3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-2-2013

download 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-2-2013

of 131

Embed Size (px)

Transcript of 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-2-2013

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  1/131

  3 7- 2-2013

  : o vo, v v .

  ov . o v o o v vo.

  : ! o.

  " # v v$ o % !o ov #

  $ ! ov #v o o %v& o v. 'o

  ! v v !oov . 'o !oo# v

  !ov ! ov (v o, ov . (vv$!oo. ) ! o

  !ov v ** v ! $ o

  v#!o. + v !o$ vo o v#!o o

  v o !-$, ! vo o ,

  o!o # ! o ( vo,# # ! oo o (vo v v

  !vv !o- o ( vo !o!# v -

  #v.

  + v! o$! !$ v o, $ v

  o!o$v v o o, o o!oo # ! %v v

  !* $. 'o ! # # vo o

  . ! vo o ov,

  o$ v o v ! $ v !#. (

  v ** vo o!o o !! o. (o o v, o o

  o. / $ o !!o o # v. " v

  $ v o$ v o ( vo.

  (! ! * v v o v ! o

  ! !. + v ! o. ' #$

  ! $ o, !o o $ !o ov

  oovo. "$ v !$ !* o .

  (! v v v! o$! $ v v#!$v o

  o!oo !o oo, o ov o

  ( vo , ov ! ! v ! o

  v o v! o, v * o $$ v, $ v

  o!o$v $ v $$ v $ v v v.

  ) v !# v !oo v *o o +! o!o o

  %*o o +! v#!v , o . 0o&v , o

  o!oo v !- ! , !o v !$

  ov o o !o v

  # o o (#v$v o ! o $ 1 $, v

  1

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  2/131

  o, $ # o , !o o v$ o.

  + v! v #

  v#!v ! o o o o!oo # #

  $ $ !* o * o !o!# v

  &$, vo o ! o o vo vo .

  ( !o o !v, .

  1111111111111

  : 2 !$, !, o !o- o o

  oo o o v 3v, o .

  % v!o !o !# # ! ! ov

  *o ( o*o# !o o !vv ! o %#

  4, ov v$ o ! o ov$v. +v !- o # , ,

  #, # * o, ! v !$

  $ v o ovo v !o$v . + * v.

  +, !$ ov , v v!$ v

  v !o$!. 'o # ! ov

  !o o o v o ! # v!# v +.

  1111111111

  : % v !- o 0o&v, o +!!o,

  o v$. + !o!o ! o %*o o

  0 v v, o o!o o vv.

  ( v o o, !o. %

  !o v !oo .

  : +, .

  11111111111

  : (! ! o v...

  : v v # v. v v o o o

  o (v!o o $ v ..

  ' 5 ..6 0 v 1 !o.

  7 ..6 ! (o 1 !o.

  8 ..6 3o v! 1 !oo.

  9 ..6 % 1 !o.

  : ..6 ; o!oo (#v 1 !o.

  v 1 !o.

  2

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  3/131

  ? ..6 ( o 3 o 1 !v.

  (v! o6

  5 ..6 +# o o 1 !v.

  7 ..6 o >!o 1 !v.

  8 ..6 ov& o ($ 1 !oo.

  9 ..6 ov >!o 1 !v.

  : ..6 % 3 o 1 !v.

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  4/131

  : o v o, # v

  !$ v !o!#o v o $ v

  #$ v . 2 vo !o!#. 2o&$

  !oo v o, v o vo !o

  ! ov vov o. / o

  # v # $, $

  o .

  o . v.

  A!* ovoB

  : ' , v, v v !o !o v

  !o o , v # ! 1 .

  1111111111

  6 % , o o ! o # !o # o o,

  ! o & !# ! v

  oov o %v& o v, , , v

  o !v ! vov !o * v ! !

  o o o v o CDoE

  v . + ! o. ) ,

  o# v o v#$!o o ( vo $ oovo.

  !o o# ! v v ++, !ov ,

  !$ !, !# ov. +# !

  # $ v o v vo v, !v # v !

  v o v o v#$!o. v o !v, v ,

  v !o # o v#$!o o !v !o !v o

  o o vo o, v ! o o o

  o , # # v $ !o v o

  o v#!o o (vo, ,

  v *& o vo, !o o !o-, v #,

  o ( vo , v

  !v . ' *& o + o v

  !o ! o o o.

  + !oo& o v ovo !oo o o

  o, !$ ! oo !!o

  o , v !o# ! o!o!o vo, #

  v# !# !o ! o !!o

  ov, !o o$ $ v . +

  v, $ v !o$ v v *& o ! o 1

  4

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  5/131

  , !o v, !o vv *, v oovo, vo&$

  v ! !o v v $. 'o!o# o #.

  11111111111111

  : ', o o # !o #, vo&$ v

  !o. ) v # !o # !o * v v

  o vo. + o!o## o vo #, o

  vo o o , o v ! v

  v v o v o. ) . Fo, o !* o . Fo

  v v v o vo . v o !o, o!o

  & ov # ov. )o ! oo#,

  o v o o , v o ! ! # ! !ovoo o =o, !o # o !o!o

  v o, o :GH # * v. 3 o

  o o ! o * v v ! o

  o v ! . +v ! !o # v

  v o v o ov, o!o!o o ovo . +v !

  !!, v # o #, vo&$ & ov !o v !

  v o o. & v, # v v !

  ! v 'o! ( o o, ! o o (#v vo

  !o # o vo # o !o , #

  o!o## o !$.

  +! !ov # v o ! o!o# o

  o, v 1 o #, v *&$, , .

  v$ o o .

  : o $, v.

  , o . %o v.

  11111111111

  I: + # # v v$ # v v

  (# v ! v. =#. 7.GGG $ + v,

  v &, & v !v. ( v +

  +$!I +v$, o , + o o. (

  v + o v v vov vo v !

  #v . +v !o v !! !o o*v v

  !o$# o v ! ,

  5

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  6/131

  ! v ! o v v# o o v !

  v o o o vo .

  1111111111111

  I: o vo !*, v

  !*. v o v# o #v o v & o o!oo

  !! v !v# ! v o!o v# o

  o. ) ! o !v # !!

  v v !v. o , !o !, !oo v !o

  v. o $ , , , o $

  o!o# , v v. ) # v !vov.

  + * vov$ , $, *

  vo v$. 3 v v # o* v !oov o !o#v, !o v o , v ov !$ ! o o

  v v oovo o o vo !$ o

  v . !! v o o ! !o

  !6 o v $ $J o v

  , # J ( v !o oo v ! o

  & vo, o o!oo !v, v & vo, !v

  o, ! o, $, $ o

  !!o o $ v v#!$v o o!oo * ov

  o $ v !oo #v v v o v

  ! ov ov o ! $ v ! v, v

  o ( vo v v o !o, o

  !! o, v o !! o v , v

  , v v , v o o vo

  !! v v o o!$, ov o ov , !o #

  ! !o # !o v !o v , v ! !o #

  v , !! v v , v . ) v

  v !o , ovov o

  o v vvo , v v o ov

  !ov# v o #v o # o , !o !o v

  v v , !o v v o o, ov v

  , v o !, v 1 o

  !o # &- ! .

  +, o!v, & v !! o ( vo !

  o. ! v !!. "$o o !o

  # o ( vo v !* ! v K!K

  6

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  7/131

  v 1 $ K!K 1 o !!oo v !* o

  !o$ v, o !o v v#, o o

  !! v !! ov ! o ( vo.

  +v ovo oo# !o v

  o! !!o, o!o o $ v !$ v o v !o

  # $* v + v * &o J % J

  vo o o v & o v # v,

  o!o ! v o $, v !o v

  !ov v o !o$ ov ov o v & v

  v +v v !o v $ v o, v

  !* o vooo o, v !* o ! o v

  vv o ! o, !o v , o !o

  v v.0 v vvo , o!v, vo v v

  !!o o (vo ! o o, !o

  o oov v o o!o v v #v

  o o L!.

  +v o, v !! v vo

  ! , v o!o o oov v ov. L!ov

  v- ov $v v J oJ

  v o $v & ov$v o ( vo.

  L!ov ov . ( v !! v

  oo!o# ov o o & vo o ( vo. )$,

  !! o & vo o ( vo v !oovov o

  $v o ! !o !ov.

  : 0o !! !*J

  'o K oo!o# ovK v !o $ , * !

  , o o o vo o

  , !o !v $ !!o o, v !.

  o o o !oov o # !vv

  ! o ( vo. 2 !oo $. +v

  !o v *&, o v oo!o o 5.5GG

  & vo, v ! o.

  +.

  : , 3 .

  : 2 !$ ! o # v o . (* v v , o . Mv ,

  $ !.

  : +.

  7

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  8/131

  /# v !$, o !oo, v !#v o

  ! ! !o # ov, ! o !oo v o

  o, ! !o, v o o vo,

  !! v o!o## # !# v, v

  o v .

  , o o vo. (.

  : +, .

  + # !o . )o v v ,

  v o o o v* v !!$ o

  %v& o 2, ! ov. N o !! v !o

  o , v !!$ o v o

  v$ o K v o !ovK. 'o v

  # o v o !! o **$ $ v v v !v$v, o o!oo !v

  !vo $ oo * ov v !* v

  &ov.

  No v o v #o o # o

  ( vo . / o ( vo , o voo o!

  v # o ! v !o, !, o . v

  **$ vv oo , 0!o vv . v

  **$...

  A!* ovoB

  : 2. %$.

  v , o!v, **$ !* v

  !-. + #o v #o v $

  !&o v !v# ov, v o #

  *$ . % vo ! o * o #

  ! !o oov v ! o!o !v o

  vo !o$ vo v !v, v o ! . +v !

  !!, # !-$ .

  "o, o!v, v !v !#v $ $,

  o6

  1o o o vo o & ov !o o.

  1"o o o o $ v o v vo v

  ov. ) v v o!o o #, ov !o*

  v . vo, !o,

  o !o $ v o v v$v ov,

  ov v, v ov v.

  8

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  9/131

  1o o o vo !oov %** o.

  1o v !oov o $ v

  ovoo v ov o !o v !o

  o o o o o.

  1+!, #o v v v$, vo o

  !o $ v ov. oo # v o -o !o&$,

  ov vv v oovo# o o ! v

  #, v v.

  ( o ( vo , v , !$

  !, v !v# ov !o ! .

  11111111111

  : 3 ! , OP:P7G57, ! o v o o v o +! o o, v

  '& v 3vv. % !o v o o o !o

  o QQ, o !o !o v ! o ov v$v

  ! v +$!I +v$ v (#v. % DRSTU, o, o

  ! vo $ v !o$ v, ! !oov v o!o# ov

  v !o#, !v !o.

  A!*B

  : 'o -v, o, ov ! o v. 'o

  -v v !vJ +, ! o -v$, $

  ov ! o !o# o !o o, o! v o

  -v. >v o vo .

  11111111111

  : (v$ ! ! o !o ov .

  v, 9P57. +$ v $ ! !o !o

  (v o o #. +v v$ v !o #

  o #$ - ! o

  4 +, v o 0 o, v o !o o,

  # o #$ .

  ( o ( vo . +.

  : + !o.

  11111111111

  : , . o o.

  9

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  10/131

  I: ( !o # !$ # #$ !, !

  * vov o !, v v ! * o

  !o # !$, !o v #$ .

  ) v v !o v v #, o #v o

  v oo !o o $v $ v v!. )

  v v ! o $ v vv ov

  v v, !o !o ov # o * v

  !o v o o L!oo

  ', o v L!o v, o ov

  o !* $ v v#$!v$v $$ v

  v#!v &$.

  % 5P7 v 85ovo %v& o o!$, ! o! v, ! $ vo o v ! v

  o /%( o " o v !o o. ) o .

  v, o !o- !o !oI v

  o ( vo v # o o o, ov !* o

  vo 8?85P7GGV, !o # & o o

  ( vo o!o, !v $ v $ v o v , v

  $ v $ v !o oov o !# o ! o I

  o. (v $v v$ v o v, v ! vov . )

  ! - o . v v !o +4(%,

  +4(% o (vo, o v v

  v v o $ o 0!o vv ov $ L!o

  ' . =o o v# v o

  ( vo +4(% !o ov o !* o vo

  !ov o ( vo ! o v o o .

  % o ! o $v o !o v$

  (vo , o o vo o +4(% $ v

  v o o!$ v 5P7 o " o, -v ov

  o o!& ov ov !v, o v o %v& o

  o!$ v ! o v. ov v ov $v.

  +!!ov, !$ * v, v o ( vo v

  # ov , !o# o ! o !o v

  v o !oI v !o , +4(% o

  ( vo , !o !* ov # v$ v o v v

  o o vo o.

  10

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  11/131

  ) o ( vo, !$ o !!v$,

  !o vov #v o , ovov

  o $ v voo o! o !o

  ovov !oo o v #$ ov

  !* o. ' ov o vo vo o

  !o ov !o# ! o 7G5G , v # !o

  o vo o . v o v ! o o

  vvv ov . v, ! vov !o ov$ o

  !o v! $v !o*$ v $v $v, v

  + v v vJ

  +, o!v, v o !o o !o !ov #v

  !o o !o !o v !, o!v, !, o

  o vo v o vo v $v $ v #$ v * v o o, v - o

  !$ ! o o %*o o 6

  5./ o o ( vo, $v o vo

  8?85P7GGV, v !o o ! o o $ v

  )'(, $ # o !.

  7.2 v ! o ( vo o,

  v v.

  8.2 $# o vv o v o (vo

  +4(%, !o v!- $ o 0!o vv o

  $ L!o ' . =o o o!o o, o

  v #, ! & *.

  9.2 & +4(% o (vo. ( v

  - v- !o o o

  & vo o o voo. +v ! v, ov

  o o & ov.

  2 v ! v o ( vo +4(%.

  :.'o !# o o!o !! v !v# , * vov !-

  v v# . 'o !# o

  o! o v o o o v v

  ov$vo o, o !o# !vo

  oo $ v !oIv$ v, !vo v !o#,

  # o !. 'o $ !o !# $v

  $ v v !$ v o %)+, ) ovo ( vo,

  3v 3 +!o o, +4(%, o 4 v o !. /

  $ $ v o!$ v vo v o

  11

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  12/131

  o !vv o & ov ! o !!v$ $

  v * !o v vo, !o

  !o * o $ v $v.

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  13/131

  o o. 0 v ovo # o

  ooov o v. ' v $ v !$J +v #...

  + o 3v, vo&$ & v oo. (

  !o !$.

  : , o . $v v vo.

  I : 2o&$ v !o!# o v o

  & o !!o !o !*, ! v v

  !o v! L! o o o, v

  o v #o v vov$ o ! vo

  , !o * o o (#v v !v o!o

  , v ! v ++, v ! v v, v ! v

  ! o, * $ o!o#, o!o 6 Kv v $ v ! #v ! o ( voK. ( o

  #$ v o* v!J ( !o

  v vov$ !o v !oo v o v

  #ov o !o #v !ov ! ov

  ov.

  + v !o v *$ ! o o

  L! o !, !o o o !#vo, ,

  o o v o, v !* vov $, v !ov

  o &. =# !o o !$!o o

  o " o vo o *J F$$ . v !! v *#

  !oo oJ + v ov . (vv$!oo ov

  , v v vo o ! * v o !oo

  !o o ov v o

  o " o. F$$, o!v, v !o &

  v v v v o o o, o

  L!, !oo *# !o ! v v

  !v$ o vo. (! o * , v v. +J

  3 ov . +v !o &, o!v, o o!oo

  ! v o o ov vo &.

  ov , v !o v v v o , o

  o!o vv . $ #, o o!o vv

  v ( vo. v o !v. v ! !oo o v

  v . +v vv !o, o!o o 2

  o %, ! $ ** , !o !o

  oo ! o CDoE K(2'(F%L( ov (#vK,

  13

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  14/131

  !ov vo ! o v, ! v#$!o !o

  o v o*& o o o!oo o ! $.

  ( *&, $ o , v *& v o v$ v

  v v ov !o v !#.

  ! #$ v $ o, *

  v o v$ ++(...

  ...: ' v ++(J

  I : +v v ! o

  ( vo , o!o !! v o!o## $ o o

  v o# - o & vo o ( vo.

  , o!v. ( !oov o. ' ! v ! Kv o#

  -KJ 3 !oo & v o# -J # o

  !J ) v !ov $ o o !o v ! $ v#!o, !o

  o vo ov o ! o ! o o 6

  Ko* !o K. 'o vv o o !o

  o v, v v v v.

  'o v v ++, **$, v #. 'o # ! !

  v o ov o ... 2 !o v #ov v #, v

  v o vo&$ o # v vv$& o $. (, v

  , v v vov$ v o!o

  v ! , K,

  * vK. 'o ! o & v .

  'o o. ov v o v o v#$!o. v

  o v o v#$!o & v o, ! o

  v& o !

  o o ! o o!o...

  : $v v vo, ! oo, v v

  v v.

  I : " !o!#$.

  o o!o vov v v +v ( vo

  ov , v & vo o ! # #vo

  v o. 'o o ! !o o !

  . )!oo vo& o o v vov oo,

  v ! v$ vo & v !. %o " o, v

  #$, ! $ o o o vo o !o v

  ! v , v v . ( * o # v

  ! o. vov !o v * ! v

  14

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  15/131

  ! !o v !o !v, !o v v o

  o v vo v o ! o. ( !oo

  vo& v !ov & v #ov, vo&$ o

  . 4 o !o o. o & v

  o o v, !ov #o v # ! o $.

  ov , o * !v v ! v !,

  o v o o o ( vo.

  : $vv vo, v , ! !o

  o o K ovK. + o !!ov.

  I : " v -J

  : 4!, v o* o &...

  I : +! v o* o &...

  : 2, v * v o v vK ovK, v o !!ov, v ...

  % !, oo.

  I : 'o !vo &, o!v, !o #$ v *$. +o

  o!o## !o o # o v o o

  o ( v o ! v !o

  o v$v o !o v !.

  111111111111

  I : 'o, o # # v ! !o

  * o %+, o vo v$ o !o o

  $ v # v ! $ v v v o $

  v -o #$ o!o# ! ov . v.

  'o!o## o ! o, #o v oo o o

  &. " ! v o!o v ! o

  %*o o +v 0 v v, o o!oo # !o vo !

  .

  11111111111111111

  I : +!, $, o v !o v. %

  vv !o v ov . v !o#, & o

  *&o , & o o!$.

  o ! o o vo ! o, !o # !

  o &.

  15

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  16/131

  %v v !-, v v !

  v, v ! v .

  +.

  : +.

  1111111111111

  : o vo , o (v o

  o ( vo . (v v$!o, !

  vo. W v v &.

  !o & $ v !, o!o v

  ! v v , # !o ! # v

  # & o #. + o vovo o o, !

  o o. (! !, v & v & o, #& o ! ! o % o.

  : +, .

  2 v$, ov # v#!v !o !

  o o !o o vo !, vo&$

  ! v #$ v ! vo ! ! #

  v, ! o # !

  o .%. # !vv o o !o

  o v. +v .

  ov , o o *

  o!o o vo # oo# oo# o

  # o !o o # o v

  ! v !# .

  " v$ # v oo ! o o!oo !

  o o ( vo v v v o vo

  # , v v v #v o

  !oov o , o

  v o !o* o o o v$v o !o v o

  . v, ! o vo, ! ! , !o *!o

  oov !, ! v v v

  v !v o ,

  ov$v o ovo !o !v o !o,

  v v o ov$v o, !o v v *o#

  o v, # v, v#!o

  # #$ v v !, o v

  16

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  17/131

  o ( vo v o$ v v $ v

  !$ v o o o * # vo.

  ov , #$ v !$ v !v #$ o #, o

  ( vo o $ o v ! v

  v o ! o o v

  !o # v !o o

  o v # o o #, , o ,

  o!o, #. **, ! ! v !

  !# v , ov !

  o ( vo v + v ( vo o KW v o

  ;K o! !o v , ! ! o

  ( vo v v # o v o !o

  KWv o ;K v o !o ov. $ ov, ov v, ov v.

  2 !$, $, vo !o v o ( vo, *

  # v o vo !o v v !o v !!$ 1 #

  o v ov ++ !o # v 1 v v

  o *o o o o !!oo # , v v

  !$ o$o v vov & v !ov

  o o vo o o o

  , o !, o !o,

  !$ v #, * vov o !oo ! v

  v v o K o !! oK. ( ,

  , v! .

  +!, ! - o v !$ v # , o

  & vo o (vo vov, #, v,

  , o, !o!# v v!o# ov

  !#v. , v !o oo, v voo

  * v o o v#, v ** !*,

  v v oov !oo !o

  oov, ovo o v ov o , ! ! o .

  (, v !ov o, !o# o 1 v$

  !v# 1 !v # ! o $

  v ov !v# $ o!oo!o o. v

  ! !o v v v v !v#,

  ! .

  +!, v #$, ! ! vo, #$ v

  !$ ! !o o, !ov v # #$ !, $,

  17

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  18/131

  o v ovo o vov o,

  , $ # ov Qo o, #, ov (o o,

  v o # v#$ $ # ,

  ! o !o !o o . v, !o v o

  o&, # o , # !oo &

  o o ( vo. ( # v ov !vo 515,:

  v, v !o, , !v, !o o

  !!.

  A!* ovoB

  : + v$, v !

  # ! ! !v, # ! !o v o. ),

  $ o!oo!o o, ! !v

  *o. " ! !v ! * ov vov.

  : (vv$!o, v vo oo,

  ! !o.

  : # !o!ov o& v o*v. "

  !v o !.

  4$, o!v v$ v v v. ( o

  ov v v#!o !o, $ ! v o

  v#, !o!#o v * o -$ o, v o,

  o ! o. 'o ! o, ! oo o, $

  o o !o * v, ! v v o o vo

  !oov$, * o , o v

  ! !o !o o $ v v

  o, * v v ooov ! v !

  # o o o o.

  +!# . + v ! v o! v

  . 2 v #, v o o. /# o, v v

  !o!#, v v o o!o

  * $ o o ( ovo, v

  o ov o.

  2 !$, o!v , , v $v&. o v

  &. / !o ! , !o v !,

  !o v, v v vo v &$, v o

  !o !v o o !o v v, o

  *v v o , o!o !&ov

  vv $ ! v +, vo, !o# o

  18

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  19/131

  o, o !! o v o ovo

  ov, v ! ov !v$ !o vo v

  #, v ov v v v !! o

  , v .

  + v$. + v !$ !o. " #$ ! vo

  ! o , !$ $ v , $ !v

  ! o!o!o o 0 o o

  o # ! ! v ! o, $ ! ov o,

  ! & o .%. # !o oov

  o ( vo , ! o, o vo !o !ov !.

  +v o o & vo, $ o, !o !o!#ov

  !o o v# o o, !o o ov

  o, v o , , o $.

  : + !o.

  : + o v ! o # o . Q v o o . 3$ v .

  II: , o o, !v o .

  (vv$!oo.

  : +v (v o o v !v.

  II: 2 , v. 0 o $. 'o *. )$, $ o

  $ v $. ( # v !$.

  : ( # v !$, v o . +!- o, v

  !, o vov o, v $. 'o ! v$, v

  ! v v &, # !! v & o ! o.

  0 v o ! $ v !$ v, o o o

  o (v o. v !o !oo o v , v

  !oo # vo &. + vo

  !o- # v v &. +ov & o

  vo o o, vo v. + & o $ o

  $ v vo v o. / ! ! v !...

  A!* ovoB

  : 0. , =, v !ov

  v o o, o vo.

  o v o, !o- v v

  &. ( # o , v # v v

  -oo. , v.

  II: , .

  19

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  20/131

  : v, !- o. 2, v,

  $. 2 o !- o . v, ! o

  o.

  II: o , . v $ # $

  v o o &, o v v v

  o o. $ ! !o v v$ !,

  $ o $ v , $ o ov , v o

  #$ v o. )$, !$ !$ !! v o o

  $ o ov. (v o o o, #

  !$ o !$ o o o # v $

  # ! o. ! !o, o !oovo o,

  #$ v o #$, $ v o v v , !v $

  !v v$ o o o, ! o ! $ v!$ v. 4o!v, v #, v ** #

  ...

  : %v o, !.

  II: ... $ # o v$ &.

  o # v !$.

  : ). ). +! o vovo. " ! v,

  !o !, ! o vovo, ! !o v

  v o. 0 v ! o vovo. " !o*

  ! o o o # !o o o o,

  v !o!o !$.

  v, o o.

  : +! v !! v #$# o # o

  v o o ( vo vo# v o & o

  v * ! ov . (vv$!oo, !o# o o v

  ...

  : ov.

  : ... vo&$, $ v o o v. (v

  o !vo, v ! o . (vv$!oo, o #! vo

  %*o o, v v ov ! , v !o

  v !, # # v vov ,

  v o!o## o v !ov &, #

  v $ o v v , -oo, v v

  & !. 2o&$ # v !o o &, # o

  v , # vo o!o# o $v

  (# v$ v !o v $ v v#!$v !o o ov o

  20

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  21/131

  ( vo . + v ! . % o #! vo %* o o,

  v !o o !vo, o #!vo v !

  o ! v v o o ,

  o v o #ov v o!o## ov v v $ o v

  o o o o #6 K v$ o oK.

  : ! o . v, .

  A!* ovoB

  : 2o&$ ! !v ! o # v

  &.

  A!* ovoB

  : v, %! o, vo& ov

  J % !, o ov !o *o#.

  A!* ovoB: 0 $, . 0!o v o !,

  o ov$J ( !o v ! v o o. + .

  + . % ! !o, v o o vo. 0

  v.

  : , o.

  : +!- o o o # !.

  2o&$ !oo o v o.

  v & o o %*o o. " & o !

  o # o o v, o v ...

  A!*B

  : , !.

  : o vo, ! !o. +!- o,

  (vv$!o. W$ $v o v v, o ! o

  o o . v # v & ,

  o# o !. ( v ovo, #$ v !$ .

  +!- o. + !o$vo, !v o!oo!o

  o, v &$ ! o % v !ov#, v v vo,

  v !ov...

  A!* ovoB

  : %! o. %! o, v v v

  !#.

  : .

  : ; o o o. (v o $, # ov .

  : +v v o v o oov oovo v

  v !o v o $ o. +v v vJ 3 o "X

  21

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  22/131

  : %! o, v vo& ov,

  .

  I: , !, v !, . +v

  !, !.

  : o & ! ,

  .

  : # ! .

  I: "$ v &$ !o. ... !o . v

  !o v ! v ovo o #v , o o

  !o o v o...

  : 0 v o.

  I: ... v o. % !. + v$

  !. v !o v #*&.A ov oB

  : 2 $# o % v ov o & vo.

  I: ... ! vo .

  : ' ! J

  I: ) v !o v oov o ( vo $

  oovo. + v ! .

  : (v $ &...

  I: v $ . W$ !o v !o

  # .

  : A ovoB

  I: v o #*&$. v o #*&$.

  : A ovoB

  I: 0 $ . / o (vo v v

  oo$. v v o o.

  : A ovoB

  : %! o. %!o. %!o.

  : %! o, !o v $ o oJ

  : %! o, !. (v* v ...

  A ov o ovoB

  : %! o. %! o. %! o, v

  v, # &$ v !o*o . %! o, v v,

  # &$ v !o*o , ! !o v o #$

  # o, .

  : %v, , v, v !o, v o

  v$ o. ( o, v #$ o.

  22

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  23/131

  : Q v o o !o # #. %

  ! !o.

  " o . (vv$!oo, $ o (v o.

  o , ! !o. 3 o !. 3 !,

  . +v v, v [email protected]!# # vo $ v

  v &, # o1 ! v !$!o

  ! o o o vo o.

  : +$ o o, J

  : 2 o . (vv$!oo v v #

  !o o %, v # ov o1 ! v

  !$!o $ v vov # & .

  : , v$ v . 3 v o ov,

  !! v ! oo & !$ !! v!o ! vv ov !# !o v vv ov

  ( vo vv ov o . 'o .%. !! v *

  #. v v ! & ! o ( vo. + v

  !$ o o . +ov $ v ov v o

  o, v v v !o o.

  : 0!, v !o o!o!o...

  A!* ovoB

  : % !, %! o. %!o, v $

  # ! $, o vvo.

  % !, o. % !.

  : +$ o o !, J

  : 3 o, .

  , !o v$ o . o v$, !$ ! ,

  v oo v v !$!o $ v o v vo v o1

  !, o !o!o, v !$!o v, o1

  !, v o v # * o !, #

  & o ! o. 0v ! o o K v vK,

  Kv vvK. L! v o vo !o # v

  v. 2 !vov o !o o v v

  vo, v !o v , .

  A!* ovoB

  : , # !v o v #$ v$ .

  W, !ov o !o & v o v v

  v o !o #$ $ *v ! v

  & v o vo , vo&$.

  23

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  24/131

  : +, .

  ) . (vv$!oo.

  : +. 0 !.

  , !$ ! o . v, v o

  v $ o #! vo %*oo

  o o ( vo.

  ov , o vo # # & o $ v

  !$ v, v * o !.

  ' ov, vo&$ , $, , !$ ! o o,

  o vo o, o #

  v#!v, o !$!o o (vo ov v

  !ov o ! !o ov v vov v o!! o.

  : 'o o !o .: % o o vo&$ !! v o o

  o o. (! !, v # & , # o

  o vov . +v # o!! o v ov

  vo&$ v ov v o!! o $ v v

  ov.

  A!*B

  : 4!, v ! .

  ov !o.

  A!*B

  : v ! o v # v. 3 #

  .

  'o vo !. + v ! .

  " !$ o o, v

  vo !o !o ! ov, v #ov #

  o, v !ov !o #.

  : ! . % o !o v o o v

  o.

  )vo&o * (!oo. + o o $v

  +& ov$v o ( vo (#v.

  v$ ! , $ & vo, # # v o *#

  ! ! ov o o vv#!o

  %v& o v. 0 !, $, v oo

  ov v !o , o *$ o v

  o!o$ v. ) & vo o o voo v * ov

  v !o *o. + # v . (#v

  24

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  25/131

  !o o ! o vo, v # v !o o !

  o o %*o o (#vJ ' voJ +& o o vo.

  (v v ov o, !vo o . 'ov & o, !

  !voo. ' !! v vo , $ & voJ

  'o !* !o o ! # !! v o

  o ( vo , v & . +

  #. !! v !# o v

  oJ 0vo vo ! o o o o vo

  ( vo , v !o o oJ / !o

  ! o oJ 3 o o v o o J 3 v

  ! o ov (#v o J +v vo o !! oJ + v

  o !o o !! o. (o . +vvo o

  !# v. / # o v, o ! !oo.+!# v !o. / o ( vo v o ,

  ! o 8?85 vo . o $ ! o

  *, $ !$!o $ v & ov$v, v o , v o

  !o o, ! o v !vo o # v !o o,

  $v o vo 8?85. (v o, !o o

  vo v ooov !#, v # v $

  o o o, & # !o!#o ! o vo v -

  #. (v v $ o, v o v o

  vv ! o. 0 oo!o. vvo # v o

  o.

  0 # o oo. (v # o v o

  vo ! !#, !oo # v # o oo

  # ! ooov. 0 oo!o ov

  o !# v o o o vo o ov v o. Wv

  v o

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  26/131

  I: ( ov v , . ( ov v

  .

  : 'o ov v o ! v

  !o *o o v !v v, $ & vo, !o

  $ v vvo v o. oo #

  ! v #v , oJ o o # ! v #v , v

  v !o o o (#v$v, #$ o

  ! o $v , o o %*o o v o o

  %*o o (#v. 2o& o L! $ v !

  !o o. " # o o. 'o o o

  ov o6 v !o # v !o

  v $. + #o v oo

  o!! , !o*! ! o vo 8?85, vovo. '!o o, !o ! o.

  % , .

  : , ! #$ o o.

  : +! o . 4!, !.

  : +! o o # o

  !o o o #vo o

  !o , #$ o v !o v v

  v!v. v !o v v o v v o *ov

  o!o!o !o, ! 3(( ! #

  %*o.

  : " !oo v $v$ & , o

  v v . +v !o !o-.

  A!*B

  : ), , !ov. + oo$# &. )

  ! $ v !$ v # vov !o v o...

  A!* ovoB

  : % v # ...

  A!* ovoB

  : (o, v !$ . +v !#vo #o v

  o o o o .%. % !, ! # $.

  % !, ! # $. ) ! ov .

  % !, . % !, ! $. v #

  # $ v !o v. % ! !o, .

  ) . v o o. " !$ ! !o v v

  ! !, !$ o vov , o !*,

  26

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  27/131

  v !oo v ooo v

  $.

  : , o . !oo # * o1

  # o ! ov #$ v !$ v

  ! v v o !!ovo o o ',

  vo&$ $v o!o#$v !o v, v $v

  $ v * $ #, o v v ! vo v

  v v o!o## o. 2o&$ v * v !

  # !, v # o!o#, !o o

  !oo& o vo&$ ! o- o .%.

  , $ . 0 ! v v # ! !o

  # #.

  : Q$ v o.: Q$ v o.

  : +v , o vo, v !

  !# v o, $ o & ov$v v ,

  vo&$ o vv o !v o v v v o !v o

  o !o ov o!oo !o!#o v o !*o v

  o ! o v. ( v v v v v v .

  %$v. " o !o $v.

  11111111111111

  : ) . !oo o ! .

  : 'o ! o # o ov O.V9. !o# v

  ! ov O.V9 o & vo. % !o !o & !

  v o ovo v v, vo&$ # v o v

  o !o vv o !o o

  v o v ! o o !o !o# v, o

  o v ov o $ , ov O.V9

  ! ov o !o ov , v , v

  ! v ov .

  ( v o ! o !o # # v $$. v $, v o .

  !vo v oo v !v.

  1111111111111111

  : 'o o # !o #$ v #$.

  27

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  28/131

  0& v o ovo v !, v# v

  vvo v !ov , ! !o

  v !!. ' !! vv vov,

  v v# !o o !, vov

  v, vov o!*, o !vo

  o. +v # v$, v $ v v ,

  v $ v 7OO, $ v 8G818G:, $ v 8G9, !

  oo 59G # # v $$ !o, !ov !# o

  o o %* o o, o v v !o* v

  !o$, !o v v v. (! vo&$ v o

  o!o o !! v !o v o !!ov o

  vo #. !o v o v, J v v v

  $ v o v vo, vv v v. 3 v v !#.1111111111111111

  : 'o !vo #.

  (!vv ! v o ( o +# o ( vv, !

  v ! vo o o, v$ $ Ko! oK, o

  o!oo !, o ov ! !o v, !#

  !ov $ v o v v v o!o# ! o o

  ! v v !o v

  !#$ v o$ v, v o!o#. " #, o!v, v $$,

  ! o vo o !o o !o v , ! v

  !o $ v !$v !o o o & v v v oo

  ov , v !* v o .

  11111111111111

  : 'o ! vo !o # # v #$, v v o

  ! o, ! o o o o %*o o, ! ! #

  v o v ov o, v # o!o v ov o,

  !ov ! !o !! !o o !#vov

  L! v #ov o! # v !o*. +

  o v o *- o -

  v, !ov !! !o !! v o !o ov.

  " !$, %!o!oo, $ , !o,

  !ov v !!, !o !ov !

  o ov . 'o $ v .

  28

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  29/131

  0 ov . (v$ v!oo $ . 'ov (vv,

  !ov v !o v o v !ov o !o !vv

  !.

  2o&$ !!, o *# !o !oo, o * v

  o#vo.

  +.

  : +, !o. 1

  !. o . o .

  111111111111

  : %ov, ! !o.

  I: 2o&$ o !* %o +! o! 1 *!$ ov . 4!.

  : 2 $v o v $ ov . 4!, !.

  I: 4$, ! !o !6 +v, o

  ! o #, !$ #. ( o !*

  * o $ v $v !v v ! !! vo&$

  !o v o o o ov

  o ! o * v ! %o

  +! o!. % v, =*# o

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  30/131

  I: 'o o #. %& !v ! v v

  # !v o ** o o o

  L!o, $ o !o ! o

  ( , & v v !o. +o

  ! & vo, o o!oo !v

  7< 0 v . +v # o v#$!o. v

  o !v !o#v. v o vv o. ; v # o

  v ! , # & o v*o. )

  v#$!o #ov v o , v ov #

  vov.

  A!* ovoB

  I: 2. 'o ! v . / v$ !o v

  !v$ ! v v o o # ! ! $ v& ov$v. + $ v$ !o v v !.

  ov # . 4$ o ov o o v

  & v*o. 2 , o v#$!o v !oov, v

  !oov.

  . : 0 o!. ) o o #

  # !o oo# v !o !o o

  o %*o o, ! ! o o, v v

  . v ! o.

  : +v v$.

  : +$ # ! o # $...

  I: + $ !o o v.

  . : +!&$ v - !v.

  I: 0 ! !v, o o #.

  : +v ! o 2o %*oo.

  : +! ov . 3v, %ov, v

  * , v # # v*#. ( v o #J

  I: ; v v v ! o v & o v*o.

  "ov v !o v 7< 0 o.

  : ># ! v o!o o $ v

  7: !o v ! # , '!, & v*o.

  I: 3$ o, * v v . 'o

  * v . * v ! o o

  o. + o $v ! vo

  & vo. $ & v #. (!!

  & !o !o.

  30

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  31/131

  : +v vo.

  I: % o v v*o.

  : +v vo.

  111111111111

  : ) . (.

  : +, .

  + o # v #o.

  0 v$ ! ! , o

  ( vo , v ! ! # v !o v!o# v

  o o o v $v !v

  0! o !o !o !o* oo 'v & o o ( vo

  v o !v ( o $v v vo,

  ! ' o (vo ! ov.

  A!*B

  : 2. + 'o (v!, !, ... o DoEo

  v ! v vo v ov ! !o

  L! o o. !o ov !v . +!&o,

  **$, v $ v$, v v!o# ov.

  +!, #$ v #$ o !, v v

  !o v , o o, o o, $ o,

  vvv **$ ov , v Y1Z[RD o

  Y\RZYSo]ZY ^EZ[RD ._oZ v o !o$o. )!$ $ !, o

  !v & ov ! o vo o o o

  'v, o& ov !v , !, vvo

  ov !o o o o o ! ov * $

  v v !.

  11111111111111

  : ' o v o #, o " o $ v $v. +

  # v . 'o " o $v,

  & ! . + v v 7

  0I o 7G55. % ! # o

  & o ov o o " o $v !o * v !

  oovoo. ' ! ! o$v.

  + v v o ovo v ! ov o ) v

  31

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  32/131

  $ 5G.GGG , o ov #

  !o o !oovo !!$, o " o

  $v !o & o !!$ &

  . % ! v o %*o, o *!

  v v !o 1 !$ ! v* o o %*o o

  o v -ov o o v vov !*

  o v ov$, v , v ov ov$ v

  o o o o o. (! $ , o v v,

  v v !o$ !o.

  + #$ v !v$ o o &. % v

  v vo o " o $vJ ( **$ o !, o

  . ovo o o v !oo v !o

  v !! v v, vv # o, !o v , o . v o !o v, v o o o

  )v ! v v v ! !!

  ovo !$ v ! o " o $v.

  3 o * ( o o !o v , !o v

  * ovo ov !o !o o !o v

  !o $ v o v o .%. o ov$ $ v

  $ v o, !v 5:G.GGG . 3 o

  " o $v v *# , v o o

  &$v v v ! oovooJ

  o, , !v o #,

  ovo !ov o . 'o -v o

  $ vo. v o v o -ov ov . (v

  v v o o !o o !o, o o,

  o ov v v! !vv o.

  +!, o o o & v6 ' - o .%.

  ! vo ! v !v v o!ooJ

  !v$ o # o ov o o v o o

  v, o o o!!!o. 'o L!. o o, o

  vv !o $ v !ov o, o

  L!o o !o ov !, o v6 K+ ! vo, o o

  (# v$ v, v v* K. 2 !o-o !o

  * v !$# o o o

  o o, o **$ !o o vo !o*!.

  ( v #J " o $v o

  o!!!o, o v o vJ

  32

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  33/131

  )ov o v o, !ov o. ( o

  # o !o o )(2( !o o o o %*o o v

  !$ o ! o

  o , v # v. (v # o o, *

  o. ( * o " o $v v v ov v o

  " o $v, v o !, v o o, v v o

  v ! !o !.

  111111111111

  : "$ v $$ 1 o # 1 4

  !o...

  : 2 !$, o !o, v v o.: o, . + $

  ! v .

  : ), , v $ ! v .

  : =*$ $.

  : ' v # o.

  : ). ).

  : +! o o...

  : , ! . , v

  $. v v v o #& !o $.

  : ) o !o v !.

  : =*$, !o. ' # v o ! J

  : "$ v !$ !o, !$ o o o

  o o ! o v ! !o, v ! o .

  : 0 $, ov ! o o !oo ! v

  v # v `o `aY \oRS` . # !

  v v o o vo v !oJ ' # o !

  ! v #.

  : +v , v.

  : , .

  : v ! !#.

  : =*$, . 'o vv$&$.

  F$ !o v # o o o !o

  o %! o +! ! o o $ v

  +$ v, $ v , o 4 v

  o 0 o 9 4!. % o $ # o.

  33

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  34/131

  "$ v !o#$ o # ! ov

  !, v , v v*o #ov

  v !, v *o !o

  & ov v v o o o. +! $ v ov v,

  v $v v v, v !$v, *

  v! . (v o o * # o ,

  ! o v o !, v ov$v $v

  !o v v # v v ! o.

  11111111111

  : (o #. "o v v, ! o,

  ov # $ v !vo o!o# v$v v !v$v

  o -o $v !o$v !o ! o o !vo o!o# o o o 7G57.

  L!ov ! !o . +o ! !o !v,

  !vo !v o$ v vo. (v$, !, v o

  =o, v ? o v. o, v$

  o v o #.

  1111111111111

  : +!, o o !o o & !o #o v

  #o. +v o !o o ov ( $ vo.

  % ! o o o ovo!o# ov .

  4*v o v ! !! !o v v v*

  !$ o*o !o o L!. o o, v vo ov o !o#

  ( oo L! v ( $ vo, !o

  ov 7:G.GGG oo .

  + ! o ( $ vo v o Cb[Sc

  S[ZY !! !o v o o!oo, v

  !o !o. +v ov !o !o v v v vo oo o,

  ! o vo !o* o ! o vo

  $ v !o# v, o v $ v $ v ! o o,

  o v !o # !oov, v o$# !$ o*o !o

  !o vo v v*, # !oov, o!v, v ov !*

  !o#. ( !o ov , v o #

  ov ! !o, o # o#ov ! !ov

  .

  34

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  35/131

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  36/131

  **$, o o v o !o o o (#v$ v, !

  v !o & !oov !o !o o o

  . v v vo, ! vo !$ . v,

  ! $, o o v !o o

  & vo o o, v v o .

  111111111111

  : 'o, !o v !!, o . !oo...

  : + 91: o.

  : ... # o v $o v o !! o oo

  F&, o o!oo o !oo#o o v !o v

  o o o !o!#o

  v * o ! # !o v#.+.

  : + !o, (.

  111111111111111

  : / o o.

  I: "$ v v$ v ov . 4*v o

  o v o, o (vv$!oo o 4! !o

  !o& ov , o # # o.

  , o o !o !o # o v

  !o o o, v . )$, v$

  o , # o !o ! v

  !o, v o!o v v o o !o,

  v v!o vv ov . v o o!oo, $ v$ v,

  v v o o !o v v

  o $v *v$ v. v , !! v

  ! vo o o %*o o, +, # v

  , !o ov ! vo o o , o

  # !o # #$, *# *v $ v. 0!o

  *v v vov v ! v$v

  v#!$v !o v !vo ov , $ !! v

  (.'., o oo v vov - ! v

  +4(%, v ! , o vo o o o!o o vov o,

  !o !o vov v vo,

  !$ +, * v o

  ! !o o o, v ov !$$ v ! o.

  36

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  37/131

  ' (vo ' )ovo, (o v ov v !o

  v$ ( vo ' oo# *v

  !o vov .

  +, ! #$ !*o o

  o& o! v#!v , # # v

  !!-$ # v ov ** o $ v $ v,

  ! o d][bcR[S o e.e.f. ! * v$ v,

  o!o ! vov & o!o vov v.

  111111111111

  I: +v # !o # # v # &v&,

  #, o $ v # v 1# v o.

  +! !v v o !o!# v *o#o o o

  v # v v, # #o o v

  $ !o & !v ov , # vo

  v !o, # o v !o# !o o*v

  ov$v . o v, o!v, $6

  1 vov # v !o o,

  ! # o voo, v 9GGg

  5.GGGg, 9GGg v !, v 5.GGGg !o, !

  $, # !oov v vov.

  1(o . ov # !

  o .

  1o ! ov ! !o !o# .

  1ovo & # v , ! &

  o v - &.

  1' v # v %** o.

  1'o, !o v !, * !* v o !

  !o & o Q 2 o 1 v v# o 1 !

  ! !o o ! !o o

  o .

  ' o !o6

  # o ! (vo , !o o

  o $ v ! v ovo ov.

  % v, o vov VG?P7G5G +! o! +$!I

  !o*! o o$v, !oov$v ! !o#

  37

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  38/131

  !* o !o +v$, # ! o vv

  ! 6

  B$ v o$v $ v vo o$v

  *B$ v o$v o!o o !o o

  ( # o& ov v o v !o ! 77V8G $ v

  L!o$ v +$ (!o v$ !, (o (v!

  'o$v, !o o# o + ! #.

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  39/131

  o. ! v o!o## o vv. +v # ! ov

  v o!o $ v o v. / ov v

  ! ! vo&$ v !o & !o

  !! v !o ! # v .

  11111111111

  I : 'o o &. (v# o . %o v

  -$v , !v !o v !.

  (!vv v ! ov !o. )

  o (# v !o v * ! o

  $ v v$v !o ov. L! v ! 7G

  * # o v vo v o ov o

  v ! # o!o#, v v o!o !oo # $ v !vv ov$v ! o

  # $v # o$ v, !o o v v ! !, v

  vo o & $ v 7:.GGG vv # o$ v !o$v. (

  o o # !o #$ v *$ v .

  11111111111111

  I : 'o o. % 75 0 v o )/+

  $ v v $ v v$ v ! o .%.

  (#v v ! !$ o*o o &, v ! vo

  !! o o v # v, !o !o

  v vov v +40+ o o o,

  o v$, & $ v $ v $ v

  ov$v. 3 75 0 v v !.

  11111111111111

  I : 'o o. +$ v $, v $

  !oo !o v o o !v *, v* v =

  %o, & v ooo ov O.V9, !o & v. (

  o o!oo $ *

  vo v$ , v ! vov !o! o v

  o!o v v ! vo !o!, v v &

  !o v v !# o o o ! v!oo.

  +v v o o ! o o$vo, !o ov !o

  ov o!oo voo v * !o o v

  #o !v v v

  39

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  40/131

  o!o v & !o o o o

  v ! !. "$ v !$ . "$

  o!o# ! !v$ . v *$ !o.

  0v v.

  : % !o.

  111111111111

  : ) . o # # v !v v.

  : ) . Qv o # v !J

  : 2, v v v ov. ' ov o

  !$!o $ v !$ v, o . o o o (v o

  # !vov v v. ( . 4!. ( o.

  (v v vo $# v v v !o v # o!oov!o ov. ( v .

  ) . o.

  A!*B

  : % !. v. (!o . % ! !o.

  $ .

  A!* ovoB

  : ( v # , !o!# v o

  o. + v, **$. =*$, v.

  .

  1111111111111

  : +, .

  " v# o v ! & !o # v !

  ! ! o o (v o

  o o %* oo v !v ov !o!.

  % ov O.V9 !v$ v vv !o. +vv vv

  !o$v *$v . ( v. o O.V9 !! v !*

  v o O.V9 v !*, $ v ! !o

  v#$ o !o$!o. (! ! #

  o . !vo, o!o v vv# v !o

  *.

  11111111111111

  : o o, !!. "

  !$, v o . = %!o!oo, v ov.

  40

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  41/131

  +o !o$ v v !$J ! v v

  !$J !o v !!$ v, o!o v v

  o!oov $ o, o ! vov v !, v

  vov, !o *# v o,

  *# v v$, o !. +o v

  !o vo.

  11111111111111

  : % + . 'o # +

  ! v ov 4 & o ! !o o*

  v !, v o# o vo o !&$ !$ #

  o v vo 4 +.

  111111111111111

  : "$ ! !o v o # ov$v

  v $ v o$v o, $ v $ v.

  ov L!o , ov .

  (* v! oo o & , ov o

  v ! !! v v ov o. 2 v v o

  # v o o o.

  'o ! o !o !! v !$ v ! o o

  =oo o v 798 )o %o, ! !o v

  v. v& ! v o ! o v !oo $ v

  o!v o & v o ov !o .

  o o v o vo !v !v$ ! 9GG

  ! 5.5GG. * v, v

  !o!# !o v, v v o o !o !! v

  o. $ o o =oo o v

  # .

  A ovoB

  : ). ). 3 v. 'v !o !

  vov ! o ! o ! v, !oo

  ! ! !o v o

  ! o # o, ! o .

  A!* ovoB

  : . 0v !# o ! o .

  # v.

  1111111111

  41

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  42/131

  : 3v o o # ov, ! o 7G58 # v !o

  oo ! o 7G57, v o o !oo v !

  vo !o!#

  o L(( o *o v v !ovo !

  v vo vo o$ v o

  o v o o. 'o vvo !# ! !o $ v

  $ v. vov ! o, o *! v

  v! o.

  o # v o # v

  ! ovov o # $v $ v, o % '!. +v

  + vo vo. +v - o, v # o

  v! o foD]ZCR[ 2. L v ! !o *v o v$ v (, o!o !o o

  # !$ ! !o o !o. " v o

  & o.

  ...: ov $J

  : % '!. # o vo ov$

  . v o #. +v v$, $. 'ov o Q

  2 o. + !, ov o ov !

  v *o#, v !o v vov$ o !$

  # vo !o v ! o o

  v v ! v .

  $ o ! o ov$v !oo,

  $ v v#!$v # !o$o ! !o o *

  ! !o !o , !$ o $ !v o, v !! v

  !o o v#$!. ( v !o o v !o

  +. ) o o #ov, ! $!I

  !o o !o$, !, ! !o o, v

  *o# o v#!o v !ov o o v o

  o, ! !v! v$v, ! v ov$v

  !, ! ov$v !&. +v #

  o!o ! !o v o # # ! v vo vo

  v o!o o, !o. ) vo v#$!,

  $ v v#!$v v! o o.

  1111111111111

  42

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  43/131

  : 2 !oo$ vv vv o v ( vo

  v !o- o o. ) o !o$ v v&

  v !o o o !o v o o L!o o

  ' o o o o L!o o #

  v. v o, $ v$ v, v 0 o!o o !o v

  o ! ( vo , o ov$v

  o, o !o !v o, o v

  o. + !o ! o o v !o$,

  o!v, v #o v vov !, v v& o.

  ) v v o, $, !o v vv ! o o ov

  o # o, o !o.

  1111111111

  : 3 v ( $ vo # !$ v

  %!o!oo.

  111111111111

  : 'o o o ($ v v v o o

  o. +v, , v .

  : 'o $.

  : + o ! v # v o o o,

  !o v o o,

  v v o !o v v !o, v

  !o, !o ! v ! ov ov. +v * o.

  +v * v o o o ($ v !o o o

  v v* v #v v , $ v o

  !o, # # v!v#$.

  " !$ v ! v v, v

  !o o # o " o $v !o o !v

  .

  : +, .

  : , v v !$. +!!J

  : #v o o, !$ .

  : % !#vo, .

  : (o K K.

  : 3 v * #$ v o !$.

  : ). ). ' !o v , o !o o !v

  .

  43

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  44/131

  : v v !$, !oJ

  : !o.

  : (!v o v v v .

  : ), (.

  : % , .

  ------------

  I: , !o v $$ J 2 !$ v

  o !v# .

  : o, o !v !o vov, !o v !v#

  ! o o (v o.

  I: N. 0!o v ! vo !$ !v#, # o!, ! o (v o. / ! !o v

  !o !ov 85, !o, 0 o !! v !o

  # o, v v vo. +v $ v ! v

  o.

  11111111111

  : (v#, o oJ ' !! v $ o

  o, ov ! # v v ,

  ov . (.

  (, !. v !o v v $ o.

  : +.

  : v . v .%.

  : , # v !$ o , o ov

  o ($. + ! v v v* !$ o*o !o ov

  , v ! v * oo o

  $ & ov. ( #.

  +.

  11111111111

  : v vo o (v o,

  vv . / !.

  : v o " o.

  : , o v, !! v vo! o

  oo, !! v !o$o & $ v #$ v

  /..

  44

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  45/131

  : 3 o " o $v $v v v o o!oo !*

  v o#. +v ** !o , !

  v !v# !oo !o. L!o v o o $ o*.

  11111111111

  : (v o !!, , o !

  .

  : 'o # , o o!oo v o o,

  ! o!o o ! ! o L!. , ! +%(,

  ! , $, v $ v o$ v. v

  v v o o. (v vvo o... v !& . 0v

  !# o.

  A!* ovoB11111111111

  : !, v.

  : 3 !o ! o . ( o ! Ko v$v

  3vK !o ! o!o v ( $ vo, v

  v, v ! o L!. . + ! &

  ov . 0!o . , v !oo v v# o o

  (# v$ v vvv !o, oo, ! *

  o ov$ !. v !, !$ , v

  v ov$ ! o o. M v v

  , v o!o!o# !. 0 !v v .

  , v $ , v o ov !! v !$, v !$J o

  v v $ o o (#v$ v o !.

  v&. + ! ! , !o ov o, $

  o $ ! v ! o o!o!o v ! v

  ! o o, vo.

  : + !o, !.

  111111111111

  : =, vo&$ v !.

  : 4 !!.

  'o 7G55 !o v v ! !o v

  !!$ v, !o v vo 8? !!. 'o 7G57 v

  ov o!o ! ! !o ,

  !o v o # $ v !!$ v !o

  45

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  46/131

  !o v# o 7G57 v o. / v ovo-o.

  +vv !!. (! 5P5P7G58 o $ v !!$ v

  ! o o. ' o o!o o, $ v v

  ! oo$ v, v o o (#v$v

  !ov 5.GVG !!. (! v v ,

  $ $ vo o o o #. + o o!oo

  !oo& o v $ vo o o o # v

  !!o 8GG.

  / v ! o vo v !

  !ov !!$ v. (!ov# o !! o, $

  , o o!oo v 0 o, !o o Q(.

  % o 9< !o !v o!o v o o

  , % o O, =* vo v& o.) v o ! v !ov $ v

  !!$ v v !!o v !! o v , * v,

  !ov !o . ( ! ov #

  o +/, o!o ov ! v . ! v !

  !ov ! v +/ v $ v oov v v

  o !o* ! vv. o v o

  ! L! !o, o o o

  ov # v ! ! !o v .

  !ov vo ! !o o!o ov

  !* . (, ov v oo$ v o

  , v o!o # v !

  !o v.

  11111111111

  : )ov o, (, o # $o# $ v

  $v $ v !o$ v, $o# ov o v o!o#

  KK v, # !o o %! o

  ! $ v o v !o & v o v o!o# o

  . (! v , $, ! ov

  * , !ov & vo Pv

  #, o o!oo v v !.

  vo, o!v, v ! o!o#, !oo !o

  !o o # !oov v o!o# ov !o KK

  v o o# ov.

  46

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  47/131

  / oo# o ov !o . 'o , v

  # o. % v (#v v o o v vovo.

  +v o ov o o v +! !o v *& ov

  !o * ov !oo o *o ov #v . '

  ! o!o *ov v , vov o !*

  !.

  +$ v !, . 0J

  : 0 , v o !v v

  ! ! v ! o # o!o o.

  11111111111

  : / %!o!oo vo&$ #, (v! .

  : /# v !$ o o*v !!.+o !o$ v !o v $v $ v

  !!$ v, oov !o v !o v

  # v v$, ! ! !o ! o . =, v !o v

  !o o %$vo, !o v o, vv ! o ,

  # o$# !. 0!o o o o

  )'+, ! o !! o . !o!#o !o

  v !o .

  W v !. 2 v

  ! o !o +/, v !oo v o !o vo. #

  v ! v !ov v v ! 3oo#.

  A!* ovoB

  : )o o oov # o !! v vo

  +/. ( v o o. +v

  ! vvo v #. + ! o.

  )!$ ! v v 'o, $ v h 'o o v

  !! o !ov# ! , !o v o

  o!o o o o.

  111111111111

  : )ov o o # o Ko! oK, o

  o o, o # ! v +#v. + o

  o, !$ #. +v ! ! vo. =

  v.

  11111111111

  47

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  48/131

  : / v! # v vo&$ v

  o !o o* !*. +o ! o ovo o

  o v$& !o . $ ! !

  #, !o* !o ov o o

  !, #$ , !o ov , #

  !o# !$ !v o o # v o #

  !o !v , !o !v !o*, v $!& ov.

  111111111111

  : )ov o o # o o o v o

  v o, v v . = ! v +'(

  vo !o !o!# v #ov vo !o & ,

  o!o v , v v# v ! o o, v !o v o!o#.

  11111111111

  : 3 v ( $ vo, ! , $ ! o

  L!o o o o, !o & o

  0o o ov o Q 0& ovo +vo # v v

  o o ! , !o vo v ! o

  v v v v o !o!o!

  o o 0o o.

  ( # v !$. vo &$ ! o.

  : + !o.

  111111111111

  : ) . (v$ v!oo ! !o.

  II: 0 $. ) o o %*oo v !oov v #ov

  # J

  : 2, v. " v , v ov.

  II: ) v ov. +.

  : =*$.

  (v$ v!o, !v o # !o

  ov #. (v !oo # , !o v o * .

  : + # v # o . !oo.

  v $ ov . !oo !o v

  ! !!, !o !ov !o v !$ #

  . %* oo. / Pv vo # v !ov o !o

  48

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  49/131

  !o oov !!ov !o v, o$ ! v !o

  v v o !o*.

  v$ v !!$, v 'ov, o o

  o ! o v !o & ov !!o

  ov !!o# !o v. (!vv, ! 'ov, !v

  , o o!o ! v ! vv. o v o

  #, v !o vo #,

  !o& ov, ! o v o #, o-

  o ov v ! vv !o v ! o

  v v o & vo v * ov ! !o ,

  v !.

  + # o ! v .

  : + !o, (v.11111111111111

  : 0!o, v !o !v. ) .

  4!, o o!oo v v, o !v o,

  v o, & o o (v o, !o #

  !!ov v # !!ov.

  : % , o # $ !o !v.

  %!$ v !$ !o ! o o o

  o, ov vo!o#

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  50/131

  : 2 o o vo, !. 2

  o o vo v v !o oo o oo.

  : % , o !o ! o o, #$ v

  !$ o . 'o L!. v & o o !,

  vo&$ !o$ v v o o (#v$v

  o o o o . v # !o

  v$. (v , v o & o.

  A!* ovoB

  : %v, 4!.

  : 'o v o v v L!o o . 'o

  !v$ v.

  A!* ovoB

  : 'o * $ . +v. 'o * $.

  1111111111111

  : % , o $ v %ov +! o!v,

  ! v o. + # , ! o

  7G57, # , , o v vo , ! o

  o %* o o, o o %* o o o *. ,

  !!, $ o & o vo, !! v v! !

  ) ovo +! o!, v # ! !v . +v v L+

  o v !o !o v !o o

  v o ! v L+, # o#ov %o +! o!

  . + # o 7G58, o!o ! +,

  vov vo v %o +! o! # !oo#

  ! o o o %*o o o !vo .%. v vo

  o 7G58.

  % , o !o# , ! ! voo# o

  ! ovo 57P57, $v v o!o !o# ! o,

  v !v o!$ o , v ! vv ov v o

  !o !o# o ! o o. ( o# v !

  voo# o ! ovo 57P57. vov o !

  v !v . v v !o# o. + $ v

  !$ v v v ov. / ! voo# o !ovo

  v v! ! .

  L! - # v o# v, !

  - o o o o $ v %ov +! o!v, ! !

  50

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  51/131

  o o ov L!o +$ v, !o o $ v

  v v v v o ov v o

  # v v o v o ** !,

  ! vv, v v o !o

  %o +! o!, v # , ov 8GP5, !o &$ v

  !o$ov, oov v # ! o, vo

  !o#, v *# o v v v -ov

  !v o!$o, v # o, o,

  ! o vv o o. 0 v ! oo

  !*. %, ! , $ %.+. o :o (*#

  v& v !o ! !o ! **

  # ! vv !*. 0oov o ovo v

  $ v, # ! vv !* v !o# v$ v v ! $ v %.+..

  1111111111111

  : (v, oo voJ

  : +v o # !o $# o !oovo

  %*o o.

  : ) v o !v.

  : 3 ov !o o o o, vo&$ v

  o F*o. / v$ !o $ ! v ooo v *

  $v, v ! ! ,

  o oo # v, 55P7, !!o o-, v o !, v

  !o v ...

  A!* ovoB

  : + ! o o *v !o#...

  A!* ovoB

  : ). v # o. 'o * o . %ov ,

  v ov v o o ! v$. (!v$ o

  !o o * o . %o v v !oov *o. +v

  J

  A!* ovoB

  : 0 v !o v$ J +

  v o o v !, o &$

  !oo v v $ $ $ v o v %*o$vJ

  : o vo, !vo o vo o,

  $ v !!.

  51

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  52/131

  : +v o, , !o $ v

  !o & v *$ v$ o o %*o o.

  : 2 o *o $ , !J

  : v $ v.

  : 2 ooo !v !o v v! o,

  vvo !o o ! v! o.

  11111111111

  : !v o, ! !o.

  : +, .

  3 v # !o # o . $v v vo, vo v

  !o! !o = %o ov O.V9. (! o #v v$&$, o . $vv vo v# ! o

  o, vo o # v.

  +v ! !!, ! o # o o %*o o,

  # # v !$ = %o v$ !o- *

  ov O.V9, v$ !o! v ! o !o !o# v

  !$# v !o! , v !o o !o

  ! v, !o vo v !$#. ) v , ! v

  o o !o !o$ v !$ v !

  $ , ! o !o v v$&$. +v ! !!,

  !# oo ! v, !$ * v , v

  o#ov ov !o ! ! o v o o o

  !o! vo, v !o

  !o$ v !o ! v, !o vo v v v !o!

  .

  + !o.

  : , !vo.

  2o&$ ! v ! ov oo$#, o v v v

  o !v.

  11111111111

  : %ov.

  I: +! ov ! , !o, J

  : * v . oovo .

  I: %v o.

  52

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  53/131

  %$vo & o v !# o o v

  , $ o =oo o, 5.G?8

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  54/131

  !v ! o o *& ov # v # ov

  o o o, v o o o o .

  0o*o %** o o.

  )$, ! v # o o!oo v v .

  / $ # ! v # v v, o!o

  :.:GG vo *, ! ! v .

  'o !v$v, # v ! o & vo. **, o

  ! !o !ov o .

  + $ vv !o*. (

  oovo v, $ v %ov +! o!v o o,

  v v v vo&$ o v !

  - v $ v !o o vov v !* v$

  o #. )$, o o v v !*. !o- o #v, vo&$ !! v

  ! o, ! # v# v , !

  # !o o # v !o v - v v

  v !o$ vo o # v !* v .

  ! v *# . + # !o!#$ v *$ ,

  v o #v o %o o %o +! o!

  !o ! # # o .%., v v ! o .%.

  ! o.

  : + !o, 4!.

  111111111111

  : o %*oo, !! !o v o o

  . %*oo ov & v o!o## ov, !o &

  v *ov. / v...

  A!* ovoB

  : +v o vo v !o v . v

  !ov #. +ov v !ov v 1o #, $, !o

  ! v !o-. / v v o o. +v

  v, o . Qv o, o . (!o o!oo. + o . o

  . =J

  II: , &$ o o, # v !$ o ,

  v !- o . % v!o ov *o (

  v !$ ! .

  ! v !$ *& ov v vo v$ o o !o

  o o, v !-, !o #

  54

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  55/131

  ! o!o ! o . % v!o o!o !v

  v o v$ !o. % v, !, !o o

  o #v o o v, o o ov, o &

  !o vov !, ! ov *o ( o vo !o

  v !...

  : v, $ v !.

  % !$, !o v *o#J Q !, ,

  o . (...

  II: ). # !$ !o.

  : !$.

  (, o ! o ! o

  ! ov, o o o, v v vov !o vov .

  , ov o o *o#o o# , ! !o. ) . ( v o .

  (, v !# vo .

  II: 0 -, J

  : v * ov . ( !o ov !. +!

  # oJ ' v v$J + 5,V8. vov v o . "

  $# # o v o$.

  : v v o . (v o o ! o

  !ov.

  v, !! v v . # !oo v .

  % ! !o, v. o vo.

  II: 'o vo !o v ! o ! v

  ! v 3 v o v v !

  !*o o o (#v$v !o & !o .

  + #$ o!o ! v vo ,

  !o. o ! $ v!o,

  o!oo !* o o $ v o v#

  !o !*, # !! v v o, o ov

  !o vov !o ! o v vo

  $ v v o *$ v !o !o o,

  ! o o!o o v !o v ! o o.

  )$, # v !$, , o o (#v$ v v

  ' o o!oo vo&$ !, # vv %$v

  o$ v %$v. $ # !!, o ! o $ v !-$v

  v +$!I +v$ o ! o o %*oo

  v v v v ! o o o

  55

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  56/131

  (# v$ v v v! !o$ v v +! o!

  v $v $ $v $v o v o v v!

  !o$ v . 'o ov .

  ( # v !$, . +.

  : / >& vv !o v o %*o o v,

  o ++, , v !* v o , #

  ov v !o$# & , !$ #

  v.

  11111111111

  : !o, o . Qv o.

  II: +, .

  "$ v o * o v v voo .%. (#v, vov *v ( vo

  ' o (o v ov $ (.'. o

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  57/131

  ( # v !$. '!o o.

  II: ( o o o vo o $v ( vo v

  '$ vJ ( v ...

  I: , !o v ! o v !v$J +v

  ! o, , v !o.

  : o, # v &.

  I: ). + ! # v$ v$, o !

  =o o %LFQ;( vo o o # !

  ' , v ! .

  : + !o.

  11111111111

  : (!o o!o.: + # # v v$ o!o$ o %

  , o!o ** v o L! o o,

  o v !o &$ v # v $ v

  o$ v ! o v (#v. 'o o v 1

  v o o!oo v *o*, v !o#v, o

  * v v$ ov !o # !-$, o

  !o#v v v ! ! , $ vov$

  o ov o !oov #, o!o v o

  !o ! o o*, !$ o ovo .

  "$ v !$ v ! o $v +$ v o o

  o1 v ov v !o o ov 5:G17GG

  o v, $v o o!o ov - o o

  oo o $v. ' o v , o!o ov

  o # ovo, v v#$ eij iYb_YcYU ,

  oo#ov !v, o!o v v#$ o v !o

  o * o, $v v#!$v, !o !

  v o !o o, v # v *

  ! o!o ! $ o, ! o!o ! v $

  !.

  ' ov, o !o o v !o ov !

  $, $v !v v6 v (. 0 ! ov

  ! !v o v$ v !o vv ! $ v o

  'o % ov ! ov ! !o v v v,

  !o oo v ovo o v ov o

  ! o o !o o. o , o

  57

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  58/131

  , o o!o v v o o, v v v

  o oo.

  (! v ov v ! o !

  ! !!oo v o % ov, o!o v

  # . / ! !o kRDR_oS l[DDYm (#v ,

  o - voo, o!o v o !$

  , $ $, , ! v$

  ! v$ v, ! ! !!o o ! vo,

  o o!oo !oov, v # #! o $ v,

  !o **$ o ( vo v !o v !, v

  #, v, ! v ! o .

  0!, v o o o vo o v

  #& ov o v oo % ov, *# v ovooo o.

  +v ! !!, v !o v !

  !o # !! !o $ v o o o #

  ! o, ! o ! o o o

  o!oo , !$ !, v , o L!o o

  o o o.

  + !o.

  : + !o.

  1111111

  : o v o, oovo

  o1 , !o # # o . 3v

  3. +v ! o ! o . v o .

  = $. +!! v v$ ! ov . =.

  : +, . +, 3v .

  + o ! . (o ov o v

  +! o! * v L! (!o v 'o v L v

  ! o o o nppqrsqi (+=+, ! !o oo

  )$ 5

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  59/131

  +! o! * v o .+. > v 0vv

  .+. > v, !! oo v v o +! o!

  v v ! .

  L! vvv !. (v v !

  $v, o$v v...

  A ovoB

  : 4 o. +v !o o. +v, $, !! o!$!o v

  v, v o * o o.

  0 $. v !o v v o .

  : %$vo o ! ov, ! o # o

  o # o, o$v.

  : + o voo $ v !$ v.

  1111111111

  : !o, 3v 3.

  . : +, .

  o v , $ $ v v.

  'o ! o. ) . 3 o !vo !* v ! o

  ! v !o o (#v O.V9. o v o %, v v !o,

  v o $ o o .%. v $ v v v

  o $ o. ( v o ! o #.

  : o vo, ! v ! ! o- #

  o &.

  I : . 0 v!$&. v ! o o

  !v. ' * v J

  : 0!$ v ! o . !vo o o

  ! oJ

  : 3 v v#$ $v oo$ v, ov

  o $ v o$ v $ v %*o$v .

  !o, vo J

  A!*B

  : =*$. + # $. !o, v o

  . Qv o.

  II: ( !o #$ v $$ v o . o o v o o

  ! ov, !o v # ! v v #

  o !vo .%. v v vovJ +

  v o o. + v v !o-

  o . )!$ ! ! !o o, !! v

  59

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  60/131

  o, v o, oo#o o !o. + ov

  ! v v !o ov ov o o o vo

  o $ o v o, !$ # v

  #, vvo , v ! !oo vo o, #$

  !o v # v ! v vov

  . v v o !.

  : o. 2o&$ o o o # !oo

  v ! . vo&$ v ! # v v

  !o ov, !o ! o !o- !o # v v !o

  v vo # o, v v #. 'o ov !

  v ! ! o- v $ !o, v # , v...

  o vo, v o ! ! o-

  o- o &., v.

  : + ! o o$ $ # -o

  v, vo&$ !o o ! . 3 v !

  v v !o , !! v ! 7: -o o

  !ov. v -oo, v 7: !o-. ( v

  o v o*v . + 7:J

  : o $. 2 o o.

  : . v v -oo. o v#$!o.

  $ o v vJ

  : ). v ! . 0 v

  v.

  % ! !o, o vo. +v !ov

  v v! ! o ov o !o . ( ov

  o.

  2 -o ! o ! ov oJ

  : , !o v $ o oJ

  : , -& o.

  : +. 3 !.

  + vo&$ o !o v # v vo

  v!# v * o v * o o,

  $v. ' ! 1 #,

  v, ! # v ov$ o vo. ,

  v, *&o o o #. (v !o o !...

  : ), (vv $!o. v v # v #o

  v o *o . ' o vov . ) vov v .

  60

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  61/131

  : +v . Q o v !o o #

  *&.

  : vo v -o v v 7:, v

  ! !!.

  : N. N.

  oo ! v ! !o ! v ! o .%. v !

  o ! ov o o # o, v v - J

  0 , ! !o.

  +o A78B.

  , v !v 7: -o !o & v

  #$# ! ov v # ! o !vo.

  ) vo !o !ov ov !ovJ

  A!*B: 0!, !, o o o v v

  o o. + ! !o. ( o o o v v

  o o. Wov o v v.

  0!o, !, v $ o %*oo o o!oo

  !o v v...J 3 v * o . )!oo !o$, v

  !o$, v v v $ # v

  !o !o ! vo o !vo, # o

  ! o v#!o ov +, v # v #o.

  : , !o v $ oJ o !!J

  : +! vo.

  : +! !$ o, # # v v$ ,

  v #.

  % ! v#$ o o v !o #

  o o, # o v ! o

  ! v vvo v $ #. + ov o o !# v

  o ov O.V9, v $ # # o. 0

  o v , !o#$ v&$ ! v$. v !o

  v.

  : v ! .

  : ( # v o # o.

  + !o.

  111111111111

  : 3v 3, !o$o o !vo .

  61

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  62/131

  + v *o#o o o o.

  . : 'o o #. +! o . !vo # v*

  $ v o, v o $ o, # o

  #o -oo ov o o !o v ! o !oovo.

  11111111111

  . : +!, v !v o

  o 5:O:, o o!o o v !o $ v * o$v o!

  o o !!o 5,: vo. W v. 3 o o

  &, ! v v o , v v, &

  , # o o o * # v

  %**. + o o . 'o ! ov

  o v !v o. 2 ! . A ovoB

  . : 'o 5:O:. 'o ' +!ov $v o v v o

  ! o vo o.

  A oo ovoB

  : N . o ! .

  o vo, . v v vo , v

  !&o .

  , v.

  : + $vo v ! $ !ov

  o v .

  : + !o, v.

  : , ! o o # o, ! v

  o ! # !! v # o $ o, # o v

  !.

  : 0.

  : + v. ".

  : , $v v vo.

  I : 0 . 0 !oo !o$! # o o

  5:O:J

  . : 0 v o ! o o o.

  : o o, # J

  I: 2. %$vo .

  : o v o, !o- -& o #.

  v o 3 ovo o-, v

  !o ** o !o o v ! .

  62

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  63/131

  111111111111111

  : , o . 3v 3 o !vo # v

  o.

  . : ( v o* o #. 'o !v

  !o $ o . v.

  : o, !.

  . : (o v !$ o # 58o,

  o o!oo ! v .

  + !o 8GP9P7G57 v v v o v

  o, $v 3 v o o, ov$v

  Q$v + v $ !$ v o o o (#v$ v.

  'o vv o v v# $ vo o# o 58.

  'o vv o v o v ! ov

  $ 9O + L! o +! o

  o o (v! (v#!vo v o o o

  o, v $ v o$v, v o o

  (# v$ v, $ v ov, !$ v o (vo v o /

  L!oo ($ v, !$ v o !o o, !$ v o

  o v$v o o 3 o o*.

  'o vv o , ! o !o v# v , v

  vov v o o, v !o, v v

  o o o %*oo. 'o ! ov v 5 0 o v v

  v, v$ v $v !$ v, o o, o ,

  o!o # o#, ov # ! o .%., o o oo, v

  # , ( vo.

  % !o.

  I: v.

  : (o. v #$ v !o

  o . o* ! o vo #. v # v v !v

  $.

  A!*B

  : 'o # !o ! v .

  A!*B

  : ( v o o, 0!, ! v v o

  ! v o . 3v . 'o o o !o!o.

  63

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  64/131

  (o, o v o . 'o

  v ov . 3v o & v o v !

  o o o %*o o, * o o!oo o o, $ !$ v,

  !o o o v !

  *v ov, v $v & o v

  o # 58o, o # o, v

  o !$o v . ' o ! .%. v !.

  +!ov$, o v o o!o ov v v

  !vo o ! v !o v o!o#.

  +, 3v, # o $ o # =o #

  v$ L!o , v v$& ov v

  O:7.GGG v !vo. ' ov

  v o o # 58o, ! o& ov o O:7.GGG $ v ! o o #

  58o. L! !o! , !o v

  * v ov v ! o :, !o

  v o # !o . +!! vo v #

  oo , v 7: , ! #

  ! -oo, # !! ! o !vo .%. v

  !o # v $! ,

  o ov $ !, v vv ov o

  !o o. +$ v !$ ! * v

  ov$ $ o , o!o #

  v$ ! o !v o. +! o !v o. + v !o$

  o # o o !o .

  !o, 'v, * o # -oo, $

  !o o ! ov. (v v 7: vo, o #v, v !, v

  ov v &, !ov

  # o!o##, v o 58o. ( o #$ v

  v o v . 0v o v.

  I: +! #$ v !$. +!

  v, !$ , ! o L((, !

  v , $, ov v v# v v

  !o * v ov, !$ !o

  o ov $v v$& o, !o oo !o

  # , !& ov v # o, # # v #

  o, ! , o!o v v #v !

  v vvo , ov ov !o o . v v

  64

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  65/131

  ov # o , # !! v ! o # v o

  o # vo, v & o # ! o

  o #, !o v v, o $ v !.

  : , $ ! !o. 3 o

  ! o !.

  : %$ vo v !o !, !

  v ! .

  : !o, o vo, o . (.

  : v $vo v o o o

  !, $o !o v o . v v !

  !o o* v !! v ov oo. (

  !o$o v !o- o . v o o, !o

  ! v v o, v # vo v !o$o.

  : +o oo &, v* vo. 0vo

  ! o ! ov o v -o.

  : 3 !oo o v ! ovJ / v. 3 !oo o v

  ! ovJ

  A!v ovoB

  : voJ (v o, voJ ( v

  *$.

  A!v ovoB

  : ) . 0! # o #, v !ov !o

  v o o, $ o vo. 2o&$ o # v

  v -o o !.

  o vo, vo&$ o o v v v$

  v -oo .

  !o, !oo v ! o v #$# ! ov o

  # v J

  vv A5OB. v v . ( v -& o

  o o ov !o v v.

  : , ! o #v !v v #v o, v

  v ! 5O # o. +v 5O o o %*oo !o ov vo.

  vov #v o #v . v v ! v #

  vvo. % !. ( v *. ) #v !v v

  #v o .

  : ) . 0! # # ovo -oo. 'o

  !o o v !o.

  65

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  66/131

  A!*B

  : ). ' vo -oo. ($ .

  !o, !oo v !J 2 ov ovo o

  %*oo o o!oo v !.

  2 $v# o oo.

  % ! !o. v v o o*, v v

  o o !o o. 0 ! vo .

  A!* ovoB

  : ). ). 0!o v o v ! o-, v

  o-, ! o ov v #v .

  !o v v v$ ov.

  : oo v !, v !ov ov o.

  A!* ovoB: ;# ovo -oo ! ov . 0! !

  v.

  % ! !o.

  : , o !!J &$ vv . )

  vo ovo v o -oo. &$ . + o

  vo.

  : , -& o. L! 1 1 1 !o.

  :

  (* v v (v o. (!v.

  ( o % o. (!o.

  (!oo = o.

  : 2.

  : ).

  : 2.

  : 2.

  : (v$ vo!oo (. (!o.

  (!o o!oo 3 o. (!v.

  = (v.

  : ...

  I: ).

  : =o Q$vv. (!v.

  : 2.

  : 2.

  : 3vvo !oo !. (!o.

  vo +vo .

  66

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  67/131

  : ).

  : ).

  : 2.

  : $ ( v. (!o.

  Qv o o.

  II: ).

  !!: ).

  : ).

  : 2.

  I: 2.

  : ).

  ": 2.

  : o* 0. (!o.$vv o. (!v.

  $v v vo o.

  I : ).

  : 2.

  : ).

  : 2.

  II: 2.

  I: 2.

  : 2.

  : 2.

  I: ).

  : L!.

  I: ).

  : %o v 2 o. (!v.

  %!o (#vo.

  : ).

  : 2.

  : % v Q$vv . (!v.

  'v > o.

  : ).

  I: ).

  II: ).

  ! I: 2.

  : M v. (!o.

  67

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  68/131

  Mv /. (!v.

  : , v !$ 3vvo !oo v

  oo v !o, $ # v.

  : / $ !o# v $ . + ov o %..., v

  #.

  : / $ v.

  0 v 3 vvo !oo 7G.

  : / 3vvo!oo v !o. +v oo v.

  : vv A5OB !.

  : .

  : )o o !o!o.

  : )o o !o!o v .

  o$o o !vo #, 3v.. : o v$ v v*# o # 58 o

  .

  : =*$, ov v !o.

  11111111111111

  : o$o v .

  : , # ! o, v !

  v, v !o# o # 57 o, ! v o

  * oo.

  II: %$vo , .

  : L! v $v.

  11111111111

  " 12 #

  : !o, v !$!o v ! o

  o #. + & $vv o!oo. !o

  $. , $v v o!oo.

  : ! v v -oo, .

  : 2& v ! !. Moo

  v o J +$ v v!$ o v

  $vo o.

  68

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  69/131

  : !. )vo& o $v v o!oo

  (* ! o o o * oo !o vo .

  = ! o # v v$v *$v. 'o

  v$& o o, v& o. N o v

  * o * oo $v $ v L! v, ! o

  o o !o. "$o & v

  !v$ ! .

  % !oov v ! !$ v !o v

  v * , o ovo o o v

  v +! o!o # v# v v !$

  o !o oo. v, $,

  ! v #o v *o v o $ v

  !$ v v v ov o voo $ v o v!$ vJ +vvo ! v vo

  # * o$v o v !$ v, !o v ov v

  v ! , ! vov # o,

  v ! vov #ov, !$ !#

  !o J ). vov ! !$, !$ v #

  o UR`Y .

  ( !o &, o!v, v v !- o o !o!o

  # v * ov o !o

  !o v- !o v o o o

  vo vo. ( o #o v o #o

  !o -oo o o %*o o & # #

  -o ! # v v . %*oo ! .

  + o !o o vo .

  : + !o.

  2 vo vv oo o v, ! ! !oJ

  ) . !oo. + ov . o o.

  : ) . o o # !o$! v !. (!

  # v $$, v ! ! o o

  #, v ! .

  : v ! ! o .

  A!* ovoB

  : +$ v#. +! v ! .

  1 o . vo

  1o . (

  1 o o

  69

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  70/131

  1o . $v v vo

  A!* ovoB

  : 'o #v. / v . 0 $. +v

  ! . o vo, !o o !o v !o v

  # v #. )!...

  A!* ovoB

  : ). ). v ! v!. 'o & v

  * o o, !$ # !v ! 7,: v. v ov

  !o v#, v !o &. )!oo

  vo # v o!o## , ! !o.

  vo, !J .

  o o.

  : 'o # v v # v!#. 2o&$ !oo v *o ! o v v o$v. +v

  o vo * oo !o v !v o vo. 'o vo !o

  ! vvo v!o, $ v

  * o$v o o, v v vo o o!oo o o

  v#, o ! +! o!o #

  !o-, o!o ov # v v v ov o.

  2o&$ $ o # o v o o v

  o, v !oo v o*, $ vo, v

  o v !$ o ! v +! o!o v

  +! o!o, o $ v! !oov o!o#, v o

  v $, o o $ v !oo v

  v$# ov o * oo ! o vvo.

  + v !o v # o ! !, !o v

  v v o o o o !o !oo v

  o, o vo.

  +.

  A ovoB

  : (v v v o ', # o !$

  o. " v$ o!o# o ! o vvo.

  : o v o, v !o & v &.

  & . 2 * o o v$ v, v v o v$ v

  &.

  vo.

  : , vo&$ v v #

  v!#, v o !o , vo ! !!o,

  70

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  71/131

  ! v & #. v vv !oo v ov

  ! v # o !o o !o

  v # !o # ov !oo ! v !o- v

  v o ov v o v#!o o o!oo

  !o# v, v !oov $ v vo, o o !o o

  o o ov o v* vov, o +!!o, v !v# ov

  ov o o v !v o +! o!o

  .

  %v!, ! o # !! o$v # , v o#

  v, v # $v, v o# o ov o

  vo ! ! v o ! # o v

  v !v o +!!o, !o #$ v !oo v v

  !o* o, o v o, !o v, o +! o!o v $ ! o & v

  v o !o ov o!oo ov # !o o o

  # o, o o !o v o!o# o !o!o

  & vo, o o!o o ov !o#.

  2o&$, o!v, # !! v o o # v

  $ v v # v !o o v o !o-,

  v ! !oo o, v ov o

  v v -o o o !o!o v#!o, o

  o!oo o ov v o, $ v *, v

  ov # o.

  +.

  : .

  ) . (.

  : + #$o v ! !!, !o $

  !o !, **$ vo $ v !o- vv

  +!!o # *o#o. L! **$ o o !o o o

  v v$ v ! ! , o

  & vo v v* vov o o. (

  !o#$ !! o$v v !o !o !,

  o ov v o o , o

  !o vv $v $ v & ov$v. )v$ o vo o

  o!oo # vo, o & vo (+0. vo

  # o*v ! o .

  +.

  71

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  72/131

  : , o o.

  I: 'o vo !o # v o & vo v ,

  ! v ! . +!o v$, o

  !o& o v!.

  /# ! v !o#$ o v ! o v

  v ! !o . ) & vo o & v ov

  !o v !o$ o o !o vov, v o

  v ov$v v vvo , o v o $

  !*$ !o# v v $ !

  o v o o.

  : , o . $v v vo.

  I : 2 #$, v v& o # $v

  v$v v o, ! v v# !, !o !! v ## o, o v#$!o o v

  v!v # o !v o o !o v

  !v ! !oo v oov o o o

  (# v !o !o#. 'o ! o # !o #$ v

  *$ v .

  v o !o!#. 0 !!$

  (+0...

  : !o, o . 2 o o o

  vo. v o.

  I: +v o ! v !ov L!

  !o ov o, v#!o !o ! vov

  $ ! o o o v ! o!o# v v $ v

  !$v v#!$v ! o!o v, v $ v $v o

  v.

  ' o . # !! v v o & ,

  !ov o ov !v v#$!o !o v v o

  !oov !o !o v *,

  vo (v o. ( vo&$ v v o *v o !

  !o, !! v v ! v

  v o vo !!o o.

  : ) . (v$ v!oo.

  : o vo, #$ v !$ o .

  o o * !oov, o vo !o v

  , !o$ v !ov v , !o v o

  & vo (+0, o ov v (v o * o #

  72

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  73/131

  v +! o! $v (v $ v, !o o o, v

  ! vov o * oo (+0, ! o o o

  ! o o o # vov , ! * vov v. (

  v ov v$v ! v !o ov o v vo v

  ! o o o. ! v o o, o!v, v

  !o o o o %*oo, ! o o v

  +! o!o, ! , $, o!o +! o!o v v. +,

  o!v, o o %*o o, !o !o, ! !

  v!o v ! v !o-, v ,

  ! +! o!, o # v +! o!o. / +! o!!o,

  o!v , o !- .

  (! !, v !o o v o v,

  o ! vo !o # v, ov o !o- +! o!o, # v !o ' ov o !o- o ', v

  !!$ # !! v !$#ov . (v, $, o o

  !o o v v v , o v o v#$!o, v

  !$#ov. +, o!v, v *# v !o !#v

  v, !$ o o , !vo,

  v !!$ # !! v o o o o !o ov

  - ! o v o#ov v. ( v o !-

  v -o.

  * v$, o!v o $vo, !

  v ! o, ! !o v, o v#$!o !! v

  ! vov v o, ! o !*. ',

  v !ov !oo o o!oo & ov #ov, v

  !o v o $ v $ !, v ! o !o

  v !ov o o v#$!o, # !! v v$ !o *

  & ov v ! & ov # ov !o o !.

  % # !!$, o!v, v !oo v !o o

  vo . + o ov # -$ ! $ v v$v,

  o !.

  : !o, ! !oo o vo, !v

  !v (v!, !v &J

  %!o!oo, !.

  : +! v ! v !$o*o v

  o o ! +! o! v o!o

  !# v o, v v # o # v !o

  !. 'o v !o # vo ! !o v 5GGH !vo,

  73

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  74/131

  !o$ v !oo v o vo. ( !o !oo v

  vo v ov # o ! v, !ov

  ! !oo !o ! v o !o v ! !o o

  o o, !$ !oo v v vo v !-,

  ov !- o !o $# o !o$! o o ov

  o o !o$!. '!o o ! ! ,

  v !o v !# !. v !o

  o o!oo # o !oo o $ v !o$ v

  v !voo, vo&$ . 'o v & o v !

  o + %v o, ov oI vo , ! !oo

  v o vo, ! ! vo&$ v !oo

  v vo.

  A!* ovoB: (o$ !o $v ! $, o!o v !! v

  o.

  A!* ovoB

  : # $, ! $!. # $

  $!.

  A!* ovoB

  : # $, o $!. o, #

  $ $!. # $ $!.

  v v . + !o$ o. v v v

  v!$, ! !# !o o o #.

  !o, ! v (v ! ,

  v +! o!, vo&$ !o v v , v v

  ! v !o !!, * v vo !o

  o$#.

  oo v ! !J

  o vo, v -oo. ' vo -oo.

  : !v...

  : + v!J

  : L! . M& o v . /

  (v o .

  : v ! .

  : L! . / v # v

  .

  : v ! .

  74

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  75/131

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  76/131

  : v, , $ !o o !, o

  , v v v$ #o, !o 7V o v

  %*o$v.

  : ). ). o v.

  : 2 !$ o .

  : +& vo o ov... v & vo. + o

  #$ o v#!o.

  A!*B

  : ), !. )o !o!# o 2o %*oo v

  v$#...

  2 !v.

  : %$v o # o 75: o o o , o

  !o & ov !o$ o o o %*o o, ovov # ! oo v 7: o vvov o

  v vo ! !o * v. (, o!v,

  #$ v ! ! !* v .

  : %vvo !.

  : (, o!v, ! o ov v !

  $ , v vvo o o o ! o !o

  ov # o .%., vvo o vo v v ,

  vo 1 !o & ! # o.

  (, o!v, o ! vo $ # !! v o

  ! vo $ v 7:.

  : oo#o v o 2o o %*oo.

  oo %*oo v ! o o $ v & ov$v, !$

  v ! oJ

  )vo -oo.

  :

  (* v v (v o. +v !v.

  ( o % o. (!o.

  (!oo = o.

  : ).

  : 2.

  : ).

  : ).

  : (v$ vo!oo (. (!o.

  (!o o!oo 3 o.

  : 4.

  76

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  77/131

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  78/131

  : % v Q$vv . (!v.

  'v > o.

  : 2.

  I: 2.

  II: 2.

  ! I: ).

  : M v. (!o.

  Mv / 1 (!v.

  A5

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  79/131

  : + v v o o !o#v o o

  o ( 2 o o o v #. 2o&$

  . !o, v !ov o!o#.

  , o . !oo.

  L! !oo o vo !o # v o!o## !

  oJ

  ) . 4!o .

  : !#vo ,

  v ov o# o o vo #. 0

  , o o!oo vov , $ v o#.

  v v v v !o !o-, v o o

  v ** v ! . +, o!v,& o vo # v v*# . 2 o , v

  o ov !o vov, v o o v

  ooo.

  'o $ , v o !!, v v # v

  o !o ! v ! !o oo v v !oo

  o, vv ov !o o &.

  %vv ov ! o o o , !o ov o

  ! v ! ov . L! !o

  vov vo o*o v v !o.

  L! o & v vo o o !! ov !oo

  v#$!o o &$ o vov$ v

  !o &, v !! o o v#$!o v v o

  * , v v ov & o o o o v .

  4$, o!v, # !!$ v ! o v

  v$ o!o# . !. + v . 3 v v

  v o , v o ! !o .

  : + !! v !v$ $ o # !v$

  $ .

  ( ! v o o. W

  v !o v !oo v o Y1Z[RD. + !o

  o ! Y1Z[RD , o vov o Y 1Z[RD .

  L!ov o o. ' &.

  : 0 J (v* vov v DRST . 0 J +ov

  ! Y1Z[RD. 0!o v v ov, . %

  v$ !* v ! !o v ov.

  79

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  80/131

  : + !o. ( , $, v oo$ #

  .

  % ! !o. % !. (v vo& ov

  !o !oo v v o, v oo.

  o. # v v !oov. 3v$& o

  o !, v o v !* v #,

  $ vo $ & !o!, v v v

  L!, v v *, $ ov !o

  o o o o.

  ( !o $ v !$ v v ! v

  v !o, !$ ! vo v#$.

  !o, !o$ vo v !$ o $

  o 7G17: ! o o o !o ! ov v ! .0!o v v ! o. 2o&$ o

  3, o o v 7: v#!$v, v o!o !oo v

  !# , vov !oov v ! o _.c. v o v . v

  o v. 0 o & v !o# o #, !

  !oov ! o o ! v ! o _.c., !$

  v o.

  ...: 'o _.c. o J

  I: %v. +! , , o

  # !ov v v o _.c.. ( ! ! +! o!

  o ;$, ! o$v o , & !

  !o .

  : 'o o o !, v.

  I: )! o _.c. v o !*J

  : 0 v v o v. ! v

  $...

  (o. + $ o v !o v !$ v

  !o.

  !o, !o o v !J

  A!*B

  : 0 o & o o. , (. ) .

  4!o o . (. + - oo.

  : , !$ v v$, # v

  !$ v v # v v

  !!. v o - v +! o! o ;$

  !$ * v, .

  80

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  81/131

  : +v v$.

  , o . (, o . 0! o . (vv$!oo.

  : + #$o !o # o

  v #, ! v...

  : %v , (.

  o vo, !. + ! , \bRZ[

  vRU`[ . (o !o . v !o v o o vo.

  : +, , #$ o !o

  # o v #, !v

  o o $ v v$v, $ v ! v, $ v o v$ v

  !, !o !o oov o$ $ v !. + # o.

  No o o ! .

  'o ! o. + o o . !oo v & .+vov$ ! ov v v ,

  # v vo v ! Y1Z[RD.

  L! o ! `obbYS` , !ov o

  o, !o !o v ! v , o o

  # o 2(%( ov o!oov!o. ( v v # Y1

  Z[RD.

  + #o v $ o o v !6

  5.+ !o*# ! #$v # o o v

  !o$ v, v . ( v o v .

  7.%v o o o v vv

  ! o ! v J

  'o v$ , !v ! v vo !!o, o . o

  !, * v !oo v # vo o

  ! o ! v v ! o ( 2o o, # v

  6

  B o! ov, !o ! vo !o

  v v o v !o o ! .

  *B4 o o v #.

  (, o!v, !v.

  +.

  : ) . 0!, o . (vv$!oo vo.

  : o vo, o # v v v ov !*

  o o o. +v v !o #, !o

  v o !o o o !. (! v

  !oov o , o!o !o v v ! o

  81

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  82/131

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  83/131

  : " v. " v.

  I: A ovoB

  : =o# , # vo.

  I: A ovoB

  : ' !o v , #. +v

  !.

  I: , o. + #$ v !$ o .

  : %.

  I: + o, !. ) v !.

  : 0 v o . (vv$!oo. %!$

  !v ov oo. !o. 'ov vvo ov

  oo, & v v . (vv$!o, ! !o.

  A oo ovoB

  : o vo, v vo& !

  oov , v v, (vv $!o. v v

  # oov$v . 0, !.

  : ), v v # oov$v . / v #

  o, !! v o ! #

  v!o, o!o !oov v

  vo !o o # o vo !! v o

  !. + # !$ v !o- o, $, ov vo o

  !# v.

  ! o vo o v .

  v o!o o o v !# ov o !o o

  o o. + ! ov o o o6 ! , v#o!,

  !. (v#$!o o o!oo ! *& ov o o,

  ! ov vo o o oov

  !v, !oo !o # ov v ! v ov o o.

  ( v .

  ov , v !o!# !o v, o ! o ' o

  0!, o o v v ! o !v. + o

  , !oo o o %*oo, !o !, !o o

  o v# ! # v ,

  o o o, $ !* ov o oo

  o, v v o .

  83

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  84/131

  'o v$ . "$ o ! v, o # v

  v vo &$ o$v ! 7 o

  ov, $ $ v v o * , ! !o

  ! o!o, o - v, $,

  o !o ! o o #.

  N o o, o!v, #$ !! v # o. 'o

  v, o o!oo o v, $ v

  v o o!oo !o$ . >& ov,

  !, !$ vov ! !. + # vo

  ! . )$, !! v # o !o

  v -o, v v v v o$v o v.

  vov v !$ v !vv ! !o v #v,

  oo , vo &$ o o !v , v ! !, !o !! v !ov, !

  , &, * o v +! o! o

  ;$, * o o , !o vo&$ o$v

  ! v . N o o, o!v,

  !$ !! v # o v v o$v

  !.

  +.

  : +.

  / v.

  II: " v o.

  "$ # v . $ v o #

  o !o o ! v v # v !o #ov o

  o o v o v o !* o (

  2 o o. %$v !.

  : ) . =.

  : ! v v$ , o. % v

  +! o! o ;$ v o$v ! o!o

  !#, o!o# o . vo, o o

  vo, o o!oo v ! ! o .

  v, !v # o!o## ov, v v v o, !

  v v oo$ v v !, v !

  # o!o## ov v o o o %*o o.

  II: % , o v ! , o

  v # !o-, o!o vo&$ v o$v #

  !o- o o o %* oo , v # o # o

  84

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  85/131

  o. + # ! o

  L!o# o o, v # . ( !o

  ! o ! o !o!#o v& o v

  !o!#o, v ! ! v !# v o

  o (# v$ v o o. + v & o !!&

  #$o v $ o o v v ! o ! v. % v

  !o v !!$ v vv ov. (! # !o ! v

  -oo. v vv ov. 0 o !o* o !o # o

  . !oo, !ov o. !oo

  !o !v v v !oov v *ov v J "

  o * o J + !oo !o* o. % o #

  o . !o o o . (v v$!o o, !oo

  ov v ! ov o o !o. / , v #, v o v o. 'o v o. v

  v o o. +v v v o !o* . ( o

  !o o !o*, !o vo&$ $v

  o , v ! ! v # o o

  v 5GGH o o (#v$ v, !o v # .

  +, .

  : + !o, Qv o.

  !o v v . 0 o o *, # $,

  ! !o & v !o v& o .%.

  !o.

  v o J

  / (v!.

  : /# v !$ . )ov o o #

  o !o v !ov o o, !o*!

  ! voo#, !$ o * v o$ !o

  v v o v vvo vo ,

  !! o v $vo. 'o v v .

  'o o !o # v !$. ov, v v ov !o*-

  !o # o o !o, v vo&$

  v o !o ! o o, # !o*# ov.

  / v o !o ! !! v .

  v.

  0 o o !, !$ !! v # o.

  : , o vo, v ! vo, !oo

  v ! J

  85

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  86/131

  A!* ovoB

  : " v ovo. ' v ovo !v o .

  + !.

  : vo ovo -oo, J

  : ).

  A!* ovoB

  : %$. o $ o # o . 0!. 2o&$

  v o o. " v o. o

  vo, *o# 3 v v o .

  +o A78B.

  , !o o v J

  ) . 4!o.

  oo !ovJII: , !o o ! !o o !.

  : o o !vo #, ! !o.

  o vo, ! & v ! o-,

  ! !o, # !oo v o !, v !

  v ! o-J (o. L! *. v !o

  , $ o, v # o o!o o ! *.

  oo v !, ! !o, v o

  o.

  + ov . $v v voJ $ o

  o.

  +o !v A7:B !.

  : +o .

  : v !oo v * o 7

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  87/131

  v o ! ! # v &

  +! o! o ;$. 'o # ...

  A!* ovoB

  : v !, ! v, ! o-.

  L! !.

  v +! o! o ;$ ! o # ! v

  L!. 'o &. +$ v$#, o ! o v

  v$, v o (v o =. ( v

  . +v o o +! o!, o (v o

  =. ( v # v v$.

  : N. ) . = v ! o .

  , !o ! & o #,

  o vo o , o o!o o & v o o o, v ! o o o ! o o o!oo

  !ov v ! o v ! ! o

  vo o & ! o , #

  !v !# v +! o! o ;$. 3

  !o.

  : (!o, o!v .

  : /# v $$ ov . (vv$!oo $, v

  v$& v ! ! !o ! !o $ v

  $ v RS`YbSY` ! ovo o v ov o.

  'o v$& o #J (v o v$& v .

  : L! v #. +o & !

  2o

  L! $ v v . 0 !o, #

  vo v o ;$ o o %*oo.

  #$ v v $ v # !o v v ...

  : (!o !o v +! o! o

  ;$ !$ !.

  111111111111111

  " $ #

  : 'o # 9o v v ! o

  #. L! ! o ov,

  $v v& o $v v L!.

  87

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  88/131

  : v!o !, J

  : . L! !!$ v v !J

  : L! L ovo +! o! ! o$v

  ! o o.

  : ). v!o v !.

  : + v!o v ! o o,

  v v!o !o# ! o$v !. +

  o o. +v V: v.

  A!* ovoB

  : +v !o$! ov .

  ) . !oo.

  : , # !ov !! vov$,

  !$ , v o!#ov$ v !o v , o o!o o v !ov o !o. +! !!$ v v o

  o o o %*o o v & # o !!$,

  !o, o ! v , !o ** vo

  !o v v#$!o v !* v $ o,

  vo&$ v ov ov ! o o

  v, . + !o v !ov

  v!$ v, v v o $ v v

  v$$v !o v o L! vv ! o

  o !o o, v v o +! o!, o, !$ #, !

  o o !o o o v v o $v v

  v$$ v v v v !

  v . v v o o

  v#!vo !vo o v#!vo !o* o o oov

  # o.

  : +vvo L! !o !o o v o.

  : ) L!...

  : *. ( , L! ,

  !o o v o.

  : 2 o *o, !o, ! o, !$

  #, !o o .%., v ! o! v.

  : + v vo. 2 o v o ovo o

  vo v o !o !* o . 4!o, v !v

  %!o!oo. o . (vv$!oo.

  88

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  89/131

 • 8/12/2019 3 7-2-2013

  90/131

  II: %v , !! v o # o,

  # v o # # ! !oov

  o !o vo oo . 3

  ! !* !ovo

  o $ v !$v v o$v. # . ) +)LL

  v +! o!, v +! o! !$ o

  vo oo v o v!o v !o v

  !o# v , ! o. L! o o

  o o !o vo v ! v !o

  o o o, !o vo !o v ! ov

  !ov o$v !o, v o # #.

  : + !o# o #. o vo, v& o v # !o !#J (!#. v .

  : 2 v$ !, v v o $ *o

  !v$ #.

  ov, v!o v ! ov +)LL, !$

  v. v ! o Q (!o, o K( o

  (v oK.

  ov , !oo v vo +! o!

  #, ! +! o!, v o , v v

  ov v ov vo . 2 o !

  v v v ov . '!o o.

  : 0!o v !$ J 3 v ! o$v

  ! o o, !o ov ! !

  ov ov o, o !$ o !*o v #, !o v

  ! !o ov o. ) o v#$!o v V: v, L!

  - o v. v !oo v *o

  o o. v vv v . +v !

  o. (v ! !o-, v o !o. % o$v

  !o , # v... v * v$, !.

  I: o*, $v. oo v o v

  !o# o #J 'vo o v o !o#J

  : )!oo v #, o