14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-7-2013

of 165

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11-7-2013

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  1/165

  I

  I I

  v 14

  11 Ioo !"1#

  $% %$&' () * 14+""

  ,+ o vo , v vo ov

  oo. , .

  -,+ o !v. "v# $ o !v.

  % v% & !o. ' v v 'v o !v.,+ ( ), * v .

  -,+ ' o + o !o. '#!oo o

  !v. ' o !v. 'vv#!oo o !v.

  'v v#!oo ' o !v. 'v vo !oo ' !o.

  '!o o#!oo o !v. 'v !v.

  -# o !v. o vv !v. vv "% v !o.

  v vv !v. vvo !oo #! !o. /vo

  0vo !v. /#!oo o !v. /o !!o

  !v. / ' v !o. v o !v. v

  - !v. o 0v !o. # vo -# o !v.

  o o + !v. ov o) o 0 *1 '!o.

  o 2 !o. v v / !v. v v vo

  o !v. 3oov v !45

  ,+ o v o, v*% o.

  -,+ &! 0! vv !v. &!o + v#

  !v. 2! v6 v v vo !v. 2! v

  !o. 2!o o. !vo o !v. !*

  - !o. o o 0v !o. + 0) o !v.

  +ov# -# o !v. +! o ')v o !v. +!o!oo

  -v !o. + v vv !v. " !o.

  v 'vv !o. $% vv 'vv !o. 7 !o.

  7v !v.

  ,+ 8 . / o !v.

  -,+ o !o.

  1

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  2/165

  ,+ - o o oo v +o v

  ovo v1

  -,+ / 2 v !o. ! 'o !o.

  o 'o !o. + / !o. 9 o!oo

  ') v. o $ v !o. '4 o o !v.

  0) o / o !v. o $!o !v.

  ov% o ' !o. ov# $!o !v. + o

  !v. / / o !v. 9* o!oo 0v !o.

  o) o . "v#.

  I,+ o) +.

  ,+ o vo, ! ! !o o o

  o +oo v o)ov, v )ov . o

  +oo, v !o v % !# o !o v )ov v #) o. ( ! # o o !o !o

  ! ov v *ov ! ! *ov #vov

  o o, v !# v v , v !ov v

  )ov ) v !o vv. !o.

  o vo , 2! v, v% o v

  v) !v , v, o vo, v

  ! !o o v. 04 o o /o

  ')v, ! !o o. 0*o vvvo) o

  !4 ! o oo v o ov v

  o *)ov, v % o ! o ) /o ' vo,

  v v, v # v o!o

  vv v ) o /o ')v % o o v

  v* v !* !oo o ) !o !o !4 )

  # v ! !o v # ) ) v o ) !o

  4, !o v o, v v o # o

  !o ov ! !4 !o v # * !o o

  ! ov ).

  - 4 vo o!#v v v o ) :;, o o!oo

  !v :o !.

  . 2oo, ! ) . 0

  .

  '!#v + oo oo v o . v v,

  7, o . '. o . 'v v#!oo ! v oo v

  !v, v% # !* v !# .

  2

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  3/165

  2 * !o, v o :< #* o :; , v. 8 .

  /* o * o # o.

  .+ . #, ! v% o #o o# v

  ) v !o *ov v= # o ) v *o v v, v

  o v vov v ) v v !#o!v o

  voo* o !o oov v "o! ' oo v o#,

  ) ! o ! v !! v v ! * o o

  o /o, v !o o #

  4 ). ! ) #

  v o v !#v v o /o o

  +o o.

  # v o !oo , . #.

  ,+ ( !! !oo o v % o > #. ?!*v ) !o ) v o . +ov #, o o!oo v o.

  '!, . +o v v v o o. '!, v ! v. ..

  .+ - , . #. 'v o . +ov#

  v v!4 o ) v * v# # !o .

  ,+ 8* !, ! ) % o o

  ) o v ! o ov. 0 * vvvo ), # ) o )

  ...

  .+ - # !#o! !4.

  ,+ -, v, #.

  .+ @. ' #, * !o v o

  , o . +ov#.

  ,+ 8*, #*, ) o !o o ) o vo. 0*

  v o . +ov#.

  .+ ', v4, v ) v. 0v4, .

  ,+ 0v4 , . +o v1 0v vo o . +o v#.

  , 1! o //

  .+ ! # ) v4 v * o

  = o !o v oo4 v = !# # !

  o /o o +oo. 0 !# v ! o !! v ! # *

  v % o !#!o !o=

  !o!o v v v !4 v v o v

  3

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  4/165

  vov, v *o v v v v# v

  v v o vv o /o ')v.

  ( o != v ! o # v "o!

  ' o o #! * o) o* ov

  # *#v !o # /o '*. /v )

  #vo o /o ')v, ) v# o

  8 vo "o! ' o o v v ! !o o *

  !4 v v v o o*

  v !o v*) v !# o v o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  5/165

  o% *o. '* ! v . o 4

  o *ov v # o 8"'. o ooo ov ) v

  !ov o !# ) v oov v v *ov

  ! !o o v ! ) v * ov v v

  !ov ov !#vo ?!o#.

  !, o!#v, !o o!o v

  ! vov o voo*o !o !*o, v

  !o v o!o) o * #*o 4

  v v v !4 vv# !o !v# ! v,

  * ! v !o) v !) ! !> o,

  # ! vov !# o vo o ) o.

  5

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  6/165

  '! o, o!#v, #* #vo v v / o ' vo

  o *oo !# ov /o v v* v

  oo v o, # !o # *#v o /o !v !# v

  !o /o '*. 8 *%# v v) /o

  ' vo v* % o ! v o !o % o. /v !o o!#v

  v "o! ' o o > * v v o v) o !>

  #, v #o ov !o vo voovo #o. 0

  #!o "o! ' oo ! v v* o#

  )v. 8 o o * *ov #*o v !ov .

  0 o # v v! #*)

  !# v ) o v o =

  !o o o !v = * o.

  0 v ov !#. v ovv , ov ! o# !#, !

  o) ov !* # !o# #o, o

  o # v # . ) vov 1 2 !o

  1 2 !o o !1 2 !oo v)!o1

  4* v v v o !o * !o =*o v#

  "o! ' oo o *#v. 8 v

  v /o '* !* v ::.HAA %# vo o /o.

  + *ov ! o J.HAA. 0*ov !oo v4 o#

  # v o ovo v v v ov, v !v

  !oo v !o.

  ! vo , v v v ) o * o o .

  'vv#!oo, !o v 4 , v 4 !o o !o v

  o , !# vv v v* ov . "o 4o # o v o

  *# v ) v o *# v

  ) 4* v. v v o#

  !, v )ov o v)!o # ) !! v ) ov !#

  o v v ov !v o *ov#

  . 'v o v = o ovo v !#v, v

  o ovo v !#v !o # v!.

  "o !!# o *% ! 4%. 0

  ! v v% !!# o !o* #!o # *

  *#v 4) o v#vo. 'v o

  ovo o v ov o o ) o )oo o o

  !% o).

  6

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  7/165

  /v v v# v !# v ! v *% o, v

  !v*% o, v !ovo 4 o#, v % v

  !% o v 4 o# , o /o ')v :B ) !! v !

  v o, !o !o # !*ov !o!),

  7

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  8/165

  !*ov /o o o!oo !o!)ov v 4 vov #o o )

  o o v ov #) !# o, !o *ov

  % o o *ov !o 4 o#.

  +> o o /o, v o o ! o *. -

  ov o ! o !o! o * o, o !o! o o

  *o !o o vov * v vov v o. '

  vov * o o. o! o , v o v

  v #. #!oo !vo o !vov o .

  ' ! o ov *.

  ( o!#v !# v # ! o ov#. -

  % 0/0 v 4*) ov, v ov o! o=

  # o .

  + *, . # ! v ) #v .,+ 0* !o, . /*. ( ! ov

  'v* o...

  .+ - o =, . #, !1

  ,+ . /* v o 'v* o.

  .+ ( ! v oo.

  M"o * o v#o !o ) v o !o

  v o# * !o) o #o v /v #

  *, !o v%ov v ov v ovv vo*

  !oov ! o *%# vo !o.

  2 o !o)ovo * o v#o "o! ' oo % IA

  *#v !. B v * !oov o

  o 8"' o v v v! v "o! ' o o, v

  !ovv !# o v o*vo #o )

  )# .

  "o /o# +o o o /o ')vv !v 4)

  ) # v ) ! ! o v v

  !o* o #o o #*.

  0% ! v v ) o o%# v ,

  ) !o )# !o

  !o! o v # * o v#o !) v *,

  v v * o o voo

  *o o o /o ')vv v "o! ' o o

  v#.

  / v # o o o vo o o *o o

  ov o# !o !# o +v, ov /v

  8

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  9/165

  ovo v 6v v ! Mo vo vM6 v v#v

  4 v *ov *) v "o! ' oo.

  "o /o# +oo o /o ')vv !o% v

  ! v ovv v v 8 vv "o!

  ' o o v o%# v v v !o v

  % ovv v !4 v o !o # o

  ov v v.

  9 v v o ! o * o v#o.

  '!o% o o o # v v ?! v o / o

  / :I " :D o o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  10/165

  -+ 0*, . #. B v *

  v # * !o v %) o /o #

  +o o !o * v o /*o v

  v vv v!o v v)ov

  o /o 'vo, v % o v vo

  v ) !o v v) o # o

  v v !o !o !o oo o

  !#. v !#v !o * ) o , o

  o /o# +o o v o)ov !4 * v

  #, * ! * , ) o v#

  v ! ! o. 3*o vv5

  ( v ! # v ) v o, !# !*

  v) # !o! != o # !v v*#vo !o v v...

  ,+ . 'vv#!o, ! v o v ! vo

  o !.

  + . #, vo % v o !# o v

  o v vov . , ! o vo ,

  v v !o ). - o v

  ov % . + o v v v

  !o. 'v v # !o ) #o .

  ,+ o . +v*%, . 'v*.

  -+ v v o!#v *#vo # v o /* o o

  v) v )v o /o ' vo *

  !oo !o! o voo ! o o o

  * =, ) v # v o % o #o, ! ov #

  * o !# o o v !o v v!o)

  o o. ( v ! # !# v *#vo )

  # ! /o ' vo *ov v vov

  !o v o #* ! o vv *

  v v o !#, v o !o, v

  ) ), v, !o !o!). )

  v ! # v !o!) !* v *!. 0v !#

  v ovv v !o v vv

  !o % o *!o % v ov o.

  ' v !oo v v 4 o o o v !o

  v #. # v ) v o !#.

  10

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  11/165

  *, ) v !o vov !% # #o %

  ) v= o.

  0, o!#v, vo* # * !o , v,

  v 4o #* v !o !oo !oo *

  v)!o !o v o o vo o *o o

  v 4 !oo o %# vo, * v v !o

  *# o !# #. 0* v !o) v *! v )#

  o #! v "o! ' oo. - ov ! IA

  *#v ! v = o /*o, /o +o,

  o vv ! * !ov oL!o)v.

  ' vo !o !! v o o#, !oo#

  #*o v v *o o oo , v *o v

  o o o!oo v !% vv !# #o "o!' o o v !o v !o v v!o) !o

  v !o v o v v . ,

  v /o 'vo. ?!* oo o v

  4 o #* !o *# v# o, !o *# vo#

  o, !o v /o ' vo )ov v

  !v o, o. 0 o*, v v v 0v

  ' vo v oo 0 v

  ' vo oo / o ' vo , !o !!

  v v !o ) * % ) !!% o!

  !o.

  ( o!#v v ! # o ! o !o !! v o, o

  o =, o o /* o * o

  !# !o !, v # v%# v !o!o

  o * !! 4 o

  %# vo !o !oov. ' o o o vo o.

  !! v o !o, ! !oo ooO ov #

  !# o :CJI !o 4 v ov /*o ov

  ov / ov 2! v ! # * v

  ! !o , # # ! *ov !o)

  v v.

  - ! 1 0 v v !o #, v !o v

  !*ov !o !#= !o v v

  vv # . - o *)o. ' vv o v

  !# !! !o * ov vov v v

  . o o v)!o !o !v !o '+0

  11

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  12/165

  , !o ! oo) v *o, !o v 4, v

  v o ! o #o. ! % # v !oo

  v !#.

  ( !! !! o!#v 6 , v ! o o!o o v

  !oo ) !o* o v v . 2* !v :A

  ov !#!o v 0v /v 0 o !

  ! o! o ?!o o 0 v o!o * v #*o v v

  #. o o1 - 4 v vo v#o v) vo v v

  !o # /o ' vo. v o

  ?!o o 0 vK ', o !o !ov 4 ov o

  v. /v v , v v )o, v vo !o

  o oov. v !o o, v v !

  o !o v /o 'vo, !!# o ovo o vov o !o. o* v

  # v !v !v) ov o ?!o o 0 v !#. / o.

  8 # v ! v !#, v * /o

  ' vo . 0*# v ), !!# o, =, !,

  ! '' ) v v v* .

  v vo% # v o 0&.'+. v v ).

  0v o v o!v o vvv.

  &o!#v, v ! o! o ?!o o 0 v

  * ) !o o!o * o

  / o # + o o. 0v ! !o * ! , !o *ov v

  vov o v v o #o v )

  ... !o v !#, o o !o v v#

  o /o ')vv o o o vo o ! o

  *, * v !o!) o v)!vo v o

  o o !o v vo o*

  * vo , # o o :.AAA v)!o !o oov ;DI

  o *#vo !o vov !o !! v vov,

  !! v o v# voo) .!., #

  o o v)!o *ov *#v v o o o !o .

  /v ) v ) , ) % o v v v

  !* # o ).

  0!, # !o o ?!o o 0 v !o .

  o ) voo) % !o ) vv *

  v # !o# o. - v !!ovov o

  12

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  13/165

  o o o !o # v !o o, v o

  !! voo) !# v v v v o %# vo

  / o ' vo , !, v v vo * o o

  !o v v !!ov ov, v o vo. 0v vo

  #o o v# v o .

  &o!#v, ) # "o! ' o o % #

  !! v * v# v ovv v

  *vv , v !o !o# v

  ! v v o % ov !o o # !#

  o.

  ( v !, o* ov ! o /* o, ) !ov

  o vo , # !! v v ) o vov

  !o * v v. 2 v,!o v !4ov , ) o v !o. 2 vov

  !o #* v) o o, !! v o vo

  #vo , v !! v ! vo !# o, * #o ov

  !o. /o 'vo, v ! o, # v

  !!o, ! !# o # o, J :A o o o o /o

  # v o # o. v #o v# oov

  o !*, vov o v)!o v !#,

  4! ov o v!o o, *! o !!# o,

  o !*, v* o o# # !.

  ' o!ov v o ovo v* !#.

  ', o!#v, v o, v o !o v !ov v o, !o

  *!v )o o #! ' oo , !o

  !ovo ov v !o v !o*o !o, v v!4

  !o v !o* !o o #!o !o vov *

  v)!o, o ! v, v v o! !! v

  v) o.

  ?!*ov !o. 'o ov /*o !o ! vo %

  !o v # !! v 4 oo) , v *) v

  !o*. - !o*o o! o= v

  o v o !o, #o . '# ,

  v !o! ), !!, v !o v !o

  v !o* o o v * v v v

  !.

  13

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  14/165

  &o!#v, ! !o, vo% # ) o ov o !#= v

  vv ) o o) v# oo v =

  !)v#v v !o. 0*.

  ,+ o vo, * !o .

  'v*, *o #! v # v! o! #* #vo

  v # v v % ovv o /o !o ! ov

  8o!ov o. ( o != v !oo,

  ! # !o v /o ' vo v v

  )# o # ! ) ) v ov o v

  / o ' vo % v v #* #vo o o

  o # o o o v ! , v *ov

  v# !o! o!o) !o )

  vov v o ov # o v !o ov !.2 v v# !, !*ov

  !#!o !# /o 'vo, o o!oo !o v o )

  o!o)) ov v oo. "o % v v v # v

  !oo v o v ) # ! !o ov # o, ov .

  # v * v ov.

  -+ #, * v ) o . #, v ! #

  ) ) ! o /o o +oo

  o* !o oov o ) v %

  v v, ! !> !o *o . 0*.

  ,+ 0* . 'vv#!o.

  , . #, #! o o !o!o

  ! v v v !oo o !o ) v

  #o !o vo! o. . #.

  + ! . 8vo% o # '!# oo, o

  !# o o o v o v vov ')v. o v

  ) !oo v v # ) # ov > ), > # o

  v !o 4 # v v )#. 0v )# o

  o!o !o v v o v o#.

  0v v F.AAA %# vo , #o o o o

  vo o 0 o, v !ov 4!vv vv ! o

  * o. 2 v v# )o /o

  ' vo !o v !# o >JI v !o#o #

  *#v, vv # *v#, o ov o v "o!

  ' o o !o4, v * v# o o!o o * v v

  14

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  15/165

  o !o, ) o /o ')v, v

  * *) !o o ).

  B !# v v o )# /o

  ' vo ! o # v o!)oo v* ov .

  /#) v o# / o ' vo o!# v

  !o# 0 v 'vo, v !oov o o!

  ovv v vov ! o v "o! 'oo,

  v ! v oo v !o !o

  / o ' vo . ' o!#v !# v v* ov . /v

  !oov o o# v )ov !# v 0v

  ' vo . /v v v# v o )# o )# !o v#v ov

  o *o !% o), !) , !v,

  o oo , !!# o, = o vo* v *v v vovo )# !o vov , v v* ov v vov o )# !o

  vov !# v 0v ' vo.

  0 #vo ! o. 0 # ! o !o

  ! '+0. 2 '+0. o4, !v v ov *

  ov # !v v ov !v v "o!

  ' o o. 0 *. 0! v*. /v )

  v !o4 # /o 'vo v o .

  ( # # v ov# o. B) v # v

  o%# v)!o. /v o%# %# vo.

  &o%# ) o o o!o #. '!# !o

  v v )!o o ov , o, vo

  %, ov o v vo v o 1 "o

  ov# o, ) v . B ooO !o *o !o

  v v. P vv v v#

  !o# v 0v 'vo. 7. + v*

  !v # v ) !oo) #o, ) !oo) v !oo#. 2

  4 # v # ) v 4 o#.

  o ) v 4. "o !o o *) v

  ) o voo* o o ) o J:. B /o ' vo

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  16/165

  # ! o, v ! vv !#, vv

  !# !o ) !# # o 4 oo. 2 vv !#

  ! o * !o ) ov * #o ov

  #o ! o, ! o ov * #o ov #o

  * o vo. 8 !#o!, o CIE v !O v

  *v #* #vov *ov o vo, v*ov

  o#. 0 ! ! v o !,

  !# vo o. - o #. /v *%#

  /o ' vo, v *%# v , v *%#

  o *o o . ( o o # v ! 1 0 o

  / o # +o o ) o v ! 1

  v !> # #, % !v% o, ) o,

  ) o ! oo . /* o /o o+o o, v ) v !# o !* o ) o

  !o, v )v !o v ! 4v

  o !*, * o v !*. v !*,

  v !# vv o ?!oo. 2

  oovo# #o1 8*. 2 v !oo

  !. 2 1 ', ooO. 2 !

  v o % ovv, ! !o v ov

  )# F.AAA !v F.AAA. '# v o #vo #o !o

  /o ' vo. * !o !#

  % v o ?!oo o o v

  o 4 ov v o ooov v o ov o

  #o ov o!oo !o v ) /o 'vo

  !v v * !. , #o # o , v

  v% !# v *o # o v o

  v oo v o oo, oo !o v ).

  vv !o v o ?!o o v v oo. 2

  vo vv !o o. !o !o #! !v !o

  !! ! v !ov !o o !v. !o o o o

  ! v.

  2 v* ) o o v 0N". #

  v* * o o o # !# # v

  v !#v !o *ov /o 'vo.

  + * !o ! v vv !# !# o

  / o # + o o ') v, o o!o o o % o %

  # *#v .

  16

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  17/165

  0* !o.

  ,+ * o !o, . #. - o o

  # o ov !# o o # o v % ovv o /o ')v v,

  ov . o#!oo ! ) v*o o

  !o!o o # o /o 'vo.

  . o#!o.

  ,+ . #, . /*, o +oo,

  ) v ! # *o !#. 0*o v !o o# !#

  # D.AAA !o v "o! ' oo oov !o

  )# v !#. :.FAA vo %# vo o /o

  ') v v o ov !o )# v !#, o v o

  !, v v o # o !o=,

  o ?!o# 2).

  . /*, v !) !o v v

  !oov !oo !oov !. "v

  * , * ! # v

  v # v v v# ! o %# vo , v

  % ovv o 0v # o ?!o# 2)

  ! # v !* oovo # #o !#

  v !ov )# . v !* o ovo #

  #o # o o ,

  , v . 0 # o !o *ov

  v o ?!oo 2) 0 v. + #,

  v # !o * v v !. '

  ! o !4 o # o 0v v

  % ovv !# v #. v 4. 2!o

  o ) v v !o) o!o ).

  ( v ! # # o /o !v o o o ov o.

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  18/165

  o v v o!ov v% o v v

  v ) v !o !! v ! v ) v !o *. 0%

  vo "o! ' o o, v !

  o /o, /o ' vo. 0* ) ) o. +*o o

  . 0* v ) Ov v. !*

  . /v o !. 0!v v o

  o!o ! o ?!o# 2) 0 v. 0*

  , v o!o o*v ! ) ! ::.AAA

  !o. ! !oov o '!o#, o !#o v

  o v vo v, !v # ) !v v 0&.'+. 2,

  !v. N o!#v ! v ov ?!o# 2) v

  !v #o, v v !v #o ) *o o

  v. o ! o o o. !v, o o o v v o :AAE, v v o HAE, v v o IAE,

  !oo v 1 "o o o ) ! v 0&.'+. o o v #1

  ' v o. # % v IE :AE

  # ! v v "o! 'o o , !

  *o ) ! v o o v !v. + o

  voo* o v !*. + o voo* o v !*. '!# !o

  !o o!#v # ) ! o o o v 0&.'+. !# !o

  !o # ) v v o v 'vo1 /v v%

  !o)v. ! *o !# v !# v

  o.

  ( ! # ) 4 !oo vo # v *) v

  v 4 o# o /o vo, . #. vo,

  . /*. * ov v# . oo vo

  v #* v 4 o#. 4 o#. 0 v v

  4 o#. & v v 4 o# v ov # ! # o

  / o !o v 4 oo) !> #, v 4 oo). '!

  v * ! . '4 oo)

  !. !v # o /o 4 oo o !o *,

  v ) !o v , o !*ov v# o

  v)!vo v o !o v o /o. '4 oo).

  !o 4 o# v v ! v1 . 8%# v

  . 8 . 2 o ! # ) v o ?!o# v

  4 oov . 2 v o o !o v !oov . 8%# v

  . /v !oo o!#v v o *)o, v !oo v

  18

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  19/165

  !!oo v !o! 4 o!! v

  !# * v #.

  0 vov v ) v ! ! o %

  v ) ov vo, ) v ! # o

  = !o !o . /* v %.

  9 v !* 4) 4) !#, % v

  v v# v v v o#v # o o!oo!o =. -o%

  # !o v !o !# !o ! v .

  +ov, !o v *o o#v !#, )

  !# v o!o # ) 4 o. ( v 4 o

  #! vo # ) 4 . ) !!

  0/0 v v 4 v v ) v , # #!

  ! vo o o, ) vo !)v #v v # !v ) /* o * o# .

  '# % ) o # v o !o* o

  !o !o v % o !o vo !#= v

  vv v *o v !o. + * !

  !o.

  ,+ , . #. * o ! !o.

  - ! v ! o #o o . ", o v! !# o

  o # o /o ' vo. -o% !# > ! #o

  !oo !# o ! !o, o ! o vo% #

  !o v v ! o v !oov v ov o

  !#o v !4 v.

  + ! . 0 ov /o ')v v ov )o !

  . o # !! o ! v o) #*

  v ! v !.

  2!o v *) !# !# v

  ! ) o !%o# o #o ) !=o )

  vo.

  0v !o !#* o vo o* o !# o !o !#* o ?!oo

  * o v. 0v v# v o ) o

  /o ' vo v v ?0 /o 'vo1

  "#o !o*#1 /v *ov v)!o *ov v

  vov1

  I,+ o) ....

  + "v o ?!o# /o 2) !

  #o '+0 v * !#, ) ! vov v

  19

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  20/165

  0&.'+. $) o o 4. 8o *ov 4 !

  '+0. ! 4 vo v o ). P ov # !*ov

  4 /o ' vo1 8 !*ov ),

  # !*ov =*o 1 "#o ! !o !#

  v o1

  oo v o % ovo 1 - ! v /o

  ' vo v )#. P 1 ) ) vo v !#.

  P !o # v ) /o ' vo !

  o# o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  21/165

  -o% o 4 !oo v1 (o ! o

  #vo # o, =# o# !!o, v v

  o=ov v #*1 B v v * ! !#. "o

  vo o v !), ;.IAA !o. " # o ) v v.

  P # o !o!vo o 4 ov

  v#1 1 '# v #. -o% o # #

  !! v ! #o o#v v v ! !o. # v o

  ) ) 0/0 v % ! ! #* !vv . + o

  o %# vo !o ! ! o= o v

  v)!o )o 4 o!!. * ! # o

  o o vo o ')v !# v !o *

  o * *ov ) 4 o!! v !% ov

  4 o!! v!% ov 4 o!! o !# #.+ * !o.

  ,+ * o !o, . ". 0* o !

  !o. - ! ov # o 868"', ov . / v, o

  o!o o v ... , . / v.

  + . #, . /*, * o v !4 v,

  o, v 4 ov !#o o voo

  "o! ' oo , o, %# vo v

  o vv. " !o "o! ' oo * !v, v

  * o # o * o # :,J A,CE !oo#.

  B v o!ov ! * !o, v)!o)

  o # #, !o vo!o 2 !o *ov

  # * , #! oo# o ?!o# v

  !oov v v oovo # # o.

  B o v ) v !ovoo* o !o

  ! v !o, #o, )# , v # ,

  4 oo ov, !o!o, oo v

  ! v !o !# v) o

  ovo #ov o , !ov

  o o*o !o # *#v !% v !o

  !*v ! v v o oo o*

  "o! 'oo !o v% o vov v

  4! ov ! v v o ! !oov v

  oov * o.

  0!= v !ov !v, v !)

  *#v. 2 !v o IAE v '. "o DAE

  21

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  22/165

  +'"'. "o IAE v ov v ov . "o IAE

  v !# v "o! ' oo, #! !

  o IAE ! v )# v IAE v o

  IAE v !ov v !o)o o o*o )

  v o CAE. o o *o v o

  o o o.

  + !v ! o# !o *v v v

  o !o. o *o o o

  vo. o *o o !o v =* ! v

  !o . /* * ! # * ) o # o v

  v v FAAE v v v )o, o) v v v

  , # !4 v *o v v # /o

  ' vo !v v v o o v !o * v o / o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  23/165

  . /*, ) 4 # o * o , * o v#o

  v1 ( v !ov) o /o1 (

  o #, !# o

  * o vo% ! v .

  . v, ) = ) o !ovoo* o1

  0* o v 0/0

  !o*) o o o 0/0 * !o= v

  o /o !v o ov o. 0* ! ! # ) #

  ) v #! v "o! ' o o ) o

  ) o '> ) o "o!

  ' o o, vo % !# vv v. 0* !*ov

  o v, 0/ / vo !o # ) o

  / o !o)ov ) !* / vo o!ovv o vo% !#v ) v 0/ !o

  ) !oov o o.

  9 !v o vo !o * , v o

  ov . - ov o /o v !o)ov ) JA, J:,

  CA o!oo!o o ) o * * %# vo

  o#.

  + *.

  ,+ * o !o, . / v. - !

  ov !#o v *o v v, ov . 2!. . 2!,

  ! !o. !o, *o o !o!o

  # o # o v % ovv /o ' vo

  !! v o oo !oo*.

  . 2!.

  + !% ov # o o /o o +o o, ov

  /* o ') v v #o o / o o + oo.

  /v ) !), o !o !v o v o, ! )

  o )# o *o o v v vo#.

  8 ?!o# / o 2) * *) ov,

  # o #o v '+0 v *ov !# .!., *) ! #

  !* '+0 # '+0 QRSTU . ov

  # vo o V+0 o . 0 o!#v !o)

  !# !# ! vv 4

  *o v v. '# v # v o*#v v o.

  Pv# v v. '# o o )# )), !*

  #! v !O o o !o# o :DF v

  23

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  24/165

  o o *#vo #ov !o !oL!o) o ) o ::.

  ?!* o vo o !o !4 o !o#

  . B 2 * o , v !O#

  !#.

  0, o !o #o ov 4 v!% ov

  ! *o. 2 vo*o 4 v,

  # 4 v, v ov o *o v

  *o v. 0v *) ov /*o v

  !v v. "o +! o v ov o *o o )

  vo4 ov *o1 ( !* *o o !o ) !oo v o

  o !o o ) v # v, # 1

  /v ) v ! !o !, ) ! # # # o *o

  ov# 4 ov o o , o 4 #o !# ov o *oov#. 8o o ov v *o # !* o ,

  v%# v # *o ov #, o ) v,

  o !oo v /0 > ! oov *o

  , . 2 # vo%, . /*, # *o

  v ) !*ov. /v ) !oov v oov. ?!oo o

  # o !v ov o!o) o v % v !o v#v ov

  v * v !o o% ov o voo v *o v v . ;IA

  o o v ) .

  !!v vo% # , *% #v o = !o

  * , v v o, != ! .

  0* !o.

  ,+ * o !o, . #. -

  ! v oo ov . & v, v !# o oo v

  % ovv /o ' vo. . & v.

  ,,+ ! . 2 !# *#v o o

  / o ') v, v ;A > v !, v

  v%# ov !o # o !v v v4 o# o ) ) v

  o +o o o ).

  /v !# v *o) v v #

  ) !o * o oo # o !# o

  v%. v% o . 'v v #o # v /o

  ' vo v o %# vo v ?! !*% v v

  ) v#. v% o . 'vv#!oo v

  v ) v# . B 2! v o v !oo v

  24

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  25/165

  v o #* ! !oo v o o v

  4 o. 8o v%. 8! ! v!o.

  0*o ! o o!o #o 4, #o

  vvo , v# !o. 2 v#. 2

  )#. 2, #o 4 , *. ' vvoo v1

  0vvoo v v vo !. 2 4 o!o v . " 4

  M!#M. "o % ovo v v v ) !oo v

  o #ov # ov #o o o!oo ! v o # o 4#o

  !# o o. "o ) v ! ) !oo )#

  "o! ' oo v o = o !o

  !o) !o!o "o! ' o o.

  o*) vo v o !, v

  v%# ov !o # o o v v v !o ! vo vo=o, v o o ) *# ov v o ov

  o !o vo v . 0 oo # v o )

  #. 0*ov ! o %# vo !o o )o

  #* !o * v v ) v# * o

  o !#o!o v# v. + # !o v !

  o # * !) !#, o!o v o

  !o o. 0v !# % o#

  v o vv v 4*# o. 0*o 4 v

  !) ! oo v #oo /o. 2

  vo !v o. "o v o o v ), -

  +v, #o o /o ov o *o. 0* 4 v v

  v v. "o #vo !o !ov v ! # !o

  !, o . /*o o!oo!o o > v

  ) o ! # ! o !, v v o

  !o4 o !, # #vov !# =. -

  % o #o, v vo !o. Po !

  !o # !# o ) v !ov !v.

  0 v o #, * % !o vo v

  o ov o !#. 0 v !o4 o #

  !o=# !o ) ) !o=o ) o o

  o. ' !oo /o1 +> o !o v !*ov1 +>

  o !o v *ov %# vo1 /v#1 'o#1

  o vv# !#!o1 +> o o /o1 /v o ) . 0

  oo > #. ( !o vo1 " , !o!#1 0*

  25

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  26/165

  vo o '2 FD. B v o v v% vo o !o v%

  #. vv v%.

  /v !* !! !o v !o > o. /v

  *o v *o !o. "o #vo !o *o v *o v

  . (o ! v 4 ! v

  ) v#, v ! #! *o !* ;A

  *#v !# !o * *) v !=o v "o!

  ' o o # o o / o# + o o !o !*

  o.

  o ! # ) o v. ( v

  * !o o ) ! !vv

  *#v !4 v v) o v) # o #!o !o o=

  !# ! o *#vo o v4 o v o o o o #* # !o o ! v =*.

  + *.

  ,+ * o, . & v, ! !o.

  !o, v ooo v # v v v

  !# o /o ov . !# o vo v % ovv, o

  oo /o ' vo. 2! v 4 o . 1 "ov

  * ov oo, v v . 0!= v !#, .

  vo. o vo, v ) ) v #=

  v ! v o v !4 v, > #. 0v o .

  !> #, ! v v , !o*o.

  , . v. 2 * , . v.

  'v v # v o o o ) o o#

  % !o !# v * v * ! # o o. 'v v,

  o ) v !! v #! vo%. . v, !

  !o.

  + 0 # * v#v o "o! ' o o

  o ) o !). /* ov !o o o o)

  v v# v /o . 0v)o # o o#

  v o v * ! # ' o o v vo

  *o. 8!o o o v v /o !o v o

  ! o!o % v ! , % !# v v

  / o, v * o!o v ' o o #!o v v o

  o v # . !o v*ov *

  ' o o !o v * !o. '# o ! !

  o !o ! !o* o v . No. o

  26

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  27/165

  !o!# o * o * ! v o v ' oo,

  o ?!o# !o !o ) # !! v v 4 v v

  *ov ov o ! o /*o v ov

  * ov *ov v !o!oov !o .

  8! !, v ) !), * ! /o o

  +oo o o !o /o 'vo >

  v v ) o. ' * v oo=* !o !! v !4

  v ) v v ! ! v. 8, !o v

  !4 * o *o o , # v ov# o

  # o# * ! !v /o ' vo

  v v o #o , 4 o v

  !# v o!o) o /*o !# o =, o v)!o

  !o o ov *o o .8 /*o v), !o!o, o * !o ;

  *#v o 2vov o "o! ' oo. 8 v v o *o

  * v)!o o. o o v

  !o= o )> ! v, !# !o v vvo . ?!# v vvo # v

  ovv !o * * ov v v ov o /o, v

  v v o /o v! oov. 0 * v

  o v!oo, v ov !o v o vv !o

  o /o v v #* #vo v v! o %

  o!o. ' v !# .

  oo !# v v o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  28/165

  ' vo , !v)% !o # #o ov o o vo

  4 , !o o) v # v !o ) ! !o

  o ! vo v * ). ( # v v

  v!# o o . o ! # # v ) v 8 v#

  ov o ) . # !o !v v o)

  vv) #o vv ), ! * * o.

  "#* ov, !v v #v !v !, o !#!o

  / o ' vo o *o o o /* o

  #o *o !o 4, v * o) !v, !, ! v

  !! 6 v o * # ov

  # o ?!o#, v o v ov#6 , # o ;.IAA

  !v o /# "4. "o , * o * o !oo*1

  / !o ) o . /v v !, !o ) o * v. / ov, * v* o v#

  v o1 2o , # 1 1 2 #

  o# !o ! o v# v o o /o, o

  = o /o 'vo o v o, *

  o, !% o) vov o !%o# o... !# )

  v 1 2 o. ov, o , * vvvo )

  o # o ?!oo v o #*o, . /*

  ! # v o #* o, # !o ) ! .

  o * v ) o !v , ) ov

  o#, o !o ) ! vov1 Pv ) !

  ) o /o1

  B v v !ov, 4, vo # v 0

  o !o *ov !# /o ' vo v :

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  29/165

  vov v vo v o DI v ! o II. 0!ov, o

  ;.IAA !o ) o !1 / o DI v vov DJ,I1

  /v v o!#v o # o # !o v ! v# o

  # , # v !# o 4 o#

  v # v * v o)o !o !o o

  v)!o o /o o vo. #* ov !#

  *) o # '+0. ?!v)% # o v o o

  / o ') v *ov o '+0 !# ov ov o o

  B !* o #o !o. /v *o vv

  # o v v ooo) o *v o v ooo .!.,

  1 ', v o* ) !o oov v ' o o. >

  #, . /* o vo, vo% # !o v v

  o , ) o o, o :AD #!o v o 1

  29

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  30/165

  & # * : -o o o

  o. ' v vo% # o vo ) * vv #o v

  o!o)).

  v o 4 !oo #!o #* !o!,

  # * o # !o= !#= o

  o voo o !o!o o '+8 o . oo#!oo,

  ov o!oo # v v # .

  0v*ov * v ) o * o v#o v oo, !o

  !o4 , o v v v !

  v v ! o !o, o v *o, o

  v *o. 0v*ov v !4ov !o v o o

  o ) v o !,

  !v v v*ov v v o ! # ! !

  !o !o v v *ov, !* ). 8 o %

  #* o o #vo, o vo !# #

  v !o > o v !o v , v *

  4o oo), v o # ) o * * o.

  "o v 4 o v v !o !ov, v)

  ! v ov. 8* ) oo !#

  v) # o v)!o o o!oo %

  %o #. , # v ) !! #

  v v v )o = )o = !

  30

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  31/165

  % ! !o o o, v v ! # v

  !oov v ) ov.

  + o!#v # o !o #* o v /o

  ' vo !o !

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  32/165

  0 #, o, # # !, ) # )

  !#v ! !v v % o o

  * o o = o.

  ,+ 0* !o ov . v. 0* !o, .

  v. , o . +o v# * o #o.

  0I+ 0 ov !# v )) ov ) o

  !o. - )) o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  33/165

  2 oov 1 2 oov #. /v ) ! .

  0v !! v v !v !o * #o

  o o# v#o, o *o# , o o*o !o

  o :I *#v v ')v v*% v o , o

  o !o !! v o !! o. # *

  #o !oL!o). " 0/01 & v o ov !#

  v !ov 4 v /o /o. '!o

  v v, v "o!. - o 4 o 4 o#.

  '# v v vo o!o v !o v1 " v 4 o#

  1 0*o !1 0v o! vo% #, v ! !!, v

  v ov v vv !o. B v v

  ov v o o /o o o. B

  v v ov v !o # ) v. ' #*

  ov v#, o !#!o o vo. 8* !o

  33

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  34/165

  ! vo o , v ! !!, !o

  !o! v v, v *o o. + vv !o

  o!#v !o ov o %# vo v, vv

  # ), #o o !ovoo* o, o , )

  =o o.

  '!# > ! #, v !oo v vo o,

  o o!o !v % ov !# o # o o !o

  v!4 o /* o. "o v !! o , v !! o

  v! !o !o ov #

  ! o . " 0/0 o /* o 1 0

  ! o o v #o v# v. v !o,

  %= , v vo, v > o. ', o!#v,

  #* o o1 /v !o v vv) o o, # !o #= !# o. #= o

  o ! , o o!oo o *ov

  v*. #= o, #= !# >, #= !# > #* !#

  >. '!# !v o ) #=ov. "!o v ) v #) o. v

  !o v !o.

  ", #ov o * o=. " ) ! v

  o ov ')v o !o * *) o FAE o o#

  o1 o v v ov * vo, !o o

  ovv# !v o!o vv :.:AA !# o o!oo )

  !o o

  v !o !o v *!1 ! # o o

  !ovoo* o, DAE v ooo v v # v *

  34

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  35/165

  o vo O o ov. '!# !v o

  o!#v !*ov !o.

  + o o v !* o v o, !* v

  v# !# o o +o o ' =

  !# # !4, vo%, # - /o

  o &'8+. 2!o # !o), o v o o /o .!.,

  v o o. ' o* ov v *o !# v

  !4 o, o !o #* o%# v, ),

  !o v1 / v o !o v v v

  , v v . - v v ) , v v v

  o%# v . " v v v v 1 'v v

  v v o o!#v o +o o

  0! , ov ' o o v o v v #.+v v o +v * !# !) !o

  vo o!o v !o. +v v o o

  0N"1 vv v !# o +o o 0!.

  " 1 " 0N" #* o. ' !#. '!# D

  ) ?' o v.

  2 v vvo o!#v # !oo v

  vo v vv v ) o v *ov o

  o #o o o * %#vo !o #ov o o /o

  ')v v *oo o !o, oo) /o

  'vo, v o o*o , FAA6IAA !#o v !ov

  , !o !!v v o !#o!o %#vo

  !o oov v )v# o o .

  ,+ 0* !o, . +ov. , o o.

  I+ 0*, . #.

  ( o!o)) o ov v), ) # v v *

  o *#. "o v o /o '*, #* ) v

  v ! # * *) !oo *#vo, ov

  o!oo # !! v o !o v v . 8 #

  )vo 'oo v o# !# o o 'oo !o

  4vv o 0/' o vv # o

  0/ v 0/0. 0* # !ov oo

  !oo ov !#!# ov . +!o "% ov

  !# ov /*o -6 Nv, ov . , !o #

  )o o o#v =vo vo 'oo ov #o

  ?!o# 0v v v o%o !o)

  35

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  36/165

  o v ,

  * o, v vov !o*o

  o 4 !o v #v !o !o v %= v

  v !o. o*o o!#v % ! v

  /ov +ov vo v ov v /v !>

  #ov.

  B !# # o ) . /* *

  ) !o*, * v II =o vv v JI =v

  !o=. 0* 4 o!#v !# # v * v*) )v,

  v !oo v 4o #

  'o o o!o o # )vo o#

  o, v o! v !o*) v

  .( ! v v v o *#o. '!# v !

  v /o '* ) !4v v !v )

  !! o o v o # v

  !! v !o)ov %#vo. 'v), !! v 4o!o)ov

  o o !o!) o

  ! v !o )o ! !o v. B

  'o o, v !! v o 4*v, )! ! o

  ovv# o !o o O 4 *

  o# * o!o )v# v !ov )

  v . ', o!#v, 'oo * !)o v 4o!o

  o %#vo v v ! o ! v !ov *v

  v !o v v* v #o v. )

  v ! # !*v # o o*o o o!oo v !

  !# ! . v vo!o, ov

  !! v /o '*, v # #* v

  v o 4*v, !! v ! # = # !vv

  #*o v v vov

  !o !o v *ov , o v)!o

  o ! !o !o v !ov ! v v

  !o)ov ) !!.

  ) ! v !v * o %#vo, !o

  !ov *ov # v 4o!oov # , v

  vov #, v# v, v !o* v

  !ov. 8 !* # v o!o v

  36

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  37/165

  *# v vv, !o o o

  o o #o v o.

  "ov ovv o!#v ) ! # o vo vov#

  voo*o !o ) o v*% o # o o,

  !o v # v# o ! )vo v %ovv

  o #o o ! 'oo !o v

  !o %vv, !o o !o o #o

  o.

  ! v ! vo o %#vo, v ) !

  #o o %#vo, o %#vo v /v. 8 *oo

  !o ) v*)ov ) )# *

  oo !oo%ov o o o.

  ', o!#v, !! v v v v

  !) o !v 'oo v o ! oo.

  Po ! !o ! !o * !o 'oo,

  !o 4 vov !# v ! v )o)vv !#v,

  !o o !o!o, v o ovvo o

  #*ov % o!o v vo*v !v,

  v o oo o, o! 'oo

  4v !# v v o !.

  0v o!#v , v

  !ooo !) !o *o v )ov !#

  o !)#v.

  ?!> v vvo o!#v /o '* !ov

  /o '* ')v, 0v /v

  !ov 0/' !ov 0/0 !! v vov v

  ov !o ! #* #, !

  37

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  38/165

  !o v * o %#vo, v 8068"'

  !o o #.

  ( v ! # 'vo* # #! o o

  vo !o v, ov o !oo vo 0/0 *

  v*) ) 'o o oo !o

  !vov v * !vvov o 4 !o

  !vX ) vov 'o o )

  !)ov /o +o v ) ov o /o

  !> #ov. v v !o o #o . 'ov

  !o= ! v * vo#, v

  v !o* o vo, !* o !ovo vo

  !# o vo v vvvv v )ov v !o. 0v

  4, !oov v vov !o /o +o v!oov%ov ov #o # !o !! v !o* !#v

  :A6:I . v )ov #v v )v

  v.

  "ov ovv o!#v, vo o *o =o,

  v vo ! !o v o . v. "o )

  v v# v *o v o *%o ) *o

  o o.

  8ov o o= ! # v ) o v

  !! v !o)ov , o o. "o !o )

  o o # v v# !, ) o

  o 'oo o o!o !)vov 4o*v

  O 4 * o v)!o !o !oov

  ) v o o *#o o o vov v !ov.

  2 v vvo o!#v o o= v

  vo!o v ov *v o # !#.

  0* v v!*) v !o v*ov o

  o=, #v )ov , o) # o

  !o v, !o ! # o v)!o v )

  #=ov !o !# o, v ) !ov !o v #o o

  ovv# o 'oo. "o v)o. "o ovv# o

  v o= ) %#vo, v ) ! o #o v !o

  !o ov!o#o !o o ! o. 0 o!#v

  !* v# vv 4 vv #!o

  !o )#, !ov *ov !o , o

  vo!o !o vov , vv #!o )# v

  38

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  39/165

  !4 ! o v v #* !

  ! )v !o ) v !o* v vo !v.

  vov ) v ! # 'vo* # %

  v !) vv ov o /*o ')vv !# o vo

  vo o vov%o )o , ) ov #

  o !o!o 'oo oo . +!o "%# !#

  2'" !o ov ov vooo vovo

  o ?!oo /o 2).

  ,+ 0* !o, o o. , . o.

  + 8!!o v o v /o v

  !o*# v !4ov ov ! #! v

  ovoo /o 'vo, o ! #

  oo)ov o.", v ov v!o !o#

  ov , o v vov vo,

  o=, 4 vv o, ! ! v

  2 ! v 4 !#o !o v.

  '!# > ! , !! v o, v o v

  !o*o #* #vo !o !# #

  ! !o %o! v vo o o v)!o o

  o!oo *v !v v !ov ov /o

  o o!oo oo), #! ! !oo !# o !ov.

  ( ) #vo o *o =o o . /*o

  v v o !#. & M8 /*o ')vv v

  v !oo !ovv o ! #v v

  ov o oo oM. " vvoo #1

  /v !# v . 0v ) !oo v % o

  #o 4ov ) !! v o !oo # *o

  =o !oo v # !o 4 !oo v o o#

  , !oo o o%1

  ,+ 0* !o ov . o. , o .

  vvvo.

  I+ -o% # !o

  !) v - /o '+8 ,

  /B2'N * !o* !> #, !o !v !o

  !oo o #*o o !ovoo*o v v v

  #o # v v #o #. 0 o!#v !o

  !) #!o * v o!o v o

  39

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  40/165

  +ov o YZ[oS[oZ\, vv v *ovo

  !ov. !vv > o *% v *o !o

  4) ). 8 !o ) vov

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  41/165

  )# !vv , o . '#!oo. +v o!#v

  0'&, vov # *o, voov v !#

  !oo , ooov ! 4 !o v

  !vov v! ) !oov v !ov

  ) v *ov !, vov )

  # *o. v v o o o !v v ov

  *o. 0v 8&20 v * !o ! !# v *

  o *#vo, !v v :A.AAA !ov ) * ! # !v

  *o. !*vov # /o 'vo

  v ! # o v ) v *# v !v.

  0 ) v !o ). P !o # v *

  = !o vvv * vo* /o

  'vo #!o * v o v ! ) v * ! ) o #o )o v !%ov :.

  #.

  B ! o . v !=

  o!o vov v !o)vo , ! !# v

  ov o!#v v o . o v !oo o

  ovooo - /o o o!oo v, ! #*

  #o ) !v)! !o. - %o o, v

  o !o oo. +v * =*vv ov '+0, v

  v o '+0. &o!#v, # ) !% o!o vov !#

  ! oov !o. o . v 4v v

  ! o !# ov * v#vo ) !oov v *v

  v # . 2, . v, = o v#vo o vo

  o o!oo v !o.

  + *v, !v)% # v ov o

  v = vv v#vo.

  I+ "o o v#vo o =.

  + 8*, v !* o. " o v#v !o !*ov

  v ov o , !o v .

  I+ + !v ) # * = o o

  o * , !o% !# >

  v *) v *# !# D v v !

  41

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  42/165

  # v )#. (# #o. Bv =

  !)v !o oov > !o!.

  ', v v v*o % , #

  o!o !o!)ov oo v ov v !, !o

  !! v v !4o o!, o v !o

  !! v ! o !#vo . ! v v 4o v

  v. 'v )o v o ) v ov

  vo v, v *ov v, v ! v, v

  vooov, !! v 4o. /v !* vv o

  #o. > # o o! o= #%ov v

  ! o !% o!o vov !# ! o #o.

  0 v v) !o !v# !o !*v o

  /o 'vo !o 4 v, #* !o.8 o 4 v v!. /v v # #!o

  v !*) # ! . 'v !*) #

  ! !o o!oo!o o ) !4ov o! #!o

  v !v. ' o o vv o %#vo 8!

  oo . o ov 1 + )# v

  !ov ov , 1 ' !# ov ovv# o *o !o

  ovvo * vo, ) o o o

  . ', v !*ov v . > #

  o ) o v !!o !, # !

  *% v o vo vvo. !! v o vo % v

  0N". B 0N" o %#vo 4v ! ! o #o.

  = # *o. 0!!o vo o

  !#. &o!#v, ) *o vvo v v,

  v *o v v vo oo %#vo. -,

  vov o #o o v !o o v#vo v

  !o o. o oovo !o !o vov v

  *ov vv ov, v *ov v#, v *ov vv

  ]Z^^_]] ]Uo[` v !o o +, v !)

  $. 0 ao]^o ov v !# o v #o v o

  *ov , v v ) o )v ! *

  !o # o 0v o!, #o v o 4ov,

  %v !# v ao]^o !v v !v

  , # v ao]^o v ! !ov. ?!*

  oovo ! ov.

  42

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  43/165

  ', #o %ov v= !) $

  v *) # ) ooOov *ov ov #o.

  ! v !)ov #o *ov o* 4o!!

  )4 !# # o o '+8 -

  /o v v !o v * >

  # o /o# +oo v)!o o o!oo v o # #.

  !o !1 ( !o v o 1 >B

  v#vov !o, vv !o o '+8 o !#o!o

  !oov v *ov v oov =# % ov #o o

  o!oo ) !o)1 ' v vov !ov. /v vov !ov.

  &o!#v, ! o o v # v

  o !! v 4o ! =

  v, ! o # % 4)v o v 4 o o , v "o 4)v

  ! # o v o o. #o

  vo%ov # v ! !o , v ! !o , v

  ))ov o v#v v ')v v o +v.

  o . v * v vv # . " .

  o . v * v vv v !o !v

  vv !o.

  -o% # *% v o # o !#v v

  '-"'N+?' v ! v !

  v. '# v o !o vo !o o /*o

  !o v v ov # ov v. 0 )

  )ov # o o!o !o!)ov v

  ov o o v 0N" v /o 'vo

  0 v o o ) !ovo !o !*.

  /v o = v vv, v o =

  !o* v !o v !v !#v o # )

  )ov %. " v v !o o o !o

  !o !oo. !> v !o= o *o

  =o o . v !ov v ! !# v.

  $o !o ! ! o ov . v v v

  !o o o /o. v ) v 1 (

  *ov #o ) v o 1 '# v o

  *o v o > # ov #o1

  v v * ) o . /*o !vv v o,

  ) v v) o !#, 1 !) !o o v.

  43

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  44/165

  ' !! v v o v , # v * o

  ! v !v. 2 oK vv# oo ! v

  %#vo !# ov . v. - vo v o o

  !ovo, v vo v o o #o !o ! o

  v o v !oo v o*o!oo v o#o

  vo, v 8068"' ov !## % #o o #

  v vv, o o !v)o !o !o

  ov * o v oo !o o 0N",

  #o o o )o v* o* v vv.

  &o!#v, v !* !, v ) v)o.

  ' ! v !*ov . /v !*ov > # o

  vo. /v !* o # !! ! o v !o

  * v !o! o *o o!% , v !* o # v *# !#, !o)v

  v !* #v. ?!* !o v

  !o !o o* o . +ov# o%#v ,

  ) !o. / , !v *o

  !ov % 1 "v o*v oo o % o .

  v v ) % o. /v ) o # %

  o ) v o o*o. @ !ov

  O# v # v% o #

  v 4 !o !v o !ovoo*o #!o !oov

  #o o o*o. /v v). /v v *o o # v

  v).

  o ) v o!v o=v, v )

  !4o v ! v 4. 8v # o #o *

  o vovo, # o #o v vv # ,

  v *% v ov o. v ov o1 0v

  # v ! o v v !o) vv. /v * %

  . /v v vv v #. 0v v o!. 2

  o! v ! !o. > # v v vov v v

  !* vo > # o vo vov#

  v. 'v ) , !* vov v v v

  8vv "o! 'oo, !o v ) #

  "o! 'oo !# # !o != oo

  * v v o o. . v

  v vv. "o ) ! !o #. /v v

  !.

  44

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  45/165

  ov o!#v v o o, ,

  v !o ) !! o v * . +

  !! v o /o ')v, vovvo 6 v 4

  o ;AA /*o o :A /*o !o *v v !o

  ! *v !o!) v !o)ov v#

  !#o v !vv !o !oo. 0 # *o

  !o o . v o . 2!o v vo > v

  !oo # v v v. 0v =)o. *%

  .

  ,+ - ooo, . v, !1 2 #o o

  #.

  I+ - ooo vo% # !

  v ! !o o#. 0 # o o!oo % v !# #v o /o# +oo, )o

  v ! " :D, )o vov# v 8068"'

  ov o %#vo. /v !oov v ov #

  * v =. '# v v o*ov '-"'N+?' o

  v !o #o. 8!oo ov v )o # v

  = o o !ovoo*o !! v o v o# ,

  ooO !o *ov ov #o. /v v !. 0v ov

  ! v )v, v ov = 0N",

  v o v v )o

  o !o !# #o %. 'v )ov /o +o

  o /*o v )ov o =o v !v, o N#o o

  o !.

  ,+ 0* !o, . vv vo. ( o

  % ov 'v*o *o )

  v *ov v, ov . &! * ! v %)

  o ) o ! v !4v ! v v oo

  % !oov o ! v ov !4 o. 'v

  ) v v) %...

  + 8* .

  .+ /v *%.

  ,+ 0! !4 v !# v v *

  !o* v o . (o # #! o ! v *

  ) ooo.

  45

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  46/165

  . &!, o #o ) o /*o. v,

  ! # o oo !o # v ) >

  4 v# * o o /oo +oo.

  8, .

  + 0 ) o ) %ovo

  ! v v % !# !4

  o , , v !! v o !v o #o.

  ,+ 04 !# o .

  + -, o... v ) o

  ). +vo v .

  ,+ 0v ) o , # % v !ov).

  v, ! ! !o v o .

  &!.0II+ + > # o > v 4

  ) # !! v ! # v

  > v %.

  (, o vo, # v !#

  % !o v)!v 'oo v

  ov 'oo # !o v o

  v# *o v vv !vv

  o. ' v v o vo% o v

  ov !o vo. B) 0N", o!o ) #

  v !o v !) o !#vo !# v , o !#vo v

  o vvo !# v 0N" o o# ovv

  v)!v. * v v

  ov ov "o! 'oo. / v#

  v# o !v o .

  8 /o v !oov v o *)ov #, v v

  v !o vv !oovo vo # *

  'oo #* v o o!o

  v ) v 6v 4 # v v ) )

  o o6 , v v, # o !# v

  'o o #v v v vov !o * o

  o # % o # v v ! !o v#

  !ov v o .

  ', ) # !! v v v

  !ov, v v 'oo.

  ( # o= !o !#v o . /*o v #!

  46

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  47/165

  vvo v o o o,

  #ov !vov vv #!o, )o

  o vo v )o1 -o% # o )vO# # )

  o vo o vo * 4 !

  ! !oo o # v ! # o

  !# o )vOo o, #! ! vo * v v

  )o ! ov!o )o o!o, ) v

  !v o )vOo o.

  &o!#v, v vvo o ! v

  o=v )v # v #

  o o v ! # v !)v

  v ov *#vv #! v ov /*o ')vv.

  Bv )# # !o , o# o 4v ov o v)!v !o v ! o,

  o *. Bv )# #v

  o # *) ov +!o ov "%# v ov *ov *! o

  v * %, v o !o. o

  !vo1 vo

  o.

  ! ! !o ) o = !o ) o . /*o,

  vo% o ov !o #! v v )

  !! v !ov !o v !

  !) 'oo !v o.

  0*.

  ,+ * !o v v. . &!. 8

  'v*o . &!.

  + 0v ov# # *o !o o,

  o# ) !o, !o !o *ov v vov >

  v# v vo v v 'oo, o )# !o #o

  !o > o o # *ov v4 o

  voo*o # !o o v "o! 'oo v o

  o !o * v v o %#vo. ) ! #

  !o !v v )ov o o v

  %ovv *oo o oo v#o, v

  vv v v# o *# !o * v v > v# v

  v v !ov "o! 'oo, >

  o v vv o vo o. 0v ) !

  !o * o !ovo, v o!o v * 4! !

  47

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  48/165

  !o *#v, #o * vo!o o v# o #

  ! o o! !o) !! v v v vo v o!v

  ov, "o! 'oo #* o o.

  0 !o vo, !o !o *#v !,

  !o o o o!o )ovv !

  4!v v ovv v

  ) v, ), 0! !o * v

  ! # !# v # , * o

  'o o1 0* vv "o! 'o o !

  !o *#v * v o# o!

  !o) "o! 'oo1 2 !o o !

  v, )ov v v # .

  ! o ?!oo 2) #! o , o) o '+0 o o o *o '+0 .!., ! o

  # o !o ! , , )) # v v #

  '+0 o oo v#o 1 /v v # '+0 o *oo

  , v # '+0 o *o !o * ! o !

  2o o o!oo * v o

  , v ! v !ov !o

  4o# ov v o . 2o v 4 > v

  !#). * v o vo% #v -# 2!ovv v

  /*o ')v * !, v v o

  !o v o !! v "o! 'oo !#

  !o !o v. o v !o !o * v

  o )1 B o!o # ) !! v !o # v v

  ! o )o HC JA. 0v v # o )o CA. 8!oo

  o )o CA v 4oo#, #! ! o /*o v

  *, !o v ov ?!o#, v # v = o )o CA v

  !* #o v v) o, v !* #o v v)

  vv. 8 o ?!o# !o !#, !o )v )

  !! v v oov, v !o, v 4 #, )

  v !o v v !# ).

  0 o!#v "o! 'oo !! v

  ! v % !# #v v v 4v !o v

  oov vo, ! !# o %#vo !* o )o

  HD, o )o HH, o )o HC, v o !oL!ooo , v

  , v o o*o), v !# ) !o

  48

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  49/165

  vov v 'oo * v 'oo # vo%

  v v#.

  v ! ! 'v*o , > # %

  v v ! ! !o= o ) v *ov

  v. /!) # *o #v *v ) v

  !*v ! *o , !o% ! !o %

  v v !# o# ) v, !#

  * o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  50/165

  v !o!o !o, o !ov vo.

  0v !o vo !vv # !o ! #

  !v !#. /v vov # # ! !# vo

  !*ov v)!o, !*ov oov , !*ov !o.

  -o% # o = !o !#v o . /*o

  )v. 0v v v !vo v !o )

  v !# v !o ! v !o)ov

  * ) !o oov v "o! 'oo

  "o! 'oo vo ov #,

  o v "o! 'oo v 4v v oo v

  v 0/0. /v !! v 0/0 !o o

  voo*o # ) o. ' v o

  !o *% !o !o !v vv1 -o% # !4v v 'oo !4v

  v o !o.

  "v, . #. ov # o %#vo !#

  o o *vov ) vov )

  )v #o !# ! o #o

  % !oo ! v *o v !o.

  0*.

  ,+ 0* !o, . 'v *. , )

  ooo % ov . /*o. . /*.

  .+ ( !o, . &!, *o !oo

  ov# = o !#o1

  + -, *o #* #o...

  .+ 0v4, .

  + 2 ov # v v*o o 0.

  .+ v &ovv.

  0,I+ . #, ! . ( o) o

  /oo +oo !v ! v o !

  o )o1

  ,+ &o !v * v o ! v

  !4v # ) v o... vv o !4, >

  # v v.

  0,I+ 0v4, o. ' v v...

  + 8*, ) v . 0 ) v !o!

  v +!o. 0 /o# +oo1

  ,+ v, ) !! v vo4o %.

  50

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  51/165

  + - v vo4. - v vo4 !! v !v

  > o /*o !o ) v ) v o

  /*o .

  ,+ /v * v, . +!o. '!, v o + 6

  )v, !o!) v , 1 'v v

  )vo ) v !o o v v . ' !o, v *

  !.

  o vo, vo% # !* !ov !# ovo

  vo, o o!oo v !oo v o # o

  , vv. - !o #, . vo, v

  *o v# . 0v !o ! !o, # v o

  #vo 6 . vo, !. "o #vo !o !o o /o#

  +oo v ) v v ! o !ovo vo!o ) ov, v ov v !o v *o o

  v o o, v !vov, o o #o.

  !o, . . o vo, v vo vv

  oo, v vo !# !v v 4o ) .

  , v . 8 . , o . +!o. 8 .

  '!oo#!oo, o o. .. o , v. o . !vo, o

  vo . /v * o. @, oo

  ! ov oo v ov. ( o o v v

  o !, . vo. 0, v o o o v.

  , o . .

  0,I+ 0*, . #. B) v v) o

  v ! )vo ) v o v o

  vv v o oo v 4v%o o

  v v ! )vo. B o 4v!vv

  ov, v *o ) !# v o o v !o

  ovo%#v o :JAA, ov v #o #o !oovv

  !# # o. ) o !o % v

  ovo%#v !, #! v !#v o, v

  ! -ooo!o # ovo !

  )vo, #!o !vv #o o #o !o vvo,

  vo*vo v !oovv #

  v.

  +, !o vo, ) v o o

  o ?!oo v oo > # v 4vovoo v

  ! )vo ! vvv.

  51

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  52/165

  "o o vo !#v

  !o v ! !o o v vo

  o o v v /o

  'vo ) ! o *oo .

  "o !ovoo*o !o! v o !v.

  B) o!#v v v) o v /o 'vo,

  o*ov F *#v !o ov 'v*o )v

  ! o !o *ovv ov /o ')v !#

  o *ovv !# /o 'vo. o #1

  ! /o 'vo v ! o!o * v

  *#v )...

  ,+ 0* v !# #.

  0,I+ 0*. "o !!#o, o !)o !#o, )ov. " o #! v o . v

  !v v :

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  53/165

  0!, . #, o ) v !o o

  , ) ) v v o /*o , ) > )

  ! #! 4 ! v)!v.

  o vo, ! #o # *o !#. o

  !# # % v "o! 'oo. "o !# #

  o o!oo #* v=, !* ) !* ) o

  o o ) /o v *o #vo !o!o ,

  )vo !o!o vv. '# !! v o

  !! v vo.

  ( 4v > # !o ! o . ". . /* 6 !o !1

  . ( !6, . /*, o . " !oov ! v

  !#, # o o!oo v v ov v o

  o v. 8 o voo*o # #* #vo v o o *v !# o , # o o o!oo v !

  !# o !o o, o o, o v v o

  v. /v o % . /v , v % o1

  / *# v "o! 'o o. 2!o K

  0v ! o o!oo v #o , !

  v) !v, v o , o : !o :.

  0!v > # 4 vv1 8 4v !vo v voo

  o o !# o . 8! ! v )

  !#= o!o v#v !# I IA =o, o

  !o!)ov o!!o v )ov !v, v )ov !v v

  o : !o :. ! #o v vo

  !o ov # o ! o !o v

  v ! !. o v *ov

  !#o o. /v !v > # o o v ov %#vo

  :A :I *#v , ;A *#v #! o o#

  vo# ;A *#v, oov v v !oov v %ov !ov.

  - %v o ov#o, # o o!oo ! # v

  o ?'/' o *o, o !vvo )

  ) . "o v o v 1

  )# o o%o.

  8*, . #, v v # # o ! !o v.

  ! v o o #o . ! v vo. 4

  1 B !o o v K v o vo

  - /o * !oo # o . /*o % ov

  'ov % ov ov 2o. v1 " v o

  53

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  54/165

  o " 1 2 o o !)

  /o 'vo K ' ) o /*o v o ! v )

  #K 0v v#o # o ! o o!oo v ! !#

  ! v %ovvK ' # v /ov +ov

  o o!oo )# oK 0v v#v v

  *# # , 4 v !oov o o*o, 4

  o o o vo, 4 ov vv 4 ov o

  )# ! o ! , !

  ! . /* !v ov ?!o# 0v

  ! o # , o, # v o /o ')vK o

  ! # o #* o voK ... #

  v o /*o ')vK '# v ! !oK

  ,+ 0* !o.+ 2 * v v* oK *# o

  =. 2 = v #1 )# % v

  v o !o *o v#o. 9 v

  v o )o JA, J: CA. ' v o ov

  o!o !! v o . 9 o... &o!#v,

  !o%o !# o o o v /v !> #ovK 2* v

  =, * o!#v v !oov v o!oo . v v

  )ov, v ! o . /*o o v ! ov

  2* !v. 0 vo% vov o /*o o o!oo )ov v

  ov v #vo v !# o #* o /*o v

  )# v #, v, * !o !* o

  ov o o K / !

  vov #vov ov v1 v * o )o v ! v !

  #, v, , # v o /o ')v, o /*o,

  !o%K

  .+ ( v ! !o!o, . #.

  ,+ -, . /*.

  .+ &o!#v, ! * o . +!o.

  ,+ o vo, ! !o. oo, v

  !# )o v ov o vo. 0*

  !o. 8o) o .

  . /*.

  .+ 0 ! !o *, 1 -o% # !! v

  *o ) o oo )o v !v

  )v v o!o . 0 ov !# v v v

  54

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  55/165

  o o o !)o o. /v ) o v. o%o #vo v ! #

  v !o v vo #*o # !#

  oo, !# v !o v # ! o 24o

  v v .!., , o ov o * o!#v v

  !o=o /*o o v # , # ov

  ov 'ov ov 2o o!o o.

  /, ! ! , v * o , v 4

  ! !o, ) !! v #*o !

  oo1 0! !vo v o ! * v

  o o %#vo1 /, o, 1 oo, .

  +!o v% !o!, *o v, *o ,

  !oo !v o , !oo oo!o),

  !oo o) v !! ! v v1+ /*, # o ?!oo o . 8

  ! % ov . 'ov !v.

  .+ 0, o !vv, v !1 - * # o

  !ooo# o vo. " v ! 1 -

  !o4 # v v 1 0o, 1

  + ...o o, # ! ) v ! o o M#*M. "o

  # o #*1 '# v o !o4.

  ,+ 'o o v o o o.

  .+ + !ov v =, . +!o. + !

  =*, !# !v !o.

  + /v v /*. 4 v !o

  * ! !! v vo.

  ,+ 2, v v % o /*o ')vv ov ?!o#

  /o 2) , v % , % ov #o

  0/01 0v v#v 1

  .+ ( )o vooo 1 /

  ! ! o # ! ov 'ov ov

  2o. # v. 0v ) )#...

  + /, . /*, v. ' v o !v >

  #.

  .+ +o #o o, v v. + !K +o #o

  o v v.

  ,+ ' v v#v ) v#v1

  .+ ( )o !1

  55

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  56/165

  ,+ 0 v % . +!o o o1 0v !ov#

  1 !oo ) !oo.

  + . #, v ! # v !ov# . 0! #

  v ! # v o !v v * % o

  /*o v v * v !4 # #

  # !, v )o.

  ,+ 'K ' v v. /v v #, 1 0

  v v v * v !o !ov1 )

  4vv#v 0/0 #! v, 1 "o v o o

  ! o ov !4.

  + 9 v...

  ,+ , . vo. '! v v # !*

  vov o +#o v 2*vv o /o, v o!o% ! o vo !o v!%ov

  o o # !#.

  , . oo. ( o) .

  + 0 v !#.

  ,+ -, ! !o.

  + /v *o #o v !vvo ! o!o

  *o ). ", v o (v v 4 ovv

  oo v) v !o ! o o, v o!o

  v %o .

  0 v ) ! v ! o *oo ,

  !o v !oo o, v v. /v ) ! v

  ! !o v !oo /o 'vo.

  v. ( ! ! o !o * v v o 4X o

  !ovoo*o # o #*o !oo v1 8 %#vo, ov#

  o /#o, o vo #o, v ! o!o

  vo v ) * o "o! 'oo. -o% #

  vo #o o.

  v o :X:. ! o o :XI !o=6

  !o*, o :X:A v ! o :X:. '! o :X: * v

  v o 4X o v v o !o !o !v

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  57/165

  " v F *#v1 "!o. /v !* o

  v ! v !)v o!o ) v #

  #*o. '# v o !ovoo*o . +o*o!o)v o

  !o o o vo v v o, !) v

  )o , v o v * o o!oo * v v ;.AAA,

  o1

  0* !o.

  ,+ *, . v. ,

  vo* 1 0*o 4 oo, ! #o # #

  v o oo, ) # v o oo... /

  #vo !o ! v * vo v v v 4 v v,

  !. '!!% o #o v vo. 0

  vo !# o +, # v !oov #o v *o # #*

  57

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  58/165

  'o ) . &o!#v, v o , # v

  v#.

  8 vo o . '#!oo.

  --,+ . /*, o vo, ) voo

  ) v) *ov ) !o !# !o

  vov ov #!o * .

  , v v ov#

  o!o ! vov * . "o v v

  /o 'vo, o o v v

  *ov v, o o o o!oo v vvo

  o !# v ')vv !#

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  59/165

  *v. " vov o!#v # ! o /o

  ')v1 +v ) ! ) ))o #o

  o o 8 M#!o v v *oo vo M. 8!o

  v v *oo 4v !# .

  ' *v)v o ;Ao o ;Co vo6 & o

  v =, #, v # o !. "o Io &o o vo

  ')v. 0 !o *o o) v !o o

  vo ')v, o!o v 4X )o v v o

  vo. ) v #, ov #o, ! ) v o o

  ! #v vo *o1 8v v !* v. 8v

  /o # v !* !# o v *v)ov

  *o. " !o *o vvov v o

  o ? #vo o!o ) o) o 1 - ! v !1 "o

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  60/165

  )v # v !o ) !! !o ! v ov

  o #vo o. !! v 4)o, 4# v .

  +!o, # ; *#v ) /o '* *

  o o o !vo *ov !) ! o!o

  !oov o !oo. 2#vo o # v 4vo

  v * o #, # v o !# o*

  . 'ovo ! # o oo!o# voov

  o!o * #*o ov /*o, o o!oo 4 o#

  o o !o * o v #*o !# oo

  *!o o o!oo vov !vK

  '# o ! !o v 4)o # !! v

  . 0! #o vo ) v o !

  !o !o oov .&o!ov, #o v# oo)#v #o %

  #v > # o voo*o !o ! v ) . 0v 4)o #

  ! o o "o! 'o o , v 4)o #

  ! o o o /o ')vv v !o /o

  !o *, v 4)o # o v)!o o v

  v)!o !ovv, v v )o v v v#v v !v

  ! o > # ov #!o )v v

  !oo o !# v v. * v ! !

  o . 2o, v !o ov# o #! !!

  v o o!oo )vov, o !o v oov v

  *, !o !# . 'oov % v)!v.

  'oov v)!v #v o!o *ov %. 0*ov oov , *ov

  !, *ov o v! ) !! !o v

  o !. *o ! !o o =

  # o o!oo v !o o /o# +oo * v

  o #v v v o!ov v ) !! v

  v*)o #o % 4 !o oo!o o !

  o!o oov # ov !o #!o !vo, % o

  /*o % # v v!o, !o

  v!o % v !o*o.

  0 * v ! v *o !o o# > #

  o /o# +oo. 0* !o.

  ,+ * . '!oo#!o. , o .

  !vo * o #o.

  60

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  61/165

  ,+ 0*, . #. !o o v

  !o o v # !#, v #* #, v

  o!o !4 o /o# +oo .

  0v ! !!, ) ! v) # #

  v !* ov v, v v v o %

  o !o v !ovo v v)o > # o o!oo

  ! v v. '# o o!oo ! v v, #! * *) o

  voo*o * v !v ) #o o o

  v)!o o o!oo vov )# , o !o

  !o* o o o, !o* o !ovo

  o, o !Oo o !o 0. !v

  ! !o , ! !o *#v.

  8v * ) o >JA v * v /o 'vo v % =o v 6.

  vo , v ) !o 4 v ! v %.

  0*.

  ,+ + !, . vo.

  ,+ - v% =o v vv% v

  vvo o #o v o! vo, * v

  v!vo !# ov 4o!# !# v o# v

  o!o *. 0 v 0 v ')v v !o !o v

  o # o !!o. , *o v ! !o o

  . 0 *vo !o !oov v vov #

  /o 'vo o #o o

  o o !o !v v o ov v !o

  o! # o voo*o.

  0* v v! # v *#v *v 4

  v O oov o !o #*o

  o )o o o%ov, o o!oo v v#v, * v

  v! # ! !vo o !vv v. /v

  # ! o !o *o ! ov v#

  ! v v. o O v v o v 4= >

  v. o!ov v !o v #

  o voo*o o v v! # !o ! o o

  /o 0, !o v v !oo v vo o

  4 o o!oo v # !! v vo !ovo v

  )o.

  61

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  62/165

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  63/165

  + > # v %o ).

  I-I+ 8v v %ovv !.

  .+ > # v vo ), oo.

  I+ 0 ) !o v ! # v o!oo o

  vo, #!oo ) v !o v = v !*o ! !o

  o. 0 ) v v = !o *v. "v

  ! M% v v o !o *o

  v#oM. -o% # !! v !* , v ) !oo v

  = #.

  ,+ @, .

  .+ / v o =% o *o =o o

  % . 0v v# # !o .

  ,+ -o% o o , o o, oo # v =o # o!oo, #o o =ov

  o =v v v* ! o , o . '!# > !

  oo ! . 0 vov o =oo, v

  vo 1 ?!* v #!o ov o!oo vov o =oo.

  I-I+ . /*, o o %#vo v "o!

  'o o #o o %#vo !o vov. v o

  4)o, v v *o...

  ,+ @. , v o!oo v o!o )

  oo o = !o*vo v v =o

  !.

  oo v ! o!oo1 oo.

  I+ B o!oo o v ! ! o vo

  !o o.

  ,+ @. oo v ! o1 @.

  oo v ! o vo #! !) !# ov

  /*o !v !# o. @.

  o vo, !oo v 6 v v !*ov

  o vo o o!oo...6 !oo v vvov. oo v .

  '# * , v) o. . +ov, !4

  =o o . +ov#. .

  0I+ 0 =%o o = !o *o ) o

  /o# +oo * !#, ...

  ,+ +v . +ov. o vo,

  =oov. /v oo). ?!* o = o

  o...

  63

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  64/165

  0I+ & 4) !# v *. 8 ) o

  = !o !o o # +oo ', o

  o!oo * * X v !ov

  )# #v v %ovv o /o o

  /#o. !v , 4,

  o v o %#vo %.

  ,+ ( o ) =oo.

  0I+ 2 v vvo %o o o o o

  /o ! v o o# !o o

  /*o !o!v o = o /oo +oo.

  ,+ oo v ! o o =o, . vo1 ?!

  o =o #! o !v o . +ov#, # !*

  #. @. oo v vvov..+ - 1

  ,+ /*, * ,

  =oo, v o !!. !oo !*ov !# #.

  I+ !*, . #. /v !*o.

  ,+ oo v #.

  I+ 0 )o v =o # o =. 2!oo1

  '#.

  ,+ o vo, v v v) =.

  0*ov ov, > #, *ov ov o*. '! v = o

  v...

  I-I+ . #, !*o !# o = o . +ovo.

  ,+ , . . /*, v4 1

  I+ . #, ! v )

  !4. 0 ! o *o =o vo

  v o!oo v o!o v !4 o . v v

  . > # =%o #.

  ,+ v . @. o .

  vv vo !4 =o.

  I+ 0 * % v o!o) o, !# o

  !v o!o) !o v vo#o, % !o

  !. ' v *ov !), #! v

  v vo +00, '/0/?, 8068"', v vo

  v o!o %. '!# > ! v # o!o

  o . +ov# !o%o. 0!, vo%o # o#v )

  !! v !* 4 v !.

  64

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  65/165

  ,+ . vv vo, v 4v.

  I+ vo, != o, o!o) =o v,

  # ) =o # > # ! v !=, ! #vo !oo

  v !, !oo v v oo, !oo v ov . +ov#.

  ! v v vo# o!o) o = .

  )#1

  ,+ @. + !, * 4 %, *

  =oo.

  66666666666666666666666

  ,+ "o !#vo ) v v # *

  v) v = o /oo +oo, *o, "o!+o v -v. "o * v4 o vo o v,

  ! o . o !o * o !#vo /o#

  +oo v ! , o , ) v ) v

  !#v v o /oo +oo. + *.

  I,+ . #, !o v * o #o1 2! ) !! o

  oo v ! /ov ovov v o > #1

  ) vo !o ) *o +o v

  -v. 2! ) !! v 1 0* !o.

  ,+ -, o . o, 4, o !

  o !o =o oo vov ). 'v o o * ! > v

  ) !o v o! !o !#!. 0* o)

  +o1 8*. ( o) #, #! vov v) #

  . 8v v v )o v * % v o vo #o

  o, v v v !o!)o v 4o !#o o

  v o o v !. 0*. 8*, v

  ! !o o !o!) v v o

  .

  666666666666666666666666

  ,+ . +ov, * v ) v )4 ! !o.

  o vo, !! v o )4o, *o v !o

  4 !* v ) !o ) v o . +ov#.

  0I+ o 4, o o o .

  '#!oo !v. 'o o ov# # v *o o#v !#

  /o o /o # v ) !4 vo

  65

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  66/165

  *vv *ov !o oov o /o ')v, o ?!oo

  vov o v *v 4

  v, 4 & o o Do 0!vo

  &ov. 2 v vo o o o!oo vvo

  * v*, * v, v v ! *o %

  , * # o vo. 0v v )v

  o /o o, *o), % v *o v1

  ?!* v o!o) /0. 'v v /v,

  v o /oo +oo, , v !! v !

  *v. '# ! v # )v o /o #v

  v !v o o ;A6;C v =, o I;6IF +!# v v

  v )o, o HA6F; v v ) *v)ov. o

  ;A6;C &o, o I6FD &o o IF6I; &o ! v )*v)ov.

  ( !* o!#v, !ovo, vo v

  !# o /oo +oo # v *vov

  & v v o Do 0!v# vo

  !vo # v v o # v !4.

  ,+ o vo, ! v oo , v

  !ov. 0v # o o ), v o o v ) o

  !#vo /o# +oo, v oov o !4.

  + - ! o ov 1

  ,+ 0, # v o %o .

  I+ - o %o, . o. - o %o.

  ,+ 8*, #*. '! v v, v o o... 'v !o

  v ) v o . vv vo, )ov v ov

  o !4.

  &o!#v, . vo, # o ) ) o %o vov

  v 4 v !#v. ( ! v #o

  oo v !o !o !> o. 8* ! v o

  %o, 1 ( v ! * %) , *o ! !o

  v v !o...

  + ?!* o !o.

  ,+ @, o o o !o o ! o

  ). ( o o o !#vo oo, > o v

  vv o.

  I+ +v, . o, !* ) >

  # #, # !o*v o *v. /v v #o !#,

  66

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  67/165

  !o*v. vov vv )vv, !*ov o ! o

  v * ooo) . !* # o

  0, o o!oo ) v o ) o /o# +oo, o o!oo

  v vo !o !# o ?!oo . /v !o o

  ?!o o v oo o !o oo

  *v o v v v !4 . :;G

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  68/165

  0II+ + ) vov o!o) o

  /*o vv ov v v *vv. /v v !o

  * ovoo o /o# +oo.

  ,+ /v , ) 1

  0II+ 2 ovo!o) o!o) v v

  *vv !# o /oo +oo.

  /...

  ,+ o vo, !# o o !o.

  0II+ /, !! v ! ...

  ,+ v, != o v 4...

  0II+ . #, v .

  ,+ 8*, v ) , v ) v .

  o, !o v ) 1I+ /v *o #=, )#...

  ,+ o, ! !o, 4 !o 1 )

  ! !o.

  I+ ...* v !# v * o /o o

  +oo.

  ,+ o, ) . !oo ! # !! v

  !# v * o oo1 /v K ) .

  o, ) , ) v v ! v 4.

  ) .

  I+ ( 41 ( 4 ) ov #o

  #* #vo...

  ,+ o, ! !o. o, o /o#

  +oo ')vv v, ! !o. 0* v !oo

  )o.

  v, ! !o. + ! !o.

  + #, v 4 o #!o v , ) o !

  v o Ho /. v o o# vo FAA #

  !o )ov...

  ,+ , ! ! !o.

  + 8 oo vov, v v o #o, o v% v

  o oov #o.

  ,+ @, ) .

  + + !* v !4, o )o

  . 8! vo! !o vov *o.

  68

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  69/165

  ,+ vo o /oo +oo. /

  o /oo +oo :A !.

  , , 4 ! % o v .

  o v ! 4 ! ! !o. 4,

  v * v.

  + HAA !o > # o ) ov 'v*o ov

  /*o o !...

  ,+ 4 . /v *% v )v) v!o

  v v ) v. 4. 4, . .

  vvvo, ! o o 4 ov ,

  ! !# v . v, !v.

  I+ . o, ! v , !* # o

  ).,+ "o 4, o 4. @, ! . 0*o .

  / ov !v

  ,+ o vo, ! ). + !

  o, ) . + ! ! !o. / o o

  ! ) .

  I+ ( !o v ! v )

  *v v *o %# *o, v !o* !.

  /v v !o *vov *o ...

  ,+ " ), v %o o ) #1

  I+ ( ) o v vo, v vo...

  ,+ 8*, o, ! ).

  I+ ... v o o oo. v v

  !o # *o...

  ,+ 'o, v v* ) %) v ) vo

  v ! !. 0* * v. 0* *

  v. '# v * 4vv o /o# +oo ')v,

  v. ) % !. 0 v !%.

  I+ 8 !%o.

  ,+ o vo, ! !o ! v ).

  o vo, ! ! v ). 8o !o v

  )ov , ! !o. , o !o

  !ov v o)ov v )ov o !o ) o.

  69

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  70/165

  o vo, !o v ) ! !o1 .

  +ov, !. v, !, v ), v

  ). o, !, )1 - o

  !# ! !o1 @. , #o v v !ov

  v )ov v 4v v.

  8 v# * v ) v ) #

  4 vo o . !, v o ! o!o

  !!...

  , ,///

  -,/ -,+ 0v v# o !oL!ooo o!o *

  4o o J;F.AAA !# # o 'v)!vo /vo,

  !# vv # /)v 'v)!vo /vo vv o

  #. 'o o 4 v * o o ) !o

  % !v.

  " !# 0o !# 'o o !o%

  *ov v !o !vov vo !o. 8!#

  v # o v !o)o v vo!o, #,

  v v o*ov v !ov * o o v)!o o !o

  v.

  0*.

  ,+ 0* ov v# . o vo1

  I-I+ . #, o !!1 +vo v ! *v.

  0! v % !o% v, v 4)o ,

  vov ) !! v =o !o* v... o 4)%

  v, v !o v v =% ov !oL!oo# v *

  o v !!% ! v

  %#vo > # ) !. "o 4)% #

  v# #v v * = ov !oL!oo% v !o v

  =% > )o.

  -,/ -,+ 0v J< o !# D.AAA !!o.

  I-I+ P)%o =%o !.

  ,+ 0* ! !o, . vo. 7 o#v.

  66666666666666666666666

  70

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  71/165

  , ,///

  ,+ 8 . v !.

  ,+ 2 , v o)o v !o %.

  'v v o # !o !oo)ov v !*ov

  v#vo o ) JF JI, v o vov !oo v#

  v !o v ! !)v#v o *.

  0!, o + ) !! v v v

  %ovv /)v )# 4 #!v

  !# o 0!o!o ovo, ! v v

  o o 4# * 4o o v !ov !#ov /o.

  ,+ 0v4 , . vo1 + *o ! !o.

  8#v vo%.

  66666666666666666666

  ,+ ( . +ov !> o1

  0I+ . #, o4 , vo% #o 4 !o!) v

  v o !o ) # # . -o% # o

  !oovo ! ) ) v !#v v. 2

  *o, *v.

  ,+ ) >) o!!o.

  0I+ 0vvo ! )v !o= v * )

  * , ) !)ov !o , v v !o

  vo. & vvo, v ) % oo

  ) * o ), o. o o,

  o4 , v v # v !* o

  v!) v)!o !o )v !o!v v

  !# o o!oo v !#, o o!oo o ) !v !# :I .

  '!v v ! )vo # o!oov v

  * v * !o vv. 2 o v# vo o

  o!oo v. 0*o :I , !v v !. 8

  8'-/' v * %, /o# +oo v * %,

  / v * ! !#, v .

  71

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  72/165

  ,+ 2 #o o #, o !#vo +oo ) o

  %o.

  0I+ -, # v o # * o !#vo

  oo. - !* , # . #. v

  0!v , v v o o !#vo. + !, v

  o ... v !o!)o v vo v

  !#, v o#. 2 FAA v)!o.

  ,+ 'o, . +ov, o )v * !o= o

  ! !! v oov ovo )o, 1 - .

  '# !o v !o !o ! v v o v

  )v v # !v # )

  ov > #. 0 v > # o # * )v >

  # ! !o v !oov. 0, v ! !# > !1 !# !# *o o o # v

  o# , o!o v...

  0I+ . #, v ! #. 0 # #o !! v

  !o!)o o o ! v v.

  /v v o.

  ,+ oo ) !oov # o ) v o ) o

  /o# +oo1 ?!* o o ! vo%1

  0I+ ?!*, . #.

  ,+ oo o )1

  0I+ 8v !v !# :I o*ov o ).

  '!v v !.

  ,+ oo1

  0I+ "o ) #. v !v# vo, ) #6

  !v # v 0!v, v * !o vv, o o

  8'-/', o o / o o /o# +oo. /v !*

  !v #v o %o o!o .

  ,+ 'o, %o v ) # #

  4 ! v !o v v * v v o

  ) 4. '# v # !#

  *o v# v *o !# 4 o %o.

  +v !# v !# ! o. # v )

  o o!oo )o v o # 4 v *o

  v # v ) o. 0v !!ov. 0 ) v

  # o * !o ! .

  I+ . #, ) o #o ! .

  72

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  73/165

  ,+ 8*, ) o #o v o o !o.

  I+ v o v, vo% # !o, *o !o

  ov !o ovov. 2!o v , ) o1

  ,+ , ! o4 . ..

  I+ &o!#v, #o ...

  ,+ oo, v !#.

  I+ ( v o #o, !. 8ov o ...

  ,+ oo, v !# !K 'o . (

  v 4 # !o= > o o*ov v ! !o

  v % # % !o

  o . '!# v v #

  )o v vo o . o v v

  oo o /o. 0* !o ) * )v !vv v !o=, #* #vo o # . ', o!#v,

  != o.

  + o*. ..

  ,+ . /#!o, ! !o.

  I+ . #, v * !*o )#o o /o#

  +oo.

  ,+ "o v !! v ! !! v

  !o* . o ! !o.

  I+ &o!#v, # o ) v *vv v vo

  ! !! v o !v!o. '!# !o #

  !o!, o /, o /*o ')vv o v o!o

  * * ! # v v *vv o #vo !o

  v v v oo!oo 4v v !# v !o

  ov #o o o ?!o o v o !o #

  v) o . /v *% v 4v!o !#. 0*ov ! #o o

  #o o * ! # !o= o . /*o.

  ,+ @, !oo . " !oo.

  I+ 0!ov, o ) v vo.

  ,+ v o # o !#vo oo ) * v

  * #.

  I+ 8*, o!#v # # v ) o !

  !, ! ov #o o v

  !o. & # o !o !#.

  "o o !o o !o # vo v o 4, vo%

  # !#oo ! o . +ov#. 'v ) !#

  73

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  74/165

  # .!., #o %o o ) o !#vo /o#

  +oo.

  I+ . o, !o1

  ,+ " v !, . vv vo1 0 !, vo% #

  ! ! !v v # o oo v

  oo) o # #o v v o /o# +oo

  #, ). ' # v v v#v.

  I+ - !o v #.

  ,+ 8*, oK /v v v#v. !*, * v !

  > #1 + !, v o o !.

  .,+ ( #v, ...

  I+ . o, !v # !*

  != o.,+ 8*, .

  I+ 0!= o.

  ,+ 8*, v ) !=. ' v )v

  %. 0* v !o# !*.

  I+ 9 o!#v ! # !o

  ! !o ! o #vo vo *# v !o

  vo*# v o . " v vo1

  ,+ oo1

  I+ &o!#v, ) v * vo*

  #v "o!. +v K /v o

  v v . v 4o !o

  , % ! o!#v. oo o ov.

  2!o v * o #o, . #1

  ,+ B !* * o #o. !*.

  .,+ 0*, . #.

  I+ ', !o v !o* . o, v )v

  % . 2!o v o v# vo : #, v v*%ov v )ov o o .

  0!ov o "0(' v ) o ) !ov. /v * v v

  o # o !.

  - ! # !ov v v oo ) !! v v o o v v !)ov o #, v !o=

  o !v, !o v vov !oo o !ov !

  !oov v 4!)ov, *o v o # #

  ) 4!ov !# o +! !# * ov v

  v ! =, o -o 7*o o

  '4v, v !# o o, v !o v

  !o !o* !o .!. !# !o ovv !v

  v ! =, o*o, -ovo

  '4v. * vo "*v ?! v

  4 vo v o v vo o, !

  !* v v !o*. '#. ' v 4 !# o /o v

  ) !v #* o o. '# !o ) !oo v vo v

  ! v !o o !!v v v o !ov ,

  v o !ov D v, J v !# #o o.

  +v vo > # !o vo o ?!oo 0)v 'v

  !o) v !* 4o voOo #o, *# )

  4 v :.AAA o v #! v v 0!v,

  v o # o o o. -o% # v o o

  /o v v # v !# !

  , ) v ! v !o! !o= #o, !*

  v 4!ov # v !# ')v ' o

  oo ')vv. '#. /v 4 !v !# , )

  )o ! o... ", v * v ! o.

  3! # ovo5

  75

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  76/165

  - vo = !ov , . 1 - vo

  =. / * o.

  ,+ !*, ) ! # !! v o *

  , # v o o v v o %o

  !)v % o /o o #1

  .,+ 8 v ! # # !o * #vo

  !oo v vv o. /v 4 !# !o !o!ov

  o ov !o oov. '.

  I+ - vo .

  ,+ @. o vo, o ) ) ! o !#vo

  /o# +oo. ( ! o !#vo /o# +oo.

  3! # ovo5

  o, v....,+ - ! 1

  ,+ !*, o) v v vv /o#

  +oo. o, o. + v # ) v

  vo v ! !. /v * v#

  v v* o /o# o +oo. /v *

  v# . "o v% o .

  .,+ - !, . #, o !!,

  ov1

  ,+ !*, #*, v ) !. + !.

  .,+ 0* ) v !v o ) # vo.

  , 1o //

  ,+ B 'vvo!oo.

  + 0*, . #. '# o *o, voo)

  !# !o * * v !o oo

  v o!o *v #o o o v )v. 0v o

  !o v !# v #! * o o /o#

  +oo v# vo, *ov v ! !o %

  !o v o o o, o

  !vv, *ov v o!o!o, ov #

  o !. ( v ov # v voo) !# o!o )

  o ?!oo oo # v!o v

  76

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  77/165

  !o v !o)) #o o v#v !o o. 0 )

  !4ov v !# voo*v , o!# !o

  ! !o o vv o vo, ) !oo v

  o .

  v, ) v ! # v v !> #, * !,

  v v !o# !# # !4. 0*, . #.

  ,+ o vo, o *o % ! !o,

  !ov *ov v , *ov v o !o*

  vvo, !*v !o oo!o. 2!oo v o

  !o*o1

  + -, !oo v o !o*o.

  ,+ $ v o %o v v !* #o1 @.

  , o . /#!oo.+ * v ! # , v4, v !o!)

  ! ! o v v4 ! !o v

  4 o . /v ) v !) !o, ! ) ) v !

  v +!o!oo o )o F * !# o vo, v

  'vvo!oo, v, !oov v +!o!oo.

  +o )o F * !# o vo o # v

  o ?! v o= #!o )!

  . '# v o v.

  o )o H v v!% # v vv

  !o o4vov , !!

  v !! v v*) o o *

  *o v, *% !# o)ov v

  !o ovo. , o, v ! !o %, !o

  o ?!o# o o v v o % o o

  !o!o, v)v ! v v o% o o

  ?!o#, v !) M !# v vo *v

  vM. / ov, vov * ov

  ?!o# o ?!o# o % . 2 o )o C,

  vv vo%.

  0*.

  ,+ 'v v v v1 + v .

  + + v, v.

  ,+ @. 8 . +ov#.

  0I+ o o. ) v vo v

  !, vo =%o o *o 6 *o, ! o

  77

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  78/165

  1 " voo) !#, v ! !!. 8, !* v

  !v, ! , v o oo, , o

  *# o v vo. !o . #,

  !> #, v , !o o 'oo ) o ;:

  'oo !o v v ov .

  ,+ , . 'vv#!oo, !, vo% #

  # o * o !#= , v v1

  + , o o 'oo, ovo, ) ) o

  ) o ) ) o o.

  ,+ 8ovo ov . 'vv#!oo. ?!* !oo

  o1 -o% #*. @. . 'vv#!o, oovo 6

  oo. 0v !# oo, v ! o . 'vv#!oo,

  .I+ /v ) v !, ) v ! !o vo. 8

  %# !# !o!, ov . / ov .

  '4# #ov *ov v v *o vv #o v

  vo ! .

  ,+ 0*, oo, *. . 'vv#!o,

  v % !# o !o!o1 ', !#!o.

  0v4.

  -+ 8*, v ov !#!o. 0 #

  !o * *) v o v *v ) ov

  !o*vo v o v ! o o v#o !

  v o ! v v! o !o )# o

  !o o !o v v)!v % 4o!!.

  + o , o!#v, v v #vo v

  *v. 0v v !o , v !o!

  !o o o!o !ov v %)v v, v 4

  'vvo!oo v % )v v o o !. 0 v ) v

  ), ) ) o /o# +oo, ) # #

  !# !o # !# v !o !*, o#v !o* !>

  #, v o /o# +oo, v !# oo!v

  v !# o!o ) v !oo!.

  o *v, ) ) #, v ) v o,

  !o o o /o# +oo, # !o

  *v % o )o H ! *o

  oov )X M+ ) !o oov #!v !4

  /o v o!o * o) oov !ov

  78

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  79/165

  # !ov v# !oL!o) !o ! v

  *o) o, #ov > oov

  o ?! 4%ov o !oL!o)

  v %ovv o ovoM.

  0 o!#v # o *# o o # # v %

  !o. /v % o !o v !o # )#,

  v v)!v %.

  @ oo o #o ) !* .

  ov !! v %) o ) !v o o 'oo, v

  !v # # ! o =%o !vo !o

  * ! !o o v # !! v

  ov o v#o. 0!% !o v !o*

  voo) ) o.vov ) v ! #, o * = v v# o

  !o * v ! # ) %) #v ) /o

  'vo v v *v !4 v ov, # v !o

  o v v*vv, v oo!v v =v #v v,

  v !vov !o o o!o v 4o !vv.

  @ oo v # !* *.

  ,+ . o vo, !oo v ?!. 8#v v

  !o* o . 'vv#!oo.

  666666666666666666666666

  , !o //

  ,+ "o 4, . vo, v :F *o

  o . 8ovo1 8 . /vo.

  + 0 . # ) !*o. +vo

  )o # ! !* !oov !

  # !# !oo v 4vov, )o v o)ov

  !!o < o * v * # ) %ov

  v !oo #!o o. > # !*o

  .

  0*.

  ,+ @, . /vo. 8 . v o, v !#

  !, ! o . vo.

  79

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  80/165

  I-I+ +voo ) . . #, v# =

  #! !#o! !o *o !#o, v *o v .

  ) !*o ! v v

  v...

  + ?!*.

  I-I+ /v !* #, . +!o!oo. 0v4, o *#,

  4)o, ! # ! v v

  o . 0#ov !* +!o!oo o )

  +!o!oo...

  + ?!ov !# *v#. ' v v .

  I-I+ 0v4, +!o!oo. > # o !, v vo

  # !o !.

  ,+ -, !* !, v ) ... @.o vo, !oo v !1 0

  . /, vo !> #, v ?!

  vo 6 v =oo, o !vv6

  vo v ?! vo ...

  ,+ 0o !v 3 #.

  ,+ +o !oovo1

  + 2 ! oo o =% # !o

  v ).

  ,+ o4 , ! = v v =o. +=o

  v 4vvo =oo v v

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  81/165

  ,+ "o v %o, v vov !4

  *o) v )v !# o o ovo*v

  !ov.

  o vo, *o1 8 . /#!oo !.

  + *, !! v ! # !ov v

  vo% # !* vv !o v vv ov v ooo v

  vv, #o ! v ooov vv

  !ov ! o !oo. 8, ) # v o

  o!oo v !ov. /, o o# v ! v

  !ooov o o v !ooov , o

  , !o ) !*ov !o. 8 #v

  !oo% v v# oo

  !o#oo o o!oo v *o )!.0 ) ov o !o !o v !4ov. "o v v

  v ov * o /o, ov /o v !o=ov

  )v o o v #o v v*ov o

  !oo v ')v v !o*. 8! !oo /o

  !oo o /o o &vo!o !o v ) v v), !o

  v **) * !o * !o #o oo#

  #o, v ov !ov, !# v ')v, o !oo#o v

  v v * v o oo.

  (o o!#v # o ), v ) v != # * !

  v v!v, * ! )o o ). 0v !

  !!, !! v ! o # #!o.

  0 ! ! o !oo ) !*o.

  + 2!o v v !o v o )

  #1

  ,+ 2! ) !oo o !# o vo v

  ! v !v vo +!o!oo.

  , o . &!o.

  + . #, # o ) o *o !v

  . +vo v o vov !4. ' v

  *o)o !o !o ) v

  *o)v v !* !o#oo, ) vov 4v

  o o #o vvo. ', o!#v, !! v *o))

  #*ov o !o#oo v !oo v *o

  o v )v !# o o.

  ,+ oo.

  81

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  82/165

  I+ vo #o # o !*

  v v . ?!* #o # o *o o o!oo v% o

  ?!o o o o !oo#v ' . 0

  /o '*, vvo /o '* o . v = !o

  !o#oo o ;o / v ) !oo

  o v, !o ) v)ov o v# o. ",

  o *o) o !oo#o !o *o =

  v *o o!o o v# o*ov o !o

  v * # o!o), * *ov.

  --,I+ 0* o #o . #1

  ,+ +v, 'o !.

  --,I+ 0*. ( v v #o o oo,

  ! % !o * v !o! v # 2ov +ovvv, o !#o !o *o !o! !#

  !4, v !#!o v * o!o))

  ) !#o *#vo v v vov, ) v

  v, o!o !o! o o ov, *

  ! v !# ov oo o . /*o, #

  !o!, o o!oo v o ovvo#o, o !ov,

  *)v ! )ov # v # 6 v 4, v o

  vv ov.

  I+ 0 > o.

  --,I+ ( # v !o* o v v #

  !o! )> v #, !v 0!o! o# 9,

  !o! o!o !o !o= !#

  *vo, * *) ! vov !o vo v

  !o* v !o *o# !o

  *% o 0+' v v !. ', !o* o v

  ! v v !#, o!o !vv v !, v

  !* vo oo.

  0*.

  ,+ 0v4, *o !o. o vo, v ! o

  # +!o!oo !! v v !o %

  v !o =oo.

  + B) v ! 4X # # o #!o vo

  !oo# #* !# o /o v# oo o,

  vo. *o #vo ), o o!o )

  !oov v *o!oov v ), ) !oov

  82

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  83/165

  v *o!oov ov#* !o !# # )

  *o !o o oovo v /o. '# #v

  v ov !#. 2#vo !o#oo v ')v o

  vo, v # v !* !! v !o v v

  . ! v vov o !. '!# v ,

  o ?820/, v 4 ! , v # ?820/,

  o ?820/ ) o !oo #*. /v o ) o !oo

  4*# v ) !o#oo. ', , v v v *

  !o *v !* ).

  '!# > !, v ovo !o

  o, vo o !o !ovo v *o))ov o

  ), v o vv v# v o v v!#

  v !o v o !* !o !ov !o vov# o v !4ov !o o o 8 o

  o!oo !# o ?820/, ! ) #o

  # v v v o !o . - o, v * 4vv v

  0 # o , v ! o. 8 !#o!

  v#vov !oo o /o oovo !v

  o /o. 0 !o* o vo

  !o !o # ) !*. ', !* !oo

  v ov o !o * v . 3! #

  ovo5

  8* !oo#, !# o /o !o

  o #o.

  ,+ + !, o *, . vo. 3!

  # ovo5

  + > # !o* vov #

  . 8!# ) o o ! *% .

  ,+ o vo, v !ov # # v

  v vov , v !oo v

  oo. v !vo o o !# o /o# +oo #o

  v o # v ! . ' > # v o ov

  #!o. ( !v), ) vov ! ) o

  o.

  &o!#v, !oo v ?!, ! !o, v !oo v

  !o*o. -o% # o#v o 3

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  84/165

  '! vv o + # * o :: *% #, 4 1 "o Io / !# *o

  oo. !o.

  + 8*.

  0I+ 41 '# .

  + +! ) !o vv o

  ovvo#o, > # o #o o .

  0I+ #o o Io / v !*1 / v

  !oo v o o #1

  ,+ ' v 4*v # v ! .+ /v o v !oo #o o ovvo#o. B

  !# v v o v )v, !ovv.

  0I+ 0v4 , ! # v o#o / !o

  4.

  ,+ 0* o. 8 ovvo#o !v !o o v

  ! ! v !! #v * !# v 0!o!

  o# 9 v ! !# v !o! o /oo

  +oo, !> # ! o v. '# v o o

  vv o %. ' v !v)o, v !ov.

  + 8 v% !o ) o 2#, >

  #. / v !* 2# ! v%

  )...

  ,+ o, +!o!oo, o v o#,

  v o , o ovvo#o.

  + ( vo ! !# > #.

  ,+ @.

  , 4o //

  ,+ 8#v.

  6666666666666666666666666666

  84

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  85/165

  , o //

  ,+ 8#v.

  -,+ .

  ,+ ...

  -,+ 'v ) v o) v oo v =o

  o...

  ,+ 2v ! v !o= , #. 2!o ! v v

  , ov. 0v !o #.

  66666666666666666666666666

  , 2o //

  ,+ +vo, o vo1 8#v.

  66666666666666666666666666

  , 3o //

  ,+ 0*o v1 0v . o . vo.

  I-I+ # ) v v o ov . &!

  #, o o o , !o v o = !

  ) o. /o ov v ), o % v

  ) , !o v o v o o !v

  o. +v = #...

  ,+ o vo, vo v# o

  !o #v %o ) %ov o !o.

  v ) %ov1 + ! !o.

  B ) v ! v v .

  + ?!* v 'o = /o oo

  o !o * ! !o !* o ov#. v v

  !* v ! =1 /v o v.

  ,+ @, !o=. 8 . &!. . &!, !.

  85

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  86/165

  + 8 v 4 v *.

  0* v vv !vv v o v

  ov, o o# o, ! ov *#.

  4 v o ov# !o ,

  o# v v v%ov o ov# !o

  v ov. + ! v v !ov !)v

  o#v !o ) v D ov# o#v

  !# v v ! v ! =. 2, v D

  ov# v o o !o oov !#

  v 'o =.

  ( v ! # # ) !# v 0!o! o#

  9 ) # v, * o!o)) "o*, *ov

  ) # o ! vo v# o!o !o o %v # !! v !, !# v D

  ov#, v ov)ov o ov. 0* !o.

  o v v !o .

  ,+ $ !o, vo. vo,

  * ! !oK o, !o v 1 /v !o v v

  , ! !o v v ! v * o +oo

  ! !o. 'o ! !o. , o !o v

  !ov v v !ov v )ov1 8 !o v

  ! v v !ov v )1

  o, ! o#v1

  I-I+ 2 !.

  ,+ 2 v v1 - v 4vvo.

  I-I+ 0v .

  ,+ 0v4, o #o. o!oo v

  o *#o.

  I-I+ /v ) ), . #. 'o, v

  v= v v ov. ' #!

  ! o . &! !* o#v, v , !#

  D /o ov#.

  ,+ ?!* !*.

  I-I+ /v * #o v v, o o . &!,

  v v * . /v * #o v v. v# # o

  o, ! * 4vv % o !#v /o#

  +oo v), ) !! v v o, )

  !! v ov%ov !o*, ) !! v o ) !# )

  86

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  87/165

  !vov, ) !! v o !oo *o ) vov !o

  !ovo #o # v v !o o o

  !o*. /v v !v o, !o v v !o

  )# !o !o !v v o #

  !. ' !! v o o v# v !*ov !o

  . + v# o ! 4)%

  # !! v *ov v v#v.

  ,+ ( ! . "o / ) o

  !=1 0! 4 # v o#v.

  + 0* , v o#v !# )

  #!o !#v ) .

  ,+ 0! o 4 # ! o !oo)ov o o

  , 1 /# o v v v v !*o.+ *o !# ov vo# )v !o=.

  ,+ 2v v*, *ov o v, v *ov !)

  o 4ov.

  o vo, o#vo1 0v o !#!o v

  ov o#vo, o!# v )o

  !vo !o v.

  8#v.

  66666666666666666666666666

  , 5o //

  ,+ 8#v.

  6666666666666666666666666666

  , 6o //

  ,+ o . &!o.

  + . , *o ! 1

  ,+ 0v !oo#, v # o

  !ov.

  + o C. 3/oo # ovo5

  87

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  88/165

  ,+ o vo, v o C o#v.

  6666666666666666666666666

  , 1"o //

  ,+ o vo1 8#v.

  666666666666666666666666

  , 11o //

  ,+ " *o o )o. 8! !

  o *ov )v. 'vv # v

  !oo v % !# o o v v o vo .

  666666666666666666666666666

  , 1#o //

  ,+ 2o * % #o v o vo #

  o# v v %v !o !*v. ( !v) o

  !#vo.

  66666666666666666666666666

  , 14o //

  ,+ 0v v ) o o!oo * v) o. .

  +ov, ) ) 1 -o% #o v !oo vo!

  vo v oo !# .

  0I+ o 4 , v 4 v# v !o

  !# !v o ), v 4, o ) v v voo.

  / v ) 4v o!o 0?/'. B 0?/'

  88

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  89/165

  v o!ov ;:E. 0v vv o $o,

  o /#o * D:E # o D:E ! o "'0/ o o!oo ) !

  .

  ( ) v ov ! v 4o

  ) !vv v !o*ov !o o!o 0?/'

  v ) v) v o!ov 0?/'

  ) v # o ) v v o I:E o voo

  !* v !o v ov # o #!o

  o. # o v oo ! v #,

  ) 4v,

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  90/165

  4 o# # o, o!o #

  v oo.

  " , . # !

  !o #o o !o # v )o o#

  v 0?/' v o ov # o, v *v. 8 #o

  !# ! v o, #o v o o# #. '

  0v !)v o o vo# o.

  0 0v !o ! o JAE v !ov !o !v >

  * v !vov o ovo# /o >

  v) v v !o o v !ov o /o v

  0?/'. 2 o !* o )o!o, o

  !oo, o v# v !o v v ;A % !o o

  ) /o ) o o o # o *o o # o,! v o !, *# o !o. v !!

  v /v '. ' !o !vo o &vo!o,

  v ')v ov o /o !o v v 0?/', v

  =*o !o > !o !v o #o v !v

  vvo, o /o 'vo '. 0v !o

  v ! HA vv !v

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  91/165

  #* #vo v 0 o !*v !o )ov v !4ov

  v !o* o v#.

  ' )o, v v , # v 4 v

  !* v# v o ! , v !oo v /o#

  +oo o#v # v )o v o!o) 0?/', 1 'v

  o )o # !! v %o vo #* v !%o

  o v ) v D:E !o ) ! o "'0/ v ) v :IE * v

  o o FCE. ' v ) o v

  # o, #*, v v o !o, oo. - v

  o !o. '! # ) v 0?/' :AAE #. :AAE

  # 0?/', o!o v o oo ovo .

  ! v *o ! # !oo v vo

  o*ov#o v !oo, !! v o) * v v !ovv , v v ! vo !o o!o

  v !o v o #o v* !o.

  ,+ 0v v oo. ' * o

  #o o . /#!oo.

  I+ &o!#v, ov !o *o !o

  vo!o v# v ov o!oo !! v o o

  /o.

  + o :. 8 #*o v v v#=o v

  o!oG!o 0?/', o o oo !o v

  #o, !* o "'0/. 0 !# o

  !oov o!o o "'0/ o o

  #o o 0?/'.

  , o ) v !o v ) #vo o +0, !#

  !*ov # v !*, v % v#

  ovvo vo, o o!oo * 4v o*ov

  (ov * ! .

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  92/165

  !#, +o%, ov o ooo# !# v

  'v v ! #!o *vv v ov No v ,

  o v v!ovov o !o*

  v vov v !o !! v vov, oov v

  o !# v )# ! v #o.

  'o o v # !*, o Fo o, o v

  ov !v v 0!, o!o o v# #!o *

  o!o) !v* o # *. "o

  !, o= v CIE o v# v !v

  # *.

  "ov ovv vo!o v o!o ! o

  0, * o v 'vo* # bcv_

  d[__e fcU_[ v v o o!oo !% v 0!O0!o! o o!oo ! :.DAA.AAA !o o voo

  0!, o #o !o!o 2!v # o v# !! v

  !v #o. Bv !o vo!o v 0!v

  !ov # v *.

  0!ov, v o v o "'0/

  !o !ovo 4X

  :. ov v o!o)) o /o , /o '* o v#

  v #o )#, v !! v !o*o

  o!o.

 • 8/12/2019 14 11-7-2013

  93/165

  v#. / v !* v o !#, v

  !o *v o !o# v# v ov !oo)

  v ) !oo !o v *o o !.

  ,+ 0* !o, oo. 8 . /#!oo.

  + *, ) v ! ! !* ) .

  8!o!o !v ) !o )v !v o o o

  o o v v!o o v #o

  !oo !> #, v v . 8 *

  4 , !o #, * *v

  !o), * !o !oo )o ) !o o #o

  o# v !o v !*, #

  ! v o. '# ! * ) v o !, v

  4)[email protected]#o # o v# v o#. 0* !o

  o # !# o . 0v v )# !o v v !

  #o, v )# %# !o * o v !o v % !oo

  o . 0* o!#v # .

  ', o!#v, o v# vo% # !! v *

  v! * o!o o. & # v #

  !o.

  "o ) o ! ov ! !oo

  vvo. ov, v ovo!#. /ov, !v )

  o#. "ov, !v ) ovvo ooo ovvv

  !o*v v)!o !o v*ov v *ov !# v v

  !oov v o !o4ov #o o, !v %v.

  ', o!ov o v# 4v o* ov !#

  o !# v o!o !* v #

  o o.

  ( v ! ! # o o= v v !v

  ) ! . /, v o !o v o=

  ) o!o 0?/' v #* , o CCE ) ! #*.