∑ÓOÚs ≈∞Óv °ÓFÚCNLÓU √Ó•ÓU◊Ó ØU±qÓ «_Ó¸Ú÷ °πbÓ«Ì ¢ÓUØÎU ±ÓbÚîÓöÎ ÓdÔtÔ 3 Â.

< √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞πbÓ«.

51 Â

à œ

» 02 Â

21 Â

> ..............

22

>......................

Page 153: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1) √- √ÆÚdÓ√Ô ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓbÓœÓ «∞LJ∑u» •d≠OÒU Ë√ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞LÓMÚe∞ÓW «∞]∑w ∞ÓrÚ

√Ó≤ÚDIÚNÓU.

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]… ÓÆÚLOÒÎU îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞LÓMÓP“‰.

«∞FÓbÓœÔ ±JÚ∑Ôu»Ï •dÚ≠OÒÎU §bˉ «∞LMU“‰ «∞FÓbÓœÔ ±ÓJÚ∑Ôu»Ï ÆÚLOÒÎU

¬ Ÿ ±µU‹ ¬ ¬ Ÿ.¬ Â.√

±ÓUzÓWÏ ËîLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËîÓLºÓWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ > > > > > >

±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓß∑ÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFuÊÓ

£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ Ëß∑ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ£LÓU≤ÔLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÏ

√Ó¸Ú°ÓFÔLÓUzÓW √∞nÌ ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓß∑^uÊÓ

îÓLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓß∑]WÔ ¬ô· Ë£ÓLÓU≤OÓWÏ

Ã-

2) √- √ÔôÓ•kÔ ÆOLÓWÓ «∞FÓöÓ±ÓW (*) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ

ÆOLÓWÔ «∞FÓöÓ±ÓWÌ 1 01 001 000 1 0000 01 000 001

«∞Fbœ (1) * * * ** **** *** * * *** ****

«∞Fbœ (2) **** *** ****** *****

«∞Fbœ (3) *** *** ** ***** ** ***

«∞Fbœ (5) ****** ******* ** ***

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ ØqÒ ÓbÓœÌ °UßÚ∑FÚLÓU‰ ÓLÓKOÒ∑ÓwÚ «∞C]dÚ» Ë«∞πLl £r √ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ÓÆÚLΩOÎU

(1)1 * >+ 001 * >+ 000 1 * >+ 000 001 * >= > > > > > >

(2)>* 8 + >* 6 + >* 4 =

(3) =

(4) =

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ’1

169

02

Page 154: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

170

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

3) ÆOLÓWÔ «∞IÔdÚ’ (>) ¢ÓªÚ∑ÓKnÔ °UîÚ∑öÓ· «∞LÓMÓU“‰.

- √Ô±Ó∏ΩqÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞Fbœ «∞LIbÒ •ÓdÚ≠ÒÎU °UßÚ∑FÚLÓU‰ «_ÓÆÚdÓ«’ £rÒ √Ø∑∂t ÓÆÚLOÒÎU.

«∞IOÓrÔ «∞LÔªÚ∑ÓKHÓWÔ ∞KÚIÔdÚ’ (>) 1 01 001 000 1 000 01 000 001 «∞FÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU

£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU Ëß∑ÒWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ

√Ó¸Ú°ÓFÔLÓUzÓW √Ó∞ÚnÌ ËÓ±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓîÓLÚºÓWÓ ÓAÓdÓ

îLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓß∑]WÔ ¬ô· ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

£ÓLÓU≤ÔLÓUzÓW √Ó∞ÚnÌ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ

4) - √Ú°jÔ °ªÓjæ «∞J∑ÓU°ÓWÓ «∞∫ÓdÚ≠O]WÓ ∞KÚFÓbÓœ °J∑ÓU°Ó∑t «∞d]ÆÚLOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓW

087 006 ß∑]LÓUzÓWÌ ËÓßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ô·Ì Ë£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 067

087 006 ß∑]LÓUzÓWÌ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÓU ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 080 076

080 706 ß∑]WÏ ËÓßÓ∂FÔuÊÓ √∞HÎU ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 067

080 67 ß∑^LÓUzÓW √∞ÚnÌ Ëß∂FLUzW Ë£ÓLÓU≤ÔuÊÓ 800 67

5- «îÚ∑ÓUÓ «∞LÔFÓKΩrÔ 3 ¢ÓöÓ±OcÓ ËÓ©ÓKÓVÓ ±sÚ ØÔqæ ±MÚNÔrÚ Ø∑ÓU°ÓWÓ ÓbÓœÌ –Í 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ °DÔdÔ‚Ì ±ªÚ∑ÓKHÓWÌ ÓÓKÓv

√®Úd©ÓWÌ ≈ôÒ √≤ÒNÓU «î∑ÓKÓDÓXÚ MÚbÓ §ÓLÚFNÓU ±sÚ √ÓÅÚ∫ÓU°NÓU.

- √Ô±ÓOÒeÔ √®Úd©ÓWÓ ØÔqΩ ©HÚqÌ °∑ÓKÚu¥MNÓU °ÓKÓuÚÊÌ ±Ôu•]bÌ.

02

Page 155: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

000 001 * 2 + 087 8 + 01 * 7 + 000 01 * 5 + 000 001 * 2

000 1 * 052 + 87 000 002 + 000 5 + 087

000 001 * 2 + 000 1 * 5 + 087 087 + 000 002

000 1 * 002 + 01 * 87 087 + 000 1 * 502

000 01 * 52 + 01 * 7 + 8

6) ¢ÓKÚFÔVÔ £ÔdÓ¥]U °NÓcÁ «∞∂DÓUÆÓU‹ «∞FÓbÓœ¥ÒW :

4 5 8 3 0 9

≠ÓJÓu]≤ÓXÚ °NÓU §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ –Ó«‹ 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ¢ÓMÚ∑ÓNw °‡ 453 ±º∑FLKWÎ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì §ÓLOlÓ

«∞∂DÓUÆÓU‹.

< ±ÓU ≥wÓ «_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞]∑w ¢Ó∫ÓBÒKÓXÚ ÓKONU ?

.........................................................................................................

7) «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≈°ÚdÓ«≥OrÔ °DÓUÆÓU‹Ì ÓbÓœ¥]WÎ ∞K∑ÒFÚ∂Od ÓsÚ Ø∑ÓU°ÓW ØqÒ ÓbÓœÌ £Ôr] ÆÓKÓVÓ °ÓFÚCÓNÓU.

< √ÓØÚ∑ÔVÔ ÓKÓv ÆÓHÓU ØÔqΩ °DÓUÆÓWÌ ±ÓIÚKÔu°ÓWÌ «∞ÚFbÓœÓ «∞]cÍ ¢∑CÓL]MÔtÔ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

171

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ02

Page 156: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

172

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

504 703 = * 3 + * 7 +

780 073 = 000 01 * + * + 7

708 087 = * 087 + * 8 +

8) √- √Ô´ÓuΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

807 45 <078 45 >075 0 >3 > 507433 574165 <23 >165

705 60>>057 061 908 764 <089 > 64 6 > 7006 >657 006

»- √uÒ÷ ØqÒ 3 ≤IÓU◊Ì °QØÚ∂Ód bœÌ ±ÔLÚJsÌ

076 052 >067 > > >> > >507 < 756 507 065 005 >506 > > >

085 > > > < 805 573 007 068 > > > >068 > > >837 <080 047

9) -√- √•Oj ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ √ÓØÚ∂ÓdÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °ªÓjæ ±ÔGÚKÓoÌ ËÓ√ÓÓlÔ ßÓDÚdΫ ¢Ó∫ÚXÓ √ÓÅÏÚGÓd≥ÓU.

1 2 3

<508 714 <508 063 <904 634

<058 714 <585 603 <049 653

<580 714 <085 363 <940 536

»- √¢ÒVÔ √Ó´ÓbÓ«œÓ ØÔqΩ ±ÓπÚLuÓWÌ .

02

Page 157: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

173

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

«∞LcØd… «_ßUßOW

(1) < ................ <................ <................

(2) < ................ >................ > ................

(3) < ................ <................ <................

à - √Ô¢rÒ ¢FLOd «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U_Ó´ÚbÓ«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW

≠w «∞LÓπÚLÔuÓ∑ÓOÚs ≠w «∞LÓπÚLÔuÓ∑ÓOÚs ≠w «∞LÓπÚLÔuÓU‹ «∞∏]öÓÀ

1 Ë 2 1 Ë 3

√ÓÅÚGÓdÔ «_Ó´ÚbÓ«œ

√Ø∂dÔ «_Ó´ÚbÓ«œ

01) ∞OÔIÓbΩÂÓ ±Ôb¥dÔ ±Rß]ºÓWÌ ¢ÓIÚd¥dÓ «∞º^bÓ«ßO]W «_ÔË∞Óv ±s ßMW 3002 √b] «∞LÓdÓ«°OÓ «∞AÒNÚd¥ÒWÓ

´ÓKÓv °DÓUÆÓU‹Ì :

±ÓdÓ«°OÔ ≥ÓcÁ «∞LÔRÓßÒºW ¢Ó∑ÓDÓuÒ¸Ô ±sÚ ®ÓNÚdÌ ≈∞Óv ¬îdÓ.

<√¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w:

«∞AÒNÚdÔ §U≤Hw ≠OHdÍ ±U” √≠d¥q ±UÍ §u«Ê

3002 3002 3002 3002 3002 3002

«∞LÓdÓ«°OÔ °U∞bÒ¥MU

587 253 œ056 523 œ

059 254 œ

065 583 œ

059 253 œ

095 254 œ

02

Page 158: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

174

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

1) ØÓU≤ÓXÚ ±Ó∂OFÓU‹Ô ±Rß]ºÓWÌ ∞MÓuÚŸÌ ±sÚ ≈≤Ú∑ÓU§NÓU îöÓ‰Ó «∞º^bÓ«ßO]W «_ÔË∞Óv ±s ßMW 3002 ÓKÓv

«∞MÒ∫u «∞∑ÒU∞w :

√- √¢rÒ ±U ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

<°ÓKÓGÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √ÓÆÚBÓv •Óbæ îöÓ‰ ®Nd ..................... °LU ÆÓbÚ¸ÁÔ ............................

<°ÓKÓGÓX «∞L∂OFU‹ √œÚ≤v •bæ îö‰ ®ÓNÚd ...................... °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ ............................

<ßÓπ]KÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √Ú¢HÓUÎU îöÓ‰ ®ÓNÚd ..................... °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ ............................

±ÔIÓUÓ≤ÓWÎ °LÓ∂OFÓU‹ ®NÚd........................

. ßÓπ]KÓX «∞LÓ∂OFÓU‹Ô √ÓØÚ∂ÓdÓ √≤Ú∫bÓ«Ì îöÓ‰Ó ®ÓNÚd ................ °LÓU ÆÓbÚ¸ÔÁÔ .....................

±ÔIÓUÓ≤ÓWÎ °LÓ∂OFÓU‹ «∞AÓNÚd «∞º]U°o ∞ÓtÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î

»<√ÆbΩÂÔ Ó√¥w ≠w «∞uÓÚl «∞]cÍ ÓKÓOÚt ≥ÓcÓ« «∞M]uÚŸÔ ±sÓ «ù≤Ú∑ÓUÃ, Ë√Æ∑dÕ °Fi «∞∫ÔKÔu‰

∞∑Ó∫ÚºOMt.

§u«Ê

±UÍ

√≠d¥q

±U¸”

≠OHdÍ

§U≤Hw

056 275 œ

008 573 œ

578 724 œ

052 523 œ

005 051 œ

056 092 œ

02

Page 159: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

175

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

Ã- «¢ÒªcÓ‹ «∞LÔRÓß]ºÓWÔ °ÓFÚiÓ «ù§ÚdÓ«¡Ó«‹ (¢∫ÚºOsÔ ≤ÓuÚ´O]W «ù≤Ú∑ÓUÃÓ Ë±ÓºÓU∞p «∞∑ÒuÚ“¥l,

«∞bΩ´ÓU¥ÓWÔ... ) ∞∑ÓDÚu¥d «∞LÓ∂OFÓU‹ ØÔqΩ ®ÓNÚdÌ °LÔFÓb]‰ 000 001 œ.

<≥ÓcÁ «∞MÚ∑ÓUzZÔ «∞]∑w ¢ÓuÓÅ]KÓXÚ ≈∞ÓOÚNÓU «∞LÔRÓß]ºÓWÔ îöÓ‰Ó «∞º^bÓ«ßO]W «∞∏]U≤OÓW ±sÚ ≤ÓHÚf «∞º]MÓW :

«∞ANd §u¥KOW √Ë‹ ß∂∑L∂d √Ø∑u°d ≤u≠L∂d œ¥ºL∂d

3002 3002 3002 3002 3002 3002

«∞LÓ∂OFÓU‹Ô °U∞b 057 752 000 363 005 844 056 275 052 936 000 857

<±ÓU ≥wÓ «_Ó®ÚNÔdÔ «∞]∑w •ÓI]IÓXÚ ≠ONU «∞LÔRÓß]ºÓWÔ «∞M]∑ÓUzZÓ «∞LÓdÚ§Ôu]…Ó ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

2/ - ¥ÓLÚKpÔ ØÔqy ±sÚ ±Ô∫L]bÌ ËÓÅÓU°dÌ Ë≈°ÚdÓ«≥OrÓ •ºÓU°ÎU §ÓU¥ÎU °QÓ•Ób «∞∂ÔMÔu„. ØÓU≤ÓXÚ √Ó¸ÚÅbÓ¢ÔNÔrÚ ≠w

¬îd ®NÚd §ÓU≤Hw 4002 ØÓLÓU ¥ÓKw:

¸ÓÅObÔ ±Ô∫L]bÌ °U∞Lw ÓÅObÔ ÅÓU°¸Ì °U∞Lw ÓÅObÔ ≈°ÚdÓ«≥OrÓ °U∞Lw

524 053 570 892 705 503

√<√±∏ÒqÔ °U∞ºΩNÓU «∞ÓFöÓÆÓWÓ : ò............ ÓÅObÔÁ √ØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ÓÅOb.................å ≠w ±ÓπÚLÔuÓW

«_Ó®ÚªÓU’ ®ÓU

«∞LÔªÓDÒjÔ «∞º]NÚLwÔ :

»<ØÓU≤ÓX «∞FÓLÓKO]U‹Ô «∞∂ÓMÚJO]WÔ «∞]∑w ÆU±Ôu«°NÓU √£ÚMÓU¡Ó ®ÓNÚd ≠OHÚdÍ 4002 ØÓLÓU ¥Ô∂ÓOÒMtÔ «∞πÓbÚËÓ‰Ô

«∞∑]U∞w :

®U

±Ô∫ÓL]bÏ ÅÓU°dÏ

≈°ÚdÓ«≥OrÔ

02

Page 160: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

176

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

«∞AÒªÚhÔ ÓÅObÓÁÔ °U∞Lw «∞FLÒKOW (1) «∞FÓLÓKO]WÔ (2) «∞FÓLÓKO]WÔ (3) ÓÅObÔÁÔ

¥u 13/ 1 /4002 ¥u 92 / 2 / 4002

≈°ÚdÓ«≥OrÔ √ÓËÚœÓŸÓ ¥ÔuÂÓ 6 / 2 ßÓ∫ÓVÓ ¥u 61/ 2 ßÓ∫ÓVÓ ¥u 42/ 2

573 œ 091 œ 057 58 ±w

±Ô∫ÓL]bÏ ß∫V ¥u 2/2 √ÓËÚœÓŸÓ ¥u 81 / 2 ßÓ∫V ¥u 72 / 2

581 œ 052 œ 008 57

ÅÓU°dÏ √ÓËÚœÓŸÓ ¥u 5/2 ßÓ∫ÓVÓ ¥Óu 31/2 √ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 52 / 2

058 501 ±w 571 œ 872 œ

< √Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

< √Ô±Ó∏Ωq °U∞ºΩNÓU «∞FÓöÓÆÓWÓ : ò.................... ÅObÔÁÔ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÓÚ ÓÅOb ......................å

≠w ±ÓπÚLÔuÓW «_Ó®ÚªÓU’ ò®Uå ±ÔFÚ∑Ó∂dΫ √Ó¸ÚÅbÓ¢ÓNÔrÚ ¥ÓuÚÂÓ 92 / 2 / 4002.

«∞LÔªÓD]jÔ «∞ºÒNÚLw^ :

02

Page 161: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe

’1

177

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

1) òØUå ≥wÓ ±ÓπÚLÔuÓWÔ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w ÓbÓœÔ ±µÓU¢NÓU 658 2

√- ±ÓU ≥Ôu √ÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ¥ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv òØUå ?

»- ±ÓU ≥ÔuÓ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ¥ÓMÚ∑ÓLw ≈∞v òØUå ?

à - ±ÓU ØÓr^ «∞LÓπÚLÔuÓW òØUå ?

2) √- ±ÓU ≥ÔuÓ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ –Í 6 √ÚÆÓUÂÌ ?

»- ±ÓU ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t ?

Ã- √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ §ÓLOl «_Ó´ÚbÓ«œ –«‹ 6 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±NÓU 35 .

..................................................................................................

3) √ÓØÚ∑ÓAnÔ ¢ÓdÚÆOrÓ °ÓFÚi «∞NÓuÓ«¢n «∞]∑w √Ó•Ú∑ÓUÃÔ ≈∞ÓOÚNÓU ≠w ¥ÓuÚÂÌ ±ÓU. ØÓqy ±MÚNÓU ±ÔJÓuΩÊÏ ±s 6 √ÆÓUÂ

√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU ≠w ØÔqΩ ±Ód]… ÓKÓv §NÓU“ «∞NÓU¢n.

< √Ó∞Úu ò±ÔdÓ«ÆÓ∂ÓWÓ «_ÓßÚFÓU °∑Ôu≤fÓå

>´bœ ¬ô≠t 098 ˱πLuŸ √ÆU±t 71

< √Ó∞Ôu ò±ÓDÓUÓ ¢Ôu≤fÓ ÆÓd©ÓUÃÓå

>´ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t 7

>¸ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«‹ ¬ôÓ≠t ±ÔºÓUËÌ ∞dÓÆÚr ¬•ÓUœ ¬ô≠t ËÓ±ÓπÚLÔuÔNÓLÓU 01

>±πLuŸ √ÆU±t 71

< √∞u ò±Ó∫ÓD]WÓ «_Ó¸Ú¢ÓU‰ °∑u≤få

>±πLuŸ √ÆU±t 22

>´bœ Ad«‹ ¬ô≠t 33

>√Ó¸ÚÆÓUÂÔ ¬•ÓUœÁ ËÓ´ÓAÓd«¢t ËÓ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ôÓ≠t ±Ô∑ÓºÓUË¥ÓWÏ

>>>>>>(17)

>>>>>>(17)

>>>>>>(17)

02

Page 162: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

178

±cØd… «∞∑LOe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

< √Ó∞Ôu ò«¢ΩBÓUôÓ‹ ¢Ôu≤fÓ å

>±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 42

>¸ÓÆÚrÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t 8

>±ÓπÚLÔuŸÔ ÓÆÚLÓwÚ ¬•ÓUœÁ ËÓ´ÓAÓdÓ«¢t 8 Ë«_ÓË]‰Ô √Ø∂dÔ ±sÓ «∞∏]U≤w °‡ 6

>±ÓπLÔuŸ ÓÆÚLÓwÚ ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ôÓ≠t 8 Ë«_ÓË]‰Ô √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÓ «∞∏]U≤w °‡ 6

< √Ó∞Ôu ò±ÔºÚ∑ÓAÚHÓv «∞NÓUœÍ ®ÓUØd °BHÓUÆÔfÓå.

>±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 81

>¸ÓÆÚrÔ ±µÓU‹ ¬ôÓ≠t ±ÔºÓUËÌ ∞dÓÆÚr ¬•ÓUœÁ

>¸ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÁ ±ÔºUËÌ ∞dÓÆÚr ÓAÓdÓ«¢t ˱ÓπÚLÔuNLU 4.

> √Ó¸ÆÓUÂÔ ±µÓU¢t ËÓ¬•ÓUœ ¬ô≠t ËÓ´ÓAÓdÓ«‹ «ô≠t ±Ô∑ÔºÓUË¥ÓWÏ

4) √Ó£ÚMÓU¡Ó ±ÔIÓU°ÓKWÌ œÔËÓ∞O]WÌ ∞HÓd¥IMÓU «∞uÓ©ÓMwΩ ∞JÔdÓ… «∞IÓbÓ ÔÅbÓ‹Ú §ÓuÓ«zeÔ ∞KÚLÔ∑ÓHÓdΩ§OsÓ •ÓºÓVÓ

«∞FÓbÓœ «∞LÔºÓπ]q ÓKÓv ¢cÚØdÓ… «∞b^îÔu‰.

≥ÓcÁ ÓLÓKO]WÔ «∞º]∫ÚV «∞LÔπÚdÓ«…Ô ∞KÚHÓuÚ“ °º∑ÒW §ÓuÓ«zeÓ.

>>>>>>(17)

>>>>>>(47)

02

Page 163: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

179

±cØd… «∞∑LOe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 6 √ÆUÂ

>´ÓbÓœÔ «∞∑ΩcÚØdÓ… «∞HÓUzeÓ… ±ÔJÓu]Ê ±sÓ «_Ó¸ÚÆÓP «∞LÔCOµÓW ±ÔdÚ¢Ó∂ÓWÎ ≠w «¢ÒπUÁ «∞ºÒNÚr.

√- ±ÓU ÓbÓœÔ «∞∑ΩcÚØdÓ… «∞HUzeÓ… °JÔqΩ §ÓUzeÓ…Ì?

«∞πÓUzeÓ…Ô îÓUÅO]WÔ ÓbÓœ «∞∑ÒcØd… ÓbÓœÔ «∞∑ÒcÚØdÓ… ÆLOÒÎU

¢KÚHÓP“Ï ¥M∑Nw °BHd

£Óö]§ÓWÏ Ær ¬•Uœ ¬ô≠t 7

œÓ¸Ò«§ÓWÏ Ær ±µU¢t 8

¬∞W ¢ºÚπOq Ær ¬•UœÁ 7

¬∞WÔ ¢BÚu¥dÌ bœ ¬ô≠t 534

¨Óº]U∞ÓWÏ ØNÚd°UzOÒW «ù±ÚJÓU≤OWÔ «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÔ.

> √ô•k √Ó´bÓ«œÓ «∞∑]cÓ«Ød «∞HÓUzeÓ… ËÓ√ßÓπÒqÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

02

Page 164: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)’1

180

«∞LcØd… «_ßUßOW

1/ √- √Ó¸Ú°D ØÔq] ±ÔHÚdÓœÓ…Ì °U∞FÓbÓœ «∞ÒcÍ ¢ÔHObÔÁÔ.

œÓ¥ÚJÓU ≥ÔJÚ∑Ôu ØOKÔu

0001 01 001

»- √Ô¢rÒ «∞πÓbÚËÓ∞ÓOÚs °J∑ÓU°ÒW (01 √Ë 001 √Ë 0001) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV

< ËÓ•ÓbÓ«‹Ô ÆÓOÚf «_Ó©ÚuÓ«‰< ËÓ•ÓbÓ«‹Ô ÆÓOÚf «∞JÔ∑Óq

±∑ÚdÌ ÓdÓ«ÂÌ

≥J∑u ........... ØOKÔu ...........⁄

ØOKu ........... œÓ¥ÚJÓU ...........⁄

œÓ¥ÚJÓU ........... ≥JÚ∑Ôu ...........⁄

à < √uÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV

> ⁄ >⁄

≥m Øm >œØm œØm > ⁄

>œØm >≥m

2/ √- √¢ÒVÔ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆOf «∞JÔ∑Óq ±sÓ «_înÒ ≈∞Óv «_£ÚIÓq

≥m,Øm, ⁄, œØm

»- √Ô¢r^ §ÓbÚËÓ‰Ó ±ÓMÓU“‰ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆÓOÚf «∞JÔ∑Óq.

......... ......... ......... .........

12

Page 165: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

3/ - √°∫YÔ ≠w ØqÒ •ÓU∞WÌ sÚ ÆÓOÚf «∞JÔ∑ÚKÓW «∞∑]IÚd¥∂OÒW ËÓ√Ô•ODÔNÓU °bÓ«zdÓ…

ØÔ∑ÚKÓWÔ îdÔË·Ì Ø∑KW îU¢Ór Ø∑KW îÔ∂ÚeÓ…Ì Ø∑KW ˸ÆW ØdÒ«” Ø∑KW ±∫HE∑w

5 ≥m 5 Øm 054 Øm 2 œØm 4 œØm

005 ⁄ 5 ⁄ 1 Øm 2 ⁄ 4 ⁄

05 Øm 5 ≥m 054 ⁄ 2 ≥m 4 Øm

4) √ÓÓlÔ «∞Fö±W (*) ≠w «∞ªU≤W «∞LMUß∂W ±s «∞πbÚˉ

°u•ÚbÓ… «∞m «∞bØm «∞Nm «∞Jm

ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÓ∑w

ÆOf Ø∑KW ÆDÚFÓW ±ÓBÔu⁄Ì

ÆOf ØÔ∑ÚKÓW ßÓLÓJÓWÌ

ÆOfÔ Ø∑ÚKÓW ØÔd]¬”Ì

ÆOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW °ÔdÚ¢ÔIÓU∞ÓWÌ

5- √Ø∑ÔVÔ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì «∞IOf îUÃÓ «∞πÓbÚËÓ‰ √Ë œÓ«îKÓtÔ.

⁄ œØm ≥m Øm

5 6 ..................

73 ≥m

6 5 1 ..................

572 ⁄

3 7 1 ..................

6 8 ⁄

582 ϯm

0 5 7 1 ..................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

181

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW12

Page 166: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

5- √ -√•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì «∞d]ÆÚrÓ «∞]cÍ ¥Ó∫Ú∑Óq^ ±ÓMe∞ÓWÓ Ë•ÚbÓ… «∞IÓOÚf «∞LÔºÚ∑ÓÓFÚLÓKÓW

65 ⁄ , 78 œØm , 56 ≥m , 521 ⁄

»- √Ø∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÓMÓI]jÌ Ë•ÚbÓ…Ó «∞IÓOÚf «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ

8 4 ⁄ 6 5 œØm 8 4 ≥m 5 7 3 ⁄

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

5 6 ....... 5 4 ....... 5 2 1 ........ 5 7 3 ........

œØm Øm Øm ≥m

7) √- √Ô¢r^ ≠w ØÔqΩ Ø∑U°WÌ ËÓ•ÓbÓ«‹ «∞IÓOÚf «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ

< 4 ........... Ë 5 .......... = 54 ≥m < 6 ........... Ë 4 ......... = 1 Øm

< 56 ......... Ë 53 ......... = 1 ......... < 07 ......... Ë 3 ......... = 1 Øm

< 573 ....... Ë 521 ........ = 5 ......... < 2 œØm Ë 8 .............. = 1 ≥m

»- √Ô´ÓuΩ÷ ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LMÓUßV ≠w «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW.

< >⁄ Ë >œØm Ë >≥m = 572 ⁄

< >Øm Ë >œØm = 531 œØm

< >≥m Ë >⁄ = 503 ⁄

< >Øm Ë >⁄ = 5702 ⁄

8) ¢ÔºÚ∑ÓFÚLÓqÔ ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹ ∞uÓ“ÚÊ ØÔ∑Óq «_Ó®ÚOÓU¡

√- √Åm «∞Fö±W (*) ≠w «∞ªÓU≤ÓU‹ «∞LÔMÓUß∂ÓW ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

182

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW

1 ⁄5 ⁄1 œØm5 œØm1 ≥mFn

≥m

5 ≥m

(¸Ó©ÚqÔ)1 Øm

Fn

Øm

Fn

ϯm

Fn

«∞Gd«Â

«∞FOÓUÓ«‹Ô

ÆOLÓ∑ÔNÓU

12

Page 167: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

183

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

«∞LcØd… «_ßUßOW

9) √- √ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ «∞JÔ∑ÚKÓW «∞LÓuÚuÓW ÓKÓv ØÓHÒW «∞LOe«Ê ≠w ØqÒ •ÓU∞WÌ

»- √ÓîÚ∑ÓUÔ ±sÚ °ÓOÚs «∞FOÓUÓ«‹ «∞LºÚ∑ÓFÚLÓKÓW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ±MÚNÓU ∞JÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ Ë√ÓØÚ∑Ô∂ÚNÓU.

«∞uÓ“Ó≤ÓWÔ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ «∞uÓ“Ú≤ÓWÔ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

2 Øm Ë057 ⁄ ±s «∞KÒ∫r 3 √Ú©ÓU‰Ì ±ÓsÓ «∞HÓdÓ«ËÚ∞u

´IÚb ±s «∞c≥ÒV Ø∑K∑t 81 ⁄ ØLÒOW ±s «∞bÒË«¡ Ø∑KNU 8⁄

571 ⁄ ±s «∞e^°ÚbÓ… 057 ⁄ ±s «∞HÔKÚHÔq

5 œØm 2 ≥m 2 ≥m

Ø∑KW «∞∂d¢IU∞∑Os: .................

2 ⁄ 5 ⁄ 1 œØmîu«¢r1 ⁄ 2 ⁄ 5 ⁄ 2 œØmîU¢r + ßu« + Ib2 ⁄ 2 ⁄ 1 œØm 1 œØm

5 œØm 2 ≥m 1 Øm

Ø∑KW «∞Lu“: ................Ø∑KW «∞K∫r:...................

Ø∑KW 3 îu«¢r:..................Ø∑KW ÆDl «∞LBu⁄ :...............Ø∑KW √Æd«’ «∞bÒË«¡ :..............

±u“1 Øm Fn Øm∞∫r

«∞FOÓUÓ«‹Ô 1 ⁄ Fn «∞Gd«Â 5 ⁄ 1 œØm Fn «∞bÒØm 5 œØm 1 ≥m Fn ≥m 5 ≥m (©q) 1 Øm Fn Øm

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ ¢ÓU§dÔ

«∞∫ÓwΩ

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ «∞πÓeÒ«Ô

¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ °ÓUzlÔ

«∞LÓBÔu⁄

12

Page 168: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

184

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

01) -√- √ô•kÔ «∞uÓ“Ú≤Ó∑ÓOÚs

< √•ÚºÔVÓ ÆÓOÚfÓ «∞ØÔ∑ÚKÓW «∞B]U≠O]W ∞∞∂ÔdÚ¢ÔIÓU‰ «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≠ONU «∞∂ÓUzlÔ ≤ÓHÚfÓ «ù≤ÓU¡ «∞]cÍ ≠w

«∞uÓ“Ú≤ÓW «_Ë∞v.

»- √ô•kÔ «∞uÓ“Ú≤ÓWÓ «∞∑]U∞OÓWÓ

à ±UÓ ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÔW «∞∂ÓDÒOªÓW ?

2 ≥m ©q 2 Øm 5 œØm 5 œØm 2 ≥m

5œJm 2 ≥m Fn Øm Fn Øm

12

12

Page 169: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

185

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≤EU ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

1/ ¥ºÚ∑ÓFÚLqÔ îÓCÒUÏ ≥ÓcÓ« «∞u´ÓU¡Ó MÚbÓ ËÓ“ÚÊ °FÚi √Ó≤ÚuÓ«Ÿ «∞ªÔCÓd Ë«∞ÚGöÓ‰.

2 œØm 5 œØm 2 ≥m

≥cÓ« ±ÓU ôÓ•ÓEÚ∑ÔtÔ ËÓ≥ÚuÓ ¥ÓKÓ∂Ωw ©ÓKÓ∂ÓU‹ •Ód¥nÌ :

«∞D]KÓ∂ÓU‹Ô ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW ÓbÓœÔ «∞FOÓUÓ«‹ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

Ë«∞Úu´ÓU¡ «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW

°ÓBÓqÏ 2 Øm Ë25 œØm 4

°ÓDÓU©ÓU 3 Øm Ë 027 ⁄ 5

°ÔdÚ¢IÓU‰Ï 4 Øm Ë 4 ≥m Ë 2 œØm 5

√- √ØÚ∑ÔV ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞FOÓUÓ«‹ «∞Lº∑ÓFÚLÓKÓWÓ ≠w ØÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ

»-±ÓU ≥wÓ «∞JÔ∑ÚKÓWÔ «∞B]U≠OWÔ ∞Jq] ≤ÓuÚŸÌ ±sÚ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ≥ÓcÓ« «∞∫Ód¥n.

Ã- ÆÓb]ÂÓ ∞ÓtÔ •Ód¥nÏ ¬îÓdÔ ©ÓKÓ∂ÓU¢t ≠ÓUßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì ≤ÓHÚfÓ «∞u´ÓU¡ ËÓ√ÓÆÓqÒ ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ ±s

«∞FOÓU«‹.

√Ô¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w :

«∞D]KÓ∂ÓU‹Ô «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w ËÓÓFÓNÓU ÓKÓv ØÓH]W «∞LOeÓ«Ê

1 Øm Ë≤BÚnÏ ±sÚ «∞D]LÓU©r

053 ⁄ ±sÓ «∞HÔKÚHÔq

057 ⁄ ±ÓsÓ «ù§]U’

12

Page 170: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

2/ √Ó´Ób]‹ «∞ºÒOÒb…Ô ËÓ≠ÓU¡Ô ØÓLΩO]WÎ ±sÚ ±ÔdÓ°]v «∞º]HÓdÚ§Óq ËÓÆÓU±ÓXÚ °U∞uÓ“Ú≤Ó∑ÓOÚs «∞∑]U∞O∑ÓOÚs :

<√Ô≠dÓ¨ÓXÚ ØÓLΩO]WÓ «∞LÔdÓ°]v ≠w °ÓuÓ«ÆOqÓ ¥ÓºÓlÔ «∞uÓ«•bÔ 5 ≥m.

√- √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ÓbÓœÓ «∞∂u«ÆOq «∞LÓLÚKÔu¡Ó… ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ √îÚ∑OÓUÍ •ºÓU°OÒÎU.

3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

»- ±ÓU ØÓLΩOÓWÔ «∞Ld°Òv «∞LÓuÚÔuÓWÔ ≠w ¬îd °ÔuÆÓU‰Ì ?

à - ¢ÓºÚ∑ÓNÚKpÔ ÓUzKÓWÔ «∞º]OΩbÓ… ËÓ≠ÓU¡Ó Øq ¥uÚÂÌ ±ÔFÓb]‰Ô 1 ≥m ±s ≥cÓ« «∞LÔdÓ°]v.

±ÓU ÓbÓœ «_Ó¥]U «∞∑Òw ¢ÓJÚHONÓU ØÓLΩO]WÔ «∞LÔdÓ°]v «∞]cÍ √bÒ¢ÚtÔ «∞ºÒObÓ…Ô Ë≠U¡ ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

186

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≤EU ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞bØm/ «∞m)

5 œØm 2 ≥m 2 Øm 2 Øm

(«∞Ib¸ °t ±d°]v «∞ºÒHd§q)(«∞IbÚ¸Ô ≠ÓU⁄Ï)

5 œØm 5 œØm 5œØm 5 ≥m

12

Page 171: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1) √Ôô•kÔ ≥cÁ «∞u“≤W:

- ÓKÓv «∞JÓH]W 1 ÆUË¸Ó…Ï ≠ÓU¨ÓWÏ ËÓ´OÓUÏ.

- ÓKÓv «∞JÓH]W 2 OÓUÓ«‹Ï ËÓÆÓUÔË¸Ó…Ï ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW «_ÔË∞Óv °NÓU ∞∑ÚdÏ “Ó¥Ú∑ÎU

. ±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ 1 ‰ ±sÚ “Ó¥ÚX «∞e]¥Ú∑ÔuÊ ?

»- ØÔ∑ÚKÓWÔ 1 ‰ ±sÓ «∞LÓU¡ 1 Øm.

. √ÓÚlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«» . √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

- «∞LÓU¡Ô ¥ÓDÚHÔu ≠ÓuÚ‚ «∞e]¥ÚX

- «∞e]¥ÚXÔ ¥ÓDÚHÔu ≠ÓuÚ‚Ó «∞LÓU¡

_ÓÊ] : ....................................................................................................................

2) √- √ÓÓl «∞FÓöÓ±ÓWÓ (*) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ ËÓ√ÔÏ´ÓKΩqÔ.

«∞IÓuÚ‰Ô îÓDÓQÔ ÅÓuÓ«»Ï «∞∑ÒFÚKOqÔ

1 Øm ±sÓ «∞∫Ób¥b √Ó£ÚIÓqÔ ±sÚ 1 Øm ±sÓ «∞IÔDÚs

1 Øm ±sÓ «∞LÓU¡ √ÓîÓn^ ±sÚ 1 Øm ±s «∞eÓ¥ÚX.

1 Øm ±s «∞ªÓAÓV √înÒ ±s 1 Øm ±ÓsÓ «∞∫Ób¥b.

»- √ÔÅÚK`Ô ØÔq] îÓDÓSÌ.

3) ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ…Ô MÚbÓ îÓC]U •ÓOΩMÓU :

«∞FOÓUÓ«‹Ô 5 œØm 1 ≥m 2 ≥m 5 ≥m 1 Øm 2 Øm

´ÓbÓœÓ≥ÓU 3 2 2 3 2 2

1 Øm1 œØm 2œØm 5 œØm

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOÒe≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑Bd· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞m)’1

187

12

Page 172: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

ôÓ•ÓEÚXÔ √≤ÒtÔ ¥ÔLÚJMÔtÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞IOÓUÂÓ °uÓ“Ú≤ÓWÌ °Fb]… ©Ôd‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ •ÓºÓVÓ «∞FOÓUÓ«‹ «∞LÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ…

∞ÓtÔ.

≥ÓcÁ °FÚiÔ «∞uÓ“Ú≤ÓU‹ «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU √Ó±ÓU±w :

«∞uÓ“Ú≤ÓWÔ ÓbÓœÔ «∞FOÓUÓ«‹ «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ

057 ⁄ ≠ÔKÚHöÎ 4

1 Øm ©ÓLÓU©rÓ 5

1 Øm Ë053 ⁄ ≈§]UÅÎU 6

057 ⁄ MÓ∂ÎU 3

>±ÓU ≥wÓ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓNÓU ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ? (√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰.)

4) ØÔMÚXÔ ¥Óu±ÎU MÚbÓ °ÓUzl öÓ‰Ì √Ó£ÒMÓU¡ ËÓ“Ú≤t ∞KÚ∂ÓDΩOa Ë«∞bΩôÓŸ ≠ÓöÓ•ÓE‡ÚXÔ ±ÓU ¥ÓKw :

«∞uÓ“Ú≤ÓWÔ±ÓU °U∞JÓH]W 1 ±ÓU °U∞JÓH]W 2 ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW

(1) -°DOªÓW OÓU«Ê

´OÓU«Ê (2 ≥m Ë5 œØm) (2 Øm , Ë1 Øm)

(2) - œô´W 3 OU«‹

3 OU«‹ (5 œØm Ë1 ≥m Ë1 ≥m)(2 Øm Ë 2 Øm Ë 1 Øm)

(3) -°DÒOªW OÓUÓ«Ê

3 OÓUÓ«‹Ì (2 ≥m Ë 1 ≥m Ë5 œØm) (2 Øm Ë2 Øm)

>ßÓUbÚ≤w ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW ØÔ∑ÚKÓW «∞∂CÓUÓW ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì °J∑ÓU°Ó∑NÓU ≠w «∞LÓJUÓÊ «∞LÔMÓUßV ±ÓsÓ

«∞πÓbÚËÓ‰.

5- ØÔ∑ÚKÓWÔ JÓLΩO]WÌ ±ÓsÓ «∞FMÓV 1 Øm Ë 058 ⁄.

>ØÓOÚnÓ √Ó±ÚJÓsÓ ∞KÚ∂ÓUzl ËÓ“Ú≤ÔNÓU °UßÚ∑FÚLÓU‰ 3 OÓUÓ«‹Ì ≠ÓIÓjÚ ? (√ÔËÓΩ`Ô –Ó∞pÓ °dÓßÚrÌ ≥ÓcÁ «∞uÓ“Ú≤ÓW)

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

188

±cØd… «∞∑LOÒe≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑Bd· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Jm/ «∞Nm/ «∞m)12

Page 173: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

189

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

1/ -√- √ÆOfÔ °bÆÒWÌ √ÚöÓŸÓ ≥ÓcÓ« «∞LÔCÓKΩl £Ôr] √Ó•ÚºÔVÔ ÆOÚfÓ ±Ô∫ODt.

»- √Ó≤IÔqÔ °uÓ«ßDÓW «∞∂dÚØÓU √ÓÚöÓŸÓ «∞LCKÒl ÓKÓv ≤BÚn «∞Lº∑IOr.

>

à - √Ó¢Ó∫ÓI^oÔ ±sÚ Å∫]W «∞IOf «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓOÚt.

2/ ¥ÓIÔuÂÔ ±NÓMwy °BÔMÚl «∞LÔFÓK]IÓU‹ «∞C]uÚzOÓW ±sÚ ±ÓUœ]… ò«∞∂ÓöÓßÚ∑Opå Ë¥Ô∫ODÔNÓU °QÓ®Úd©ÓWÌ ±sÚ ±ÓUœ]…

ò«_Ó∞OLMÚOÔuÂå.

√Ób] ≥ÓcÁ «∞D]KÓ∂ÓU‹ «∞]∑w ¢ÓIÓbÒÂÓ °NÓU °ÓFÚiÔ «∞∫ÔdÓ≠ÓU¡ ËÓØÓK]nÓ ±ÔFÓUË≤ÓtÔ °S•ÓU©Ó∑NÓU °Q®Úd©ÓW «_∞OLMOÔuÂ.

3 ϧr

54 År

√ßUbÔ «∞LÔFÓUËÊÓ ÓKÓv •ºÓU» ©Ôu‰ «∞A]d¥j «∞öÒ“Â ∞JqÒ ±ÔFÓK]IÓWÌ ÓuÚzO]WÌ.

03 År

03 Å

r05 År

54 År 54 Å

r

îOU©W «∞LIhÒ

«∞c≥∂w«_ØKW «∞ANOÒW ÅOb∞OW «∞KOq

2 Â

123

√»

≥‡œ

Ã

22

Page 174: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

190

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

3/ «∞AÒJqÔ 1 ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ Ë«∞A]JÔqÔ 2 ±ÔdÓ°]lÏ

√- √Ô¢r^ Ø∑ÓU°ÓWÓ √ÆOºÓW √ÓÚöÓŸ ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ÓKÓv «∞d]ßÚr.

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ.

4) √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]P∞w

«∞AÓJÚq ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ ±ÔdÓ°]lÏ ±ÔºÚ∑ÓDOq ±d°ÒlÏ ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ

ÆOf ©u∞t 53 Â ......... 52 Â

ÆOf dt 51 Â 02 Â .........

ÆOf KÚFt 52 Â 08 Â

ÆOf ±∫ODW ......... ......... 001 Â ......... 08 Â

5) °NÓcÓ« «∞d]ßÚr ±ÔºÚ∑ÓDOöÊ Ë±ÔdÓ°ÒlÏ.

√- √ßÒLw ≥ÓcÁ «_®ÚJÓU‰Ó «∞AJq «∞Lº∑DOq 1 «∞Lº∑DOq 2 «∞Ld°l

ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ √ÓÆÚOÓºÓWÓ √ÓÚöÓ´NÓU. Ó±ÚeÔÁÔ

»- √Ó•ÚºÔVÔÔ ÆOfÓ ±Ô∫Oj ÆÓOÚfÔ ©u∞t

ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ÆOfÔ dt

ÆOÚfÔ KÚFt

»Ã

„œ 3 œßr≥‡5 œßr

51 œßr54 År

59 År

........

........

........

................

22

Page 175: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

6/ ≥ÓcÓ« ßÚrÏ ±BÓGÒdÏ ∞IDÚFÓW √Ó¸Ú÷Ì ¥ÔLÚJsÔ ¢ÓIÚºOLÔNÓU ≈∞Óv 4 ÆDÓlÌ ØÔqy ±MÚNÓU ±Ôd°ÒFWÔ «∞AÒJÚq.

√- √ÓÆÔuÂÔ °NÓc«Ó «∞∑]IÚºOr.

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ÆDÓFÓW «_Ó¸Ú÷.

Ã- °ÓUŸÓ ÅÓU•∂ÔNÓU ≈•ÚbÓÈ «∞IDÓl «∞LÔdÓ°]FÓW KÚFÔÓNÓU ¤» Û

√•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞IDÚFÓW «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW.

7) ¥ÓLÚKpÔ ±ÔuÓ«©sÏ ÆDÚFÓWÓ √Ó¸Ú÷Ì ≠ÓJÓK]nÓ ±ÔNÚMÚbßÎU °∑ÓIÚºOLNÓU ≠ÓIÓb]ÂÔ ∞t ≥ÓcÁ «∞LÓAÓU¥lÓ «∞∏]öÓ£ÓWÓ :

ÔÔ

< «∞LÓAÚdÔËŸÔ «_Ë]‰Ô < «∞LÓAÚdÔŸÔ «∞∏]U≤w < «∞LÓAÚdÔËn «∞∏]U∞Y

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ÆDÚFÓWÌ ®ÓJÚKÓNÓU •ÓºÓVÓ «∞∑]IÚºOr «∞]cÍ ¢ÓIÓb]ÂÓ °t «∞LÔNÓMÚb”Ô ≠w ØqΩ ±ÓAÚdËŸÌ.

»- √Ô¢r] ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞dÒßÔu «_ÆOºWÓ «∞LÓπÚNÔu∞ÓWÓ ±JÓUÊÓ «∞MÒIÓU◊.

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

191

«∞LcØd… «_ßUßOW

>

>

>

>

>>

>>

>

>

>

>

>

>>>>

>

08 Â

04 Â

04 Â

√»

œÃ?

02 Â

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹22

Page 176: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

192

«∞LcØd… «_ßUßOW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

8/ îÓB]hÓ ≠ö]ÕÏ ÆDÓFÓWÓ √Ó¸Ú÷ ∞LÓAÓU¢q «∞uÓ¸Úœ ≠Iº]LÓNÓU ≈∞Óv îÓLºÓW √•ÚuÓ«÷Ì ±d°ÒFW «∞AÒJq

ËÓ±Ô∑ÓIÓU¥ÓºÓWÌ ±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOÒMÔt «∞dÒßÚrÔ «∞∑]U∞w :

>...........

> ............

>........... >...........

>.......... >.......... >...........

√- √¢r^ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞LMUß∂ÓWÓ ±ÓJÓUÊ «∞MΩIÓU◊ ÓKÓv «∞d]ßÚr.

»- √Ó•ÓU◊Ó ≥ÓcÓ« «∞LÓMÚ∂ÓXÓ °AÓ∂OJÓWÌ ±ÓsÓ «_ßÚöÓ„.

. √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOfÓ ©Ôu‰ «∞A]∂OJÓW «∞ö]“±ÓW.

9) ≤LÚKpÔ ÆDÚFÓWÓ √Ó¸Ú÷Ì ±ÔºÚ∑ÓDOKÓWÓ «∞AÒJq ±∏KLU ¥Ô∂OÒMÔt «∞dÒßrÔ

«®Ú∑ÓdÓÈ √Ó°w ÆDÚFÓW √ÔîÚdÓÈ ±ÓdÓ°]FÓWÓ «∞AÒJÚq ±ÔöÓÅIÓWÎ ∞FÓdÚ÷ «_ÔË∞Óv ËÓ√Ó•ÓbÔ √ÓÚöÓ´NÓU ¤√œ›.

√- √Ô¢r^ «∞d]ßÚrÓ

»- °ÓFÚbÓ ÓrΩ «∞IDÚFÓ∑ÓOÚs ≈∞Óv °ÓFÚCNLÓU √Ó•ÓU◊Ó ØU±qÓ «_Ó¸Ú÷ °πbÓ«Ì ¢ÓUØÎU ±ÓbÚîÓöÎ ÓdÔtÔ 3 Â.

< √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞πbÓ«.

51 Â

à œ

» 02 Â

21 Â

> ..............

22

>......................

Page 177: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

193

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

«∞LcØd… «_ßUßOW

01) ∞∂MÓU¡ ±ÓbÚ¸ÓßÓWÌ ¢Ó∂Ód]´ÓX «∞∂ÓKÓb¥]WÔ °ÌIDÚFÓW √Ó¸Ú÷Ì ±ÔºÚ∑ÓDOKÓW «∞A]JÚq ±∏KÓLÓU ¥Ô∂ÓOΩMÔtÔ «∞d]ßÚrÔ.

«®Ú∑ÓdÓ‹ «∞uôÓ¥ÓWÔ ÆDÚFÓWÎ ±ÓöÓÅIÓWÎ ∞úË∞Óv ≠ÓBÓUÓ‹ ±ÔdÓ°ÒFÓWÓ «∞A]JÚq ËÓ√Ó•ÓU©ÓXÚ ØÓU±qÓ «_Ó¸Ú÷ °πbÓ«Ì

¢ÓUØÓWÎ ±ÓbÚîÓKÓOÚs ÓdÚÓU ≥ÔLÓU 3 Â Ë 2 Â.

√- √Ô¢r^ «∞d]ßÚrÓ

»- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞πbÓ«.

63 Â

84 Â

22

Page 178: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

194

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

√»

œÃ

Ê

±ÔdÓ°ÒlϱԺÚ∑ÓDOqÏ

05 Â

051 Â

1

±d°Òl

≥Ÿ

1/ ¢∑ÓuÓ≠]dÔ ≠w ±ÓKÚFÓV ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU 3 ±ÓCÓU±OdÓ ∞KºΩ∂ÓU‚ ¢ÓªÚ∑ÓKnÔ ≠v √Ó®ÚJÓU∞NÓU ËÓ√ÓƺÓ∑NÓU :

(1 ) √ » à œ ±ÔdÓ°]lÔ «∞A]JÚq.

(2) √ » ≥‡ „ ±ÔJÓu]ÊÏ ±s ±ÔdÓ°ÒFÓOÚs √ » à œ , œ à ≥‡ „ .

(3) √ » Ã Ê Ÿ „ ±JuÒÊ ±s ±d°ÒFÓOÚs ËÓ±ÔºÚ∑ÓDOqÌ.

ÆÓU‰Ó √Ó•ÓbÔ «∞∑]öÓ±Oc : ò¥LÚJMÔMÓU ÆÓDÚlÔ ≤ÓHÚf «∞LÓºÓU≠ÓW °‡ 3 œÓËÚ¸Ó«‹Ì ÓKÓv «∞LCÚLÓU 1 √ÓËÚ °ÓbÓËÚ¸Ó¢ÓOÚs

´ÓKÓv «∞LCÚLÓU 2 √ÓËÚ °ÓbÓË¸Ó…Ì ÓKÓv «∞LCÚLÓU 3 .å

√- ≥ÓqÚ ØÓUÊÓ ÓKÓv ÅÓuÓ«»Ì ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒÎU.

»- ßÓOÓIÚDÓlÔ «∞∑ÒöÓ±OcÔ «∞OÓuÂÓ 0021 Â °UîÚ∑OÓU √Ó•Ób «∞LÓCÓU±Od.

√Ô¢r^ ¢FÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w :

´ÓKÓv «∞LCÚLÓU (1) «∞LCÚLÓP (2) «∞LCÚLÓU (3)

´ÓbÓœÔ «∞bÒËÚ¸Ó«‹

22

Page 179: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

195195

«∞LcØd… «ùœ±U§OW≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

2) √Ú÷Ï ±ÔºÚ∑ÓDOKÓWÔ «∞A]JÚq ÆÓOÚfÔ ©Ôu∞NÓU 7 2  ËÆÓOÚfÔ ÓdÚNÓU √ÓÅÚGÓdÔ ±MÚtÔ °‡ 9 Â.

«®Ú∑ÓdÓÈ ÅÓU•∂ÔNÓU ÆDÚFÓWÎ ±Ó∫ÓU–¥ÓWÎ ∞NU ËÓLÒNÓU ≈∞Ów «∞IDÚFÓW «_ÔË∞Ów ≠‡ÓBÓUÓ‹Ú ±ÔdÓ°]FÓWÓ «∞AÒJÚq.

√Ó•ÓU◊Ó √Ó¸ÚÓtÔ ≠w •ÓU∞Ó∑NÓU «∞πÓb¥bÓ… °πbÓ«Ì ¢ÓUØÎU ±ÓbÚîÓKÓOÚs ÓdÚÓU≥ÔLÓU 2 Â 3 Â.

√- √Ô±Ó∏ΩqÔ «∞IDÚFÓ∑ÓOÚs °dÓßÚrÌ ËÓ√ÓÓlÔ ÓKÓOÚt «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ.

»- ±ÓU ®ÓJÚqÔ «∞IDÚFÓW «∞]∑w «®Ú∑ÓdÓ«≥ÓU ? ËÓ±ÓU ≥ÔLÓU °ÔFÚbÓ«≥ÓU ?

Ã- ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞πbÓ« ?

22

Page 180: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’1

196196

±cØd… «∞∑LOe≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹

1) ¢Ó∑ÓJÓuÒÊ ∞ÔFÚ∂ÓWÔ «∞b^˱OMÔu å ±s 82 ÆDÚFÓWÎ ±Ó∑ÓIÓU¥ºÓWÎ ±∏ÚKÓLÓU ¢Ô∂ÓOÒMÔtÔ «∞d^ßÔuÂÔ:

2 År

5 År

√- Å]HÓNÓU √Óîw «_ÓÅÏGÓdÔ ±Ô∑ÓöÓÅIÓWÎ °U∞FÓdÚ÷ ËÓ´KÓv «ßÚ∑IÓU±ÓWÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

< ±ÓU ±Ô∫OjÔ «∞A]JÚq «∞ÒcÍ ¢Ó∫B]qÓ ÓKÓOÚt ?

»- Å]HÓNÓU £U≤OW ±Ô∑ÓöÓÅIÓWÎ °U∞Du‰ ËÓ´KÓv «ßÚ∑IÓU±ÓWÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

< ±ÓU ±Ô∫OjÔ «∞A]JÚq «∞ÒcÍ ¢Ó∫B]qÓ ÓKÓOÚt ?

2) ∞ÔFÚ∂ÓWÔ «∞uÓ¸Ó‚ ¢Ó∑ÓJÓu]ÊÔ ±sÚ 04 ËÓ¸ÓÆÓWÎ ±Ô∑ÓIÓU¥ºÓWÎ ËÓ∞ÓNÓU ®ÓJÚqÔ ±ÔºÚ∑ÓDqÌ ÆOfÔ ©u∞t 9 År

ËÆOÚfÔ dÚt 6 År.

√- √ôÓ•kÔ «∞∑]AÚJOKÓ∑ÓOÚs «∞∑]U∞OÓ∑ÓOÚs °QÓËÓ¸Ó«‚ ≥ÓcÁ «∞K^FÚ∂ÓW :

1 2

54 ±r

6 År

3 År 3 År

< √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ±Ô∫Oj «∞AÒJÚq «∞ÒcÍ ØÓu]≤Ó∑ÚtÔ «_ÓËÚ¸Ó«‚Ô ≠w ØÔqΩ ¢AJOKWÌ.

22

Page 181: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

3) ØÔqy ±ÓsÓ «∞AÒJÚKÓOÚs 1 Ë 3 ±ÔdÓ°]lÔ.

- ØÔqy ±ÓsÓ «∞AÒJÚKÓOÚs 2 Ë 4 ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ.

- ÆOfÔ ±Ô∫Oj «∞AÒJÒq 3 08 Â

- ÆOf ±Ô∫Oj «∞AÒJÚq 1 021 Â.

√- √°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOf ±Ô∫Oj «∞A]JÚq √ » à œ

»- √°Ú∫ÓYÔ Ós ÆÓOÚf ±Ô∫Oj «∞AÒJÚq «∞LÔJÓu]Ê

±sÚ «∞AÒJÚKÓOÚs 1 Ë 2

à - √°Ú∫ÓYÔ sÚ ÆÓOÚf ±Ô∫Oj «∞AÒJÚq «∞LÔJÓu]Ê

±sÓ «_Ó®ÚJÓU‰ 1 Ë 2 Ë 3 .

œ- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ±Ô∫Oj «∞AÒJÚq «∞LÔJÓu]Ê ±ÓsÓ «_Ó®ÚJÓU‰ 2 Ë 3 Ë 4 .

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

197

±cØd… «∞∑LOe≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb·: √•ºV ÆOf ±∫Oj ®Jq ±JuÒÊ ±s ±º∑DOö‹ ˱d°FU‹22

œ

√»

Ã

Page 182: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ’1

198

«∞LcØd… «_ßUßOW

1) √Ó•ÚºÔVÔ «∞πÔcÓ«¡Ó ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ±Ô∑Ò∂FÎU «∞LÓdÓ«•qÓ «∞LÔIÚ∑ÓdÓ•ÓWÓ.

√-

7 * 03

>* 3 * >

7 * 03 = ( 7 * > ) * >= .............

>* >

>

7* 003

>* > * 001 7 * 003 = ( 7 * >) * >= ............

> *>

>

»- 8 * 07 = ( 8 * >) * >= >

8 * 007 = ( 8 * >) * >= >

Ã- 34 * 002 = ( 34 * >) * >= >

523 * 003 = ( >* >) * 001 = >

2) √- √Ô¢r^ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì «∞J∑ÓU°ÓWÓ £Ôr] √Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKOÒ∑ÓOÚs

>452 * 003 = ( 452 * >) * 001

4 5 2 4 5 2

3 *

003 *

>>>* 001 > >

* 001

0 0

32

Page 183: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

199

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

>5 2 4 * 0 0 5 = ( >* >) * >

5 2 4 5 2 4

5*

0 0 5 *

> > > > * 001> >

* 001

> >

»- √≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

3 4 25 6 37 0 45 4 6

0 02*

0 04*

0 06 *0 05 *

..>..>...... ............. ............. ..............

3) √Ó•ÚºÔVÔ «∞πÔcÓ«¡Ó ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ±Ô∑Ò∂FÎU «∞LÓdÓ«•qÓ «∞LÔIÚ∑ÓdÓ•ÓWÓ

√- 07 * 08

7 * >* 8 * >07 * 08 = ( >* >) * 001 = ..........

>* 001

>

006 * 05

> * 001 * >* 01 006 * 05 = ( >* >) * 0001 = .........

>* 0001

>

32

Page 184: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’3

200

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

»- √ÓLΩdÔ «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w ±ÓFÚ∑ÓLbΫ «∞∫ºÓU»Ó «∞cΩ≥ÚMw]

* 03 008 07 004

0 6

0 0 5

à - √¢rÒ ≠w ØÔqÒ ±ÓdÒ…Ì «∞J∑ÓU°ÓWÓ £Ôr] √Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKOÒ∑ÓOÚs

< 0 4 2 * 02 = ( 42 * >) * ( 01 * 01 )

001

4 2 04 2

2 *

02 *

>>>>

0 0

> 052 * 003 = ( 52 * >) * ( 01 * >)

>

5 2 05 2

3 *

0 03 *

>>>>>

>> >

œ- √Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

0 6 30 5 4 0 7 2 0 0 8 2

0 7 0 3 2 * 0 0 4 * 0 4 2

........... .............. ............. ............

.............. ............

32

* 001

* 0001

**

Page 185: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’4

201

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

4/ ≥ÓcÁ «îDU¡ÏÏ √Ó¸Ú¢ÓJÓ∂ÓNÓU °ÓFÚiÔ «∞∑]öÓ±Oc √Ó£ÚMÓU¡Ó ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]WÌ.

√- √ôÓ•kÔ ØÔq] îÓDÓSÌ ËÓ√ÔÅÚK∫ÔtÔ

(1) (2) (3)

6 4 3 6 4 3 6 4 3

«∞FÓLÓKO]WÔ0 0 3 *0 0 3 *0 0 3 *

8 3 0 1 0 8 3 0 1 0 0 8 3 0 1

«∞ªÓDÓQÔ

≈ÅÚöÓÕÔ «∞ªÓDÓS

» [ √ÔÆÓbΩÂÔ ≤ÓBO∫ÓWÎ ∞LÔdÚ¢ÓJV ØÔqΩ îÓDÓSÌ •Ó∑]v ôÓ ¥ÓFÔuœÓ ≈∞ÓOÚt ±Ód]…Î √ÔîÚdÓÈ.

5- √Ô≠ÓJΩpÔ «∞FÓU±qÓ «∞∏]U≤w ≠w Ø^q ÓLÓKO]WÌ ≈∞Óv ÅOFÓ∑t «∞IÓU≤Ôu≤OÒW £Ôr] √Ó≤ÚπeÔ≥ÓU ÓKÓv «∞º]DÚd.

<5 3 2 * 4 2 3 = 5 3 2 * ( >+ >+ >)

= 5 3 2 * >+ 5 3 2 * >+ 5 3 2 * >

= >+ >+ >

= ......................

32

Page 186: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’5

202

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW

<6 5 3 * 3 4 2 = >* ( >+ >+ > )

= >* >+ >* >+ > * >

= >+ >+ >

= ...................................

6)- √Ô≤πeÔ ËÓ√¢ÓQ±ÒqÓ

5 7 3 * 5 4 2

√- 5 4 3 5 7 3

5 + 04 + 002 5 *1

1 >> > > 573 * >> > > >

+ 5 7 3

04 *2

2 >> > > > 573 * >>> > >

+ 5 7 3

0 02 *3

3 > >> > > 573 * >> >> > >

4........................................................................573 * (5 + 04 + 002 )

573 * 542

»- 5 7 3

5 4 2 *

1 : 573 * > >> > >

2 : 573 * >0>>> >

+

3 : 573 * >0 0> > >

+

4 : 573 * >>> > > >

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ32

?

?

Page 187: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’6

203

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

< √¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓU§ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs

< ØÔK]LÓU ÓdÚ°XÔ «∞LÓCÚdÔË»Ó ≠w ÓÆÚr ÓAÓdÓ«‹ «∞C]U» ¢dØX ±ÓMÚe∞ÓW ..........................

< ØÔK]LÓU ÓdÚ°XÔ «∞LÓCÚdÔË»Ó ≠w ÓÆÚr ±µÓU‹ «∞C]U» ¢ÓdÓØÚXÔ ±ÓMÚe∞Ó∑ÓwÚ ...........................

7) √Ô≤ÚπeÔ «∞FLKOÒU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

4 1 2 5 6 4 8 0 5 6 3 5 2

5 2 1 *

6 5 2 *

7 1 3 *

3 5 2 *

........... .............. .............. ..............

........... .............. .............. ..............

........... .............. .............. ..............

........... .............. .............. ..............

8) √- √≠JΩpÔ «∞FÓU±qÓ «∞∏]U≤w ≠w «∞FÓLÓKO]W Ë≠ÚIÎU ∞BOGÓ∑t «∞IU≤Ôu≤OÒW £Ôr] √≤πeÔ≥ÓU ÓKÓw «∞º]DÚd.

4 3 2 * 3 0 2 = >* ( >+ > )

= >* >+ >* >

= >+ >

= ..............................

») √ßÚ∑Ó∏ÚLdÔ ±ÓU ßÓ∂oÓ ù≤ÚπÓU“ «∞FÓLÓKO]W Ë≠ÔIÎU ∞KÚuÚl «∞FÓLÔuœÍÒ

32

Page 188: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’7

204

«∞LcØÒd… «_ßUßOÒW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

4 3 2 4 3 2

3 + 0 02 3 0 2 *

> > >4 3 2 * 3 > > >

> > >4 3 2 * 002> > >+

> > > > >4 3 2 * 302> > > > >

à - √ô•k Ë√ßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ.

9) √≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]P‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

6 3 4 6 4 52 0 7 0 2 6 1

5 0 2 *2 0 4 *7 0 5 *6 0 3 *

............ .............. .............. ..............

............ .............. .............. ..............

............ .............. .............. ..............

01) ÓdÓ÷Ó ±ÔFÓKΩrÏ ÓKÓv ¢ÓöÓ±OcÁ ≥ÓU¢ÓOÚs «∞KÒu•Ó∑ÓOÚs °JÔqΩ ËÓ«•bÓ…Ì îÓDÓQÏ ≠w ≈≤ÚπÓU“ «∞FÓLÓKÓOÓW ËÓ©ÓKÓVÓ

±MÚNÔrÚ «∞Ó∂Ó∫ÚYÓ ÓMÚtÔ Ë≈ÅÚöÓ•ÓtÔ.

6 4 3 6 4 3

5 0 2 *5 0 2 *

0 3 7 1 0 3 7 1

2 9 6 +

2 9 6 +

2 2 4 2 0 5 6 8

< √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÔqΩ îÓDÓSÌ Ë√ÔÅÚK∫ÔtÔ.

+

32

Page 189: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OW

’1

205

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

1) ÅÓMÓlÓ √Ó•ÓbÔ ±ÔMÚ∑πw «∞B]U°ÔuÊ 32 ØOºÎU ±sÓ «∞B]U°ÔuÊ °JÔqæ ±MÚNÓU 05 Øm.

¥Ó∂OlÔ ≥ÓcÓ« «∞LÔMÚ∑ZÔ «∞B]U°ÔuÊÓ ÆÓ∂ÚqÓ ¢πÚHOHt °‡ 508 ±w ∞KÚJOKuÓd«Â «∞uÓ«•b °ÓOÚMÓLUÓ ¢ÓHÚIbÔ «∞JÓLΩO]WÔ

«∞LÓBÚMÔuÓWÔ MÚbÓ ¢ÓπÚHOHNÓU 34 Øm ≠ÓOÓ∂OlÔ «∞JOKÔuÓdÓ«ÂÓ «∞uÓ«•bÓ °‡ 578 ±w.

< √ÍÒ «∞DÒd¥IÓ∑ÓOÚs ¢u≠ΩdÔ œÓîÚöÎ √ÓØÚ∂ÓdÓ ∞Nc« «∞LÔMÚ∑Z ? √KΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

2) ≤ÓE]rÓ ≠ÓdÚŸÔ ±ÔMÓEÒLÓW «∞∑]d°OÓW ËÓ«_ÔßÚdÓ… °LÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU •ÓHÚöÎ ≠ÓMΩOÒÎU °ÓUŸÓ îöÓ∞ÓtÔ 293 ¢cÚØdÓ…Î ±ÔBÓM]HÓWÎ

ØÓUü¢w:

«∞BÒMÚnÔ 1 : 721 ¢cÚØdÓ…Î °‡ 0573 ±w «∞uÓ«•bÓ…Ô

«∞BΩMÚnÔ 2 : 501 ¢ÓcÓ«ØdÓ °‡ 0052 ±w «∞u«•bÓ…Ô.

«∞BÒMÚnÔ 3 : «∞∑]cÓ«ØdÔ «∞∂ÓUÆOÓWÔ °‡ 0051 ±w «∞uÓ«•bÓ…Ô.

< °ÓKÓGÓXÚ ±ÓBÓU¥nÔ «∞∫ÓHÚq 532 œ , ËÓ¢Ó∂Ód]´ÓX «∞LMEÒLWÔ ∞KLÓbÚßÓW °U∞LÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ ËÓ≠]d¢ÚtÔ ∞AdÓ«¡

§NÓU“ ≈öÓ±OÒWÌ .

√- ±ÓU bÓœÔ «∞∑]cÓ«Ød ±sÓ «∞BΩMÚn «∞∏]U∞Y ?

»- ±ÓU £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞∑]cÓ«Ød ±sÚ ØÔqΩ ÅMÚnÌ ?

Ã- ≥Óq ¥ÔLÓJΩsÔ «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞LÔ∑Ó∂Ód]ŸÔ °t «∞LÓbÚ¸ÓßÓWÓ ±sÚ ®dÓ«¡ §NÓU“ ≈´ÚöÓ±O]WÌ £ÓLÓMÔtÔ 099 œ ? √Ô´ÓKΩqÔ

≈§ÓU°Ó∑w.

32

Page 190: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe

’1

206

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

1) ù≤ÚπÓU“ «∞FÓLÓKO]W 523 * 732 •ÓºVÓ ≥AÓUÂÏ «∞πÔ–Ó«¡Ó

523 * 73 ≠ÓIÚjÚ.

√- √Ó•ÚºÔVÔ –≥ÚMOÒÎU «∞HÓdÚ‚Ó °ÓOÚsÓ ±ÓU ØÓUÊÓ ÓKÓOÚt √ÊÚ ¥ÓπbÓÁÔ ËÓ±U ËÓ§ÓbÓÁÔ.

»- √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W –Ó∞pÓ °S≤ÚπÓU“ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞LÔMÓUß∂ÓW.

2) √Ô¢r^ «_Ó¸ÚÆÓUÂÓ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØqÒ ÓLKO]WÌ

6 > 5 >2 4 8 3 4 5 4 >3 >

4 >>*5 >>

*>>>

*3 >2 *

>6 0 >5 3 >>8 >>>3 >2 >7

2 3 0 1 +1 8 >>8 >>5 >>>>

>>>+

>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3) ≥ÓcÁ ≈•ÚBÓUzOÒWÏ ∞∑Óö±Oc ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU :

«_ÔË∞Óv «∞∏]U≤OÓWÔ «∞∏]U∞∏ÓWÔ «∞d]«°FÓWÔ «∞ªÓU±ºÓWÔ «∞º]UœßÓWÔ

√ 52 52 52 42 92 03

» 52 52 52 72 72 82

à 62 62 92

•ÔbΩœÓ ±ÓFÚKÔuÂÔ ¢ÓdÚßOr ØÔqΩ ¢KÚLOcÌ °‡ 005 2 ±w. √Ô´ÚHwÓ 54 ¢KLOcΫ ±sÚ œÓ≠ÚFt ∞CÔFÚn œÓîÚq

´ÓUzöÓ¢NrÚ.

œÓ≠ÓlÓ «∞Lb¥dÔ ±ÓsÚ ØÔqΩ ¢KÚLOcÌ ±ÔdÓß]rÌ °U∞LbÚ¸ÓßÓW :

< 002 ±w ∞πÓLÚFOÒW «∞∑]QÓ±Os ÓKÓv «∞∫ÓuÓ«œÀ «∞LÓbÚ¸ÓßOÒW

< 005 ±w £ÓLÓsÓ ±KÓnæ «∞∑ÒIÓOOr ËÓ«∞LÔ∑ÓU°ÓFÓW.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞KÚLÓbÚ¸ÓßÓW.

«∞º]MÓWÏ

«∞Iºr

32

++

Page 191: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’1

207

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

1-√•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ÓKÓv ÆDÚFÓW «∞LÔºÚ∑ÓIOr ±ÔCÓUÓHÓU‹ «∞FÓbÓœ 3.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71

»- √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì °U∞F∂ÓUÓ… «∞LÔMÓUßÓ∂ÓW (±ÔCÓUÓnÏ. ∞ÓOÚfÓ ±ÔCÓUÓHÎU) Ë√Ô´KΩqÔ.

> «∞FÓbÓœÔ 9 : ............................................. ∞KÚFÓbÓœ 3 _ÓÊ] .............................

> «∞FÓbÓœÔ 11 ............................................. ∞KÓFÚbÓœ 3 _ÓÊ] ...................................

> «∞FÓbÓœÔ 51 ............................................. ∞KÚFÓbÓœ 3 _ÓÊ] ...................................

> «∞FÓbÓœÔ 0 .............................................. ∞KÚFÓbÓœ 3 _ÓÊ] ...................................

à - √ÔËÓ«ÅqÔ «∞∂Ó∫ÚYÓ ÓsÚ ±ÔCÓPÓHÓU‹ 3 «_ÓÅÚGÓd ±sÚ 03 .

..............................................................................................................

2- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞LÔCÓUÓHÓU‹ «∞ºÒ∑]W «_ÔË∞Óv ∞JÔqΩ ÓbÓœÌ ±ÔIÚ∑ÓdÓÕÌ.

«∞FÓbÓœÔ «∞LÔIÚ∑ÓdÓÕÔ±ÔCÓUÓHÓU¢ÔtÔ «∞ºÒ∑]WÔ «_ÔË∞Óv

4

8

9

51

3) √- √Ô•jÔ °bÓ«zdÓ…Ì ±ÔCÓUÓHÓU‹ «∞FÓbÓœ 6 ±sÚ °ÓOÚs «_Ó´ÚbÓ«œ «∞∑]U∞OÓW.

8 , 61 , 81 , 32 , 03 , 73 , 24 , 64 , 45

»- √Ô°ÓOΩsÔ ØÓOÚnÓ ¢ÓuÓÅ]KÚXÔ ≈∞Óv –Ó∞pÓ ?

32

Page 192: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

208

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

4) √- √ÓÓlÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓöÓ±ÓWÎ (*) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV Ë√Ô´ÓKΩqÔ

«∞FÓbÓœÔ ±ÔCÓUÓnÏ ∞OÚfÓ «∞∑]FÚKOqÔ «∞Fbœ ±ÔCUn ∞ÓOÚfÓ ±ÔCÓUÓHÎU «∞∑]FÚKOqÔ

∞‡ 4 ±ÔCÓUÓHÓU ∞‡ 4 ∞‡ 7 ∞‡ 7

21 21 = >* >+ >02

71 71 = >* > + >24

42 0

33 5

»- √•ÚBdÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ∞ÓOÚfÓ ±CUÓHÎU ∞‡ 4 °LÔCÓUÓHÓOÚs ±Ó∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs ∞NÓcÓ« «∞FÓbÓœ.

><71 <> .............................................................

à - √Ó•ÚBdÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ∞ÓOÚfÓ ±ÔCÓUÓHÎU ∞‡ 7 °LÔCÓUHÓOÚs ±Ô∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs ∞NcÓ« «∞FÓbÓœ.

.........................................................................................................

5-√- «_Ó´ÚbÓ«œÔ : 11. 71 . 23 , 34 ∞ÓOÚºÓXÚ ±sÚ ±ÔCUÓHÓU‹ 5.

< √•ÚBdÔ ØÔq] ÓbÓœÌ °LÔCÓUÓHÓOÚs ±Ô∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs ∞‡ 5

><11 <>><71<>> < 23 <>> < 34 <>

< √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÓsÓ ≥ÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œ ≠w ®ÓJÚq ±ÓπÚLÔuŸÌ •Ób^ÁÔ «_ÓËqÔ «∞LÔCÓUÓnÔ ∞‡ 5 «∞ºÒU°oÔ ∞ÓtÔ

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î

11 = ( >* >) + >71 = ( > * > ) + >23 = ( > * > ) + >34 = ( > * > ) + >

»- «_Ó´ÚbÓ«œÔ 7.81 .33.54 ∞ÓOÚºÓXÚ ±s ±CUÓHÓU‹ 8.

< √Ó•ÚBdÔ ØÔq] ÓbÓœÌ °LÔCÓUÓHÓOÚs ±Ô∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs ∞‡ 8.

><7 <>><81 <>><33 <>><54 <>

< √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÓsÓ ≥ÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œ ≠w ®ÓJÚqÌ ±ÓπÚLÔuŸÌ •Ób^ÁÔ «_ÓË]‰Ô «∞LÔCÓUÓnÔ ∞‡ 8 «∞º]U°oÔ ∞ÓtÔ

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î.

7 = >* >+ >81 = > * > + >33 = > * >+ >54 = >* > + >

42

Page 193: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

209

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

6)- √Ób] °ÓUzlÔ √Ó“Ú≥ÓUÌ ≥ÓcÁ «∞IÓUzLÓWÎ ≠w «∞D]KÓ∂ÓU‹ «∞]∑w ¢IÓb]ÂÓ ∞ÓtÔ °NÓU •ÔdÓ≠ÓUƒÔÁÔ :

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞IÓUzLÓW «∞]∑w √Ó´Ób]≥ÓU °ÓUzlÔ «_Ó“Ú≥ÓU.

»- √ô•kÔ Ë√Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓU§ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs :

< ØÔq^ ÓLÓKO]W ÓdÚ»Ì ¢ÔHÚCw ≈∞Óv ÓLÓKO]∑ÓwÚ ...........................................................

< ØÔq^ ÓLÓKO]W ƺÚLÓWÌ ¢ÔHÚCw ≈∞Óv ÓLÓKO]W ............... ËÓ´ÓLÓKO]W .....................................

7) √ô•kÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ Ë√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ «∞FÓLÓKO]∑ÓOÚs «_ÔîÚdÓ¥ÓOÚs «∞LÔMÓUß∂Ó∑ÓOÚs.

9 * 4 = >45 : 9 = >

.................. .................. ................... ..................

72 : 3 = ........ 6 * 8 = .........

.................. .................. .................. ..................

«∞∫Ód¥nÔ ÓbÓœÓ ÓbÓœÌ «_Ó“Ú≥ÓU «∞FÓbÓœÔ «∞πÔLÚKwy ÓbÓœÔ «∞∂ÓUÆÓP‹ ÓbÓœÔ «_Ó“Ú≥ÓU

«∞∂ÓUÆÓU‹ ≠w ØÔq] °ÓUÆÓWÌ ∞ú“Ú≥ÓU ≠w ØqΩ °ÓUÆÓWÌ

¸ÓU 4 7 .......... = >......... = >........... = >

±Ó∫ÚLÔuœÏ5 6

´ÓKwy 7 8

±Ô∫ÓL]bÏ 3 9

42

Page 194: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

210

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

8) √- √Ø∑VÔ îÓUÃÓ «∞IºÚLÓW ËÓ√Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]∑t.

42 : 3 = >_ÊÒ ................... 23 : 4 = >_ÊÒ ...................

53 : 7 = >_ÊÒ ................... 94 : 7 = >_ÊÒ ...................

24 : 6 = >_ÊÒ ................... 36 : 9 = >_ÊÒ ...................

46 : 8 = >_ÊÒ ................... 18 : 9 = >_ÊÒ ...................

»- √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓLÓKO]WÓ «∞LMUß∂ÓWÓ ∞K∂Ó∫ÚY Ós «∞FÓbœ «∞LÓπÚNÔu‰ :

7 * >= 82 >* 9 = 27 >: 6 = 8 45 : >= 9

................ ................ ................ ................

9) √- √Ó≠ÚdÓ⁄Ó ¢ÓU§dÏ 54 ‰ ±sÓ «∞eÒ¥X ≠w √ÓËÚ´OÓWÌ ßFÓWÔ «∞uÓ«•b 5 ‰.

- ±ÓU ÓbÓœÔ «_ËÚ´OÓW «∞LÓLÚKÔu¡Ó… «∞]∑w ¢∫BÒq ÓKÓOÚNÓU ?

- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

«∞LÓIÚºÔuÂÔ «∞IÓUßrÔ «∞îÓUÃÔ √Ô∞ÓuΩÊÔ «∞J∑ÓU°ÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞NÓcÁ «∞IºÚLÓW √Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞∞J∑ÓU°ÓW

.......... ......... ......... ±o : ‚ = Œ .........................

±o = ‚ * Œ + »

»- ∞∑ÓπÚLOq •Ób¥IÓW «∞LÓbÚ¸ÓßÓW √Ó´Ób] «∞∑]öÓ±OcÔ 6 √•u«÷Ì Ë«îÚ∑ÓUÔË« 04 ≤Ó∂Ú∑ÓWÓ ËÓ¸ÚœÌ Ë√Ó¸Ó«œÔË«

¨dÓ«ßÓ∑ÓNÓU °U∞∑ÒºÓUËÍ ≠w ≥ÓcÁ «_Ó•ÚuÓ«÷.

< ±ÓU ÓbÓœÔ ≤Ó∂Ú∑ÓU‹ «∞uÓ¸Úœ «∞Ò∑w √Ó±ÚJÓMÓNÔrÚ dÓ«ßÓ∑ÔNÓU ≠w ØÔqΩ •ÓuÚ÷Ì ?

√ÔÆÓbΩÂÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

< √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

42

Page 195: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’5

211

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

«∞LÓIÚºÔuÂÔ «∞IÓUßrÔ îÓUÃÔ «∞IºÚLÓW √Ô∞ÓuΩÊÔ «∞J∑ÓU°ÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ √Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞KÚJ∑ÓU°ÓW

......... ......... ..................±o : ‚ = Œ ..............................

±o = ‚ * Œ + »

à - √Ó¸Ú°jÔ ≤ÓuÚŸÓ «∞IºÚLÓW °U∞J∑ÓU°ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW ∞ÓNÓU.

«∞IºÚLÓWÔ «ùÆKOb¥]WÔ «∞LÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU… ±o = ‚ * Œ + »

«∞IºÚLÓWÔ «ùÆKOb¥]WÔ ÓOÚdÔ «∞LÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ô ±o : ‚ = Œ

01 - √- √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKOÒWÌ ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU Ë≠ÚIÎU ∞KuÓÚl «_Ô≠ÔIwÒ.

3 0 9 6 5 2 7 8 4 053 7 206

.................... ...................... ........................ ........................

»- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w :

«∞LIºu 348 ............... 549

«∞IUßr 6 8 9

îÓUÃÔ «∞IºÚLÓW ........................ 3 21 ......................

«∞∂UÆw ........................ 5 .......................

«∞FÓLÓKO]WÔ «∞LMUß∂ÓWÔ ......................... ........................ .......................

42

Page 196: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OW

’1

212

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

1) ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ öÓÃÔ §Ób]¢w «ßÚ∑FÚLÓU‰Ó √ÓÆÚdÓ«’Ì ∞LÔb]… 3 √ßÓU°OlÓ 3 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞Ou °LÔFÓb]‰ ÆÔdÚÅÓOÚs

≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì.

¢Ô∂ÓUŸÔ ≥ÓcÁ «_ÓÆÚdÓ«’Ô ≠w ÔKÓVÌ –«‹ 8 √ÆÚdÓ«’Ì °‡ 0587 ±w «∞FÔKÚ∂ÓWÔ «∞uÓ«•bÓ…Ô.

√- ±ÓU ÓbÔœ «_ÓÆÚd«’ «∞öÒ“±ÓW ∞LÔbÒ… «∞FöÓà ?

»- ±ÓU£ÓLÓsÔ «∞FÔKÓV «∞]∑w ÓKÓv §Ób]¢w ®dÓ«ƒÔ≥ÓU ?

Ã- √ßÓπΩqÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w Ë√Ô•ÓUË¸Ô •ÓuÚ∞ÓNÓU √ÓÅÚbÆÓUzw.

2) √Ô´ÚπVÓ ËÓ«∞bÓ«Í °DÓUË∞ÓWÌ Ë8 ØÓdÓ«ßw £ÓLÓMÔNÓU «∞πÔLÚKw^ 073 œ.

≠U®Ú∑ÓdÓ¥ÓU «∞DÒUË∞ÓWÓ Ë6 ØÔdÓ«ßw ≠ÓIÓjÚ Ë«∞Ú∑ÓeÓ±ÓU °∑ÓºÚb¥b £ÓLÓMNÓU ÓKÓv 4 √ÓÆÚºÓU◊Ì ±Ô∑ÓºÓUË¥ÓWÌ.

•ÔbΩœÓ £ÓLÓsÔ «∞D]UË∞ÓW °‡ 681 œ.

√- ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞JÔdÚßwΩ «∞uÓ«•b ?

»- ±ÓU ÆOLÓWÔ «∞IºÚj «∞uÓ«•b ?

8 √Æd«’

42

Page 197: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe

’1•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

1) √•ÓuΩ‰Ô ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓU‹ ≈∞Óv Ø∑ÓU°ÓU‹Ì ±ÔLÓ∏ΩKÓW ∞IºÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ °∑ÓGÚOOd ÓbӜӥÚs ≠ÓIÓjÚ ≠w Ø^qÌ ±MÚNÓU

œËÊÓ •ºÓU» «∞F∂ÓUÓ… «∞FÓbÓœ¥]W.

6 * 8 + 8 4 * 6 + 7 5 * 8 + 21

»- √®ÚdÓÕÔ «∞D]d¥IÓWÓ «∞Ò∑w «¢Ò∂ÓFÚ∑ÔNÓU.

à - √Ó°Ú∫ÓYÔ s •Óqæ ¬îÓdÓ ∞JÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ.

2) √§ÚdÓÈ ≥AÓUÂÏ ÓLÓKOÒWÓ «∞IºÚLÓW «ùÆÚKOb|]W «∞∑ÒÓU∞O]WÓ «∞]∑w ÆÓUßLÔNÓU √ÅÚGÓdÔ ±sÚ 01 ËÓ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓUÂ

±ÓIÚºÔu±NÓU 21 :

83

5

< ±ÓU ≥ÔuÓ ±ÓIÚºÔuÂÔ ≥ÓcÁ «∞FÓLÓKOÒW ?

3) ÆÓUßrÔ ÆºÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ 9 ËÓîÓU§ÔNÓU 501 ËÓ°ÓUÆONÓU 3.

< ±ÓU ≥ÔuÓ √Ø∂d ÓbÓœÌ ¥ÔLÚJsÔ √ÊÚ ≤Óe¥bÓÁÔ ≈∞Óv «∞LIÚºÔu œÔËÊÓ √ÊÚ ¥Ó∑ÓGÓO]dÓ «∞ªÓUÃÔ ?

9

501

3

42

213

Page 198: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4’2

214

±cØd… «∞∑LOe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≤πe LKOW ƺLW ≈ÆKOb¥W ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

4) ËÓÅÓnÓ ©Ó∂OVÔ «∞FÓUzKÓW _îw Ô∂Ôu]¢ÓOÚs ±ÔIÓuΩ¥Ó∑ÓOÚs 3 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞OÓuÚÂ . «®Ú∑ÓdÈ √°w 7

ÅÓMÓUœ¥o ±sÚ ≥ÓcÓ« «∞b]ËÓ«¡ «≤Ú∑ÓNXÚ °U≤ÚICÓU¡ ≠Ó∑ÚdÓ… «∞FöÓÃ

«∞]∑w •ÓbÒœÓ≥ÓU «∞DÒ∂VÔ.

< ±ÓU ÓbÓœÔ «_ÓßÓU°Ol «∞]∑w •ÓbÒœÓ≥ÓU «∞DÒ∂OVÔ ∞KÚFöÓà ?

5) ËÓ§ÓbÓ‹Ú √ÔîÚ∑w «∞J∂ÚdÓÈ ≠v ≈•ÚbÓÈ ±πÓö]‹ «∞DÒ∂a ≥ÓcÁ «∞uÓÅÚHÓWÓ :

°Ôu“Ó… °U∞∂Ôu≠Úd¥u… (¢u≤f)

«∞JÒLOÒU‹Ô ∞‡ 6 √®ªU’Ì ±Ôb]…Ô «∞D]NÚu : 02 œ‚

- 042 ⁄ œ¸ÚŸ ±ÓdÚ•wΩ - 051 ⁄ §ÓKÚπÓöÓ≤ÎU

- 021 ⁄ °Ôu≠d¥uÓ… - 042 ⁄ ßJÒdΫ

- 09 Åq ±U¡Î

1. •qÒ «∞bÒ¸ÚŸ ≠w ØÓLΩOÓW «∞LÓU¡ £rÒ ¥ÔBÓHΩw «∞ªÓKOj °uÓ«ßDÓW «∞GÔdÚ°ÓU‰ «∞πÓOΩb.

2. •ÓqΩ «∞πKÚπöÊ Ë«∞∂Ôu≠Úd¥uÓ… ≠w ØÓQÚ”Ì ±s «∞LÓU¡ £rÒ ¥ÔGÓdÚ°ÓqÔ «∞ªÓKOjÔ

3. ËlÔ «∞ªÓKOj ≠w ÆbÚ¸Ì ≠ÓuÚ‚Ó ≤UÓ¸Ì ±Ô∑ÓuÓßÒDÓWÌ ±l «∞∑]∫Úd¥p «∞LÔºÚ∑ÓLdΩ ∞LbÒ… 02 œÆOIWÎ.

4. ≈≤ÚeÓ«‰Ô «∞IbÚ¸ ±sÚ ≠ÓuÚ‚ «∞MÒU •ÓUKÓLÓU °OÚbÓ√ ≠w «∞GÓKÓOÓUÊ.

5. ¢ÔIÓb] «∞∂Ôu“Ó…Ô ≠w ØÔRË”Ì Ë¢ÔRÚØÓqÔ œÓ«≠µÓWÎ √Ë °ÓUœÓ…Î.

≥w ±Ô∫Ú∑ÓUÓ…Ï ≠w Ó∂Új «∞JÓLΩOÒU‹ «∞öÒ“±ÓW ±sÚ ±JuÒ≤ÓU‹ ≥cÁ «_ØÚKW ∞‡ 01 √®ªU’Ì.

√ÔßÓUbÔ≥ÓU ÓKÓv –Ó∞pÓ.

81 ∂uÒ…

81 ∂u

Ò…

«∞BOb∞OW «∞LdØe¥W

ô ¥∑d

„ «∞

bË«¡

°Os √¥

bÍ «_

©HU

42

Page 199: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW•q «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW’1

215

1) «∞∏]LÓsÔ «∞Ú∫ÓIOIw^ ∞NÓcÁ «_Ó§ÚNeÓ… ±Ô∂ÓO]sÏ ≠ÓuÚÆÓNÓU :

658 œ

027 œ 276 œ

¢KÚHÓU“Ï £Óö]§ÓWÏ ±ÓuÚÆbÏ ÓU“Íy

îÓH]iÓ «∞∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓs ØÔqæ ±MÚNÓU °dÔ°Ôl «∞ÚLÓ∂ÚKÓm

- ±ÓU «∞∏]LÓsÔ «∞ÚπÓb¥bÔ ∞JÔqΩ §NÓU“Ì ?

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ ØÔqΩΩ§ÓbÚËÓ‰Ì ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ ØÔqΩ ÓLÓKO]WÌ (§ÓLÚlÌ / ©ÓdÚÕÌ / ÓdÚ»Ì / ƺÚLÓWÌ)

«∞º^RÓ«‰Ô «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

±ÓU «∞∏]LÓsÔ «∞ÚπÓb¥bÔ ∞K∑ΩKÚHÓU“ ? 1 .......................... 1 ..........................

2........................... 2...........................

«∞º^RÓ«‰Ô «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

±ÓU «∞∏]LÓsÔ «∞ÚπÓb¥bÔ ∞K∏Òö§W?1 .......................... 1 ..........................

2........................... 2...........................

«∞º^RÓ«‰Ô «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

±ÓU «∞∏]LÓsÔ «∞ÚπÓb¥bÔ ∞KLuÆb 1 .......................... 1 ..........................

«∞GU“ÍÒ? 2........................... 2...........................

» - √Ô§OVÔ Ós «_ÓßÚµKÓW

52

Page 200: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

216

•q «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW

2) ¥ÓFÚLÓqÔ √Ó§OdÏ 6 √Ó¥]UÂÌ ≠w «_ÔßÚ∂ÔuŸ ≠ÓOÓBÚd·Ô √ÔßÚ∂ÔuOÒÎU 87 œ ËÓ¥Ób]îdÔ 42 œ.

. ±ÓU √Ô§ÚdÓ¢ÔtÔ «∞ÚOÓuÚ±O]WÔ ?

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W (§Ll / ©dÕ / d» / ƺÚLÓW)

«∞ºÒRÓ«‰ «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

............................. 1 ........................... 1 ...........................

............................. 2 ........................... 2 ...........................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

3) £ÓLÓsÔ ©ÓUË∞ÓWÌ 881 œ ËÓ£ÓLÓMÔNÓU ±ÓlÓ 6 ØÓdÓ«ßw 623 œ.

< ±ÓU £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚJÔdÚßwΩ ?

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W (§Ll / ©dÕ / d» / ƺLW)

«∞ºÒRÓ«‰ «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

............................. 1 ........................... 1 ...........................

............................. 2 ........................... 2 ...........................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

4) ¢ÓeÓË]œÓ ¢ÓU§dÏ °NÓcÓ¥Ús «∞Úu´ÓU¡Ó¥Ús «∞ÚLÓLÚKÔu¡Ó¥Ús °±ÓUœ]… («∞πHU‰)

§HU‰ ≠Ol 052 ‰

§HÓU‰¸≠Ol

571 ‰

52

Page 201: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

217

•q «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW

¥Ó∂OlÔ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓUœ]…Ó ≠w ÅÓHÓUz`Ó –Ó«‹ 5 ‰.

< ±ÓU ÓbÓœÔ «∞B]HÓUz` «∞ö]“±ÓW ù≠ÚdÓ«⁄ ØÓU±q «∞ÚJÓLΩO]W ?

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W ≠w ØÔqΩ ±ÓdÚ•ÓKÓWÌ.

«∞ºÒRÓ«‰ «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

............................. 1 ........................... 1 ...........................

............................. 2 ........................... 2 ...........................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

5) ØÔ∑KWÔ 5 ‰ ±s «∞eÒ¥X 4 Øm Ë6 ≥m.

> ±U Ø∑KW 000 1 ‰ °∫ºU» «∞Jm?

√- √¢rÔ ¢FLOd «∞πbˉ «∞∑U∞w Ë√Ï´KÒqÔ «î∑OUÍ ∞MuŸ «∞FLKOÒW ≠w ØqΩ ±d•KWÌ

«∞ºÒRÓ«‰ «∞º^RÓ«ôÓÊ «∞ÚHÓdÚ´O]UÊ «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓUÊ

............................. 1 ........................... 1 ...........................

............................. 2 ........................... 2 ...........................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

6) ÆÓU‰Ó √Ó°w : òœÓ≠ÓFÚXÔ §ÔeڡΫ ±sÚ £ÓLÓs «∞Ú∫ÓUßÔu» ËÓ«¢]HÓIÚXÔ ±ÓlÓ «∞Ú∂ÓUzl ÓKÓv œÓ≠Úl «∞ÚπÔeÚ¡ «∞Ú∂ÓUÆw ±MÚtÔ

ËÓ«∞ÚLÔIÓb]¸ °‡ 595œ ÓKÓv 7 √ÓÆÚºÓU◊Ì ±Ô∑ÓºÓUË¥ÓWÌ °e¥ÓUœÓ… 0058 ±w ÓsÚ ØÔqΩ ÆºÚjÌå.

< ±ÓU ÆOLÓWÔ «∞ÚIºÚj «∞ÚuÓ«•b ?

√ - √Ô¢r^ «∞ÚLÔªÓD]jÓ «∞∑]U∞w ∞KÚ∫ÓqΩ ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.

52

Page 202: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

1 < .........................

√ÔîÓDΩjÔ

< ......................... 2

>√Ô≤ÚπeÔ «∞Ú∫Óq]

>

» - √ÔØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

7) ÆÓUÂÓ ÔL]U‰Ô °MÓU¡Ì °S≤ÚeÓ«‰ 669 ¬§Ôd]…Î ±sÚ ®ÓU•MÓWÌ ËÓ¸ÓÅ]HÔu≥ÓU ≠w 6 ©Ó∂ÓIÓU‹Ì °JÔqæ ±ÓMÚNÓU ≤ÓHÚfÔ ÓbÓœ

«ü§Ôd]«‹. ËÓ°JÔqΩ ©Ó∂ÓIÓWÌ 7 ÅHu· °NU ≤Hf bœ «ü§dÒ«‹.

±U bœ «ü§dÒ«‹ °U∞BnÒ «∞u«•b ±s ØqÒ ©∂IW?

√ - √Ô¢r^ «∞ÚLÔªÓD]jÓ «∞∑]U∞w ∞K∫ÓqΩ ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W ≠w ØÔqΩ ±ÓdÚ•ÓKÓWÌ.

< ...........................

1

√ÔîÓDΩjÔ < ........................... 2

>√Ô≤ÚπeÔ «∞Ú∫Óq]

>

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

218

•q «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW52

Page 203: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’5

219

•q «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW

8) ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò®ÓUÓØÚXÔ «∞ÚOÓuÚÂÓ ≠w ß∂ÓU‚Ì ∞IÓDÚl 1 Ør. ≠ÓJÓUÊÓ ÓKÓw] √ÓÊÚ √ÓÆÚDÓlÓ ±CÚLÓUÓ «∞ºΩ∂ÓU‚ 3

±Ód]«‹Ì ËÓ√ÔËÓ«ÅqÓ «∞ÚFÓbÚËÓ ∞LÓºÓU≠ÓW 571 Â.å

> ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞ÚLCÚLÓU ?

√ - √Ô¢r^ «∞ÚLÔªÓD]jÓ «∞∑]U∞w ∞KÚ∫ÓqΩ ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ ∞MÓuÚŸ «∞ÚFÓLÓKO]W ≠w ØÔqΩ ±ÓdÚ•ÓKÓWÌ.

*....................................

*......................................

>

>

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

9 - ÆÓU‰Ó √Ó•bÔ «∞dΩ¥ÓUOΩOsÓ : ò®ÓUØÚXÔ ≠w ß∂ÓU‚ ÓbÚËÌ ÓKÓv ±CÚLÓUÌ ØÓUÊÓ ÓKÓw] √ÓÊÚ √ÓÆÚDÓFÓtÔ 4 ±ÓdÒ«‹Ì

∞ÓJM]Mw °ÓFÚbÓ ÆÓDÚl 1 Ør Ë 053 Â. √ÔÅ∂ÚXÔ °∑ÓLÓe^‚Ì ÓCÓKwæ ≠ÓU≤ÚºÓ∫Ó∂ÚXÔ ÆÓ∂ÚqÓ îÓjΩ «∞ÚuÔÅÔu‰

°‡ 051 Âå.

> ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞ÚLCÚLÓU ?

√ - √ÓIÔuÂÔ °U∞∑]ªÚDOj ∞KÚ∫ÓqΩ

» - √Ô≤ÚπeÔ «∞Ú∫Óq].

1

√ÔîÓDΩjÔ

2

√Ô≤ÚπeÔ

«∞Ú∫Óq]

52

Page 204: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «_ßUßOW

’6

220

•q «∞LºUzq«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW

01) ¥Ó∂OlÔ ÓU÷Ï ≠w ±ÓFÚdÓ÷ «∞ÚJ∑ÓU» ÆBÓhÓ «_Ó©ÚHÓU‰ °∏ÓLÓsÌ ±ÔuÓ•]bÌ. «®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÔ ±ÓMÚNÓU 8 ÓMÓUË¥sÓ

°‡ 0087 ±w °ÓOÚMÓLÓU «®Ú∑ÓdÓÈ √Óîw 6 ÓMÓUË¥sÓ ≠ÓIÓjÚ.

> ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞ÚIBÓh «∞]∑w ®ÓdÓ«≥ÓU √Óîw ?

√ - √ÓÆÔuÂÔ °U∞∑]ªÚDOj ∞KÚ∫ÓqΩ

» - √Ô≤ÚπeÔ «∞Ú∫Óq].

52

Page 205: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «ùœ±U§OW•q «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW’1

221

1) ÆÓUÂÓ ¢ÓU§dÔ §LÚKÓWÌ °∑ÓFÚKOV 084 Øm ±sÚ œÑÚKÓW «∞M^u¸ «∞∑^u≤ÔºO]W ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

- Ô°ÔlÔ ≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩOÒW ≠w ÔKÓVÌ –Ó«‹ 2 Øm.

- £ÔKÔ∏ÔNÓU ≠w ÔKÓVÌ –Ó«‹ 5 Øm.

- °ÓUÆw «∞ÚJÓLΩO]W ≠w ÔKÓVÌ –Ó«‹ 8 Øm.

√ÔÚπVÓ √Ó•ÓbÔ «∞∑π]Ud «_ÔÔË°OÒOsÓ °πÓuڜӅ «∞Ú∂CÓUÓW ËÓ§ÓLÓU‰ «∞FÓdÚ÷ ≠ÓDÓKÓVÓ ±MÚtÔ ¢ÓeÚË¥bÓÁÔ

°U∞ÚJÓLΩO]U‹ «∞∑]U∞OÓW :

ÅMÚnÔ «∞B]MÓUœ¥o2 Øm 5 Øm 8 Øm

«∞ÚFÓbÓœÔ54 52 03

√ - ±ÓU ÓbÓœÔ «∞B]MÓUœ¥o «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ¢ÓU§dÔ «∞ÚπÔLÚKÓW :

- ±sÚ ÅMÚn 2 Øm ?

- ±sÚ ÅMÚn 5 Øm ?

- ±sÚ ÅMÚn 8 Øm ?

» - ≥ÓqÚ ¥ÓºÚ∑ÓDOlÔ ¢ÓKÚ∂OÓWÓ ©ÓKÓV «∞∑]U§d «_Ô¸ÔË°w] ?

√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

à - √ÓÆÚ∑ÓdÕÔ ÓKÓOÚt •ÓöÒÎ ¥ÔLÓJΩMÔtÔ ±sÚ –Ó∞pÓ ≠w •ÔbÔËœ ØÓLΩO]W «∞bΩÑÚKÓW «∞ÚLÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ… ∞ÓbÓ¥Út.

52

Page 206: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe•q «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW «≤LU¡ «ôß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW’1

222

1) √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ∞ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs :

«∞ÚFÓbÓœÔ≤BÚHÔtÔ £ÔKÔ∏ÔtÔ ¸Ô°ÔFÔtÔ îÓLÚºÔtÔ £ÔKÔ∏ÓUÁÔ3 √Ó¸Ú°ÓUt 4 √ÓîÚLÓUßt

003

¸Ô°ÚlÔ ßÓUÓWÌ £ÔKÔYÔ ßÓUÓWÌ ≤BÚnÔ ßÓUÓWÌ £ÔKÔ∏ÓU ßÓUÓWÌßÓUÓWÏ ËÓ¸Ô°ÚlÏ ßÓUÓWÏ ËÓ£ÔKÔYÏ

...... œ‚..... œ‚...... œ‚...... œ‚....... œ‚..... œ‚

2) ¥ÔuÓ«™VÔ √Ó°w ¥ÓuÚ±OÒÎU ÓKÓv «∞ÚFÓbÚË ∞LÔb]… £ÔKÔ∏ÓwÚ ßÓUÓWÌ

√ - ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÔb]…Ô «∞e]±ÓMO]WÔ «∞]∑w ¥ÔªÓBΩBÔNÓU ∞NÓcÁ «∞dΩ¥ÓUÓW ¥ÓuÚ±OÒÎU °∫ºÓU» «∞b]ÆÓUzo ?

» - ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÔb]…Ô «∞e]±ÓMO]WÔ «∞]∑w ¥ÔªÓBΩBÔNÓU ∞ÓNÓU ≠w «∞A]NÚd ±sÚ °ÓOÚs «∞ÚLÔbÓœ «∞e]±ÓMO]W «∞∑]U∞OÓW ?

5 ”01 ”51 ” 02 ” 52 ”

> √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

3) √ÔôÓ•kÔ :

> 6 = 3* 2

> 51 : 3* 5

42 : 6 = 4

(42 : 3) : 2= 4

(42 : 2) : 3= 4

(03 : 3) : 5= 2

(03 : 5) : 3= 2

03 : 51 = 2

52

Page 207: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

±cØd… «∞∑LOe•q «∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW «≤LU¡ «ôß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· : √Ô§OVÔ s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW’2

223

» - √ÓßÚ∑Ó∏ÚLdÔ «∞ÚL∏ÓU∞ÓOÚs «∞º]U°IÓOÚs ù≤ÚπÓU“ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓW :

21 = . * .

à - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ îÓUà ƺÚLÓW ØÔqΩ ÓLÓKO]WÌ ±Ô∑]∂FÎU ≤ÓHÚfÓ «∞D]d¥IÓW

028 : 02 765 : 12 089 : 82508 : 53

4 - «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓ±bÚ≤OsÓ 012 Ør ËÓ≥ÚwÓ ±ÔºÓUË¥ÓWÏ ∞∏ÓöÓ£ÓW √ÓÚFÓU· Ô°l «∞ÚLÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ

ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓ§dÚ°ÓWÓ.

> ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓ§dÚ°ÓWÓ ?

5) «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ «∞ÚIÓOÚdÓËÓ«Ê ËÓßÔußÓWÓ 053 Ør ËÓ≥ÚwÓ ≤BÚnÔ îÓLÚºÓW √ÓÚFÓU· «∞ÚLÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ ¢Óu≤ÔfÓ

ËÓßÔußÓWÓ.

> ±ÓU≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ¢Ôu≤fÓ ËÓßÔußÓWÓ ?

(27 : . ) : . = ...

(27 : . ) : . = ...

(. : . ) : . = ...

(. : . ) : . = ...

(. : . ) : . = ...

(. : . ) : . = ...

048 : 42 = ?

023 : 61 = ?

27 : 21 = ?

. = . * .

. = . * .

.....

.....

.....

.

.

52

Page 208: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞LcØÒd«‹

«∞Fö§OÒW

Page 209: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

œ∞Oq «ß∑FLU‰ ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW Ë«•b…

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW d»

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOW ƺLW

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Ø∑U°W bœ ¥∑CLÒs ÅHd« ±∑ªKÒö √Ë √Ø∏d Ë/√Ë Æd«¡¢t

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s °‡4 √ÆU ¥∑Ò∫b«Ê ≠w Ær «üô·

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s °‡4 √ÆU ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW ©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ ≠w ¬îd –Í Ær Ë«•b

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë/√Ë Ø∑U°∑NU

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s °‡5 √ÆU ¥ª∑KHUÊ ≠w bœ «üô·

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s °‡4 √ÆU ¥A∑dØUÊ ≠w bœ «üô·

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ ±MNLU –Ë 5 √ÆUÂ

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w §bˉ °O∑Uu¸ ∞KCÒd»

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ ≠w ¬îd –Í ÆLOs

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ ≠w ¬îd –Í 3 √ÆUÂ

> ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞LIºu ˫∞IUßr ËîUà «∞IºLW

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥W

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑F∂Od s ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW °U∞J∑U°W «∞LMUß∂W

> ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «∞∑BdÒ· ≠w «∞FöÆU‹ «∞IUzLW °Os ±JuÒ≤U‹ «∞IºLW

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢Ib¥d Ø∑KW §ºr °Uß∑FLU‰ Ë•b«‹ «∞IOf

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑F∂Od s ÆOf Ø∑KW §ºr °u•b… √îdÈ

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ß∑FLU‰ «∞LOe«Ê ∞∑∫b¥b Ø∑KW §ºr

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «î∑BU ±ºKp

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑F∂Od s ±uÆl Ib… °eËà Ë/√Ë «∞FJf

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒLOOe °Os «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞dÒ±e ≈∞v «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢FdÒ· ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s Ë/√Ë ßLNLU

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢FdÒ· ±º∑IOLOs ±∑u«“¥Os Ë/√Ë ßLNLU

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w •ºU» ÆOf ±∫Oj «∞Lº∑DOq Ë/√Ë «∞Ld°Òl

«∞LFOU¸«∞LcØÒd«‹ «∞Fö§OÒW «∞ªDQ *«∞∑QË¥q «∞Lözr

Å∫ÒW «∞∫ºU»

«ôß

∑FLU‰ «∞B

Ò∫O`

∞u•

b«‹

«∞IOf

«ß

∑FLU‰

î

ÒOU‹

«_

®

JU‰

«∞NMbß

OÒW

(*) ¥∑rÒ «î∑OU «∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW ≠w u¡ ß∂V «∞ªDS «∞u«œ °b∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w «∞LcØÒd«‹ «∞Fö§OÒW

«∞LI∑d•W ∞JqÒ îDS.

41,51,61

51 81

9 1, 02

61,91,02,06,16

61,91,02,25,26,36

1

2

3

4,5,6,7

11,21,31

72,82

92

03

92,03

93

04,14

93,54,64

25

35 65

75

85,95

8,9,01

74

84,94,05

74,15

12,22,32

42,52,62

13

23

33,43,53

63,73,83

24,34,44

226

Page 210: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

227

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆUÂ

•ºU»

«_îDU¡

«∞ªDQ «_ËÒ‰ :

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Ø∑U°W bœ ¥∑CLÒs

ÅHd« ±∑ªKÒö √Ë √Ø∏d Ë/√Ë Æd«¡¢t.

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w :

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W ´bœ¥s

¥∑∫bÒ«Ê ≠w Ær «üô·.

«∞ªDQ «∞∏ÒU∞Y :

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W ´bœ¥s

¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·.

°Fi «_ß∂U»

1) - ô ¥d°j «∞L∑FKÒr ´öÆW °Os

«∞LMe∞W Od «∞LMDuÆW Ë«∞BÒHd.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 1

1) - ô ¥F∑Lb «∞L∑FKr ≠w «∞LIU≤W Kv

«∞u•b«‹ «∞∂ºODW œËÊ ¢πez∑NU

±Me∞W ±Me∞W.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 2

1) - ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ≠w «∞LIU≤W Kv

ÆLw ¬ •Uœ «üô· ≠w «∞Fbœ¥s.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 3

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

Page 211: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

228

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

1

«∞∑ÒLd¥s 1

«∞BΩHÚd ¥ÓbÔ‰^ ÓKÓv ±ÓMÚe∞ÓWÌ ÓOÚd ±ÓMÚDÔuÆÓWÌ ≠w «∞ÚFÓbÓœ.

¬ÓÆÚdÓ√Ô ØÔq] ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÓlÔ (0) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ ÓOÚd ±ÓMÚDÔuÆÓWÌ £Ôr] √ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ÓÆÚLOÒÎU :

1) √Ø∑V ≠w «∞LÓMÚe∞ÓW Od «∞LMDuÆW ÅHÚdΫ.

«∞∑ÒLd¥s 2

∞OÔLÚJMÓMw Ø∑ÓU°ÓWÔ ÓbÓœÌ ËÓÆdÓ«¡Ó¢ÔtÔ œÔËÊ îÓDÓSÌ √Ó¢ÚdÔ„Ô ≠ÓCÓU¡Î °ÓOÚsÓ ¬•ÓUœ «üôÓ· ËÓ«∞ÚLµÓU‹.

√Ô´ObÔ Ø∑ÓU°ÓWÓ ØÔqΩ ÓbÓœÌ °NcÁ «∞D]d¥IÓW.

378 5

388 5

480639054807

7008609740290605

«∞ÚFÓbÓœÔ •ÓdÚ≠OÒÎU

îÓLÚºÓWÓ ¬ôÓ· ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ

ß∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ

ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓß∑ÔLÓUzÓWÌ ËÓ¢ÔºÚFÔuÊÓ

ßÓ∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤ÔLÓUzÓWÌ

¢ºÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ

£ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ

£ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ

ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ¢ºÚFÓWÏ

«∞ÚFÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

¬Ÿ±µU‹ ¬. ¬ô·

Page 212: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

229

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

1

«∞∑ÒLd¥s 3

√ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ÓÆÚLOÒÎU ¢ÓUØÎU «∞ÚHÓCÓU¡Ó «∞ÚLÔ∑]HÓoÓ ÓKÓOÚt

«∞ÚFÓbÓœÔ •ÓdÚ≠OÒÎU

ß∑]WÔ ¬ôÓ·Ì

îÓLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ

ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓîÓLÚºÓWÏ

£ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ¢ºÚFÔuÊÓ

ß∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤OÓWÏ

îÓLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓßÓ∂ÚFÔLÓUzÓWÌ

ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ

¢ºÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ

«∞ÚFÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU

>>> >

Page 213: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

230

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

1

«∞∑ÒLd¥s 1

√Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ √∞ÚnÌ ØÓU±KÓWÌ ±ÔLÚJMÓWÌ.

2) √ÔÆÓUÊÔ bӜӥÚs ∞NLU ≤Hf bœ «üô·.

«∞∑ÒLd¥s 2

≈–Ó« ¢ÓºÓUËÓ‹ «üôÓ·Ô «∞ÚJÓU±KÓWÔ ≠w ÓbӜӥÚs ≠ÓQÓØÚ∂ÓdÔ≥ÔLÓU ±ÓU ØÓUÊÓ °ÓUÆOÓt √ÓØÚ∂ÓdÔ.

1. √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√ÓËÚ <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

8045<0845_ÊÒ804<084

59379357_ÊÒ ..............>..............

07565076_ÊÒ ..............> ..............

90680968_ÊÒ ..............> ..............

38098039_ÊÒ .............. > ..............

584 6 = 000 6 + ................

507 8 = ......... + ...............

080 9 = ......... +

180 7 = .............. + 18

469 5 = .............. + .........

938 7 = ...............+ .........

Page 214: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

231

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

2

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √ÏÔ´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

«∞∑ÒLd¥s 4

√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °dÓÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ (√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ §ÓLOl «∞Ú∫ÔKÔu‰).

4>36 >485 6

378 5 <3>8 5

>53 7 >153 7

456 8 <17>8

8>4 7 >364 7

007 9 <>06 9

813 8 <75>8

716 >>176 9

» - √ÏÔ´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

18>5 <186 5

398 7 >>987

>12 9 <213 9

734 6 >7>4 6

76>8 <674 8

625 7 >8>5 7

124 5 >12. 5

375 6 >3.5 6

468 7 <.68 7

437 8 >34. 8

§ÓLOlÔ «∞Ú∫ÔKÔu‰ «∞ÚLÔLÚJMÓW

120 5 , 121 5 , 122 5 , 123 5

Page 215: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

232

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

3

«∞∑ÒLd¥s 1

√Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √Ó∞ÚnÏ ØÓU±KÓWÏ ËÓ«üîÓdÔ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ √Ó∞ÚnÌ.

3 ) √ÔÆÓUÊÔ bœ¥s ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·.

«∞∑ÒLd¥s 2

√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√Ë <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

000 7 >000 6 _ÓÊ] 000 7 = 0006 + 0001

000 5 >000 8 _ÓÊ] 000 8 = 0005 + ........

000 9 >000 7 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 6 >000 8 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 7 >000 5 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 6 >000 9 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

485 6 = 000 6 + 485

904 8 = +

800 9 = +

086 7 = +

980 7 = +

083 5 = +

189 6 = +

394 8 = +

Page 216: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

233

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 3

«∞º∂V bœ 1

3

«∞∑ÒLd¥s 3

> √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√Ë <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

745 6 <368 5 _ÊÒ 0006 >0005

380 7 >320 8 _ÊÒ ........... . .............

406 5 >390 7 _ÊÒ ........... . .............

593 8 >684 6 _ÊÒ ........... . .............

189 6 >063 7 _ÊÒ ........... . .............

305 9 >178 6_ÊÒ ........... . .............

«∞∑ÒLd¥s 4

√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

370 >>180 7

980 6 <300 >

990 >>486 5

4 19 8 < 370 >

917 >> 7688

891 6 <990 >

» - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

998 >< 900 5

180 6 > 901 >

079 > < 907 8

408 7 > 088 >

985 >< 954 7

009 7 > 999 >

Page 217: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«_îDU¡ «_îDU¡ «_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW ©dÕ

°U∞eÒ¥Uœ…

1) ¥ºNu «∞L∑FKÒr s «∞eÒ¥Uœ… «∞ªUÅÒW

°U∞∫bÒ «∞∏ÒU≤w

2) ¥e¥b «∞L∑FKÒr «_´b«œ Au«zOÒU

3) ¥º∫V «∞L∑FKÒr «∞ªUÅOÒW «∞∑∂b¥KOÒW

∞KπLl Kv «∞DdÕ (¥∑FU±q ±l «∞DÒdÕ ±∏q

¢FU±Kt ±l «∞πLl)

4) ô ¥∑∫Io «∞L∑FKÒr ±s Å∫ÒW «∞M∑UzZ

«∞∑w ¥∑∫BÒq KONU Mb ≈≤πU“ «∞FLKOÒU‹

(«∞FLKOÒW «∞LFUغW)

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 6

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 7

Ë«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW 5

«∞LcØÒd… «∞Fö§OW bœ 5

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√©dÕ °U∞e¥Uœ…

•ºU»

234

Page 218: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

4

235

«∞Nb· : √©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

1 ‡ ô √ßNu s “¥UœÓ… ≤Hf «∞Fbœ MbÓ «∞CÒdÔ˸Ӆ ≈∞v «∞∫bÒ¥Ús ≠w LKO]W «∞D]dÚÕ ≠w ≤Hf «∞uÓÆÚX

√) √Ó•ÚºÔV «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì £rÒ √ô•k Ë√ß∑M∑Z

») √Ó•ÚºÔV «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì £rÒ √ô•k Ë√ß∑M∑Z

Ã) √ÔôÓ•kÓ ØÔq] Ø∑ÓU°Ó∑ÓOÚs Ë√Ô§OV °‡ (≤Fr √Ë ô )

«∞J∑ÓU°ÓWÔ «_Ë∞v

81 - 5

52 - 01

04 - 02

63 - 61

(81 + 01) - (5 + 01)

(52 + 5) - 01

(04 + 7) - (02 + 5)

(63 + 4) - (61 + 4)

«∞J∑ÓU°W «∞∏ÒU≤OW¢GOÒd «∞Hd‚Ô∞ÓrÚ ¥∑GOÒd «∞HÓdÚ‚Ô

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞FÓbӜӥÚs 8 Ë 5 ? ≤Fr ô

<≥ÓqÚ ¢ÓGÓOÒd «∞HÓdÚ‚ °Os «∞FÓbӜӥÚs 51 Ë 01 ? ≤Fr ô

<∞LÓU–«Ó ∞r O¢ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô °Os «∞FÓbӜӥÚs ≠w ØÔqΩ ßÓDÚdÌ?

_Ó≤]MÓU ≤ÓHÚfÓ «∞FÓbÓœ ≈∞Óv .................................................................

51 - 01 = (51 + 5) - (01 + 5) = (51 + 01) - (01 + 01) =

51 - 01 = (51 + 3) - 01 = (51 + 01) - 01 =

8 - 5 = (8 + 2) - (5 + 2) = (8 + 01) - (5 + 01) =

8 - 5 = (8 + 2) - 5 = (8 + 01) - 5 =

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞FÓbӜӥÚs 8 Ë 5 ? ≤Fr ô

<≥ÓqÚ ¢ÓGÓOÒd «∞HÓdÚ‚ °Os «∞FÓbӜӥÚs 51 Ë 01 ? ≤Fr ô

<∞LÓU–«Ó ¢ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô °Os «∞FÓbӜӥÚs ≠w ØÔqΩ ßÓDÚdÌ?

_Ó≤]MÓU ≤ÓHÚfÓ «∞FÓbÓœ ≈∞Óv .................................................................

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 219: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

4

236

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

√) √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKOÒ∑OÚs £rÒ √ôÓ•kÔ ËÓ√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ

») √ô•kÔ ØÔqÒ ÓLÓKO∑OÒs œËÊ ≈≤πU“≥LU ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ (¢ÓGÓO]dÓ √Ë ∞ÓrÚ ¥Ó∑ÓGÓO]d)

83

31-

84

31-

+0165

42-

65

03-

+6

36

82-

37

82-

«∞HÓdÚ‚Ô

57

73-

57

74-

«∞HÓdÚ‚Ô

08

54-

09

55-

«∞HÓdÚ‚Ô

28

93-

29

94-

«∞HÓdÚ‚Ô

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ ? ≤Fr ô

< _≤ÒMU ................................................................................................................

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 220: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

58

84

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

4

237

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

√) √Ó≤ÚπÓeÓ ØÔqy ±sÚ √Ó•ÚLÓbÔ ËÓßÓKÚLÓv ≥ÓU¢ÓOÚs «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓOÚs

») √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ (√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó °U∞ÚIÓKÓr «_Ó•ÚLÓd)

<√Ó¥^NÔLÓU «Ú¢ÓJÓVÓ îÓDÓQÎ ? √•LbßKLv

(åLb)58

84-

74

1

36

72-

58

84-

653

061-

424

861-

075

592-

246

342-

105

732-

007

993-

-

(ßKLv)58

84-

73

1

1

< ±ÓU ßÓ∂ÓVÔ îÓDÓµt ?..................................................................................................

< √ÔÅÚK`Ô «∞ÚªÓDÓQÓ :

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 221: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

√) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ (*) ¢Ó∫ÚXÓ ØÔqÒ ÓLÓKO]WÌ ¢Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“≥ÓU .

») √ÓÓlÔ ≠w œÓ«zdÓ…Ì ØÔqÒ ÓÆÚrÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞D]dÚÕ .

Ã) √ÓÓlÔ ≠w œÓ«zdÓ…Ì ØÔq] ÓÆÚrÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞D]dÚÕ £Ôr] √Ó§Úd¥NÓU

(√ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞ÚL∏ÓU‰ «∞ÚLÔIÓb]Â).

«ô≤πU“

«∞M∑OπW

761

51

41

3

8

8

2

7

6

1

53

41-

534

542-

836

924-

645

842-

-

-

-

-

=

=

= ...

2 3

7

1

1

-351

52

-364

781

-645

632

-

543

871

11

11

-

...

727

952

-

...

609

573

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

5

238

2 - √¢ÓFd]·Ô ±u«©s «∞eÒ¥Uœ… ≠w ØqÒ LKOÒW ©dÕ ¢∑DKÒV –∞p.

Page 222: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

5

239

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

√) √Ô≤ÚπeÔ ÓLÓKO]U‹ «∞D]dÚÕ «∞∑]U∞OÓWÓ .

») √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞d]ÆÚr «∞ÚLÔMÓUßV ≠w «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓW.

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

-

...

486

762

-

...

905

803

-

...

607

713

-

785

5.7

.5.

-

602

.75

8..

-

575

...

563

-

...

057

354

-

...

708

905

-

...

008

993

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

Page 223: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

6

240

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

√)√ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì ÓLÓKO]WÓ «∞ÚπLÚl «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ Ë√Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓπÚLÔuŸÓ Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

») √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ÓLÓKO]WÓ «∞D]dÚÕ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ËÓ√Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚHÓdÚ‚Ó ØÔK]LÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ.

> √Ô§OVÔ °‡ (≤Fr √Ë ôÓ)

> √Ô§OVÔ °‡ (≤Fr √Ë ôÓ)

>«∞ÚπÓLÚlÔ ¢Ó∂Úb¥Kwy

>«∞ÚπÓLÚlÔ ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ

≥ÓqÚ ¢ÓGÓO]dÓ «∞LÓπÚLÔuŸÔ ?

«∞FbœÓ«Ê

8

02

7

04

6

03

5

05

«∞FLKOÒW (2) «∞FLKOÒW (1)

++

≥q ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ

´ÓKÓv ≤ÓHÚf «∞HÓdÚ‚ ?

«∞FbœÓ«Ê

8

03

7

06

6

02

3

02

«∞FLKOÒW (2) «∞FLKOÒW (1)

--

>«∞DÒdÕÔ ¢Ó∂Úb¥Kwy

> «∞DÒdÚÕÔ ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ.

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

3 - √±OÒe °Os îUÅÒOU‹ LKOÒW «∞DÒdÕ ËîUÅÒOU‹ LKOÒW «∞πLl.

Page 224: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

6

241

Ã) √ÔôÓ•kÔ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ (Åu«» √Ë îDQ)

>√Ô¢r] ±U ¥Kw °‡ (¢∂Úb¥Kwy √Ë ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ)

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

√ )√Ó•ºÔVÔ «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØqΩ ßÓDÚdÌ £Ôr] √ÔôÓ•kÔ Ë√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ.

_Ó≤]MÓU ................................. ≤Hf «∞Fbœ ≈∞Óv ........................................ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì.

<√ØÚ∑V (≤Fr √Ë ô) Ë√KΩq ≈§ÓU°Ó∑w :

>¢GOÒd «∞HÓdÚ‚ ≠w ØqÒ ßDÚd

>∞rÚ ¥Ó∑ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô ≠w ØqÒ ßÓDÚdÌ.

9 - 6 =

>«∞πÓLÚlÔ ......................................................................................

>«∞DÒdÕÔ ......................................................................................

6 + 9 = 9 + 6

8 - 3 = 3 - 8

05 + 03 = 03 + 05

57 - 52 = 52 - 57

57 + 52 = 52 + 57

8 - 3 = 3 - 8

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

(9 + 1) - (6 + 1) =(9 + 01) - (6 + 01) =

01 - 3 = (01 + 8) - (3 + 8) =(01 + 02) - (3 + 02) =

05 - 02 = (05 + 03) - (02 + 03) =(05 + 01) - (02 + 01) =

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 225: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

»)√uΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDWÌ °FÓbÓœÌ ±MUßV •∑Òv ô ¥∑GOÒd «∞Hd‚

Ã)√ÔôÓ•kÔ Øq] Ø∑ÓU°ÓWÌ Ë√ÓØ∑V (îDQ √Ë Åu«»)Ë√ÅKÔ ØqÒ îDS.

√ - ≠w ØqΩ ÆÓUzLÓWÌ Ø∑ÓU°ÓU‹Ï ∞MHf «∞Hd‚.

< √∞uÒÊ ≠w ØqΩ ÆUzLWÌ «∞J∑U°WÓ «∞Ò∑w ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ •ºÓU» «∞HÓdÚ‚ °ºÔdÚ´ÓWÌ.

<√•ÚºÔVÔ «∞Hd‚ Ë√Ø∑∂t ≠w «∞bÒ«zd… ¢∫X «∞IUzLW.

42 - 71

52 - 81

62 - 91

72 - 02

82 - 12

31 - 8

41 - 9

51 - 01

61 - 11

71 - 21

33 - 41

53 - 61

83 - 91

93 - 02

04 - 12

9 - 5 = (9 + 1) - (5+1)

71 - 8 = (71 + 3) - (8 + 2)

41 - 6 = 41 - (6 + 4)

53 - 71 = 53 - (71 + 3)

04 - 52 = (04 + 5) - (52 + 5)

≈ÅöÕ «∞ªDQ

8 - 4 = (8 + 2) - (4 + .)

9 - 4 = (9 + .) - (4 + 3)

21 - 7 = (21 + 5 ) - (7 + .)

52 - 51 = (52 + .) - (51 + .)

03 - 21 = (03 +. ) - (21 + .)

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

îDQ √ Åu«» «∞J∑U°W

6

242

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 226: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

≥q ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ KÓv ≤ÓHÚf ≤∑ÓUzZ «∞∑]LÚd¥s ò»å ? ≤Fr ôÓ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

6

243

»)√“¥b ≠w ØqΩ ±d]…Ì ≈∞v «∞∫bÒ¥s «∞FbÓœÓ «∞ÚLMUßV «∞ÒcÍ ¥ÔLJΩMÓMw ±sÚ ≈≤πU“ LKO]W «∞DÒdÚÕ.

Ã) ¢∑]Ho Kv “¥ÓUÓœÓ…Ì ±ÔuÓ•]bÓ…Ì ≈∞v «K∫b]¥Ús ≠w §ÓLOl LKO]U‹ «∞D]dÕ «∞]∑w ¢Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞e]¥UœÓ…Ó ù§ÚdÓ«zNÓU :

> √Ob ≈≤πU“ «∞FLKOÒU‹ «∞ºÒU°IW °e¥Uœ… 01 ≈∞v «∞∫bÒ¥s.

“¥Uœ… 01 ≈∞v «K∫b]¥Ús

> √ô•kÔ «∞FÚLÓKOÒU‹ Ë√¢rÒ ¢FÚLOd «∞ÚπbÚˉ.

“œÚ‹Ô ≈∞Óv «∞Ú∫Ób]¥Ús

≠w «∞FLKOÒW (1)≠w «∞FLKOÒW (2)≠w «∞FLKOÒW (3)≠w «∞FLKOÒW (4)

........................................................................

32

51-

..

02-

+ .

12

+5

54

72-

..

..-

+.

+.

+.

+.

75

81-

..

..-

34

06

63-

..

..-

+.

+.

32

51-

12

1

1

54

72-

1

1

75

81-

34

1

1

06

63-

1

1

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 227: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

7

244

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

√)√≤πe LKOÒW «∞D]dÚÕ £Ôr] √¢r^ «∞FLKO]WÓ «∞ÚLÔFÓUغÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.

») «Ô≤πe ØqÒ ÓLÓKO]W ©ÓdÚÕÌ ËÓ√¢r] «∞FLKOÒW «∞LFUغW ∞NU ≠w ØqÒ ±dÒ… _¢∫IÒo ±s Å∫ÒW ≤∑OπW «_ÔË∞v

71 - 5 = .. + 5 = 71

33 -21= .. +. =33

54 -52= .. +42=54

-

53

71

...............

+

71

..

...............

-

74

71

...............

+

71

..

...............

-

56

92

...............

+

92

..

...............

«∞Nb· : √©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 4

4 - √¢∫IÒo ±s Å∫ÒW LKOÒW «∞DÒdÕ °S≤πU“ «∞FLKOÒW «∞LFUغW:

Page 228: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

7

245

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

√) √≤πeÔ ØqÒ LKOÒW ©dÚÕÌ £r] √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W ≤Ó∑Oπ∑NÓU

») √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±s Å∫ÒW LKOÒW «∞DÒdÕ °S≤πU“ «∞FLKOÒW «∞LFUغW

Ã)√¢∫IÒo ±s Å∫ÒW «∞MÒ∑OπW Ë√°∫YÔ s «∞ªDS ≈Ê ËÔ§bÓ.

>√¥s «∞ªDQ ≈Ê ËÔ§b ? .............................................................................................

> √¢rÒ ±U ¥Kw °LU ¥ÔMUßVÔ

√¢Ó∫IÒo ±s Å∫ÒW LKOÒW «∞DÒdÕ °S§d«¡...........................................................................

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

-

521

67

...............

+

67

...............

...............

-

1586

842

744

+

842

744

...............

1

-

713

802

...............

+

802

...............

...............

-+

752

885

...............

637

752

885

1

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 4

Page 229: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

246

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«_îDU¡

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒBdÒ· ≠w

«∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞KÒ∑d

˱CUHU¢t.

°Fi «_ß∂U»

1) - ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr ±MU“‰ §bˉ

Ë•b… «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 8

2) - ô ¥d°j «∞L∑FKÒr öÆW °Os ØqÒ

Ær ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞Ò∑w

¥∫∑KÒNU.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 9

3) - ô ¥b„ «∞L∑FKÒr «∞FöÆW °Os

Ë•b… Ë√îdÈ («∞KÒ∑d / «∞bÒØq /«∞Nq).

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 01

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t

≤EUÂ ÆOf

Page 230: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

247

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1

«∞º∂V bœ 1

8

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ó¸Ú°jÔ ØÔq] ±ÔHÚdÓœÓ…Ì °U∞ÚFÓbÓœ «∞]cÍ ¢ÔHObÔÁÔ.

œÓ¥ÚJÓU 001

≥ÓJÚ∑Ôu1

01

» - ¬Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ ØÔqΩ îÓU≤ÓWÌ ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV (01 √Ë 001).

±∑Úd ∞∑Úd

œÓ¥ÚJÓU.......... Â.......... ‰

≥ÓJÚ∑Ôu.......... Â.......... ‰

«∞∑ÒLd¥s 2

√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ (≥q, ‰, œØq) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ.

.......... ....................

¬•Uœ «∞KÒ∑dAd«‹ «∞KÒ∑d±µU‹ «∞KÒ∑d

1)√Ó¢ÓLÓ∏]qÔÔÔ ±ÓMU“‰Ó §ÓbÚËÓ‰ Ë•ÚbÓ… «∞KΩ∑Úd ˱CUÓHU¢t

Page 231: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÆÓOÚfÌ ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰.

«∞IOf ‰ œØq ≥q

6 ϯq

43 ‰

8 ‰

62 ϯq

5 ≥q

312 ‰

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

248

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

9

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÆÓOÚfÌ îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰ ±ÓBÚ∫Ôu°ÎU °U∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW.

‰œØq≥q«∞ÚIÓOÚfÔ

7......................

9......................

8......................

57......................

84......................

2) √dÚ°jÔ «∞L∑FKΩrÔ öÓÆÓWÎ °OÚsÓ ØqΩ ÆÒrÌ ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞∑w ¥∫∑KÒNU

Page 232: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

249

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

9

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓUÂ «∞ÚIÓOÚf.

» - √ÔôÓ•kÔ ËÓ √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÆÓOÚfÌ

‰‰

ϯq

ϯq

ϯqϯq

............................

≥q

œØq ≥q ≥q

Page 233: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

250

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

9

«∞∑ÒLd¥s 3

√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì.

√ - 65 ‰ = 6 .......... Ë 5 ............. 643 ‰ = 6 .......... Ë 4 ........... Ë 3 ............

- 42 œØq = 4 .......... Ë 2 .............. 78 œØq = 7 ...............Ë 8 ............

» - 513 ‰ = 5 ............ Ë 13 ............ 814 ‰ = 81 ............... Ë 4...............

- 371 œØq = 3 ........... Ë 71........... 962 œØq = 62............... Ë 9.............

Page 234: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

251

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

01

«∞∑ÒLd¥s 1

«ÔØÚ∑ÏVÔÏ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ (01 √Ë001 √Ë 0001) ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

1 ≥q = .................... ‰ 1 œØq = .................... ‰ 1 ≥q = ..................... œØq

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbӫˉ «∞∑]U∞OÓW:

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w:

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞bÒØq 1 4 7 01 71

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞KÒ∑d 05 001

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∂MÚe¥s °U∞KÒ∑d 001 006 0051

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∂MÚe¥s °U∞Nq 3 6 8 52

ØÓLΩO]WÔ «∞MÒHj °U∞bÒØq 08 061

ØÓLΩO]WÔ «∞MÒHj °U∞Nq 1 5 8 9 43

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞KÒ∑Úd >>007 >>0053

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞bØq >05 07 >091 >

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞Nq 1 5 >08 >>

3) √ÔbÚ„Ô «∞FöÆÓWÓ °OÚsÓ Ë•ÚbÓ… Ë√îdÈ («∞KÒ∑d, «∞bÒØq, «∞Nq)

Page 235: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

252

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•ºU»

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

°Fi «_ß∂U» «_îDU¡

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ

≠w bœ ¬îd –Í Ær Ë«•b.

1)- ô ¥∫c‚ «∞L∑FKÒr §bˉ °O∑Uu¸

∞KCÒd».

2)- ¥COn «∞L∑FKÒr «∞dÆr «∞L∫∑Hk

°t ≈∞v «∞dÒÆr «∞Lº∑Nb· °U∞Cd» ≠w

«∞LMe∞W «∞Lu«∞OW.

3) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ¢u™On

«∞ªUÅOÒW «∞∑u“¥FOÒW ∞KCd» ´Kv

«∞πLl

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 11

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 21

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 31

«∞Nb· :«≤πe LKOÒW «∞Cd»

Page 236: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

253

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

11

1) √•Úc‚ §bˉ °O∑Uu¸ ∞KCd»

> √ÔËÓ«ÅqÔ Ø∑ÓU°ÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °ÓFÚbÓ «ØÚ∑AÓU· «≤Ú∑EÓU±NÓU.

> √±ÚúÔ ≠ÓdÓ«ÓU‹ ØÔqÒ §ÓbÚËÓ‰Ì.

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

02

05

6

04

001

9

06

051

.

.

.

.

.

.

«∞∑Ld¥s 1

«∞∑Ld¥s 2

*

4

2

.

5

.

.

8

.

.

4

.

8

21

.

4

63

82

42

Page 237: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

254

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

11

> √ÓÓlÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ.

> √l ØqÒ bœ ≠w «∞∑]d°OFW «∞LMUß∂W ±s §bˉ «∞C]d»

61 82 94 45 63 7 6 21 65

18 51 04 52 27

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

2

4

6

8

01

21

41

61

81

3

3

.

9

21

51

81

12

42

72

4

4

8

21

.

02

42

82

23

63

5

5

01

.

02

.

03

53

04

54

6

6

.

81

42

03

.

24

84

45

7

.

41

12

.

53

24

.

.

36

8

8

61

42

23

.

84

65

46

27

9

9

81

72

63

54

.

36

.

.

. * 3 = 21

. * 5 = 04

. * 3 = 81

7 * . = 82

8 * . = 42

6 * . = 42

«∞∑Ld¥s 3

«∞∑Ld¥s 4

√- > √Ô•OjÔ °LÔdÓ°]l ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÔºÓUËÌ ∞πÓcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 7.

81 , 12 , 53 , 51 , 24 , 72 , 65

»- √Ô•OjÔ °LÔdÓ°]lÌ ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÔºÓUËÌ ∞πÓcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 6

31518112324223639384

«∞∑Ld¥s 5

Page 238: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

255

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

21

2) ô √On «∞dÒÆr «∞L∫∑Hk °t ≈∞v «∞dÒÆr «∞Lº∑Nb· °U∞C]d» ≠w «∞LMe∞W «∞Lu«∞OÒW.

> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ.

> √≤πe

5

*034 3

5

..............

4

4

>

05

>

*

3

.............. ..............

...............

3 * 5 2

3 * (5 + 02)

>+ >

«∞∑Ld¥s 1

«∞∑Ld¥s 2

> √ÔôÓ•kÔ £Ôr] √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV

45 * 3 = >>+ >>>

45 * 3 = >>>

«∞∑Ld¥s 3

4 * 4 3

4 * (>+ >)

>+ >

>>

5 * 4 5

4 3 * 5

(>+ >) * >

>+ >

>

>* (>+ >)

>+ >

>

Ÿ

5

>

Â

>

¬

>

4

3

*

Page 239: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

256

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

31

3) √Ë™Òn «∞ªUÅOÒW «∞∑u“¥FOÒW ∞KCÒd» Kv «∞πLl ∞∫ºU» §c«¡ bœ¥s

> √Ô¢r^ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ ∞∫ºÓU» §ÔcÓ«¡ «∞ÚFÓbӜӥÚs 43 Ë4

43 * 4 = ( >+> ) * 4

43 * 4 = (>* 4) + (03*>)

43 * 4 = >+>

43 * 4 = >

«∞∑Ld¥s 1

√Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «_Ô≠ÔIwÒ £Ôr] Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞ÚFÓLÔuœÍÒ

√-

2 3

5

......................

2 + 03

5

> >

> > >

> > >

23 * 5 = ( > * 5) + ( 03 * >)= ...........

«∞∑Ld¥s 2

**

+

Page 240: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

257

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

31

»-

34 * 4 = (3 * .) + (04 * .) = .............

..... .....

>+ >

4

> >

> > >

> > >

3 4

4

> > >

1 5

4

5 4 3

3

> «≤ÚπeÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞ÚFÓLÔuœÍÒ ËÓôÓ √Ó≤ÚºÓv «ô•Ú∑HÓUÿÓ.

√- √Ô≤ÚπeÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

»- √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞d]ÆÚr «∞ÚLÔMÓUßV

«∞∑Ld¥s 3

«∞∑Ld¥s 4

7 1

5

6 8

5

+ + * *

*

*

2 5 4

4

5 4 4

5

3 4 5

5

5 4

>

5 2 4

> 6 >

2

0 3 9

> 4 >

4

0 8 3 1

3 > >

>

5 1 2 1

*

*

** *

*** *

Page 241: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

258

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•qÒ «∞LºUzq«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKV ≈≤πU“ LKOW Ë«•b… (§Ll √Ë ©dÕ)

«_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s

ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ ´LKOÒW

Ë«•b…

1) b ≈œ¸«„ «∞L∑FKr ∞Lb∞u‰ ØqÒ ±FDv

±s ±FDOU‹ «∞LºQ∞W.

2) b Ib¸… «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU «∞LFDOU‹

«∞LMUß∂W ∞KºÒR«‰ «∞LDdËÕ

3) b Ib¸… «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU «∞FLKOÒW

«∞LMUß∂W

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 41

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 51

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 61

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

Page 242: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

41

259

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

1 ‡ √¢FdÒ· ±b∞u‰ ØqÒ ±FDv ≠w ±ºQ∞W

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

¥LÚKJÔ‡ ≥AÓUÂÏ 579 ±w ®dÈ ÆÓKÓLÎU °‡ 581 ±w ËØdÒ«ßU ¥ÓHu‚Ô £LMt £Ls «∞IKr °‡ 591 ±w.

√•ºV £Ls «∞JdÒ«”.

√•ºÔV £Ls ±ÔA∑d¥U¢t.

√•ºVÔ «∞L∂Km «∞LÔ∑∂IÒw ∞t.

√Æd√ ≤hÒ «∞LºQ∞WË√¢rÒ ¢FLOdÓ «∞πbÚˉ.

±b∞Ôu‰Ô «∞LÔFÚDÓv«∞LÔFDv «∞FbœÍÒ

£Ls «∞JdÒ«” °U∞Lw

«∞L∂KÓm «∞ÒcÍ ¥ÓLÚKJt ≥AÓUÂÏ °U∞Lw.

«∞HÓdÚ‚Ô °Os £Ls «∞JÔdÒ«” Ë£Ls «∞IKr °U∞Lw.

∞KºÒOÒb… îb¥πW ±ÓbÚ§ÓMÓWÏ §LÓFÓXÚ «∞Ou «∞∂Oi «∞ÒcÍ ¢∫BÒKX KOÚt ≠w ÅÔMbËÆOÚs ¥∫uÍ

«_ËÒ‰ 082 °OCW Ë¥Ó∫ÚuÍ «∞∏ÒU≤w √ÆqÒ ±sÓ «_ËÒ‰ °‡ 52 °OCWÎ. √£MU¡ ≤IÚq «∞∂ÓOÚi ¢JºÒd‹ 71

°OCWÎ.

≥q ¥ÔLJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OWÔ ©ÓKÓV •Ku«≤wÒ ¥d¥b 005 °ÓOÚCÓWÌ ?

> √ÆÚdÓ√ ≤hÒ «∞LºÚQÓ∞ÓW Ë√¢r^ ¢FLOd «∞πbˉ.

>

>

>

±b∞Ôu‰Ô «∞LÔFÚDÓv«∞LÔFDv «∞FbœÍÒ

´ÓbÓœÔ «∞∂Oi ≠w «∞BMbË‚ «_ËÒ‰

52

005

´ÓbÓœÔ «∞∂OCU‹ «∞Ò∑w ¢JºÒd‹

Page 243: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

41

260

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

∞HöÒÕÌ 6 °Id«‹Ì ¢M∑ZÔ ∞t ØqÒ ¥ÓuÚÂÌ ØLOÒW ±sÓ «∞Ú∫ÓKOV ¥ÔuÓ“]´NU •ºÓVÓ «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w :

√ - √ßDÒd «∞LÔFDOU‹ «∞Fbœ¥ÒW ≠w ≥cÁ «∞LºQ∞W.

» - √Ø∑V ÓbÓœÓ ≥cÁ «∞LFDOU‹

à - √LΩd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞wÓ °NcÁ «∞LÔFÚDÓOÓU‹.

¥Ób≠Ól √§d… «∞FLÒU‰ Ë«∞LBU¥n «_îdÈ «∞Ò∑w ¢ÔIÓb]¸ §LKOÒU °‡ 36 œ.

√îÚ∑ÓUÔ ±sÚ Ø∑ÓU» «∞dΩ¥UOU‹ ∞Kº]MÓW «∞dÒ«°FW ±ÓºÓUzqÓ Ë√ÔËÓ«ÅqÔ «∞∑]b¸Ò»Ó ÓKÓv «ß∑ªÚdÓ«Ã

±ÔFÚDÓOÓU¢NÓU ≠w §ÓbÚËÓ‰Ì.

±ÓbÚ∞Ôu‰Ô «∞ÚLÓFÚDÓv«∞LFÚDÓv «∞FbÓœÓÍÒ

«∞JLOÒW °U∞KÒ∑d

«∞JLOÒW «∞L∂OFWÔ«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W ∞∂MÎU

5703

5412

«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W §∂MU

52

08 «∞Lbîu‰ °U∞bÒ

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

Page 244: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

51

261

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

¥ÓLÚKpÔ ≥AÓUÂÏ 579 ±w ®ÓdÓÈ ÆÓKÓLÎU °‡ 581 ±w ËØÔd]«ßÎU ¥ÓHÔu‚Ô £LÓMÔtÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚIÓKÓr b 591 ±w.

. √Ó•ÚºÔVÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚJÔd]«”

. √Ó•ÚºÔVÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓ¥U‹

. √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩwÓ ∞ÓtÔ.

> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞º^RÓ«‰Ó «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞JÔqΩ ±ÔFÚDÓOÓOÚs

∞Kº]OΩbÓ… îÓb¥πÓWÓ ±ÓbÚ§ÓMÓWÏ §ÓLÓFÓX «∞ÚOÓuÚÂÓ «∞Ú∂ÓOÚiÓ «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚt ≠w ÅÔMÚbÔËÆÓOÚs ¥Ó∫ÚuÍ «_ÓË]‰Ô

082 °ÓOÚCÓWÎ ËÓ¥Ó∫ÚuÍ «∞∏]U≤w √ÓÆÓq] ±sÓ «_ÓË]‰ °‡ 52 °ÓOÚCÓWÎ. √Ó£ÚMÓU¡Ó ≤ÓIÚq «∞Ú∂ÓOÚi ¢ÓJÓº]dÓ‹Ú 71 °ÓOÚCÓWÎ.

≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OÓWÔ ©ÓKÓV •Ód¥nÌ ¥Ôd¥bÔ 005 °ÓOÚCWÌ ?

√ ) √ÓÆÚdÓ√Ô ≤Îh] «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓOÚs «∞ÚLÔMÓUß∂ÓOÚs ∞û§ÓU°ÓW ÓsÚ ØÔqΩ ßÔRÓ«‰Ì.

«∞ÚHdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ £ÓLÓs «∞ÚJÔd]«” ËÓ£ÓLÓs «∞ÚIÓKÓr £LsÔ «∞IKr

£ÓLsÔ «∞ÚIÓKÓr £ÓLÓsÔ «∞ÚJÔd]«”

£ÓLÓsÔ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ «∞ÚLÓ∂ÚKmÔ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ

2 - √î∑U «∞LFDOU‹ «∞LMUß∂W ∞û§U°W s ØqÒ ßR«‰.

Page 245: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

51

262

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi ≠w «∞B^MÚbÔË‚ «∞∏]U≤w?

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi «∞]cÍ §ÓLÓFÓ∑ÚtÔ «∞º]OΩbÓ…Ô?

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi «∞]cÍ ÓdÓÓ∑ÚtÔ ≠w «∞º^u‚?

≥ÓqÚ ¥LÚJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OÓWÔ ©ÓKÓV «∞Ú∫Ód¥n ?

∞HÓö]ÕÌ 6 °ÓIÓdÓ«‹Ì ¢ÔMÚ∑ZÔ ∞ÓtÔ ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ ØÓLΩO]WÎ ±sÓ «∞Ú∫ÓKOV ¥ÔuÓ“Ω´NÓU •ÓºÓVÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

¥ÓbÚ≠ÓlÔ 36 b ∞KÚFÔL]U‰ ËÓ«∞ÚLÓBÓU¥n «_ÔîÚdÓÈ

> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞º^RÓ«‰Ó «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞JÔqÒÚ ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±sÓ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹.

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

«∞JLOÒW °U∞KÒ∑d

«∞JLOÒW «∞L∂OFWÔ«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W ∞∂MÎU

5703

5412

«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W §∂MU

52

08 «∞Lbîu‰ °U∞bÒ

Page 246: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

51

263

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

ØÓLO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÓ∂OFÓWÔ

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÔ∫Óu]∞ÓWÔ ∞Ó∂ÓMÎU

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÔ∫Óu]∞ÓWÔ §Ô∂ÚMÎU

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞Ú∫ÓKOV

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞K]∂Ós

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚπÔ∂Ús

±ÓbÚîÔu‰Ô «∞ÚHÓö]Õ «∞ÚOÓuÚ±wÚΩ

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓbÚ≠ÓFÔtÔ ∞KÚFÔL]U‰ ËÓ«∞ÚLÓBÓU¥n

√ÓîÚ∑ÓUÔ ±sÚ Ø∑ÓU» «∞dΩ¥ÓUOÓU‹ ∞Kº]MÓW «∞dÒ«°FW ±ÓºÓUzqÓ –Ó«‹Ó √ÓßÚµKÓWÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ ØÔqy ±MÒNÓU ≈≤ÚπÓU“Ó ÓLÓKO]WÌ

ËÓ«•bÓ…Ì ËÓ√Ó¢ÓbÓ¸]»Ô ÓKÓv Ó°Új «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ °U_ÓßÚµKÓW «∞ÚLÔIÓb]±ÓW.

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

Page 247: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

61

264

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

¢LKpÔ ßÓKÚLÓv 576 ±KΩOLÎU Ë_ÓîONÓU ≥AÓUÂÌ ±Ó∂ÚKÓmÏ ±ÓU∞wy ¥ÓHÔu‚Ô ±U ¢ÓLÚKJtÔ °‡ 051 ±w.

> √•ºÔVÔ «∞LÚ∂ÚKÓm «∞cÍ ¥LKJt ≥AÓUÂÏ.

√ - √Ø∑V ±JUÊ «∞MÒIU◊ (√Ø∂d √Ë √ÅGd)

- ±∂Km ßKLv ...................................... ±sÚ ±Ó∂ÚKmÌ ≥AÓUÂÌ.

- ±∂Km ≥AÓUÂÌ........................................ ±sÚ ±Ó∂ÚKÓm ßÓKÚLÓv.

- ±Ó∂ÚKÓm ≥AUÂ....................................... ±s «∞Hd‚ °Os «∞L∂KGOs.

» - √ô•kÔ «∞dÒßLOs Ë√ÓlÔ «∞Fö±WÓ (*) ¢∫X «∞LMUßV ∞NcÁ «∞LFDOU‹.

* ..............................* ...................................

´ÔLÔdÔ √°w 24 ßMW Ë≥ÔuÓ ¥HÔu‚ ÔLdÓ √±Ωw °‡ 8 ßMu«‹ .

ØÓrÚ ÔLÔdÔ √±Òw ?

√ - √Ø∑V ±JUÊ «∞MÒIU◊ (ÔLÔd √±Ωw , ÔLÔd √°w)

.................................. √ÅGd ±s ...........................°‡ 8 ßMu«‹.

.................................. √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ...........................°‡ 8 ßMu«‹.

» - √Ø∑V ≠u‚Ó «∞d]ßÚr «∞]cÍ «îÚ∑ÓdÚ¢ÔtÔ «∞FLKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞ÓtÔ.

576 - 051 , 576 + 051

±Ó∂ÚKÓmÔ ßÓKÚLÓv 576±Ó∂ÚKmÔ ≥AÓUÂÌ ?

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

«∞Hd‚Ô °ÓOÚsÓ ±Ó∂ÚKm ßÓKÚLÓv

ËÓ±Ó∂ÚKÓm ≥AÓUÂÌ 051

±Ó∂ÚKÓmÔ

≥AÓUÂÌ ?

«∞Hd‚ °Os ±∂Km ßKÚLÓv

˱∂Km ≥AU 051

±∂Km ßKÚLÓv

576

3 ‡ √î∑U «∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ∞û§U°W s ßR«‰.

Page 248: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

61

265

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

»- √ô•k «∞dÒßLOs Ë√l «∞Fö±W (*) ¢∫X «∞LMUßV ∞NcÁ «∞LFDOU‹

> ..........................................................> ..........................................................

à - √Ø∑ÔV ≠ÓuÚ‚Ó «∞d]ßr «∞ÒcÍ «îÚ∑Ód¢t «∞FLKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓW ∞tÔ.

24 - 8 , 24 + 8

ÆOf ©Ôu‰ «∞D]d¥o «∞dÒ«°DW °ÓOÚs ±MÚe∞MU Ë«∞LbßW 009 Â.

ÆU±X «∞∂Kb¥ÒW °∑F∂ObÁ ≠w £ö£W √¥ÒUÂ,

√≤πe‹ ≠w «∞Ou «_ËÒ‰ ±ºÓU≠ÓWÎ ©u∞NU 592 Â, ≠w «∞OuÚ «∞∏ÒU≤w ±ºU≠W √©u‰ ±s «_Ë∞v

°‡ 54 Â.

√ - √Ø∑V «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞LÔIb]±ÓWÓ ≠w ØqÒ ±d]…Ì ≠w √±UØMNU «∞LMUß∂W ±s «∞dÒßr.

> «∞LºU≠WÔ «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «_ËÒ‰ 592 .

> «∞Hd‚Ô °OsÓ ±ºÓU≠W «∞OuÚ «_ËÒ‰ Ë«∞OuÂ

«∞∏ÒU≤w : 54.

> «∞LºU≠W «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «∞∏ÒU≤w.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞OuÚ±ÓOÚs «_ËÒ∞ÓOÚs.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞ÚOÓuÚÂ «_ËÒ‰

> «∞LºU≠W «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «∞∏ÒU≤w

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞OuÚ±ÓOÚs «_ËÒ∞ÓOÚs.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞ÚOÓuÚÂ «∞∏U∞Y

> ÆOf ©u‰ «∞Dd¥o «∞LF∂b…

> ..........................................................

> ..........................................................

> ..........................................................

´ÔLÔd √°w 24 ßMW´Ld √±Òw ?

«∞Hd‚ °Os Ld √°w

Ë´Ld √±Òw 8 ßMu«‹

´Ld √±Òw ?

«∞Hd‚ °Os Ld √°w

Ë´Ld √±w 8 ßMu«‹

´ÔLÔd √°w

24

>>

>>

>>

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

Page 249: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

61

266

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠ÓuÚ‚Ó ØÔqΩ ÓßÚrÌ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ

¥ÓLÚKpÔ √Ó•ÚLÓbÔ 527 ±w. ¥Ôd¥bÔ ®ÓdÓ«¡Ó ®ÓOÚµÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓOÚs ±ÓsÚ °ÓOÚs ≥ÓcÁ «_Ó®ÚOÓU¡ ∞OÔNÚb¥NLÓU ∞BÓb¥It

°LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob ±OöÓœÁ

√ÔßUbÔ √Ó•ÚLÓbÓ ÓKÓv ±ÓFd≠ÓW :

> £ÓLÓs JÔqΩ ®ÓOÚµÓOÚs ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ ±sÓ «∞Ú∫ÓUôÓ‹ «∞ÚLÔLÚJMÓW

> «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cw ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ

√- QÔ¢r^ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqΩ ÓßÚrÌ

±ÓU £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞Ú∂DÓUÆÓW?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

ÆÓKÓrÔ •∂ÚdÌ

565 ±w

°DUÆW ¢NMµW 582 ±w055 ±w

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

> £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞Ú∂DÓUÆÓW

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw

¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

> ......................................................

Page 250: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

61

267

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

. ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞Ú∂DÓUÆÓW ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W ?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ≈©ÓUÌ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ¢Ó∫ÚXÓ «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw

¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

£ÓLÓsÔ «∞Ú∂DÓUÆÓW ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W

> ......................................................

. ±ÓU £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw

¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

>£LsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W

> ......................................................

Page 251: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

273

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os(§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 2

81

«∞LºQ∞W

1) «∞ºÒMWÔ «∞∏U∞∏ÓWÔ °LÓbÚ¸Óß∑MU ¢ÓCÔrÒÔ 83 Ë∞bΫ Ë64

°M∑ÓU.

< ±U ´ÓbÓœÔ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU∞∏W?

2) «∞ºÒMWÔ «∞∏U∞∏ÓWÔ °LÓbÚ¸Óß∑MU ¢ÓCÔrÒÔ 83 Ë∞bΫ Ë64

°M∑ÓU.

«¸¢IÓv ±MNÔrÚ °U∞∑ÒuÅOÓW 81 ¢KLOcΫ Ë«¸¢IÓv

«üîÓdÔËÊ °UßÚ∑∫IU‚Ì.

< ±U ´ÓbÓœÔ «∞∑Òö±Oc «∞Ld¢ÓIOsÓ °UßÚ∑∫IU‚Ì?

3) ¥∂Km ´ÓbÓœÔ «∞J∑V °LÓJ∑∂ÓW ±b¸ß∑MU 078 Ø∑ÓU°ÎU

±s °OMNU 592 Ø∑U°ÎU °U∞KÒGW «∞Hd≤ºOÒW Ë«_îdÈ

°U∞KÒGW «∞Fd°OÒW.

< ±U ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑ÔV °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW?

«∞LÔFDOÓUÊ «∞LÓDKÔu°UÊ

∞û§U°ÓW ´s «∞ºÔRÓ«‰

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

...................................

2) < ............................

...................................

1) < ............................

...................................

2) < ............................

...................................

«∞LÔFÚDÓv

±ÓFÚKÔuÂÏ

«∞LÔFÚDÓv

±ÓπÚNÔu‰Ï

≥ÓqÚ ¢ÓºÚ∑ÓDOlÔ «ù§U°ÓWÓ

´s «∞º^RÓ«‰?

≤Fr

ô≤Fr

ô≤Fr

ô

2)- √±OÒeÔ °Os ßR«‰Ì –Í ±ÓdÚ•ÓKÓWÌ ËßRÓ«‰Ì –Í ±d•K∑OÚs.

> √ÓÆdÓ√Ô ØqÒ ±ÓºQÓ∞WÌ Ë√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ.

Page 252: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

274

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW «∞Nb·:√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os(§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1

«∞º∂V Ær 2

81

«∞LºQ∞W

4) ¥Ó∂ÚKÔmÔ ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑V °LJ∑∂W ±b¸ß∑MU 078 Ø∑U°ÎU

±s °OMNU 592 Ø∑ÓU°ÓU °U∞KÒGW «∞Hd≤ºOÒW Ë«_îdÈ

°U∞KÒGW «∞Fd°OÒW. ¢∂dÒŸÓ √•bÔ «_Ë∞OÓU¡ «∞OÓuÂÓ °‡ 56

Ø∑ÓU°U °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW.

< ØÓrÚ ÅU¸Ó ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑ÔV °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW

°U∞LÓJ∑∂W?

5) ®ÓdÓ¥ÚXÔ ÆBÒWÎ °‡ 579 ±w ˱πKÒWÎ ≤ÓºOXÔ £ÓLÓMÔNÓU

≠b≠FXÔ 5261 ±w.

< ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞LÓπÓKÒW?

6) ®ÓdÓ¥XÔ ÆBWÎ °‡ 5231 ±w ≠ÓªÓH]iÓ ∞w «∞JÔ∑Ò∂w^

°‡ 562 ±w ≠w £ÓLÓMNU. ØLU «®∑dÓ¥ÚXÔ ±πKÒWÎ ≤ºOXÔ

£ÓLÓMÓNU ≠b≠ÓFÚXÔ ≠w «∞πÔLKW 0191 ±w.

< ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞LÓπÓK]W?

«∞LÔFDOÓUÊ «∞LÓDKÔu°UÊ

∞û§U°ÓW ´s «∞ºÔRÓ«‰

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

2) < ............................

«∞LÔFÚDÓv

±ÓFÚKÔuÂÏ

«∞LÔFÚDÓv

±ÓπÚNÔu‰Ï

≥ÓqÚ ¢ÓºÚ∑ÓDOlÔ «ù§U°ÓWÓ

´s «∞º^RÓ«‰?

≤Fr

ô≤Fr

ô≤Fr

ô

Page 253: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

275

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 91

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 02

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 91

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 02

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•qÒ «∞LºUzq «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) ‡ (d» Ë©dÕ)

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞ªDQ°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í

±d•K∑Os

(d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞πLl Ë«∞Cd»

2) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢FdÒ· «∞L∫DW

«∞CÒLMOÒW ∞ºR«‰ zOºwÒ

3)ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢Hd¥l «∞ºÒR«‰

«∞dÒzOºw Ë«î∑OU «∞FLKOÒU‹ «∞LMUß∂W

Page 254: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

91

276

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 1 :

- ≥cÁ ØLOW «∞eÒ¥X «∞∑w ¢∫BÒKX KONU UzK∑MU ±s ÓBÚd ÅÓU°ÓW «∞eÒ¥∑uÊ.

1) √±OÒeÔ °Os «∞πLl Ë«∞CÒd»

√- √•ºV ØLOÚÒW «∞∂d¢IU‰.

» - √•ºV ØLOÒW «ù§U’.

Ã- √•ºV ØLOÒW «∞Gö‰.

«∞∑Ld¥s 3 - ≥c« §bˉ √bÒÁ ±b¥d ±bß∑MU ≠w °b«¥W «∞ºÒMW «∞bÒ¸«ßOÒW ∞∫ºU» bœ

«∞∑ö±Oc ≠w Øq ßMW.

√Ø∑V ≠w ØqÒ ±dÒ… «∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ∞∫ºU» bœ «∞∑Òö±Oc ≠w «∞ºÒMW «∞LDKu°W

«∞ºUœßW

´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU∞∏W ´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU≤OW ´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «_Ë∞v

«∞ªU±ºW «∞d«°FW «∞∏U∞∏W «∞∏U≤OW «_Ë∞v «∞Iºr

»

Ã

œ

42

52

32

22

52

52

52

52

82

62

52

42

72

72

72

03

82

92

23

23

√•ºV ØLÒOW «∞eÒ¥X «∞∑w ¢∫BÒKX KONU UzK∑MU.

«∞∑Ld¥s 2 - ¢eËÒœ ¢U§d °NcÁ «∞∂CUW:

°d¢IU‰ 52 Øm°d¢IU‰ 52 Øm°d¢IU‰ 52 Øm

≈§U’ 81 Øm≈§U’ 02 Øm≈§U’ 22 Øm

Page 255: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

91

277

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc«∞º]MÓW «∞º]UœßÓW ´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc «∞º]MÓW «∞ÚªÓU±ºÓW ´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc«∞º]MÓW «∞d]«°FÓW

«∞∑Ld¥s 4

∞∫ºÓU» ÓbÓœ √Ó®ÚπÓU «∞K]uÚ“ ≠w •ÓIÚq §ÓbΩÁ ÆÓUÂÓ √Ó•ÚLÓbÔ °U∞ÚFÓLÓKO]W «∞∑]U∞OÓW :

81 * 3 = 45

> .......................................................

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr :

. ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞K]uÚ“ ≠w «∞Ú∫ÓIÚq

. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 1

. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 2

. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 3

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞dÒÎßÚr

. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 1

. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 2

. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 3

. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °NÓcÓ« «∞M^eÚ‰

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó´ÚbÓ«œÓ «∞ÚFÓLÓKO]W «∞]∑w ÆÓU±ÓXÚ °NÓU ßÓKÚLÓv ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr .

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó´ÚbÓ«œÓ «∞ÚFÓLÓKO]W «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU √Ó•ÚLÓbÔ ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr

«∞∑Ld¥s 5

≤ÔeÚ‰Ï °t 3 ©ÓuÓ«°oÓ. ∞∫ºÓU» ÓbÓœ ÔdÓ≠t ÆÓU±ÓXÚ ßÓKÚLÓv °U∞ÚFÓLÓKO]W «∞∑]U∞OÓW :

57 + 08 + 38 = 832

> > >

> .......................................................

> > >

Page 256: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

91

278

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 6

ÆÓU‰Ó ≠Óö]ÕÏ : ò°∫ÓIÚKw 4 ÅÔHÔu·Ì ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞∑^H]UÕ °JÔqΩ ÅÓnæ 51 ®ÓπÓdÓ…Î ËÓÅÓH]UÊ ±sÚ √Ó®ÚπÓU

«ù§]U’ °U_ÓË]‰ 71 ®ÓπÓdÓ…Î ËÓ°U∞∏]U≤w 81 ®ÓπÓdÓ…Î.

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr

> ..............................................................................................................

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì

>´ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞∑^H]UÕ °U∞Ú∫ÓIÚq

...........................................................

>´ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «ù§]U’ °U∞Ú∫ÓIÚq

...........................................................

>´ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU °U∞Ú∫ÓIÚq

...........................................................

> .............................................................

> > > >

> ......................................

> >

Page 257: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

02

279

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

2- √¢FdÒ· «∞L∫DÒW «∞CÒLMOÒW ∞ºR«‰ zOºw –Í ±d•K∑Os

«∞∑Ld¥s 1

¢ÓeÓË]œÓ ¢ÓU§dÏ °‡ 5 ÅÓHÓUz`Ó ±ÓLÚKÔu¡Ó…Ì °e¥X «∞e¥∑uÊ ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 02 ‰ ËÓ°∂dÚ±OqÌ ¥Ó∫ÚuÍ 051‰

±sÓ «∞e]¥ÚX «∞M]∂ÓU¢wΩ.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLΩO]W «∞e]¥ÚX «∞]∑w ¢ÓeÓË]œÓ °NÓU.

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ......................................

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................

√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 2

®ÓUÓ„Ó √Ó•ÚLÓbÔ ≠w ß∂ÓU‚Ì ÓKÓv ±CÚLÓUÌ ©Ôu∞ÔtÔ 052 Â. ÓKÓOÚt √ÓÊÚ ¥ÓIÚDÓl «∞ÚLCÚLÓUÓ 4 ±Ód]«‹Ì ∞ÓJM]tÔ

√Ó•Óf] °uÓ§ÓlÌ ≠w §ÚKt ≠Ó∑ÓuÓÆ]nÓ Ós «∞ÚπÓdÚÍ ÆÓ∂ÚqÓ îÓjΩ «∞ÚuÔÅÔu‰ °‡ 531 Â

- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU √Ó•ÚLÓbÔ.

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..............................................

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................

√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 3

«®Ú∑ÓdÓÈ √Ó°w 4 ØÓdÓ«ßw °‡ 53 œ «∞ÚuÓ«•bÔ ≠ÓªÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ 12 œ ±sÚ £ÓLÓMNÓU «∞ÚπLÚKw].

√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs ®dÓ«¡ «∞ÚJÓdÓ«ßw.

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..............................................

>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................

√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

Page 258: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

02

280

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑Ld¥s 4

ÆÓU‰Ó ØÔ∑Ô∂wy : ò°ÓIOÓXÚ ∞w «∞Ú∂ÓU•ÓWÓ °U∞ÚJÔ∑Ú∂O]W 32 ØÔd]«ßÎU ËÓ≥ÓU √Ó≤Ωw ÆÓbÚ ¢ÓeÓË]œÚ‹Ô «∞ÚOÓurÓ °‡ 5 “ÓÂÌ

±sÚ ≥ÓcÓ« «∞M]uÚŸ ±sÓ «∞ÚJÓd]«ßÓU‹ °JÔqΩ “Ú±ÓWÌ 05 ØÔdÒ«ßÎUå

±ÓU ÓbÓœÔ «∞ÚJÔd]«ßÓU‹ «∞]∑w ÅÓUÓ‹Ú MÚbÓ «∞ÚJÔ∑Ó∂wΩ ?

. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..............................................

. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................

√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 5

≥ÓcÁ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô 3 ≈îÚuÓ…Ì ±sÚ ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU»

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô ≠ÓU©LÓWÓ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô Ó±ÚeÍ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô “Ó¥ÚMÓVÓ

3 ÆBÓhÌ °‡ 548 ±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô

. ∞ÔFÚ∂ÓWÏ ≠JÚd¥]WÏ °‡ 0053 ±w

3 ÆBÓhÌ °‡ 059±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô

(îÓH]iÓ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU

°‡ 091 ±w)

.∞ÔFÚ∂Ó∑ÓUÊ ≠JÚd¥]∑ÓUÊ » 057 2

±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ó

. ÆB]WÎ °‡ 5701 ±w

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ :

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ “Ó¥ÚMÓVÓ ?

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ Ó±ÚeÍ ?

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ≠ÓU©LÓWÓ ?

Page 259: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW02

281

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)«∞ªDQ bœ 1

«∞º∂V bœ 2

» - √Ô§OVÔ Ós «_ÓßÚµKÓW «∞ÚLÓDÚdÔË•ÓW «∞º]U°IÓW.

«∞∑Ld¥s 6

¢ÓeÓË]œÓ ÅÓU•VÔ ±ÓIÚNÎv °‡ 8 ÅÓMÓUœ¥oÓ ±sÚ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓAÚdÔË» «∞ÚGÓU“ÍΩ °JÔqΩ ÅÔMÚbÔË‚Ì 42

ÆÓUÔË¸Ó…Î Ë 6 ÅÓMÓUœ¥oÓ ±ÓsÚ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚbÓ≤wΩ°JÔqΩ ÅÔMÚbÔË‚Ì 21 ÆÓUÔ˸ӅÎ

≥ÓcÓ« ±ÓU «ßÚ∑ÓNÚKÓJÓtÔ •ÓdÓ≠ÓU¡Ô «∞ÚLÓIÚNÓv ©OKÓWÓ ¥ÓuÚÂÌ.

√ - ±ÓU ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓAÚdÔË» «∞ÚGÓU“ÍΩ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW ?

» - ±ÓU ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚb≤wΩ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW ?

«∞∑Ld¥s 7

∞D∂ÓUÓW ±ÓπÓK]WÌ ±ÓbÚ¸ÓßO]WÌ «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ¢ÓöÓ±OcÔ ÆºÚLMÓU 5 Ô“Ó √ÓÓËÚdÓ«‚Ì °ÓOÚCÓU¡Ó °JÔqΩ ËÓ«•bÓ…Ì 084

ËÓ¸ÓÆÓWÎ ËÓ ØÓcÓ∞pÓ 572 ËÓ¸ÓÆÓWÎ ±sÚ “Ú±ÓWÌ ßÓUœßÓWÌ .

. ±ÓU ÓbÓœÔ «_ÓËÚ¸Ó«‚ «∞]∑w ¢ÓDÓK]∂Ó∑ÚNÓU «∞ÚLÓπÓK]WÔ ?

´ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞LAdË» «∞GU“Í«∞ÚLÔºÚ∑ÓNÚKÓJÓW ´ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚb≤wΩ «∞ÚLÔºÚ∑ÓNÚKÓJÓW

94901

Page 260: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

≥MbßW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞ªDQ°Fi «_ß∂U»

«∞ªDQ «_ËÒ‰

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «î∑BU ±ºKp

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒF∂Od s ±uÆl

´Ib… °eËà Ë/ √Ë «∞FJf

1) ô ¥LOÒe «∞L∑FKÒr ∂Os «ô¢ÒπU≥U‹ «_¸°FW Kv «∞AÒ∂JW

2) ô ¥LOÒe «∞L∑FKr «∞ªDu… «∞LFUغW _îdÈ

3) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±b∞u‰ «∞LºKp «∞Lª∑Bd

1) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr √Ë∞u¥ÒW «ô¢ÒπUÁ «_≠IwÒ Kv «ô¢ÒπUÁ

«∞FLuœÍÒ «∞L∑ÒHo KOt

2) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr «∑LUœ IbÁ ±s «∞AÒ∂JW √Åö

∞πLOl «∞LºU∞p.

3) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «ô≤∑IU‰ ±s «∞L∫ºu” √Ë

≤BHt ≈∞v «∞dÒ±e °eËÃ

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 12

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 42

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 52

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 62

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 22

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 32

Page 261: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

12

283

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 1 :

√ÓØÚ∑ÔVÔ ÓKÓv ØÔqΩ îÔDÚuÓ…Ì «ô¢ΩπÓUÁÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞ÓNÓU (¥ÓLOs / ¥ÓºÓU/ √Ó±ÓUÂ / ËÓ¸Ó«¡)

1.1 √±OÒe °Os «ô¢ÒπU≥U‹ «_¸°FW Kv «∞AÒ∂JW

«∞∑Ld¥s 2 :

√Ó¸ÚßÔrÔ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w.

´ÔIÚbÓ…Ô «ô≤ÚDöÓ‚ √»Ãœ≥‡ „

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ 3 ËÓ¸Ó«¡4 ¥LOs 4 √±U 5 ¥ºU 5 ¥LOs 3 √±UÂ

œ

»

Á

„ Ã

Page 262: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

12

284

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 3 :

√Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ °J∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ

«∞∑Ld¥s 4 :

¥ÔGÓUœ¸Ô §ÓLOlÔ √Ó≠ÚdÓ«œ ÓUzKÓW ≈°ÚdÓ«≥OrÓ ±ÓMÚe∞ÓNÔrÚ ≠w «∞B]∂ÓUÕ. ËÓ¥ÓQÚîÔcÔ ØÔqy ±MÚNÔrÚ «ô¢ΩπÓUÁÓ «∞ÚLÔ∂ÓO]sÓ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :

√ - √Ó¸ÚßÔrÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «∞D]d¥oÓ «∞]cÍ ¥ÓºÚKÔJÔtÔ ØÔqy ±MÚNÔrÚ

» - √Ø∑V ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «ßr«∞ÚLÓJÓUÊ «∞]cÍ ¥ÓIÚBbÔÁÔ ØÔqy ±MÚNÔrÚ.

√ »

Ã

«∞LÓºÚ‡KÓpÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚDÓKoÔ ±sÚ √

«∞LÓºÚ‡KÓpÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚDÓKoÔ ±sÚ Ã

«∞LÓºÚ‡KÓpÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚDÓKoÔ ±sÚ »

«_Ó»Ô «∞A]dØÓWÔ

«_ÂÒ «∞ÚLBÓ∫]WÔ

´ÓLÓdÔ «∞ÚLÓFÚNÓbÔ

±Ô∫ÓL]bÏ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ

≈°ÚdÓ«≥OrÔ «∞d]ËÚÓWÔ

«ô¢ΩπÓUÁÔ«∞ÚLÓºÚKÓpÔ

«∞LMe‰

Page 263: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

22

285

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

1.2 √±OÒe «∞ªDu«‹ «∞L∑FUغW ±s Od≥U.

«∞∑ÒLd¥s 1

√Ó¸ÚßÔrÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì îÓDÚuÓ…Î ±ÔFÓUغÓWÎ «≤ÚDöÓÆÎU ±sÚ ≤ÓHÚf «∞ÚFÔIÚbÓ….

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ ÓsÚ ØÔqΩ îÔDÚuÓ¢ÓOÚs ±Ô∑ÓFÓUغÓ∑ÓOÚs ËÓ√Ô•ODÔNÔLÓU °ªÓjæ ±ÔGÚKÓoÌ.

«∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞ÚLÔIÓb]±ÓWÔ«∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô

» - √Ó¢ÓªÓK]v ÓsÚ ØÔqΩ îÔDÚuÓ¢ÓOÚs ±Ô∑ÓFÓUغÓ∑ÓOÚs ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ îÔDÔuÓ«‹ «∞ÚLÓºÚKÓp «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÓ.

à - ≥ÓqÚ ¢Ó∑ÓCÓL]sÔ «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô îÔDÔuÓ«‹Ì ±Ô∑ÓFÓUغÓWÎ ?

≤Fr ô

Page 264: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

22

286

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑ÒLd¥s 3

√ - √ÔôÓ•kÔ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU∞pÓ «∞∏]öÓ£ÓWÓ.

» - √Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ °J∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ.

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ «_ÓÅÚKw^ «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞ÚπÓb¥bÔ

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞ÚLÔMÚDÓKoÔ ±sÚ √

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞ÚLÔMÚDÓKoÔ ±sÚ »

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞ÚLÔMÚDÓKoÔ ±sÚ Ã

à - √Ó®ÚDÔVÔ ØÔq] îÔDÚuÓ¢ÓOÚs ±Ô∑ÓFÓUغÓ∑ÓOÚs °U∞K]uÚÊ «_ÓîÚCÓd.

œ >√Ô´Ó∂ΩdÔ Ós «∞ÚLÓºÚKÓp «∞ÚπÓb¥b ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

> √Ó¸ÚßÔrÔ ØÔq] ±ÓºÚKÓpÌ §Ób¥bÌ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW °U∞K]uÚÊ «_ÓîÚCÓd.

≥Ó‡ - √ÔôÓ•kÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚLÓºÚKÓpÓ «_ÓÅÚKw] ËÓ«∞ÚLÓºÚKÓpÓ «∞ÚπÓb¥bÓ.

≥ÓqÚ ∞ÓNÔLÓU ≤ÓHÚfÔ ÔIÚbÓ… «∞ÚuÔÅÔu‰ ?

≤Fr ô

Ë - √Ô¢r^ °LÓU ¥ÔMÓUßOVÔ :

≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU∞pÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô ......................................

»

Ã

Page 265: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

32

287

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

1.3 √œ„ ±b∞u‰ «∞LºKp «∞Lª∑Bd.

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ ÓsÚ ØÔqΩ îÔDÚuÓ¢ÓOÚs ±Ô∑ÓFÓUغÓ∑ÓOÚs ËÓ√Ó®ÚDÔ∂ÔNÔLÓU.

«∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞ÚLÔIÓb]±ÓWÔ«∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÓ ±sÚ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ∞ÓNÓU ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

à - ≥ÓqÚ ¢Ó∑ÓCÓL]sÔ ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ §Ób¥bÓ…Ì îÔDÔuÓ«‹Ì ±Ô∑ÓFÓUغÓWÎ ?

≤Fr ô

œ - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

> ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU∞pÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô ôÓ ¢Ó∑ÓCÓL]sÔ îÔDÔuÓ«‹Ì ...................................................

≠ÓNÚwÓ ±ÓºÓU∞pÔ ........................................

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √ÔôÓ•kÔ ØÔq] ±ÓºÚKÓpÌ £Ôr] √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ±ÔªÚ∑ÓBÓdÏ ¨ÓOÚdÔ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÌ«∞∑]FÚKOqÔ

Page 266: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW32

288

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW«∞ªDQ bœ 1

«∞º∂V bœ 3

» - √ÓîÚ∑ÓBdÔ ØÔq] ±ÓºÚKÓpÌ ¥ÔLÚJMÔMw «îÚ∑BÓUÔÁÔ.

à - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

> «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞]cÍ °t îÔDÔuÓ«‹Ï .................≥ÔuÓ ±ÓºÚKÓpÏ .............................

> «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «∞]cÍ ôÓ ¥Ó∑ÓCÓL]sÔ îÔDÔuÓ«‹Ì ............................ ≥ÔuÓ ±ÓºÚKÓpÏ .............................

«∞∑ÒLd¥s 3

≥ÓcÁ £ÓöÓ£ÓWÔ ±ÓºÓU∞pÓ ¢ÓdÚ°jÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe‰ «∞A]OÚa ÅÓU∞`Ì ËÓ´OÓUœÓ… «∞D]∂OV.

√ - √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv «îÚ∑OÓU «∞ÚLÓºÚKÓp «∞ÚLÔªÚ∑ÓBÓd. √Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ.

> «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «_Ó“Ú¸Ó‚Ô

> «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «_Ó•ÚLÓdÔ

> «∞ÚLÓºÚKÓpÔ «_ÓîÚCÓdÔ

_Ó≤]tÔ ........................................................................................................

» - √Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ØÔqΩ ±ÓºÚKÓpÌ ÓOÚd ±ÔªÚ∑ÓBÓdÌ °J∑ÓU°ÓWÌ ßÓNÚLO]WÌ ËÓ√ÓîÚ∑ÓBdÔÁÔ

> .................................................................................................................

> ................................................................................................................

±Me‰ «∞AÒOa

´OUœ… «∞DÒ∂OV

Page 267: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

289

à - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

«∞ÚLÓºÚKÓpÔ «_ÓÅÚKw^ «_Ó“Ú¸Ó‚Ô«_ÓîÚCÓdÔ«_Ó•ÚLÓdÔ

´ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«¢t > >>

´ÓbÓœÔ îÔDÔuÓ«‹ «∞ÚLÓºÚKÓp «∞ÚLÔªÚ∑ÓBÓd >>>

œ - √Ô¢r^ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

> «∞ÚLÓºÓU∞pÔ «∞ÚLÔªÚ∑ÓBÓdÓ…Ô Ë«∞ÚLÔ∑ÓJÓU≠µÓWÔ ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÓbÓœ...................................

«∞∑ÒLd¥s 4

∞OÓQÚ¢wÓ •ÓU”Ô «∞ÚLÓdÚ±Óv °U∞ÚJÔdÓ… ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ±sÚ îÓUà «∞ÚLÓKÚFV ËÓ¥ÓCÓFÓNÓU ≠w ≤ÔIÚDÓW («∞ºΩ∑]W √Ó±Ú∑ÓUÌ)

¥ÓºÚKÓpÔ ±ÓºÚKÓJÎU ÓOÚdÓ ±ÔªÚ∑ÓBÓdÌ ±∏ÚKÓLÓU ≥ÔuÓ ±Ô∂ÓO]sÏ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW. ∞cÓ∞pÓ √Ó≤ÚcÓ¸ÓÁÔ «∞Ú∫ÓJÔrÔ.

- √ÓîÚ∑ÓBdÔ ØÔq] ±ÓºÚKÓpÌ ËÓ√ÚßÔLÔtÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW °U∞K]uÚÊ «_Ó“Ú¸Ó‚

» - îÓdÓ§ÓXÚ «∞ÚJÔdÓ…Ô ±sÓ «∞ÚLÓKÚFÓV ≠w ±Ód]…Ì Ó«°FÓWÌ («∞ÚFÔIÚbÓ…Ô «∞]∑w °NÓU «∞ÚJÔdÓ…Ô ) ≠ÓQÓ¢Óv °NÓU «∞Ú∫ÓU”Ô

ßÓU∞JÎU ±ÓºÚKÓJÎU ±ÔªÚ∑ÓBÓdΫ.

> √Ó¸ÚßÔrÔ ≥ÓcÓ« «∞LÓºÚKÓpÓ . °IÓKÓr «∞d]ÅÓU’.

32«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

≤IDW 6 √±∑U

«∞Ld±v

Page 268: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

290

42«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

2.1 √œ„ √Ë∞u¥ÒW «ô¢ÒπUÁ «_≠IwÒ Kv «ô¢ÒπUÁ «∞FLuœÍÒ Mb «∞∑F∂Od s ±uÆl Ib….

«∞∑ÒLd¥s 1

- «∞FIÚbÓ…Ô "√" √ÓÅÚqÏ ∞πÓLOl «∞ÚLÓºÓU∞p ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW.

√ >√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔq] ±Ód]…Ì «∞e]ËÚÃÓ «∞]cÍ ¥Ô∫ÓbΩœÔ ±ÓuÚÆlÓ ØÔq] ÔIÚbÓ…Ì ±sÓ «∞ÚFÔIÓb «∞∑]U∞OÓW ±Ô∂Ú∑Ób¡Î« ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì

°Uô¢ÒπÓUÁ «_Ô≠ÔIwΩ.

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô”’Ê„Ÿ

±ÓuÚÆFÔNÓU ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW

» - √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «∞ÚFÔIÓbÓ «∞∑]U∞OÓWÓ

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô ‚Ȉ œ

±ÓuÚÆFÔNÓU ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW(1 , 2)(2 , 2)(5 , 3)(1 , 2)(5 , 2)

à - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw :

*_Ô´ÓOΩsÓ ±ÓuÚÆlÓ ÔIÚbÓ…Ì ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW √Ó°ÚbÓ√Ô °Uô¢ΩπÓUÁ........................ £Ôr] «ô¢ΩπÓUÁ .......................

Ê

Ÿ

Page 269: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

291

42«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

«∞∑ÒLd¥s 2

©ÔKVÓ ±sÚ ßÓU±w ¢ÓFÚOOsÓ ±ÓuÚÆl ØÔqΩ ÔIÚbÓ…Ì ±sÓ «∞ÚFÔIÓb «∞ÚLÔ∫Ób]œÓ… ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv «∞ÚFÔIÚbÓ… "Â"

≠ÓJÓU≤ÓXÚ «∞M]∑ÓUzZÔ «∞]∑w ¢ÓuÓÅ]qÓ ≈∞ÓOÚNÓU îÓU©µÓWÎ ±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOΩMÔtÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ô :

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô ‚„”à ≥‡

±ÓuÚÆFÔNÓU °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv "Â"(1 ,5 )(2 , 3 )(3 , 1 )(2 , 4 )(2 , 3 )

≈ÅÚöÓÕÔ «∞ÚªÓDÓS

√ - ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚªÓDÓQÔ «∞]cÍ «Ú¢ÓJÓ∂ÓtÔ ßÓU±w ?

*..................................................................................................................

» - √ÔÅÚK`Ô °U∞K]uÚÊ «_ÓîÚCÓd ØÔq] îÓDÓSÌ ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

à - √ÔÆÓbΩÂÔ ≤ÓBO∫ÓWÎ ∞ºÓU±w •Ó∑]v ôÓ ¥ÓFÔuœÓ ±Ód]…Î √ÔîÚdÓÈ ≈∞Óv ≤ÓHÚf «∞ÚªÓDÓS.

*..................................................................................................................

Ã

Â

≥‡ ”

>

Page 270: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

292

42«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

«∞∑ÒLd¥s 3

≤ÓeÓ‰Ó ≈°ÚdÓ«≥OrÔ ÅÔ∫Ú∂ÓWÓ √Ô±Ωt ËÓ√Ó°Ot ±sÓ «∞Ú∫ÓU≠KÓW ËÓ«≠Ú∑ÓdÓÆÔu«.

ÆÓBÓbÓ ØÔqy ±MÚNÔrÚ √Ó•ÓbÓ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓuÓ«Æl :

«∞A]ªÚhÔ«_Ó»Ô «_ÓÂ^≈°ÚdÓ«≥OrÔ

«∞ÚLÓuÚÆlÔ ±ÔRÓß]ºÓWÏÅMÓUO]WϱBÓ∫]WÏ«∞ÚJÔKΩO]WÔ

√ÓØÚ∑ÔVÔ ÔMÚuÓ«ÊÓ «∞ÚLÓuÚÆl «∞]cÍ ÆÓBÓbÓÁÔ ØÔqy ±MÚNÔrÚ °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±Ó∫ÓD]W «∞Ú∫ÓU≠öÓ‹.

«∞A]ªÚhÔ«_Ó»Ô «_ÔÂ^≈°ÚdÓ«≥OrÔ

´ÔMÚuÓ«ÊÔ «∞ÚLÓuÚÆl

«∞]cÍ ÆÓBÓbÓÁÔ

±ÓºÚπbÏ

«∞ÚLÔRÓß]ºÓWÔ

«∞BΩMÓUO]WÔ

«∞ÚJÔKΩO]WÔ

±ÓGÓU“Ó…Ï ØÔ∂ÚdÓÈ

±Ó∫ÓD]WÔ «∞Ú∫ÓU≠öÓ‹

±ÓbÚ¸ÓßÓWϱÓIÒNÎv

«∞ÚLBÓ∫]WÔ ±ÓDÚFÓrÏ

«∞LÓIÚBÔuœÔ

Page 271: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

293

52«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 2

2.2 - √∑Lb Ib… √Åö ∞πLOl «∞LºU∞p ∞∑FOOs Ib… Kv «∞AÒ∂JW.

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «∞ÚFÔIÚbÓ…Ó «∞]∑w ÔMÚuÓ«≤ÔNÓU (4 , 2 )

±ÔFÚ∑Ó∂dΫ «∞ÚFÔIÚbÓ…Ó "√" √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p.

» - √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW «∞ÚFÔIÚbÓ…Ó «∞]∑w ÔMÚuÓ«≤ÓNÓU (4 , 2)

±ÔFÚ∑Ó∂dΫ «∞ÚFÔIÚbÓ…Ó "»" √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p.

> ≥ÓqÚ ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ °MÓHÚf «∞ÚFÔMÚuÓ«Ê (4 , 2 ) ÓKÓv≤ÓHÚf«∞ÚFÔIÚbÓ… ?

≤ÓFÓrÚ ôÓ

> √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w : ............................................................................................

à - √Ô´ObÔ ≤ÓHÚfÓ «∞ÚFÓLÓq ±ÔFÚ∑Ó∂dΫ "Ã" √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl «∞LÓºÓU∞p.

> √ÔôÓ•kÔ ËÓ√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ :

_Ô´ÓOΩsÓ ±ÓuÚÆFÎU ±Ô∫Ób]œÎ« ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW √Ó´Ú∑ÓLbÔ œÓ«zLÎU

´ÔIÚbÓ…Î √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl .....................

»

Ã

Page 272: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

294

52«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 2

«∞∑ÒLd¥s 2

≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ów^ «∞]cÍ ¢ÓºÚJÔMÔtÔ ¥rÔ :

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ÓMÓUË¥sÓ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓuÓ«Æl °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ¥rÓ

«∞ÚLÓuÚÆlÔ«∞ÚLÓGÓU“Ó…Ô«∞º^u‚Ô «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ

´ÔMÚuÓ«≤ÔtÔ °U∞MΩºÚ∂ÓW

≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ¥rÓ

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ÓMÓUË¥sÓ ≤ÓHÚf «∞ÚLÓuÓ«Æl °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ßÓKÚLÓv

«∞ÚLÓuÚÆlÔ«∞ÚLÓGÓU“Ó…Ô«∞º^u‚Ô «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ

´ÔMÚuÓ«≤ÔtÔ °U∞MΩºÚ∂ÓW

≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ßÓKÚLÓv

à - √ÔôÓ•kÔ ÔMÚuÓ«ÊÓ ØÔqΩ ±ÓuÚÆlÌ ≠w «∞Ú∫ÓU∞Ó∑ÓOÚs (√) Ë (») £Ôr] √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«».

> ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓv ≤ÓHÚf ÓMÓUË¥s «∞ÚLÓuÓ«Æl ≠w «∞‡Ú∫ÓU∞Ó∑ÓOÚs (√) Ë (»)

> ∞ÓrÚ √Ó¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv ≤ÓHÚf ÓMÓUË¥s «∞ÚLÓuÓ«Æl ≠w «∞‡Ú∫ÓU∞Ó∑ÓOÚs (√) Ë (»)

œ - √Ô¢r^ ≥ÓcÓ« «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

_Ô•ÓbΩœÓ ±ÓuÚÆlÓ ÓIÚbÓ…Ì ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW √Ó´Ú∑ÓLbÔ ......................

ËÓ«•bÓ…Î √ÓÅÚöÎ ∞πÓLOl ...............................................

±GU“…

±ºπb

ËW

√©HU‰

±Me‰ ¥r

±Me‰Ô ßÓKÚLÓv

«∞LbßW ßu‚

Page 273: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

295

52«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 2

«∞∑ÒLd¥s 3

> √Ó¸ÚßÔrÔ ®Ó∂ÓJÓWÎ ÓKÓv ØÔd]«ßw

> √Ô´ÓOΩsÔ «∞ÚFÔIÓbÓ «∞∑]U∞OÓWÓ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW :

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô√»Ã

´ÔMÚuÓ«≤ÔNÓU (3 , 2 )(3 , 3 )(4 , 4 )

√ - ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ ¥ÓMÚIÔBÔNÓU ±ÔFÚDÎv. ±ÓU ≥ÔuÓ ?

> .............................................................................

» - √Ô¢r^ ≥ÓcÓ« «∞ÚLÔFÚDÓv ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ∞ÓtÔ £Ôr] √ÓÆÔuÂÔ °Uù≤ÚπÓU“.

«∞∑ÒLd¥s 4

≥ÓcÓ« ¢ÓBÚLOrÏ ∞IºÚLMÓU :

ËÓÆÓnÓ «∞ÚLÔFÓKΩrÔ ≠w °bÓ«¥ÓW •B]W "«∞ÚNÓbÚÍ «∞ÚIÔdÚ¬≤w" ËÓ«ßÚ∑ÓπÚuÓ»Ó 5 ¢ÓöÓ±OcÓ

> √Ô¢r^ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

«∞∑ΩKÚLOcÔ(…Ô) «∞LÔºÚ∑ÓπÚuÓ»Ô(‡WÔ) U ............ßU±OW ............ ßÓKÚLÓv

±ÓuÚÆFÔt (≥ÓU)

°U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv «∞ÚLÔFÓKΩr(5 , 1 )(4 , 2 )

ßKLv U ¸«±w “¥MV ´UzAW

±∫Luœ

±eÍ

≤e« ≠∑∫w

ßU±OW •∂OV ≤πU… ±∫LÒb

≠U©LW

√•Lb ¸¥rßKOr •ºs

≤πOV´e¥e…

«∞LFKÒr

Page 274: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

62

296

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 3

2. 3 √Ó∂ÒdÓsÚ ±ÓuÚÆÓl ÔIÚbÓ…Ì ÓKv «∞A]∂ÓJÓW °eÓËÚÃ

«∞∑ÒLd¥s 1

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô √ÓÅÚqÏ ∞πÓLOl «∞ÚLÓºÓU∞p ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW.

√ . √ - √Ô´ÓLΩdÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó ßÓDÚdΫ ßÓDÚdΫ ËÓ√Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚFÔIÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ.

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô ±ÓuÚÆFÔNÓU ÓbÓœÔ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ √Ô≠ÔIOÒÎU «ô¢ÒπÓUÁÔ´ÓbÓœÔ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ ÓLÔuœ¥ÒÎU «ô¢ΩπÓUÁÔ

1 √ (2 , 3 )

2 » (3 , 3 )

3 Ã (3 , 1 )

4 œ (5 , 3 )

5 ≥‡ (4 , 3 )

6 Ê (4 , 2 )

» . √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

*_Ô´ÓOΩsÓ ÔIÚbÓ…Î ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW √Ó¢ÓMÓI]qÔ :

1 - ................................................ •ÓºÓVÓ «∞ÚFÓbÓœ ±sÓ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹

2 - ................................................ •ÓºÓVÓ «∞ÚFÓbÓœ ±sÓ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹

Â

Page 275: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

62

297

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 3

«∞∑ÒLd¥s 2

«∞ÚFÔIÚbÓ…Ô "≥‡" √ÓÅÚqÏ ∞πÓLOl «∞ÚLÓºÓU∞p ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞A]∂ÓJÓW.

√ . √Ô´ÓLΩdÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w ßÓDÚdΫ ßÓDÚdΫ.

«∞ÚFÔIÚbÓ… ÓbÓœÓ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ √Ô≠ÔIOÒÎU «ô¢ΩπÓUÁ «∞d]±ÚeÔ ÓbÓœÔ «∞ÚªÔDÔuÓ«‹ ÓLÔuœ¥ÒÎU «ô¢ΩπÓUÁÔ «∞d]±ÚeÔ ±ÓuÚÆlÔ «∞FÔIÚbÓ…

» 4 ¥ÓLOs 4 2 √±U 2 (4 ,2 )

Ê

Ã

œ

» - √Ô¢r^ «ùßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞wÓ :

*√Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ±ÓuÚÆl ÔIÚbÓ…Ì ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW °eËÚÃÌ ¥Ó∑ÓJÓu]ÊÔ ±sÚ :

1 - ÓbÓœ «∞ªÔDÔu«‹ ËÓ.......................... √Ô≠ÔIOÒÎU

2 - ÓbÓœ ...................ËÓ «¢ΩπÓU≥NU. ÓLÔuœ¥ÒÎU

» Ê

œ

≥‡

„ Ã

Page 276: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p «∞Lª∑Bd… ˱uÆl Ib… Kv «∞AÒ∂JW

62

298

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 3

«∞∑ÒLd¥s 3

≥ÓcÓ« •Ówy §Ób¥bÏ ¢ÓºÚJÔMÔtÔ ¥rÔ.

ßÓ∑ÓJÔuÊÔ °ÓFÚbÓ √Ó¥]UÂÌ ≠w «∞Ú∫ÓwΩ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓdÓ«≠oÔ «_ÔîÚdÓÈ :

«∞ÚLÓdÓ«≠oÔ «∞ÚπÓb¥bÓ…Ô©Ó∂OVÏÅÓOÚbÓ∞O]WϧÓe]«Ï œÓ§]UÃÏ

±ÓuÓ«ÆFÔNÓU °U∞MΩºÚ∂ÓW(8 ,2 ) (7 ,1 ) (9 ,1 ) (2 ,5 )

≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ¥rÓ

√ - √¢ÔrÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

«∞Ld«≠oÔ «∞Lu§uœÓ…Ô

•ÓU∞O]U °U∞∫ÓwΩ

«∞LbÚßW«∞dÒËW«∞LINÓv«∞LGÓU“Ó…Ô«∞ÚªÓC]UÔ

±Óu«ÆFÔNÓU °U∞MΩºÚ∂ÓW

≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ¥rÔ

» - √Ô´ÓOΩsÔ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW ±ÓuÓ«ÆlÓ «∞ÚLÓdÓ«≠o «∞ÚπÓb¥bÓ… °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv ±ÓMÚe‰ ¥rÓ.

±ÓbÚ¸ÓßÓWÏ

±ÓIÚNÓv

¸ÓËÚÓWÏ

±ÓMÚe‰Ô ¥rÓ

±ÓGÓU“Ó…ÏîÓC]UÏ

Page 277: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞ªDQ

«∞ªDQ «_ËÒ‰

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

Ë/ √Ë Ø∑U°∑NU

«∞ªDQ «∞Ò∏U≤w

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ¥ª∑KHUÊ

≠w bœ «üô·

«∞ªDQ «∞∏ÒU∞Y

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ∞NLU ≤Hf

´bœ «üô·

«∞ªDQ «∞dÒ«°l

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ ±MNLU

–Ë 5 √ÆUÂ

- ¥ª∑KHUÊ ≠w bœ «üô·

- ¥A∑dØUÊ ≠w bœ «üô·

°Fi «_ß∂U»

1) b «∑LUœ «∞L∑FKÒr Ø∑U°W «∞Fbœ ËÆd«¡¢t

•ºV Ë•b«‹ «üô· £rÒ «∞u•b«‹ «∞∂ºODW

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 72

2) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv «∞dÒ°j °Os «∞LMe∞W

¨Od «∞LMDuÆW Ë«∞BÒHd

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 82

1) ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W «∞Fbœ¥s Kv

±IU≤W bœ «üô· ≠w ØqÒ bœ.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 92

1) ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ±IU≤W °UÆOÓwÚ «∞ÚFÓbÓœ¥Ús

«_ÎÅGd ±s 0001.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 03

1) ô ¥L∑Kp «∞L∑FKÒr ±MNπOÒW ±IU≤W bœ¥s

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 92

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 03

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•ºU» «∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

299

Page 278: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

300

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW

1.1 √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 5 √ÆU Ë√Æd√≥U •ºV «∞uÓ•ÓbÓ«‹

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ô∞ÓuΩÊÔ √Ó¸ÚÆÓUÂÓ ËÓ•ÓbÓ«‹ «üôÓ· °U_Ó•ÚLÓd

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ îÓUÃÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ¢ÓUØÎU ≠ÓdÓ«ÎU °ÓOÚsÓ ËÓ•ÓbÓ«‹ «üôÓ· ËÓ«∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞Ú∂ÓºODÓW

¬ Ÿ ±‡ ¬.¬ Ÿ.¬

8 0 4 5 7 ...............

0 7 5 0 3 ...............

7 4 0 6 4 ...............

1 0 3 1 5 ...............

«∞∑ÒLd¥s 2

≠w ØÔqΩ ÆÓUzLÓWÌ ØÓ∑ÓVÓ «∞∑ÒöÓ±OcÔ ≤ÓHÚfÓ «∞ÚFÓbÓœ °DÔdÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ.

√- √Ô∞ÓuΩÊÔ ≠w ØÔqΩ ÆÓUzLÓWÌ «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ «∞]∑w ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ ÆdÓ«¡Ó… «∞ÚFÓbÓœ °OÔºÚdÌ

5 6 87 2 7060 4 307 56 8 0 0 0 6

6587 2 70 60 4 30 756 800 06

5 6 8 7 2 706 04 30756 8 0006

568 72 7060 4 307 5 6 8000 6

». √Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ

¬ Ÿ ±‡ ¬.¬ Ÿ.¬

5 8 0 6 1 ...............

8 0 7 3 2 ...............

5 0 6 0 3 ...............

7 0 0 5 7 ...............

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

72

123

Page 279: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

301

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

72

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ô´ObÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì Ø∑ÓU°ÓWÓ «∞ÚFÓbÓœ °DÓd¥IÓWÌ ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ ÆdÓ«¡Ó¢t °OÔºÚdÌ.

6 0 7 5 1 0 8 5 9 1 4 0 6 9 2 6 5 7 4 3 8 0 8 5 6

5 7 0 0 3 6 0 8 7 4 0 0 8 5 6 4 8 0 0 5 6 4 7 1 6

«∞∑ÒLd¥s 4

√ - √ÓÆÚdÓ√Ô «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ «∞Ú∫ÓdÚ≠O]WÓ ∞KÚFÓbÓœ ËÓ√Ó≠ÚBqÔ °ªÓjΩ ( ) °ÓOÚsÓ ËÓ•ÓbÓ«‹ ¬ôÓ≠t ËÓËÓ•ÓbÓ«¢t «∞Ú∂ÓºODÓW.

< «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞Ú∫ÓdÚ≠O]WÔ < «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÔ «∞d]ÆÚLO]WÔ

îÓLÚºÓWÓ ÓAÓdÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓîÓLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÏ ËÓß∑^uÊÓ > > > > >

ß∑]WÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFÓWÓ ÓAÓdÓ

¢ºÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓß∑^LÓUzÓWÌ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

£ÓLÓU≤OÓWÏ ËÓîÓLÚºÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓ¢ºÚFÓWÏ

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ÓÆÚLOÒÎU ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ∞ÓtÔ.

«∞∑ÒLd¥s 5

√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚFÓbÓœÓ ÓÆÚLOÒÎU √ÓËÚ •ÓdÚ≠OÒÎU.

£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔLÓUzÓWÌ ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓîÓLÚºÔuÊÓ

îÓLÚºÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓß∑]WÓ ÓAÓdÓ

846 03

ß∑]WÏ ËÓß∑^uÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ±UzÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ

080 64

Page 280: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

302

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

82

1 . 2 - √°j öÆÓWÎ °Os «∞LMe∞W Od «∞LMDuÆW Ë«∞BÒHd

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √ÓÆÚdÓ√Ô ØÔq] ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÓlÔ ÅHÚdΫ (0) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ ∞ÓrÚ √ÓÎ≤ÚDIÚNÓU

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ îÓUÃÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

ßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓß∑^LÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÓ ÓAÓdÓ

£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

ß∑]WÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓîÓLÚºÔuÊÓ

√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ£ÓLÓU≤OÓWÏ

îÓLÚºÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ±ÓUzÓWÏ ËÓîÓLÚºÓWÏ

£ÓLÓU≤ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓ¢ºÚFÔuÊÓ

à - √ÔôÓ•kÔ ËÓ√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ

«∞ÚLÓMÚe∞ÓWÔ «∞]∑w ôÓ √Ó≤ÚDIÔNÓU..................................................

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ó¸Ú°jÔ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ ÓÆÚLO]WÌ °U∞ÚJ∑ÓU°ÓW «∞Ú∫ÓdÚ≠O]W «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW ∞ÓNÓU.

£ÓöÓ£ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFÔLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÏ

£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓîÓLÚºÓWÏ

ßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓîÓLÚºÔLÓUzWÌ

£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËîLºLUzW

£ÓöÓ£ÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓîÓLÚºÔuÊÓ

£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎU ËÓîÓLÚºÔuÊÓ

750 03

500 73

005 37

050 37

507 03

500 37

¬ Ÿ ±‡ ¬¬ Ÿ ¬

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Page 281: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞∑ÒLd¥s 3 :

√Ô¢r^ «∞M]UÆhÓ ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ

«∞ÚFÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU ËÓ•ÓdÚ≠OÒÎU «∞ÚFÓbÓœÔ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞ÚFÓbÓœÔ ÓKÓv «∞ÚLFÚbÓ«œ

306 03

< .....................................................

< ß∑]WÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ √Ó∞ÚHÎUËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

< .....................................................

< .....................................................

080 06

< .....................................................

1

2

3

4

5

¬ Ÿ ±‡ ¬. ¬ Ÿ.¬

¬ Ÿ ±‡ ¬. ¬ Ÿ.¬

¬ Ÿ ±‡ ¬. ¬ Ÿ.¬

9 0 0 9 2

¬ Ÿ ±‡ ¬. ¬ Ÿ.¬

¬ Ÿ ±‡ ¬. ¬ Ÿ.¬

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

303

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

82

Page 282: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

304

«∞∑ÒLd¥s 4

√Ô≠ÓJΩpÔ «∞ÚFÓbÓœÓ ≈∞Óv ÅOGÓ∑t «∞ÚIÓU≤Ôu≤O]W √ÓËÚ √Ô¸ÓØΩ∂ÔtÔ «≤ÚDöÓÆÎU ±MÚNÓU .

060 41 = >+ >+ >

......... = 000 02 + 006 + 07

500 43 = >+ >+ >

360 04 = .................................

......... = 000 05 + 000 7 + 3

......... = 000 03 + 000 5 + 06

«∞∑ÒLd¥s 5

√ - √Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ √Ó∞ÚnÌ ØÓU±KÓWÌ ±ÔLÚJMÓWÌ.

>580 62 = ................................. >908 03 = .................................

>706 54 = ................................. >570 55 = .................................

>400 06 = ................................. >090 17 = .................................

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód…ÌÌ

>000 03 + 97 = ......................... >908 03 + 08 = ........................

>000 24 + 8 = ......................... >000 04 + 06 = ........................

>000 03 + 301 = ........................ >000 06 + 9 = .........................

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

82

Page 283: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

305

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

92

2.1 √∑Lb ÓbÓœ «üôÓ· ≠w «∞ÚLÔIÓUÓ≤ÓW °ÓOÚsÓ ÓbӜӥÚs ¥ÓªÚ∑ÓKHÓUÊ ≠Ot.

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ô•OjÔ ÓbÓœÓ «üôÓ· ≠w ØÔqΩ ÓbÓœÌ °bÓ«zdÓ…Ì.

084 73 , 570 61 , 806 04 , 060 56 , 586 82

» - ±ÓU ≥wÓ «∞ÚªÓUÅO]WÔ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓØÓWÔ °ÓOÚsÓ ≥ÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œ ?

< √Ó´ÚbÓ«œÏ –Ó«‹Ô ................... ËÓ¢ÓªÚ∑ÓKnÔ ≠w ...................................

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ 5 √Ó´ÚbÓ«œÌ ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ «∞ÚªÓUÅΩO]∑ÓOÚs «∞º]U°IÓ∑ÓOÚs

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ √Ó∞ÚnÌ ØÓU±KÓWÌ ±ÔLÚJMÓWÌ.

084 73 = .......... + .......... 596 92 = .......... + ..........

560 05 = .......... + .......... 900 07 = .......... + ..........

703 14 = .......... + .......... 560 56 = .......... + ..........

506 08 = .......... + .......... 555 55 = .......... + ..........

» - ±ÓU ≥wÓ «∞ÚªÓUÅΩO]WÔ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓØÓWÔ °ÓOÚsÓ ≥ÓcÁ «_ÓÚbÓ«œ ?

<...........................................................................................................

Page 284: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

306

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

92

«∞∑ÒLd¥s 3

√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ <√Ë >°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

000 61 >000 81 _ÊÒ : 000 81 = 000 61 + ..............

000 12 >000 81 _ÊÒ : 000 12 = .......... + 000 3

000 92 >000 22 _ÊÒ : 000 81 = .......... + .............

000 03 >000 54 _ÊÒ : 000 81 = .......... + .............

000 65 >000 63 _ÊÒ : 000 81 = .......... + .............

000 36 >000 57 _ÊÒ : 000 81 = .......... + .............

«∞∑ÒLd¥s 4

√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

000 3 2 > 000 >2 000 > 4 <000 6 4

000 2 ><000 3 1 000 9 7 > 000 8 >

000 5 6 > 000 3 >000 5 ><000 7 7

» - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ

000 5 2 <000 >2 000 9 >> 000 0 5

000 7 >> 000 6 3 000 5 6 <000 3 >

000 3 4 <000 5 >000 > 7 > 000 8 7

» - √Ô¸Ó¢ΩVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì

000 35 , 000 43 , 000 05 ......... >......... >.........

000 64 , 00014 , 000 84 ......... <......... <.........

000 83 , 000 65 , 000 33 ......... >......... >.........

Page 285: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

307

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

92

«∞∑ÒLd¥s 5

√ - √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ÓbÓœÓ ¬ôÓ· ØÔqΩ ÓbÓœÌ ≠w ØÔqΩ ßÓDÚdÌ

» - √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ <√Ë >°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ

<508 72 >085 63 _ÊÒ 000 72 > 000 63

<70614 >607 92 _ÊÒ ......................................

<978 52 >789 25 _ÊÒ ......................................

<636 63 >666 33 _ÊÒ ......................................

<875 78 >587 87 _ÊÒ ......................................

à - √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«»

ØÔq^ ÓbӜӥÚs ¥ÓªÚ∑ÓKHÓUÊ ≠w ÓbÓœ «üôÓ· :

ËÓ«ÅÓKÚXÔ

ÆÓUÓ≤ÚXÔ ÓbÓœÓ «üôÓ· ËÓ

¢ÓuÓÆ]HÚXÔ

«∞∑ÒLd¥s 6

√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰

586 34 168 12 807 25 970 03 800 26

570 35

805 23

«∞∑ÒLd¥s 7

√Ô¸Ó¢ΩVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞]∑w ≠w ≤ÓHÚf «∞º]DÚd.

<578 63 , 096 34 , 960 82 , 876 13

............. <............. <............. < .............

<880 54 , 507 93 , 580 05 , 709 34 , 568 33

............. >............. >............. >..............

√ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ

Page 286: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

308

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

03

3.1 - √Ú∑ÓLbÔ ±ÔIÓUÓ≤ÓW °ÓUÆOÓwÚ «∞ÚFÓbӜӥÚs ≠w •ÓU∞ÓW ¢ÓºÓUËÍ ÓbÓœ «üôÓ· ≠ONLÓU

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ô•OjÔ ÓbÓœÓ «üôÓ· ≠w ØÔqΩ ÓbÓœÌ °bÓ«zdÓ…Ì.

568 53 , 685 53 , 586 53 , 580 53 , 508 53

» - ∞NÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œ îÓUÅΩO]∑UÊ ±ÔAÚ∑ÓdÓØÓ∑ÓUÊ. ±ÓU ≥ÔLÓU ?

–Ó«‹Ô ....... √Ó¸IÓUÂÌ

< ≥ÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œÔ

¢ÓAÚ∑Ód„Ô ≠w ÓbÓœ ...........

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ 5 √Ó´ÚbÓ«œÌ ∞ÓNÓU «∞ÚªÓUÅΩO]∑ÓUÊ «∞ÚLÓcÚØÔu¸Ó¢ÓUÊ.

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ √Ó∞ÚnÌ ØÓU±KÓWÌ ±ÔLÚJMÓWÌ

568 53 = ........... + .............. 685 53 = ........... + ..............

706 53 = ........... + .............. 067 53 = ........... + ..............

590 53 = ........... + .............. 059 53 = ........... + ..............

» - °ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ±ÓJÚ∑Ôu°ÓOÚs ≠w ≤ÓHÚf «∞º]DÚd îÓUÅΩO]∑ÓUÊ ±ÔAÚ∑ÓdÓØÓ∑ÓUÊ. ±ÓU ≥ÔLÓU ?

< «∞ÚªÓUÅΩO]WÔ 1 : ........................................

< «∞ÚªÓUÅΩO]WÔ 2 : ........................................

Page 287: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

309

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

03

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ÓbÓœÓ ¬ôÓ· «∞ÚFÓbӜӥÚs «∞ÚLÓJÚ∑Ôu°ÓOÚs ≠w ≤ÓHÚf «∞º]DÚd

- √ÔßÓπΩqÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

- √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ >√ÓËÚ <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

804 32 >048 32 _ÓÊ] : 804 >084

570 54 >507 54 _ÓÊ] : ......... >.........

586 36 >507 36 _ÓÊ] : ......... >.........

501 05 >510 05 _ÓÊ] : ......... >.........

091 91 >019 91 _ÓÊ] : ......... >.........

» - √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«»

«∞ÚFÓbÓœÓ«Ê ¥ÓAÚ∑ÓdØÓUÊ ≠w ÓbÓœ «üôÓ· :

√Ó¢ÓuÓÆ]nÔ

√ÔÆUÊÔ ÓbÓœÓ «üôÓ· ËÓ

√ÔËÓ«ÅqÔ

«∞∑ÒLd¥s 4

√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.

_ÔÆÓUÊÓ «∞ÚFÓbӜӥÚs √ÔÆÓUÊÔ ÓbÓœÓ «üôÓ· ËÓ√Ó¢ÓuÓÆ]nÔ √ÔËÓ«ÅqÔ ±ÔIÓUÓ≤ÓWÓ «∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞Ú∂ÓºODÓW

048 73 Ë 480 73

807 62 Ë 870 52

065 33 ËÓ 068 03

819 74 ËÓ 999 74

908 68 ËÓ 809 86

Page 288: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

310

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

03

«∞∑ÒLd¥s 5

√. √ÓÓlÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

087 54 078 54 630 54 807 54 708 54

208 54

567 54

» - √Ô¢r^ °J∑ÓU°ÓW «∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì :

< √ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :

< √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :

«∞∑ÒLd¥s 6

√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ :

586 3 2 <85 >32 503 6 >>305 64 084 1 7 < 1> 4 17

504 > 3 >045 53 987 3 6 <3 > 7 36 > 65 08 >657 08

» - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

786 53 >678 5 > 67 > 72 <763 72 373 08 >5 > 3 08

907 >4 <970 94 584 65 >85 >65 > 94 59 <364 59

√ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ

Page 289: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

311

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 5 √ÆUÂ

03

«∞∑ÒLd¥s 7

√ - √Ô•OjÔ ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ √ÓØÚ∂ÓdÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °bÓ«zdÓ…Ì ËÓ√ÓÅÚGÓdÓ≥ÓU °LÔºÚ∑ÓDOqÌ

1 2 3

508 72 876 04 636 36

085 72 807 04 663 36

058 72 695 04 366 36

850 72 867 04 363 36

» - √¢ÒV √Ó´ÚbÓ«œÓ ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ

1- ................. <................. <................. <.................

2- .................. >................. >................. >.................

3- ................. <................. <................. <.................

«∞∑ÒLd¥s 8

°LÔMÓUßÓ∂ÓW «üÓ∞ÚFÓU» «_ÔË∞ÓLÚ∂O]W ¢Ó∫ÓB]qÓ «∞ÚLÔ∑ÓºÓU°IÔuÊÓ «∞ÚªÓLÚºÓWÔ «_ÓËÓ«zqÔ ≠w «∞ºΩ∂ÓU‚ «∞ÚFÔAÓUÍ ÓKÓv

«∞MΩIÓU◊ «∞]∑w ¥Ô∂ÓOΩMÔNÓU «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ô «∞∑]U∞w :

«∞ÚLÔ∑ÓºÓU°IÔuÊÓ √Ó•ÚLÓbÔ √Ó±OsÏ ≥AÓUÂÏ ¥ÓUßOsÔ «°ÚdÓ«≥OrÔ

±ÓπÚLÔuŸÔ «∞MΩIÓU◊ 892 32 037 32 092 32 996 32 703 32

¢ÓdÚ¢OVÔ «∞ÚLÔ∑ÓºÓU°IOsÓ

- √Ô¸Ó¢ΩVÔ «∞ÚLÔ∑ÓºÓU°IOsÓ ¢ÓHÓUÔKOÒÎU °UßÚ∑FÚLÓU‰ «_Ó¸ÚÆÓUÂ ±sÚ 1 ≈∞Óv 5.

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>

>

Page 290: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

312

«∞ªDQ

«∞ªDQ «_ËÒ‰

¥ªDT «∞L∑FKÒr Hw «∞∑ÒLOOe °Os «∞Lº∑IOr

Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞ªDQ «∞∏U≤w

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞dÒ±e «∞LMUßV ∞‡ :

- «∞Lº∑IOr

- ≤Bn «∞Lº∑IOr

- ÆDFW «∞Lº∑IOr

°Fi «_ß∂U»

1) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu ØqÒ ±s «∞Lº∑IOr

Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 13

1) ô ¥d°j «∞L∑FKÒr öÆW °Os «∞dÒ±e

˱HNu ØqÒ ±s «∞Lº∑IOr Ë≤Bn

«∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 23

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

≥MbßW«∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

Page 291: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

313

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW13 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

1\1 - √Ԝڸ„Ô ±HNu ØqÚ ±s «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 1

√. √Ó¸ÚßÔrÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞ÚLÓU] ±sÓ «∞M^IÚDÓ∑ÓOÚs

"Ã" Ë "œ"

» . √Ô§OVÔ °‡ (Åu«» √Ë îDQ)

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ :

» . √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰

√ Ê ‚ » à œ

∑ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr (≥‡ „)

à - √Ô°ÓOΩsÔ ØÓOÚnÓ ¢ÓuÓÅ]KÚXÔ ≈∞Óv –Ó∞pÓ.

< ..........................................................................................................

Ã

>

> œ

√Ê‚»

„ ≥‡Ã

œ

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ)

ôÓ ≤NÓU¥ÓWÓ ∞ÓtÔ

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ)

ôÓ °bÓ«¥ÓWÓ ∞ÓtÔ

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ)

ôÓ ¥ÔLÚJsÔ ¢ÓLÚb¥bÔÁÔ

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ)

±Ô∑ÓuÓ«ÅqÏ ±sÓ «∞ÚπNÓ∑ÓOÚs

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ)

±Ó∫ÚbÔËœÏ ±sÓ «∞ÚπNÓ∑ÓOÚs

Page 292: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

314

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW13 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 3

√ - √Ó¸ÚßÔrÔ ≤BÚnÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "œ" ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "Ã"

» - √Ô¢r^ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ

¥ÔLÚJMÔMw ¢ÓLÚb¥bÔÁÔ ±sÚ §NÓW ........................

< ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ÓßÓLÚ∑ÓtÔ

ôÓ ¥ÔLÚJMÔMw ¢ÓLÚb¥bÔÁÔ ±sÚ §NÓW .....................

à - √Ô§OVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì °‡ (ÅÓuÓ«»Ï √ÓËÚ îÓDÓQÏ)

«∞∑ÒLd¥s 4

√. √ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ

» - √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰

¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv ≥Ó‡ ‰ ‚ ” ’ ±‡

≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ

±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "Ã" ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "„"

Ã

>

±‡ ‚‰Ã „ ≥‡”’

> œ

≤BÚnÔ «∞Lº∑IOr «∞ÒcÍ

±∂ÚbÓƒÔÁÔ òœå Ë¥Ld ±s òÃå

±Ó∫ÚbËœÏ ±s «∞πNÓ∑ÓOÚs.

≤BÚnÔ «∞Lº∑IOr «∞ÒcÍ

±∂ÚbÓƒÔÁÔ òœå Ë¥Ld ±s òÃå

±Ó∫ÚbËœÏ ±s §NW òÃå.

≤BÚnÔ «∞Lº∑IOr «∞ÒcÍ

±∂ÚbÓƒÔÁÔ òœå Ë¥Ld ±s òÃå

±Ó∫ÚbËœÏ ±s §NW òœå.

Page 293: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

315

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW13 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 5

√- √Ó¸ÚßÔrÔ ÆDÚFÓWÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]∑w ©ÓdÓ≠ÓU≥ÓU «∞M^IÚDÓ∑ÓUÊ "≥Ó‡" ËÓ"’"

»- √Ô¢r^ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

©ÓdÓ≠ÔNÓU «_ÓË]‰Ô...........

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤≥‡ ’›

©ÓdÓ≠ÔNÓU «∞∏]U≤w.........

à - √Ô§OVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì °‡ (îDQ √Ë Åu«»)

«∞∑ÒLd¥s 6

√. √ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ

≥Ó‡

» - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓîÚCÓd ÆDÚFÓWÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤√ »›

à - √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰

¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv ‰ √ » „ ≥‡ Ê ‚

ÆDÚFÓW «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤»›

≥‡

>

> ’

‚ Ê » ‰>

√ „

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

¤≥‡ ’› ôÓ ≤NÓU¥ÓWÓ ∞ÓNÓU

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

¤≥‡ ’› ôÓ °bÓ«¥ÓWÓ ∞ÓNÓU

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

¤≥‡ ’› ±Ó∫ÚbÔËœÓ…Ï ±sÚ

§NÓW "’"

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

¤≥‡ ’› ±Ó∫ÚbÔ˜ӅÏ

±sÚ §NÓW "≥‡"

Page 294: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

316

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW13 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 7

√ - √Ó¸ÚßÔrÔ ÆDÚFÓWÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤≥‡ „›

Ê „ ‚ ≥‡

* * * *

» - √Ó¸ÚßÔrÔ ≤BÚnÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "Ã" ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "Ÿ"

„ Ã Ÿ Ê

* * * *

à - √Ó¸ÚßÔrÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÓ (” ’)

Ÿ ” ’ Ê

* * * *

«∞∑ÒLd¥s 8

√ÔôÓ•kÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOqÓ √ » à œ

√- √ÔßÓLΩw 3 ±ÔºÚ∑ÓIOLÓU‹Ì.

< ................................................

»- √ÔßÓLΩw 3 ÆDÓl ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ

< ................................................

Ã- √ÔßÓLΩw 3 √Ó≤ÚBÓU· ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ

< ................................................

< ................................................

< ................................................

œ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞d]ßÚr

´ÓbÓœÔ ÆDÓl «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ÓbÓœÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOLÓU‹ ÓbÓœÔ √Ó≤ÚBÓU· «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

»

œÃ

Page 295: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

317

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW23 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

2.1 - √°j öÆW °Os «∞dÒ±e Ë«∞LHNu ˫∞dÒßr

«∞∑ÒLd¥s 1

√ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰

±Ó∫ÚbÔËœÓ(…) ±sÓ «∞ÚπNÓ∑ÓOÚs ±Ó∫ÚbÔËœÓ(…) ±sÚ §NÓWÌ ¨ÓOÚdÓ ±Ó∫ÚbÔËœÓ(…) ±sÓ «∞ÚπNÓ∑ÓOÚs

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ

≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

«∞∑ÒLd¥s 2

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓJÓUÊÓ «∞ÚHÓdÓ«⁄ «∞ÚLÔMÓI]j «∞ÚF∂ÓUÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ :

(«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ / ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr, ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr)

< .................... «∞]∑w ©ÓdÓ≠ÓU≥ÓU "√" Ë "»"

< .................... «∞ÚLÓU^ ±sÚ "√" Ë "»"

< .................... «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "√" ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ " » "

< .................... «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "»" ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ " √ "

» - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓîÚCÓd ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ «∞ÚªÓj] «∞]cÍ ßÓL]OÚ∑ÔtÔ.

»

»

»

Page 296: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

318

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW23 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 3

√ÔßÓLΩw ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚªÓj] ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °U_ÓßÚNÔr ËÓ√Ó¸Ú±ÔeÔ ≈∞ÓOÚt

< ................................... < ...................................

< ................................... < ...................................

«∞∑ÒLd¥s 4

√Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓîÚCd ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚªÓj] «∞ÚLÓDÚKÔu»Ó.

< ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "”" < ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤” ’›

ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "’"

< «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (” ’) < ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ

"’"

ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "”"

≥‡

≥‡ „

≥‡

≥‡ „

’” ’

’”

Page 297: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

319

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW23 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 5

√Ó¸ÚßÔrÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚªÓj] «∞ÚLÓDÚKÔu»Ó ±MΩw.

< «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOrÔ (à œ) < ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "Ã"

ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "œ"

< ÆDÚFÓWÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤Ã œ› < ≤BÚnÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ "œ"

ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ "Ã"

«∞∑ÒLd¥s 6

√ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ËÓ√ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv √ » à œ ≥‡

«∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr (» œ)

≤BÚn «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]c£w ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ

»ËÓ¥ÓLÔd^ ±sÚ œ

≤BÚn «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞]cÍ ±Ó∂ÚbÓƒÔÁÔ

œËÓ ¥ÓLÔd^ ±sÚ »

ÆDÚFÓW «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ¤» œ›

*

œ*

Ã

*

œ

*

Ã

*

œ

*

Ã*

œ

√»

Ãœ≥‡

*

Ã

Page 298: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

320

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW23 «∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞Lº∑IOr Ë≤Bn «∞Lº∑IOr ËÆDFW «∞Lº∑IOr

«∞∑ÒLd¥s 7

√ÔôÓ•kÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOqÓ ≥‡ „ Ê Ÿ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì

√ - √ÔßÓLΩw 3 ±ÔºÚ∑ÓIOLÓU‹Ì ËÓ√Ô∞ÓuΩ≤ÔNÓU °U_ÓîÚCÓd

< ...............................................

» - √ÔßÓLΩw 3 √Ó≤ÚBÓU· ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ ËÓ√Ô∞ÓuΩ≤ÔNÓU °U_ÓîÚCÓd

< ................................................

< ................................................

< ................................................

à - √ÔßÓLΩw 3 ÆDÓl ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ ËÓ√Ô∞ÓuΩ≤ÔNÓU °U_ÓîÚCÓd.

. ..................................................

œ - √ÔôÓ•kÔ √Ó•ÓbÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOöÓ‹ ËÓ√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞d]ßÚr.

´ÓbÓœÔ ÆDÓl «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr ÓbÓœÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOLÓU‹ ÓbÓœÔ √Ó≤ÚBÓU· «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr

≥‡„

ŸÊ

≥‡„

ŸÊ

√ »

œÕ

Page 299: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

321

«∞ªDQ

«∞ªDQ «_‰

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢FdÒ· ±º∑IOLOs

±∑FU±b¥s Ë / √Ë ßLNLU.

«∞ªDQ «∞∏U≤w

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢FdÒ· ±º∑IOLOs

±∑u«“¥¥s Ë / √Ë ßLNLU.

°Fi «_ß∂U»

1) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «∞∑ÒFU±b

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ33

2) ô ¥∫ºs «∞L∑FKr «ß∑FLU‰ «∞Ju”

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 43

3) ô ¥LOÒe «∞L∑FKÒr «∞Lº∑IOr «∞LFKuÂ

(«∞FöÆW «∞∏ÒMUzOÒW ∞K∑ÒFU±b)

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ53

1) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «∞∑Òu«“Í

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ63

2) ô ¥∫ºÒs «∞L∑FKÒr «ß∑FLU‰ «∞LºDd…

Ë«∞Ju”

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW 73

3) ô ¥LOÒe «∞L∑FKÒr «∞Lº∑IOr «∞LFKuÂ

(«∞FöÆW «∞∏ÒMUzOÒW ∞K∑Òu«“È)

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 83

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w LcØÒd«‹ «∞FöÃ

≥MbßW«∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

Page 300: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

322

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW33 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

1.1 √œ„ ±HNu «∞∑FU±b

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √¢ÓQÓ±]qÔ «∞d]ßÚrÓ

»- √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_•ÚLÓd «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞ÒcÍ ¥ÔJÓuΩÊÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ ±ÓlÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr (”)

Ã- √¢rÒ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ (¥ÓJÔuÒÊÔ / ôÓ ¥ÔJÓuÒÊÔ / ÓLÔuœÍy ÓKÓOÚt/ ∞ÓOÚfÓ ÓLÔuœ¥ÒÎU ÓKÓOÚt)

- «∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (Ÿ) ........................ “Ó«Ë|ÓWÎ ÆÓUzLÓWÓ ±ÓlÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr (”) ≠ÓNÚuÓ ...................

- «∞LÔºÚ∑IOr (≥‡ ) ..................... “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ ±ÓlÓ «∞LÔºÚ∑ÓIOr (”) ≠ÓNÚuÓ ....................

œ- √Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞w :

«∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ «∞FÓLÔuœÍ^ ÓKÓv ¬îÓd ¥ÔJÓuΩÊ ±ÓFÓtÔ ...........................................

«∞∑ÒLd¥s 2

√- √ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó ∞KÚ∂Ó∫ÚY ÓsÚ ØÔqΩ ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ ÓLÔuœÍÒ ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOr (≥‡) ËÓ√Ô∞ÓuΩ≤ÔtÔ °U_ÓîÚCÓd.

(≥‡) („)

(Ÿ)

(”)

Page 301: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

323

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW33 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

»- √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞LÓJUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈Î∞Óv «∞dÒßÚr.

(”) (Ÿ) (Ê) („)

(≥‡)

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó ∞K∂Ó∫ÚY ÓsÚ ØÔqÒ ±ÔºÚIOLÓOÚs ±Ô∑ÓFÓU±bÓ¥Ús.

»- √Ô¢r^ ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ °LÓU ¥MUßVÔ

Ô

<«∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (√) ........... <«∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (») ........... <«∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (Ÿ) ............

´ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOr (”). ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOr („). ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (Ã).

(≥‡)

(Ÿ)

(Ã)

(„)

(»)

(”)

(√)

(„)(Ê)

(Ÿ) (”)

´ÓLÔuœÍy ÓKv

Page 302: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

< «∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (≥‡) .......... < «∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (Ê) ......... < «∞LÔºÚ∑ÓIOrÔ (Â) ..........

´ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOr (œ). ÓKÓv «∞LÔºÚ∑ÓIOr (‰). «∞LÔºÚ∑ÓIOr (’) .

«∞∑ÒLd¥s 4

√ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞v «∞dÒßÚr. (√ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó ≠w

ØqÒ ±ÓdÒ…Ì)

«∞∑ÒLd¥s 5

√Ô¸ÚßÔr ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÓDÚKÔu»Ó.

< (”) ÓLÔuœÍy ÓKÓv („) < (√) ÓLÔuœÍÒ ÓKÓv (») <(œ) ÓLÔuœÍÒ ÓKÓv (‚)

≠w «∞M^IÚDÓW ò≥‡å ≠w «∞MÒIDW à ≠w «∞MÒIÚDÓW Ê

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

324

(’)

(Ê)

(”)

(”) (’) (Ÿ) („) (Ê)

(”)

(’)

(Ÿ)

(„)

(Ê)

´ÓLÔuœÍÒ Kv

(„)

(‚)

(»)

à ≥‡

(„)

Ê

(Ÿ)

(’)

(Â)

(‰)

(Ê)

(≥‡)

(œ)

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW33 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

Page 303: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

325

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW43 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

1.2√¢Is «ß∑FLU‰ «∞Ju”

«∞∑ÒLd¥s 1

√Ô∞ÓuΩÊÔ °U_Ó•ÚLÓd «∞CÒKÚFÓOs «∞IÓUzLÓOÚs («∞LÔ∑ÓFÓU±bÓ¥Ús) ≠w ØÔqΩ ØÔu”Ì.

«∞∑ÒLd¥s 2

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó _Ó°Ú∫ÓYÓ ÓsÚ ØÔqΩ “Ó«Ë¥ÓWÌ ÆÓUzLÓWÌ ËÓ√Ô∞ÓuΩÊÔ KÚFÓOÚNÓU °U_Ó•ÚLÓd

Page 304: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

326

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW43 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑Ld¥s 3

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó ∞KÚ°∫ÚY ÓsÚ ØÔq] ±ÔºÚ∑ÓIOrÌ ÓLÔuœÍΩ ÓKv «∞LÔºÚ∑ÓIOr (”)

Ë√∞uÒ≤t °U_Ó•ÚLÓd

«∞∑Ld¥s 4

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞JÔu”Ó ∞KÚ∂Ó∫ÚY ÓsÚ ØÔqΩ ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑ÓFÓU±b¥Ús Ë√ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ * ¢Ó∫Ú∑ÓNÔLÓU œÓ«îqÓ

«∞LºÚ∑ÓDOq

(‚)

(”)

(√)

(»)

(≥‡)(„)

(Ê)

(‚)

(Ã)

(œ)

(”)

(’)

(Ê) („) (Ÿ)

Page 305: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

327

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW43 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑Ld¥s 5

√°Ú∫ÓYÔ °U∞JÔu” ÓsÚ ØqΩ KÚFÓOÚs ±Ô∑ÓFÓU±b¥ÓsÚ Ë√Ól °ÓOÚMÓNÔLÓU «∞FÓöÓ±ÓWÓ ( ).

«∞∑Ld¥s 6

§ÓLOlÔ «∞e]Ë«¥ÓU ≠w ≥cÓ« «∞d]ßÚr ÆÓUzLWÏ .

> √Ô´ObÔ «∞d]ßÚrÓ

œ

> bÓœÔ «∞e]ËÓ«¥ÓU «∞ÚIÓUzLÓW

Ã

»

Ÿ

≥‡

Ê

Page 306: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

328

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW53 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

3.1 √±OÒe «∞Lº∑IOr «∞LFKu _ßr «∞FÓLÔuœÍ] ÓKOt

«∞∑Ld¥s 1

√Ô∞ÓuΩÊÔ °U_Ó•ÚLÓd ØÔq] ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑ÓFÓU±b¥Ús ≠w ØÔqÒ •ÓU∞ÓWÌ.

< (’) ÓLÔuœÍΩ ÓKÓv (à ) < (Ã) LuœÍÒ ÓKÓv (œ) < („) LuœÍÒ Kv (’)

«∞∑Ld¥s 2

√ßÔr ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÓDÚKÔu»Ó.

< (≥‡) ÓLÔuœÍy ÓKÓv (»)< (Ê) ÔLuœÍy ÓKÓv (Ã) < (”) ÓLÔuœÍy Kv (√)

(»)

(„)

(”)(’)(Ÿ) (Ã)

(œ)

(√)

(Ã)

(”)(’)(„)

(œ)(”)

(„)(Ã)(Ÿ)

(√)(») (≥‡)

(Ã)

(œ)

(Õ)

(√)

(»)

Page 307: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

329

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW63 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

2.1 √œ„ ±HNu «∞∑Òu«“Í

«∞∑ÒLd¥s 1

√ôÓ•kÔ «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓU‹ «∞LÓdÚßÔu±ÓWÓ ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW.

√- √ßÓLΩw ØÔqÒ ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑ÓIU©ΩFÓOÚs.

< ..........................................................................................................

»- √ÔßÓLΩw ØÔq] ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑ÓFÓU±bÓ¥Ús.

< ..........................................................................................................

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì (OÓ∑IÓU©ÓFÓUÊ √ÓËÚ ô ¥∑ÓIÓU©ÓFÓPÊ).

- ≈–Ó« ±Ób]œÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓILÓOÚs (”) Ë („)

- ≈–«Ó ±Ób]œÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓOÚsÓ (Ÿ) Ë („)

- ≈–Ó« ±Ób]œÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓOÚsÓ (√) Ë (»)

- ≈–« ±Ób]œÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs (√) Ë (Ê)

- ≈–Ó« ±Ób]œÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs (Ê) Ë (’)

- ≈–Ó« ±ÓbÒœÚ‹Ô «∞LÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs (≥Ó‡) Ë („)

œ- ØÔq] ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ôÓ¥Ó∑ÓIÓU©ÓFÓUÊ ≈–Ó« ±Ób]œÚ¢ÔNÔLÓU ≥ÔLÓU ±Ô∑ÓuÓ«“¥ÓUÊ

- √Ó´ÓuœÔ ≈∞Óv «∞∑]LÚd¥s òÃå Ë√ßÓLΩw ØÔqÒ ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑Óu«“¥ÓOÚs

(”)

(„)(Ê)(»)

(≥‡)

(√)

(Â)

(’)

(Ÿ)

Page 308: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

330

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW63 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

< ............. ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ ......................

< ............. ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ ......................

< ............. ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ ......................

< ............. ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ ......................

«∞∑ÒLd¥sÔ 2

√ôÓ•kÔ «∞AÒJqÓ ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì Ë√Ô¢r^ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ °‡ (±Ô∑ÓIÓU©FÓUÊ √Ë ±Ô∑ÓuÓ«“¥UÊ)

< (√») Ë (à œ) ................... < (≥‡ „) Ë (Ÿ ≥‡) ........... < (” ‰) Ë (’ ‚) .......

< (√œ) Ë (œÃ) ..................... < (Ÿ Ê) Ë (≥‡ „) ............ < (” ’) Ë (‚ ‰) .......

< (√œ) Ë (» à ) .................. < (≥‡ Ÿ) Ë („ Ê) ............ < ( ‚ ‰) Ë (’ ‚) .......

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √Ô∞ÓuΩÊÔ ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÔuÓ«“Í ∞KÚLÔºÚ∑ÓIOr (”).

»- √Ô¢Ωr^ «∞J∑ÓU°ÓWÓ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ ≠w ØÔqÒ •ÓU∞ÓWÌ.

»

≥‡

Ê Ÿ

Ã

(”)(’)(Ÿ)

(”) (√)

(Ê)

(”)

(Ÿ)

(„)(»)

œ

< ...... ±Ôu«“Ì (”) < ...... ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (”) < ...... ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (”)

Page 309: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

331

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW63 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑Ld¥s 4

ØÔqΩ KÚlÌ ≠w ≥cÓ« «∞A]JÚq ∞ÓtÔ KÚlÏ ¬îÓdÔ ¥ÔuÓ«“¥Ót

- √∞ÓuÒÊÔ ØÔq] KÚFÓOÚs ±Ô∑Óu«“¥ÓOÚs °MÓHÚf «∞K^uÊ.

«∞∑ÒLd¥s 5

≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ ¢Ôu§ÓbÔ ≤ÔIÚDÓ∑ÓUÊ ≠ÓIÓjÚ ¥ÔLÔd^ ±MÚNÔLÓU ±ÔºÚ∑ÓIrÏ ±ÔuÓ«“Ì ∞KÚLÔºÚ∑ÓIOr (’).

- √ÓîÚ∑ÓUÔ ≥ÓU¢ÓOÚs «∞M^IÚDÓ∑ÓOÚs ËÓ√Ó¸ÚßÔr «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÓDÚKÔu»Ó .

(„) ±ÔuÓ«“ ∞‡ (’) (”) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (’) (≥‡) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (’)

(’) (’)(’)

Page 310: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

2.2 √¢Is «ß∑FLU‰ «∞LºDd… Ë«∞Ju” ±FU ∞dßr ±º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑ÒLd¥s1

√- √Ô∞ÓuÒÊÔ KÚFÓwÚ «∞e]«ËÓ¥ÓW «∞IÓUzLÓW ≠w «∞JÔu” °U_•ÚLÓd.

- √ßÓLΩw KÚFÓw «∞e]«Ë¥W «∞IÓUzLÓW :

¤ ......› ËÓ ¤ ......›

»- √¢Q±ÒqÔ ØÔqÒ •ÓU∞WÌ ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ (±Ô∑Óu«“¥UÊ √Ë OÚd ±Ô∑Óu«“¥ÓOÚs)

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

332

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW73 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

» √

Ã

(”)

(’)

(œ)(Ÿ)

(Ê)(≥‡)

Ã

ÃÃ

ÃÃ

Ã

»

»

»»

»»

(≥‡)

(„)

»

Ã

»

Ã

√«∞LºDd…

«∞LºDd…

< (”) Ë (’) ..................< (≥‡ ) Ë („) .....................

< (œ) Ë (≥‡) . ............................< (Ÿ) Ë (Ê) .......................

√√

Page 311: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

73

333

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑ÒLd¥s2

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ ≠w ØÔqΩ ±d]…Ì «∞LºÚDÓdÓ…Ó ËÓ«∞JÔu”Ó Ë√ØÚ∑ÔVÔ (¥ÔuÓ«“Í √Ë ôÓ ¥Ôu«“Í)

«∞LºD

d…

«∞LºD

d…

«∞LºDd…

«∞LºDd…

?

?

?

?

< (’).................................... (”)< (Ÿ) ....................... („)

(„)

(Ã)

(œ)

(Ê)

(≥‡)

(Ÿ)(”)

(’)

< (Ê) ............................(≥‡)< (œ)....................... ( Ã)

Page 312: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

334

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW73 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑Ld¥s 3

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞LºÚDÓdÓ…Ó ËÓ«∞JÔu”Ô _Ó°Ú∫ÓYÓ Ós «∞LÔºÚ∑ÓIOr «∞LÔuÓ«“Í ∞KÚLÔºÚ∑ÓIOr (”)

ËÓ√∞uΩ≤Ôt °U_Ó•ÚLÓd

«∞∑Ld¥s 4 :

√ßÚ∑ÓFÚLqÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞LºÚDÓdÓ…Ó Ë«∞JÔu”Ó _Ó¸ÚßÔrÓ «∞LÔºÚ∑IrÓ «∞LÔuÓ«“ÍÓ ∞KÚLÔºÚ∑ÓIOr (’) Ë«∞LU]

±sÓ «∞MÒIÚDÓW òÊå

(”)

(”)

(”) (”)

(’)

(’)

(’)

(Ÿ)

(Ÿ)

(Ÿ)(„)

(œ)

Ê

(’)(’)(’)

Ê

Ê

Ã

(»)

Page 313: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

335

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW73 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑ÒLd¥s 5

√Ó°Ú∫ÓYÔ ≠w ØÔqΩ ±ÔCÓK]lÌ ÓsÚ ØÔqΩ KÚFÓOÚs ±Ô∑ÓuÓ«“¥ÓOÚs ËÓ√∞ÓuΩ≤ÔNÔLÓU °MÓHÚf «∞K]uÚÊ. (√ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞LºÚDÓdÓ…

Ë«∞JÔu”)

Page 314: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

336

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW83 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

2-3 √±OÒe «∞Lº∑IOr «∞LFKu _ßÔr «∞LÔu«“ÍÓ ∞ÓtÔ

«∞∑Ld¥s 1

√∞ÓuÒÊÔ ≠w ØÔqÒ •ÓU]∞WÌ ØÔq] ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs ±Ô∑ÓuÓ«“¥ÓOÚs

(”) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (’)(Ÿ) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ („)(≥‡) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (Ê)

«∞∑ÒLd¥s 2

√∞ÓuÒÊÔ ØÔqΩ ±ÔºÚ∑ÓI∏OLÓOÚs ±Ô∑Óu«Ó“Ó¥ÓOÚs °MÓHÚf «∞K]uÊ «ßÚ∑MÓUœÎ« ≈∞Óv «∞πÓbÚËÓ‰.

±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (√)(»)(Ã) (œ)

(”)*

(’)*

(Ÿ)*

(„)*

(”)

(Ê)

(Ê)

(’)

(≥‡)

(„)

(Ÿ)

(Ã)

(»)

(Ê)

(Ÿ)

(œ)

(’)

(„)

(”)

(√)

(Ÿ)

(„)

(»)

(”)

(”)(√)

(‚)

(≥‡)

Page 315: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

337

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW83 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ó¸ÚßÔrÔ ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÓDÚKÔu»Ó ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ «∞LºÚDÓdÓ…Ó ËÓ«∞JÔu”Ó.

(„) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (Ÿ) (Ê) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (‚) (≥‡) ±ÔuÓ«“ ∞‡ (”)

(”)

(Ÿ)

(Ÿ)

(œ)(Ã)

(‚)

(’)

(’)

(Â)

(»)

(”)(Ê)

Page 316: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

337

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW83 «∞Nb· :

√ßr ±º∑IOLOs ±∑FU±b¥s ˱º∑IOLOs ±∑u«“¥Os

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ó¸ÚßÔrÔ ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ…Ì «∞LÔºÚ∑ÓIOrÓ «∞LÓDÚKÔu»Ó ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ «∞LºÚDÓdÓ…Ó ËÓ«∞JÔu”Ó.

(„) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (Ÿ) (Ê) ±ÔuÓ«“Ì ∞‡ (‚) (≥‡) ±ÔuÓ«“ ∞‡ (”)

(”)

(Ÿ)

(Ÿ)

(œ)(Ã)

(‚)

(’)

(’)

(Â)

(»)

(”)(Ê)

Page 317: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

338

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•ºU» «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞ªDQ°Fi «_ß∂U»

«∞ªDQ «_ËÒ‰

> ¥ÔªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ

–Í Ær ≠w ¬îd –Í Ær

(§bˉ °O∑Uu¸ ∞KCd»)

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w

> ¥Cd» «∞L∑FKÒr √ÆU «∞LCdË»

≠w ÆLw «∞CU» Au«zOU.

«∞ªDQ «∞∏U∞Y

> ô ¥∑d„ «∞L∑FKr ±Me∞W «ü•Uœ

≠U¨W Mb «∞Cd» ≠w Ær Ad«‹

«∞CU»

. ≤Ih ≠w ÆbÒ¸… «∞L∑FKÒr Kv ¢u™On îUÅÒOU‹

«∞CÒd» («∞∑u“¥FOW / «∞∑πLOFOÒW / «∞∑Ò∂b¥KOÒW) ≠w

•ºU» §c«¡«‹

> ≤Ih ≠w ¢L∏q «∞ªUÅOÒW «∞∑u“¥FOW ∞KCd» Kv

«∞πLl ≠w •ºU» §c«¡«‹

> ô ¥b„ «∞L∑FKr «∞IOLW «∞LuÆFOÒW ∞dÆLw «∞CU»

> ô ¥∫c‚ «∞L∑FKr d» bœ ≠w Ib.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 93

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 14

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 04

Page 318: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

93

339

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

1- 1 √Ë™Òn îUÅOÒU‹ «∞Cd» ∞•ºU» §c«¡«‹

«∞∑Ld¥s 1

√•ÚºÔVÔ ØÔq] §ÔcÓ«¡ °Dd‚ ±ÔªÚ∑ÓKHWÌ :

«∞∑Ld¥s 2

√- √•ÚºÔVÔ «∞πÔcÓ«¡«‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :

6 * 25 * 65 * 32 * 78 * 3

........ .........................................

»- √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞πÔcÓ«¡«‹ «∞º]U°IÓW ∞∫ºÓU» «∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞∑]U∞OÓW

2 * 65 * 96 * 4

3 * 4 = .

3 * . + 3 * . = 6 * . = .

6 * 2 * . = .

(6 * .) + (6 * .) = .

3 * 2 * . = .

4 * 6 = .

5 * 8 = .

(5 * 4) + (5 * .) = .

5 * 4 * . = .

8 * 5 =

7 * . = .

7 * . * . = .

7 * . +7* . = .

4 * 7 = .

5 * . = .

5 * 4 + 5 * . = .

5 * 3 * . = .

9 * 5 = .

8 * 4 * . = .

8 * 5 + 8 * . = .

8 * 2 * . * . = .

8 * 8 = .

........................................................................

Page 319: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

93

340

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

8 * 64 * 76 * 7

«∞∑Ld¥s 3

√- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w

*12345

1

2

3

4

5

»- √ßÚ∑ÓFOsÔ °U∞ÓπÓbÚËÓ‰ «∞º]U°o ∞∫ºÓU» «∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞∑ÒU∞OÓW.

4 * 7 = 4 * . + 4 * . = ....................

3 * 6 = 3 * . * . = ....................

3 * 6 = 3 * . + 3 * . = ....................

3 * 9 = 3 * . + 3 * . = ....................

5 * 9 = 5 * . + 5 * . = ....................

3 * 8 = 3 * . * . = ....................

3 * 8 = 3 * . +3 * . = ....................

Page 320: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

93

341

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 4

√- √LÒd «∞πe¡ «_ËÒ‰ 1 ±sÚ §ÓbÚËÓ‰ «∞CÒd»

»- √ÓîÚ∑ÓUÔ ±sÓ «∞πÔeÚ¡ «_ÓË]‰ ∞KπÓbÚËÓ‰ «∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞]∑w ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ •ºÓU» §ÔcÓ«¡Ó«‹ «∞πÔeÚ¡ «∞∏]U≤w ±MÚtÔ ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂ÓNÓU ≠w √Ó±ÓUØMNÓU

(•ÓºÓVÓ «∞L∏ÓU‰ «∞LÔIÓb]Â).

Ã- √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞πÔeÚ¡ «∞∏]U≤w ∞KÚπÓbÚËÓ‰ ∞∑ÓFÚLOd «∞πÔeÚ¡ «∞∏]U∞Y ±MÚtÔ (•ÓºÓVÓ «∞L∏ÓU‰ «∞LÔIÓb]Â).

œ- √ßÚ∑ÓFOsÔ °U_Ó§ÚeÓ«¡ «∞∏]öÓ£ÓW «_ÔË∞Óv ∞∞πÓbÚËÓ‰ ∞∑ÓFÚLOd «∞πÔeÚ¡ «∞d]«°l ±MÚtÔ

2 3 4 5 6 7 8 9

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

2

45

28

28

27

4

5 * 5 + 5 * 4

4* 5 + 4 * 2

4 * 7

3 * 9

*

Page 321: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

04

342

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

1. 2 √¢L∏Òq «∞ªUÅÒOÒW «∞∑Òu“¥FOÒW ∞KCd» Kv «∞πLl ∞•ºU» §c«¡«‹

«∞∑Ld¥s 1

√uÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞Fbœ «∞LMUßV

52 * 41 = 52 * (. + 01) = 52 * . + 52 * .

63 * 52 = 63 * ( . + . ) = 63 * . + 63 * .

532 * 43 = 532 * ( . + . ) = 53 * . + 532 * .

625 * 54 = . * ( . + . ) = . * . + . * .

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ô´ÔuÒ÷Ô ØqÒ ≤IDÒWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ≠w ØÔqΩ ±∏ÓU‰Ì.

*52 * 41 = . * 4 + . * 0163 * 52 = . * 5 + . * 02

5 26 3

4 1 *

5 2 *

. . . 52 * 4 +

. . .63 * 5

0 . . 52 * 010 . .63 * 02

. . . 52 * 41. . .63 * 52

Page 322: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

04

343

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

*532 * 43 = 532 * . + 532 * .625 * 54 = 625 * . + 625*.

5 3 26 2 5

4 3 *

5 4*

532* . . . . 625 * . . . . .

532 * . 0 . . .625 * . 0 . . . .

532 * . . . . .625 * . . . . . .

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔKn ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ≠w ØqÒ ÓLÓKO]WÌ £rÒ √≤ÚπeÔ≥ÓU.

5 4 37 4 52 3 6

3 4*

4 5 *

2 6 *

54 3 * ...............745 * . ..............236 * . ..............

54 3 * ...............745 * ............... 236 * . ..............

54 3 * ...............745 * ............... 236 * . ..............

«∞∑Ld¥s 4

√≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

3 6 26 7 38 0 59 3 7

2 3*

4 4*

7 5*

3 7*

++

++ +

Page 323: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW14

344

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs«∞ªDQ bœ 3

«∞º∂V bœ 1

1-3 √•c‚ «∞IOLW «∞LuÆFOÒW _¸ÆU «∞CU» Ëd» bœ ≠w Ib

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √ØÚ∑ÔV «∞πÔcÓ«¡Ó ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞LÓMÓU“‰.

¬Ÿ±µU‹ ¬,¬

7

7 * 010.

8

8 * 01..

42

42 * 01...

571

571 * 01....

»- √ÔôÓ•kÔ ËÓ√Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞wÓ :

∞CÓdÚ» ÓbÓœÌ * 01¥MÚ∑ÓIqÔ ØÔq^ ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓU±t ≈∞Óv ............

«∞LÔuÓ«∞OÓW ≠Ó∑Ó∂ÚIÓv ±ÓMÚe∞ÓWÔ ......... ≠ÓU¨ÓWÎ ≠QÓØÚ∑ÔVÔ ≠ONÓU............

«∞∑ÒLd¥s 2

- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

635439142253704615046037085

01 *

Page 324: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

345

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] IÚbÌ ≠w ®ÓJÚq §ÔcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 01 .

02 = 2 * .03 = . * 0105 = . * .

07 = . * .08 = . * .09 = . * .

» > √Ó•ÚºÔVÔ :

51 * 252 * 321 * 533 * 7

...................................................

> √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞º]U°IÓW ∞∫ºÓU» ≥ÓcÁ «∞πÔcÓ«¡Ó«‹.

51 * 0252 * 0321 * 0533 * 07

...................................................

«∞∑ÒLd¥s 4

√- √Ô≤ÚπeÔ :

5 8 * 024 3 2* 03

5 85 84 3 24 3 2

2 *

02 *

3*

03*

. . . 0. . .0. . .

0. . .

»- √ÔôÓ•kÔ £Ôr] √Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ

_ÓÚd»Ó ÓbӜΫ ≠w IÚbÌ √Ô¢ÚdÔ„Ô ±ÓMÚe∞ÓWÓ «ü•ÓUœ ≠ÓU¨ÓWÎ ËÓ√ÓÚd»Ô «∞FÓbÓœÓ ≠w ÓÆÚr ............

«∞FIÚb £r] √ÓØÚ∑ÔVÔ ÅHÚdΫ ≠w ±ÓMÚe∞ÓW...........

14«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

X 10X 10>>>

>>>

>

Page 325: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

346

«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

14

«∞∑ÒLd¥s 5

√≤πe «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑ÒU∞OÓWÓ :

6 4 24 5 32 6 43 7 6

0 2*

0 4*

0 5 *

0 7 *

............................... ........................................

«∞∑ÒLd¥s 6

√Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ≠w ØÔqΩ ±∏ÓU‰Ì.

*6 2 * 41 = 62 * ( . + . ) = 62 * . + 62 * .

6 2

4 1*

62 * 4. . .. . .

++

62 * 01>. .>. .

62 * 41. . .. . .

* 5 3 2* 3 2= 5 3 2 * ( . + . ) = 5 3 2 * . + 5 3 2 * .

5 3 2

3 2 *

. * .. . . +

. . .

. * .>. .>. . .

. * .. . . .. . . .

+

Page 326: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í ÆLOs

347

14«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

* 4 2 3 * 53= . * ( . + . ) = ...... * . + ...... * .

4 2 3

5 3*

. * .....................................

. * .....................................

. * .....................................

«∞∑ÒLd¥s 7

√Ô≤ÚπeÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :

3 6 2

4 3*

..................

..................

..................

6 5 3

3 4*

..................

..................

..................

7 0 4

5 6*

..................

..................

..................

8 2 6

7 8*

.................

.................

.................

+ +

Page 327: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

≥MbßW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

348

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞ªDQ°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w •ºU» ÆOf

±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os îUÅOÒU‹ √öŸ «∞Ld°l

ËîUÅOÒU‹ √öŸ «∞Lº∑DOq

2) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «∞L∫Oj

3) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «ô≤∑IU‰ ±s «ù©U «∞LUœÍÒ ≈∞v

«ô©U «∞FözIwÒ

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 24

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 44

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 34

Page 328: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

2

54

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

24

349

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

1.1 √±OÒe °Os îUÅOÒU‹ ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

«∞∑Ld¥s 1 : ≥ÓcÁ Ô°ÓUO]U‹Ï.

√- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÔq Ô°ÓUwÒ “ÓËÓ«¥ÓUÁÔ «_Ó¸Ú°ÓFÓWÔ ÆÓUzLÓWÏ ËÓ√ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ (*) ¢Ó∫Ú∑ÓtÔ.

»- √∞ÓuΩÊÔ «_ÚöÓŸÓ «∞LÔ∑ÓIÓU¥ºÓWÓ ≠w ØÔqæ ±MÚNÔLÓU °KÓuÚÊÌ ËÓ«•bÌ

Ã- √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ :

> «∞dÒ°ÓUw^ ÓbÓœÔ ∞ÓtÔ :

4 “ÓËÓ«¥ÓU ..................................

≠Nu .................

4 √ÓÚöÓŸÌ ................................

> «∞d^°ÓUw^ ÓbÓœÔ ∞ÓtÔ :

4 “ÓËÓ«¥ÓU..................................

4 √ÓÚöÓŸÌ ................................

œ- √ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓW (*) ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÚ «∞πÓbÚËÓ‰

∞ÓtÔ 4 “ÓËÓ«¥ÓU ÆÓUzLÓWÏ 4 √ÓÚöÓŸÌ ±Ô∑ÓIÓU¥ºÓWÏ ØÔq^ KÚFÓOÚs ±Ô∑ÓIÓU°KOÚs ±Ô∑ÓIUÓ¥ºUÊ

«∞LÔºÚ∑ÓDOqÔ

«∞Ld°Òl

1

3

≠Nu .................

Page 329: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl24

350

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 2

≥ÓcÁ Ô°ÓUOÓU‹Ï “ÓËÓ«¥ÓU≥ÓU ÆÓUzLÓWÏ.

> √ÓÓlÔ «∞FöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LMUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ ≤ÓuÚŸÓ «∞d^°ÓUwΩ. (√ßÚ∑ÓFOsÔ °LºDÓdÓ¢w «∞LÔbÓ¸]§ÓW)

´ÓbÓœÔ «∞dÒ°ÓUwΩ ∞t 4 √ÓÚöÓŸÌ ±Ô∑ÓIÓU¥ÓºÓW ØqÒ KÚFOs ±Ô∑ÓIÓU°KÓOÚs ±Ô∑ÓIÓU¥ºÓUÊ ≤ÓuŸÔ «∞dÒ°ÓUΩwΩ

1

2

3

4

5

6

7

12

3

4

5

6

7

Page 330: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

24

351

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 4

> √ »Ã œ ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ.

√- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫ODt °∫ºÓU» îÔDÚuÓ… «∞A]∂ÓJÓW.

.........................................................................

»- √Ó§ÚFÓKÔtÔ ±Ôd°ÒFÎU √ » ” ’.

Ã- √•ºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ≥ÓcÓ« «∞LÔdÓ°]l °∫ºÓU» îÔDÚuÓ… «∞AÒ∂ÓJÓW.

...........................................................................

> ≥‡ „ Ê Ÿ ±ÔºÚ∑ÓDOqÏ.

√- √Ó¸ÚßÔrÔ ±ÔºÚ∑ÓIOLÎU ¥ÓIÚDÓlÔ KÚFÓOÚs ±sÚ √ÓÚöÓ´t _¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv ±Ód°]lÌ.

»- √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ≥ÓcÓ« «∞LÔdÓ°]l °∫ºÓU» îÔDÚuÓ… «∞A]∂ÓJÓW.

...........................................................................

√»

à œ

≥‡„

Ê Ÿ

Page 331: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

34

352

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

1.2 √œ„ ±HNu «∞L∫Oj

«∞∑Ld¥s 1

√- √∞ÓuÒÊÔ ≠w ØÔqΩ LÓd]…Ì √ÓÚöÓŸÓ «∞AÒJÚq °U_•ÚLÓd £rÒ «∞L∫Oj °U_îÚCÓd

√Ô∞ÓuÒÊÔ √ÓÚöŸ «∞AÚJq√Ô∞ÓuÒÊÔ ±∫Oj «∞AÒJÚq

1

2

3

4

»- √ôÓ•kÔ Ë√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ :

> ±Ô∫OjÔ ®ÓJÚqÌ ±ÓJÓu]ÊÏ ±sÚ....................................................................................

Page 332: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

34

353

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑ÒLd¥s 2

¸ÓßÓLÚXÔ √ÚöÓŸÓ ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ±Ô∑ÓπÓU˸ӅΠËÓ´ÓKÓv «ßÚ∑IÓU±ÓWÌ ËÓ«•bÓ…Ì

√ *

» *

> √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞LÔdÓ°]l :

...............................................

> √ÓÆOfÔ ©Ôu‰Ó «∞ªÓjΩ «∞ÒcÍ ¢Ó∫ÓB]KÚXÔ KOt.

..............

> √ô•kÔ Ë√Ó§OVÔ °‡ (îDQ √Ë Åu«»)

>ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj ®ÓJÚqÌ ¥ÔºÓUËÍ ±ÓπÚLÔuŸÓ √ÓÆÚOºÓW √ÓÚöÓ´t.

©u‰©u‰

©u‰ 3 År

Kl 53 ±r

Kl 1Kl 2

Kl 3Kl 4

Kl 4

Kl 2

Kl 3

©u‰

´d÷

2År

´d÷

´d÷´d÷

> √Ó•ÚºÔV ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞LÔºÚ∑ÓDOq

...............................................

> √ÆOfÔ ©Ôu‰ «∞ªjÒ «∞ÒcÍ ¢Ó∫ÓB]KÚXÔ KOt

Page 333: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

34

354

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑ÒLÚd¥s 3

> √∞uÒsÔ ±Ô∫OjÓ ØÔqÒÎ ±sÓ «∞LÔºÚ∑ÓDOq √ » à œ Ë«∞Ld°]l ≥‡ „ Ê Ÿ Ë√•ÚºÔVÔ ÆÓOÚf ±Ô∫ODt.

> ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj «∞Ld°Òl √ » à œ> ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj «∞LÔºÚ∑ÓDOq ≥‡ „ Ê Ÿ

................................................. .................................................

«∞∑Ld¥s 4

√> √ÔôÓ•kÔ «∞dÒßÚr.

»- √Ó•ÚºÔVÔ :

> ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞LÔdÓ°Òl √ » ≥‡ „ : ...............................................

> ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞Lº∑DOq » à œ ≥‡ : .........................................

> ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞Lº∑DOq √ ‚ Ÿ » : ..........................................

> ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj «∞LÔdÓ°Òl √ Ã Ê ‚ : ..........................................

> ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj √ à œ „ : ........................................................

√ 4 År » 2 År Ã

≥‡

≥‡

Ê

Ÿ

»

Ã

œ

4 År

œ

2År

4 År

2År

‚ 4 År ŸÊ

Page 334: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

44

355

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

1.3 √Å∂ ÆUœ¸« Kv «ô≤∑IU‰ ±s «ù©U «∞LUœÍÒ ≈∞v «ù©U «∞FözIwÒ .

«∞∑ÒLd¥s 1

√•ÔºÔVÔ °DÓd¥IÓWÌ √ÔîÚdÓÈ

6 + 6 + 6 + 6 6 + 6 + 4 + 4 5 + 01 + 5 + 01

. * . = .......( . + . ) * 2 = ....( . + . ) * . = .......

7 + 7 + 7 + 701 + 51 + 01 + 5101 + 01 + 02 + 02

. * . = .........( . + . ) * . = ......( . + . ) * . = .......

«∞∑ÒLd¥s 2

¸ÓßÓLÚXÔ √ÓÚöÓŸÓ ØÔqæ ±sÓ «∞LÔºÚ∑ÓDOq ËÓ«∞LÔd°]l ±Ô∑ÓπÓU˸ӅΠËÓ´ÓKÓv «ßÚ∑IÓU±ÓWÌ Ë«•bÓ…Ì.

√* √ÔôÓ•kÔ £Ôr] √¢rÒ Ô «∞J∑ÓU°Ó∑ÓOÚs °U_´b«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW £r] √Ó•ÚºÔVÔ.

*>+>+>+ > = ................

*(>+>) *>= ................

> ≥ÓqÚ ËÓ§ÓbÚ‹Ô ≤ÓHÚfÓ «∞M]∑OπÓW ?

≤ÚFÓrÚôÓ

Ÿ

ŸŸ

◊◊

2 År

Ÿ

◊ 3 År

Page 335: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

44

356

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

» *

*>+>+>+> = ..............

*>*>= ..............

> ≥ÓqÚ ËÓ§ÓbÚ‹Ô ≤ÓHÚf «∞MÒ∑OπÓW ?

≤ÓFÚrÚ ôÓ

> √ÔôÓ•kÔ Ë√¢r^ «∞J∑ÓU°Ó∑ÓOÚs °U_´ÚbÓ«œ «∞LÔMÓUß∂ÓW £r^Ô √•ÚºÔVÔ.

*( >+ > ) +( > + > ) = ................

*( > + > ) *> = ................

> ≥ÓqÚ ËÓ§ÓbÚ‹Ô ≤ÓHÚf «∞MÒ∑OπÓW ?

≤ÓFÓrÚ ô

±ÔdÓ°]lÏ

÷ 1 4 Å

r

÷ 4 4 Å

r

÷ 2

4 År

÷ 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4

÷ 2

4 År

> √ÔôÓ•kÔ ËÓ√Ó¢r^ «∞J∑ÓU°Ó∑ÓOÚs °U_´ÚbÓ«œ

«∞LÔÏMÓUß∂ÓW £Ôr] √Ó•ÚºÔVÔ.

±ÔºÚ∑ÓDOqÏ Ÿ

◊ ◊◊ Ÿ Ÿ

◊ 4 År

Ÿ

3 År

Page 336: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞ªDQ

«∞ªDQ «_ˉ

- ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ –Í Ær

≠w ¬îd –Í Ær (§bˉ °O∑Uu¸ ∞KCd»).

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w

- ¥Cd» «∞L∑FKÒr √ÆU «∞LCdË» ≠w

¸ÆLw «∞CU» Au«zOÒU.

«∞ªDQ «∞∏U∞Y

- ô ¥∑d„ «∞L∑FKÒr ±Me∞W «ü•Ub ≠U¨W Mb

«∞CÒd» ≠w Ær Ad«‹ «∞CU».

°Fi «_ß∂U»

- ô ¥Æb¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢u™On îUÅOU‹

«∞CÒd» («∞∑u“¥FOÒW/ «∞∑ÒπLOFOÒW/

«∞∑∂b¥KOÒW) ≠w •ºU» §c«¡«‹.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 93

(«∞Fuœ… ≈∞v «∞Cd» ≠w bœ °dÆLOs)

- ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr «∞ªUÅÒOW «∞∑u“¥FOÒW

∞KCd» Kv «∞πLl ∞•ºU» §c«¡«‹.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 54

- ô ¥b„ «∞L∑FKr «∞IOLW «∞LuÆFOÒW _¸ÆUÂ

«∞CU»

- ô ¥∫c‚ «∞L∑FKr d» bœ ≠w Ib

˱UzW ØU±KW.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 64

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•ºU» «∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

358

Page 337: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

359

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW

1-2 √¢L∏Òq «∞ªUÅÒOW «∞∑Òu“¥FOÒW ∞KCÒd» Kv «∞πLl ∞•ºU» §c«¡«‹

«∞∑ÒLd¥s 1

√Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ≠w «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW.

< 523 * 231 = 523 * ( >+ 03 + > )

= 523 * >+ 523 * >+ 523 * >

< 342 * 532 = 342 * ( >+ >+ >)

= 342 * >+ > * >+ >* >

+ 643 * 523 = 643 * ( >+ >+ > )

= > * >+ > * >+ >* >

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ô´ÓuΩ÷Ô Øq] ≤ÔIÚDÓW °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV ≠w ØÔqΩ ±∏]U‰Ì.

< 523 * 2 3 1 = 5 2 3 * >+ 5 2 3 * >+ 5 2 3 * >

5 2 3 5 2 3**

2 + 03 + 001 2 3 1

.................... 523 * >....................

.................... +5 2 3 * > ....................

.................... +5 23 * > ....................

.................... 5 23 * > ....................

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

54

+

+

Page 338: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

360

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW54

< 3 4 2 * 5 3 2 = >* 5 + >* 03 + >* 002

3 4 2 3 4 2

5 + 03 + 002 *5 3 2 *

...................... 3 4 2 * >........................

...................... >* 03 ........................

...................... >* >........................

...................... >* 5 3 2 ........................

< 6 4 3 * 5 2 3 = > * > + > * > + > * >

6 4 3 6 4 3

5 + 02 + 003 *5 2 3 *

........................ >* >........................

........................ +

>* >........................ +

........................ +

> * >........................ +

........................ > * >........................

«∞∑Ld¥s 3

√≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

4 5 1 3 6 2 6 0 38 7 5

6 2 1 *

5 4 3 *

4 6 2 *

5 1 2 *

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

+

+

+

+

Page 339: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

361

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW64

1.3 √•c‚ «∞IOLW «∞LuÆFOÒW _¸ÆU «∞CÒU» Ëd» bœ ≠w Ib ˱UzW ØU±KW.

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √Ó•ÚºÔVÔ ØÔq] §ÔcÓ«¡Ì ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞LÓMÓU“‰.

»- √ÔôÓ•kÔ Ë√Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓU§ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs

< _ÓÚd»Ó ÓbӜΫ * 01√Ó≤ÚIÔqÔ ØÔq] ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓU±t ≈∞Óv ................. «∞LÔuÓ«∞OÓW ≠Ó∑Ó∂ÚIÓv ±ÓMÚe∞ÓWÔ

................. ≠ÓU¨ÓWÎ ≠ÓQÓØÚ∑ÔVÔ ≠ONÓU ............. .

< _ÓÚd»Ó ÓbӜΫ * 001√Ó≤ÚIÔqÔ ØÔq] ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓU±t ............... ≈∞Óv «∞OÓºÓU ≠Ó∑Ó∂ÚIÓv ±ÓMÚe∞∑ÓU

.............. ËÓ ...................... ≠ÓU¨Ó∑ÓOÚs ≠ÓQÓØÚ∑ÔVÔ ≠ONLÓU ...................... .

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

¬ Ÿ ±µU‹ ¬ ¬

8

8 * 010>

9

9 * 010 >

3 2

32 * 010> >

523

523 * 01 0>>>

¬ Ÿ ±µU‹ ¬.¬ Ÿ ¬

8

8 * 0010 0 >

9

9 * 0010 0 >

3 2

32 * 0010 0 > >

5 2 3

523 * 001 0 0 > > >

Page 340: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ∞ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs

7 51 63 15 29 621 503 074

7 51 63 15 29 621 503 074

«∞∑ÒLd¥s 3

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] IÚbÌ ≠w ®ÓJÚq §ÔcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 01

02 = >* 01 05 = >* >06 = > * >

»- √Ó•ÚºÔVÔ :

21 * 2 52 * 5 33 * 6

................ ............... ..............

à - √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞º]U°IÓW ∞∫ºÓU» ≥ÓcÁ «∞πÔcÓ«¡Ó«‹.

21 * 02 52 * 05 33 * 06

................ ............... ..............

* 001

* 01

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

362

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW64 «∞Nb· :

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

Page 341: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

363

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW64 «∞Nb· :

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

«∞∑ÒLd¥s 4

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ±ÓUzÓWÌ ØÓU±KÓWÌ ≠w ®ÓJÚq §ÔcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 001.

002 = >* 001 004 = >* >003 = > * >

»- √•ºVÔ

61 * 2 32 * 4 53 * 3

.................. .................... ...................

à - √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞πÔcÓ«¡Ó«‹ «∞º]U°IÓW ∞∫ºÓU» ≥ÓcÁ «∞πÔcÓ«¡Ó«‹.

61 * 002 32 * 004 53 * 003

«∞∑Ld¥s 5

√Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑ÒU∞OÓWÓ

3 8 * 02 38 * 002

3 8 3 8 3 8 3 8

2 *02 *2 *0 02 *

>>>0>>>> > > 0 0 >> >

* 01 * 001

0>>>0 0> > >

Page 342: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

364

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW64 «∞Nb· :

√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

6 4 * 0 3 6 4 * 0 0 3

6 4 6 4 6 46 4

3 0 3 *30 0 3 *

*01 * 001

>> > >>>> >>

«∞∑ÒLd¥s 6

√Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

6 3 2 6 3 2 6 3 2

3 *03 *0 03 *

............... ................ .................

5 2 4 5 2 4 5 2 4

4 *04 *0 04 *

............... ................ .................

«∞∑Ld¥s 7

√Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓbÓœÌ «∞LÔMÓUßV ≠w ØÔqΩ ±∏ÓU‰Ì

< 5 3 3 * 3 4 2 = 5 3 3 * ( >+ > + > )

= 5 3 3 * > + 5 3 3 * > + 5 3 3 * >

Page 343: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

365

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW64

5 3 3 5 3 3

* *

3 + 04 + 0023 4 2

> > > > 533 * >>>> >

0> > > >+533 * >> > > >

+

00> > >+533 * >> > >

+

..................... 533 * >.....................

614 * 5 2 3 = 6 1 4 * ( >+ >+ >)

= 6 1 4 * >+ >* >+ >* >

6 1 4 6 1 4

* *

5 + 02 + 003 5 2 3

> > > > >* >>>> >

0> > >+

>* >> > >+

00> > >>+

>* >> > >> +

..................... >* >.....................

«∞∑ÒLd¥s 8

√Ô≤ÚπeÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞∑ÒU∞OWÓ

5 6 2 7 2 3 7 0 4 8 1 6

7 3 1 *5 4 2 *2 1 3 *6 3 4 *

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í 3 √ÆUÂ

Page 344: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

366

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

«∞ªDQ

«∞ªDQ «_ˉ

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢Ib¥d Ø∑KW

§ºr °Uß∑FLU‰ Ë∫b«‹

«∞IOf «∞LbËßW

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑F∂Od s

ÆOf Ø∑KW °u•b… √îdÈ.

(«∞∑Ò∫u¥q)

«∞ªDQ «∞∏ÒU∞Y

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¬ß∑FLU‰

«∞LOe«Ê ∞∑∫b¥b Ø∑KW §ºr

°Fi «_ß∂U»

- ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv :

- «î∑OU «∞u•b… «∞LMUß∂W ∞∑Ib¥d Ø∑KW §ºr

- ¢Ib¥d Ø∑KW §ºr °Uß∑FLU‰ Ë•b… ÆOf ±MUß∂W.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 74

1) ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr §bˉ «∞LMU“‰ ∞u•b«‹ ÆOf «∞J∑q.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 84

2) ô ¥d°j «∞L∑FKÒr öÆW °Os ØqÒ Ær ±s √ÆU ÆOf

«∞J∑KW Ë«∞LMe∞W «∞Ò∑w ¥∫∑KÒNU ≠w «∞πbˉ.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 94

3) ô ¥∫c‚ «∞L∑FKÒr ±ª∑Kn «∞FöÆU‹ «∞IUzLW °Os

Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q ≠w «¢ÒπU≥Os.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 05

1) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv :

- «î∑OU «∞u•b… «∞LMUß∂W ∞KIOf

- ¢Ib¥d Ø∑KW §ºr °Uß∑FLU‰ Ë•b… «∞IOf «∞LMUß∂W

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 74

2) ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr «∞FOU«‹ «∞L∑b«Ë∞W ËØOHOÒW

«∞∑ÒBd· ≠ONU √£MU¡ «∞u“≤W

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 15

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

≤EUÂ ÆOf

Page 345: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

367

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW74

1.1 √ÆbÒ¸ Ø∑KW §ºr °Uß∑FLU‰ Ë•b… ÆOf ±MUß∂W ∞NU.

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √Ó¸Ú°jÔ °ªÓjæ √Ó“Ú¸Ó‚Ó ØÔq] ÆÓOÚfÌ ±sÓ «∞º]DÚd «_ÓË]‰ °U∞IÓOÚf «∞]cÍ ¥ÔºÓUË¥t ≠w «∞º]DÚd «∞∏]U≤w ØÔK]LÓU

√Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ.

1 ⁄ 1 ≥m 1 Øm 1 œØm

0001 ⁄ 01 ⁄ 001 ⁄

»- √Ú°jÔ °ªÓjæ √ÓîÚCÓdÓ ØÔq] ÆÓOÚfÌ ±sÓ «∞ºÒDÚd «∞∏]U≤w °U∞IÓOÚf «∞]cÍ ¥ÔºÓUË¥t ≠w «∞º]DÚd «_ÓË]‰.

à - √Ô¢r^ «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv ±ÓU ßÓ∂oÓ.

1 Øm = .......... 1 œØm = ........... 1 ≥m = ............

«∞∑ÒLd¥s 2

≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w ≤ÓºÚ∑ÓFÚLKÔNÓU ≠w •ÓOÓU¢MÓU «∞OÓuÚ±O]W ∞ÓIÓOÚf ØÔ∑Óq «_Ó®ÚOÓU¡.

«∞FOÓUÔ

1 ⁄ 5 ⁄ 01 ⁄ 02 ⁄ 05 ⁄ 001 ⁄ 002 ⁄ 005 ⁄ 1 Øm

¥Óº∑FLKÔtÔ °Uzl

«∞LÓBÔu⁄

¥ºÚ∑FÚLKÔtÔ

¢ÓU§dÔ •OÒMÓU

¥ºÚ∑FÚLKÔtÔ «∞B]OÚbÓôÓ≤w^

< √ÓÓlÔ Óö±ÓWÎ * ≠w «∞LJUÊ «∞LMUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

«∞Nb· :√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

Page 346: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞∑Ld¥s 3

√ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰

±LÚ∫ÓU…Ï ©HÚqÏ Æj^ÆÓÓKÓrÏ ßÓUÓWÏ Ø∑ÓU»Ô –Ô°ÓU°ÓWÏ

¥bË¥ÒW «∞dÒ¥ÓUOÓU‹

ÆOfÔ ØÔ∑ÚKÓ∑t (≥ÓU)

°U∞Jm

ÆOÚfÔ JÔ∑ÚKÓ∑t (≥U)°U∞m

«∞∑ÒLd¥s 4

≤ÔFÓ∂ΩdÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ØÔ∑ÚKÓWÌ °UßÚ∑FÚLÓU‰ Ë•ÚbÓ¢ÓwÚ «∞GÓdÓ«Â Ë«∞JOKÔu d«Â.

- √Ô¢r^ ÆÓOÚfÓ ØÔ∑ÚKÓW ØÔqΩ §ºÚrÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «_Ó§ÚºÓU °U∞u•ÚbÓ… «∞LMUß∂W

“°b… îÓU¢ÓrÏ MÚVÏ

002 ........... 5 ............. 1 ........ Ë 054 .........

°ÓDΩOªÓWÏ ÆÔdÚ’Ô œÓËÓ«¡Ì

3 ......... 2 .............. 59 ....................

ÅÔMÚbÔË‚Ô °ÔdÚ¢ÔIÓU‰Ì ÓOlÏ ∞∫r°ÓOÚCÓWÏ

32 ............. 6 .........1 ........ Ë 057 ...7 ...........

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

368

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW74 «∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

Page 347: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

369

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)74

«∞∑Ld¥s 5

√l ÓöÓ±W * √Ó±ÓUÂÓ «∞IOf «∞∑ÒId¥∂wÒ ∞JÔqÒ ØÔ∑ÚKÓWÌ :

*ÆOÚfÔ ØÔ∑ÚKW œÓ§ÓU§ÓWÌ: 2 ⁄ 2 ≥m2 Øm

*ÆOf ØÔ∑ÚKÓW ØÔd]«”Ì : 4 ⁄ 4 œØm4 Øm

*ÆOf ØÔ∑ÚKÓW ±ºÚDÓdÓ…Ì:5 ⁄ 5 œØm5 ≥m

*ÆOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW ∞∑ÚdÌ ±sÓ «∞∫ÓKOV :1 ⁄ 1 ≥m1 Øm

*Æf ØÔ∑ÚKÓW ØÓ∂ÚgÌ :53 ⁄ 53 Øm53 ≥m

*ÆOÚfÔ Ø∑KW ËÆW ØdÒ«”Ì : 2 Øm 2 œØm2 ⁄

«∞∑Ld¥s 6

√ÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ * √Ó±ÓUÂÓ ØÔqÒ îDS Ë√ÅK∫t

≈ÅÚöÓÕÔ «∞ªDS

ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW ßKÚºKÓWÌ ±sÓ «∞cÒ≥V 6 Øm

ÆOfÔ ØÔ∑ÚKÓW œ¥pÌ 3 Øm

ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW ÅÓU°ÓW °ÔdÚ¢ÔIÓU‰Ì 0571 ⁄

ÆOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW ∞∑d±s «∞eÒ¥X 529 Øm

ÆOfÔ ØÔ∑ÚKÓW ÔKÚ∂ÓW œÓËÓ«¡Ì 53 ⁄.

Page 348: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

74

370

«∞∑Ld¥s 7

√- √Ô•OjÔ °ªÓjæ ±ÔGÚKÓoÌ 4 √Ó®ÚOÓU¡Ó _Ó¢Ó∫B]qÓ ÓKv ØÔ∑ÚKÓWÌ √ÆÓq] ±sÚ 1 Øm.

•KOV

ÆKr

»- √Ô•OjÔ °ªjÒ ±ÔGÏKÓoÌ 3 √Ó®ÚOÓU¡ _Ó¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv ØÔ∑ÚKÓWÌ ¢ÔHÔu‚Ô 1 Øm.

ßÓUÓWÌ ¥bË¥ÒW

±DdÆW

Æb¸

±ºÚuÓ«„Ô

´Ô∂ÔuÒ… œÓË«¡Ì

î∂e…

î∂e…

°ºJu¥X

´Ô∂ÔuÒ… œÓË«¡Ì

ßÓUÓWÌ ¥bË¥ÒW

´ÓBOd

1 ‰

Æb¸

±KFIW

±DdÓÆÓWÏ

´ÔKÚ∂WÔ Ø∂d¥X

±Aj

±H∑UÕ±∫HEW

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 349: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

74

371

à - √l «∞FÓöÓ±ÓWÓ * √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«».

> ØÔ∑KÓWÔ «_Ó®ÚOÓU¡ «∞∂ÓUÆOÓW :

√ÓÆq^ ±s 1 ≥m ¢Hu‚ 1 ≥m

√ÓÆÓq^ ±sÚ 1 Øm¢ÓHÔu‚1 Øm

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 350: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

84

372

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

2-1 - √¢L∏Òq §ÓbÚËÓ‰Ó «∞LMÓU“‰

«∞∑Ld¥s 1 :

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßVÓ

1 œØq = ............ ‰1 œØr = .............. Â1 œØm = .............⁄

1 ≥q = ................ ‰1 ≥r = ............... Â1 ≥m = ..............⁄

1 Ør = ............... Â1 Øm = ............. ⁄

»- √Ó¸Ú°Ôj ØÔqÒ ±ÔHÚdÓœÓ…Ì °U∞FÓbÓœ «∞ÒcÍ ¢ÔHObÔÁÔ

œ¥JU≥ÓJÚ∑ÔuØOKu

001000 101

»- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ ØÔqÒ îÓU≤ÓWÌ ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV.

±∑d∞∑d¨d«Â

œÓ¥ÚJÓU...... Â....... ‰........ ⁄

≥JÚ∑u...... Â....... ‰........ ⁄

ØOKÔu...... Â........ ⁄

Page 351: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

84

373

à - √ÓØÚ∑ÔV «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ (Øm, œØm , ⁄ , ≥m ) ≠w ØÔq] ±ÓMÚe∞ÓWÌ ±ÓJÓUÊ «∞HÓd«Ó⁄ «∞LÔMÓI]j.

.....................................................................

¬•Uœ «∞Gd«ÂAd«‹ «∞Gd«Â±µU‹ «∞Gd«Â¬ô· «∞Gd«Â

«∞∑Ld¥s 2

√ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…‚ «∞IOfÓ îÓUÃÓ «∞πÓbÚËÓ‰ √ÓËÚ œÓ«îKÓtÔ

⁄œØm≥mØm

7

92

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

..............

..............

..............

89 ⁄

......... 8 ≥m

...............

5 4 1 ϯm

87

3

Page 352: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

84

374

«∞∑Ld¥s 3

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LMUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓUÂ «∞IÓOÚf

6 3 ⁄7 8 ≥m5 2 3 œØm

................................... ........ ......... ..........

»- √ôÓ•kÔ ËÓ√ÓØÚ∑ÔV «∞u•ÚbÓ…Ó «∞Lº∑FÚLÓKÓWÓ ≠w ØÔqΩ ÆÓOÚfÌ.

6 5 .......57 ....5 2 3 .....

œØmØm≥m

5 5 ......5 7 .......5 2 3 .....

œØm≥m≥m

«∞∑Ld¥s 3

√ÔØÚ∑ÔV «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

*5 3 1 ⁄ = 1 ........... Ë 5 3 .................*1 Øm Ë 8 ≥m Ë 5 œØm = 5 8 1 ...........

* 5 2 3 œØm = 3 ........... Ë 5 2 ................*3 2 ≥m Ë 7 œØm = 7 3 2 .................

*5 7 2 ≥m = 7 2 ............ Ë 5 .................*2 Øm Ë 3 ≥m = 003 2 .....................

*5 7 4 ⁄ = 4 ............... Ë 5 7 ...............*4 Øm Ë 7 œØm = 0704 .....................

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 353: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

94

375

2.2 √°j öÆW °Os ØqΩ Ær ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞∑w ¥Ó∫∑KÒNU ≠v «∞πÚbˉ.

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √¢ÒV ËÓ•bÓ«‹ ÆOf «∞JÔ∑Óq «∞∑ÒU∞OÓWÓ ±sÓ «_ÓîÓnÒ ≈∞Óv «_Ó£‡ÚIÓq (≥m . Øm , ⁄ , œØm)

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆÓOÚf «∞JÔ∑Óq ≠w √Ó±ÓUØMNÓU.

«∞∑ÒLd¥s 2

√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞IÓOÚfÓ îÓUÃÓ «∞πÓbÚËÓ‰ √ÓËڜӫîKÓtÔ.

⁄œØm≥m Øl

7

4

53

351

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

................................................

............

6 ⁄

............

............

6 4 ≥m

............

5 7 ≥m

Page 354: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

94

376

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑ÒLd¥s3

√- √ØÚ∑ÔVÔ «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÆÚrÌ ±sÚ √ÚÆÓU «∞IOÚf

5 4 œØm 6 3 ≥m 5 2 3 ⁄5 2 6 1 ⁄

......................................................... ...... ......

»- √ÔôÓ•kÔ Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÓ ≠w ØqÒ ÆÓOÚf.

5 7 ...... 7 4 .....5 3 1 ........

⁄≥mØm

4 1 ..... 5 1 ......5 0 1 ............

œØm≥mØm

«∞∑ÒLd¥s 4

√ÔØÔ∑VÔ ÆOf «∞J∑KW °u•b…Ì √îÚdÓÈ

* 5 4 2 ⁄2 ........... Ë 54 ...... 42 ....... Ë 5 ......

*5 7 3 œØm3 .......... Ë 57 .......73 ...... Ë 5 ........057 3 ...........

*4 Øm Ë5 ≥m54 ......................054 ...............005 4 ...........

* 7 ≥m Ë 5 ⁄....... œØm Ë 5 ....................... ⁄

Page 355: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)05

377

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 3

2\3 - √∂Òd s ÆOf Ø∑KWÌ °Uß∑FU‰ ËÓ•Ób«‹ ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ

«∞∑ÒLd¥s 1

√ ‡ √Ø∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔq^ ≈©ÓUÌ ≠w «∞HÓd«⁄ «∞LÔMÓI]j «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßVÓ.

*1 Øm= ....... ≥m = ....... œØm= .......⁄

*1 ≥m = ....... œØm = ....... ⁄

*1 œØm= ....... ⁄

» ‡ √uÒ÷ ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓU±q «∞LÔMÓUßV (*0001, * 01, *001)

«∞∑ÒLd¥s 2

√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbӫˉ «∞∑]U∞OÓW.

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞AÒUÍ °U∞Jm

ØÔ∑ÚKÓWÓ «∞A]UÍ °U∞Nm

ØÔ∑ÚKWÔ «∞eÒ°b… °U∞Nm

Ø∑KW «∞e^°b… °U∞m

1

4090270

271329 >>>

> > > > >

1

5008001500

271022 >>>

> > > > >

>

>

>

>

>

>

Page 356: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

05

378

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞ºÒLUœ °U∞Jm

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞ºÒLUœ °U∞Nm

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞ºÒLUœ °U∞bÒØm

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞ºÒLUœ °U∞m

«∞∑ÒLd¥s 3

√∂ÒdÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ØÔqΩ ØÔ∑ÚKÓWÌ °DÔdÔ‚Ì √ÔîÚdÈ.

2 Øm Ë005 ⁄ ∞Ó∫ÚLÎU 52................ ∞Ó∫ÚLÎU2 Øm Ë5............... ∞Ó∫ÚLÎU

7 ≥m ßÓLÓUœÎ«............ œØm ßÓLÓUœÎ«.................... ⁄ ßÓLÓUœÎ«

573⁄ ≠ÔKÚHÔöÎ3......Ë57....... ≠ÔKÚHÔöÎ73..........Ë5....... ≠ÔKÚHÔöÎ

3 Øm Ë5 œØm °ÔdÚ¢ÔIÓUôÎ3.......Ë05......°ÔdÚ¢ÔIÓUôÎ..................... ⁄ °ÔdÚ¢ÔIÓUôÎ

«∞∑Ld¥s 4 :

√Ó•ÚBdÔ ØÔqΩ ÆÓOÚf °J∑ÓU°ÓW «∞FÓbӜӥÚs «∞LÔ∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs «∞LÔMÓUß∂ÓOÚs.

* .≥m >543 ⁄ >. ≥m* . Øm >53 ≥m >. Øm

* .≥m > 55 œØm >. ≥m* . œØm > 531 ⁄ > . œØm

* .Øl > 54 œØm > . Øm* . Øm > 574 ⁄ > . Øm

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 3

1>>>>

>

>

>

>

>

600

>

>

8000

1300

>

40>>>

Page 357: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

15

379

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 2

3.2 √¢BdÒ· ≠w OÓUÓ«‹ «∞u“Ê √£MU¡ «ß∑FLU‰ «∞LOe«Ê

≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞Ò∑w ≤ÓºÚ∑ÓFÚLKÔNÓU √Ó£ÚMÓU¡Ó «∞uÓ“ÚÊ :

«∞∑ÒLd¥s 1 : ÆUÓÂÓ ¢U§dÏ ∂ 5 ËÓ“ÚÚ≤U‹Ì. ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w

ËÓÓFÓNÓU ÓKÓv ≈•ÚbÓÈ ØÓHÒ∑ÓwÚ «∞LOeÓ«Ê :

«∞uÓ“Ú≤ÓWÔ «∞FOÓUÓ«‹ «∞LÓuÚÚuÓW ÓKÓv ≈•bÈ ØHÒ∑w «∞LOÓeÓ«ÊØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW

12 Øm, 1 Øm , 5 ≥m

22 Øl, 2 ≥m , 1 ≥m

31 Øm 2 ≥m , 1 ≥m , 5 œØm

45 ≥m , 2 ≥m, 1 ≥m , 5 œØm

52 ≥m, 1 ≥m , 5 œØm , 2 œØm

> √ØÚ∑ÔVÔ ØÔ∑ÚKÓWÓ ØÔq] °CÓUÓWÌ ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LªBÒh ∞ÓNU.

5 Øm

1 ⁄

5 ⁄

2 ⁄

2 Øm

1ϯm

1 ≥m

1 Øm2 œØm

5 ϯm

5 ≥m

2 ≥m

Page 358: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

15

380

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑Ld¥s 2

ÆÓUÂÓ ÅÓUzGwy °u“ÚÊ 3 ±ÓπÚLÔuÓU‹Ì ±sÚ ÆDÓl «∞LÔBÔu⁄ ≠ÓuÓÓÓlÓ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì ÓKÓv ≈•ÚbÓÈ ØÓH]∑Ów

«∞LOeÓ«Ê ≥ÓcÁ «∞FOÓUÓ«‹ :

«∞FOÓUÓ«‹Ø∑ÚKW «∞LBu⁄

îU¢r ËßKºKW1 ⁄ , 2 ⁄ , 5 ⁄ , 1 œØm

´Ib Ëßu«2 œØm , 5 ⁄ , 2 ⁄ , 1 ⁄

´Ib ËîU¢r ËÆd©UÊ2 œØm , 1 œØm , 1 ⁄.

>√ØÚ∑ÔV ØÔ∑ÚKÓWÓ ØqΩ ±ÓπÚLÔuÓW ÆDÓl ±ÓBÔu⁄Ì ≠w «∞LÓJÓUÊ «∞LÔªÓB]h ∞ÓNÓU.

«∞∑ÒLd¥s 3

ÆÓUÂÓ ¢ÓU§dÏ °NÓcÁ «∞uÓ“Ú≤ÓU‹ ≠ÓuÓÓlÓ ≠w ØqÒ ±ÓdÒ…Ì ÓKÓv ≈•ÚbÓÈ ØHÒ∑w «∞LOeÓ«Ê √ÆqÒ ÓbÓœÌ ±sÓ «∞FOÓUÓ«‹.

> √ØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞FOÓUÓ«‹ «∞∑Ωw «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓNÓU MÚbÓ±ÓU ÆÓUÂÓ °JÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ

«∞∂CÓUÓWÔØÔ∑ÚKÓ∑ÔNÓU«∞FOÓUÓ«‹Ô «∞]∑w ËÓÓFÓNÓU ÓKÓv ≈•ÚbÓÈ «∞JÓH]∑ÓOÚs

°DU©U3 Øm Ë≤Bn

©LU©r1 Øm Ë 057 ⁄

≠KHq573 ⁄

´MV2 Øm Ë054 ⁄

Page 359: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)

15

381

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑Ld¥s 4

ÆÓU‰Ó ∞w ¢ÓU§dÔ «∞∫ÓwΩ ò¥ÔLÚJMÔMÓU √Ê ≤Ó∫ÚBÔqÓ ÓKÓv ≤ÓHÚf «∞JÔ∑ÚKÓW °∑ÓGÚOOd ÓbÓœ «∞FOÓUÓ«‹ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.å

≠ÓIÔKÚXÔ ∞ÓtÔ : òÆbÒÂÚ ∞w √Ó±Ú∏KÓWÎ ≠w –Ó∞pÓå

≥ÓcÁ «∞uÓ“Ú≤ÓU‹Ô «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU √Ó±ÓU±w :

* ØÔ∑ÚKÓW «∞∂CÓUÓW°QÓÅÚGÓd ÓbÓœÌ ±sÓ «∞FOÓUÓ«‹ °‡ 3 OÓUÓ«‹Ì °‡ 4 OÓUÓ«‹Ì

2 Øm Ë≤Bn

* ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW°QÓÅÚGÓd ÓbÓœÌ ±sÓ «∞FOÓUÓ«‹ °‡ 5 OÓUÓ«‹Ì °‡ 6 OÓUÓ«‹Ì

1 Øm Ë057 ⁄

* ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞∂CÓUÓW°QÓÅÚGÓd ÓbÓœÌ ±sÓ «∞FOÓUÓ«‹ °‡ 4 OÓUÓ«‹Ì °‡ 5 OÓUÓ«‹Ì

053 ⁄

> √Ô¢r^ «_Ó±Ú∏KÓWÓ «∞]∑w ÆÓb]±ÓNÓU «∞∑ÒU§dÔ °J∑ÓU°ÓW «∞FOÓUÓ«‹ «∞Ò∑w «ß∑FÚLÓKÓNUÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.

«∞∑Ld¥s 5

√ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ ØÓ∑ÚKÓW «∞∂CÓUÓW ≠w ØÔqΩ ËÓ“Ú≤ÓWÌ

1 Øm2 Øm5 œØm 2 ≥m 2 ≥m 5 ⁄ 2 œØm5 ≥m 2 Øm5 œØm 1≥m

> ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÓW «∞∂ÓDÒOªÓW ............ > ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKW «∞eÒ°ÚbÓ…....>ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW «∞D]dÚœ «∞∂Ód¥bÍΩ ......

Page 360: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w Ë•b«‹ ÆOf «∞J∑q («∞Gd«Â ˱CUHU¢t)15

382

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑Ld¥s 6

¥ºÚ∑ÓFOsÔ °ÓUzlÔ öÓ‰Ì °NÓcÓ« «∞u´ÓU¡ √Ó£ÚMÓU¡Ó ËÓ“ÚÊ «∞∂CÓUÓW

√- √ÔôÓ•EÔ ÆÓOÚfÓ ØÔ∑ÚKÓW «∞u´ÓU¡ ≠ÓU¨ÎU Ë√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU ¢∫XÓ «∞LOeÓ«Ê.

ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞u´ÓU¡ ≠ÓU¨ÎU .........

»- ÆÓUÂÓ «∞∂ÓUzlÔ °u“ÚÊ «∞GöÓ‰ «∞Ò∑w «îÚ∑ÓdÚ¢ÓNÓU ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °NÓcÓ« «∞u´ÓU¡ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì :

ÆÓOfÔ ØÔ∑ÚKÓW «ù§]U’ : .........ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW «∞ªÓuÚŒ : .................

ÆÓOÚfÔ ØÔ∑ÚKÓW «∞FMÓV : ..........

> √ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ Ø∑ÚKÓW ØÔqΩ ≤ÓuÚŸÌ ±ÓsÓ «∞GöÓ‰ ≠w «∞LÓJUÓÊ «∞LªÓB]h ∞ÓtÔ.

5 œØm 2 ≥m

2 Øm

2 ≥m 2 ≥m 1 Øm

5 ≥m 2 Øm

Page 361: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•ºU» «∞Nb· :√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

383

Page 362: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

384

«∞ªDQ «∞dÒ«°l

ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «∞∑∫Io ±s

Å∫ÒW «∞MÒ∑UzZ «∞Ò∑w ¢uÅÒq

≈∞ONU.

1) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢∫b¥b bœ √ÆU îUà «∞IºLW

«ß∑MUœ« ≈∞v «∞IUßr Ë«∞LIºuÂ.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 85

2) ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr «∞FöÆU‹ «∞IUzLW°Os ±JuÒ≤U‹ LKOÒW

«∞IºLW :

±o = ‚ * Œ

±o = ‚ * Œ + »

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 95

•ºU»«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

Page 363: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW65

401

«∞ªDQ Ær 2«∞ºÒ∂V Ær 4

«∞∑ÒLd¥s 5

©ÓKÓ∂ÚMÓU ±sÚ “Ó¥ÚMÓVÓ √ÓÊÚ ¢ÓJÚ∑ÔVÓ îÓUÃÓ ØÔqÒ ÓLÓKO]W ƺÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ ≠w ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

≥ÓcÁ «∞M]∑ÓUzZÔ «∞]∑w ¢ÓuÓÅ]KÓXÚ ≈∞ÓOÚNÓU.

±ÓIÚºÔuÂÔ «∞ÚIºÚLÓW ÆÓUßLÔNÓU îÓU§ÔNÓU

«ùÆÚKOb¥]W

53 5 7

4 5 ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

71 7 2

0 3 ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

1 4 ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

√- √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó±ÓUÂÓ ØÔqÒ ≤Ó∑OπÓWÌ (îDQ √Ë Åu«»)

»- √ÔÅÚK`Ô ØÔqÒ îÓDÓSÌ.

Ã- √ÔÆÓbÒÂÔ ∞ÓNÓU ≤ÓBO∫ÓWÎ •Ó∑]v ôÓ ¢ÓFÔuœÓ ≈∞Óv ≤ÓHÚf «∞ÚªÓDÓS ±Ód]…Î √ÔîÚdÓÈ.

< ..........................................................................................................

«∞∑ÒLd¥s 6

√Ô≤ÚπeÔ ÓLÓKO]U‹ «∞ÚIºÚLÓW «ùÆÚKOb¥]W «∞∑]U∞OÓWÓ.

√Ó¢ÓcÓØ]dÔ

ôÓ √ÓßÚNÔu ÓsÚ √ÓË]‰ ±ÔCÓUÓn ∞KÚIÓUßr (‚ * 0) •Ó∑]v ôÓ √ÓßÚNÔuÓ ÓsÚ «∞BÒHd ≠w «∞ÚªÓUà ≈ÊÚ ËÓ§ÓbÓ.

«∞Nb· :√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

423 3054 5612 4029 6

Page 364: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

75

402

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

3-1- √Ô´Ó∂ÒdÔ ÓsÚ «∞ÚIºÚLÓW «ùÆÚKOb¥]W «∞ÚLÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU… ËÓ«∞ÚIºÚLÓW «ùÆÚKOb¥]W ÓOÚdÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU… °U∞J∑ÓU°ÓW

«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW ∞JÔqÌÒ ±MNLU.

«∞∑ÒLd¥s 1

¥ÓLÚKpÔ ±ÓπÚbÍ ≥ÓcÁ «_Ó“Ú≥ÓUÓ :

ËÓ¢ÓLÚKpÔ ¥rÔ ≥ÓcÁ «_Ó“Ú≥ÓUÓ :

¥Ôd¥bÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ¢ÓJÚu¥sÓ °ÓUÆÓU‹Ì ¢Ó∫ÚuÍ «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô 4 “Ó≥ÚdÓ«‹Ì.

√. √ÔØÓuÒÊÔ «∞Ú∂ÓUÆÓU‹ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔqy ±MÚNÔLÓU.

». √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

à - √Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞wÓ :

* ¢ÓJÔuÊÔ «∞ÚIºÚLÓWÔ

√Ó“Ú≥ÓUÔ •ÓLÚbÍ

√Ó“ÒÚ≥ÓUÔ ¥rÓ

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ«∞ÚIÓUßrÔ «∞ÚªÓUÃÔ«∞Ú∂ÓUÆw«∞ÚIºÚLÓWÔ

±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ô

«∞ÚIºÚLÓWÔ ÓOÚdÔ

±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ì

«∞∑]FÚKOqÔ

±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Î≈–Ó« ØÓUÊÓ «∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ ................... ∞KÚIÓUßr.

¨ÓOÚdÓ ±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ì ≈–Ó« ØÓUÊÓ «∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ ................... ∞KÚIÓUßr.

Page 365: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

75

403

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞∑ÒLd¥s2

√- √Ó¢ÓQÓ±]qÔ ÆDÚFÓWÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓIOr «∞ÚLÔbÓ¸]§ÓWÓ £Ôr] √Ô¢r^ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ

5 * .

5 * . >3 >5 * .

» - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

Ã- √ÔôÓ•kÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞º]U°oÓ ËÓ√Ô¢r^ ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ

5 * .

5 * . >3 >5 * .5 * . > 7 >5 * .5 * . >31 >5 * .

5 * . 5 * . 5 * .

«∞Fbœ

0

3

01

7

31

51

±ÔCÓUÓnÏ ∞‡ 5∞ÓOÚfÓ ±ÔCÓUÓHÎU ∞‡ 5«∞∑]FÚKOqÔ

0 = 5 * .

5 * . > 3 > 5 .

01 = 5 * .

5 * . >7 >5 * .

5 * . >31 >5 * .

51 = 5 * .

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ

0

3

01

7

31

51

«∞ÚIÓUßrÔ

5

5

5

5

5

5

îÓUÃÔ «∞ÚIºÚLÓW«∞Ú∂ÓUÆw≤ÓuÚŸÔ «∞ÚIºÚLÓWØ∑ÓU°ÓWÔ ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW

Page 366: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

75

404

«∞ªDQ Ær 3«∞ºÒ∂V Ær 1

œ- √ÔôÓ•kÔ ËÓ√Ó¸Ú°ÔjÔ ≤ÓuÚŸÓ ØÔqÒ ÓLÓKO]W ƺÚLÓWÌ °U∞ÚJ∑ÓU°ÓW «∞ÚLÔuÓ«≠ÓIÓW ∞ÓNÓU.

*«∞ÚIºÚLÓWÔ «ùÆÚKOb¥]WÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ô > ±o = ‚ * Œ + »

*«∞ÚIºÚLÓWÔ «ùÆÚKOb¥]WÔ ÓOÚdÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU… > ±o : ‚ = Œ

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

«∞∑ÒLd¥s 4

√Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂ÔNÓU Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «_Ô≠ÔIwÒ

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ

04

34

36

86

«∞ÚIÓUßrÔ

5

5

7

7

îÓUÃÔ

«∞ÚIºÚLÓW

«∞Ú∂ÓUÆw¢ÓKÚu¥sÔ «∞ÚJ∑ÓU°ÓW

«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW °U_Ó•ÚLÓd

±o : ‚ = Œ

±o = ‚ * Œ + »

±o : ‚ = Œ

±o = ‚ * Œ + »

±o : ‚ = Œ

±o = ‚ * Œ + »

±o : ‚ = Œ

±o = ‚ * Œ + »

«∞ÚÒFÓLÓKO]WÔ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW

*............................

*............................

*............................

*............................

5072455338672346

√Ó¢ÓcÓØ]dÔ :√Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ «∞ÚIºÚLÓW «ôÆÚKOb¥]W «∞Lº∑u≠U… °‡ ±o : ‚ = Œ Ë´s «∞IºLW «ôÆKOb¥ÒW Od «∞Lº∑u≠U… °‡ ±o = ‚ * Œ + »

Page 367: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW «ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

75

405

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 1

3-2- √ÔÆÓbÒ¸ ÓbÓœÓ √Ó¸ÚÆÓU îÓUà «∞ÚIºÚLÓW «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞ÚLÓIÚºÔu ËÓ«∞ÚIÓUßr.

«∞∑ÒLd¥s 1

√- √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ±ÓU ¥ÔMÓUßVÔ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓU «∞ÚLÓIÚºÔu ∞ö≤ÚDöÓ‚ ≠w ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW.

»- √ÔôÓ•kÔ ËÓ√Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞wÓ :

*√Ó≤ÚDÓKoÔ ≠w ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW °dÓÆÚrÌ ±sÓ «∞ÚLÓIÚºÔu ≈–Ó« ØÓUÊÓ îÓUÃÔ ÆºÚLÓ∑t

.................. ±s 0.

*√Ó≤ÚDÓKoÔ ≠w ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW °dÓÆÚLÓOÚs ±sÓ «∞ÚLÓIÚºÔu ≈–Ó« ØÓUÊÓ îÓUÃÔ ÆºÚLÓW «∞d]ÆÚr «_ÓË]‰

................ ∞‡ 0.

«∞∑ÒLd¥s 2

√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ËÓ√Ô´ÓKÒqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

3275502348026237656

Page 368: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

85

406

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ «∞ÚIÓUßrÔ «≤ÚDöÓ‚Ô «∞ÚIºÚLÓW °dÓÆÚrÌ«≤ÚDöÓ‚ «∞ÚIºÚLÓW °dÓÆÚLÓOÚs«∞∑]FÚKOqÔ

674 2

7533

7645

4357

«∞∑ÒLd¥s 3

√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w.

«∞ÚFÓbӜԴÓbÓœÔ ÓAÓdÓ«¢t´ÓbÓœÔ ±µÓU¢t ´ÓbÓœÔ ¬•ÓUœÁ

572

483

706

«∞∑ÒLd¥s 4

√ - √Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ±ÓU ¥ÔMÓUßVÔ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓUÂÌ «∞ÚLÓIÚºÔu ∞ö≤ÚDöÓ‚ ≠w ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW.

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 1

3

¬ ‡

¬ Ÿ

8 7

8

¬ ‡

5

¬ ‡ ±‡

¬ ‡ ±‡

0 3 6

¬ ‡ ±‡

4 7 5

6

¬ ‡ ±‡

¬ Ÿ

8 7

*«≤ÚDÓKÓIÚXÔ °IºÚLÓW :

- ÓbÓœ «∞ÚFÓAÓdÓ«‹

- ÓbÓœ «ü•ÓUœ

*√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚªÓUÃÓ ≠w ±ÓMÚe∞ÓW

.......................

* «≤ÚDÓKÓIÚXÔ °IºÚLÓW :

- ÓbÓœ «∞ÚFÓAÓdÓ«‹

- ÓbÓœ «ü•ÓUœ

*√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚªÓUÃÓ ≠w ±ÓMÚe∞ÓW

.......................

*«≤ÚDÓKÓIÚXÔ °IºÚLÓW :

- ÓbÓœ «∞ÚLµÓU‹

- ÓbÓœ «∞ÚFÓAÓdÓ«‹

- ÓbÓœ «ü•ÓUœ

* √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚªÓUÃÓ ≠w

±ÓMÚe∞ÓW .......................

*«≤ÚDÓKÓIÚXÔ °IºÚLÓW :

- ÓbÓœ «∞ÚLµÓU‹

- ÓbÓœ «∞ÚFÓAÓdÓ«‹

- ÓbÓœ «ü•ÓUœ

* √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚªÓUÃÓ ≠w

±ÓMÚe∞ÓW .......................

Page 369: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

85

407

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 1

» - √ÔôÓ•kÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ ËÓ√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * √Ó±ÓUÂÓ «∞B]uÓ«» ËÓ√Ô¢r^ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ.

à - √Ô¢r^ «ôßÚ∑MÚ∑ÓUÃÓ «∞∑]U∞w «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞º]U°IÓW.

*_Ô•ÓbΩœÓ ÓbÓœÓ √Ó¸ÚÆÓUÂÌ îÓUÃÓ ÆºÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ ÓMÚbÓ±ÓU :

«∞∑ÒLd¥s 5

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ÓbÓœÓ √Ó¸ÚÆÓU îÓUÃÓ «∞ÚIºÚLÓW «ùÆÚKOb¥]W ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ«∞ÚIÓUßrÔ ÓbÓœÔ √Ó¸ÚÆÓU «∞ÚªÓUà «∞∑]FÚKOqÔ

1 253

2776

30547

43985

55078

» - √Ó¢Ó∫ÓI^oÔ ±sÚ Å∫]W ≈§ÓU°Ó∑w.

√Ó≤ÚDÓKoÔ °IºÚLÓW ´ÓbÓœ «∞ÚLµÓU‹

√ÓØÚ∑ÔVÔ îÓU§ÓtÔ ≠w ±ÓMÚe∞ÓWÌ ..........

¥ÓJÔuÊÔ ÓbÓœÔ √Ó¸ÚÆÓUÂÌîÓUÃÓ «∞ÚIºÚLÓW

√Ó≤ÚDÓKoÔ °IºÚLÓW ´ÓbÓœ «∞ÚFÓAÓdÓ«‹

√ÓØÚ∑ÔVÔ îÓU§ÓtÔ ≠w ±ÓMÚe∞ÓWÌ ..........

¥ÓJÔuÊÔ ÓbÓœÔ √Ó¸ÚÆÓUÂÌîÓUÃÓ «∞ÚIºÚLÓW

√Ó≤ÚDÓKoÔ °IºÚLÓW ´ÓbÓœ «ü•ÓUœ

√ÓØÚ∑ÔVÔ îÓU§ÓtÔ ≠w ±ÓMÚe∞ÓWÌ ..........

¥ÓJÔuÊÔ ÓbÓœÔ √Ó¸ÚÆÓUÂÌîÓUÃÓ «∞ÚIºÚLÓW

√¢cØÒd :Æ∂q √Ê √≤πe LKOÒW «∞IºLW «ùÆKOb¥ÒW √ÆbÒ¸ bœ √ÆU îU§NU.

Page 370: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

95

408

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 2

3.3 √°∫Y s «∞FMBd «∞LπNu‰ ≠w Ø∑U°W LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW.

«∞∑ÒLd¥s 1

√ - √Ô¢r^ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞KÚ∂Ó∫ÚY ÓsÚ √Ó•Ób ÓMÓUÅd ÓLÓKO]W «∞ÚIºÚLÓW.

» - √ÔôÓ•kÔ £Ôr] Ó√Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÓIÚDÓWÌ °U∞ÚFÓöÓ±ÓW «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW (* √Ë :) ≠w «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW. («∞ÚIºÚLÓWÔ

±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ï)

«∞∑ÒLd¥s 2

≥ÓcÁ ÓLÓKO]U‹Ô ƺÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ ±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ì ±ÓMÚIÔuÅÓWÏ ±sÚ √Ó•Ób ÓMÓUÅd≥ÓU.

>√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞KÚ∂Ó∫ÚY Ós «∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÓπÚNÔu‰.

54 : 5 = 936: 7 = 9

54 = .............

5 = .............

Œ

±o*±o : ‚ = Œ

0

3

?

342

0

36 = .............

7 = .............

*‚ = ±o Œ

*±o = ‚Œ

4

231

?

0

?

8

27

0

Page 371: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

95

409

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑ÒLd¥s 3

√ - ≥ÓcÁ ÓLÓKO]WÔ ÆºÚLÓWÌ ≈ÆÚKOb¥]WÌ ÓOÚdÔ ±ÔºÚ∑ÓuÚ≠ÓU…Ì.

> √Ô´Ó∂ΩdÔ Ós «∞ÚFÓLÓKO]W °U∞ÚJ∑ÓU°ÓW «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW.

> √Ó•ÚBdÔ «∞ÚLÓIÚºÔuÂÓ °U∞ÚLÔCÓUÓHÓOÚs «∞ÚLÔ∑Ó∑ÓU∞ÓOÓOÚs ∞KÚIÓUßr

9 * . > 57 > 9 * .

>√Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚHÓdÚ‚Ó °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓIÚºÔu ËÓ«∞ÚLÔCÓUÓn ∞KÚIÓUßr «∞º]U°o ∞ÓtÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î

.....................................................................................

» - √ÓßÚ∑Ó∏ÚLdÔ ±ÓU ßÓ∂oÓ ∞∑ÓFÚLOd «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U_Ó´ÚbÓ«œ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW.

8

9

57-27

3

«∞ÚLÔCÓUÓnÔ ∞KÚIÓUßr «∞º]U°oÔ

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KÚLÓIÚºÔuÂ

«∞ÚLÔCÓUÓnÔ ∞KÚIÓUßr «∞ÚLÔuÓ«∞w

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KÚLÓIÚºÔuÂ

«∞ÚLÓIÚºÔuÂÔ

«∞ÚLÔCÓUÓnÔ ∞KÚIÓUßr

«∞º]U°o ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KÚLÓIÚºÔuÂ

«∞ÚHÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓIÚºÔu ËÓ«∞ÚLÔCÓUÓn

∞KÚIÓUßr «∞º]U°o ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KÚLÓIÚºÔuÂ

±ÓπÚLÔuŸÔ «∞ÚLÔCÓUÓn ∞KÚIÓUßr «∞º]U°o

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KÚLÓIÚºÔu ËÓ«∞Ú∂ÓUÆw

Page 372: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

95

410

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑Ld¥s 4

√- √≤πe ÓLÓKOÒU‹ «∞IºÚLÓW «ôÆKOb¥ÒW «∞∑ÒU∞OÒWÓ Ë√∂Òd ÓsÚ ØÔqæ ±MÚNÓU °U∞J∑ÓU°W «∞LÔMÓUß∂ÓW.

»- √ÔôÓ•kÔ «∞FÓLÓKO]U‹ ËÓ√Ô´ÓLΩdÔ «∞πÓbÚË‰Ó «∞∑ÒU∞w ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì °U∞FLKO]W «∞Ò∑w ¢ÔLÓJÒMMw ±s •ºÓU»

«∞LÓDÚKÔu».

«∞∑ÒLd¥s 5

≥cÁ Ø∑ÓU°ÓU‹Ï ∞FÓLÓKO]U‹ ƺLWÌ ≈ÆÚKOb¥ÒW.

>√ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓLKO]WÓ «∞Ò∑w ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ •ºÓU» «∞FÓbÓœ «∞MÒUÆh ≠w «∞J∑ÓU°ÓW «∞LÔIÚb]±ÓW

1

1

2

3

23

3 54243455354

«∞ÔCÓUÓnÔÔ ∞KÚIÓUßrÔ «∞º]U°o

±Ô∂ÓU®d…Î ∞KÚLÓIÚºÔuÂ

±πLuŸ «∞LCUn «∞ºÒU°o

±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞KLIÚºÔuÂÓ ËÓ«∞∂ÓUÆw

«∞Hd‚Ô °ÓOÚsÓ «∞LÓIÚºÔu ˫∞LCUn

∞KIUßr «∞ºÒU°o ±∂U®d… ∞KLÓIÚºÔuÂ

«∞FÓLÓKO]WÔ

. * . = .. * . + .. - . * .

. = 3 * 18 + 23 4 5 = 4 * . + 33 5 4 = 5 * 09 + .

57 = 8 * . + 32 4 7 = 6 * 3 2 1 + .7 7 6 = . * 7 + 5

Page 373: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√≤πe LKOÒW ƺLW ≈ÆKOb¥ÒW ÆUßLNU –Ë Ær Ë«•b

95

411

«∞ªDQ Ær 4«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞∑ÒLd¥s 6

≥ÓcÁ ÓLÓKO]U‹Ô ƺÚLÓWÌ ≈ÆKOb¥ÒWÌ √Ó≤ÚπÓeÓ≥ÓU °FÚi «∞∑Òö±Oc

> √≤πe ≠w ØÔqΩ ±ÓdÒ… ÓLÓKOÒWÎ √ÔîÚdÓÈ ¢LÓJΩMÔMw ±s «∞∑Ò∫IÒo ±sÚ Å∫Ú∑NÓU.

»- √l «∞FÓöÓ±ÓWÓ * ¢Ó∫ÚXÓ ØÔqΩ ÓLÓKOÒWÌ îÓU©µÓWÌ

5

421

326

5

21

01 -

3 2

0 2

3

6

86

314

63-

3 5

84 -

4

4

7 8

0 9 3

6 3

0 3

8 2

2

3

241

824

3-

2 1

2 1 -

8 0

6 -

2

-

Page 374: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

•qÒ «∞LºUzq«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»

412

«∞ªDQ

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s

ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os :

> d» ˧Ll

> d» Ë©dÕ

> d» Ëd»

> ©dÕ Ëd»

>§Ll Ëd»

°Fi «_ß∂U»

1) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢Hd¥l ßR«‰ –Í ±d•K∑Os.

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 06

2) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «∞∑ÒLOOe °Os ßR«‰ zOºwÒ –Í

±d•K∑Os ËßR«‰ –Í ±d•KW.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 16

3) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU «∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ù•bÈ

«∞Ld•K∑Os √Ë ∞JKÚ∑ONLU

«∞LcØdÒ… «∞Fö§OÒW bœ 61

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 91

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 02

4) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv

> ¢Hd¥l ßR«‰ –Í ±d•K∑Os

> «î∑OU «∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ∞JqÒ ßR«‰ ≠dwÒ

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 06

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 61

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 91

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

(§Ll √Ë ©dÕ)

(§Ll √Ë d»)

(«∞FLKOÒ∑UÊ)

Page 375: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»

06

413

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

1.1 √≠dÒŸ ßR«ô zOºOÒU –« ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW dÚ»Ì

«∞∑ÒLd¥s 1

ÆÓU‰ «∞FÔL]U‰Ô ∞LÔAÓGΩKNrÚ : ò ∞ÓIÓbÚ ÓÅÒHMU ØLÒOWÓ «∞FMÓV ≠w 59 ÅÔMÚbÔËÆÎU °JÔqΩ ±MNU 32 Øm Ë°ÓIw ±MÚNÓU

81 Øm .å

±U Ø∑KWÔ ØÓLÒOÓW «∞FMÚV ?

> √¢rÒ ≥c« «∞∑ÒªDOjÓ ∞K∫qΩ.

«∞∑ÒLd¥s 2

îÓeÓÊÓ ≠öÒÕÏ 6 8 ÅÔMÚbÔËÆÎU ±s «ù§ÓU’ °JqÒ ±MNU 12 Øm Ë´MÚbÓ ≈îÚd«Ã ≥cÁ «∞JLOÒW ∞K∂ÓOÚl ËÓ§ÓbÓ

5 7 Øm ∞r ¢Fb ÅÓU∞∫ÓWÎ .

±ÓU ØÓLΩOWÔ «ù§]U’ «∞B]U∞` ∞KÚ∂ÓOÚl ?

> √Ô¢r^ ≥Óc«Ó «∞∑ÒªDOjÓ ∞KÚ∫ÓqΩ.

?

?

>

>

?

?

>

>

Page 376: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»06

414

«∞∑ÒLd¥s 3

∞∑Óu≠Od ™ÔdÔË·Ì √Ó•ÚºÓsÓ ∞KbÒ¸Ó«ßÓW °ÓMÓX Ë“Ó«Ó…Ô «∞∑ÒdÚ°OW Ë«∞∑]JÚu¥s 4 ÆÓUÓU‹Ì §Ób¥bÓ…Ì °LÓbÚ¸Óß∑MÓU.

¢Ór] ¢ÓdÚØOVÔ §ÓKOe ØÔqΩ ÆÓUÓWÌ ≠w 23 ÅHÎU ¥Ó∫ÚuÍ «∞uÓ«•bÔ 42 §ÓKOeÓ…Î.

±ÓU bÓœÔ «∞πÓKOe «∞ÒcÍ ¢ÓDÓK∂∑ÚtÔ ≥ÓcÁ «∞IÓUÓU‹Ô ?

> √Ô¢rÒ ≥ÓcÓ« «∞∑ÒªÚDOjÓ ∞K∫ÓqΩ.

«∞∑Ld¥s 4

¢ÓºÚ∑ÓNÚKpÔ ÓUzK∑ÔMÓU ¥u±OÒÎU 5 ÔKÓV ¥ÔuÔdÚ‹ °‡ 5 3 2 ±w «∞u«•bÓ…Ô.

±ÓU ≥ÔuÓ «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞LÓU∞w^ «∞]cÍ ¢ªBÒBt UzK∑ÔMÓU ØqÒ ®ÓNÚdÌ ∞NcÁ «∞LUœÒ… «∞GcÓ«zOÒW ?

> √¢rÒ ≥cÓ« «∞∑ÒªDOj ∞K∫qÒ

?

?

>

>

?

?

>

>

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 377: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»06

415

«∞∑Ld¥s 5

¥Ôu«™VÔ √°w ¥ÓuÚ±OÒÎU ÓKÓv ¥ÓUÓW «∞FÓbÚË ÆOIDÓlÔ ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÓºÚKJÎU Å∫ÒOÒÎU ©Ôu∞t 5 7 2  4 ±dÒ«‹.

±U ≥w «∞LÓºÓU≠ÓW «∞Ò∑w ¥ÓIÚDÓFÔNÓU ÓbÚËΫ ≠w «_ß∂uŸ ?

> √¢rÒ ≥ÓcÓ« «∞∑ÒªDOj ∞K∫qΩ ?

«∞∑ÒLd¥s 6

∞∑ÓDÚu¥d ±ÓuÓ«œ ÓUzKÓ∑MÓU ¢Ôd°Ωw √Ô±Ωv œÓ§ÓU§ÓU‹Ì ¢ÔMÚ∑ZÔ ¥u±OÒU ±ÔFÓb]‰Ó 5 2 °OCWÎ ≤ºÚ∑ÓNKpÔ ±MÚNÓU ØqÒ ¥uÂ

8 °ÓOÚCÓU‹Ì.

±ÓU ÓbÓœÔ «∞∂ÓOÚi «∞ÒcÍ ¥ÔLÚJMÔMÓU ¥Ó∂ÚFÔtÔ ØÔq] √ßÚ∂ÔuŸÌ ?

√- ßQ•ºV √Ë]ôÎ : .......................................................

- ßQ•ºV £ÓU≤OU : ....................................................

»- √§OV s «∞ºÒR«‰ : .......................................................

«∞∑ÒLd¥s 7

ÆÔbΩ¸ Ó ±ÓFÚKÔuÂÔ «∞∑ÒdßOr °LÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU ≥ÓcÁ «∞ºÒMÓW °‡ 005 2 ±w ÓsÚ ØÔqΩ ¢ÓKÚLOcÌ. ËÓ°ÓKÓmÓ ÓbÓœÔ «∞LÔdÓßÒLOsÓ

°NÓU 8 2 4 ¢KÚLOcΫ ∞r ¥ÓbÚ≠ÓlÚ ±MÚNr ≥cÓ« «∞LÓFÚKÔuÂÓ 9 3 ¢KÚLOc« ¥MÚ∑ÓLÔuÊÓ ≈∞Óv ÓUzö‹Ì ÓFOHÓW «∞b]îÚq.

±ÓU ÆOLÓWÔ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÔπÓL]l ?

?

?

>

>

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 378: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»06

416

√. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................

ßQ°∫Y £ÓP≤OÎU Ós ..........................................................

»- √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

«∞∑ÒLd¥s 8

°∫IKMU 32 ÅHÒU ±s √®ÚπÓU «ù§ÒU’ ¥•uÍ «∞u«•b 81 ®πÓdÓ…Î ÓO°ÚKÔmÔ ÓUœÓ…Î ±FbÒ‰Ô ≈≤Ú∑ÓUÃ

«∞u«•bÓ… 6 2 Øm.

ÆÓUÂÓ √Ó°w ≥ÓcÁ «∞º]MÓWÓ °∑ºÚLOb ≥ÓcÁ «_®ÚπÓU ≠MLU ≈≤∑UÃÔ «∞u«•b… °‡ 9 Øm.

√- ±U ØÓLÒOW «ù§ÒU’ «∞Ò∑w ¢Ó∫ÓB]KÚMÓU ÓKÓOÚNÓU «∞ºÒMW «∞HÓU©ÓWÓ ?

. ßQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ...........................................

. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ..........................................

»- ±ÓU ØÓLΩOÓWÔ «ù§]U’ «∞Ò∑w ¢Ó∫ÓB]KÓMU ÓKÓOÚNÓU ≥ÓcÁ «∞º]MÓWÓ ?

. ßÓQÓ°Ú∫YÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................

. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OU sÚ ........................................

√¢cØÒd√≠dÒŸ ØqÒ ßR«‰ zOºwÒ –Í ±d•K∑Os ≈∞v ßR«∞Os ≠dOÒOs Æ∂q √Ê

√®dŸ ≠w ≈≤πU“ «∞∫qÒ

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 379: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»16

417

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

1 -

¸ÓÅ

]n

´ÔL]U‰Ô

ÓOÚFÓWÌ ØLÒOÓWÎ ±sÓ «∞FMÓV

≠w 59 Å

ÔMÚbÔËÆÓU

°Jqæ ±MÚNÓU 3 2 Øm.

. ±U ØÔ∑ÚKÓWÔ ≥ÓcÁ «∞JLΩO]W ±sÓ «∞FMÓV

?

2-¸ÓÅ

Òn

Ó ´ÔL]P‰Ô

ÓOÚFÓWÌ ØÓLΩO]WÎ ±sÓ «∞FMÓV

Ó ≠w 59

Å

ÔMÚbÔËÆÎU °JÔqæ ±MNU 32 Øm Ë°ÓIOÓX

Ú ±s ≥ÓcÁ «∞JÓLΩO]W 81

Øm.

. ±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ ≥ÓcÁ «∞JÓLΩOÒW ±sÓ «∞FMÓV

?

1-2- √±OÒe °Os «∞ºÒR«‰ –Í ±d•KW Ë«∞ºÒR«‰ –Í ±d•K∑Os.

_Ô§

OV

Ó ´ÓsÚ ß

ÔRÓ«‰Ì ôÓ°Ôb] √ÓÊÚ ¥Ó∑ÓuÓ≠]dÓ ±ÔFÚDÓOÓUÊ ´ÓKÓv «_ÓÆÓqΩ :

*¢ÓuÓ≠]dÓ «∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ : √Óß

Ú∑ÓDOlÔ «ù§

ÓU°ÓWÓ

*∞ÓrÚ ¥Ó∑ÓuÓ≠]d «∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ : ôÓ √Óß

Ú∑ÓDOlÔ «ù§

ÓU°ÓWÓ

√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚLÔFÚDÓOÓOÚs «∞C]dÔ˸¥ÓOÚs ∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰ £Ôr] √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV.

1 ØLΩOÓWÔ «∞FMÓV

≠w «∞B

^MÚbÔË‚

«∞uÓ«•

b.

2 ´ÓbœÔ «∞B

]MÓUœ¥o

12 «∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠ΩdÏ

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

*

*

*

*

Page 380: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»16

418

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

3-î

ÓeÓÊÓ ≠Óö]ÕÏ ≠w «∞π

ÓL]UœÓ… 68 Å

ÔMÚbÔËÆÎU ±sÓ

«ù§

ÓU’

°JÔqæ ±MNU 12 Øm Ë´Mb ≈î

ÚdÓ«§

NÓU °Fb ±bÒ…Ì

∞K∂OÚl ËÓ§

ÓbÓ 57 Øm ¨OÚdÓ Å

ÓU∞∫

ÓW ∞KÚ∂ÓOÚl.

. ±ÓU ØÓLΩO]WÔ «ù§

]U’

«∞B

]U∞` ∞K∂ÓOÚl ?

4 - îeÊ ≠öÒÕÏ ≠w «∞π

ÓL]UœÓ… 68 Å

ÔMÚbÔËÆÎU ±sÓ

«ù§

]U’

°JÔqæ ±MNU 12 Øm Ë°Fb ±bÒ… √Óî

ÚdÓ§

ÓNÓU ∞K∂ÓOÚl.

. ±U ØLΩOÒWÔ «ù§

ÒU’

«∞LÓFÚdÔË÷

∞K∂ÓOÚl ?

5 -∞∑ÓuÚ≠Od ™ÔdÔË·

Ì √Ó•

Úº

sÓ ∞KbΩ¸Ó«ß

ÓW °MÓX

Ú Ë“«¸…

«∞∑]d°OÒW Ë«∞∑ÒJu¥s 4 ÆÓU´ÓU‹

Ì §

Ób¥bÓ…Ì °LÓbÚ¸Óß

Ó∑MÓU.

¢rÒ ¢dÚØOV

§

ÓKOeÌ Øq] ÆÓU´ÓWÌ ≠w 23 Å

HÎU °JÔqæ ±MÚNÓU 42

§

ÓKOeÓ…Î.

. ±ÓU ´ÓbÓœÔ «∞π

ÓKOe «∞ÒcÍ

¢DÚKÒ∂∑ÚtÔ ØÔq^ ÆÓU´ÓWÌ.?

1 -

2 -

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠ΩdÏ

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

Page 381: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»16

419

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

6 -∞∑ÓuÓ≠Od ™ÔdÔË·

Ì √Ó•

Úº

ÓsÓ ∞KbÒ¸Ó«ß

ÓW °MÓX

Ú Ë“Ó«¸Ó…Ô

«∞∑Òd°OW Ë«∞∑]JÚu¥s 4 ÆÓU´ÓU‹

Ì §

Ób¥bÓ…Ì.

¢Ór] ¢ÓdÚØOV

Ô §

ÓKOe ØÔqΩ ÆÓU´ÓWÌ ≠w 23 Å

HÎU ¥∫

ÚuÍ

«∞uÓ«•

42 §

ÓKOeÓ…Î.

. ±ÓU ´ÓbÓœÔ «∞π

ÓKOe «∞]cÍ

¢DKÒ∂∑ÚtÔ ≥ÓcÁ «∞IÓU´ÓU‹

Ô ?

7 - ¢Óº

Ú∑ÓNÚKpÔ ´ÓUzK∑ÔMÓU ¥ÓuÚ±OÒÎU 5 ´ÔKÚV

¥Ôu¨ÔdÚ‹

°‡ 532

±w «∞uÓ«•

bÓ…Ô.

. ±ÓU ≥Ôu «∞L∂ÚKÓmÔ «∞LÓU∞w^ «∞]cÍ

¢ª

B

ÒB

ÔtÔ ´ÓUzKÓ∑ÔMÓU

¥ÓuÚ±OÒÎU ∞ÓNcÁ «∞LÓUœ]… «∞GcÓ«zO]W ?

8 -¢Óº

Ú∑ÓNÚKpÔ ´ÓUzK∑ÔMÓU ¥ÓuÚ±OÒÎU 5 ´ÔKÚV

¥Ôu¨ÔdÚ‹

°‡ 532

±w «∞uÓ«•

bÓ…Ô

. ±ÓU ≥Ôu «∞L∂ÚKÓmÔ «∞LÓU∞w^ «∞]cÍ

¢ª

B

ÒB

ÔtÔ ´ÓUzKÓ∑ÔMÓU

ç

∂Ôu´OÒÎU ∞ÓNcÁ «∞LÓUœ]… «∞GcÓ«zO]W ?

1 -

2 -

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠ΩdÏ

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

Page 382: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW16 «∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU d»

420

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

9 -

∞∑ÓDÚu¥d ±ÓuÓ«¸œ ´ÓUzKÓ∑MÓU ¢ÔdÓ°Ωw √Ô±Ωw œÓ§

ÓU§

ÓU‹

Ì

¢ÔMÚ∑ZÔ ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÔFÓb]‰Ó 53 °ÓOÚC

ÓWÎ ¢Óº

Ú∑ÓNÚKpÔ ±MÚNÓU ØÔq]

¥ÓuÚÂÌ 8 °ÓOÚC

ÓU‹

Ì ËÓ¢Ó∂OlÔ «∞ÚJÓLΩO]WÓ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÓ .

>

±U ´bÓœÔ «∞∂ÚOi

«∞LÔFÓb^ ∞K∂OÚl ¥uÚ±OÎU ?

01 -

∞∑ÓDÚu¥d ±ÓuÓ«¸œ ´ÓUzKÓ∑MÓU ¢ÔdÓ°Ωw √Ô±Ωw œÓ§

ÓU§

ÓU‹

Ì

¢ÔMÚ∑ZÔ ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÔFÓb]‰Ó 53 °ÓOÚC

ÓWÎ ¢Óº

Ú∑ÓNÚKpÔ ±MÚNÓU ØÔq]

¥ÓuÚÂÌ 8 °ÓOÚC

ÓU‹

Ì ËÓ¢Ó∂OlÔ «∞ÚJÓLΩO]WÓ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÓ °‡ 58 ±w

«∞∂ÓOÚC

ÓWÔ «∞ÚuÓ«•

bÓ…Ô.

>

±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ

¢Ôº

ÓU≥rÔ °t √Ô±Ωw ¥ÓuÚ±OÒÎU

≠w ¢ÓDÚu¥d ±ÓuÓ«¸œ ´ÓUzKÓ∑MÓU ?

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠ΩdÏ

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

Page 383: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

421

•qÒ «∞LºUzq «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

«∞ªDQ

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s

ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os :

- §Ll ËƺLW

- ƺLW ˧Ll

- ©dÕ ËƺLW

- ƺLW Ë©dÕ

- d» ËƺLW

- ƺLW Ëd»

- ƺLW ËƺLW

°Fi «_ß∂U»

1) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢Hd¥l ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈∞v

ßR«∞Os ≠dOÒOs

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 26

2) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv «∞∑ÒLOOe °Os ßR«‰ zOºwÒ –Í

±d•K∑Os ËßR«‰ –Í ±d•KW.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 36

3) ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FK‡Òr ±b∞u‰ ≈•bÈ «∞FLKOÒ∑Os √Ë

±b∞u∞ONLU.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 61

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 91

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 02

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 25

(•ºV «∞∫U§W)

4) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv :

> ¢Hd¥l ßR«‰ –Í ±d•K∑Os

> ¢L∏Òq ±b∞u‰ LKOÒW √Ë LKOÒ∑Os

«∞LcØÒd«‹ «∞Fö§OÒW «∞LcØu¸…

≠w «∞ºÒ∂∂Os 1 Ë 3 (•ºV «∞∫U§W)

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

Page 384: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

26

422

1.1 √≠dÒŸ ßR«ô –« ±d•K∑Os ≈∞v ßR«∞Os ≠dOÒOs.

«∞∑ÒLd¥s 1

∞KÚLÔºÓU≥ÓLÓW ≠w ¢ÓDÚu¥d ±ÓuÓ«œ ÓUzKÓ∑MÓU îÓU©ÓXÚ √Ô±Ωw 7 ±ÓP“¸Ó ≠Ó∑ÓJÓK]HÓXÚ °‡ 65 œ ¢Ôd¥bÔ √ÓÊÚ ¢Ô∫ÓIΩoÔ °Ú∫ÎU

§ÔLÚKOÒÎU °‡ 24 œ.

±ÓU £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚLµÚeÓ¸ «∞ÚuÓ«•b ?

> √Ô¢r^ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑]U∞w ∞KÚ∫ÓqΩ.

2 £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚLµÚeÓ¸ «∞ÚuÓ«•b

1................................. : ´ÓbÓœ «∞ÚLÓP“¸

√ÔîÓDΩjÔ

............................... >................................

«∞∑ÒLd¥s 2

∞KÚLÔºÓU≥ÓLÓW ≠w ¢ÓDÚuÓ¥d ±ÓuÓ«œ ÓUzKÓ∑MÓU îÓU©ÓXÚ √Ô±Ωw 7 ±P“¸Ó ≠Ó∑ÓJÓK]HÓXÚ °‡ 65 œ¥MÓUΫ. ÆÓd]¸Ó‹Ô √ÓÊÚ ¥ÓJÔuÊÓ

¸°Ú∫ÔNÓU ≠w ØÔqΩ ±µÚeÓ¸Ì 6 œÓ≤ÓU≤OdÓ.

> ±ÓU £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚLµÚeÓ¸ «∞ÚuÓ«•b ?

> √Ô¢r^ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑]U∞w ∞KÚ∫ÓqΩ.

2£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚLµÚeÓ¸ «∞ÚuÓ«•b ?

√ÔîÓDΩjÔ

1 ............................... + °Ú∫ÔNÓU ≠w «∞ÚLµÚeÓ¸ «∞ÚuÓ«•b

.............................. >..............................

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

?

?√≤πe «∞∫qΩ

√≤πe «∞∫qΩ

Page 385: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

26

423

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞∑ÒLd¥s 3

¢Ô∂ÓUŸÔ «_Ó¸Ú°ÓlÔ °ÓOÚCÓU‹Ì °‡ 063 ±w. «®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÔ ©Ó∂ÓIÎU ¥Ó∫ÚuÍ 03 °ÓOÚCÓWÎ.

> ±ÓU £ÓLÓsÔ ©Ó∂Óo «∞Ú∂ÓOÚi ?

> √Ô¢r^ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑]U∞wÓ ∞KÚ∫ÓqΩ.

2 £ÓLÓsÔ ©Ó∂Óo «∞Ú∂ÓOÚi

√ÔîÓDΩjÔ

1 .............................* ´ÓbÓœ «∞Ú∂ÓOÚi ≠w «∞D]∂Óo

............................... > ................................

«∞∑ÒLd¥s 4

ØÔ∑ÚKÓWÔ ®ÓU•MÓWÌ ≠ÓU¨ÓWÌ 0432 Øm •ÔLΩKÓXÚ °‡ 8 °ÓdÓ«±OqÓ ¢Ó∫ÚuÍ ≤ÓHÚfÔ «∞ÚJÓLΩO]W ±sÚ “Ó¥ÚX «∞e]¥Ú∑ÔuÊ ∞MÓIÚKNÓU ≈∞Óv

œ¥uÓ«Ê «∞e]¥ÒX ≠ÓQÓÅÚ∂Ó∫ÓXÚ ØÔ∑ÚKÓ∑ÔNÓU 0014 Øm.

±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞Ú∂dÚ±Oq «∞ÚuÓ«•b ±Óx≤ÎU “Ó¥Ú∑ÎU ?

> √Ô¢r^ «∞∑]ªÚDOjÓ «∞∑]U∞wÓ ∞KÚ∫ÓqΩ.

2 ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞Ú∂dÚ±Oq ±Óx≤ÎU “Ó¥Ú∑ÎU

√ÔîÓDΩjÔ

1 .............................: ´ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓdÓ«±Oq

............................... > ................................

√≤πe «∞∫qΩ

√≤π

e «∞∫

?

?

Page 386: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

√≤π

e «∞∫

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

26

424

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

«∞∑ÒLd¥s 5

°LÔMÓUßÓ∂ÓW ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» ¥Ó∂OlÔ ÓU÷Ï «∞ÚIBÓhÓ °∏ÓLÓsÌ ±ÔuÓ•ΩbÌ. «®Ú∑ÓdÓÈ ±sÚ MÚbÁ ÅÓb¥Iw 3

ÆBÓhÌ °‡ 0543 ±w. √Ó¸ÓœÚ‹Ô ®dÓ«¡Ó ÆB]WÌ ËÓ«•bÓ…Ì ≠ÓUßÚ∑ÓFÓdÚ‹Ô 091 ±w ±sÚ MÚb ÅÓb¥Iw.

±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ØÔMÚXÔ √Ó±ÚKJÔtÔ ?

> √Ô¢r^ ≥ÓcÓ« «∞∑]ªÚDOjÓ ∞KÚ∫ÓqΩ

2 «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ØÔMÚXÔ √Ó±ÚKJÔtÔ

√ÔîÓDΩjÔ

1 ..............................-«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ «ßÚ∑ÓFÓdÚ¢ÔtÔ

............................... > ................................

«∞∑ÒLd¥s 6

¢ÓeÓË]œÓ ¢ÓU§dÏ °‡ 6 √ÓËÚ´OÓWÌ ¥Ó∫ÚuÍ «∞ÚuÓ«•bÔ 03 ‰ ±sÓ «∞ÚπÓHÓU‰. ¥Ôd¥bÔ ÓdÚ÷Ó ≥ÓcÁ «∞ÚLÓUœ]… ∞KÚ∂ÓOÚl ≠w ÅÓHÓUz`Ó

–Ó«‹ 5 ‰.

±ÓU ÓbÓœÔ «∞B]HÓUz` «∞ö]“±ÓW ∞S≠ÚdÓ«⁄ ØÓU±q «∞ÚJÓLΩO]W ?

√ - . ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .....................................

. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ........................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

Page 387: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

26

425

«∞∑Ld¥s 7

ÆU‰ √°w : ò£ÓLÓsÔ ≥cÓ« «∞∑ÒKÚHU“ 027 œ œ≠ÓFÚXÔ §Ôe¡Î« ±MÚtÔ °U∞Ú∫ÓUd Ë°ÓIwÓ Kw] √Ê √œÚ≠ÓlÓ £KY £LÓMt Kv

4 √ƺU◊Ì ±Ô∑ÓºÓUË¥ÓWÌå.

±U ÆOLÓWÔ «∞ÚIºÚj «∞uÓ«•b?

√ ->ßQÓ°Ú∫ÓYÔ √Ë]ôÎ ÓsÚ : .............................................................................

>ßQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÓU sÚ : .................................................................................

» - √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

«∞∑ÒLd¥s 8

¥Ôd¥bÔ ¢ÓU§dÏ ≤ÓIÚqÓ 4 °ÓdÓ«±OqÓ ∑Ó∫ÚuÍ ≤ÓHÚfÓ «∞ÚJÓLΩO]W ±ÓsÚ “Ó¥ÚX «∞e]¥Ú∑ÔuÊ. •ÓLÓKÓNÓU ÓKÓv ®ÓU•MÓWÌ ØÔ∑ÚKÓ∑ÔNÓU

≠ÓU¨WÎ 0422 Øm ≠ÓBÓUdÓ‹Ú 0203 Øm.

√>±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞Ú∂dÚ±Oq «∞ÚuÓ«•b ±Óx≤ÎU ?

» - ¢Ó∂ÚKÔmÔ ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞Ú∂dÚ±Oq ≠ÓU¨ÎU 52 Øm ËÓ¥ÔIÓb]¸Ô £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚJm «∞ÚuÓ«•b ±sÓ «∞e]¥ÚX °‡ 3 œ.

>±ÓU £LÓsÔ °ÓOÚl ±Ô∫Ú∑ÓuÈ «∞Ú∂d±Oq «∞ÚuÓ«•b ?

√Ó¢ÓbÓØ]dÔ :√≠dÒŸ ØqÒ ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈∞v ßR«∞Os ≠dOÒOs Æ∂q «∞AÒdËŸ ≠w ≈≤πU“ «∞∫qÒ.

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 1

Page 388: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

36

426

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

1

√Ô´Úπ

∂ÓX

Ú √Ô±Ωw °bÓËÚ¸Ó‚

Ì ËÓ6 ØÔRÔË”

Ì £ÓLÓMÔNÓU

«∞Úπ

ÔLÚKw] 0558 ±w.

>

ØÓrÚ ¥ÓJÔuÊÔ «∞∏]LÓsÔ «∞ÚLÓJÚ∑Ôu»

Ô ´ÓKÓv «∞ö]≠∑ÓW

«∞ÚLÔFÓK]IÓW ´ÓKÓv «∞ÚJÓQÚ”

«∞ÚuÓ«•

b ?

2√Ô´Úπ

V

Ó √Ó°w °DÓUË∞ÓWÌ £ÓLÓMÔNÓU 88 œ Ë 6 ØÓdÓ«ß

w

£ÓLÓMÔNÓU 831 œ.

>

±ÓU £ÓLÓsÔ «∞ÚJÔdÚß

wΩ «∞ÚuÓ«•

b ?

1.2 √Ô±ÓOÒe °Os ºÒR«‰ –Í ±d•KW ˺ÒR«‰ –Í ±d•K∑Os

_Ô§

OV

Ó ´ÓsÚ ß

ÔRÓ«‰Ì ôÓ°Ôb] √ÓÊÚ ¥Ó∑ÓuÓ≠]dÓ ±ÔFÚDÓOÓUÊ ´ÓKÓv «_ÓÆÓqΩ :

*¢ÓuÓ≠]dÓ «∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ : √Óß

Ú∑Ó DOlÔ «ù§

ÓU°ÓWÓ

*∞ÓrÚ ¥Ó∑ÓuÓ≠]d «∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ : ôÓ √Óß

Ú∑ÓDOlÔ «ù§

ÓU°ÓWÓ

√ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚLÔFÚDÓOÓOÚs «∞C]dÔ˸¥ÓOÚs ∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰ £Ôr] √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ * ≠w «∞ÚLÓJÓUÊ «∞ÚLÔMÓUßV.

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠Ωd

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

0243 ±w

Page 389: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

36

427

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

3- ´Ó∂]QÓ Å

ÓMÓUzFwy 441 Øm ±sÓ «∞B

]U°ÔuÊ °U∞∑]º

ÓUËÍ

≠w 8 Å

ÓMÓUœ¥oÓ ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞uÓ«•

b ≠ÓU¸¨ÎU 2 Øm.

>

±ÓU ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞B

^MÚbÔË‚ ±Óx≤ÎU ?

4- ¢ÓuÓ“]ŸÓ 021 ØÓA

]U≠ÎU °U∞∑]º

ÓUËÍ

´ÓKÓv 4 ≠dÓ‚Ì ≠ÓJÓUÊÓ

´ÓbÓœ «∞Ú∂ÓMOs ±Ôº

ÓUË¥ÎU ∞FÓbÓœ «∞Ú∂ÓMÓU‹

≠w ØÔqΩ ≠Ód¥oÌ.

>

±ÓU ´ÓbÓœÔ «∞ÚJÓA

]U≠OsÓ ±sÚ ØÔqΩ §

MÚf

Ì ≠w «∞ÚHÓd¥o

«∞ÚuÓ«•

b?

5- ¢ÓuÓ“]ŸÓ 69 ®

ÓU°ÒÎU ≠w ±ÓB

On

Ì °U∞∑]º

ÓUËÍ

´ÓKÓv 8

î

OÓUÂÌ.

>

±ÓU ´ÓbÓœÔ «∞A

^∂]UÊ ≠w ØÔqΩ î

ÓOÚLÓWÌ ?

1 -

2 -

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠Ωd

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

Page 390: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

36

428

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

6 -ß

ÓFÚOÎU ≈∞Óv ¢ÓuÚ≠Od ™ÔdÔË·

√Ó•

Úº

ÓsÓ ∞KbΩ¸Ó«ß

ÓW

≠w 4 ±ÓbÓ«¸”

Ó «°Ú∑bÓ«zO]WÌ °ÓMÓX

Ú Ë“Ó«¸Ó…Ô «∞∑]dÚ°ÓOÓW

ËÓ«∞∑]JÚu¥s ≠w ØÔqΩ ±MÚNÓU 3 ÆÓU´ÓU‹

Ì §

Ób¥bÓ…Ì £Ôr]

ËÓ“Ω´ÓX

Ú °U∞∑]º

ÓUËÍ

´ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓbÓ«¸”

291

±ÔMÓC

ÓbÓ….

±ÓU ≤ÓB

OV

Ô ØÔq ±ÓbÚ¸Óß

ÓWÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓMÓU

b ?

7 -«ÆÚ∑ÓC

ÓX

Ú «∞C

]dÔË¸Ó…Ô √ÓÊÚ ≤ÓA

Ú∑ÓdÍ

Ó •

ÓUß

Ôu°ÎU

£ÓLÓMÔtÔ 099 œ ≠U∞Ú∑ÓeÓÂÓ √Ó°w °bÓ≠Úl ≥ÓcÓ« U∞ÚLÓ∂ÚKÓm ´ÓKÓv

9 √ÓÆÚº

ÓU◊

Ì ±Ô∑Óº

ÓUË¥ÓWÌ °e¥ÓUœÓ…Ì ÆÓbÚ¸Ô≥ÓU 0077 ±w

´ÓsÚ ØÔqΩ Æº

Új

Ì.

. ±ÓU ÆOLÓWÔ «∞ÚIº

Új

«∞ÚuÓ«•

b ?

1 -

2 -

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠Ωd

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

Page 391: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os ≈•b«≥LU LKOÒW ƺLW

36

429

«∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓWÔ

8 - ËÓÅ

Ón

Ó «∞D]∂OV

Ô ∞π

ÓbΩÍ

´Ô∂Ôu]«‹

Ì ±ÔIÓuΩ¥ÓWÎ

≠Óº

ÓK]LÓtÔ «∞B

]OÚbÓôÓ≤w^ 5 ´ÔKÓV

Ì ±sÚ ≥ÓcÓ« «∞b]ËÓ«¡ °JÔqæ

±MÚNÓU 81 ´Ô∂Úu]…Î ËÓÆÓU‰Ó ∞ÓtÔ :

òËÓ«™V

Ú ´ÓKÓv «ß

Ú∑FÚLÓU‰ ´Ô∂Úu]¢ÓOÚs 3 ±Ód]«‹

Ì ≠w

«∞ÚOÓuÚ ´ÓKÓv «±Ú∑bÓ«œ ≠Ó∑ÚdÓ… «∞ÚFöÓà «∞]∑w ¢ÓMÚ∑ÓNw

°U≤Ú∑NÓU¡ «∞ÚJÓLΩO]W «∞]∑w ß

ÓK]LÚ∑ÔNÓU ∞ÓpÓå

>

ØÓrÚ ¢ÓbÔËÂÔ ≠Ó∑ÚdÓ…Ô ´öÓÃ §

ÓbΩÍ

?

√Ó¢ÓcÓØ]dÔ :

√¢FdÒ· ≤uŸ «∞ºÒR«‰ (°Ld•KW √Ë °Ld•K∑Os) Æ∂q «∞AÒdËŸ ≠w «∞∫qÒ.

1 -

2 -

«∞ÚLÔFÚDÓOÓUÊ «∞C]dÔ˸¥]UÊ

∞û§ÓU°ÓW ´Ós «∞º^RÓ«‰

«∞ÚLÔFÚDÓv

±Ô∑ÓuÓ≠Ωd

«∞ÚLÔFÚDÓv

¨ÓOÚdÔ ±Ô∑ÓuÓ≠ΩÌd

√ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

ôÓ √ÓßÚ∑ÓDOlÔ

«ù§ÓU°ÓWÓ ´Ós

«∞º^RÓ«‰

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓWÌ

>

–ÔË ±ÓdÚ•

ÓKÓ∑ÓOÚs

≤ÓuÚŸÔ «∞º^RÓ«‰

«∞ªDQ Ær 1«∞ºÒ∂V Ær 2

Page 392: MONTAGE MATH 4. 1 - 67 OK...ÒÊ «_´b«œ –«‹ 4 √¸ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U √Øu «∞Nb· : ÒU‹ Ò¥U{O «∞d 4 ‡W «∞ºM «∞LcØd… «_ßUßOW

430

¢uO∫U‹ ±MNπOÒW

> ¥d«w «∞∑Òb¸Òà «∞L∑uîÒv ≠w ØqÒ ±cØÒd… ö§OÒW ±ª∑Kn √≤ºU‚ «∞∑ÒFKÒr Ë¥Q¢w Kv §LOl

±d«•Kt °∫OY ô ¥πu“ «∑LUœ ØqÒ «∞∑ÒLU¥s «∞LI∑d•W °BHW ¬∞OÒW √Í œËÊ ±d«U… •U§U‹ «∞∑ÒKLOc

«∞HFKOÒW.

> ¥LJÒs «∞∑Òb¸Òà «∞LF∑Lb Kv d« ±U ≥u ±FLu‰ °t ≠w √≤LU◊ «∞∑ÒFKÒr «∞L∂d±Z (ßJOMU)

±s ±u«§NW «∞BÒFu°U‹ Ë¢πUË“ «∞Fd«ÆOq °BHW ¢b¸¥πOÒW ≈– √ÊÒ °MU¡ «∞∫qÒ ≠w ØqÒ ¢Ld¥s ±Mπe

¥R≥Òq «∞L∑FKÒr ≈∞v ±u«§NW «∞∑ÒLd¥s «∞Lu«∞w.. Ë°U∞∑ÒU∞w ≠SÊÒ b ¢πUË“ «∞BÒFu°W ≠w ¢Ld¥s ±s

«∞∑ÒLU¥s «∞LI∑d•W ¥I∑Cw °U∞CÒd˸… «∞dÒ§uŸ ≈∞v «∞∑ÒLd¥s «∞ºÒU°o.

> ≈ÊÒ «∞∑Òb¸Òà «∞LF∑Lb ≠w ±πLuW ¢LU¥s «∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW «∞u«•b… ±s ®Q≤t √Ê ¥º∑bÃ

«∞L∑FKÒr °BHW ©∂OFOÒW ≤∫u ≈Uœ… °MU¡ «∞IUb… «∞LIBuœ… °U∞∑ÒD∂Oo √Ë °U∞∑Òu™On Ë–∞p ±l

±ºUb¢t Kv ¢MEOr ±FKu±U¢t ËÅOU∑NU «∞BÒOUW «∞KÒHEOÒW «∞LMUß∂W Ë–∞p °LU ¥ºUb Kv

¢BuÒ¸ «∞LHNu «∞LπdÒœ Ë«ô¸¢IU¡ ≈∞v «∞Ib¸… Kv ¢FLOr «∞∑ÒD∂Oo Ë«∞∑Òu™On ≠w ØqÒ «∞uFOÒU‹

«∞LLJMW.

Ë≠w u¡ ≥cÁ «∞∑ÒuO∫U‹ ≤Q±q √Ê ¥Il «ß∑ªb«Â ≥cÁ «∞LcØÒd«‹ «∞Fö§OÒW °Aw¡ ±s

«∞∑∂BÒd ËËuÕ «∞dÒƒ¥W «∞CÒd˸¥Os ∞JqÒ «ß∑ªb«Â °Ob«u§w ≥Uœ· Ë–ØwÒ.