25η (ΕΚΤΑΚΤΗ...

download 25η (ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 29-11-2013

of 27

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 25η (ΕΚΤΑΚΤΗ...

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  1/27

  I

  I I I

  v 25 (!! "

  # 2$# %&'% 2)*

  &+ , - . )5/

  / . vo, o v,

  v v vov o o. . vo

  o! .

  " o v #v o o$o. % o, .

  vo.

  0 ("/ "o& 'o v. (v)

  *o v. +!v! o. -&vv -vo v.

  -$$o o o. -$$)oo o v. -

  $o v. -v$v)oo $o v. -vv)oo

  -$$o v. -vvooo -$$ o.

  "o oo.

  / "o , o . vo

  . " o, o v#o, , $ $ v ov o !, v!o v

  v$v o )$o.

  0 (11" / (v -vvooo -$$ v

  vo!, /

  / % v v -vv)oo oo v o

  )$ ov. oo$v o -vvooo.

  0/ -oo)oo $o.

  / oo$v v, ) o . 0o o

  oo$v, ov v.

  0/ -v v. # 1)o v.

  o 2vv v. vv (!v o. $v 2vv

  v. vvooo ") o. vo %vo v.

  )oo $o v. $o 'o v.

  -v o. 2$vo ' v. +v 1 v.

  / oo$v )$ v.

  0/ +o %v o. +)vo 1)o v.+oo - v. +ovoo % o. +o& 0

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  2/27

  o. +vv o v. +vvvo "o

  v. %vv v. o v) v.

  0 "v$ v. 0v + o. 0o

  $o.

  / -v oo$v o . 0o, v.

  0/ "vo $o v. " 1 o.

  / "o oo$v -vv)oo.

  0/ + -vvooo. "oo %v o.

  %o v. o#v) 1)o v. o

  -vo v. ooo 1v o. (# o.

  'v -vv o. *!$vv -vv.

  / % v v 3o v

  $v o ) ov o ), o) v o.0/ -o. 4 "v$ o. 4v 5

  v. "o o . #.

  / . # o. v!o v #v v

  ovov v "ov -vov v +ovov

  &ov.

  0/ 0v o. + -#o o.

  o "v) o. o. 6#ooo

  -v o. o * v o. -3o $o v.

  + o -v)o7 %o o.

  / "o o . -&vv v v ov $8

  o$ov.

  0/ v ov , v.

  %o o.

  / "o o . $v . -v o o...

  0/ +$$o *o v. 'ov!o -

  o. +ov) *o v. $o v.

  o v. 6ooo %v o.

  / 9 $v ) v v

  3 v , o o

  v ov o.

  ")o /

  / %v v o . (v). v ov $.

  0/ %v v o . (v)/

  / 0 oov $ $v )

  v :, v &. (v vv ; o

  )v, o v 3v v $ o .

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  3/27

  o)v, o v#o, o ?o , v

  o o o o @ ) v oo$o o

  vo.

  )%

  / A o o $ov, . v#o, v $vo

  ov.

  . )oo o . o#v). + o . +vvvo v

  ./ . "), v

  ! oov )o oo $ o o o)

  &oo v $v v ", v ) 3 v $v

  ", v o $ v $v v )v "

  v o o v $v o) &oo

  .

  % o)v o ) o o) &oo v v

  ), v v o o$o o

  3 v o v!o v ) o

  o) &oo )vo 3 v !

  v ov.

  5 ) v o#v ) v ) #@

  v) v v o$v, v &o

  # ) o oo &oo o o !ov.

  %v o#v, ) o ) &oo o

  $v!, v o#v ) )ov, &ov

  v o $ov v v v. -#

  v ! $ o$ o o, v $ o

  v $vov o o v v3 $

  ) o %"-, v $v $ ) ) o )vo v

  v v

  oo o o v vo

  vov v $ , v vo v "

  vov v.

  1o o)v 3 v v$ v #o

  $ @ vo o 3 o o$v, $@ ) )

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  4/27

  8#o o ) ) )vo $ v o

  $ v o o v v 3v& $ o&!

  o ) o oo &oo -v.

  % o.

  / % o, . )o. . o#v), .

  3I/ +o 3 , vv o v $v v

  v ov o ov ooo $. 0

  $ o $ v o o. v

  v o o v v . ") v @ v/

  -o!/ v v $ v ) )o &) )

  v v )v $.

  ov, 3 v $$o v v #

  v) v &o ) , o &v, v ". : ) v o o ooo o o

  ! vv, o 3 o v @ )

  o o. -v#o o "v ) +vo o

  %v, o v o 33 v. (o )

  v v 3 v ?BC , ?BC v v

  )v v $ #$ )o o oo vo

  )v v v o o . -) v v o

  o&) o o , o v , v ) v

  o v !o .

  0 v vvo o ) v v,

  v oo #vo $@ ) 8#!o 1 o ?o

  ov o , v , 3, )# o

  oo &oo ) vo ) o

  "v o +vo o %v. + v , o

  "oo "vo +vo v v ooov

  o oo. v o .

  / % o, . o#v. . -, o )$o.

  ".

  / % , . "). o)v,

  vo ) ) o v$ ov$ v ovv v

  vv o oo &oo, $. 5

  ) v ) $ o o

  oo &oo o ) #o

  v! B &o, &

  v v o. %o ) v !o v

  oo v ) o o $$ o o v o. + o #o &v ),

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  5/27

  $ ov o$ ) o v

  .

  (, o $ov o o &o ) o ov $ov

  v v o&o o $ o %"-, $ $. %ov,

  $ v ) v o v) ) , -v v o v

  o )vo o v) v

  $ v ) D .

  o)v, vvo o o $ovo . &,

  o , v 3 v 3 $ vvv), )

  ) v )o#o o . o#vo ) , o ooo )

  vv o v $v o o. % o v v

  $ o #o v ov EFGHIJ . -

  o v ). + v 3. %v v )v v o $ o o o o

  v v v/ -) o v v o v

  o& . %.

  / %, . -. " o, "o o.

  I/ %, . ").

  "$, v )& , v v $o, v

  o &oo v o , )$

  #)v $$ov)v $v v$ ov$. %v , ! )

  3v&o ov ) .

  , o)v, & o $ov ,

  o ooo ov! v $ov $ o o vo v

  oov 3, v o "o ) +vo %v

  vo! ) oo v ooo v )# oo v

  v #. (o ), o ) o v o !o

  v ov o o o #o, ) $ v !) v

  o v) ) , $ov, oo

  !) . @ ), o $)o

  vv o , v o$ov, ) v o $v

  , v o$ov vv o ) vo

  o o , v o )# o &oo

  v o $v.

  %$ ) ) 3, $ v

  vo, v o +%%. $v

  v +%%, o v& $ v v v o

  o, o o v v v +%%, v o v

  o o o, . (o v v ). %v ) v o $ ) v ov

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  6/27

  ov v o -oo v

  #.

  / %, $ &v &v )o )

  v oo $v . %,

  "oo.

  . +vv vo.

  I/ ov #o o $ov vo! )

  ) ov v vov 8 @ ),

  #v ) o# o v $@ )

  v$vo v # $ v oov.

  v v $ ov ) v, o

  o vo v # v 3 K K v,

  o3 ) v, v ov $@ ) oo $ !, ) v 3 o o

  ) o ooo &o v ov &ov

  !, / ( o -$$o, o . 1o o#vo,

  %v "oo o "o o +vvvo. %o o)v

  o o v . 0o $ v, o

  o o o o&) o!) v o #o.

  v oo #o v &o ov $v) #). +,

  &&, o $ov !, $ v v

  3o $o $v v v, v ov v

  vv o ! +8 $ o $v o

  "o ) +vo %v. v v v)v v o

  o) o vooov #oo #o

  o ooo ov v 3ov o "o) +vo ov

  vo o&o ) v o 3,

  vo v voo o o v

  #o ) v )v v v o

  .

  9 v ! o)v v o "oo

  o8# o v v ! ) o oov )

  v o ov, $ v 3 vv

  o)#v ) o$ ) ov $o o

  o o "-1-.

  / A. ", -$$o.

  00I/ $$v o o o , . "),

  v v v v#o o $v &o

  v v &ov ) ov . 0o, o @ ), , vov o oo &oo #)ov

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  7/27

  v oo v !o $ o )$

  v v o !o o oo &oo

  , $ $ o o )$o v ov

  &ov o ov v ) )o )o v #ov v o8 o.

  %.

  / 1, , o .

  ", v vo3o !/

  4/ 0o o o&v $ o "o )/

  / 9 vo3o ! oo ) v vo3

  ovo v oo.

  4/ , v vo! &o, . ").

  % ), vo!.

  / +o3, vo! ) v v vo3 !.%o v !, o v v " v , v

  &&o ) v v ! o o o $ v

  oo v o o -, o

  o $v , ) ov. -) o

  v vo o o o v#o o v

  v), v v&&o v )# o o

  , v ) ) ov v# v

  o$ov )# , oo v $o . v

  3oo )vov o ov o o7

  o$ o "oo +vo, v $ v v o

  v " o )o o )vo $ v !o. %!

  o #o @ ), .

  4/ -v o , # )# ) o

  o ) &oo o $vo v v,

  o)#v , oo oo o#

  o v oo o o 8# o v o

  oo.

  / A. % @ov o o o v ",

  $ v# o v o 3 $ 3...

  3I/ ?BC ), ").

  / ( /

  3I/ ?BC .

  / 1, v o ... ;& ) o#vo>

  + , . " o o v v o$ov

  #oL "o 3 #v v v o #v/

  / 0oo v vo /

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  8/27

  / , L , , ) ov )oL +

  . + . +, v ) ov )o

  v #) o o ) &oo.

  +o v#o , o v o o 3

  v&v $ #o v #v ) ov o o o

  )o, v o v oo/

  I/ %v $!)vo, . "). %v $!)vo, v ov

  # 3.

  4/ 0 v /

  / , # v oo. -# v

  oo.

  I/ % o #o o o v#ov

  $ o )& v " #$ o "o)) o $ )# o o&o.

  / ( v v, o/ ( v vo/

  I/ -, o)v, o o v o

  v$, o vo, v.

  / oo o, , /

  $ . $ $ ov &) o v @ o o

  3.

  o, o v#o, ", .

  -v$v)o, o 8 v v v /

  4/ 0 v, v .

  / %$v v , $ v . v

  ...

  4/ v o , . "),

  . -).

  / A, ) . 9 o o. %$ oov

  v v , v o o.

  o, ooo v )# v

  vo ovo v vo , v

  $v v o/ 0o v $v v v o 3o.

  +o, oo v / -) . )#v. )#v.

  " o . #o 3$ .

  0/ "o 'v.

  0 0/ (o $ov $ v/

  / (o $ov v $v /

  / % .

  / A, v . . -v$v)oo . %$v o $ov/ A, $v o $ov.

 • 8/12/2019 25 ( ) 29-11-2013

  9/27

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

  / . -v$v)oo .

  0/ %$, . "), v

  v#o, 3oo) , o

  oo &oo, v ovo %o

  v ( v o o v o vo v$

  1o : v v v#v o ov v.

  (o o.

  / 1o! ) )o &o o oo. %v

  v)v v #o o v#o vo/ &

  o oo v o) o !ov) v " o o) &oo. %v o

  $o ), v v $ v .

  +o v#o, o# ")o o o 3$

  ), #o #ooo $ o

  )$ v vv .

  " @ ) )v v $v v )v, v

  )v ?=, v " ?= v

  v ov, $ v )o. B ?=. %

  v M o. o, . 2$vo,

  &o . o)v, ) ), #o v )v.

  -v&v ) v v $ @ ) o $Dv v ovv.

  " $ ) o oo v!v

  $v o, &v KvK o v )

  KvK, v v o ), v 3v$v ) o

  $. " o o o $ov v ov )8

  o, o ")o 3v v vv o v#o

  v o o v ! v ! v

  ov v . v $v ) o $. 1o!

  ) vo ) ov )v o ) v $vov,

  ) v o v $vov. $Dv v ! v o

  "oo.

  o $ v , o

  o. ( o o v 3v$v ) o $.