10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-5-2013

download 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-5-2013

of 125

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-5-2013

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  1/125

  I

  I I I

  v 10

  2 ! " 201#

  $% &% '( ) 1*+00

  ,+ o, o oo, v

  v v o oo.

  o o v ! v, v v o .

  "v#o $. o, o . "v#o

  v% ov oo.-,+ & . o v. & . 'v( v. )

  ! v o. & . v v v. ) # o o. &

  . (oo v. & . v. & . vv(oo

  v. & . v v(oo v. ) vvooo o. & .

  o o(oo v. & . * v. & . *# v. & .

  *o#% v. ) $vv o. & . $ v+ )

  $ vvo oo o. & . "v#o v. & . "(oo

  v. & . " o v. ) "% o. & . v o v.

  & . ! v v. ) ! o o. & . !( vo v. &

  . !o o v. ) !ov o o o. ) !o

  o. & . !v v v. & . !v v vo v. & .

  - v. & . -o v. & . v. )

  v o. & . o v. & . v#o v. )

  / o. ) o o o. & . # v . & .

  ov( v. & . o v. ) ooo o. & .

  v v. ) ' o. ) 0 v o. )

  1 vv o. ) 2 o. ! o . 2v v.

  ( o o# o v " v.

  ,+ 3v ( . & . v v(oo o .

  v # oo v (v. & . v v(oo, 4 o

  v o (o , v ( o (vo o o,

  oo.

  , v o o o# o.

  -,+ (# o "o v " v. 5 ".!. "

  v o. 6 ".!., ! o# o. 7 ".!. $o

  1

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  2/125

  v( o. 8 ".!. #% "% o. 9 : ooo

  v o. ; * o 1 v o. 7

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  3/125

  ,+ 3v4 , v4 . E vov o % .

  . "(o.

  + F #o v o . v o ,

  v # , . (#.

  -o(v, o o o o v o /ov

  ( o o v o/% v ! v,

  / v v # v #v v #( v o /o

  G. 3#% o . v v(oo #v v v v

  o "o( oo o v #

  (/ ov /ov o % o o

  oo v o #(o, oo #/ vov v v

  o( v #o v. F o / o "o( o o.

  'o # o v...,+ v, . "(o, / . @

  , 4, o o #v. E ( o

  v % o o #v. 3/ o.

  + ) o% v( v o HIJK o "%o

  %v o /o o%, (o

  vov o% o "%o, v % v

  / ( o% ( oov, vo o

  o% o o $o#% #v o ( v v

  / oo /ovo# v o.

  3/ v v/ o . v o.

  I-I+ o, . (#+

  ,+ o, o . v o. 3/ . "(o.

  I-I+ 3/, . (#. C/ #% o "/ o,

  #v 4 v v v A ( #v v v ooo#%o /( o

  % /(, ( v o v# o ", ( o

  (o ( vo , (o vv , / #%

  ( oo o "%o vv / oo ( vo,

  / % o(. ! / # v#/ov % v

  oG o "/o. C/ ( v/ #% A (

  v v v, #% v ( v. o v v

  v v, o( #v / v o o, v o ( (

  .

  C/ov oo / o(v. o v # 9.BBB

  ( vo v 6.BBBL7.BBB, o ooo ( o

  #4.

  3

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  4/125

  !v o #%, . "%/+ v o ,

  ...

  .+ @, v, o . "v (. (

  o v ( o o ( vo v / o(

  o(. "v o( o %o, #v

  oo . o 4o (o o ( /o %

  % % o "%o (o /,

  vo %. o vo vo o oo o #v oov

  v vov v #Gov, v !( vo o ooo v

  , v4 o#(% o, vo o

  ooo v o vo % v o o ooo % v o

  o # o ov.

  3 ( o v ( #v oo v ooo o "%o v #v /o 4 ( o vo

  o ov oov v v ov. !

  o(, o( oo v o #.

  0v o (o vo ( o v o( ( v

  o(.

  I-I+ . "%/, v 4% o # v v

  # o( o v( A o o o v A

  ( o ( o #v % v o/% o v v... ...

  ,+ @, v v vo # oo. @o ( o . "%/ o

  v.

  I-I+ , ... o v oo . (#, #v

  %.

  ,+ , oo .

  I-I+ ! vo (o ( ( v v % o

  vo v ( oo#%o, v #oo v

  o#ov. * ( #v v o(, v #o

  . v%, 4. @o ( #%, v

  v 4 oo #% o #. @o ( #G (vo

  o o . "%/o o vo.

  3/ o . (#.

  ,+ @ A . , o . ov( % v .

  /I+ "o , (o v o v o.

  -,+ o% 0 v.

  /I+ 3/o o v# o !3"3. )# / 4 v% o

  o o o/ o#( v "%v. 3/

  4

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  5/125

  o#/ o (Go /#(v ;BM v v ov o /ov o

  o "%o v o oo (

  (o. 3/o #o oo ov vo/ ov ( o

  "% o v o #4 v o o G/v

  v. ! v/ov o/ooov

  v = *o% o !v

  " o% /(.

  'o #o o v oov #v o v v

  v#. ! o ( (/ /ov vo,

  v , ( v / vo4 % ( /

  o( o ooo v 4 oo #v v, /

  o( o oo o v o /ov (/ ov vo/ o

  o o #(, o oo( o v o"%/ o o vo v# o o v v

  o. 56.BBB ( vo, % % /o

  N.

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  6/125

  (vo o ( ov ( o o , , ov ( o o

  v o o o, v v o v( o o

  v o o v %. &, vo/oo % o% ( v

  vo# ( o v #o o o#%

  vo ov o # o o v .

  # o o. )# / 4 v% ##. 3/o 7.BBB

  v ( # oo, ( o ov o /ov %#

  # o o # o o 56 o ov v

  o v %. 3v ov o ( 3. ov . (

  v+ & o v v /o v / (vo

  79B o o o, /# o ov o ov v

  4, Aov v vov % o ovvo # o o

  / o "%o %v. ! ov o o % o o 6.6BBv o /ov v v /( o /o,

  v oo #v G % /ov o ( v, o

  ( %/ (o o % v / o o ov.

  , o(v, # v o oo o v o % v

  o "o( o o v ( #v o ( 9.9BB

  , oo /ov o # o o o "%o oo

  v o o/ v o, oo #( v (

  oo , # v ov #

  o ( o oo v+ o o (o o /o

  v 4 oo% o v oo%o ( o /ovo (, v

  # vo #v( v v, (o v (

  o ov D o #v /ov o v %ov # o.

  0 / o v ovv vo

  v oo v . C/ov v. &,

  / vo o (vo "o( o o, #v o

  ( o v , ( , v v

  ( "o o *oo o v % o v

  , o ## ov # o% v # o%o

  v v / o /

  %.

  % v ov ( o

  ( o ( /(v . ! v o

  ( o ooo o v v / ov ( o # o

  v /( ( v v # v.

  ,+ 3/ o. ) o o / o (o.

  6

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  7/125

  I+ 3/, . (#.

  o o o v ( o # %

  v v v o "%o, o %# v #

  o.

  ,+ o o, v ( .

  .+ /, v #(G %+ 3

  oo v v #o vov o % v v. v o

  ...

  I+ *. *.

  .+ @ v v o v oo (

  o, + v /o ## .

  ,+ 3v4 + 3/, o o. . "%/, / o

  (o..+ F v v o o 4# o @

  C( o v o 4# o $, @v.

  -o(v, @ C( % / ov %

  o v (v, v

  v% / vov o /ov vv o /

  o #/( o ( @ C( ov "%/ o, ov

  . o, o oo o # v v o

  "%/ o.

  v% v v v 4 v (v o

  oo ov (o o v ( (o %

  o vv% vo/% . F /o v o vv

  v 4# (v % v o vo (o v (v.

  @ v% o OKP QoRS TIJU VKRvIWK (

  . 3v o "%o @ C( o

  / v oo v # o "%o o# o v o

  ooo oov ov .

  #% o v o ToXYWIZ oY [oRKIY\ ]KZ^JIoYH , v o o o

  # v /. / v o( ( ov #D(,

  o ( /( (o. v% v o %

  o ovo% v 3#, v ( o /

  # o v o o v o "%o

  ov o ov v% vo/% .

  v % o o _3vo#o ov v

  % v_ v o # (

  oo o /o v # o v( # o

  7

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  8/125

  o vv% vo/%, o /#o v

  vo(v ( v ovv # v/

  ov v% /( v v v, o

  vov ( o 3, (o o oo o /o 4.

  3, / vv% o v% oov.

  vv% ov . $vv, o ooo v o

  $o @ C(. % o oov v

  oov, ## % o ( %

  o o "%o. oo vv ov v%

  % / . 'ov !#, o ooo o

  vov v (% o v ##% #/ @

  C(. '(v o oG( v

  vo v % o v ( L o o, v+

  I+ @( ( v ov o%o.

  .+ &/, (/. 'o , o v. '(v

  oG( o # v vo v% ov( v

  ( v(, o 4 v / o

  / v oo% .

  ! #o ( $, @v (o %. 3 % v o 9o

  ( o 0(o vv ", vv

  " * v4. ( o (o v

  #% o v #o /(v @v. & "%o @v

  o ##, v v , 4

  oo (o, @v % v v o v o v( v

  #( v v o vv ( v %

  #oo v(v ov o o v o v

  v v o # o o v ( o (o

  vv # o "%o v vv o

  o(vo v o oo o o% v o.

  #( o(v v v( o% o v

  oo ov (o o o ( o vo v

  v/ o vv% vo/% o ( vv #

  v v ov v(v 4voo % .

  3# vv4 o 7o v #( % (, o

  '[7 o # ov( ( `XR^aIo O^YJK ( v ( o (o

  v (v %v v v ovv%

  / o (, vov

  8

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  9/125

  o / /( o( # o o vv%

  vo/% v v/ v vovv %

  v ovoo% .

  3/ o, . (#.

  ,+ ! / o, . "%/. ,

  o o. o v 4 v%, o o.

  I+ 3/ . (#.

  'o o v ( o %# / v (o

  o o v ov v ovv. C/ ( o

  # o o v # o . "/ o, #v 4 v

  ov, o v# o _"_. - o . ! v, ov

  v , o % o #G (

  v "%o ov ooo #o v 56.BBB vo, % ovN.

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  10/125

  @o ( # o " o % vo / o. ( v

  ov % #( v v 4v ( /ov o (/

  # % v / o#( ;BM ( o

  o vo ! o ov o "%o % %,

  o / ov, o "%o o ov (vo v o v

  / ovv o #( o /o v # ( o o o

  / vo "%o v 3 v 6

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  11/125

  C/ vo% o o o v

  o #. ) % v o%. 3v %

  o o % /% v o o. 'o 4 (

  % % o o/o o / %

  +

  " ov , v ( o vo # o o ov

  voo. 3 / o v ooD, #v / ,

  v /o(v v o v o% v%

  v % / ov% o o v

  L/o # v o o /o ( o o/ v oL, o

  v o ov v, ( # o

  / v v vo v o Dov , o # o v

  o v, o o vv v#v / v,/ov o/ ( o oov v

  vov # %, ( o#v o v ( v

  o/% 3v% v o o/ o v vov.

  -o(v, vov o o ooo#%o o,

  v v #( o. % o(v % o ov

  (o ov ooo "o% /% v o. 3#

  o (, ( ( o '/v( (,

  o#4 ( o ( cKHHIW^. o v v o.

  C/ o ( 3, oo v o /% v

  o% o vo v o v o #. ) o

  v o v o #v o v / (,

  vo o v, (vov (, o o #. F o (

  o "%o v o% v% o, v #

  o o v ov v o% v% # (

  ( o% o # o ( , o (

  v G v( v% v ov, o v

  vo/ v o o oo !G (/ (vo

  ( %v, # v o vv (o ( o #.

  o ##% o #( o !C". v % ( o !C",

  vv #o ( o o v, ( o v

  ov o o% o v, o

  / o ( v o v v( vo v (

  / #, % ' v o, v #

  G o.

  11

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  12/125

  , #% ov # (o o#

  ov v o #o o (o.

  ,+ oo, v o ...

  I+ ! o/ o o o o o

  / o#o :%vvo.

  ,+ oo, v % + 3/o o

  v o+

  I+ 'v, v.

  ,+ , (o v ..

  I+ C/ o v ovv /v, v

  o/oovv v o#( :%vvo. 3/ 4v o

  56 v/ oovo "o( oo. @o (

  (oo vo o # # % 4.3, o . "%/o / ( v 4o o vo

  %v. &v ( ov o (, oo

  #ov, # ov o / v v

  #% %ov #% 9 /(v, (v ov

  ov ov v % o

  "o( oo, oG o/ov o v , vo (

  v % #( # ( 4o o

  vo. 3( v %4 o vo #4 v

  Dv v v o ov ov

  #o% o /% o ]KJdIYS, (o vov o

  v ovv o ov ov o /ov

  v, oo o%ov ( o#o4ov, #v

  o o A ( ( , o%ov

  4.

  , o(v, v v / % o v %

  #4 #v / , o v #o v.

  v v v o v vo

  o (# vv v ( o o, o

  vvo (o o v(#o v#%/o /

  % , (o v#/ov % oo

  ( v Go v o v o.

  3/.

  v 4/ . (#, v # o (o , o

  /ov % , v #o v#o 4 v oov

  " % oo vo/ % ( #.

  12

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  13/125

  ,+ @, v. ( v o . , . !vvvo,

  %+ &/, #v #v o/ o (o. o.

  @( ( v ( % #4 .

  o, o.

  + v ov+ A) ov . !vv vo+ "v 4.

  ,+ . *o#%, .

  + , o, v ( /o % v v

  G o oo% oov o v #

  $ v v o A (, v

  v%, v%, vo o#%o % v

  # ( o ( , v% v o (

  ( A# o, #( % v o% o v (

  ( o v, v vv% ( o %,oov ov /# 3%vv v v, vov

  #o ' ( , v o oo.

  /o A ( o ( vo. (

  % v .

  , v o ( v ( o (o / o

  o v ovoo%, ov v #o v

  o o v ov 4.

  3/.

  .+ . *o#%, #v /o% v . v

  v/.

  ,+ e, o/o. 3v (, / % o .

  !vv vo . @, . !vv vo.

  I+ 3/ v %v ov v v

  % G% v (vv.

  ! v oov o o / ( #

  v #o o / % v 4 o

  "oo oo #( % ( v v o % o

  ( ov /o # ( ov (vo

  o v ov 5B.BBB #o. (

  v ( 4ov /o.

  A % v oG, o 4 4 v %v % o %v,

  ##% v 6B.BBB #o Gv v

  o #o o ( o , /

  v % o ( v (v % o ooo / oG

  13

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  14/125

  ( G o #ov &-3 v @& o o

  o (, ov %o .

  3 o ( o "o( o o %v

  oo v G v o ( vo, v vo o 4%,

  v #o , #v v v G o v o #=

  _'o "o ( oo %v (vo

  #o o # v (vv v

  , v v v o o o

  v ovv o (, v 3# o.

  ! o #( v /ov v D% v

  # v % 75 o v < , o

  &-3, @& (vv o (_.

  ( v o G% o ooo v o. ( v o o o v .

  'o #o o o % v /#(vv ov (

  v o vv /o ov ( /#

  o . v v o /# ( o "(o vv

  ( #o o#. ( v o(v v

  &vv /ov v v vov, #

  o "#o, o v N; &vo @o (

  ( oov ov #o ov "%o %v.

  @o ( v (G o v#o !3"3 #v

  oov v /ov oo% v o v o .

  "%/o. "#% % ooo o v %o

  v vovv, v ov ( , %

  o#/( ( oo o "%o %v (o

  o o "%o v oov (o o(. ! (

  #% % o v v #% o o#/,

  ( v v # ( oov o "%o v o%ov

  (o o(. 3v #% o vv o v#o, o .

  ov( oo.

  'o o , o voo, o ov f.N8. E

  ( 75 o oo % v ( ( . ! 4

  ( / ( ov # o ov . !.

  ##% # ov% o v o #v%.

  'v oov o v v , v #o

  v v /ov o o o o ( .

  14

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  15/125

  'o o o o v v (#o v

  o/% !G o o v%ov. C%4

  v v -o 58 %/ #o/% ( o o

  ooo o #v ( oov ovv, ( v

  % v o/%. o/# ( o v %

  ( o "o ( oo %v v v 4

  oo v o o vo %o (

  o v o . &v /ov

  v v v vvov %#,

  ( ( # v / oo

  o v .

  3/.

  ,+ 3/ o, . !vv vo. & . "%/o,.

  .+ 34% vo o (v o . vo

  o v#o ". ) oo #v (/. 3 #v

  ( ( v oov vo ( o "%o vv. 3

  # vo o /ov, / o (

  %, v o/ o "%o oo v /ov

  v4o#o% / o o . ( o

  . & o o o. 'o v o v "%o v o

  ( % ( (, v, ( v

  , v% v o(v v vv. ! 4

  v ov / v . 3/

  o 4% /v #o ( / v

  oov vo v vov. ! ( o o

  v /o, vv o( /o (o v o o ,

  #v oo v o (v #v /o (v o

  oo (v 4o ( /ov o ovv

  ( o o ( o v(vov

  o o%G o "%o.

  -o(v, ( , vv 4ooo( % o%

  o "%o.

  vo ov . ov( v o # o

  o. / % o #o o, A ( v v#voo,

  /ov o% o#. (v #o #o o

  o vo. F vo o #(

  (. ! v )ooo v v

  15

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  16/125

  #4o#% % o / v / o oo

  v vo. v, / % ( o v o #o

  o v ( o4vov o 9.9BB #, ( #v vv

  4 # oo ov o(v, ( o o%G

  vv ( vov ov, ( # ov

  / v, ( / v #o v N6 #o

  o o. o G(. ! o v

  /% o v )ooo o o( v #v

  v.

  'o v o 3 #o. 3 oo( v

  oo v o4v%o # ( v #v o%

  o o ( (. !vo v o.

  ' ( o o. 3/ ( ( 'o%o# o v v . ! v v (

  4o# o (vo o. ' vvo (. "v v # v

  / ( ov o, o % o v 4o#

  o (vo o. vv v v o. ' v (. @

  o &vo 'o% o#o v ov o

  # o ooo. & # o v /ov v vv o o

  o# ov ( o, (o o vov o

  vo##ov. % o # v ,

  ( #% v( o &vo 'o%

  o# o o (vo #o v% v v%

  4o. 3 v vA o, + &vo 'o%

  o# o vo, oovo o, o ooo v /ov

  v / o / o.

  $ "o % o o v oo, /

  , + F ( #v v# .

  3# v ooo, oo%

  , ( o# o ov

  v%, v vv, #v 4 o o, v( vo

  ( v "o% o. ! . "v ( (

  v . o v . F o v

  o # v #4o o %

  "o% o+ 'o o#( o ov L ov, #v /

  4v# o % ob ! / v o o#,

  o %/v ov v o %v o

  @(. %/v v "o% o. ! vo o

  16

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  17/125

  o o 3 o #o o o, v

  #v o v o /vG. 3 #v v+ & v ( o

  v . "v v. ! o 4o o vo.

  ! o, o o% #( o

  vo, o% #( oo o %

  o v(v . v(v.

  'o ( v ( v ( / % v (

  #v ooo v(v. @ o o(v v o o

  v(v #o (v /o # o

  v v ( oov o o/ . $ (o

  v4.

  -o(v, o/ov v ooo v v%

  o "o% o ( / 4 # o (o A ( o %.

  ! / o G% o o #v ( v o

  o%o.

  + ) v 4% (ov o "o% o

  !G.

  ,+ ooo, /, o . *# o

  (o. 3 ##, . *#+

  /,I+ 3v ( %, v o ( / o

  "/o, ( o "%o %v v N6 #o o+ 3

  o/ov (v % v ( f6. $ oo (o v

  (+ #v %4 v4% o% 4+ $ #

  4%v. ! v, #v o .

  ,+ &, , #v v ##. F % v

  %. ooo, o.

  .+ . *#, o % ( / #. 3

  4 v, + &v ( # %

  o ovo, #v / # v

  vo4 #( ( v v / #.

  /,I+ "#% o v o #v /ov # ov+

  .+ ! o "%o o #o o #v /v #. "v

  o o #o o, o /o o

  oo o ( o G(o #o

  v v #o o v /

  v o oo/o .

  17

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  18/125

  /,I+ , N6 v, #v v f6. ( v, v4. $ #v o

  , A (, #v ...

  ,+ o. . #, vv ov .

  *# o . *# . ob ' ##

  v %+

  ) ooo / o (o.

  + v, ## . & #oo oo (

  vov + $ v v%ov o o o v#%/o, A

  ( o .

  ,+ @o ( / v o ooo

  ooo...

  + ) v o 4%= ( #% / v

  G o, v o v v% A ( v/ v.

  ,+ e, .

  + 3/ . !/%v, % v v

  %v o o , , (

  o, v o v # oo v

  o vo v vooo %v. * #

  4 ( v # v o o

  ovo v vooo o vo v(o o ooo ,

  o oovo ( o oo 3 . ,

  # v ##ov.

  ', (ov o "o% o !G % v

  4%= /%v ( % "o% o o /ov( #

  #o / vvv v(v. &v v o oo v(v

  /o v G/vo o . #%

  ( vvoo ( v o ( /o

  , / v ( "v v%

  @ov vv, oo (/ v /#

  v /%. - _vo % %o

  v #v v "o% o v

  o 34 "ov !vo 34 ov_.

  -o(v, /o v # %.

  ', #v o/% vo vo% L /o o

  v( vo A v o %o #o

  o o v v o/%o o

  oo v vo #o o %o. 'o o /

  18

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  19/125

  o o%. $ v v/ /%v o 3 v o o

  ooo / o o, v o #oo #( o 3

  o, #v /o#o % /%. , v vo

  v o o #oo (, o ooo %# o /o v4,

  /o v4 /ov %# o (

  "v v "v% o, / o/% , /ov

  /ov v/ ( o 3. !

  /o ov v #( v #

  #(. "v / o v .

  &ov o o % % ov o/v o

  v, #v o . ovv o

  v# oo #v %v v o/oo. , #v / oo

  . v oG oo % v/ %, ov v (, #v o %o . & (o o (o

  ogo o / o Coo. & v o( #v

  /o 4 ( ( ( / o Coo oo

  # #( o "%o vv.

  % v (ov o "o% o (

  o/ ( o%, oo v(v ( (

  /(v o #v / (o v o o % o

  o%. 3 A ( o o %.

  3/.

  ,+ 3/ o . ! o v#o, v

  /ov oo v#o o ooo #v /ov % ov v

  ov oo ( , v o v %

  #4. ) !ovoo.

  + ( (, o 3*3

  / o. 'o 3*3 v @o( (o "oo "o

  ov # oo v v ( o "%o 56 /(v

  / o o. & vov o 3, #v v

  ( o "%o, o v vv, o o 0 o o

  o o v v o o vo ( o % v

  v v v o o ooo o% v voo v

  vv /v vv (v. "#% #v oo v

  v o ( o o. "v o v o v /

  v o (/. 2/v.

  ,+ e. F v 4o, v ( oo

  v#o v %ov A o o #v v. . ov,

  19

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  20/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  21/125

  oov. ' 69 o /o o "%o %v v /ov

  /% v ( o o "%o, o "%o

  %v.

  ,+ 3/ o. -o(v, v o . "v#o v

  %, 0v !ovoo. 3/ # o

  oo v ov o ov v ooov o

  #4. & . - v #%/o / v v

  vo , v #o( .

  , o . "v#o.

  + !ovoo v o #v /

  (.

  ,+ @, v.

  + ) #o /( /# oovv ( ov . ov( vo ( v

  oo / /%v #( o. &

  v(o o ( oo o v 4 o(

  o o "%o, % o% (

  o #( o v o v% o/% v

  /%. ( v o ooo o v o

  4o, % v o o o "o( oo v

  (vo o o "%o v v #( (o o o

  , ( ( o o vv ( v

  v ( ( v o o ( o "o(

  oo #v ( v ( vo. , %v

  4 o #v / oo o. 3/o % vv

  ( ov Co( ( o $ o Co o

  3v v vov #( o vo o

  vov o ( v %v, #/ L (/, o .

  ov( o (. ( o(v / #(.

  / ( ( o oo

  v o/ o v ( /ov o#

  #, ( vov o v(o (v v

  /ovo o /o v o o o (o o

  o o v %v. 3v (v 4ov (, v

  ( o ooo /o % vv ( o Coo

  v ( 4ov ( v

  o ( o % v v ( oo

  (v # 4 ( 4 ( ( ov

  21

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  22/125

  oovo /(vo, 4 o /% ( , ##%

  v ( o NBM 4, ( (ov o ( v /

  G ov ogoo( 5,9 oo #v /o 4 o

  v o 9M. ( #/v (o o/v v o% v ov

  ( ( ( o(v v o ooo o "%/o

  o / vv v !3"3 o#%o v

  v v v ( o ov o v#o.

  ,+ e, /.

  I+ . (#, ## , v oo

  v o # v (...

  ,+ o, v , v ## o

  oo / .

  I+ 3v ( v vvvoo v !ovoo o ( v oo% v /

  % . F oo v (+

  ,+ v v v A #v v v/. ' /o,

  o4 , v v 4o (...

  I+ v ( #(. % o v o 6BM

  v ov, ( / / v v ...

  ,+ o v o % A #v, v v #v(v

  ( v v, v ov. , % o . &

  oovo v ( o vov # .

  o . "v#o 0v.

  + F vo4 oo ov +

  ,+ &/, / o oo ov. 'ov vo4

  ov . v(, . 3( ( v o / v

  o . -, o / ( v ( (, #v

  v o( (. ! o $v( #v 4 v / oo. &/+ e,

  .

  & . "v#o 0v.

  + F o G ( A#, v v v.

  v -D% /o %, 4

  v oov # ( o v% #%

  o . "%/o o v(o vo ( @o%

  C "o% /% v G4ov v ov o v(o

  v% , o ooo / voo o ooo

  o/v ov o#(, ov o o#( oo

  #v. "#%, o v(o o/v v /

  22

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  23/125

  , % v% , o o

  (vo o / o "%o v / o/ov v

  o /vo v o (

  o( o ooo, # v o v (, #v o/o o "%o

  v o o ( v o o o v

  . 3v o%G o o/o o "%o

  / . "#% v v (vo v

  , o "%o (#o.

  , o(v, ## o oo% v v

  v vo 4 %v o/

  o v o ##, v o v(o o/v

  o "%o v oo% #o ##, v o o ,

  4. o v(o, % .., ## / v4 . @o v

  v ( o v(o v o , #( #v

  vo v "%o 55.BBB (vo vo v G/vo ,

  v vo L /o+

  + 55.BBB % N.NBB+

  + , ( #v v o . F % v o

  ( o #v v vo4 o o . "/o o

  N.NBB, oo vv (.

  .+ 'o (+ o (o v .

  + @ v% A ( o v o vo4.

  3(vo v (o o (vo. 3v o o o v

  !& o o / ov ( A# ( A v

  o, , (vo. "#% v (,

  #v v vo+ oo o v% ##% o

  ( o (vo+ #v #oov+ $A ( , v vo4o

  o oo v (vo. &o v (vo o "%o. 3v

  , v o%o ov (, v o%o v

  o, v o #v v ( /ov % %

  o , v v%o ov 8o, v ( o #

  ; %v o ov vv # (

  , o o "%o / v / voo o

  v / o "%o v v o%G v 4 %

  v % C v% v v /o

  %.

  23

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  24/125

  ! #% v o . *, o #v o (vo ov .

  *, o v #/v o

  o _ o v%, o v%_. & . vv(oo

  o vo v + ) oo v , o )oo(

  v+ 'o *ooo v+

  -o(v, #v v v o , o (vo o % v

  v ( G4 voo, #( #v #v( o "%o ov

  o/v, (/ #v #v( , ov o/v v v

  o%G ovv #o % v % % v

  vo.

  'o #o o % o # o "%o,

  ov vo( oo, #o #ov oo v#o o

  v #(. o (vo o v #( v o o #%( o. 3/ # o "%o ( #v

  % vo% 4 v (% o. 3v

  (vo o v o%G o , #v %/ o 3

  o o o.

  'o o % o v #o o 3vo % o

  v v # / ( 5BB #

  / o o "%o vv, o #v /ov oo

  A (, v. F % v v A ( o , #(

  v ( v o o(.

  ! o o o ( o oovo "o( oo

  % ( # (G 4o voo oo

  o v , #v vv #%, ( v

  o "%o v v / (v o

  (vo o/o. &, # / o 4%= %

  vo% o #( ovo v o ( o 4(

  vo( oo %v, v o o , v ( #v

  /o ( ( o #% ov #

  v. "#% ( v v o "%o, v v

  .. @o ( % vo% o #v v o

  ( o 4( vo( oo v v

  vov v ( o / o "o( oo (

  (o o (vo ov # v o

  4o #%. ! (/ v %v vo/( v #(o (

  o o vo( oo v v o 4 o #%o,

  vo% v o #oov. ! , ( o v v

  24

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  25/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  26/125

  v 3v /% v / (o ov ( o "%o. 3v

  v oo (. "#% v oo /ov.

  &o o "%o / v/ v 3v /% v, o(v

  @ov ov oo /ov #

  6 7 /(v 4 v oov ov &h&" v , ov

  &v( C !ovv% , #o, %

  o(v v %v @ov ov

  ( v !v% #ov. #v ov . ! v

  v ov L v (, v o o o / v

  3-'' o ov .

  o (vo "o( oo ooo o

  &vo 3% C v # o#o,

  (o /ov o o/, o/% v ovv. ! v o ( ov (o

  v ( o 4o( #ov o "%o, oo / ov

  &v( 3% C o "%o v ( 8BM

  ov ov#. 'ov &v( 3% C o

  *ooo, ov &v( 3% C o &@". '

  4 @ov ov, oo oGv ( o %

  ( vv # (v v

  v .

  @ # v o/o o ooo o /o 4v v

  o v (. & o/% o (o (

  v4o#o%v (vo o "%o v 8BB o .

  ##% ( o% o "%o v4o#o%v v 8BB o v

  vooov ( o v4 o#o%v (ov o

  . "#% "o% vo oo / o (o 79 v

  #v vv ov ( "o C (

  '/v C, !( , vo .., ( v o%

  v v4 o#o%v. &( v vo o

  o o / o "%o. ( oo /#(v

  v% / o ( vo% oo

  % % o "%o % %v o

  oo #v v (vo o /vo % o o /

  ( o o . v v ( v #o ( 99 v % ;B

  v #v o v v 4ovo o oo (

  %v v 69/ovo.

  % v , / .

  26

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  27/125

  ,+ ! /. "o ov oo o . *#,

  0v vo. , . *#.

  /,I+ 3/, . (#. 3 % v o o

  v v o oo v#o ( A# ( v

  ## o 6BM, % o(v v ( #( o

  ( o ( /oo v , ( o o

  % oo #v v. v v%oo, ##%

  #v v. o ( v v o 4%, . "%/. o

  o !3", %# % % 4( o o

  Coo &ovov / v ( 8N #( /

  5BB vo o o(. &, o "%o #v / v

  . 3 / v v oo G(o o Coo

  v o % o , v vo v o (o ov. & "%o ov (o v o .

  3v ov( ( #v #/ov o oDvo v vov o o #o

  . &, v o o. ##% v v

  oo ( o "%o %v v + oo (

  o o+ ( @o ( "oo "o+ "( /ov

  v/ %# '. ' ' ##% oov v vov

  #(. & (vo o #v oo v vo #(

  , o "%o. $ oo (o+ "#% v o o % %

  o 5BB.BBB #v v #v(v v o #v

  %v 59 /. 3v ##ovo, #v / v #v.

  "v o. &, o v o #v 5.9BB 6.BBB v v o o

  o(. ! ( v v v#%/o (o o

  /oo oovo, /ov o o "%o

  %v o ooo v o o , ov.

  "ov, /ov o o ooo 4v v v

  /%v o, ##% o *# o ( 6BB.BBB

  v /% o, o o ( v(v

  v o /v % ( /ov

  /#, o % % oo ov

  oo #v oo vo v Go. F

  o(v, #% v !3"3 #/ !3"3

  #o ( ( v "%v, oo #v /ov o o #o

  o% oo /o o "%o %v, v

  4 vov % o% + o% ( , (

  v !3"3+ v o , v o o # o oDvo v #ov

  27

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  28/125

  o /o oo oov #v oo v

  4o oo v o (o.

  3/.

  ,+ 3/ o. ) 0v o o .

  vv(oo. 3/ o oo ( 4 ov .

  vv(oo. 3/ o.

  ) 0v.

  /II+ 3/, . (#. 3 v v v

  ov . "%/o % oov % o (# v#%/o.

  -vov ( v ( o v % v v

  (o oovoo, (o oo, #v 4 oo, v

  / o v% "o% /% v oo ov o(

  v '/v(o. ( o ( o /(vo o oo (/ (vo ( (. * # ( #v /

  ov o "%o vv, o % o L , (/ o %, #v /

  o "%o. "v / ov o &@". 3v '/v(o, o v

  '/v(o o "%o vv. $ . "%/. 3v o (,

  o , v.

  F v ( v ( v o o( v v

  v ov/ /. 'o / o, v

  %o / 44. "v vvo / #v

  v (, o % ( #v /ov *o%, vo% ...

  * ( ( o o ( v ( (ov o

  ov o v v /( %, / 4v. C/

  # # (o ( vov ov o ov

  o o o v o &@" # . &

  ( oG o% "o% /% ( / o ov

  o( "o% /% vv o, oo

  #v v , ( # ( o (, o v v

  /, v "%o #v o v o A

  (vov. ! 4v, ( o o &" vv

  &@", vov + o "%o o

  o+ /v v v # # !ov( .

  /ov o !ov( o% o ov% v

  #ov o v /+

  !, o, v ( # ( (, (

  ( # o o % ovvo % oooo v#ovo

  o v , /ov # 56 69, 6N,

  28

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  29/125

  76 . "#%, o o ( o + "v v

  Go v (, ( v o o( v

  ( v #( ##%o (/ v #o( (

  o v v o o o v / #%

  #.

  ,+ e. 3/ o. "v / o4, o

  oo ( / (, #v . F

  %, v v%, v o (. '

  o v oo ov oo v ov, +

  o (, #v /o o. 3/o ov . vv(oo

  v /. ! vvooo+ @, v. 3v v v

  oo, ov v v% . & v#o o

  %v v ov o /ov # , #v / . &o v o . vv(oo o .

  / ....

  -+ @ v%.

  ,+ , ( . ( . . vv(o,

  .

  -+ 3/. F o vo v v%

  #o oo v % o "o( oo.

  'o v / o /o ( o vov

  v o#( :%vvo, v ( / o vov o

  4 A ( v o ,

  / ( v /o, , #v vov 4v, +

  ! vov o o v(o / o

  (, v % v o% v. ! /

  4v ( (/ v o#( :%vvo, v( o /o o vov

  o o v o / v , #v

  %, v o o/vo v

  oo%o, v ov ( (o

  o. -o(v, v (.

  3v ( v ( /o % #

  o /(v 'o% o#o o "%o o #o

  o v ##%o v 4ov #o ,

  vo !ovoo. ' o# # o oov

  /% v ooov v ##ov, v

  #o, v 4 o v(o o ooo o/v v o ....

  >ovo? ) v v %.

  29

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  30/125

  ) #. 3# , % o oovo "o( oo

  o o o v ov v, vv o

  v ( v o o o(o #o o/ o

  ov ov v v oov o /

  o o o, o o o o / v o#( 'v.

  3/ #o v. 3# vov vo/% ( o

  o ## v v, o o%o

  o , /%v, v ( o

  v o (. 3 o(v o o / #o

  # vo/% ( "o% vo #v v /o

  o .. v o ( /(, #v v vv

  /(o. F ( ( 5i5i57 6Bi5i57 /ov

  v (/ o/%, o vo #(o NB /ov v / ;9 v.

  , o(v, o o v(o o

  #v( o #v /o v o v (

  v #o v v % vo. 3v (, v #oov

  , v #o o (o v

  oo ( v ( (v .

  !vo /o, o, ( A v %o

  o ov( ( o % (#,

  v( o o v v o o

  %, v 4o o , v oo

  o o ( o o v 4 (o , v

  #v #v( v o#o, o "%o, o o

  /vo v o v v v o/ o vv

  o o.

  3 o(v, oo, v. !vo o

  /o o v # v # o/,

  o/, #v, / o #v o o,

  /o vo, v o #

  "o% vo o , o o v#vo, v#vo

  v #v oov (/o, v o v (v. !

  / # % o (vo "o( oo,

  oo, % o (vo o (vo ( o $v(

  4 &vo 3% C, v # %

  o/ v %o vo/ (o o o o /

  30

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  31/125

  v v v #/o o, %. 3

  o o v !3"3.

  3/.

  + . (#, #(, v v ov .

  vv(oo (vo v v o v v( o.

  I,+ ( (, . v o

  o, v #o ov . o #v( v v

  ov . vv(oo+ 3, . o.

  + 3/. F %, . vv(o, v

  v v ( v v vo

  ( v C ( % #o( vo( o

  vo #(o, % o.

  I,+ e. F v v% , . vv(o+-+ F v% ( o 4 o , v

  ( ov( ( o #/ov # ,

  % oo. F o 4 o

  vo, #v o 4.

  I,+ 3v4, . vv(o, /o o.

  3 /. ( (, /. & oo,

  ##+

  I+ , ov . vv(oo. @ (

  vv, v v / 4%, vvo ( #v

  o v o "o% vo. ! v

  ov ... C/ v o v

  o v 3-.., #( ( 4 o o #

  o ooo % % vov, %/ o ( v

  o o o o o/% (vG v

  vv%. "#%, v #v v ( v o

  voov. 3v v/.

  I,+ 3v4, oo.

  -+ , #v o / v ov

  4, +

  I+ &/, v. "v A (, #v / v A

  (, o . ...

  I,+ 3/o v oo.

  I+ 3v ( o, o v o

  . &, o :%vvo v #( / v vov

  o vov #o /(v v, v #v(v o vo v

  31

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  32/125

  ov 9B.BBB ;B.BBB + "#% ov o o,

  ov (+ ! v o, ##% #v oo

  v v%o _o _. 3 v o %o, v v

  #, v o %o % o .

  -+ 3 vo/o %, o /o (

  / v #o vo% o / 4v, ( o "o( oo

  v C, #v o v v vov .

  I,+ 3 /.

  .,+ 3/ . (#. -o(v, 0v, v ov

  ( v o. ( o v (vo o (

  '/v(o (/ o &vo o o, o ...

  * v ov% vv4 o, o o ( v

  v, v o o o "%o, o o %v _!vo $ov v%_. ) o, v o #o o v

  '/v(o ov, vov #o ( # o

  &vo. 0o /o v !oov#oo /o( v

  o "v !vo 1oo Fo, v !ov( /o

  o, /o o ( o ( o v(v o

  oL &o, o vo / oo.

  3v o #, /ov o o# A (

  o v, o vo /#(v v o

  #(o, v 3D% $o% o% o 0oo (

  %v oov /(v #v , ##% v v

  , , o%, v. v #v v o

  $vv / (v v #ov ov o

  % (, o ooo o (. "v / ( o

  #o, 4 o v oo v vo v

  '/v(o vv4 o, o #o ov

  #, o ov #v v (vov '/v(o.

  $ o% , o % 4v o o

  oo o $o#%. "v o (v o o. & / 4v

  o $o#% ov v #vo 4v v !oovo.

  ,+ o . 3/ o. !vo, vvooo,

  v o v %.

  + @, % v ( v v #

  oo v vo v v #oo oovo,

  o ooo o o % v ov v

  o v o oo#o ( #o( #oo.

  32

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  33/125

  0v, (o o ( o / v v

  o %, ov v 4 vo

  '/v(o o "%o vv L (/, v o%, v

  o% v '/v(o (#o o v v%. &

  "%o vv v o ( #v / %o

  o ooo 76 . ' % v L v , .

  - 5B 59 o v%o v 69 . ! v jXKY^ kIHJ^

  VoWI Z TZXl o v v o o ( v !o v o (

  v o v 5

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  34/125

  v !, oo %# v vooov v '

  .., v o A ( o # o oov (

  /o v o% /o% 3o%, v #

  v 4 /o% 3o% v/( (ov

  /.

  ,+ @ ov o ...

  + @, ( /. &, o( / o

  /oo. @ v vov ( o %v #.

  ,+ e. 3v, . v#o. 3v o(v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 1"

  ,+ "v / % v vo. . ov.

  /I+ @ o v ( !ov( o #o

  vo.

  ,+ o4, . v#o, #v o . v ...

  /I+ - v o(v ( "o%

  !ov( # /ov o #o vo. #

  o #v vov.

  ,+ @, v, ov #o%.

  /I+ ( , v v.

  ,+ e, . 3/ %# o%. &(v.

  v o .

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 2"

  ,+ !o v#o, v... ) oo (

  $ v o %ov o (.

  o, . v#o, v/o.

  + 3v o o. o 6 v ( v o v

  o /ov ( v .

  /I+ & , #o .

  34

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  35/125

  + 3v o , v o N. 3v o (vo

  .

  -,+ o% o . *#.

  /I+ &/, o v v 4ooov o #.

  + @, . /ov o v o

  v o v.

  /I+ 3v o vo v .

  + .

  ,+ e. &(v+ &(v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , #"

  ,+ !o v#o, o. & . "(oo, o . #,

  o . vo... >ovo?

  o v v o (#o o (v( o, v v

  o v % oo / 4/ o (vo. ! o .

  vo, o . !vvvo, oo o . ov(. 3/o

  + 3( v v % $o.

  o, . "(o.

  + . (#, o vo /o ( o

  3o% o( :% o(v, v /o o ooo / /

  /oo( # o /(v, ov ## %

  v ( v A 3o /o% v. Fo o(v (

  , v v 4ov o% o !, o ooo

  v#/ov v v v (o ( o,

  ( v ov(#oo v o, v

  o v A 3o /o%v v/ %

  (ov v v o % o ! o ooo

  o#/ % (/, vo ov o v v v 4

  o (/.

  ov o(v, v v v (%

  v v /o o% v o o / o

  (v v 3o /o%v, o v v v

  oo % ##, oo # v (%

  .

  35

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  36/125

  ,+ & . #, o.

  I+ v o, . (#. ) 3voo /oov

  1v v % oo / #o o /o, (

  / / # o#o vo% o #v /

  o #v % vv 3, 3voo

  /oo v 1v v v o v % %,

  ( v o v.

  'o #o v ( o N5 o ooo oov v (

  #v v o (, #( ( 4 v o ( v

  o/% vov (o.

  ' v ov (G # v

  ##v o ooov. o ov( o. &

  v vv o# %G # v ov /v v o/%. 3vv %G, %4v #, /ov

  #% oo /ov v, v ( (G. 'o #o v

  v #o o /o/v ov #/(, ov ooo v

  v, #( # o o ( oo v. &

  o o, v o v o, v o

  o ( v / o/v. # #(v

  v o (o /(/v. oo o

  ov( ( ( v / o/v+ ( v v o % o

  ooo / / vo, v#%/, ov 3&31, #v 4 o

  v o / G ov 3&31. 3v / o 3&31

  oo oo ov /o/v. , o(v, v #o (

  v 4 A o o o /o/v,

  ( /(v o, v 4 o. 3vo

  A (, ovov v #o o /o o ooo

  #v 4 ovov. v v o# v 8L9 v v

  o /o v v ov v oo v

  v / v v( o vo o ooo v. !

  v #/ov ( v o o o /ov

  /o/v% ( o o /ov vo .., v v v

  #/(.

  3, ov o o (vo 3/o

  ( . F 4 4% 3/o

  o o oGov #( ( 4 v

  Fo o o. "v v 3/o, v v o

  #o#(o. $ ( v o o vo

  36

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  37/125

  . ( v o o vo # v ov(/o

  /o, v .

  ,+ 3/ o, . #. @ o/ o .

  #. @o o . v o.

  I-I+ @, o voo, . (#, /

  v . , v ( #v /o v

  o /o, v ( v o ( v oo v #v

  v, v #v / v v o ! o v

  v (o o v v v ov o vo, v v

  v v o ! ( ;, N, 5B %v % v /(vo %

  o o o vo v /o ( v

  vo (/ (vo vv o /o/v o v

  #o, o o . # o ov(o (, o v ov / % v, A ( o o

  ( %v (/ v #oGo % o, v /

  oooo o o o D% /o/v, oo o v

  # ... ( o v 4ov o vo. ( v,

  vo, ( v v / v v. v #v

  / v v v v o, . (#.

  3/.

  ,+ 3/ o. 3/ v ov .

  !vvvo v 4v o.

  I+ ) / o v vo v v

  /o/vv. @o ( v v o( vo o v o

  (G o o "o( oo. 3v o % 59B

  /o/vv, #v 4 v o / (o.

  ,+ v o # o(o, o.

  I+ "v o # (o. @o ( (

  /ov o v % o v vov.

  !/%v, o v v v ##,

  ##% (o #v v %, ( v v

  !ovoo, v / o % v v

  vo o o vo. @o ( (

  3/o #v voo v % (v, o (

  /ov v ( 59B /o/v, o /o/v, + "v

  ... o vo o oov o v ov, #v

  v %. ! vo ( ( v oo

  vov ov o , /ov vv

  37

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  38/125

  o v /o/vv ( %v

  (/ v o/%, ( v voo% A (

  #v o ( v / v A ( o %.

  % o % o !v o /oo o

  oo % v o v !ovoo, v

  / ##% vo#( % (/, o v /ov 59 o o

  ( o !o, ;9 o v o(o o o F, 59

  o o v, 5B o o ov, v o#( #vo o

  ov %v (, 59 o v ovo, 59

  o o ( (o 59 o v o#( o

  ov, vo ( v o v v o

  o o.

  & v o o o o o oooov oo v /o/v oo #v v. ! A ( vo

  ( #v o v ...

  ,+ . !vvvo, v o . v voo

  /o #v( v oo o o. v o

  o(v ov #v( ( o o v ov

  vo, #(...

  I+ "v o #v( . 3v #..

  ,+ 3, , (v o ( oov,

  o o v #v( v %ov vo # /ov

  vov.

  I+ !o/ ( , v oo.

  ,+ 3, .

  I+ &, #% % , % v oo.

  ! o o o v o o v ( o "o(

  oo v o (G o o o (

  /ov vo o ooo v /v v vvov

  v o o o, #( v #v v vv

  vo ( ogo o #v oov v /ov o

  vo /o.

  3/.

  ,+ ! , o, , ... ) oo.

  I+ F v ( o ( #% ...

  ,+ oo, . 1(v o

  . &o o v , # o.

  I+ 3/ o.

  38

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  39/125

  ,+ o .

  I+ -o(v, v ( o ( #% /

  v o v% G o v#(vo o

  o !ovoo, / .

  Fo ( o vo o ooo ov o 59B /o/v o

  #ooov v o/% o Fo, ovo v

  o/% o $o v #% oo %

  v #v ( o oo o 3'[email protected] .

  3/ # o 3&31, o 4 ( v#o o o /ov

  v o 3'[email protected] ( / o( o o v v %

  v oo.

  ', o 3/o o/ov /o ,

  /o ( o v / o o v v. "vo 3/o v G o voo v /o/vv. %

  v vvo #o, o /o ov o v

  v ( o v v (

  o v 59B /o/vv, v o ( / v

  #o v o/% v#/(v

  %.

  , v 3/o vov (o o o#/ov

  v/ % v v oov

  o /ov %# o#/ % o v#/ov

  (# v#%/o, o "%o ##%.

  3/.

  ,+ 3/ o. , o . ov(.

  /I+ @o ( o o o v %4o v v

  vo % (/ ov ( NB o ovv "o.

  3 #v o / G, v ( v ( o o

  #v /ov #. 3( v v o v o,

  #o# o v, #o# o o. "v vov .

  , o o v v ( o o

  #ovo o o /ov o "o( oo o 59B

  /o/v o v o v oo. ! (

  o 59B v o #o % #v( o (o o

  ov v vo o( o v /

  vvo...

  ,+ ... ... ...

  /I+ "v o v v4 o o, .

  39

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  40/125

  ,+ 3 / #o, A ( v. o.

  /I+ -o(v, v v vo o ooo / o(

  o /o, o v / oo v /o/v, oo #v v. )

  oovo% v. 3 v # 5B ( o 59B /ov v

  (# 7B, 8B, 9B /#v, , v4. 'o /( o vov o.

  # (o o ooo ( (. ! (/ov

  ( ov (o v /v o oo(. , /

  vo v o (G o vo. ! o o,

  3/o. #o . "v v (o. v

  #o . ! v #ov ( (ov o

  .

  % v v ( oo v

  o%o v ( o vov o /o/v o"o( oo.

  ,+ !ovoo, v % o

  . vv(oo, / vv A (. o.

  + e, v 4v% +

  ,+ @, ...

  + / % ov ( %v

  o / NB v 3/o. ) v ( /o

  % % N5 , 65 % ( /o/v. ' % %v

  , ( ov 3&31 ( @o/

  ( v , ( (oov o o o v oo%

  v #( /o/v. 3, v 4 v4 o

  v 3o, v / % /v%. & o(v

  vooov. o(v ov ( v %v o #v

  / v vo %, (ov ov (o o o

  /ov v % oov v ooov ov

  vo #(o.

  ', / o /o, v oo v v (o.

  3 oo v G o / o v ( o

  /o/v o v ( o v /ov

  4 o v / o v o

  o #o. / v , %

  ( v N5, #v v o 59B o 6BB o 69B. "v 4

  oo (o #v 4v o (oo / o/v v

  vov o "%o.

  40

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  41/125

  I+ "v ov v 3/o, !ovoo. &/ #v

  ov, #v ov v 3/o.

  + @, (, v oov o

  , oo ( % % #v oo v o

  o o v v. ' o 4o, / o

  G o / o o o v oo

  (o 4. vo , v (

  o o v v #vo, v 3o, v

  !v, v o(o o. & v

  %o, v #o o v o% #v v (vo

  o , v o o #oo ov o

  vo #(o o ooo /ov oG o

  v . 3v vo o v v #vo. & v vooo v #o o oo v v

  (v .

  A % (, / v 3/o % v

  ( o /o ( o Co o o o / #v

  v v % o oov v o(o

  o. "v v v / o/ , % ( v o

  #v% v o v v% o, vo ( /,

  A ( ( o #v% ( o v v, v

  / o/ ( /oo( /o. v /

  o/. e, % v o #, v o ( v

  .

  / ( ooov

  / o, o v o Coo o

  oo v oo%o o ##o, o%o v

  #o%o v% o o. %

  v ( v%, o o/ # oo v

  %o v .

  ,+ 3/ o. . vv(o.

  -+ 3 o o. 0v v

  /(vo A % "o% /% ( "o /

  ( o ( v #v . ! (

  v+ & o "%o v #o% ogo

  v oov o# v , o#o

  , vo /o o v v

  41

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  42/125

  vv, v v, v ovv, v /vv.

  % v o %.

  'o #o, v ( / v vo o

  v o v / , o ooo

  vv o o v v # oo#o(. F oo

  ( ( v / o o o . !

  o o# (o o v o o,

  oo, v v /o v v

  vo A % ## o% #o.

  - o(v ( % ## L v o o o

  / o o. '(o (, # o o o #

  v oovo% ovv% # A o o vo

  v(v v o o (o o v %. ) oo o(v vv v #ooo

  #v v% .

  &, / (/ v% L (#, % o...

  ,+ o #v oov,

  v#o ##%. & o v o# o o

  v#o #v oov.

  I-I+ . (#, o/ov , #% 4o

  o v...

  ,+ "v %v #( . ( v oG v (o

  o...

  -+ @ v/, (#, v v/ v

  4o o #o ##.

  ,+ , ( ov . vv(oo, /

  v vv o( ( ov . vv(oo L (/, #v

  ... o, #v v

  o o o. ' o

  v % , . vv(o.

  -+ 3/, (#. - o(v ( v

  o ( o% v .

  ,+ , o o o v (o v %ov .

  "v ov (o v o o "oo oo.

  -+ ) ( 3/o vo ( v

  ( oo v / #oo (o, o#o,

  oo%, o#, #o% vo, (/ ,

  v /o o oov v ov o o vo, ov.

  42

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  43/125

  "ov, /ov o o , /

  (, / v ( #o o oo o

  v#o, o oo v o ( v

  o v. &, v o 4%= ( #

  / v /v#. 3v v /% #v %/v % v(v,

  v#o, o v v vov % v

  "o% /% v v o/% v 3/o,

  o o vv NB % /ov % o 59B o

  v %ov v o o v

  v%o v. o o ov NB %

  o v oo o , o ( oo v

  4(o o, o ovoo/ A

  % ( v 3/o, /ov #o% v( v "o% /%. ( o(v #v v o

  v "o% /%.

  ) "o% /% v o v o/

  # o o

  3/o (o /ov o# o

  ovo , ( o vo v. "v #vo (

  /o # (o v vov #/ o /o.

  ovo , # ( 5 9 o %v v

  v ovo, o oo /ov %

  #, v ( #o o v

  !ovoo, o / o% o o% (v

  4v v #v v v#ovv, ov ,

  ( o v # (v. - ##% ( o NB

  v o 7B % o 9B % 5BB v ov o% %

  v%. ( v #v v(. "v o

  ##% v o NBLN9 v vov , v o #vo #

  v /( ( 5, 6, 9 %v v #vo , v

  #o ov o o % %

  v%, v o v 4o vo.

  ! v ( v v%o v o

  . * v ( o % o 59B ovov

  59B , ( v v% o. ! , #v 4ov o

  v #, vo /v o ov o v o o

  %o+ o v o+ v o(v ( v

  4 v o v vov( o o

  43

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  44/125

  o#. ! o o ov ##

  #v Lv, (#. &, v 4 o

  #ooL , v, v #v

  (v. ! v o % v#ov v ( o /o o

  v o# #ov v ov oD(v

  o. ( o(v v o # o "%o.

  ( A , ##ovo ( v%

  ( o "oo oo (v oo ( v

  (# "v # o#( v NB v v, / v

  4ov, v ( v v v v #o,

  / v 4ov v #oov, vo

  , #v o v o% vv o ( NB

  . ! v v o o "%o v # #o%o .

  3/.

  ,+ 3/ o. &o...

  I+ #v, v #(o, . (#.

  ,+ oo, v vo4o ( v /% .

  I+ &/, #v /o. #v #v %v

  v o . vv(oo.

  ,+ 3 v v v. .

  I+ o %o. F v o 4%= ( (v v %

  G o o !ovoo %/v vo

  vo o ovv v 3/o. "v v %v #% o

  4 v % v #v o ov , .

  Fov ( %v % o ov. 3ov, #v

  %4 _v_. '.

  -+ %, oo, vv %

  %4v 6, 7, 9 o ov ov v 3/o.

  # NB . , o(v, v ov v #

  o. !, (#, A v o o 4%= (

  "o% /%, oov, v # v /o

  o #ooov 6B, 7B, 8B /(v #v( v(

  o # v, ovo% o

  vov v /v v #vo. v v ov

  %o o% % % o v vv. 3v

  # v(.

  44

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  45/125

  ,+ e. !o v#o, v o v

  Goo. , oo v . . !vvvo, (

  4v . 3/ o4 ( 68 v o

  v G.

  -, -,+ 3o v v /.

  ,+ 3o v, /o o v ov,

  #v ( A# v %

  ## v o v v vo A ( o o,

  % oG v v o v /v

  o o "oo oo. o A , o

  v#o, # ( v (v v# # o

  oo v o v(o.

  &.I+ / , Goo +

  ,+ '.

  I+ ' !...

  ,+ !, , ... 3/ #o, / #o. ,

  oo v , oo v vvo v. oo /ov o.

  I-I+ 3, . (#, /o. v o #oo%o,

  #v (, /o (vo (vo #v

  / ( o !. "v ...

  ,+ ! oo G%o. > (

  ovo?

  ! o v#o, o/o.

  I-I+ . (#, v. 3 #/(, v o

  vo, #% #v ov o ogo o

  v, A (. $v( #v o o. $ v

  4 , v v /o , $o. o ob o ob

  >(v ( o?

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  ,+ o, o 8. 3v/(,

  oo/% v %o.

  , "

  45

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  46/125

  + e %.

  ,+ 3/ o v#(vo+ 3v #+

  + . (#, %.

  ,+ !v ( oo o / % v %.

  F v o #o o (o v %+ 3 ov v v ov

  #o #( o(vo.

  !o v#o, v oovo v... e, o/o.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , *"

  ,+ o 9 / (+ &(v, . v#o, o

  9+

  #%, o% ob

  ob "v v #v(v ( o v v b o.

  'o 9 v o(v+ &(v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , "

  ,+ 'o v, v ( vo%. @ #o vv oo

  ov. & . "(oo. F vv o v % + & .

  "(oo (vov, v o.

  . "(o.

  + . (#, # v

  ( #( ov /v %

  /ov o #oo /o. 3v v %

  o ( v #o oG o

  v#(v !ov( "v vo ovo

  / o L % % o . *. 3#

  v o 4% #o4o= o oovo "o(

  oo (oo ( "v vo

  o % # ( % "v vo

  v %o o /v(o, %o /o ,

  46

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  47/125

  4vv/ o #o . "#%, #v oo v

  o o 4vv ( o "v

  v o o/ov o o o %#. %

  o, ( v v v oov (, v o

  4v#o. "v 4 v v .

  ,+ !v, v. 3v o (, #v

  v o # o. o v o , v . .. > (

  ovo?

  "v / , . v#o, v % o. vo4 o

  oo. 3v o . "(oo, ooo / #

  o vovo #% v v#%/o v v% .

  /I+ ' + #v ooo+

  ,+ &/, . ov. v #v /o ov oo #v ooo.

  /I+ e, ( ;6 . v o% %,

  (#+

  ,+ !o v#o, (/, #v v . "v v o

  4 o . ov #v v . o, (o /o

  ( (v 4o o v (v vo o

  oo v o oo, (oo v o / o (,

  v %.

  /I+ oo oo, (#+ 3/o vov( o

  "oo oo o /ov #v( v ov o (o

  o %, o o, v #oo%ov.

  ,+ &/ oo#%o %. # % (v

  vo4....

  /I+ o ;, o 9, o 7.

  ,+ @, vo4 o oo o vo o

  oo o . , v v/ v (

  / v v#ov v o... 'o 4, v oo

  ( 5BB v v (, #v v, .

  ov. o (o v % vo (/

  o o (o, ##% (o .

  ooo, o. 3 vov v

  / % v. @( ( %v ( o %.

  + ) v #v 4%= "v

  !ovo/%v 1v / o '% ovo, o ooo /

  o oo ovo v vo o o /o.

  47

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  48/125

  "#%, (o "v vo (o o '% ovo,

  ovo v oo ( o ( v vov

  ( v ( .

  ' 3$3 o v o v(vo v ovo v

  o/%ov v ooov (ov o o vo,

  oo ov(/o /o ovo v voov, v ov,

  v /ov, v #o v /o #v(

  %, v #o o %o v !ovo/%v 1v. o #o

  "v v vov. ( v o v( %

  o. , o(. ( ( #v o v v

  #( v ov o /o (v voo o

  ( ( v ( ( % ##. v

  /oo o #v o o "o( oo. ( v##% o o o ooo vooov o o

  ov v ( o " ( v o(

  :%, ( v o o, ( v o o o v, o

  #( v !( v % ##.

  ,+ &. & . ov(. . ov, o.

  /I+ 3/ v /% vo%. ( % v (vo.

  ,+ e. -o(v, . v#o, ooo, #/(

  v vo% /... e. & . ov( vo%,

  v #/(. e.

  !o v#o, o ( / #% oG 69

  G%v, v o+ C/ ( v vo.. @,

  o.

  I-I+ . (#, v o, ( o

  oovo, vo. 'o % v ( /ov

  o #v / v (. % o v

  ooo o o ...

  ,+ ( #v v o(. ( v v vo

  , o vo.

  I-I+ o, . (#, #. ! #o. 'o %,

  ( o o vo v ( v / v

  o. ! v #o v o vo. 3/

  ( A (. ! o ... >v/ (

  ovo?

  ! #v vo . , /o

  vo o v o...

  48

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  49/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  50/125

  ,+ ( o , . v#o, ( o % ( #%

  o #o% #( , / # #o

  (. , #v v #v(v (ov vov

  ( v o. 3v ( #% o #o% o %. 'o

  / o v oov o, %v v v

  vv(vv v #v . @( ( /

  % v .

  o, o.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 3"

  ,+ 3/o v % v o/%o+

  + %, . (#, v o v /(o v

  #v / o % ( o v#o.

  o v/ /% #oov (

  oo o ooo v ( v4o#( % v (

  v (vo "o( oo 4o

  v oo v o ov o (o v ov

  v4 . 3#% v v ov (o % ,

  v o (vo. o o (v vo o

  oo %v #oov, /ov %4 v v (v

  % o v o v %v. &, v 4

  A o o /ov v, o ooo o o4o

  o % v v o v / ov

  /(vo o /ov o o vo v v4o#o ov. @ v o

  %o #v( v v4o#oov. % v o%,

  ovv% o o% #% ov v. v #v

  ov o ogo #oov .

  3 oo (, 5B v ( oov v

  %, o % v4 o v v /

  %4 % o vov o.

  ,+ C/ (vo v o%, o . *#,

  o.

  50

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  51/125

  /,I+ @ % + & v o

  o, o oo v (o v# (o

  oo#+ A) / oo##+

  + v 4. 3v v, vL

  ( v oo.

  /,I+ v o+

  + # , o %.

  /,I+ "v o /, A ( .

  + , v v 7 # vov o

  v . 3v ov .

  /,I+ o v #( v4o#o% v.

  + &/, 4 o (( o, #v %vv,

  oo #v %v v, o vv o v.../,I+ &o o o o , v#%/, o

  v4o#( vo , +

  + e, v4. 4

  o/.

  ,+ -o(v, v o% / o . "(oo

  o, o / ( o .

  .

  + vo o(v ( # v %

  ( v !ovoo v v ( ov

  o o v4o#( o /ov %4 vo

  (o v o vvo, v /o, !ovoo, v

  o, 4 vo, o vv

  o / ( / ( ov ( o v #o (

  v ov v4o#( v

  #vo.

  ,+ e. oo v . 3/ o. oo v .

  &(v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 4"

  ,+ ' o o v o vov. !o

  v#o+ &(v.

  51

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  52/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  53/125

  I-I+ F o v o #o #o ,

  ovo v / v o v.

  ,+ ( v v v#v. 3 #v o o.

  !o v#o, . v#o, ( v o...

  I-I+ . (#, #v o , o o ovo v

  #o % / v. o v v / o vo v

  .

  ,+ 'o v, o . ! o *# / v

  .

  /,I+ 3 v o vo , v oo

  v#o % v#%/o / ( v v, #%

  #v v oo#o # v vo # o

  ( v vo / # o 6BBN v( oo#o%, v o, v / , 4 o, v

  oo v v, v v, v v

  #% #v 4. "v 4 ( oo (o % # o

  %. @ o o /+ 'o / oo v # /

  v o "o( oo. ! o+ F v

  v o #o o /+ oo+ ! v v , #v

  o v % o . o v 4vo.

  ,+ 3v4, . *#. !o v#o, # /

  (. @ v oo A o % v v v.

  3 , ( #v / v A

  o.

  I+ "#, . (#. 3v v oo o

  o o ovo, ( v v /

  o o .

  ,+ .

  .+ . (#, o v +

  I+ 3 ov, #% / vv 4 o

  o "o o ov "ov /v, v v

  vo. "#% o o v # o v

  oo#o v, #v 4...

  ,+ oo, v4, v4. , . "%/.

  .+ 3v4 , v v o(, / /o% o

  "o( oo, o o v/, /o o (o

  v /% o. F v ov o L v4, v vo +

  53

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  54/125

  Fo v ov oo, v v o ( %. v

  oo...

  /II+ . "%/, /o (. o v (

  #% v o #+

  + 3/o ( /o v

  o oo 3 , oo v o#%, . "%/.

  /,I+ "v / o # o # v v v...

  + 3/ v o "%o o% (

  %, @o% C. 3/ v

  o% ( o "%o %b

  ,+ "%...

  /,I+ ! #v v oo o vo+

  + o, ov ov. ( /o .,+ "%, . *#...

  /,I+ 3v #o (+ @ v oo o

  vo+

  I+ 3v #o v #vov ( ov

  vo ##%+ ' #o v %+

  ,+ o...

  /,I+ & / v /b "v v #(o

  o v v ( v (o #b *ov

  b

  /II+ oo (o+

  /,I+ & (o v #(o ob

  ,+ . vo, . "(o, #v v . "v v

  .

  /,I+ "o v %+ F o + "v

  oo#(o, o# o o/v o , o#

  oo/v(b "v o/vo ( , #v 4b

  ,+ "v v , + ( o v # L .

  *#b . *#b

  /,I+ #v o/vo, v o o/vob

  ,+ . *#b . *#b &/ #% #v /o 1%

  % o%o oovb 3v4 +

  /,I+ o #( / o#4 o

  ( b

  ,+ e, o(v, o A . o A.

  /,I+ 3 b

  54

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  55/125

  ,+ o A .

  .+ . (#, ...

  ,+ o A . v vo ( ( v %o #oo

  oo / v o.

  /,I+ 3 v/, v/, +

  ,+ '+

  /,I+ 3 o G v. 3 o

  ( 1% %. 3, o(v, o b

  ,+ 3/ v+

  /,I+ 3 v + 0 v v

  %o #, v /, v + 'o b "v

  o o, # o /b v 5

  ,+ 3v %o ovoo ( (+ 3v %oovoo ( + 3/ + 3/ # o ((

  vovo (v v +

  /,I+ !/, #% /o oDo A %v #.

  .+ . (#, , , v ov..

  ,+ "v v "%/, #v v (, "%/, (

  ov (o. 3# /ov v v ( v

  o o oo o #v /o o vb "v /o

  o v A ob $A ( v/ov b

  /,I+ ' v o+ "#% v, ##%+

  ' v+ ' o ##%+ "v (

  (oo+ $ v v ( #v (oo, % /#

  o, #v % 5BB o. 3, o / v/b

  -+ 3 ## o (o.

  .+ %, $o. o, + 3#

  v #4o vov% v#, , +

  ,+ "v #, "%/, v#. !o v

  % o "%/o A o # b

  .+ . (#, v o v o#4, + v /

  .

  ,+ 3 v # b

  .+ &/, v #o v # v 4 #

  v b

  ,+ e, o(v, #.

  55

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  56/125

  .+ -o(v, o, v / oo o v

  o, v o v / oo o v v4 ,

  v v4 #o v /(v v ( v vo.

  + 3 ## o +

  I-I+ !, $o, v . . (#, o +

  I,+ 3 ##, . vo+

  I-I+ 3 ##.

  I,+ 3 ## o, / v (.

  I-I+ F o voo, . 'v(. 'o o

  ovo v o L #v / oo..

  I,+ v ov . "%/o, . vo, ( o

  + vo.

  I-I+ (. 3#% o o . "%/o, A ( ovv. 3 % vv (o v

  v4...

  I,+ vo o(v v ( o "/o+

  oo v , o +

  I-I+ "o , v / v v ##%.

  I,+ !o v#o , o v o v

  vo v % o . "/o.

  I+ &/, voob voo.

  I,+ "#, oo.

  I+ @, ## #v v, v(.

  I,+ o v v(% .

  I+ v(. -o(v, o (#o v#%/o o

  /v o , (o ov ( o "oo oo,

  ov v% ov( #( #v oo 4v

  o #v( vv vo o o ooo o ov o

  v o o ( o. C/ oDo

  vov o.

  /,I+ ! v(o (vo o /ov #o

  o, v oo o (vob

  I,+ . *#, . *#...

  /,I+ Coo o (vob 3 v

  ovv v v . > (

  ovo?

  I,+ , ( (b 3 ##+ (

  ( . vv(o. . "(o, .

  56

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  57/125

  + -o(v, v#o, ( ( o v

  oo #v / o ( v ( o "/o.

  "#% Lv oo+L ( % o o %

  v v ov ( ooo#%o v ov

  o( (, "o( oo #(

  / , / #v( v o (o.

  I,+ ( (, . "(o. 3v .

  3/o #o o. ) ( L% . "(o v

  v% o. % , . C/ (

  oo / v v v ( o "/o o v o

  v oo ov / .

  + &/ (vo, #v (, (vo ov / .

  I,+ ! (oo o , v. C/ , o o o(v ( ov o o

  ## v v % (/ o o

  v % v % (/. ) ( o "/o %v v v

  . F v%o o(v % #v%o v (

  o "/o. % v ##, % ooo.

  , ##...

  I+ ) ## #% o v oov o

  / o A v (#o , v 4o . "v

  o ( v( / .

  I,+ o , vo. vo,

  oo. o . v ( o , .

  vv(o+ F o v + $ v o o.

  -+ 3v /o o ( v

  o o v( ( o v oo % (/ ov /, v

  #ov ( o v v ,

  vv v #o v.

  I,+ e, v4.

  -+ 3v 4o, o o "oo

  oo. ( A , ( o/% ##

  ( .

  I,+ 3/o o. 3 . ov, o.

  "# v ov +

  /I+ "# o . 3/ v

  %. 3/ v o (#o o "oo oo o v

  v v vo v, v v v

  57

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  58/125

  / , % oo oo v %

  o / o (vo o oo. "v v o

  oo #v %, oG v o vo

  .

  I,+ vo.

  /I+ ( o(v, vo ( v o.

  I,+ ' ( o(v o . ovo. 3

  0v, ## +

  /II+ @, ##. 3 ( / v % %

  4. &v ##% v o %v % o o "o(

  oo %4 oG oo G %

  o /, A /o v (o (o v #v

  ( v o+I,+ 'v (% , 0v v Goo.

  /II+ $ v / v % 4, o 4. !

  #v vvo ( ov (o o.

  I,+ o , / v 0v. )

  "%.

  I-I+ . (#, v. 3v o ( o .

  I,+ . vo, ( (, % o v

  v #v% o , o (, .

  3, . "%.

  + @, . 'v(. v/ v o 0v, (

  ( v Goo "o o @o% C

  o% o...

  I,+ v, "% ( (.

  + "v v, . 'v(b

  I,+ "%, G o o.

  + . 'v(, b v oo

  o.

  I,+ % v .

  + &/, % . 3 % b

  I,+ e, / ( ( ( ##

  "%.

  + ( (, ( (b

  I,+ o.

  58

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  59/125

  + 3v o% ( %

  ooo o oo 3 v #% . )

  "o o v. "v v o .

  I,+ o . 3/ o v "%. 3

  ##, . + e, v o. .

  ,+ "# % (. 'o / v

  #4. 3v o . , v oo (v o

  v o v 4% . 3v /o o oo v

  %o ( A v o % v oo

  % % /o o # v o o o% o

  oo, ( 3o% o( :% % o o /o

  o ( v o %ov v ov. >

  ( ovo?o v o ( %. v #v o, o

  vo v ov. v...

  + 3 ## . C/ ( o

  "/o, (#. * v Goo.

  I,+ . -, ( (. . -, /

  # o oo v ## . ( ov

  vov( o v (.

  + /ov % ## 4vv.

  3v4 ...

  I,+ . -b . -, o+

  + o .

  I,+ C/ ## . ) ## v

  v#o v o (o ##, o #vo v (.

  , ( (. @ o o...

  + ) ##, v , / v v v

  ( o "/o. v A %v v / o ( %

  v. (/ v4, (/ %. $ v o v

  Goo.

  I,+ . -, 4%. ' ##%, v

  # o (o ov v#o o #v v ( #v v

  ## v o+ 3 o # v o +

  3 . $o.

  -,-+ v v o o, #v /

  v #% . ) o#, #v

  59

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  60/125

  / o#o (. ( o / v #( v

  vo%.

  I,+ o . 3 ## . vo v

  o .

  I-I+ . (#, 4/ o 4.

  C/ v #. ( o vv v "o% /%

  o (o (G o / .

  I,+ .

  I-I+ v/, (ov ov, o v , v

  #o% oG, "o% /% , o (vo

  v v o / v #o , v / v , v

  o .

  I,+ v%.I-I+ 3, % . (#. v/ oo, o

  (vo o oo % v v v % % (/. &

  o /, o o #v /.

  I,+ e, ( . 3v4, ( 0.

  I-I+ &/, #v (. . (#, o oov #...

  I,+ ( (. % v , . vo, .

  oo, ##.

  I+ b b o v % v

  %+ F v o . "%/o. @ o

  /+ & . "%/o o v o

  / +

  I,+ "v (, oo, o . "%/o.

  I+ F ( o #v / %4 o o

  "oo oo o /ov v o 4vvo 4 + @ o

  b

  I,+ 3v4, oo, / o.

  2oo o(v v ( o "/o ( v

  o v#o. , oo v (

  o "/o. 3/ o.

  C ( o . ovo o v o o .

  oo v C, oo v !. C. , % C.

  o o o . ovo.

  , v o o . "/o. ,

  , oo v o (o . ,

  60

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  61/125

  o. vooo, . 3/ #o . 3v

  4 #o o o (o.

  + "v /o% o % o o v

  %, % / v , v o /

  v o o "o( oo v v4 o

  vo% o oo 3, (

  "% /

  o o% v oo /% o &.'. 96

  o/% ;7.

  $A ( o (o o(v, v v v % ## o

  oo 3, o ooo / v / v #% ,

  % % vo%, /o ,

  o ( o o (o ooo / o oo 3, /o oo

  (o / v( ## o (o (

  v o v o v4 o v o o/%

  o oo 3, /ov v ( L o o

  /ov / v #, # ( v

  /oo % C. ! o (o ov ooo 4 v o

  / o 6BBN v v % v v#. 'v 4v #(

  ( %/ ( o "o o oo o 6BBN v

  4ov /% v o/%, '/v(o, oo o

  ( v( /o o vo #( #v

  ov o /% v o/% ( o 6BB8, v

  ( o oovo Coo.

  $ A ( o (o v/ ## v oo /

  % o "%o vv ov &h (o o (#o

  o o C3!, v v/o % ## #(

  o / / ov, / o /%,

  / #v, % % / 9B o, v v

  o Goo A ( (G, o ooo v v( #v o

  v #v o v o o% v o o o Fo.

  3( ov (o o v v ( 9BB o o #ov A %

  v /...

  I,+ ' .

  + #v #oov (/ (vo A % v

  / v vo, %# /o ( o

  vo %.

  61

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  62/125

  I,+ e, vooo. , /

  ( ov / v o (o #o . v

  o , . v#o+ 3v v o , v ov

  / oo v. v, o(v.

  3 . 'o (vo .

  + oo o. 3 v o/% o

  /(v.

  + . (#, v .

  I,+ 3v4, . "v#o, / #o. v.

  + 3v v# o (

  4 /% . ov vo /o %# / #o #.

  oo o _$_ o _1o_ v oG ov

  !ov, -v, v v (o o o /v.3v % #o, v o o, o o/%

  o v, / 5.BBB v , 65 o o . 3v

  ovvo o o , v ooo ( o o %

  %, # v o /ov ovov

  vo, "o% vo / ov(v.

  3 % %, o o o% ov @,

  ov o, ov 'v. ' o o v v

  + ( o v o ov oo / (o

  ov (oo, ov @, ov o $v. 3v

  #v(v v v o #v #+ oo /o ov v%, 4vo#o/o,

  ov v% #v o%+ o , oo /o ov

  v% / v /o o #v / vv% o%. 'o o,

  '/voo #o. & v % o%.

  v %, v+ F v !, v o ! o #(

  v , v% . o/% oo

  v/, o o v (

  v o , v v # (#o o _4v#o_, v

  vo/ vv. $ o(v v % vv

  vo o / v v# NB o v+

  I,+ 3/ ( ( (.

  + o o, o v

  o v. !, @ov vv, (,

  o v 4 /% . -o vo

  v '/voo. 3 + ' , o+ * o /o#b

  3v ( o ( v ob v / 8B

  62

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  63/125

  o vb ' v v+ ' o o v v

  +

  I,+ 3v4 , /o o.

  + v. / o.

  I,+ vo oo ov.

  + @ % ( .

  I,+ v , (#o o (o v

  v %... e, #v / % o (o (#o.

  I-I+ v, /o v %

  , oo / oo ( % o/%

  o ( .

  I,+ #v ...

  I-I+ !vo . !vo .I,+ ( ( , , . v#o.

  I-I+ "v o, . (#, #v o oo o

  v o/% / oG ( o o#

  v v / oG A ( o .

  I,+ "v (#o. @ v # v

  %+ "v .

  I-I+ @ v.

  I,+ v%, v%. vo oo ov.

  , ## . "(o, . F v

  ov o+

  + o... > ( ovo?

  I,+ , (#, (# o

  " ob (# b , . v#o, ,

  b 3v v % o (o ( o o#o

  #o . 'o v (#o o 7o.

  -+ v 7 "o% !ov( ...

  I,+ ( ( . 3/ % o (o o .

  "(oo ##. - ( v (#o o

  (o v , #% o ( ov . vo. &/. )

  (#o v , o(v. o/ ##.

  $ . vo. ( (, v o . "(oo

  ## + o . 3.

  ,+ &ov o o oo, o ooo / vov

  o "oo oo v v oG% o /

  63

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  64/125

  ovvv( oov v oG ( o

  v + "#% v +

  I,+ 'o . v o.. .

  ,+ &/, o v ( / o #vov

  o 4 o v (

  oG.

  I,+ e, !o. o . 3 . vo,

  . & . vo #%...

  I-I+ 3 oo, . (#, v 4o. "v

  o v vvv #v v /o.

  ,+ "v v .

  I-I+ , / (, !o. 3vvo ov o.. .

  v, !o.I,+ vo o(v v #Go, . vo,

  v v !o. v ( o !o+

  - o(v !o ##(.

  I-I+ 3 v/ v, . (# v o

  vo (o. ) v (#o o oo (o.

  3v o/v v / oG o % .

  I,+ e. o o(v , / o.

  3v4, . vo.

  I-I+ @ , . (#. o "o(

  oo o (o # oov

  "o% /%, ooo#%o , o o oo o

  (o (/, o v o (o. % o(v

  v v v o v oG o

  (o. "v , # .

  I,+ F(. 3 . "(o, ## . !o,

  . / o (o o . -. & . "(oo

  ##.

  + 3 vov (G ( o %

  v #% vooo% ( #v o

  (, v o(v ( o (G v #ov ov

  o (v, o ov % %ov, /ov %# o, (

  % % o v 4vo (G o /o 4v o

  (v #v v % % o v vo4 v

  vo o ov, o ooo % .

  I,+ ' ov+

  64

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  65/125

  + ) #% o ( v ( % o o

  ov (o, ov / ( % o o oo

  ov #v / v o (vo % #v v

  o (vo, vo ( #v / v( v vo4

  o ov o #o( oo v 4voo A

  o /o %# o (v. 3v ovo v

  # (ov o o "o( oo, v o (o ( o

  v o 4v#o v v v#/ov v v

  #v ( (oov v#%/o vo (

  #o % % o% v v v#/ov v/.

  ' oo v(o o v 4vvov oo%.

  I,+ !vo% (% , . "(o. 3/

  o. 3 ## , . -.+ 3v v ( o "/o %v

  v oo o o ov v ov o (G...

  I,+ o . vo.

  + ! v o o o v

  (v v#, o oovo o (o o. (

  % v .

  I,+ o . F v + 3+

  .+ 3 vo ( o/ov oov, oov v

  v%ov (o, o v v oG v ov

  oo v / o . 3vv. 3v vov o

  v vo v oo. v oo, v "%

  ..

  5 ' (.

  I,+ &/ , . "(o. 3 #v o

  /(vo, / vov( #.

  + @, o v.

  .+ $ v o ( /ov( #.

  I,+ $ #o . 3, . ov, ## +

  /I+ &.

  I,+ . 3/ v , . ov.

  /I+ !o4 , / %, / (.

  I,+ .

  /I+ 3 ( o o "%/o ( ( /

  4. & ( / 4 . ! #% #v v v v v

  ( o "o( oo o v ( oG

  65

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  66/125

  % o, o o. $+ $ o /

  , (, vo, o o v %o,

  vo#. 3/ o / , v v o, #v v

  v vvo / v, v#, ( v

  v#, o % oovo. o # (, o

  "o( oo / o. v v v 4o (,

  % v o A ( A ( o (o. &/

  v %ov oo v vo. 'o "o( oo %v

  vo.

  .+ 3 #v / v , #v # ov

  / ov o( v 4o (. @ ov oo.

  F vv v v4 + 3 ov v , v v%o

  oov, v / o, (vo A (. (vo A (, vo oG. @ v ( #v o v

  oG. % oo.

  /I+ "%/, v oo ( , v o ...

  /4 ov% o%. & / #% o

  v . ) #o% oG / + ! #o%

  oG v oo, 4 A, v oo % ov .

  ov(, v v oG+ ) #% oG o v+ Ev%

  o(v ( /o . o

  v % o#o %.

  .+ . ov, #v o...

  I,+ ( (, . "%/. ' . ov+

  /I+ '.

  I,+ 3/ o.

  I+ "# .

  I,+ ( (, oo. F v% o "%/o

  o (o ##.

  .+ "v o % % v ( 4 %

  / v # % #v oG. o vv vo o.

  ( #v v #v(v v o o, v4+

  I,+ !vo(.

  .+ -o(v, o o (v / ( oov.

  I+ 34 %. "# .

  I,+ 3, oo.

  I+ 3 vo ( ( % o #v

  vv v o v oo ov / o . "%/o,

  66

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  67/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  68/125

  I,+ . $v, o 55 o /+

  -, -,+ 3/, . (#. -o(v, v vo

  /%v o , v v o / /o% ov

  0, 0 o o( , v #o ov o

  / , v 599 59; o v ovv

  "o o . !v v # ( o "oo oo

  ovv "o G v o% o . !v

  (ov o v 599 4, ##% o v(vo v, v

  / v #% v o% o . !v v

  59; 4, oo %v / o o v !.

  e o o o(v / o v( ov v v, v #o !& v o, v $v o

  !(o `mX^Z o o vo 8f o% o

  vo ( o "o( oo vo ( v

  ovv "o vovo v.

  v 8 o o v

  v (# "v 4, `mX^Z VoWIKJU, o $o o !(o

  !, v oo o#/ov v

  vo 8f v v o v o,

  . o.

  I,+ . 3, . "(o.

  + v o o . $v(, (ov o v

  / v ov ( v o% v( o(o

  oov #o % 4

  / o v%o. "v v ##% ( #v /

  /. )

  /. ! # v %, / /% vo#(

  ( @o% C o "%o+ "( v (

  vo (o ogo. Co o ogo

  v v v o (o+ /o,

  / (, v oo ovo , v

  vo v ov (v o. 3v vo o ooo o %

  / vo / o "%o. "#%, v

  "o% /% %v o ( #v ( / /%

  % , oo (o ( %

  #v v v (# v v, o o '%

  68

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  69/125

  "o % o % o "v !ovv% +

  "#%, o "v% o vo/ "v

  !ovv% #v ov (vo o "v o v

  v v v $v o !(o v

  /% ( o "o( oo+

  ov ( / (G o o

  o "oo oo, v, #v / (G o o v

  o "o o oo

  . ( v vov. o o "%o

  v vo o v /oo% , v %

  / ( "oo oo+

  3, o o o o v 4 o 4%=

  _( ov v $v o !(o o v ( o oo v v ( (oo #oL %,

  v oo v v o /o vo(, v (

  o o "o( oo o_. o

  v o, ( /( %G /% ( (

  o "o( oo+ "v oo (o o v o.

  I,+ ', . "(o+

  + -o(v, v ( o $o o !(o

  / v v ov (

  v / v o $o o !(o, o (

  ov v##vo (o. 3# o(v v o 4 v o

  o voo #% /% #v o v /. !

  , v o . ( % o ( v

  / v ! o ! v

  oo o v(vo v o /o +

  3/.

  I,+ 3, . $v, . ! o . ov( .

  -, -,+ !/%v, ( o o v o 4%= (

  ! o#o %v v o v ( o . )

  oov ( oo v v( o, ZK^aKR

  o o o (o o v(vo v

  v(v. , oo v v o o oo.

  %/ v oo %, o ( v /

  4 o o . !

  #v v o o. $ ooo#%o v (

  v o o v o. v /

  69

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  70/125

  #o 4 . 3v 4, v o v( v

  _o% v( _, (o ( o "oo oo

  / "o( oo.

  I,+ 3 . ov. $ o #o , +

  /I+ 3vvo. % o% /, o v,

  !& /v v o v o "%o

  #vo vo. 3 #v v o

  $o o !(o, o /ov v o( o v4

  o vo %v, #v oov v vov o !C".

  "v oov v vov #o o / o "%o

  v o /%o v vo o "%o v vov #%

  o #o. ( ov v !& v oo #%

  (o #v v !&, #v / (G o . ov/ % o # o. o(v

  vo v / v oo o

  /o o oov v 4ooov ( #o o "%o

  v ov.

  I+ v, o v % +

  I,+ $ o (+ @, . *,

  oo.

  I+ ' / 4 . "v v o o o o

  /#o o /o#o + ( v. 3v4, A (, /

  . "v v ( %v v o o. 3v o o

  v o / v v o# o 3

  v oo v o 3. &.

  ,+ &(v, o(v+ &(v, . v#o+ 3, .

  ov. ! +

  ! oG, o(v. oo, + C. e. !

  oo . ! o . v o, o . "(oo, . & .

  !vv vo+ C o . !vv vo. ! o . ov(. C

  0v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 12"

  70

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  71/125

  I,+ ) $vvooo. 3 . & /

  %, $vvooo, o 56 + F oo+ . vo,

  o o, / oo o 56+ 3, .

  I-I+ , . (#. F o %oo. !/%v,

  % v o, /(vo ( o oovo , o /

  4v%, vvooo #v # v / v #

  ( / / v 0v, v / # '/v(o v

  v v % (/ oo v v #, #v

  / # / ( v o

  #. o vvooo ( o /

  v ( #v v v . % o(v ( v

  v. %4 v '/v(o "o%

  /% o o o / v v o # vo /o. o v .

  "ov, $vvooo, = o%

  o % (/+ 3 . 3# ( o% v

  /o 6B6,8< .. v /o 6B .. v (

  o #. o(v, % o

  v % (/ v o% o % % /v% o

  '/v(o. C/ ( '/v(o o "o o

  oo # + 'o #/ '/v(o+ ) '/v(o v

  vvo . / ( o /o v o+

  $ oo (o oo /. 3v 4. ) vo( ,

  , / o o v v v o #

  % % v '/v(o v o o /o v

  ov vo o v #o o# v %v.

  3 / % #, ( % o o

  !vo, o o % o ( /o % o

  o o % % /v%b o(v,

  v # ( o /o v v v (

  o% o % /v%, / #, /

  oD(v v /oo, o o o

  oo v /o+ !v $vvooo /o+ o o o

  , # , (, #o o oov

  ooov#%o /o( /o. !v /o v % (/+ .

  ,+ ) oo / /oo v v

  vv ( v v #( o o .

  vo, , #(...

  71

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  72/125

  I-I+ . *, v o #(, v

  o / / v% vo o /

  o o oo o "%o vv.

  v , 4o. !v A (

  4o.

  I,+ . vo, v4. 3, . *.

  ,+ . (#, o voo 56 vo (vo

  o vo o ooo . ) vo

  v #o v/ ov oovv

  vv ##ovv, v4+

  I,+ e. 3 vvooo.

  + @, % v o v o

  v o . vo, #v ( #v vo v, (, .vo, o% ( / o ( v

  ( /o o o ( '/v(o.

  & 4 ( /(v oo /

  # #o o #oo (o o "%o vv

  o ooo % o% /o

  v/o v o # v( (o o

  o /o, o ooo oov vo ( /(v

  o 4 o .

  I,+ , $vvooo, v%+

  3 , v% %.

  I-I+ vvooo, #v o v o v% v

  ( o "o o oo '/v(o.

  I,+ . vo, ( (...

  I-I+ . (#, v v...

  I,+ . vo, o% o+ . vo, (

  (. &, o (o. "v (/, #v o (o,

  o Fo. , v v ov o (o.

  I-I+ v, . (#.

  I,+ 3, + o.

  + o v o v%+ "v v (

  o % o . vo. 3/ov o "o o

  oo #v .

  I,+ o o (vo "o( oo

  v v% %+

  72

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  73/125

  + 3v, o v% v /(v. '

  #v .

  I,+ o . ! o(v v% .

  , $vvooo v o .

  -I+ "v / v v% , . (#. v v

  % o / .

  I,+ , v o Goo. & /

  %, . oo v %. , v

  ov. "4 >5;?. ! oG, o(v.

  I-I+ &/, . (#, % /

  v oo% o. C/ v v oG%,

  v v o "oo oo #, o

  /o %, % ( /% . 3 4o. ! , . (#.

  I,+ o . !, o(v, v ov

  !. ! o/%. oo, +

  I+ C.

  I,+ C. 3/o o, oo.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 1#"

  I,+ 3/ , . "(o+ &(v+

  &(v o 57.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 1"

  I,+ & / %. , / o

  v o 58, . v#o+

  &(v o 58.

  I-I+ 3 /o # ( #v /o o. )

  (v o/% o , o / #

  ( , v o vov v vov

  73

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  74/125

  %. "v /o v o, v #vo ( v

  4. !vo v o v /o

  o o% #v /o o.

  I,+ 3# o(v v 4% , .

  vo+

  I-I+ 3 o/%. "v /o v .

  I,+ o/%. , o 58o #v v o(v, v

  oG. 3v4 + 3/.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 1*"

  I,+ & / %. C/ o v+

  &(v.

  Fo v vo o #o # v ovov.

  ovov. ; o% ( #ooo v

  #ooo vv.

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  75/125

  I-I+ /o , . (#.

  I,+ ! oG o(v o 5

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  76/125

  v/ 6B.BBB 6B.BBB v o/

  o% vv v, vv v, /vo ..

  I-I+ . (#, oo v v%o

  #% /o G ov ogoo( /o.

  I,+ !, . v o.

  ! oG o 5f. ! o o...

  I+ &o, . . (#, vo/% (

  .

  I,+ !, oo. ! oG o 5f.

  o/% .

  /II+ ! o/% o 5f.

  I,+ *, o 5f o/% 0v.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 20"

  I,+ 3/o o 6B+ 3 . "(o o

  . ov( v o .

  + o 6B, #v vov oo v#o

  "oo oo, o (v o vo/o % o

  o/vo, o, /v o /%

  # v v ( ( v o% v. "v

  / #o , o( #v % v o

  o/%, . &/ (vo, v( (.

  ', ( # o , A (o o v v o

  %o o vo o o/vo, o

  4, #( # v #o . 'o v v o "oo,

  o ooo "oo / v #v vo ( / oo

  #o , !v# ( v v

  v 4/%. "#%, v% v v

  o v v% v

  % , v v v o o / %# v

  v. ! v v o o

  / o o o "o( oo #v /o

  v / % v (ov o o "ooo

  76

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  77/125

  v o% o / v / , v vo

  ( o "oo o.

  3/.

  I,+ , ooo. ( (,

  ooo. , . ov. $vv, , v

  v v % o (o ( o o#o.

  3, . ov.

  /I+ 3 v o v (

  ( NB.BBB .

  I,+ o . oo, o 6B+

  3.

  I+ !o v # , #% # o ( v

  (, #v 4 v v o v( % (, /% v v. "v 4 v %v o o v

  v ( o o( (o v v, v o

  o o /o oo o#v o o#.

  &v o oo%ov. "#% #v v v, v o , v

  ( o ooo /o#o . 3v /% oo

  #oov v ( o / ( o o/v o o

  o#. ( o. 3v v , /

  4, v v o v o vo

  oovo o "%o.

  I,+ 3 , oo, ##%+

  I+ 3 G (.

  I,+ ( ( v %, ooo. C/

  oo o v#o o v % v v%

  ooo v o + 3 ooo.

  + v % . ( o o

  / v v v #o o ov v, oo

  v/ov o 3. ) * !v#, /v v o o

  o o C, v # (, v #v

  vov o v 4o o vo

  / #v oo v o/%o. 3v

  !v# o #v / v /#(v o v A % v

  v o / , o ( ( %

  o% o /o ( o o/vo oo v o

  v4o o 3. 'o #o / * "oo. o v

  v ...

  77

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  78/125

  I+ ooo, #v o #(,

  * "oo #v v o v o (o

  / (vv+

  + &/, v #.

  I+ , #v o . &, o( v / v

  o G . 3/ v o.

  I,+ o . C, o(v, o o.

  ! oG o(v o (. . ov, ,

  % (+ !. ! o . "v#o . 0v+ C.

  + ( (, % v o 4%= /

  oovo v o (G ( o 7BM o

  o/vo. "#% ( ;9 6B v o o/vo. , o o(o v v oo% v /o. "#%, o o(

  ovo v vov o/#.

  + oov %, ooo+ oov % v o

  v (+ ov . $+

  + v ... v.

  I,+ 3 oo, v o o .

  I+ F v , #% (,

  G #v.

  I,+ !, o o. o,

  oo, /.

  ! oG o(v, o . ov( o . "v#o.

  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  , 21"

  I,+ , . *, .

  ,+ 'o o v v (v vG

  o% 4 o "%o vv o 3"@

  v # o o ( ov

  v o/% o 3v v 4 v vv, o

  v vv v "%v vv .

  & v o% ov

  #o, #v 4 v / oo o #v v /

  78

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  79/125

  / o, ( / #o, # 7 o o 6 o v o

  #o !% o 6 v _"vo

  o #o % v "v (

  o#o% Cv o 3"@_. # 7 o o 6 o

  # o !% _"vo C o # o

  % v "v ( o#o%

  Cv o 3"@_.

  I,+ o/ o . v v.

  ,+ 'o #( o o + 3# ( o o / # #v o .

  $A ( o . 3v4, o/. o v / v (v

  .

  CA (v ;, # 8= ) v% v vv o %4 #o% o

  v o o "%o vv.

  # 9= " /o. ) o / / 6 ( ovo?

  F #o % vo # #

  %. ) v 6< /(v v o ( v ,

  vov #o% o . v #o

  /(vv %, 69n6. 3o /(v v ( v

  v oo 4v% o o.

  -o(v, .

  I,+ !o v#o L . *+ 3#% /

  o o o o vo 5B v, v v

  79

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  80/125

  oo v o v o#%o, v

  o oo v , v o

  oo /ov v vov o o ...

  3v4 , o/+

  -o(v, ( v v o v( o o ooo

  v v ( , o ooo o o%

  o% o o #( v "v !(

  o "%o . F o(v ( 'o% o#o / (o

  (. F v #o ( v o oo o ooo

  #v vov oov.

  & o ( ov v v

  oo oo( ov

  ov ovov o /(v( o oo oo, v% (o oo 5=7 % 5=8. "#% 8

  oo( % 7 oo( v o ovv . F o

  # . ' oo( o(v vov o

  voo #oooo, o o o v /oov

  vo o #o v ov,

  ##% o #o ( v ,

  oo( o/% % o oo o v

  #vov v / #v% ( / o (o 4ovov

  ov o o oo#%. & v

  o , #o #oo( vov v %v, ( ##%.

  3# /o o(v v ov v. o o(v

  o ovov # o/% v

  o, ( v ( o . v/

  o o ov o v

  4, ##% % o oo o /o 0% o 3! %

  # o v o 1C', o ooo v v% ( (, #

  ( (, v 0%. 1ooov

  % ov v o vov 5N 6B, # /o 56

  59 o (vo, . *+ -o(v, # v v (# ,

  v / (v. 'o oo(o o ooo #

  /ov, oo v o %v o

  ovv, ( o o o

  ov v o v( o oo o ov v v o

  ovo.

  80

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  81/125

  & o ( 4voov vo

  #v( o, o o , o %o

  (. 'o #o v v v o, vo,

  o # o ( v ov o

  /vov. ( v ( ( v ( o

  vo ov 3v, o% o o, ( (

  ( o ## ov vo /o

  v /v% o#o%. & vo

  o ( ooo#%o o o/%o %

  v#( o/v o ov o 4o( v

  o#o/% v o%v / v o v v.

  "#% o v ovv oo ov

  o.' ( ## % v (

  , oo o/ v 4 o o (vo

  o oo v o o. )

  % v v% ovv, v v, (

  v v o(vvo, v v#/ v

  oo #oo v o%v /% v

  Go o .

  & (o o(v v o vo #/ v

  ov . 3# #o ( / #/ v v

  v o%v. v v o% ov, v

  oo o %o o%, ov o(

  % o%v, #o% v %, v v v

  #/vv v, # /o !"C, v o% v

  ( ( v o ( o 3v o ( o

  /o oo o ( v o 3v( o, o

  oov ov ( /#(. ) /% (#v

  4, # o o ooo /ovo /o

  ovo% % ov 1C'C, o #/ #v /o (

  / o v vov vo.

  & ooov v Gov o

  v ov o 1C' % /#vo v

  ov# 4. ( v ( o voo /#(v v

  , vvoo o , o% o#

  v 4 ovov v

  v% 4oo v .

  81

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  82/125

  "o ( o(v v o/% o 3v ov

  3v. 3v, o(v, ( o "%o . ) o%

  /ovv ov v4 v v

  ov oovo oo oov %

  o% 4 % o v% 4vov o ooo(

  o. ) % o 3v o

  4ov (o v4= o o ovo ,

  (G o ov, o( %, ovv% #ov.

  & / o o 3v. ) /%

  ( v # ov% o(

  o v /o, o% /% o4, /%

  ooov vvov v o voo( o

  o o ovo.) o . F v # o oo/%.

  o% "v !( / v% o o/

  o% o . *. % oo#% oo

  o/%v #v /( 5.5BB v. 3/ov oo %#

  58.BBB #o v ov% o% v ov

  ;.9BB #o v. $ v oo#%, o/ o o (

  v v(, v oo#% v v ooov

  v 5;B o oo#% #o #oo( (

  v, %o ## 76B #oo( o ( o /o %

  #. "#% o 0% o% ( 0% , o

  / 6N,; /( 6, o /o #o #oo(, ##% 9

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  83/125

  vov ;8B o #o o o,

  /o #o o % o oo(o,

  oo o vvov o (/, #v vov o(v

  0% (o #v o 4ov, vvov o (/ v G

  ( o /o # o oo#% v

  oo%ov o #o #oo(o.

  !o %+ @ vo+

  , oo( L v o v

  (v, v ...L oo( v

  o ( v v v

  v( o /o #, o v ( , o #

  /vo %v ( o/ov ooo o #o,

  v (o (, o o/% vooov o #o o v % o o #

  o/%. 3/o v #( (/, vo / v, #v 4 v

  / o , o ooo o o(oo, o ooo

  v(v v v , o v ##%. %

  ## o o o/%. 3# /o

  o o (vo "v !( .

  'o vo, o(v. ' ovv #/ov (o ov o

  o v o oo(v. , 6,9 oo(

  v #v(v v ov ( v ov v. e oo,

  #oo( o o 1C' ( 6;B, ovo # o ,

  ov 5B8 o v % o . $v

  (o ##% (o #ooov 4 o ;BM.

  ) v ( v o#o% (v

  ( o /o # v v 7B /ov. !

  % o(, # /o ( v 9< /(,

  % o( 4v o 6B (vo, # NBB (vo.

  , v % o . 3# v # , v v

  o, v /#o. 3v o(v, /o "%o . 'o

  vo( #(v o(v, / (v ov vo

  /o o v o 3v, v 5f.BBB o .., v

  #( G o 59.BBB .. (o o oo#o.

  3ov / voo 7BM G vo %o

  9.

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  84/125

  o v v #v. ) #% oG o /o #

  v v (o )vv * # /( o

  o ( v (oo o 3v.

  3# v /# ( # Do , v o

  v #o v vo

  v. o/ o(v.

  ov% o , o(v, oovo. v

  oo/% . v( %o #oooo oo(o.

  ! 4oo o oo o% o

  % ( % "v !( .

  vo /(vo ##o% o v 4

  #. &ovo , v% .

  o o (o o#v ( #oo(. o oo (o 4oov( (v. 4 o

  /(vo % o #oo 4oo ( .

  ov . (G v % #/

  v o%v. o% v v ov v v (

  v ( # v ov (, , #v

  / ... * ( v 4ovv

  "%v v 4oov( 4oo o oo. "%

  v ovv o/%v, o, (v, #o% v,

  ( o #oo( v oo(v v "%v o

  #o o o# o 1C' "% %. $ v

  o(v v oo(o ( A# #/ oo "%o.

  v v v v oo ( v

  #ooov v oo(v.

  !oo. 3v ( ( v ;BB o

  (vv v % o 57B #oo(

  oo(v o 76L78 v #oo(

  ov v , ##% /o vo % 69M 7BM v

  ovv #ooov o% #o #

  . v oo% ( #

  /%. 3 , /o o o oo(

  ( v (v.

  & o "%o %v. o, o

  o o o /o. ) o% o/% o 3v,

  # % v +

  84

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  85/125

  + 1%o, v, v /, 4 ( "%

  %v.

  I,+ e. ov v 4o ov( (

  v #ooov. v/. 3 v( oovo(

  (o o o (o o ( o

  (o (vo (o oovo .

  ( o o . ) (, oo( #v

  /ov /#(v o 5BBM (, ( o v% v

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  86/125

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  87/125

  v(/. , #ovoo o ( o % o/ov

  v o v .

  3, #, ( #v v v(. )

  ( o $v( oo o 0&", (/ v

  3% 3o%, v ( vv o(o /(vo. 'o o o 6B56.

  ! % o o o o 0&" o

  o /#o o 0&" #v %/ , o v

  ov o v o/% v v -ov 0%. '(

  o(v # v# o 0&" % v

  oo vvv( v "% oo v o

  o 4 " v ( o "o( oo

  o 0&", ovv o "%/o v#

  v v ( v vG ( o "%o %v % o o ( ov o

  3v.

  + v, Gov ov ( /#(.

  ,+ @, Gov ov ( /#(. o

  voo v ;5 v o oo %v o ooo

  G%v. ( o o #o %v "%, o

  ooo % (/ov v o/% % ##. 'o

  o v 3% 3o% o 3"@,

  4 ( v /(vo , o v ,

  % o vo v% o

  o "o( oo v v #v(v o(v v o#/ v

  o% % oo o (/ (vo

  o% o "%o %v v( o%

  " % %.

  3 v v , % o v

  oov 4/ v ( o #o o / v

  o ooo /o (. - o o _ (

  o o "%o o 3"@ #v # 4#vo o(

  #v o #v( v% v

  o o _. 3#% #v 4o ( oo

  v ( o 4#vo o( v / (v o

  o o /v ( #o o v

  vo v 4/ A ( o vo o.

  3v # 7, v vo o o o ( v o "%o #v

  # o , o o o o v

  87

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  88/125

  o(. Fo v #o ( #( oov

  v /ov. ) (v /o v ( o "%o /ov /#(v

  o voo v #o%v v /v, ( #v (

  v v. o v o o.

  3/ o.

  I,+ F o Gov o . "(oo o . ov(

  v # o o (o v "%+ * , vo o

  oo. 3 "%. ) "%, o . "(oo, o . ov(,

  oo .

  3.

  + 3 ( o o v * v

  ov(, % v ov A o (o v(

  v ( o o. ( /v o, A (oo %v o o % o . 'v(,

  /% o. 3v v( o#o% o

  o oo A ( ov o v %v.

  oov "o / v A ( o (, (

  / % "o ov (o ov ooo o 44

  o v (. 3/ o, %v o v#,

  # v# (, / 4v% ( /o

  o(#o o ooo (vv o "%o o ,

  o ooo / v # , v o

  o/ ( ov o, o v $v( $ vo

  ovv, ov . !o(oo, o ooo / 4 6

  o vo#o oo /oo #v

  #/ v v o ( ( v o/% o.

  !o v#o, vo ( v o v( o .

  3 v, v o v (o . "#%,

  , o, /o # v #o

  "o% A ( o . F # #%

  "o # o v %o vo ( o (o o

  o#o !3"3, o . ov, %v ( A % v

  v, ( o o(#o o ooo o v% ov

  3"@ v #v v o, v / o "%o %v, o

  ooo %v # #% "o, %v v o

  vv(#, # /ovo v ( #( (

  /#( v % / o o ( o#o o

  v %v #v oo v oovo. F %v

  88

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  89/125

  o/ ( ( v #% ov v ov

  * v v /#(v (, #( v

  (vo (v # ( #v v o o

  ( o#o o @oo ov ( /#(. ! v

  v v# % #v o

  G, ( Go ov ( /#(

  v #v, v v vo v o %

  ov ( ( (o (o (

  v# ( o , o ooo v o

  , v /o v oo% o, o 8BB (vo,

  v ( /% %v o 5.6BB (vo v

  vv #o ooo% v o v v

  % v oo v o ( ./ % o(v (o, vo ( v

  v#oo%o (o o o o / % /.

  I,+ 3/o o. 3 . "(o.

  + 3v ov(o ( v o v( o v

  ( v % v %v, v / v

  ( ( A ( o v o v /

  v( (o o "%o vv #/ o o.

  -o(v, o vo v#4 o ( (o o .

  'v( o (. , /ov #(

  o / ( % v

  #o.

  'o o v ( / o (v G

  "o( oo # 9B . 8f. "v o (

  o v, #v v 8f v (o. 3v#/ov (

  v o #o v o . $o # (

  (v /o G o (v 8f , /o

  69 . % v...

  I,+ F v% o . $o ov /

  % v oo v v%.

  + e. 'o #o v( o v 4o

  v #% v% , v /o v o

  v v o o , ( / o v. !

  o v o v. & oovo % o (

  v% o 4oo o v o "%o vv.

  /% o v ( oo o( o

  89

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  90/125

  3"@ %, o ooo #v . "v

  ( oo v v o . ( ( v ( o o

  3"@ o 4(#o, #( ,

  o, o#%o o ( 69 o v % o v v 6.

  ( v ( o /v o v o v v, o

  v o "%o vv, ( v o v. @ o 4

  (. Co/ , +

  'o #o ( o v ( o

  o (v v "%v o, #v #o(.

  "G v #o (. 3 #ov ( (

  o "%o vv o (v v ov v "%v

  o ov o ( o o 1C'. ( # #.

  v ( ( o o (#o o # , (v ( o o 1C' vo ov (vo v o#o+

  ov.

  I,+ o 1C' .

  + &v ( o o 1C' vo

  ov (vo v o#o+ ov. "ov, vo o

  o "%o + v # , #v # o v

  vov. ! o (vo, v ( /o#( v

  ( #o (o % ( . 3v o ( ( o o

  o o oovoo o o v 57L58 o

  ovo o v o /% ( 3, #v v+ $ v

  oo v o vo. "v ovo o v o vo ( #

  . v v _/o#( (

  # _+

  I,+ 3 . ov.

  /I+ F o voo. $ v o o o o ooo

  v vo(o /#o v A (

  o% ( o( o oo o /v

  /#o 4 . ! G ov (

  /#(. ( o o v vvo ov ( /#(,

  v o o.

  I,+ *, .

  /I+ 3v o o. & ( /#( oo v

  v. 'ov ( (o, ##% ov o (o v ov

  ov o o+ "% % v ov. ! (/ov

  L "% %, o# v. & ( (o A %,

  90

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  91/125

  v4 4 o. ) 4 o. ( v % #

  /(v / o, 4v ov 4v 4

  . !, v , ov, #v

  . "v ( o. ' o

  ov ( /#(. ' o (

  (, o ooo v o, v vo. 'o o

  v v o, v o. ( o o

  v v /#( o ooo vo v #v

  v . ! v o . 3v o

  #/ vo (4 (/ (vo #/ o o

  o o v(.

  ( , ( % v ,

  / ( v v ( /( o o o (o #v %v v #v v v.

  I,+ 3 oo.

  I+ A ( v ( % o

  o v# /%v v #o /voo%

  ovv v. ! #v /. '

  % ( v o #( /% v ,

  o ( /% o v# v vo/% ( #v

  / % . &+

  ,+ v .

  I+ e, v( v / o v( o, v

  %/ . @ %/ o, o vv, % %

  / v vo(o /#o 4 o , "', v

  v o(o #/ ov v /

  o/% #/ v o (o ,

  o (o (vo #vo. C/ ##% v vo(

  o o ooo 4 o o v o /o v

  o v v v #/ o

  ooo.

  &, # o(v /ov o v %. &

  ( /#( / /, v #v v o,

  4 o (. 3 A ( o vo %vv

  o (o (vo. "#% % % v o vo

  v #( o oo o ooo #/ ( v

  o o( #( oov o

  oo( o #vov v o ov

  91

 • 8/12/2019 10 27-5-2013

  92/125

  /ov oovo, ( , oo ( "%

  % v oo ovo, o o . ov(,

  / o o( (.

  3, #% #v ov#ov ( v