20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-9-2013

of 124

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26-9-2013

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  1/124

  I

  I I I

  v 20

  26 !"#$ 20%&

  "' '"! () * %+,00

  -, I ./.I

  /,

  /, o vo, vo oo v

  vo ov oo v vv v o oo

  oo!

  ", # v! ", o $

  %!

  ", # v, v

  v v o o! &v v ,

  v vv'

  ()

  /, "o* # v v v

  ov oo!

  ", o vo,

  o vo! v o v #o !

  " o, v oo$ v $, v

  o# v # v v ov oo!

  + v!

  ./, "o o, v

  -v .o, v

  v /, o

  0vv 0vo, v

  0 o, o

  0oo 1 o, v

  0 2o, v

  0vvoo 2o, v

  0vvoo 0o, v

  1

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  2/124

  0vvooo 0, o

  0oooo 2 o, v

  1 0v#, v

  1 3o, v

  1o 4vv, v

  2vv -v, o

  2v 4vv, v

  2vvooo ", o

  vo &vo, v

  oo 2 o, v 5ov 5 v, v

  o o, v

  0v, o, o 5v %

  4vo , v' 0vv 3, v

  o v, o

  vo 3o, v

  oo vo, v

  ov*o &, o

  o# 6, o

  /, 0o oo#v, * #* !

  ./, vv o, v

  vv vo "#o, v

  / &vv, v

  /o v, v

  6# "v5 vv vo , v

  6v , o

  6o 2o, v

  "v#o 2o, v

  "$ 3#, o

  "o o v, o

  &*#o, v

  ov 3o, v

  o 0*vo, v

  ooo ov, o

  v 4vv, v

  - 1, o

  v 0vv, o

  .vv 0vv, o

  2

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  3/124

  7 "v, o

  7v +, v!

  o "o v ov ovov!

  6v, o

  0o , o

  2o "v, o

  , o

  8ooo 0*v, o

  1o . v, o

  09o 2o, v!

  : 0vo!

  &*o o, v

  .o, v, v' v , v vovo 0, o

  ov .o, v

  2o, v

  o, v

  8$ooo v, o!

  "o* o ! 0oooo! ;!

  /, 2, o* vov

  o, v o* o o ov!

  #!

  ./,

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  4/124

  v o oo oo AB o ACD

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  5/124

  , /ov, #9 ov oooov

  D= o %o 1ooo o o o 0*v, $

  #o, F v vv v

  o#, o o ovv o oo o

  1ooo ov, o o vo#, o #

  ! o 1ooo v $ ,

  , v9 o! :v v $ v v

  o #v vo =!=CC '

  : ovvo oo, o ovvo oo ov

  #v o v #o o 1ooo, #F o

  vov , $ov o# oo#v o #$ov

  v o oo v o v *, vo

  o o v%v * , $ov o*, #v ov o , *o o* v*o o vov

  o $v o$ o! . o v$o#v v

  v o 9#ov oo vo, $ov oo o,

  o o 1ooo o v v =C v,

  v oo v o**v o#! v ov o

  o * $ o v v*v!

  &ov ov o vo,

  o *# o # v o o 1ooo! @ v

  ooo v ovo o oo*

  $' @ vov v#$ o 1ooo' 2 v

  #$o o v*v oo o 1ooo

  # , * *ov o o v*o v *#ov o'

  G$ov , ov o o v*o v oov v

  ovo o o'

  o *# v o 9#o $ov v o

  1ooo v #v v o 0$ o

  9, o oF#vo 1ooo, v o &"0 #

  o :0&, oFv # ov o o 0*v

  #$ v v v oF 5v

  v5 vv, v % v o o

  o'

  -$ov, o 1ooo, $

  #v v * v ov o v #$

  voo*, v #$ voo*, ov v $ov

  , v #$ oo* o $ovo v oFv, *

  5

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  6/124

  vov # o oF ' H#o ' !!! o 0&" o

  o# v o ! vo* o

  v #$o , o $vo o *

  :o, v o o v vvo v vov v*o

  o 1ooo ov 6o! -o o *# v !

  -o o *#, vv D= $ #v o o

  ooo #$ * o$ov DC $v, o ooo v

  v v! &v #v o o ooo o ,

  vo 9 ov o o o v vF vo v

  9# oo v, o *v v ! 6 ov ! 1,

  o ! 1 v v o v, v o o# %,

  o ! 3o v v o -o

  v, v v ov #ov vo v v oo o$ v v ov*!

  @ *# #v o *#! /ov, o o ,

  o o o ! 1 o v o

  $* *# * 06&0, ! ", o o

  #v o o A=IDDIACDA, o #v ov ov 3o#o o %DA!

  0v9 o v o #vo v*o o $ v

  #$ *# 06&0, v #$o 9 * oo o #v v*o o

  ooo $ #$ , v9 v v #$

  o *#, v v #$ $* o o oo' -o

  o , # o o #vo, v ov

  v o vo * # o o #o

  , o# o# v*o #vo,

  o v o !!! #, # o o, o # v

  v o o # o *%v % * $

  *#! -ov #$, ov #$ o, ov #$ o!

  /ov, vo *#, v # o oo

  v *, $o v o v o vo,

  o # o, v# o v

  v v 9 v, ov o o &0G ov

  v vo oo $o! @# v v

  $ #$ v o o o

  v#9 ov oo o $ ! vo

  * v o#v v $ v o v, v

  v o oo oo o vo vo

  ov o ov ooo o &0G! 1# o o

  6

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  7/124

  , * oo v o $ # v! &

  ov v o o o o * oo v 9

  &0G J *v# o *#

  $ vvv 0oo! -o %$ *# v

  oov v oov v! &v v

  && #$, v v &0G, oo v

  #o$o v $oo *v o

  o #$, #$ o $vov!

  6 o ov o, * * v *# o

  , v o 0$ o* v 9oo v &0G

  *# $ oov vvv, v *

  v o o v "&0 v, vo v

  o $ o $ oo v oo v o,v o &0G $ v o

  oo o, o o o o 0*vv o

  $ , o v 9oo* v *ov #o

  vv o #$o v o9o

  $# o v#ov o o v

  #ov, o v #ov # $! 2 v

  v* &0G v v!!! v vv o

  v *v *# v v*v, v v*vo o #

  o* o v v v v

  *v!

  /ov, #v o *# o ooo * * v *#, #$ov #*

  $o o oo, $ $ v o $ov

  # v &$o v $o$vv! 3o

  v #v *# o ooo * # v o v9ooo, o

  $o o ooo #$o $o* o $o#$v v

  $oo, $oo oo, #$ $ oo

  v o $o o$ vo * v*!

  @ # ov, o * v v v o

  o v v o vo $o,

  #$ o* vo v * o

  oo oo o $o #$v v oov v *# ov o

  #$ov, * v o v$o#v v%oo v v

  v o o o , v oo o

  oo oo!

  7

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  8/124

  ", * o vo!

  $ov o *# o * *#ov o 9 vv vo

  o o ! ! $ o!

  (o $o)

  /, &v9 ! o, $ o!

  "o* o ! 4vo!

  3o o ! o o ! * ov o

  *# o *# 9, #v #v %,

  *# 9, # v v' " o, v ooo,

  $v!

  I, ", * o voo! :o $

  o 0vo * v v $v9v o o 9vv v o

  oo ov o voo o oo! #

  v "# DA v$, v " < o

  9vvv v o " #v o 4 :o,

  #v v oovoo #v v!! ! o oo

  9ovov o ov oo

  vov o *o o o o v vov

  o oo! -o *# $ #ov o o

  0$, * # v v #o o o o

  o oo, o ooo #ov #$ v *v v oo*

  o o vo#vo!

  /, &$ o ! !

  ", ! o!

  &v , o ! /o ! 3, !

  /o!

  , & ! 3o # v oo*o

  v #v, o v 9v o oo

  oo, v $ #v #o o, * o #o o

  vv vo v v * %$ov o! /,

  0 5v, ! $, #v , 5 ,

  *# , v o vo #v #v *#,

  % 9# ! - #$ o, v o, v

  oov v 9 ov oF! 0v o

  #!

  3, ! $!

  8

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  9/124

  -, 0 v #o #o

  9 vo, *# v o ! v o

  o!!! $ v o 9,

  v, v!

  /, &$o , v o #!

  /o, ! /o $ o!

  : ! o!

  , &$ o! & *# v ov

  2v 2# ov $o ov %ov $o ov

  2v 2#!

  $, o oovo o oo

  o A=C * o, v A=C oo

  voo, v ov v $ov v vo*v! & # #o o ooo o o ! /v o

  o *#ov o o o o, & o, &

  $vv, ov, v ov v $ov v $v

  *! o o, o o v o 9, #$

  #o o o o Goo' &v #$ v #$o

  v o Goo! 0v v #$o v !

  $, o, v v vov o ,

  #vo v v # vo!!! ov v *

  o#o v $o o 0vo ! @ o

  v o vo!

  0 o oo o #$ o

  ov v $o #$ v #vo $o#vv, o

  # v #, oo *# v, oo *# v! /ov,

  o vov v #

  # v $! - #$o v o $oo !!!

  v o v o# v vo o o

  v 9vo* oo

  #o!

  ", #$ o$# v v

  o o v oo o ! 1 o oovo

  o oo * #, * v #v v ,

  oo #$ o ov $o! /ov, ,

  $ o!

  /, /ov, o ! ov o! $ o!

  : ! oo!

  9

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  10/124

  &$ v* v o *# o oo, v 9

  v o o, ov $ o!

  oo, v9!

  , & #v # !!!!

  /, " ! oo, , v v , ovo!

  , v#$ v o o ! o, o oo

  v o , v #$ v o o Goo,

  oo %v v o o! 0v v *,

  o v , v #' & 9 v

  oo*# ! $ v o, o

  o 0vo #$ v# *v, o ooo

  * vo o %v v ,

  ! @ v oo v o o v*o o $vov o 0vo v v! #v 5*

  v #$, v v# *v v

  v CC, v o * o ,

  *v * v o o v $* v oo

  voo v # v v o o

  #$ov 9!

  &v o v ooo vo, v o *# o

  oo! v v o o , v o v v!

  &v o oo v #v $o o ooo v v 0$vv

  #vv v o 0o &*o, v

  3*v v#$ ! +v o $ 9v

  6ovv # $o o v &*v - ov

  $o ov !!! &v o o v v #9o,

  * o $o! &$ o!

  111 , 6o # v %, v ov! & *#v

  v %*ov o % , o o#F o

  oo , ooo v v v v

  #*ov o o o *# v #$ oo

  o 0$ v o o !

  /, ;, ! o, o !

  ov#, o!

  I, & v 9#9 v v o#vv

  o o o# o o o o #,

  o * v 5 # v # , ,

  5 o o 0*v v %v KL, v

  10

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  11/124

  o$, v #v *# %# o o o ov

  v vo$ ov!

  0, o *# o *# v v o o

  , o o* o o *

  o v vv $ vo v o v %v, v

  ov vv, v $ov v, v o

  oo*ov! -oo* o vv o $o, v#

  % v v $ , o $

  DA!CCC o o 0*v, M!CCC, M!=CC v

  oo o #o $ov * ov o!

  -, ov#, $! " o

  !

  I, v!-, v *o v oo, o

  9 o v v, v *vv!

  I, &v o *v, , * ov o! -o

  oo o o o , v #vvo #v #$

  o $ v ov, v 9ov v % v

  $ ! o v #vo, 9

  $o v, o v v v v v o

  #, v o 5 # v o o

  o o $o o #$ 5 v

  #ov o o o ov #$ov o, o

  $o o o o *# vov v vov

  o v vo o #$ $ o o! o

  o v o o v 5 v v *v o5 *

  v o 9 o v $o v

  9oov o v*vo v o v v v ! v

  oo v F9o v o o, #$o vo AMC, o v

  $oo ! "# ov v * o v

  $ v ! % v #vvo v

  v $ , o #v v vv

  $oo , v $ v

  o $o, o v %* v !

  o *#, #v ov, o

  -04"& #v v o o o!

  &v 0vvooo o ov

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  12/124

  "o "v, #, # o o &

  #v , " N +v 7! /ov,

  # v#, "oo , v# &

  #v!

  I, ( ovo)!!!

  I, ;, ov o *#, o *# v o 9! $v,

  o ! 0v $, 5 v , v v

  oo*#, v , v o5 $ o o,

  o oo oo, #v vv, #v ' 0v

  #v , v 9 v v *# o

  o oo' + o * v $' @o

  ov # v $ v# ov o

  #v v, o ooo v o vo o o, v o o o!

  #o, $ % $# o 0oo o

  voo o 3o G o o ov o

  o o O "v #! 0

  o o $ o $ v

  v o o #$ , 9v v o o o!

  %, *vo v "ooo! "# v o

  o v# * * ov

  $ * F 9 % ov o!

  #o, $ #ov 9

  , # o o v # v o* o

  $o v F!

  vo #$ , * o .

  0, oo*#, v ! $!

  /, &$ o!

  : ! 0!

  , &$ ! "!

  ./, "o* o ! 1!

  , /ov, #$o #v, #9 *# v *#o!

  -o o v o v# o 9! D?

  o Go o 6* #

  v Go, o o o oo v

  oov o , o ovo $

  vv $

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  13/124

  oo #o o v v *# $

  o o o o o o# #F

  oo' 0 v o #v *#!

  o, $ov oo, *# v *v* ov

  0v$o ov ! 0vvoo o o #ov v

  6#! &$ oovo v$ o

  o, #$ov, $ , #$ o ov

  ' #$o v o v #$ *

  o #v o $oovo #ov vov

  v ov o o, vvo v *

  o* o #$ v o o! 6, v v #,

  v, o %$ v , 0 v * o vo

  , !!! 6 v# o %!&v o *#, ov o o *# v $o$vv

  &$o! Ho#F , o, ,

  v, o #v, o o, v o o 9 o#,

  $o* $ v #$o v v 0$oo

  G' : o #o ' 4$ o

  v#ov o oo o$ o @o o 9 o,

  o, #v o, #v $v vo

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  14/124

  #$o o $o#$v , oF

  v o , v ov o oPo*#

  vo , oo v v v

  vv o vov o $o#$v v v $ o

  v*o!

  &v o *# o *#o v *#o o $oo

  ! -v # ov , ov v

  # o o #v $oo v 0 "vo #v

  o o oo , v# Q5RSTU,

  !! ! voo! - * vo % o *#' v

  vv v #$ o "o v $ov v vo

  ov $o, v 9# v $ v o o $o

  #v, v v v #$ vo* o $o' vv vo$ o $o ovv v*o o oov

  v v, o#vo o' ", v

  %!

  &, o Mo # #$o o

  F #v o ovo, 6$ 6#, 6,

  v -$, v , v , v F

  v v v #, ov, ov v v 09v!

  "o v v % * v o *#

  !

  -#o, ov o o *#o &! /ov, o -04"& v #$

  v o VTWQ o o *#o & $o o! 3

  * o v vov v o, o *o,

  v #vo = $v $v!

  &voo* F ov 3o#o o ACDD oo

  * o v 6, 9 v

  ov 7, v o v 7! & o *#

  vo' & # o o o F '

  6oo v #o, # o o $o o

  v $v o o o o

  ov o 9# 5 $5 v#9 #v!!! o

  o 9o o *vJ

  o#v o #vo 0*v' 0!

  *#o v *#o !!! o ! o o *#

  v ov vov, v v 9v* o * v

  14

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  15/124

  ov vov, v o*o v v v#

  *v o # ! &$ o!

  ./, "o* o o!!!

  , 6 $ o *# . 0 v o *#

  o $o, *#o v oo**o!

  ./, &$ o#* o ! 2v o ! 4vo!

  /, + "oo, ! 3, "oo, ,

  "oo, #$ o o!

  I, &$! -o o *# o o o

  v v ov, v v . 0, o

  oovo v o*ov @ov v * o v

  o! o , v# #v9 .

  0 o o 0*vv!2 , o

  o . 0 #$ov v v o

  $ !!!

  /, "oo, o ovoo, #$

  o * o o $o, vo, * o o!

  I, ;, v o v o , 5 ,

  o *#, vo #$o v o v vo

  !

  /ov, #$o ov o *# v $ov v

  o o, o o oo o v 9 ov v

  vF! ov v o* o o ov "o o

  o o v o#vv o v o o vo!

  : $oo ov v$ov 9# ov v

  o! 1ov v , % o v oo#v

  * ! G$ v # *v ! 2

  o *# ov o $v, v

  $ vo v*o $vov o F o,

  >=C $o o vov o o #vov ! v 9#

  v o ! ov o o# o#

  $o $, v v o o 0*v, v

  o, * v#v #o 9 #

  v F o voo$o! v v o $o v

  #vov ! : o o Go o ! 6$ Go

  &v $ v

  15

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  16/124

  -, o $oo v # $o ov,

  ov $o# $# 9 v, vv

  ov o#vv, v v #v 9 ! G% v

  #vvo o o v v vv ov $

  vv ov vo * *ov o

  v o o v o #v v v o

  $o!

  "# v 9# ! $, o o

  ov o , o*# , o

  ov v v o#vv #$ o v#,

  o $o ov o vov o* v

  vF! & $

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  17/124

  9v *o v ov v

  0vo$ ", v #$ov o*! & o v

  o o $ #v

  o o oo 5 #$ * F,

  F v o$*v, v *, #, o $ #

  o 0v$o "vo "v, #$ 9, * 9

  o #o vv5 v $* o *# v

  v v, o * #$ov o* o o

  v#, o$ v v v

  *ov o o o o 0*vv!

  &, o 9# o o oovo $oovo o *#

  o vv *vo o 0$,

  * v, #$ov o# $vo, o, v#ov, o$ o *#o v o o v *

  vo vo o o v o #v o o,

  v o, 9# v v$

  # , * v v o vo

  v v!

  -o o *# o *# v *# o o 0vo!

  & 9# $ o o #v o$

  v ov o o D!C>C oo voo,

  o * v$* o ov #! -

  ov o o o v$ o C, #v ov, o o v$, v v # o

  oo, v #o o o v

  v oo v o *#

  o 0vo! 0 v*o

  v# v v*!

  -, ov ! ov, ov vo ov o

  o v o o 0*v vov o o

  0*vv! &$o 0vo$ " $o* o *#,

  o o o o #o v o, o #o

  vo E&E * o -04"&, o -04"& o $o!

  &v vooo o $o! /o, 9v o

  17

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  18/124

  $o ! 1 # #9

  o o!

  2 v $ v o #, o o -04"&,

  o o v #v #v #,

  v , v *# #v $ v o o *#

  o & o v o -04"&, o -04"& o E&E! +

  o v 9, #$ vF 5% #$ o

  ! ov5 o vo, ov o,

  o vo v o +v! 0v v o voo >=>, o

  voo o vo $ o vo, o$ o

  Go*oo o v *#o E&E! &o#v,

  v o o E&E, v oo

  vo v +v! 0 o v, o -04"& v "o #v o v o o, o o

  ov o o v o, o $, *o

  oo, % v!

  - ov o ooo vov o

  o, #v ov ! $o v

  vX, v v o 0$ o o -04"&

  v o ' vo' & v v v

  v v v v!

  :ov o o *#o E&E, o 0$ $ 9

  o* o o $v, v 9 #!

  Hvv ov o 7 o #$

  * v o *o! 0 v v vo , #v *o

  ov, ovvv v v, v#o v*o, v#o

  #$v v #, #v #v *! @ # o

  o oo v v o9 o, o ov o

  o E&E #$ v %

  oo, $ vo *o o$, o,

  o o o o v #o, v o

  o v o o$ v# % o -04"&,

  o 9#o, v , v $ v o o

  o v v*v v !

  ./, &$ o#* o ! "v#o!

  /, &$ o v "oo!

  : ! vv vo!

  18

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  19/124

  I, 3o o o *# o #$ v v o

  o o o VYZZQVV VWo[\ #

  o o voov o o #v o o #vov

  ! o *# v v o o o o, v

  oo v vo ! &v # v o v

  v v $# oo #$ov % #$

  ov #, o $ #v $#o oo !

  o o ooo $ v v 5

  v#o v ":& :-0 v!!! v o

  ov o o5 v o ov!

  -v vov vo $ # "v,

  #$ov o o v o v "vv $,

  o "o$vo, o &"0, o ooo v vo vov $# o #$ov v v v &v 0, v

  #$ov o$ v vo o,

  #v o $, o v o v *# *

  =CC v*o o "o$vo, >CC o &"0 v #v

  o o o v* * $v v

  v 0*v, * v vo! v#v v v vo,

  $ voo $ov *o o ooo #$ov

  * #vv v v 9o #v # oo o!

  #v v o ov ! v o

  oo $o, o ov $!

  3oov * *ov o o vv o o

  o 0vo' 3oov oov $o v

  oov $ $oo ' vo v, v

  o v v #$ vo9 #v *# o o,

  *# v 0*v! - v ' :

  oo o ooo o$ooov o v, o$ooov v

  0 ! G$ *# v v $o ' "o v o

  * v v o ov v!!!' & v $ov

  $#, $# oo #$ov v vov # vo,

  o ! v # $ v o #$

  o*, . 0 #v, v v o %$ oo,

  #$ov o* v ov $o, v $vov ,

  v , , o o o! /ov % v

  oF o *# v $ov v v o v v

  vov #v o VYZZQVV VWo[\ o #v

  19

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  20/124

  v # o $oo , # o

  0vo , v v , o v

  o# o v!!! o#! 0 #, $ov

  o# o oo #$ov * vov o#!

  !!! # % vo o o oo 0*v

  o ! v # v * # %# v o oo

  vov, # v * o v o vov

  "v, o "v! &v #v #o o ooo o v

  o*, 0*v , ov "v ,

  ov o o , v $ vo, vvv

  #v #oo o! @#o v o o #

  #v' "# v o vo o v o o! #

  v v! 3o v o v oo o o ! v, *v *o, *v v v v o

  o v v o o v $ov v! &$ v

  voo, v v*o o #vov o

  o, * # v o o$* v vo o!

  -o o *# o *# v v !

  -o o o o *#o E&E! -o *#o E&E #$o

  *# o oo 0*v, v v o

  v o ! 0, #$ 9* *# o o

  oo 0*v v #v $vo #$ov v ov

  o# Fo o, v# v

  $ #v vv o oo! &$v #* 2

  6v o v*o o oo o

  # v *ov oo o v *v o v

  o o o o 0*v o o *v v

  v o o o o 0*v, v o voJ !

  "# v vo v ov o v o v #$

  o -04"& o voo, #v v DC # v

  v#ov o o # *#, v *!

  "# v v$ov v oov o o v*o ov o o

  #$ov o #$ !

  &v o , #$ v o o

  vov *# oo! " ov o v*o

  o #o o ov v #$ov v

  *F #, #$ov v! 9#,

  v o v vov 9 * #v $vo, * B v *

  20

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  21/124

  A v, ov o ov # o o# ov,

  o o v v , #$

  9* o 9v o * v v o

  *vo 5 v v o o #vo5 o

  ! -o o o o oo v v 0o,

  v o , v $ o$ o o #$ov

  o$* ov v o! v o v vov

  9 % v *v, v v

  $ov o !

  ov o v . 0!

  /, &$ o ! vv vo!

  o!

  1 1 1, ", #v !/, : ! $o!!!

  1 1 1, v # '

  /, :'

  1 1 1, &$ #v v !

  /, : ! $o #$ o o! 6 !!!

  111, v # o v9 o v v v %$ov

  ! "'

  /, , v v$, v v$!

  1 1 1, 6vo o 9 oov v v o o oo'

  /, :$, $ o oo oo v, #$ o

  o o $o o ov !

  111, :v o ! vvvo, * * oo v

  #v !

  /, & o *, v o * o oo o #$

  v ov vov!

  : ! $o #$ o o!

  @ v ov o o oo oo!

  111, vo * o v , v

  !

  -, + 7 # v o 9

  9 v9o oo oo, o oo v

  !

  /, !!! $ v v ' 0 o

  $o oo 9!

  " ! $!

  21

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  22/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  23/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  24/124

  v , # % o v#v

  oF* o o o , o $oo

  o o o voo, $ o !

  v 1o, o ooo v # v v v

  v v ! "o o * o #v

  o oF , # , o # o !

  v v % o , o o! v v

  , v v 5 5 v v 5!

  o, v, o !!!

  /, o, #$o o v %$o

  v , v o ' o, ! o!

  -, 6v ov o #, v ov

  o #!, !!! , #$ v v o ! v

  #$ !!! o v v $v

  *! : # o!!! o * Fov o o o o

  o *# v 9 v G, * #ov o

  o, v * %$ o!!!

  -, 6 #v v o, #'

  /, o, , v

  v , * #9, ! o! o,

  * v v #9!

  1 11, -o *# # v o 0vo * ov #9!

  -, 2 o 0vo o v, o#

  v#v' 6 o !

  /ov, o o, o o, o o,

  o o!!! , ! ", , v9, o

  %!

  /ov, o o * o o

  ! : o *# o

  v F v v*v 6: o * vov o

  # v #$ v o #$ , v9'

  2 o o, o 9#o o o o9v

  9voo$ o #v * #v! + #$o o$

  #$o o #v, #v $o o9v, #, v

  o, v 0 o "vo, v o, v 0vo v

  o /! 0 v #$ o o ! v *

  v v v o v 0ov#v "#, #,

  24

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  25/124

  o, vo , v o v 9vv

  o o v#v v ov ! & ov 9vv * ov

  oo!

  2 o o o, o o o #$

  ovvo oo o o, v, #, o

  o o o! &$o #$ , #$o

  o $o oo$ #v

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  26/124

  v o o, ov, o vv

  v o o, $o v vov o #! v

  # ov v vov 0v & 4 o

  $o, v ov $o o o o v *ov!

  @ # v o, # , v *#ov

  v#$ o ov o oo oo, o *# v

  #v, o *# o o v o # o !

  I, ", *# v o

  o ! & #$o v $* vov

  v 9, % v #v oo*#! &

  $ov o! G$ o v F! 6

  v v o ov ! 0vvoo o v#

  *%ov ! @# v v v o *#$, *#o v vo, o #v, v vo

  #v !

  -, 0v o *# "oo v v vo,

  #$*v o # v 9 v,

  !!!

  I, , * * ! $, o *# v

  ov v, v o *#, o *# ,

  v v, v v!

  -, "oo, oo v#*v o &,

  ooo v o #$ , #, v o o o

  #v o oo! 0 v F o, oo

  v v o o, * o

  o #!

  I, v, v , v v

  o v v, o v o ooo o $

  o o o $ v #v o v G $

  o o o, v o -04"& vv o

  o v vov oov! o -04"& v v# o!

  /, o vo oo * %$ v, v

  ov# !!!

  -, 3 ' 6v vo o %,

  $ vo v#o v , v v ! 0

  vv , o $ 9 o o o v v

  o o, v o# v o$#v v

  :vv -o 0oo!

  26

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  27/124

  I, & $ o & #v,

  #$ov v o !!!

  -, @ oo ! ov#!

  I, 0, * oo!

  -, 1#!

  ./, v, v , #$ o#* 6v

  o#!

  /, "o ! ", , v, v, v

  ooo!

  111, ", * o o *# &$o o

  @o * o* o o o oo v ov o o!!!'

  -, 3, * o, * !!!

  1 11 , 0, , v 9# v * %$o!!! $, , v$ v

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  28/124

  o $o#$v o ooo ovv v 0oo "o

  *# v o o ov, #v ov $o o#vo

  v o o , v o o v o * !

  & ov v o 0vo

  o ov 0$oo v v* %

  #ov o v *v o oo o ov

  o$ 9#*v v o v *ov

  v #v $o o * # v ov , o ooo

  #v* * v v o v v v, v $

  v vo o 0v$o v oF,

  #o v o$, * v v !

  6 v# o#v ov v v v ov

  o o o %Fv v o * ov vvvo* o, o #vo

  * o o $o o#vo o o*

  # o 0vo v oo v #$o

  , * v o $ o#$v o$! 6#$ v $ov

  o*v, v o 9# v v 0oo "o' v

  $ vo , v $ vo ! :$, v $ #v

  $o, v '

  /, ", ! &v ! 0v *#

  o #*v v vo, v, $ # $ov

  vo o ooo *#ov v ov *#, %! 0v,

  o!

  I, ", v#* o $o!!!

  /, v, $ ! o vo, #

  o* ov ov ov v o v oo

  v! 6 $ o!

  1 1 1, !!! o vo v o o *#vo'

  /, 6 $ o, oo v oo oo'

  2vvooo v, o,

  , vov o v , vov o v o

  oo!

  3, ! v , o!

  I, ", v#* o $o o o,

  *# v , v * o o

  $o, *# v * v vov!!! o

  %o o v ov oPo*# o v v

  28

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  29/124

  v$*ov o o# o #$o , #vov

  vooo, , v v*o o ooo v

  o9ov, v v*o o ooo #$ov o# *#v, o

  oo v oov v vov o 9voo$o v o #$o

  v "v! v "v v

  #$ A= v*o # v#$ #vo v*o

  #$ #o o $vo * v !

  /, &$ o ! v!

  o vo , o* v oo

  , v ! vv v, o*

  , v *# v v v , , v #,

  #, #! 0, o, $, $, $, % v ! /ov,

  o!+ ooo' 3, v, v!

  , :ov o!!!

  /, /o vo o oo o vo,

  $, $ov *# 9 ,

  # ' o!

  , :ov o o *# ov v

  #v, # v #$ o#9 #$ov ov*

  o, $ o * #v v ov o v #v

  2oo*, v oo $ v, # v o

  *#, # v v, # v &+, v $

  &+, v o oo ! - ov*

  o o o o v o o ]oVWS ^o_S , o

  v ov v, #v v 0$vv, v

  o o* %, #$ o o!

  @ o o o * 9 v#

  v vv, * o$ !

  G$, ov o o *# o o, o,

  * %* o o v #$ G v v!

  v #$ F o ! 0, #$!!! , v9, v9,

  v9!

  &$ oo *# , * o !

  /, - *# o o 9 v

  o , v #$o v, o "o v #$

  oo v#v *# 9 v #$

  ! 0v v * o "o!!!

  29

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  30/124

  , :$, *# v oo** v o o !!!

  o v o o!

  /, o v o o, v #$, , o v

  , #, o v %v oF! :oo

  0v$o #$ o oo oo *# v o

  9, * #$ ov "o, * o , * ov

  * , v v ov * #$ o v o # , o

  "o #$ o , #, v o o v

  $v 9 #o o o v v # ,

  v v v v v ov *v v o # *

  #* o o oo * 9 o #v

  9! 0v #$ov * # oo

  %$ # o o % #$, # v o9 o oo! 2 % o, ov

  *# v v vo o 0v$o, v

  vo! ", v, v * o o # v o o

  #v ov, * #$ * o # v *

  * o # ! & # v o o

  o oo, o*, #, # v v * o

  v!

  , & * v v %! +* v v9

  o o oo #v *# o o * #v

  *o #v o * $o o &"0, v! $

  G *# v v o " #, o

  # ! &v , v v v* ,

  o, v o o!

  /, 3, * vvvoo o oo!

  : v vo v #$o vvv, o

  o * %$ o 0v$o!

  , 0 o * v , v F o $

  #vv!

  /, /ov, o, #v , * ov

  *# , v , ,

  o $ * o, * o

  o ov 9 *# o

  oo! +* o $o v o o *# . 0,

  !

  ()

  30

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  31/124

  /, 6v vo9o #v *# o vo !! !

  o o ! v, v 9# v o

  v o o ! v, v $ ,

  v v v o o o $o!

  " o, v ooo!!!

  111, ", o ovo vo

  v o$# o o o vo v o o

  o! /# o vo#o v#o v *o

  v 9 o oo oo oo v

  o*v v v 9ov v v! 6 o *#

  0vo o$* o$* o !

  v $ o o "# ov ! -o #

  $ o o *#o v v * 5 5 o vo v v v o o!

  /, &$ o! o, #F!!!

  , ", $ o *# v $ov

  v, * o o v $ov v * v '

  /, o vo, # v vvvo*o! & #o

  vo , # ' & *# 9 v

  o$*o * v v , ov o ov

  o o o o! & v o, oo

  vo * # 9 v

  v v oo *#, v v

  o vo oov ov # o*

  % * *# o *#, # %! &$ v #v *o,

  v o o @o * o#vo

  #$o *# v v #$ *# !! ! o

  v*o * o *#

  9, $ o *# o * oo vo!

  111, & v o #, v , v

  v #v *# o o % oo vo, o v

  9, o!

  /, 2 oo # '

  1 1 1, -v $ov v!

  /, o @o o v!!! 9! &

  v $ * v ov, v #$o, v v o

  # o o # ov o v o

  ! 0v *# v ov, vo

  31

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  32/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  33/124

  111, $, v v %ov $o 0*v, ov

  oJv , ov o oJv $ o#

  v $ #v ' v vo

  o# *, o# #o %! 6

  #ov, #o, o #v v o o o,

  v o! & v o v, v ! $,

  o #9 #vov! + o 0vo 9v o$*# o #$

  v o , #$ o , vo o o

  v ! & v#* o "*o

  $oo vo#' vo# $oo

  , v $o! : 6o #v vo

  v o v o $ $oo , ovov

  , v -vo!-, &$!!! 9oo v o !

  111, - v o o o'

  6 o 0vo, o#v, '

  & !!! '

  -, ", v o o #v oo

  '

  111, :$, , ! :$, $, v #v o $ ov

  o v #$ *# o

  *! % v o, % *#

  v % v#o, 5v o vo

  o v vv F!

  -, 0vo v #! v v vv v %$

  v *%vo9ov $o, v v 9 #v!

  111, &v9, v9, v9, :, $, ! 6oo v

  v o'

  -, @ o v #* !

  1 1 1, v * $ o %# # v o'

  /, ", o!

  -, ", , #, , v

  #, v # v ov

  o o o ov o, v #!

  1 1 1, v , v !!!

  /, 0v vo , v vo 9

  *# !!!

  1 1 1, &, ! $, * # o vo '

  33

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  34/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  35/124

  v o# o$#, o v, # , *v

  o$# o o . 0 v

  # v o o o, $

  , v v #vvo , o o v

  ovv o v 9# o!

  -o ov . 0 v oo

  $v v o o o # o o,

  $ov oo o *#ov v o oov o o

  o o o o*ov v vo o ooo *#ov o

  v%v#ov v 9o vo #! 0 % #, *

  # v o o ovv v ovv

  oo J , #$ vv,

  o , *, vo$ o , #, o #

  #v $ o F oo$ &J &v $v

  !

  0 v 9# o # o v,

  * voo o "o oo# o

  v v J voo* $ *#

  o, *# o v, *# vo$

  o , $ ovv #$

  v9 #o v &J &v

  o # v v #o

  o , , #v $o o vo

  o v oo $ v#, #, $ &

  # v v *v*o $ vo oovo oF,

  o oF! G$ov ov o

  $ v9 #vv o

  $ o # v vooo v o!

  o o v $ o $,

  $ o o, o oo

  v v o o, v 9 o v *vov!

  & $ oo o

  v o , v o o! #o

  o * 9v vv , o

  o o o v! v v*o v

  $v, #, `S[aTb v #$o oo % o

  ! v #$o #, v v vo

  35

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  36/124

  v ov v , v, o $

  # o$*# o , vv v

  o o$ 0*v oo oooo o v

  v v 9ov , #, 9 ! + o v

  v v#$ v o v*o, v #v *

  o, o v #$ v* vv, , #, #vov,

  vo , $ v v

  o o ov ov!

  &v *o o o ovoo o,

  o 9#o $ ov DKo v o *o

  v! 3o $ vv*

  o , v

  ovoo o! &$o v v $ v o * 9vo # #vov o #ov v *v ,

  o *# ovv vo$, o

  o, o oo vo o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  37/124

  1#, * # o ovo v v o ,

  v o v vvo v o $v

  ovv #vv o ! &v vvo #,

  vv # o vv*v $v,

  v # *vo#v, # #v 9v

  o ov, * v 9v

  o o ovv# vo$# vo$#! " 9v # o

  vo$#, 9vov #

  v# o o $ o* o %M>

  ! + oovo v#$ o v#F $v $

  #v oovo 9v, v v v #

  #v, # o o *v #v oo $

  o o o o o, *9v v o o!

  + #v o$v o $v v,

  o$v v 9ovoo 0, #o

  v%oo, v v oov, 9ovoo

  0 #vo$ 0

  9 v ov o vov o v#vv

  5 o v, v, #v v

  ov v v v Eovvv vE5 v

  , oo v

  o $ * v v, v v

  ov v v v v *# ov ov

  # *v vov!

  /# ov * , vo v #

  $ # #, # o o#$ov

  ov#v o ! &vvo vv *

  !

  3 v oo v vo

  o!

  * $ o# o o

  o ooo vo*ov o oov o*v o

  v o !

  0 ! &$!

  /, &$ ! o!

  ", ! ov#!

  37

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  38/124

  I, + . 0 v o v v

  Fo o vo o#v ! 1,

  ! "v o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  39/124

  , v * $ov , $ 9 o

  # ov o o o!

  -o # , # v oo! v

  v!!! v . 0, o v 0vo

  vv, o *vv ov vv,

  o $v, o*v o v* vv

  # o v*, v #vvo o ov v ov %

  v o $ * o o, v 9#o o * !

  &v , v 9#9 # o ! : v

  o o vo v v v v voooo

  v v , v o *

  vo, * D!=CC!CCC o v #$ov v v v vo, * $v >!CCC!CCC &v o v

  $! 0 v o ,

  v o v v o

  o , v #o o !

  @o v , o o #

  o v * , *vv v ov

  o , v o o v v v v #v

  , v #v *#, * ov o , o

  o # v , vo$ o

  # v * o vo,

  o vo, o o v *, o

  oF o v o o v v #v

  v o# oo* o 1o,

  $, o

  $v oo ! -o $ o "# o o*

  #v # v, v v $o, $*v v# v

  oov#, $ v $ *v o

  v o# ! * v #$

  #v v o o $vov

  o#!

  ov, *o # v $ *

  *# v#$ ! 0 v vo &v!

  0 oo vo &v! 0 vo$

  o ov o o! :ov o o v,

  # v o *v o #vov v v9

  39

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  40/124

  v #vv o v, #vv

  vv!

  $ vo$ *# ov o oo .

  0, vo$ o o o* v!!! *# *#

  *# *# o# o %o o .

  0! &$!!!, #$ $o, #$, #$!

  /, :o ' &$ o!

  : ! 0 !

  , &$ ! "! /ov, *# v v

  *# o o v v # o ! 1 o

  , o v o "o , o o ooo

  vo9 o o v v ovv o *

  v #v v o v $ v 9 oo ov!

  @# v * v o v o

  v ov , 5oo vo v 9# ovo v5

  v o ov ov $

  9 o o v *o v o

  o F, $ ,

  v, v o #v F o v

  # 0$# v *#ov vo . 0

  ov! v #v o , o

  #v , o o v$o#v v o o,

  v ov o * o vo o * , * o

  o o vo, #v oo

  ! - o o, o v ,

  v #oo v vo !

  :ov o o *# v v v, *# v

  #F 5 $ , 0o, #o5 ov, *#

  v o 9, # v o o o o o

  o Fov . 0! v *oo, $ov #v

  oo v &vv * *,

  $ov ov oo! -o %?D v v v *o &"&3 $

  o D=C!CCC Fo, M $v v

  $ov! "o o o DK=C o ovo o 69

  o $v v oo DBL 5

  7, o $, v v v v !

  40

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  41/124

  @# v ov # v v o v ooo o v

  *o v * o o Fov . 0 o #vo

  v v#vo, v 9# % o! "# ov o *#v ov

  o o 9 o *v v v ov v o o

  *#v ov o# o, o o , *v

  9o#, vo # * vo

  vv! o v v v Fvo, vo

  o $v $ F $v v ovv

  ov o o o !

  @ o o o oo o $v #*

  oo $ v #v o vo ov !

  vvvo ov "#o *# o o *# ooo,

  oov v vov o o oo' &v , v$o#v $ o #9v v*, v$o#v oo

  o &v o v $v v* v o ov

  ov!

  /ov, #F #F v v oo#v

  o "o o 9v# v * v$o#v

  o # v v v vo o v vo9 o o

  v 9 o o ov! &$!

  /, &$ o!

  "oo!!! "oo, #v * v o

  #, v v #, v o $o!

  $, !

  -, "v o v$* * o *, ,

  o o# 9o, , o

  o, o o o# o oo o v $* #

  . 0 v o o 0*vv v o 9#o, v

  o , v o v, v v o$ v

  #v o o v

  0 9v oo Fv o v ovv

  *o v # o! , o v o #v

  ovv , o #$ %o

  % *! $ ! "!

  /, ! $!

  " "oo, "oo, #$ o o!

  I, &$ ! "! v v o*

  o v #v *# o ooo o ! $o

  41

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  42/124

  o oovo o oo v * $ oo**

  $ # oo** $# ovv#

  # $ vo ov . 0, o

  ov ! @# v v F

  , 9 o o

  o!

  /ov, , o o

  . 0 #$ov v v o! + .

  0 v$* 9$ * o#vo ov

  v v o * v o v, F

  o vo voo$o, v o o

  *#v o v o vv ov v v

  ov ov v! + . 0 $ 9 v $vv o, oo #

  v# o ov! 3

  *, o#, ? o# $ v*!

  + vov ov v #

  v , o # v o*ov

  ov o o . 0 v *! + 0*v

  $ o v, o, o

  vov ! : o$# :vo, o 0o "vov,

  0 o#v o v ov,

  o v#$ov $ vo *# vv v

  ov, vov o v,

  o $o!

  + o o

  oo v v oo o o oo

  v v #$ v *v

  ooo * v v o

  voo ov v o #o ov

  # o . 0! 6% ,

  oo #$ o #, o #v $#

  ooov# 9 o#

  vov ov v o*ov o

  ov v * ov oFov o$ o

  oov o o . 0! 0 % #, *

  # v *#o vov ov v o

  #$o o v !

  42

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  43/124

  /, &$ v "oo!

  ", o ! vv vo!

  I, 3o ooov o "o

  vov . 0 #$ 9 J o #v

  o v v o ooo o v

  v v #v, 3# o o "0: o

  vov v oo**ov v ov o

  v *! H#, ooov o "o

  # v **o vv o v, o !

  oo o 9ovoo 0! 3 o

  * ov v o o #

  ooov o o #v $ oo, o #v vo$,

  o #v *vvo o o o v ooo v

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  44/124

  o o #v ov ov, v ov 0o "vov

  v ov 0v#vv, #ov #o v $ o

  *ov oo ! "o 5 # ov v

  v#ov 9 v! :oo v,

  *# v ov #, v o#, v v o

  % !

  /ov, . 0 ov 0o "vov v #v

  o o o 9v o % $, o 9 3#

  o! : 6ovv Go -9

  ov 0o "vov # v F v o

  ov o 0o "vov, oo $ v ovv o

  v o$! #$ v 3# o!!! v#v

  #$ov o 9 v v v*v o o #ov vv ov o *

  o v*o, # ' 0, v o o #vo

  #$ # %ov ov, ov v F v

  #v o Goo -9!

  ov, F # v#,

  v F, *v, o 1 3#

  v ov . 0 v!!! v v o

  oo 0*v' 0# v o *v o, vooov!

  v % #, vooo . 0 *

  v o # o o o ov #

  o! &$ *v o ACC? oo

  o$ooov , o$ooov o v, o$ooov o

  o v 9# o # o ACC?, #v v

  voo . 0 o /0!:!! !, o o

  vo9v v ! o o # o o *v v

  oovo ov o oo v ! Hv v

  v v v #vov o o oov # D,=

  oo, #v o v! + v o v v

  v v v v #$ o , v v v #$

  ovv , v v , v v #$

  0vo!

  :o #v . 0 v# 9

  o o o Bo # #v F#, v v

  o o $v, v o v

  #$ov F o ooov, ooov o 0#9 2ooo!

  44

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  45/124

  :oo 9$v F$v o 9 v * ov

  o! :o F$vov v 0 ov o

  $v v vv!

  *# v v* * v o v! "$

  *, o ov ! v oo$

  o o oo 0*v o o o $o #$ov

  v v $ o oo*#! 6 $ v

  * 9$ v oo*# o ! v v o o !

  0v o 6$o o o vv vo v

  #ov ! v ov o ! 0v

  %$v 0v ! v'%, v 9 o# v %! :

  * v o v o vv o o oo

  0*v, vv, , v v#v vv o o v #$ 9#

  v o 0o "vov # 200,

  %$ $ o, o o# # 200!

  &$ v o DK

  2v 0*v v, o o o oo

  0*v v F 9 v ! 0# o

  # vv, o v o v #$

  o!

  & v #$o #v o oo vov

  * o #v vo 9!

  /ov, ov v oo #$ov

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  46/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  47/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  48/124

  &9$ v ov o 0o "vov ov

  #$ . 0, * o vo$ v o o

  oo oo o v o vo, o !!!

  * DK 2v 0*v v ,

  0*v $ 9# v # % o 0o

  "vov!

  /, &$ o ! vv vo!

  /ov, o vo!!!

  1 1 1, o v o vo!

  /, :$, oov v ov, v #$o #v oo

  v ov o!

  + 7, o ! 4vo, o ! , v v 9vo! : !

  0vvoo, v , v, v! v o! 2 . 0o oo oo o *#ov, *#ov v ov o o, v, v,

  v! 0% , #vo v o *#

  , v v o # ! 3, o %$o

  o ! 4vo . 0, v #$ v

  o, v #$ v oo o *#, oo o v #$

  o o oo, * o ,

  . 0! 3!

  1 1 1, ( ovo)!!!

  /, 3o v ovo o $vo !

  ", o v v, #$ ov ! 0vvoo,

  o#!!!

  111, ", * % o *# .

  0! &$!

  111, ", o v v o v o oov vo

  v ooo! & vo #$ , #$ v

  v . 0 v # v vov ov,

  o o v % v o v o,

  oo , o v $ o o

  o$o ov 9 v*v! 0 *

  v , v o #v!

  ov o * v o v, v 9$v

  v $v $ vo &o

  o ooo v*o o ooo $*v

  $v o, o 9o o

  o $!

  48

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  49/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  50/124

  o, ov 2v 2# #v, o ooo #vv

  !

  &$*# # v * * v v o , $*# o

  o v 9# #v o

  -o oo &v9 6vv

  #$o o o, * * v #$ o $vo v o ,

  o #vo v v v o ov! 8

  v v *#! v v

  *#! 2 *# v , %! &v

  oo , #$ o o v, o o

  v , ov % v oF o

  o o ooo v o , o $

  v v o o #*, o v*o o oovvov "o vv $v ov vv!

  -o o v , o

  vv v v $ v, #$ o*

  v G 0o o :+& o v

  &*v &o v o 0v*o o v #v

  "*o, ovov v v F v

  voo* o v *v, v v v o*ov

  o o ov, o ooo #$

  vv o!

  v v o v, * v # v

  $ o v#v F, o

  v #vv v . 0 ov o

  $ , ov o ov ooo , o

  vov ov v o # , o #v #ov

  ov, voo, v*o o ooo oov v 9ov

  o o o ooo oov #v oF!

  @ o $o, * o

  $o #vv o o o

  o oo &v9 6vv v #v o *

  o o *#v v v . 0! v *# v

  o o, $ o o!

  /, &$ o#!

  ", o ! 4vo v!

  I.I, &$, v, v, $ ! "!

  50

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  51/124

  /, 7, o v *#, 7,

  $ % o *#, o *#! ", !

  I.I, &$ ! "! ", o o

  o oo*! v $ % v *o

  oo o v v v vo o

  # v#, v vv! &v $

  oov ov, # ov, vv 5o

  o $o o v v5 vv

  * ovoo o, vv o

  o o oo o ! 1 ov v *v v

  , v , ! 0 o v o

  ! ", v o , o o

  v o o o o, o o o*vo ov o, v o Foo, v o

  Foo . 0! 6 3# o o

  # 9#, 9# v v , v o F #

  v v! 6 ov o ! ", v

  ovo v v o$o o ov o .

  0 o, vo o v*o ! 0 o v o

  o o # o oo

  v o* v v, ! v

  v vo v o #oo! 0 o oo

  v o o!

  0o o , oo o* o o

  ooo v oo v $# v o v ,

  v oo v 0 v! ", o

  o * o v v v v 9*o, *

  5 o # v v, v % 9*o 5 *

  EooE o ! vv vo 5 v v, !

  vv vo o o , % o, v v!!!

  o , % o v v ! ", v

  9*o! :vo 9# v vo v

  v 0*v v oo v 9o v 0*v,

  v oo v o! "oo v o o v

  #v * # v 0*v' "oo v o o o$v

  v, v# $vv o 2vo o

  /o v ov ' 6 oo o o

  vv, vv o v#$ v !

  51

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  52/124

  0 ! ", $ , v # 9#, #

  o, # v vv, $

  o ! ov v v, * o,

  #$ov ovoo 9#! &$ !!!

  /, 2 . 0 vo , v v v

  *o!

  I.I, :'

  /, 3o . 0 v v v *o!

  I.I, 0v# #v' 0v# #v'

  /, 3!

  I.I, "ov v oo* o

  oov! v *# v o ! ", #F ,

  o o , #v #F *v!: o 5o %v o oovo oo, o

  v o5 v#* v o ov o 0o

  "vov, oo ! ", v #$ $# .

  0! 0v ov 0o "vov o *

  * v %9 o #, v v . 0 o

  o o o vov # o o o o

  $ov $o oo o #v $, ,

  ov, v ov o o o o

  vvo o $v $#vo v*o! 0 v v

  $o, vvov $o, v v o *, v v

  $o v v $, v v #

  o o, # v , # v * #F *

  v o ! v o v o

  , o o$ov o voo v

  o!!!

  /, 6vo, v # * o

  #v, v o !!! o #$ov

  #v ovo!

  I.I, ! " 9# o* v o v

  v v o o!

  /, -o 9#, % o #!

  I.I, 0 o, o ov v #$o o o!

  &v 9*o o v ov 5 * *

  v , o o o #v 5 v #$ $#

  . 0! , v oo v ov 0o "vov

  52

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  53/124

  v % * v o v o $

  v o$, v #v %o o o v

  # o v, o # v o

  v vv, v v %o o o v "v v

  # o v, ooo ov oov,

  oov % v o, o o o

  o , o v o ov 0o "vov!

  & v ov o v, o v

  oo $ #$ o o o v! $ #

  o #v o $o, v *# v o #v ,

  vF ov ooo o, o oov

  o# 0$# v vv o # o*v v

  o$! 6o v #$ov F, o v %$ov *v, o v v %$ov F *v o v #

  9 o o* o$!

  0 o ! ", v *o vo ov o o o

  oo v o v v $vo oo v*o o

  9#ov v v#, 9#ov v .,

  v o o # v v

  , o # v ooo o,

  o # v v 0v 1o,

  . 0 v ov 0# !!!

  /, o, v vo, v F, v

  * # , # v v v v , o!

  "!

  I.I, &$, $ o ! "!

  /, &$!

  ", v!

  @ o #F, vo#vo o, %

  # v o o o ooo # v o!!! -o o

  v #$ , v $ o, % #, #'

  II, ", * o* v vo, *

  o* v vo!

  $v, * * o "o v # o

  o #*o o

  . 0! : v v $v * v

  o* o! &,

  $v o $ o v o , v

  53

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  54/124

  o % ooov * #vv #v v#o v*o,

  #v v#o #$v #v v*o o ooo #

  o o v #$v o o vv ov ! v

  # v ! v vo v &

  $ #oo o v# ooov# *#!

  + v vvov o o o vo # v

  v o o v o

  vo * v , # v v vv ov

  9 . 0! . 0

  v ov # v v $ o

  $ v v oo $ o

  #!

  -, ov o v , v , #vv o v v v

  vo v ! " # v

  o o#v ov o ov o v

  o v % v , o o#

  ovv, $o ovv o o o

  #$ ! v v %ov o* o

  vo v #, ov #o v

  o v v9 . 0! 2 ,

  o Bo # v #$o o o o o

  o# o * % v vov #

  $ov # , ov # o ,

  o o v F# #$o #v &"! v #$o

  # o # * v

  vv, * ! 2

  !!!

  /ov, *, * # v o %

  9v# o o# v ovv o #$ov

  ov o o v v9 . 0! &$!

  /, &$ o! "# v v # o o o v vv,

  o v v # , v v ! & v '

  # oo' 0 o $ o o o v

  vv' v ov vo

  v' " v ov o v' v o

  #vov v$ v !

  : o o A ov o o o # o *

  v *!

  :o o o < o v o o, o o, v vo

  v o o v , v 1 o!!!

  /, 6o v v o ' H#

  # v, v v , # v v!

  II, !!! ov, o vv ! v vov

  o vo, # o

  o o #$ v v 6v * o!

  86

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  87/124

  /ov, v$ov, v # v #F o o # o

  ! &$!

  /, &$ ! / o # o

  vo, v $ v !

  II, 6o o ! "!

  /, + . vv!

  -3. I, &$ ! "!

  /ov, o *# #$ o # o v v F

  9$ o o o o # o!

  -o o #o o v $o v o oo

  o o v o ! oo, vov ? !

  1#, v vo oo o $ v 9 o ov AMC!CCC,CC

  v %* 2 o $ # ov v! 1#, v** & o* o vo v o

  $ v #*ov o#$ v 1o 2o, v

  $v &v o#$ v! :v #$o &v!!!

  $# ov v o ooo oov o 9 5v *

  v# o ov o v!!! o o ov v &

  o 95 oo o # v %* 9#vo v v!

  " o o #o, o o #o o v %# v

  o , o o #$ v # ov

  o $o! " % v * v #$o . v ", v

  /ovvo, v #$o vo, #v o

  &*v #$o #v " o o 0, o oo o #$ *!

  /ov, # o ov &*v o! "# v ov

  #v o D< # o o : o 0v

  * #$ v

  ov # v % o o!!! # o # ov &*v o, 9#

  ! "o o o vo #$o

  vo o o 0*vv v oo * v 6 v

  #' " % o &*v o v $o $ oo,

  v # o o o, v , o

  # v o $ o &*vo o, $ov, $ov $v

  o $ o / o o 0v, o $ o o o

  " o BCC !.! $ o o o G o

  >o v !. ooo # o #$ v o #v #o #$ v o

  * # v vo v &G0",

  v "o 0$ oo G! &v * o

  87

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  88/124

  # o v oo** , #v * o #o v v

  v o, o o vo, # v * v!!!

  o v! " * o v

  v v 6v, v ov * # #$ v' 3 o

  o , J' @ F v o

  0$ oo G!

  &o#v, ov ! oo ov ooo #,

  #$ ov v & *v o #v

  #$ v v vo * o v o #v

  #$ v, v o v % ov $o v o # v

  %, v o o o, $ # o!!!

  $o vo o# v, o vo o

  , # v v $o o ! oo v!!!o vo, o v o $o, ov $ o $o! &$o!!!

  o o 0*vv, #$o # vo v "

  o, #$o o $o, v # :vo * oo

  v 9 oo*! 0 o, :vo v!!! *#v v

  vov!!! # v o $o v vov # v o o

  $o, 5 v v o &*v o, #5

  #*!!! o o $o !

  0 o * v v o o v #$ v 5

  o ! oo v #$ v, * v 9#

  o o v $ oo $ o o, o #v $o

  o v o $o o &*v o o, v #$o oo o

  v o oo, v o oo o $o v v

  o, # $, $, v,

  o 5 v o !!!

  /, !!! $ o v o $, !!!

  -3. I, 3 vo o o, v vo!!!

  , v vo #$ v # ov &*v o, $ v vo

  6v , v o o o !!! ov

  ! oo ! &$, !

  /, &$ o, $! 6 , #,

  o*!

  : ! o!

  ., &$ o! + #v o v v

  o ov &*v o #v o,

  #v $o, #v v o! v v #v oooo v o,

  88

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  89/124

  v # vo o o! &$ o 9 o vo o

  oo o, ov #$ o9 oo' &v # v

  voo* o v o o o v # v

  o o! v v , v 0vv v

  . vv, ov v v o oo # o

  o #, oo o # * v ,

  $ o Go o "o o, v oo vo

  v o vo o ! & * # v #$o

  v v * vv v o v # o

  v o o v #v o o, v v vo

  #v, , v o$ o #$ov v vov v

  o o o!

  -o v v $ , v o 9#, v o$o * * v 9# o$ ov

  #v o o# * v ov, !!! , $

  3!!! 3! @ v o o v o

  # o , v o9 o v v o *# o o

  vo o $ *#o ov o, *#o

  , v ov vo9 o, v ov o, v ov, v 9#! "#,

  v v vov o * v

  ov o $! o *#o

  v # v o o o! 2% o o oF

  o v v v vo o * o

  o o * v o, v v vo o o o,

  * o 9 v, v #v o o v v v &, v

  o vo , v #o o o, $ # v

  voo*, # v v*, o ZobZQgW , vF v

  # v, v o v v %!!! ,

  $ o % v ! "o v v vo v v

  o o * v v o! &$

  o! o Go o "o o # * # v #$ o

  o v v # !

  /, + 0 o, o!

  ../I, 0v 9 o , #$ o !

  3 o*# v oF o

  v , oo v , 9 v

  v o# F v #$ $ o

  89

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  90/124

  $ * o v v ! & * o

  o $vo o o vo!

  /ov, *# o v v* v, v o

  o * v $!!! ov " o o o o

  o o, o DK=A o o *v # 3o - o * v

  - # %, # #* 1# o #F v

  o v ooo, o ooo $# o 0*v! -o DK==, o

  9#vo o #, o!!! o o o o$ v o v v

  v #F v o vv 0*v! o #$

  v $, $ $# 0* v v v

  o o &, o &*v o o

  $ v ov $v * ov $v v* o * !

  oo v o o$ ov o voF v $ o v o, o

  v v9 o v oo o o, v v9 o v oo

  o, o v $ov v #v, v

  ! v# o o ov o o

  $ov v o oo ov ! v!

  /, :o 0 o! o v o, v o

  v oo 0 o!

  ../I , o vo, * *

  o v, o o v v $ #ov o ! oo

  v v9 v # o *v v 0*v, v

  $*, v o $o #v o o, o

  v v $ o 0*v v

  o o ov ! oo ov * !

  oo! &$!

  / &$ 0 o!

  : ! 0oooo, ooo, # v,

  v v v ! " v v

  !!!

  , 3o o o o !

  o, o vo v $ v!

  "ov * *ov o , v o# v $

  o #v v v #$ v v o$ # o $,

  v #! + o $ o v 0$ oo

  oo ovo o o#, #$ , v oo v o

  * #9 o o ov o v vo, v #o ov o

  90

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  91/124

  v o v $, v v o!

  o* o # &"0 o $ v,

  o* ov o oo #$ov o

  #o, v o , v o v o o!

  /ov, o v v, v $ #ov

  % ! 9 o * 9 ov o , v v $

  # v v! G v, !!!

  /, : o , o !

  ", o ! 0o ooo!

  , : &*v o o #v v

  0*v, o v o o vo #$ o v

  v oo $ ov o! @# v v

  * o o v o$ o o v ov !

  /, ;! "oo #$ov ' /, #v !

  &v , v , AA5D> #v !

  ", o #$o o#v *# !

  3 #, #v , !

  AA #

  D> !

  ;, o vo!!!

  ()

  /, &v #v v $ o v#o!

  G$ !!!'

  ()

  /, , o , v $ *# ! 3 o$o

  o, !

  103

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  104/124

  : ! 2v 2#, o 2v 2#! @o

  o o # v !!!

  /ov, o o vo, o vo

  oF, o vo oF, ,

  o 9#! 6v o v vov #9, # o v o

  vov#vo! 0 v o, *

  v o, #$ #v %#9!

  , ", ! "# v o

  # v o $v o

  9!

  /, "# v o$o ! 0vvo, * o

  o v v o! o o o o, o 2o o

  0vvoo #$ o o , v oo v o vo!"# v o, * ov! @ o vo, o v

  o * o*ov o v ! -o %$ o $o!

  ()

  /, o vo, , * , ov

  , , * ! /,

  * , vo$! 0v#, 0v#, $, #$

  *# v v o, , #$ *#! :$, $,

  o * ov !

  : ! 2v!

  / %$

  ./I, 6 * K = :o o %CK v o vo

  oo!!!

  /, v, o Do *# v o ov

  *! !

  104

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  105/124

  ./I, > = :o v v o

  o v, o o ACD>! &v o $ vo

  oo v! 2 o o # v

  o*o DCC v# DCC o o, v

  D,AC.A,CC! + v v

  /, * DC $v o* ! v * !!!

  /ov,

  1 11 , ", vo, o *# * oo v %*

  v , v v *#!!!

  /, &$ o o, #$ o o, 9

  ov $# v Gv, #' &$ o o!

  .o, * o o # G, o %$ ,

  o %$ ! -o voo, o %$ v!./I, /ov,

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  106/124

  /, : ! /o *# v , !

  , o9 , v A> o

  * o* #ov! + $ o o

  $v *! + $v * o #$ K,

  o #$ > o o > #$

  # o v o, , v v vo!

  : o ov$v $v, o

  * vov A o v vov o v

  ov$v $v! &v !

  - , o9, o v v DA

  , v * ov ov o v %$ #, * ov

  #$ v v , o v o o vo v

  $ v o o o!/ov o , o vov *%

  #! v oo oooo o v

  #o o * A> MC

  o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  107/124

  / 4$

  ./I, 6 >CK 9 o oo oo $v *

  oo o o ov vov o#! &v v#

  v%v *ov o o o!!!

  /, : oo oo voo !

  o vo, o ov o *#' :ovo!

  /ov, o oo$ o

  *# o 9!

  &v o *# A!

  / 2$

  /, -o v o , v o v

  # o o o o o ooo #$ov oo

  o % v o o!

  3 o , v voo $ , o

  o! &v o ! @o!

  @o, o, 9# v #$

  vo #vv # !

  o vo, v o o o

  v o#vv o ! @o, ov! 3, o

  ov v ov v v v ov ! @o, v v vv!

  /I, 0oo' # $v! :voo

  @o 0v#, o o o #o

  v *#vv *v! 1 o # o # v

  *# *# v #vv *v, o ooo

  * * # o5 o v *#, ,

  #$ 9 o o o#vv oo $

  9*, o ooo v v o o, v v #ov

  v o KI?, v 9 o vo!

  -, # * * v # o5o, * % o voo!

  % v #v ovo o * *# *#v,

  oov, o *#

  vJo, o ooo v v * ov * *,

  * o o * #, ! 0 v,

  *# v v % v o * ov,

  107

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  108/124

  v v o # # ! & *o o o,

  v v * v ov,

  %, ov#, o # * o v

  vF v #v ovo o ooo # o ,

  v vo, $ ov o,

  v o v &v, o *vo v, o

  *# #vv! 0 # #$ o v v!

  v % *# v #v ,

  o #v vo, o ooo v 9*o

  vo, #$ *#, v *

  oo !!! v, v o

  o, v v o %$ v v, v o ! 0 v ,

  v o# v vv o9 o o # o vo, v * v o 0&"! 0 o o#vo

  #v o v *#, o vo * #,

  v o $ o oo,

  o vo ov o o o o, o

  v vo %9, #o vv, v

  ! 6ooo ,

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  109/124

  o v, v * o * o o

  , vo o #o *, $ !!! v

  o v#v , v # o

  # vo, *# v % vo, *#o,

  oo9 oo, oo v o

  o v oo $, #, v 9#o

  #!

  /, @o, v ooo o'

  2 !!!

  /I, 3, , v! &v *#

  v , * v *#o, #$ o

  o , v ! 0*v o $

  o E #vvE! -v, v # *#o o v *# , v o v o*, v

  *! 2vov o oov, o o

  vo o* o v o#o, v *#o v 9$o

  ov , vo ovv vo

  o o v*o #$ov o, o vv, o o*o

  oo#v# , , o, v

  o* v o v $v v

  o*!

  /, ;, $o o !

  o vo, vo ov v, ov v o 9o

  o , o o ov vo v $

  o! 3 v vo9o oo!!!

  1 1 1, :v * vo'

  ()

  /, :$, $, v v v o!!!

  , 6o v '

  /, :$ 7, v v v o * o o

  * o #v vo o *# , #'

  1 11 , ", , v *# v , o

  v #$ o o, '

  /, !!! $ o!!! o o v vov

  o o!

  ()

  , :$, * o ov Go o

  6*, vvo , vvo !

  109

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  110/124

  /, -, #' @ o, ov * o o, v!!!

  , :$, v v , Fo ov , #v

  F o ov Go o 6*' o o

  v*o #$ov!!!

  /, 7, , , 7!

  , 3 , ! ", #v , v v

  * #v , v , # v o v !

  /, :$, $, v $ !!!

  , 6, v F ' : v*o

  vvov, o v ' v oo #v v o

  ' &v , ", #v o!

  /, 7, $, o *#ov v ov v

  *ov!, v *# v , *# v o 9 oo v o

  ov * vo, * o #v F ov Go

  o 6* #ov o !! !

  /, 3, v, v ov "*o!!!

  , 6, v oo #o v

  ! @# v o 9, * o #v!!!

  /, v #$ o o 7, v v , v

  o *#o!

  ()

  /, o! "oo v o vo, #'

  :v, ov!

  "v o vo *#!

  1 1 1, 2v#, # * o, v vo!

  111, /ov, ! vv o *#, o #vo *#

  o o, o *#v vv #v ov "o o

  oo oo, o *#ov 9 o oo oo

  *# o v 9*ov

  * o! -o o oo ov

  o o , o! v o

  o oo oo v v &o "o 8 o

  v o *# !!!

  /, @ o #!!!

  1 1 1, ov "*o ov "*o v , $ !!!

  /, ov "o o, v * o

  "o!

  110

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  111/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  112/124

  "oo v o #, o,

  o , #' v vo ! !

  6#, , v v , v v

  , o o#vo! 0v

  vo o *#v o v ,

  oo$ o! &v9 ' v #$ !

  "o v , o, oo v ' ;,

  o !

  AA # K !

  ;, o vo!

  , ", ", v, 0, , "!

  /, : ! 0!

  , 0 * o$, * v *# A> # AK oo*# o * v o ! /o

  o o %$o o *# ' 0o$#'

  :v!

  -o *# =!

  / 4$

  /, "o#9 o !

  G#' "oo v ' 6!!!

  1 1 1, v vo Fo, #$o!!!

  /, 6 o, ! :

  v vov % o

  oo v v vov o o!

  ()

  /, -o =, o = ! 6 '

  o vo, ! 1, o, * #v

  , v o!

  "oo v o ='

  112

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  113/124

  "oo, o* !

  N oo v o =' ;, B!

  / 6$

  /, " o *# B, oo v #' "oo v o *#

  B, #' 6' /## o v , o*

  !

  A> #!

  "oo v , o B'

  "oo #$ov'

  /, "oo!

  > !

  -o *# M!

  / 5$

  /, "oo v #' ", !

  "oo v ' &v!

  oo #$ov o'

  111 , ", v $ , % #$o, v 9*o o o o$ !

  /, v $'

  1 1 1, &!

  /, G$, $, $, v o $

  $# !

  1 1 1, 3, v o %$o !

  /, , !

  1 1 1, -o o o ?!

  /, 3, o v #$!!!

  1 1 1, &v9 , # v 9 v o$ o, v!!!

  /, &$ o!

  -o ?!

  / $

  /, "oo v #' ;!

  113

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  114/124

  "oo v , ' &v!

  oo #$ov ' : o vo, vo,

  o ?!

  111, !!! o 9 ! 2 # * v oo , * ov

  19# o, oo * v o' v$ vov,

  vov, vov, vov v 9 o

  o! & *, v v# #v o v ,

  * v vov vv 9,

  vv v#v v vo v%o!

  1 1 1, ", o o!

  /, o! 0o !!! o v

  F!

  6#, #$ v $o $ o #$ v "o, 9# v v v vov

  , 9# v v v vov !

  o v v vv!

  1, *# o ! -o #v v

  # v , o, * , , *

  v voo $!

  , o oo# o 9 $ 9,

  oo#, v , , o # v o#9 v

  $v o v $ v vo , o voo $v,

  $v, o vov o %#9 o oov! G$ ov,

  % v #, v v o oo#!

  -o o, o #vo , #, $

  #v, o #$ o o, o #v v o ! &o

  o ooo o o v o * o ! :ovo %o

  Goo, %o "vo @ov o #$, @, o

  #$ov o o, vov #v o, o #vo

  9#vo *# o * ov v &J &v

  v# *# ooo!

  1 11, 0v v , v v, v #$o v v

  #$o, !!!

  /, &$ o v #$ o , v,

  o #$o, #$ o, #$ o v $ o ,

  % o 9! G$v o, !

  o vo, oo v!!! ;, v vo $ov

  9, , !

  114

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  115/124

  111, &$! v * %v o o, v o, v

  , # v o* v v ,

  v # o o v#o o ! 1, v#o

  o! " * v 5v # % v ,

  v5 # v #$ov o 9 o oo

  oo vo o, #v!

  ov, #v vo v oov o 0$! @#

  v * v oov o 0$ vv o

  v v, # $ o , $ * o , o v v

  , v # #9! v#v o 9, o 0$ #v

  o oo vo, v o

  o *! "ov v #$ vo $

  o o v oF, v 9*o oo v! &$!

  /, 0vvo, o o o #v ,

  o #v o o, #, o oo o #v ! "

  o % !

  -o *# K o vo, o *# K!

  / 7$

  /, "oo v #' &v , o, #v

  o! 3, v, ! & * v # '

  ;, v v v o Fo, v v v o Fo'

  ()

  /, , #v , #v , v vo, v

  vo v o # v $*, v $* o

  vo o, v o o F v *

  Fo! & v $ v oF #! 0v *# v

  o*! ;, , 2o, v o o o!

  -, 2o 6o$, o o !

  v o o,

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  116/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  117/124

  # o v o ! 6% v #vvo ov, v,

  v*o v o ov $v o

  oooo o, v #vvo Fo!

  /, "! @#, o ! 1 *# v ' ;!

  /ov, o oo v #' "oo v #' ", v

  oo v v # # v o , v o $#

  o! 0, , o ! :$, v #$ v v , v

  # v F, v v !

  /ov, !!!

  oo v o, , oo v '

  o!

  "oo #$ov' ;, A o$#!

  ", o, o o *o v $*ov,#' 6v v$, * $*ov!

  o vo, o, o o$o!

  -o DC *#!

  / %0$

  /, ; , ov!

  -o DD *#!

  / %%$

  /, : ! 1, o DC!

  /, :$, o DD!

  /, o *# DD!

  /, 0 o DD ! ", o A

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  118/124

  /, 0, vo ov, ov v o! 0,

  %o vo o' 6 o!

  /ov, #$ o AM' A

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  119/124

  /, 0%o A> #$ o AM oov, A?, v, v, v,

  *# v G, %, v, v v

  o!!!

  / 2+$

  / 24$

  / 26$

  / 25$

  / 2$

  /, o AK, o, o ooo #$

  vv o ! 0, #$ o AK, v #o v o'

  / 27$

  /, /ov, o AK v *, #' - v o AK'

  &v * # %, *! v v *,

  v'

  1 1 1, ", o o o' ", , !

  /, 3, v!

  111, &$ v v o AK, #$ , o

  o ! 0vvoo, v o %$ o#9! 3 *,

  v o$o, v #v o !

  /, 3 o$o v o !

  1 1 1, &v9' 6o #!

  /, 3 v o # , v o , o #$

  v , v #!

  /ov, o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  120/124

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  121/124

  /, 3 , v , v *v, o

  vo , o vo o! " o o,

  v!

  111, /ov, o* ov : # $oo o!

  v voo* o $ o DKKC, v * ,

  vo vo v, o $v o* # $oo

  o #$ov o o! 6#$ v $ v

  , o o v $ov v #! &$

  9v !!! % #$

  #* #$ v o o oo*ov

  $o!

  ()

  111, 6 v, v v vov, v v vo, v#$ov $*, #' - v 9# oo o, o v, o

  & o #$ o o' "v # o #v, v9'

  /, ;, o! ;!

  /ov, oo v # o vo' ;!

  "oo v ' + "oo!

  " o, o vo *# o o o #o,

  v o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  122/124

  /, ;! "oo v # o vo' 3 #*

  o $vo' "#!

  111, $v, $ v* o oovo, v oov o,

  v $ oo! - oo v v

  oo v, 9 * # , ov, v

  $v, v $v! :, v#9 ! ",

  &o "o 8, oo $ oo

  #$ vF o 9, 5ov, v, o 1

  v o o5 vF ov o v

  o #$ $ o v o oo $ o oooo

  $o v o ov ooo v DD?,

  DDK, DAC, oo v ooo! 0, o!!! v, #o

  vv, #$o o vF v v # o!

  ov, * o! "v v

  v v, v oo v ooo! ,

  M DC o# # o oooo $o

  o :!-!

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  123/124

  111 , ", ! ", vo # v $v o v

  v vo, #$ v vo!

  /, 6vo #'

  1 11, ov o!!! v vo, v o o

  #! &v #v # v "o 8, v #v

  *# o #v $vo ov vo o vo v o o

  vov v o$ o vo#!

  111, ", v ov, o v v v

  ov!!!

  /, v vo v * o o ! /o o

  ! ", , !

  111, ", v o #, v "o &o

  "o 8 o v v v * v $v v 9! & $ vv

  o $vo v vvo, F!

  /, 3 o vo o, v oP* *!!! &'

  ;, oF, v oP* * o o, v

  # v $ % o *#, o o $v!

  -o o, $, o !

  / &2$

  /, -o

 • 8/12/2019 20 26-9-2013

  124/124

  o oo oo! + o v v o $o

  v v$oo v #v, o #vo

  4vv #! G$ov o$ oo !

  /, & $ov o$ o !

  o v#o, ov' 3!

  6 #v v 2vv!

  &$ o! oF!

  / v!