9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-5-2013

of 144

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9-5-2013

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  1/144

  I

  I I I

  v 9

  9 o !"#

  $% %$&' () * "+,!!

  -, o vo, v.

  v ov oo.

  .-, !vv !vo v. !o "o

  o. !#oo $o v. ! o v.

  !vv%#oo o v. !v%vooo !& o.!oo#oo o v. $ !v v. $

  '#o v. $o& (%vv v. vv )v o.

  %v (%vv v. vvooo *# o. +vo

  vo& v. +#oo o v. +o -o

  v. +%& !v o. (vo - v. v

  & o. v '& v. o v o.

  #vo '#o v. oo vo v. ovo/o

  o. o 0 o.

  -, +oov o. v oo& o

  1%#.

  .-, !o oov. %vv +&o v.

  %vvvo *o v. vv v.

  o "v# v. 0 *v %vvvo v.

  0v & o. 0o o v. *vo

  o v. * ' o. *oo v o.

  *o - v. " /o v. "ov# '#o

  v. "o !/vo v. "ooo 'v o.

  "v (%vv v. )v# 2&o v. ) $

  o. -v !vv o. 2vv !vv o. 3

  *v o.

  -, 2vv & o&, v

  oov o.

  .-, 3v v.

  , v v %v1.

  1

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  2/144

  .-, " v1 v. , o %

  . "v.

  /II, *o.

  .-, *o&/ -v.

  -, & , #v 4 #v5 )v

  v 6789 #v, o . * o v

  1v&o v& .

  ' %v&o o *oo !voo

  o.

  .-, + 0v o. !o o.

  o *v# o. "& +& o. :ooo

  !/v. $ o 2v5 !/v. !1o o v.

  !v#o ; /o +&o v. o2o v. -ovo !&% o. ov# 2o

  v. "& o v. + +& o v.

  :ooo v o.

  -, o vo , o . +&o #

  1%.

  0, , . *#. 2#v o #o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  3/144

  0, !& & v vov .., v v5 "=

  # o o v #5

  -, $%.

  0, o / # 1 oo /

  oo ?oo .., v. ! v /ov v v

  &, v ov v ov vov & v /ov / #

  1 o 1, vo% o%&o = #

  / o v #o / ov.

  -, *o %. *, . v.

  , >, v / o # , /

  vo v #o o / o /1 o +&o, o

  o /o o o o% #v o v ovo&

  o o& vo o ovv. 0 vo # & o # 1o&. "o #vo +o# /

  o v/% . *v%, #v o .

  . +&, # o o%

  v 1 %vo v , &

  v # v& v / v #v ov

  v % %v v %v. )%v

  %v v #% v o v , #% v

  v #% v & v#v %v#

  oo / %o = & %@& oov, &

  v %v %v, v %v v, o%,

  o o o, , , %v v/v%v

  %%v o o #o v # vo #

  # v %v o#%v,

  & v o ? v % # & 1v

  o v o v %v v # ov

  vvo. 1 /o# #o & v o

  oo o # oo v o

  v% # o o v 1 v

  1v o o v #o # vv

  v/v /v.

  A# v vvo o#v &, % 1oo/o v o

  % 1 v %@& oo&

  o / 1v// o o

  o o . 0 # >

  ov !v # oo o.

  3

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  4/144

  -, . v. *, . vo, o .

  "ov#.

  /I, # # o vo / / /o o

  o o .

  ? o...

  , 0o # # vov%5 ! v

  1 o +o# "oo, +o& !& o v% &v

  o o&/, # &/ o o &o o +&o

  v o, v oo &v o ovo,

  /v & % # o &o o *v/[email protected],

  ovo , v oo%/ov o o .

  +&, /o v &o o 1 &

  &v o +o& !&, o oo %v %v1%v o &/v /v o v#vo, #

  ov . %o ov . ".

  /I, 0o, . *#5

  1 (o #o. o #o o

  o . v& v v

  . !# v o/v v / (o

  v # #v. 0 # & & v

  v & v %v v. v o v o

  v#. v o o %v vv v

  /o& o& "o & v% o #vo "o

  #v ?/ o B. !& v &/ o&.

  o& , o& o o v %v

  v vv o # o v v/%# o # #vo

  o v &v o& v& v o # o

  #o % v& v v# #o %v

  vv.

  "& v o v vov # #, v # o

  vo o v oo o ov /voo#

  o o v v v o v o

  ooo.

  v vv o o #o 0 $o

  v # # o #o, #% / o

  #%o o +o CDov o o vo o

  #o !oo/ o +&o !/&v.

  4

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  5/144

  #o o#v o. #o 1% o

  vo ov oov#. #o o& o

  o oov # , o 1v

  o v o vo. >, v v #% (o

  . !o o v?v o v#, o v o

  % o &v o o o 1%#, o %o#o #o %v

  oovv.

  0 o#v /%o # v o v o

  #, v o v o o& &/

  #ov v o ov v #1 v

  v%o v / v # o ooo

  & / o& v / &,

  & v.& v o #vo /o v o o, /

  o o / # .

  v v#, v o# /%o # /v o .

  +&o, o ov# # v o & vv v

  & o +o# "oo v o& o +&o vv

  v% oo #o o # o / o

  & . 0/vo o#v # o +&o

  !/&v # o +&o, o +&o !/&v # v o

  oo o o &o vooo, o

  o ooo / v vooo& & %v v%v

  # v o +&o. , o

  & v v , ov oo ov

  o/ , ov

  o v &o, v o v oo

  v # o +&o , oov

  &, &1 / o +oo "oo & o?

  o. +& # v vooo/ov v%. !# v o

  o v# o v o # v o +&o.

  , ov o, v #

  o o #o , o #o v

  %@& v% o # # vo. !# v

  v # v v o# o #.

  ! / o EFGHI, o %@o &o

  v%, # #o voo/&/ vooo o

  v & 1o#v%v ov. # o

  5

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  6/144

  o&/ /#v v # v% # v /#v.

  # & o D8J %v vv%v o o , v , v o v o/

  o # v # #o o #, v o o

  v o o . +&o * o / / v

  o & o # v ) o KLJ

  vo v & v%v. 0 CM #vN v

  *oo o vooo&v v & o

  !v o o v v ovo v vov o.

  v v o ov ov& v o v

  v%.

  v , v v % o, v o o %oo o oo oov o& vooo &,

  vooo %v v%v v vov # v , % v

  v o& ov. $% o +&o o % v

  v v o #o / ov +&o !/&v

  o & o +o# "oo v v.

  +o /. /& ov /v# &o o/v v

  %oo&o & o v o,

  v o # o vo #. A o# #.

  )o v% o . !v%v#oo, v v o&

  oo& o# ?o vo. +v v

  /v# &o CC oo, # o ooo #vov o D47 v

  / v #vo o o &/v / ov.

  2 o #v v o o # v / ov

  o , oo v v / v

  ? o &o. v v v o, v oov

  o # / o /v# &o. +v v

  #v ? o &o, #% o o& ov

  v o ovo o o o o o

  o. , o, o vv & o 'oooo

  %v *%v. v # o +&o o +&o v

  voo/ v o& o 'ooo o v

  / o !$ o # ov v o o

  o voooo v o v o& o&. !

  oo&o o & %v ov o oo/ov

  6

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  7/144

  v v v v %vv# # o vooo o % &

  o v oo v # v o &v. !.

  -, o, . "ov. > . !.

  , . *#. /o v &o v%

  K48 & o o v / v o

  *o 0oo. " v *, 1% # o +&o o

  / , &v vv& 1 +o o *o

  0oo , vo%, v vv 4 #5 v ,

  #oov # +o& !&. *, v v%.

  /%o # & o o o o *ooo v

  v v. v #o o , v1

  o & 1oo #, # o o, o #

  o # ov # o oo.+ov, /o v% v o

  vo *v. )o % / o o, o 1, o

  o, oo v v v o +&o

  v v v o o #o,

  v % , o vo o *v & #. '

  1o v #% o o o = # o

  o#o, o v o v#, v o ov o

  % o v 1 v oovo

  %v, vo%v .. v o&.

  )o /. > . v#, o . vo # v !vo1 /

  v oo v o v v, vo1

  &/, o - 1,

  0o K. A v& / o +&o, o v

  , #% v% voo& o

  # /ov v o/&o o +&o, o

  %v v v %vv?o

  v #, 1 # o /#, -.

  , v # / v&

  o #o ov vv #%v, v% # KM, ov

  %@v. " o v v& %. * v

  o / v v = #.

  " vv% # o +&o

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  8/144

  o v& , o #o v #

  #o.

  , /o o# o / vo o

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  9/144

  # o & # #v v o v /

  v1.

  .

  -, o . !. *, *o o.

  .-, *o&/ o . oo.

  I, "%vv # o o . "ov#

  v& /% v v/% # o

  o #%. vv o v# o #

  v& v, v oo %ov o

  o #o o. "o& v% &

  . (o v , % %@& v% o

  & # vo/ v v

  v/&, o/, 1 . !& & v, oov o * o, B

  v, o 0 o =PL o o -/v#%o (,

  %v v v v%v v%v, %v v%v v%v

  ov%v& /% % o o &, #% o

  # ov v DC ! o, vo o v o

  vo o.

  ), & ov . +&o &

  / o / # o 2& !& o& o

  vo ovooo v & ov.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  10/144

  oo !vo& *#. >% ov # #

  o 1 % oo v & v o

  # v o #o

  vooo o vo %v %v o% & %

  & o. )o v# v ov%v# /#, v o v o

  v, v o v oo& o & o v#

  , o #o v# v &o o o.

  A= & v vvo o#v v #

  / #% .. !v v&, v v ?o

  o o v "o v & o v#,

  oo v o o, oo o#v #

  # o +oo "oo # o v# v #o ov%v#

  /#, v v o%& % oo A+!* voo/ o?& #% v o o 1

  #%, oov v ov ov ov v v% o

  /.

  A&v o & &1 %v ovv #

  #vo #o ov%v& o oo oovo&

  vo #o & # #.

  *= # 4 o v v o 5

  -, * o, & o vo /,

  v # # v ?1, o.

  I, *= # , v%, +o& !& o

  o&1 %v /%v oo o % v v

  o v v / # #o o

  #vo # o# o, v # &

  #, o & %# . >v o / o oo v

  v oov o KMM o oovo ovo

  o, # o LM / v o %1 %v v/%v

  o ooo v / /ov v o.

  10

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  11/144

  o #o # vo& v

  o, oo 1v& v oo !vo& *#, v

  /% v o% , v o v o, o

  ov ov v/ o/ov #% v

  0# "vo, 0# *v#o o 0# !#o,

  o/ v v %ov &

  # # % v %v v%v v/%v

  o oov v, oo #o #o v v

  o& . o o & v

  o& o vov o ov v #o o o

  , v !vv 0vo, voo # # o vo

  vov o o &. v# o#v

  vo& o.v o / o /% o &o, v o

  %%v v !v% *%v. . *#o # v v

  # o / / o v, ov

  o o# v v/. & o /, &

  % v %v v/%v #o %v #% 1o

  o& #, / o & v o &

  # & v o v & 1.

  -, o, *o o.

  .-, *o&/ o . 3v.

  -, *, o . %vv vo.

  11

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  12/144

  I, "o o / o v/ o . +&o o .

  "ov#, o / , o #v% v

  v o o& ov R 0, /ov o

  # /v o # , /

  o o#o v v o#o #o #

  v &v v #o o v#

  ov #. +v v 1v . v

  & o v /o o &v v

  o v v&

  %@& v% v/& oovo&

  o %v v%v, o #, o

  o o, # v o o vo1v 1v o

  o v o1 o vov # v , v v /# o # v /o / o

  o o # v# o# 11. 0#vo o &

  o# 11 v o # o.

  /% v v/ o vo # ov . +&o

  v / o / # o v& o& v& v 0

  *.

  'o% # # v v v o # /v.

  )o o vo& & o o v o v

  v # o v ovvov /

  #o o, & v ooo # #o . >v

  C8 v o DMCM &1 o v# #

  ooo& # v # o v#vo. )o #

  v o v v v # v v , o =CC, %&

  #/%, o # v v o v v v# #

  o # #vo oo o o oo o

  vo v o & o vo, oo

  o/v.

  'o% #% # v o / v v

  o ov /% v oo// #

  1/. A & & # v% #

  o / 1 vooo v # &

  & oo #o. +v o o v

  1o, o o oo = # o vooo. *%

  # v o 1/o oov #

  o o o o /

  12

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  13/144

  2& !& v o !vo o, #

  o v o v o o vovo

  o o # o /o o o o o

  v ov%v . (o o CRDD v voo o

  0oov o CR77 o 2, o o v & v o

  &ov &v v& # % o #o o

  # v.

  "v oo o =KM v o

  /& #v &v v o v# o&

  oo o oo vv o v = # ov #o

  , %v oovv, %v o v

  &%v vo% # v o v oo v

  1v = # vo 1/ o # v o ov o v vo o & o v

  $o& # o v o o. v& $o& v

  & o % o ov 2 v v %/o#. !

  v o v 1v # , #%

  v& $o& o 01, 5 )o # & & vov

  v vov ovo # o vooo, o # v

  v v v v o &/v.

  v v #% o v v #vo # 2& !&

  v v v#o # v o v v o v vv

  . = # / o o o v # v v

  voo& %v v v vo

  vv = voo& ov !o *v&ov, '

  o . )o # & & vo&,

  ov o o # v o v v

  v, o v # v 2& !& v

  v 0!) o "v &% o o ov%v

  2& !&.

  /% v % ov # v /%o o

  vo vooo v o v% # o 1/. >

  v/%o o ooo o o%/ov v o o o o%/ov

  /% %v o %v # ov o o oov .

  )o v o v 2& !&, o o o v o o

  ovvov &? o "v, v o o ovvov

  o o o o, v o o vov

  voo&.

  13

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  14/144

  o#v, # # v o 1v = #

  vo # v & o # v o ov # o

  vo voo/ v / oo/ o / v

  & o ov # v o ov%

  v /ov o.

  +vo o#v 1/ # v # v

  voo o o v ov / & , ov / vo #

  /v& v o# v v % o

  v&o.

  *o, o, # 2& !& v v%o #vo

  v voo&. $, # v /% v %

  # v vo v o v v # &

  %v v /%v o vov. +v /o vo ov v #v o v o

  +v, o 0 o &v, v 1ov, 5

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  15/144

  )o #vo / o /% v % v o o#,

  %& ov . v v% o v

  o. ) v %v %v o%v

  v o& ?. > . v v%.

  !o/ #% # o / %v o %v .

  $o o %v /v # o Aoo / v

  o v% # DM.MMM o , / v o%& o o

  %v %v%v # #ov o v !/&v v

  o%v. o v%, #ov o v ? v

  # v v vv oo v ? #

  # #vo v 1o v v& o voov o

  / v o v o o #o oo #

  o o /ov v o ov & &, v1o o !/&v.

  'o% # o # o # v # v

  v /o. 2 %oo # &

  /o v vo o & o ?, o

  / o # o / v o 7R. v # v

  o%v & v oo v

  v o v v vv # v v

  ? v vv oo.

  )o #vo o /% v % v o / o vo *%v.

  * v /. v o #vo oov o o

  %v vv o v oov o, */oo&

  v& o 2oo, ov o o v

  o&, 1v o o o%, v o

  . 'o% # v 1o o v# *%v

  o & vv # o

  +&o.

  )o, v / /& 1. o & o . *#o

  o +oo "oo v o / %v o%v vo& o To

  + o # , . %vv vo, &% #

  vo& & # # / o ?

  v o # / ?o v #v

  o o / o &o o /o, o# /

  &, # v , ovo. v / /&

  1, # o & , o oo o& vov,

  %vov o # v o& v # v /

  15

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  16/144

  #, v 1% v o o 1 &

  o&, 1 o v%. )oov v &/

  v /% o oo o o&. 'o% # v v

  &vo oo o & oo o oo/&,

  # / ?o , v ov / o

  v.

  .

  -, *, o . +&o v v&. . o

  o. o vo/#o1 &, . vo. . +#o, / v

  5 "v, o . o . . o, , v

  . !ovo.

  , . *#, v / ov o# %v

  ovv o +oo "oo. >% 1 v v

  & o / o vo +.

  -,

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  17/144

  , )o o /, % ov%v& v

  vvooo vo% # v o# / v

  /, v o o v/%v o o/ov v ov

  o # D 1 v ov

  ov o #o o # o % #%

  v, #% # v vov o o o v

  .., v &. 0o # #v / o/ov

  " 1 o +# / o v %/ &

  v o &o 1. >%, o /

  v 1% v v/ o o%# %

  = # o ov# v o%//ov & %v

  v/%v v &.

  )o o, & # v #? %v/v %v o%v. & /, #

  o #o v 1 v oov v vo/ov

  o oov #v # o # /# ... $% v

  & voo/ o # o #o o #o /

  v 1%. A v #v & o +o # oo,

  ?& o#%v, & # o o o# oo

  + # o %o %v /v v & # v v

  v o o oovo #o o o 1ov #

  #v ov #o o oov DMM47MM ,

  oov o o v/%o v v ov o o.

  'o% v # o +oo "oo

  + v o#%v &, v o v v1 o /

  v v o%&ov & o o&? o v#o

  o !"* o &v o #o, ooo

  o !"* v v oo v o

  o&/ + / 1 # o &.

  o o v o ov / v v

  o o / %v ovv. 'o% # = #, o

  #%o %v %%v, & o Q%vQ ,

  /v ov & oo vo% # o +o# "oo

  o v voo& . +& o o v ov

  v%v# o vv # v !vo o

  ov , / oov v vov o 78 o

  v/%o o o #. v /ov #? o o o

  ov v o / o o v

  17

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  18/144

  1oo o 0# o v /ov

  #o. +& v o /# o o & o

  o o ov ov %. 'o% v v o

  v v v o v / ov #o o v o o

  o&o # # vo% # v

  o #. 0v o & o, v

  v o oo / v v / v

  o & o o #o =

  v v . % v% v/%o o ooo

  v ov v# v vo v &

  o o . v &/ v..., . *#, v # v oo&%

  o1 , & / #/ #o o o o %v&, v

  #? o v , # o

  o %v&.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  19/144

  o, v o . & o

  ov o v v%v & &, ov

  , *oo vv oo o

  v oo o . *o v o o

  # o /. .

  -, , . !. -v.

  /II, , . *#. &v, &/ v %

  & o v / o / o . +&o #

  o vov. o # ovo v % v R [email protected]

  "%v o = o v o #%o %v

  1%v ! oov%. v

  v& v o v R [email protected]

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  20/144

  -, o, . +#o. v #, &

  oo v vo / 1ov oo/& # ov

  . +&o # o #o % v oo o#

  oo # v o? / v o/ v vo#.

  . +&, o 5 & o o oo o

  o%v o%v o / o v / % #%

  & &v # o vo, v

  o v o /. */v# / v/ o / v

  & 1.

  *, o 0vo.

  # =%, o vo . v o

  / o /, % / /.

  II, 'o% v / 1v&% o o o, / % #ov o vo.

  o o 0, o o !v% *v%v,

  #v% % v # o #o. o 1 o&

  o%v o/o o ovo v v%o o #

  o / o +o# "oo o !v% *%v.

  ) !v% *%v v # % v o,

  ov v oo o v o & v

  &. v ov o o v /& o#,

  o v/%o % o %vo vov /ov o

  # o, v # ov. 0o v o o # =

  # o # / v v o vo !/&v.

  ) #v o& v 7MM

  %v 78 %v ovoo vovo, o

  v # o #o %v !v% *v%v v

  0o ov v vo o%o.

  )o "o o DMCD v%ov o # & v PKT

  vov& #. 0 v PKT vov& # ?

  o %vo o / /& # /

  o. +/& # v / vo

  !v% *%v. !# o "o o o v #&

  o& % C8 ov o

  v 1ov.

  "v oo vo vv /v# v, o

  v 1o C8 v o =C7 o ooo & v # v

  PKT, v # o o o v

  20

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  21/144

  o #v% DK !o ovoo& vo

  & vv , o o "

  o +# v o v o/ o# %& .

  !# v v , v/ #

  /v # o oo, o #o oo oov

  v oo&ov o #o vov ov . +v

  # v o#o v oo, v # o

  o o, v v o o . ) o# v

  v. > v/%o o vo vv # o

  o & #o / v%o.

  )o , & *oo v v / o

  / v # o oo o ovoo o, o

  o 0o "o o !o, v v /v # v/.

  -, ' v... " v oo& .

  II, K.7M 1 1v o # o#%. v

  = #, ! o 1 v v, &v

  v o v # o ooo v v &v. v

  !o v v o v , v o o...

  -, ' %, # o. )o /

  vo% v .

  II,

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  22/144

  ov /o & , # & o v

  ovoo vovo = o o

  o o`o/ v

  o# o%vo v o& v .

  *o/& v vov & # # o / v o

  1o. / v o v vo !v% *%v

  &o, 5

  v% o o o1 v

  # v 1o v o v. $

  o vo o . +1 o #o v#o v

  oo v o o& ov #% v !v%

  *%v % # / ov% v v o .

  ! o v o vo. vov& #, o 1 ,v # o #? ov . o 1 #v v

  ?. ! o v v o1o o oo #

  v o / v vo . >% #

  & # o & v 1 vv ov

  v v vov #% v ov v, /oo

  & , v o v / vo1 v / vo1. Ao1

  o #o v / o v# , / v/o v

  o&o # v / #& v * v

  o vo o.

  " v% vo /#v o, v o

  "v&oo o +#, +o& !& oo v

  #/ v o % /& v

  vov&. Ao1 , #... #o ovo,

  vo v v o # / o o1%

  # v # o# o o #. v15

  -, " o, . +&. 0vo, v

  % o v ooo, v v& o .

  +&o.

  -, ', v. 1o #o CDM ovv o

  vv...

  -, ! / % v o o o,

  o %, 5

  -, ', v, vvo. *o vv v

  / vv # vovo o v&/

  DPSK % LM / v o #o

  22

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  23/144

  oov , / v &% / ov LM. >%

  v o v #. v o v%

  v %@& vo v&, vo #

  o# ov / o = o o

  v/o o v ov, o ov ov v#

  o # v o o v 1% oo #o,

  vov v # o % ov +&o vov =

  / o oov ov& o

  ov.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  24/144

  0, , o # o / o. > o

  #o v oo #o & ov v# v v v

  o/o, v ovo ov % v v o

  vov o vovo & v . !# v o o

  o# # v o o v& #o vo% v o#

  & #/. / v #o #

  +o& & !& v . o, = # o vo o

  ooo o / &,

  v , o/& ov# o&

  #, v v# # # v o. 0 1o

  / v v o& v

  // o # #.

  ! o # v#vo % v vov. v % # = # o v v oov

  o v # v /ov oo ov

  +&o v oo& o #o o v oo//ov o

  v v% o o &

  "vo. !# &v o ovo. o, ,

  o o. +&.

  )o / . >v vo v &% v

  v = v # o/o o #v# . > +&o v

  o%vo v v / v %v v. !&

  & o% , v ,

  %vo %vo, v /v v vooo

  & v %v v%v. v

  / & & v % # & . !/vo

  #% # , ov o & o oo

  ov o v/%o o v o voo

  v&o v v /vo #% o

  oovo +o# "oo # o & v vo1

  o& & = & o / %v v%v. !#

  = & v vvo % v . >v v o +&o v

  o v v = v # %v o #vo.

  !# o v / v %v v, #o ov

  #v ov vv o# ovo #o.

  o *# 0oo / & v v o

  *.

  24

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  25/144

  ov /v# &o. A & o& .

  o #o o "*! o / o /vo

  &o. > /v# &o /o& , v #v

  o o v o v % # / v

  o& / vv%. # # &

  o / 1/ & vo& o o v v

  v *, oo o o # v o /vo

  &o v o v1o o "*! / o vo. 0 .

  , . +&, % v v% 5

  0, '.

  , "v o& v # T

  o #, vvo ov "o o DMCM, &v &

  oo / # 'o vv * % o ov ."o# v v o v # ov. ov%, v

  / v Q&oQ, 1 v# %v, # CMM

  o . +v # &, T o5

  0, -o % #. -o % #.

  , !# v v / #.

  0, -o % #. v v o & v &

  o& v * ov o #o v

  v o & v v v v o ov /v#

  &o. ovo # & o / %/ #

  * v o / v o v & o o/

  ov, v o o o "*!. v /% v %.

  , !, & &v ovo v o o...

  0, ', o 1%. 0 v * v

  o o# &. ) / v o *o o !%. )o *o o

  !% v v o, & v/, o *o o !% v v

  o o ooo v o o&, v o

  #, v o # v&& o, v o #

  1& o, * o/ v o %& o +&o v

  /v o. v v o o# & #% v /

  /, v, % v o% o&%v,

  v o #. +v o v ov o &,

  o o #% v #v v

  # v . o o v

  o o & o +&o v #

  / v v oo v o &vo o / #o * /

  25

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  26/144

  v % . * = o

  & o v % v o %, o *o o

  !%, o o/ o . "o# o%. v1, ov

  v & v o o . ! # v o o

  # v # v v o o o

  v #v ? v o / vo

  # v v vov .

  v v / o ooo / o o & 4 & v

  oo%. #vo #. v o / 1. +v

  #, v o v / % 1. > /v#

  &o %, = # o& o, v o&

  ov 1.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  27/144

  0 o ov . !& & oo # o

  v ov o KMM 4KMM5 -ov% ov /#54 ov.

  I, 0 vo .

  0, O. * v o o 1&; #% v

  o %o %v ov, ov &, o &

  v o !o &v . # ,

  o o o. o & v

  v = & v o. *&v o v/%o . *=

  # , # ov ov o, ov

  v... ) /% v %. +v o !/&v v o o

  C.MMM v/%v o ooo v o, %v KMM o ooo v

  ov o ov o o oo.

  o v & & ov . "v, o 'oov "v, v o v o o

  +&o. * v oo # o o +&o.

  v o o o v v o v o1v&o

  oo o # . +v o v / #% v

  v o = & v /o # / o KMM / ov

  4 v #. *v%, v%, = &

  / o%&o o o LM.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  28/144

  / / v o KMM ov # o +&o

  !/v%v.

  I, # o o1o # v #.

  0, !v o1o # v #, oo v o

  o #o 1 / oo v

  &o v # v o/&o o v/o,

  o v . *oo voov # #v % o / #v

  1/% # oo , o ooo /% v %

  v. +v v # o . +v v %o v o o

  %# o 1%# #v oo&

  . * v o 1o #, # v v. v

  o %v v/%v. >o v #v

  %o v o /# %v o %v , o/o. !# v o, % v o

  % v o o v/o.

  , . *#.

  -, % o#v # o # =%,

  # . *, *. . "o, o

  o&/ o o v v v%.

  *.

  , , v v o. !# v o

  , v#v o, 5 o . o

  o.

  28

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  29/144

  o#v, *.

  0-, o#v, 1v% # v 4 o . ! 5 +v

  , / %.

  -, o v.

  0-, o#v, / & o& o?

  o# v& %v o ov o%v. #ov v

  o o, # o / o v

  &v v oov/o o D &v o o& o

  v . % v v o o v v

  & &. " / % #/ v v vo1ov

  o& ooov o # vo v

  oo v v&o ... ) o& / vo1ov #v

  v o.), *# 0oo. )o *# 0oo %v&,

  v &v & ? & # v *

  #% %v &%v , v / o 0oo *&

  )v o 0v. o o 0v v %v

  v. v % # o o & #

  % o #% o& o oovo& v

  o o . o o

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  30/144

  -, o, *. o /

  vo. *, o. * #o v vo,

  o vo.

  ., " o o / o . "o. /

  v 7 +.. o v v v% 7 +.. %

  o#oo. >o o oo ov v 7 +.. , # v

  o v v. o#v, o oo o vo o ov

  1%/ . o 1 !v% *%v, o

  1 o

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  31/144

  v o ov o#. v o v v o

  & & # # !/&v v ,

  # o v 1% o o#o # # # ov

  o o = # #.

  , Oo ...

  ., v oovo . "o v v &

  v o & , v...

  -, 0v v oo.

  , 0 & vovN 0 oo

  v/%o5 ) v #5

  -, o vo, . vo o?, .

  "oN . "o, v v %v #v

  v o?& . !o? o o, 5 0 v v , v o?& o . +v o v ,

  .

  * o . !vv%#oo.

  ., , *#.

  -, >o v vo.

  ., 0 o #o o. " o / o

  & v o +&o, o 1&% %v /%v, o

  o% v v, o

  v. ' % # o v v vo v&

  & o&/ # o o o v o%/ov.

  "vo o &v, v# #o #, # v

  v o v%/, o v o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  32/144

  v o, v &. o & o#v v

  v #.

  oov # o " % v o/ & .

  'o% . o v oo

  vo ooo o& . o +&o

  / / o, # & o

  voo v /o o, v &o ... +v o v v

  1v&. ? o o%& /. > /# 7MM4KMM

  v o o v #. Aov o +&o 1

  5 > , % o , oo, o

  &, o ov # 'o # v *. v

  # v . v o , # . %

  vo% . +v o # v v o+&o !/v%v. * o +&o !/v%v v / , LM5

  CDM5 v o &o. C8M, v 1% #, o C.MMM. ! v

  o & ov v KMM v o KMM. %

  , v v o vo v o /

  ov o, /o, v v&5

  !, o#v, o +&o !/v%v v v v&

  o. *o v o v&5 ' oo/& o, v /, v

  o v o%&. > #o. " . o

  o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  33/144

  oo #%v ov. !# o#v ov v

  / v# +o & !vo v o v

  o #o ov o o v/%o. +v

  / o o o o v, v 1%o o o v/%o.

  o#v, v &1 o. v o /

  /vo #o o o v vvov o. ( ,

  +o& !vo o +&o !/v%v o +&o

  #o /o v o o/&o. )o o v, # o

  v. ! v o ov v &ov.

  0& v o /, o o . "o, .

  +&, ov vo v o, o #o o 7o

  o. vo v o v * o 7o +,

  %# o /ov v / v . +v o +o& !& v . !v o#v /ov o o v vov

  , ov# /, o +o# "oo #

  v o #o /v, / &vo, / voov o

  / &vov o vo. ! ov o / #

  /v o o %v #o%v +&%v. +v o #

  ! & v o +&o !/v%v. +&, v oo v

  vo , o o o&. o#v, # +,

  v Do & 7o ... * v v #.

  !, o#v, o +o# "oo v 1/ , /

  o % vo , o. # & o /

  o&ov o o / # A v

  o, / o oo v v v

  o v o& o/v o # # o o o

  / .

  !v% *%v...

  -, ' ooo, . !vv%#o5 "v...

  ., ', o /, o % o /. !v%

  *%v ... o%vo v +o& !&

  v A v vo #v ov o

  o v#o o o ov# . !# %, v

  oo v vo o . !, o#v, v

  o/, v v PKT, vo o/ # =

  , v oo v vo&o. v o v#o v /o

  & v , v v . ) o , v ,

  ov . ' vo, # v o v

  33

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  34/144

  4 v % v o o / #. > o

  v )%v !v% *%v # #vov, ov v/ o.

  0o # v v v #o %v ov. !

  v vo o. )o / #% o,

  %v ov v / # o +&o !/v%v %v

  o%v.

  *oo / v%. v vo o /,

  v v 1v &%, 2& !&, %v v v %v

  vv, v o vv o +&o v#. '

  % #% # oo # o v & o /

  2& !& v o, v / , +o "o,

  o/& v ?& o o v o 2&

  !&. # = #o o ?& o ?& oo#%vo, % / # o o vo 2&

  !&. 0v o# v v o v #

  o. 2& !& v /.

  # o v # v .

  & o%, % *#, o % /

  / # ov . v # ov . ! # #

  1, % /, v o v & & &v

  o * & & # v o o

  o o, v o oov +o& !vo, v

  1 v% v o o

  +o& !vo.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  35/144

  v %v o voov o

  +o o *%oo o oo v o v , v v %

  /o, v /v o v v ov o&

  ov%v.

  -, !v o#, v %, v o%&o.

  ., *o/ v , *#, #o o v#v o

  voo.

  -, >o5

  ., )%, .

  -, o. ' %... o/

  +%&. " o, #o #o v ov , &

  ov oo o o voo oo o

  ov o ov v v #/o , #o o#oo o v /& %. o

  #/o o o %. $ v / ov ,

  v vv #o v ov .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  36/144

  -, o. o. , v1 ,

  vv.

  .-, o, . *#. *!'+!,

  *, o *# 0oo vo voo o o

  o 1o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  37/144

  oo.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  38/144

  !# = , #ov o v % o &/

  oov% = # o - %v 1&%v /% v %

  # o ov# # v 1/o v # /

  o & v%v % 1 # ov

  o o, v % o /v# v v o?&

  o, v o & o? v %v

  v%v, o oo# & v ovo. v &v

  vo & o %v v% v v /

  & v oo o #o !/&v.

  *ov v /o. v o # o#v v vov

  &, v vov #?, v vov /v

  v o ooo o >!'!,

  >v# %v '%v ovo o >!'!, v ovo>v# %v v%v.

  )ov, /% v v/ v / o vo # o

  o # v 1 o 1#o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  39/144

  # %v "+, & %v "%v 1 o *o,

  / /ov o & o o & v

  o&1, ov / oo o o ooo / v o

  o# vo v 11 &. o oov&,

  v v & o vo o /%o #

  o/o v o #o o v#v o &o & v

  .

  .

  -, . > . .

  , ' 1v&% # o % vvooo

  v % # / / ov

  o "+, v %#v%o v# /#

  o& v& v oo o oo +o&!& % # # "+ / /ov o o

  o& o ov v vov v 1 o o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  40/144

  o o # %v ov ov%v. v

  ov#o # .

  " #, o / /% v % o 1&; # v

  voo/ # o. * v 1 & v v o&

  o ovo voo/ o o. #ov o Aoo #

  # + o% vo& o& vo% #

  o v v o&. v #% v 1 o

  ooo vvo v vo v o& o

  o # o v#o. ovo v oo #o

  o& ov v vov o %v o%v

  / /# & #,

  o? v 1v& . /

  v #ov v 1 . v 1 v ov#o# v / v & .

  v o / o &/ v v% vo v vov&

  v PKT. !v/ o +&o, v/ o . !vv%#oo.

  'o% # PKT v o/ v o/&o = & v

  /v o o o o #o o#

  # & ovoo vovo. >%,

  !ov%v +o v v oo v #, o

  oo #% #o 7 ov#, o o

  o v v o& o #. !#

  & v o #o o +&o ov o/

  /v, ov o/ o o ov / v

  v%ov o&. +, v

  o oo ov v o. 0 o voo/ # o v

  1 #% o +&o v o

  v # oo& # o oo #

  v v o/o v v oo&o. 0 & % o

  oo o& v o/, ov o? o o.

  +o , *#. o PM #v

  . ...

  -, * o, % o %...

  , 'o% v v # v o o ov . o

  PM ov . & v

  o o oo o o

  oo oo, v % #

  & o # o &. # / v

  40

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  41/144

  v o /o, v v/ vo o # v

  oo v v%o v o&.

  v% o 1&; v o# / 2& !&

  vo% v o& v o # o

  %v /v )o& !oo o o. !& v o

  v v v1o vo% v / o /[email protected]# #.. .

  6# o%v&9 oov # v oo&o

  o . # v v / v #o v 1 &

  o v v% o /[email protected]# #.

  .

  -, o. *, o . !v%v#oo. *

  . !v%v#o, o !v&o o . !v%v#oo.

  , . *#.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  42/144

  o & v (ovo, (oo o

  oo v v # o,

  oov o #v. o o #o o

  [email protected] vv, o Co o&o o 7o o&o v #v

  o v o o 2%o&, o o ovo, o #o

  o o o&. v v% o 1v

  , o #o, 1v o #o o " o

  -oo. 0v v o#v, ov ovo

  #% / #vo, o ovo%v

  o, v ov , o & o /v, &

  /.

  +ov, v o / o o# v o /

  o o&. v / o ooo o 1 # #v, &v #o o o&, ov o& & v

  %v o v vv voo o o v o

  v v, o o oov o #v

  v v 1/ o #o o ov %/ #

  # ov o`ov. > #vov v 1/ %/

  #. 0 v v o% v %

  #o o +&o, / &v voo v o v

  voo o, v o vv voo v v 1

  v o #o o +&o #o / &v v% # DMM47MM

  . #o o v v oo v vo

  oooo o# v / 1 v# # o /, o

  o 1o vo o

  o o& #% 1 / v o o o& v v #o

  oo v oo/ o oooo. v

  , o o #.

  o # vo o , #o o o

  /o, o o/ # v & o v. o#v, v

  v #o oo o 1.

  )o, /v# &o. > /v# &o ov

  . "ov# o %v ov%v v o v o v%,

  % / o /v o o v ov /v# &o, o

  /v# &o v o , &

  &v o # oo # o

  v/ +/v *vo. 0o v v% o#v #

  ov / CLM , o o o o / ov

  42

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  43/144

  /, o 1vo o vvo, 5 o 1vo o ov /v# &o

  #o CMM / o . ov o

  #o o &v v, ov ,

  # # v ov %v v ... ov%v, ov

  / & o o, ov%v v 1ov, %

  C8 / ov v o # o, o

  ov >*!'+! v ov ov ...

  -, ' voo o5

  , >o o, #o o . *#. v v / v

  v% # D #% . ! v o /.

  -, ', %v. !, v o, v o...

  , O, / o/&%. ! / % v

  #v o v 1v # =% o, v v &vo, v v #.

  -, +v o o% v...

  , +v /% v , 1, o

  v v%, 1v v # %.

  -, o1, o #vo...

  0, > . *#o v # v v o

  # .

  -, ...# o 1, , % v o

  %.

  , o o, o # v,

  #v /o v vo&o oo o o o #v v

  /o. >v v /o o o o. +v /%

  v o o o, & #

  ooov&, o% v % o # o vo# .

  -, >, o o ...

  , !o, . *#, o . *#.

  0v o o o, o.

  o#v, v% #o o o vo. > /v# &o o#v

  v o . >v% / / o

  o/& # v & #o v v /v ov

  /v# &o, v & o& v

  *. +o o & v 4 o ov

  #vo o & v "ooo v

  !v , / o / v v v oo/,

  v #% v vooovv & . o#v, v, #ov

  43

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  44/144

  o o ov o / %v oov. +o, # ov

  o%&o ov v v%, o

  ov . 2ov o , v ov

  o o o &v . 2ov # ,

  # oo, oo v o

  o& # v oo v # &

  oo oo ov # #vo %&, 5 !, oo /

  &v v &v o& o #% &v v # #v #o

  o vo % CM o o`oo#, v oo

  %v v %v, / oo /

  v. ) # v v oo v o o v

  v . #o o v# # v v

  oo. *v%, v #v% & o /v# &o o v v # o.

  v o v o v v ov /v# &o, 1v

  o / v o /% vo%, v v

  /%/ov o . +, ov o o

  oo v o o o vov o # v 1%,

  o vov # . !, /

  , v o#v v # o

  vo% .

  )o o *o o !%. *, v

  oo v o vo !/&v. v % o

  o o v !/&v. *% # v o #

  ov /v# &o /v#v, v oo #%. +v oo.

  o#v, / % v o +&o v &

  # o, o o o #oo !v&o v vo

  o *o o !%, o #o ooo,

  o #o o %v %v !/&v o *o

  o !%. )%v v%v o +/v *vo o

  +&o !/v%v %v v%v .. o

  *. %#o 5 ) v %... *o/o #o v

  v o/ o o v v&ov #, 5 >%

  B, *o *, v %# o , v o v%. Oo

  v . * oo o. *v #%, v #

  v oo v o, o o +&o o *ov o !%,

  #o v o /o, % v o o #o, /

  oo, / oo/ oo /

  44

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  45/144

  v& oo oo, /o# /, v.

  !, ov o #o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  46/144

  II, , *#. o o DMMR v v v% /o

  v % o 1& v o

  v o o o ov vo ov . 0oo v

  o oo o ov# /% v % # o&

  o 7o +o o, o o& o oov

  v# o/ o# %& %v o%v, v

  # v v o# )%v, v *%v %,

  v o #% #o 1o. !# o /% v % %

  +o# "oo % o o o& v # %

  ov v o/ # +o&!vo o / v# o / %v v

  #%v %v o # +o& !&

  / v o/& o vo o o, #%

  # ov . +&o.

  o#v vo& & ov%v o /%

  v % # o & 1v +o& !vo #

  / v v v/ov # #o v o# )%v,

  # # o #, v o o#v o&

  o /. v # o vo

  vo o % # o 7o +, v %v

  o / &/ v % # 1& ? o

  oo v vo. !v & v ov oo oo v

  ovov % , o o +&o !/&v v

  /o/& v v oovo# #o #

  # o. o#v, /% # oo v v v

  v & v o& o 7o +o.

  .

  -, . ), v o ov /

  # & 1 oo 4 vvooo, / v

  o5 " ov / # & 1 o ov

  v ov # oo # o !vo, % o v#

  . ) # v o &.

  - -222

  46

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  47/144

  .-2 .-, " v/ , v % %v

  %/v%v o #v, o ooo v &%

  7TK 1, v &% o v T o.

  * o " v v , ov v/ , v

  o o. o.

  -, o vo, o ov. *, o . (vo.

  I.I, v # &%, o voo / .

  *#o, %, v /% v %, o % .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  48/144

  444444444444444444444

  - -222

  -, *, o . +&o # v / v /.

  0,

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  49/144

  v v/o, ooo vo# & o vv

  1%v vv = # / &o &/

  ov . +&o #% & voo/ v 1

  vo& 'o& A # oov 1vo o#o

  = o`o/ vov v o?& o o

  #%o o . *o.

  .

  -, o. > . $ &/ v o

  .

  -, v #vo oo /% v %. > # v C.C.DMC7

  & ov o%& & v v1o# CMM

  #vo # v /# .

  -, 0. vo#v. > . +#oo., o o v&o v #o #

  & v # # #vo o TMM o v/o o

  v #v, # #v, v CM #v #vo v /#

  #ov v oo /# o v

  v& o o? ov o o . 0 #,

  v%o #o # v o o v/%o ?ov, o /

  ? o +&o . # o &o o

  v #o CTS8 v v o %# &o

  vo% # vo& o&1 o / o o / v

  v v# v&.

  -, . o vo, o . "ov# .

  /I, +v % v # v v v/

  o/ o vov o #vo v v %#,

  o & o +&o. )o % o& #

  vo .

  ' % #% o 1&, %vo. ' o%&o v

  o # o ov ov # o

  CT, v v & # o v &

  o v v , #%

  v, +&. ', v o TMM vo%

  /# , #o v v5 v v & v &

  o #o o >*!'+!, o #o o $ooo, o

  #o %v v, # o

  v # v o o, # o v # v v o , v

  o v o o +&o = v/& v

  49

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  50/144

  # o. )o %, o v% # / v oo o ,

  oo o o # oo o ooo v

  # v #, v 1

  v o# 5

  -, o, . "ov. *o o.

  I, /% v % # %v ov o&v.

  -, O. . %vv vo.

  I, ', vo% # v 1o & v

  #, v v o #. A #% v

  / o o # T7M #vo, v #

  o o +&o !/&v # v # oo o.

  "v # o # v o v / #vo v

  , 1, # oov # o#o. v v #o v o. 'o% # ovo #

  ov o ov +&o !/&v # v o +&o

  !/&v o v oov v o # # v / /o

  o. voo # # v ov, 5 ov

  o +&o o +&o !/&v o, vv

  v /, o v o o voo #

  v & .

  -, o. o vo, o

  ovo. * o, v o o o # o /o. >

  v# / , %& .

  .-2 .-, *ov, o +o# "oo v v

  o # o ov.

  -, )o vo, . vo5 O, v .

  .-2 .-, +ov, v / o +o# "oo #

  o# >ovo& o& v &

  v/ 1o o o # #%

  o#.

  -, *, . vo, #% o# o . >#%v.

  .-2 .-, )o % # v;

  v v/ ov #o !/vv . (%vv *o.

  -, o vo, #.

  .-2 .-, # v o&

  ov o v #% #o K.R8M v o -*! o vo

  oo / v ov o`oo# o -.CM o o`ooo o

  +&o !/v%v o DMC7.

  50

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  51/144

  -, "%vo, . vo5 3 o#%v

  #.

  .-2 .-, /v .

  -, " o +oo "oo /v

  .

  44444444444444444444

  -, *, vvooo &/ .

  I, &/, . *#, v o v &.

  -, ', *o o, v #, v

  vvooo.

  - -222

  .I, . "o.

  , o o # CL % DD, v o

  /o o v 1o, v v #o o #

  o%#.

  .I, o o.

  , o o. v% = # / &/ v v%

  #. & o o ov / ov # CP

  ovv, o& v v # o& o&. ' v v

  v /v vvooo / v o.

  -, O. !v&, &5 O, / o o +&o

  v o& vo% # v / v.

  !, v = #.

  51

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  52/144

  444444444444444444

  -, * o, /% v v% o &

  .

  I, . *#, &% 15

  -, >, v 1. +v 1v. " v /

  o ooo 1 ov #o v v oo& . . +&,

  .

  0, o#v, o Aoo 1%v v#? ? o

  *%/oo v v v o1v&o

  v 8M # v v o &v #

  ov #o # v o& $v )ov, % v o o%%. v v o ooo o o v o#, 5

  -, ', v, v v%/ o .

  0, * v v%/ o " vvo.

  -, v% o "o v & / o +&o

  # v v#.

  - -222

  -, o vo, v 1v *oo, v

  v% # & o . #vo ov o#

  o# o v o . *vo, v

  # o& ? o

  & oovv %v o /

  o oovo /vo +oo "oo, o . #vo, v

  v o . o *vo. !v %vo, v #

  v v & .

  4444444444444444444444444

  - -222

  -, )o o / v # o v

  , 1 ov v ov,

  52

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  53/144

  o o +oo "oo. * o

  v v% o ov#vo oo v

  o v &.

  "v o& )o& !v1 v 2vv.

  "v o& v / % o /

  o # o , / / o / A+!* v

  v o v &, . )o o o

  o o &v, v 1o o#.

  -, . !, / 5 * . !.

  , +#, . *#. o v o b\4[\

  v /o. oo #o v #5

  -, ) , 5

  , +v o % b\4[\ v /o o. oo

  #o v #5

  -, !o, v %. +v & o b\4[\ v /o.

  A& b\4[\ v o&. & oovoo #o

  o & v o *ovo

  o%v v 1voov %v vov vo

  o. v v , oovo v

  v v v1 vv o, #% o o

  o v o # o #, o ooo v v #vo

  53

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  54/144

  , v v "vo o o

  vov #o o /v oo. v v o o#

  / o ooo v o o % +o / o vo

  %. "% o v, v o o #

  #vo /o.

  *, o . *vo &/ v / oovo.

  o vo, v v v% /o 4 , v o . !vv%#oo.

  . *vo, .

  - -222

  -, " , . *#. )v oov o

  % / L [email protected] v o != o&o o

  $o&, vo vo/ /oo#. o .

  vo v vov %v, & vv & o

  vo vo/ /ooo $o& ov o

  o Co +, /# CK o o &% o !=

  oo !/&v % # #o &

  vv o& o oo. )

  & vov o o# %v D.MDR,7D .

  -, o vo, vo% # v / #.

  O. % ov % o.

  4444444444444444444444444

  -, *, vo ov . !vv%#oo.

  ., *#, v . & v %

  1/ v v o o o o o

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  55/144

  +o# "oo. )o 1/%, v &vo , ,

  o oo %v %v o&. v

  o #vo +o# "oo v o #.

  . *#, v% # o / # / o%&%

  o%o #o.

  -, o v # 5 "o # & .

  o vo, vo v & 1,

  o. !, v v% # o #vo oo &

  o vo + / o o v v&o #

  / o % DT v v o o& v& .

  v + DT [email protected] o, . vo.

  * o, #o v o/&o v oo

  , 1% o v & v vo v & &. *& v /v v o vo v

  o/&o ov # vo o v v ,

  1, # o o#.

  - "o 22

  -, *. >#%v. * o, o . $.

  -, A o 1&; #v &/ v o& *o#

  :%& vov & oo v# ov #o o

  / & vv o ooo&. */v#v v

  #? oo v v& & v

  &. , o &/ /.

  o& *o# :%& o#%v o # v o v

  vo v o v# v o. +& v v#

  o oo v vo v o &/ & /5

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  56/144

  -, "%vo, . vo5 O,

  ooo& o v#o. " o.

  >#%v = #, % ? .

  -, o voo C /%

  ooo&.

  -, *o %, . $.

  4444444444444444444444444

  - o 22

  -, o vo, o#%v5 >#%v. o.444444444444444444444444444

  - #o 22

  -, "%vo, . vo5 *, . o.

  , "%vo &v /v oov #.

  >%, , . *#, v /. > v oov

  # & v v v, v o#. !# /

  & o% v o# )v (v. 'o%

  # o vo #/%, o v %&, v o ooo,

  v 1% v v #o o +o & # v A

  v v oo . )o v v vvo #ov vo

  v o# v )v (v. ! v v

  o 1v, 5 !# v o /. ' v .

  -, O. !, o v # v

  o, . o5

  , "%vo v v o o o A*>0+(

  oo/ vo.

  -, O. 0 & v

  &% & v / #/%, v #%.

  "ooo, / v & v & #% #% /

  # ov . o v # # o vo5 O.

  56

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  57/144

  >#%v, . vo, , o/ o

  v o . o.

  44444444444444444444

  - -222

  -, A v / o ooo o& v & #

  & 1. v , ovo/o

  & , #o # o vo% v v

  oo.

  ovo/o., !o # o vv, v #

  &. !o # o vv o 8MJ %v v #v

  ov 4 , . v !v#...

  I, . *#, v# 1%.

  , )o & o *#o.

  -, % v ... = # v oo

  #o # % o, = #.

  / oo.

  , !o # o vv, o 8MJ

  o &v vo oo/v &

  %v v. !# o#v ? v ?& %v ov

  v o 'oo, #% & +o& !& #% v%

  o%& oo& v ov # o

  o v &v v# ov& o, v

  v #o v o o # &

  !/&v = # o #o & / o oo v v

  o, o DMC7.

  -, *o %. o # # ov +&o %

  #5 " , % v v o .

  o # ov +&o % #5 O #.

  , ', # o.

  -, +v v # o v# = #, 1%.

  , * v 5 /. )o v%v.

  , +v v o o o o +&o.

  57

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  58/144

  -, >, #, o o # / ov

  o +o # "oo # ov +&o. ) ov o

  !v&o , o #. *, /#

  %o#o5 / #. 'o%, & v

  oo % o?, v oo % o?, /

  % o v v v/.

  , v ov / oo& o

  vo & ovo v ov o

  DMC7. = # o #o o # &.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  59/144

  o &% o o. & o o #% v

  # o# o v #, oov v vov 7T

  # o 7Lo o v v vov v o

  v o& v %v v / .

  v #? o o ov#o v oov v &

  # , o& ov # v o/ #

  o v# o& v # o v#o v

  o & o vov# v o , v oov

  o / #. !& # &/ #ov v

  o o & o # o v v,

  # /v, # o . / o o #,

  # %. * v o o #, #

  / # &/v o oovo o ooo ovv. , oo #o v ov ov

  oov o ooo &/ # 1%5 v

  o& v o ooo&o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  60/144

  v. ' v # v/%o o / v #.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  61/144

  -, " oN . , #,

  o. , o, / %. !o

  v5 "v, v v %. !o, /

  %. " o v&. * o, o %

  o ov #vo %v& vo v

  %v% .

  . +#o.

  , o#v, . *#, % o CT, /% v

  % o 1&; A & = #, o #

  v oo # *! % o . >%

  *! # v o%v ooov.

  -, "%#.

  , !, o#v, v o oo v oov#vo vo v oo %v *!. v ov%

  o vv v/%o o ooo # # o (! v

  PTJ. !# o v/%o v vo, v % o.

  vv v/%o o v % o v v v o

  o (!, , # v v1oo&o .

  -, % v PTJ v % v v % o

  ov # o 1% # o o.

  , 0o 5

  -, >, % v o ovooo&% o .

  # o, / v v 5 PTJ. ! #% v % v v

  % # 1% # o o.

  , > vo v/%o o#v

  oov o o o &v # v& o v o "%.

  v o o v/%o o#v o # v& o

  "% & v v, & v / /

  v o v ov/ %/v & o.

  # o#v v #o o , v

  %, vv v/%o o # v v

  %/ / / v o o v #o #v

  / o& o *! v v&o # = v

  oo, % v v.

  -, v, . vo, &v vv #

  vo o# o o # o 1 /

  1. >% v vo v o o /

  v $o&, v / v v .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  62/144

  o =5 v v o vo # vv

  oo vv, v15 " oN !o, v 1o

  # o v. 0v 1o # o v.

  , *oo o# o5 /o v 1o, . *#.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  63/144

  , !, v v v vo #% .

  -, >, o .

  , !, v1 .

  -, o #, v15 o v

  o5 !# . o v o5

  , " v v5

  -, , v, # .

  , !# &v o &5 ! o 5 ! o

  v ov o, v v vo #? 1 &. o#v,

  %vo v%.

  -, 0 %v, . !5 0 v v #

  & o #...

  , 0 v v, %vo v v.-, . +vo.

  , . *#, %vo v v.

  $ o ?oo, v v#, o / v o

  o#. +& o vov o o &

  o = # o vovv o , v

  o v o v #oo PTJ v v

  v v . / % v/o o ov PTJ,

  o ov o/, o. +v o o#v o ov #o

  v vov / , v o o , v

  #o. 0 / / v v o v vov

  o . * v vov vo #o

  & . o#v, o%&o v ?& v v

  o / #o v / v /.

  , / v % 1&; # #ov o v%

  # o 7MJ & ov / . v v o o

  1/ # .

  >ov o # o /, & &v #

  & #o # o #, &v # &/ 1v, #

  o? o +oo "oo. +& &v v 1&

  %. " v, & o &v # v

  oov # &, o # v v 1/% o o

  o, o# o /v& # o A 0/ov

  %, & v% oo o

  o1 / oo. !# v o

  o o o # & v . ), v o

  63

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  64/144

  o +oo "oo, #% vo

  #.

  -, O, . vo, % o

  o o ooo &v o & # v o

  o ooo v v% #v o.

  o#v, oo v ...

  , * o v v o % v /v5

  -, 'v o, v /v , !v &o

  "ooo ...

  , ) 25

  -, ) 2.

  , ) o o5 +v o #. !# v

  o.-, oo #o o`o/.

  , +v . %& v o # v

  v% v o v v%%.

  -, O, %. o oov, / /, &

  o +o# "oo o oo # v o 4 o#v,

  . vo, o & v /... ao v#vov

  , o & v oo v o &o5

  0oo v o &o5 o? &ov

  o? , v o? %. +v v # o

  o v o v.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  65/144

  o ov vo, o vo v , o oo

  v o o o&, . *#

  %, o o& o /o. v o v o

  #, *#o, v o /o 1v

  o? #v 1v o? o +o#

  "oo o, . *#. *o, o.

  -, O. o vo, oo v v.

  ' & o5

  -, +v v, . *#, v v.

  -, +v #.

  -, +. +v v.

  -, *#o v v5 vo% % *#o

  # , . )v#. "v oov v & o o. ) o% .

  -, *#, oo v . !v

  / v &o # ovo.

  -, v # v oo 4 #, / v#

  ovo / % v# ovo, v

  ooo v ?oo, o.

  *oo v v, &

  ?oo, v v#. *oo v v,

  o. *oo ov. *v &v v

  , . !.

  , >, . *o. v o /# o v

  oov +. * o v/%o / v oo5 !#

  v v & o.

  -, O, %, v o . 0&. oo

  ov . oo ov.

  O, / o%&o o %5 . )v#, v v

  &5 / &% v &, 5 >, #,

  # o . )v# v o # o *#o

  &% # / & vo v & o . )v#. o

  vvvo/ 5 o#v, o%o, . vo.

  I.I, . *#, v, v % 5

  -, >, #, ...

  I.I, > o / #, # o / #.

  -, vov &. !o , ?

  , 5 ?, 5

  65

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  66/144

  I.I, +v /% o / #.

  -, , o . 0 o # v

  N ) # .

  o#v, o #vo / o.

  .-2 .-, 0 & v % v.

  -, v #, o vo.

  .-2 .-, v #o #vo v o /

  &. o o *#o, v / o v

  ov, # o v # o vov , 1 %v oo%v

  & v oo/, v CM #v ov. !o /& v CM #v voo# ooo&o o o

  . * v oo/ov, v ovov v

  ov v o vv # .

  -, O. *o%o, . vo.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  67/144

  -, . ! o, v .

  , ) v5 ' / o v o ?o , 5

  vvo o *oo o +oo "oo. !

  oo N

  -, *o %. )5

  - 7o 22

  -, vvooo o #o.

  .I, . *#, . vo, v o

  o# / o ooo !/vv. " v %v #%v o o & o +o # "oo

  vo?ov v o v o +&o

  1& o& / &/ v /% #? %.

  "%v o '. 7L8D 69 v o /o

  RK . CC, o ov o# %v +&%v o

  %v v/%v %%v %v, /

  o o`ooo , oo/ o o %v

  o&%v o vov 'o *#% (%o +o

  ov% oo.

  D. " o%v o o ov# vov

  o / o o ooo !/vv, % #,

  v v v o& ov%v #vo

  &ovo , oo v o & /v

  & o.

  7. " # vv o #vo

  o o ooo %v ov%v

  o +o# "oo /v /%v, % v

  o& ov%v v# / oo ov v

  vov v o o ooo v o&

  %v v o o #o #o ov .

  K. 0 v # o +o !/vv . o v

  o 1& o&, oo v vvo v

  v v o /o o& vo o +&o

  v / o o ooo v &% %v

  ov o ooo /.

  67

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  68/144

  0 # ? oo oo&/ o ooo

  !/vv &1 ov%v #o o #vo oo

  o ooo #o +o& o. " vv& o

  #vo o o o /v / %v

  ov%v / %v oovov o

  ooo v v ov%v o oo v

  v v o# #o %v ov%v v #o v

  o# %v ov%v %v.

  !oo/ vv +o o ooo.

  " oo v o # v&

  #?%v v +o o #vo /

  v +o o # v ov o oovoo #o v

  oo %v oovov o&%v v o #vo...6o%vo9

  " o& o v vv &

  1& o v % v o o ooo v

  % v # +o o ooo

  /# o CP.K.C7 /# %o#o MLPMPL.

  :o v o # o o o, o

  ooo %v %v 8 v, ov o`oo# o DMC7, ov

  oo %v v o +o o "o o o /

  ov v? &1 /#v%v %v v o o# o

  o o #vo #ov &v v#v v oo.

  # v o& # /o v o # o

  +&o !/v%v / v / v& o/ o o %v

  oo&%v o v #o o oo o

  o o ooo.

  v & v o& CPSK v #

  &, o ov v & o oov

  &ovo % #% oov o voo/#

  CCCCSTD oo oov oo o %v 8

  %v v, & & v % # .

  # &, v 1o # o .

  0o, o ooo o #o ov ooo oo

  / o ooo.

  P. oo& o o o o ooo #

  o #vo # v & v

  %v vo%v %v #%v. > +&o !/v%v #o &1 v

  68

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  69/144

  , #% v o?o o ?o #v v

  &v #o v o o /v oo&

  o v ? %v vv /v %v #v%v.

  "o voo/# CCCCSCRTD v o /o

  CK o oo/ #o o o o vo o

  ooo v /v o o o v/%o

  %o. 0 # & v%o# 'o& A o

  +&o !/v%v 1& o& v v v #

  /% #o v ov ov o# #o v

  v% o +oo "oo o# v o&

  %& o v &ov o/ %v

  o ovo o / o ov v?.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  70/144

  I, + v /%, v % o.

  --, 0# #, v &o v &ov

  o& 5

  I, *o1, v o& v o o o

  +oo "oo, % oo / &% .

  --, O, # %, # #. v & o#v,

  % / v & o .

  %vvvo. % o#v , v &ov

  o& o 1. * o#v, . ".

  I.I, ' vo o %&5

  --, O, v & o . " & / v

  & 5

  I.I, > %& v v v&ov . 0#vo%&, v /% v oo//.

  --, *o %. !, o#v, #oo / v v

  %& v v v ov o #o o

  1. *o %. . (vo.

  /-I, ' %&% . )o 1# o & /

  vo% / o% v 1. !#.

  --, 0.

  I, >, #, v v o%#. >oo / .

  --, "%v& o, o %v&.

  0v o 1vvo # v &. . (vo.

  I.I, o o 1&; v

  vvooo # o&/ o v o o ooo v #

  o o. v # o o o

  1o o & v # & o&/ v o

  .

  # o vooo /=

  oo v o v v ?& 1&

  / ov % o1v %v%v #

  o o vov # o o voov, ov

  vov v voov , o v o o

  voov, vov ov & & vo &

  oo/, o v v o& /#

  ? o& ? ov o v v o #v

  o ov / v... # #vov , o o o 5

  o& o /v v o &%o

  70

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  71/144

  #vo vov% o oovo. = #,

  ov v v % %, #vo %& v v

  oo//. 0#vov o %&. !v & # o

  %vo ov, ov % o ooo

  !/vv o vov C.MMM C.DMM o &v. Aov

  o vov KMM ov o vo% %v #%v o

  %v PMM, ov /. !v /v & o ov

  v v#v o ? / # , ? ov,

  %vo o v ov/v #...

  !# v o v#. = # & v v/ /

  &/ vvooo o v #o v v

  ... . *#.

  --, o o. oo o vo5.

  ..-I, . +v 1% o& oo / o&/, v

  & o ...

  I,

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  72/144

  v, vv # v o/, oo%v

  & v & & o ooo.

  )o / %v ov%v . !o #?

  o, ov #o o/o, v o v oo

  v/%o o v # v o/ #? ov%v

  & o oo v % o o v/%o,

  o /, /. * / o ooo !/vv.

  !# v o o v / # #o.

  +ov, /# o o o. o

  vo, 'o& A v o & o #%

  v v & v oo o% ov

  o +&o. !# v v v#vo. 6 #

  ovo9'o% # &, /% v % # %

  v, v. +v v% , v % o v,

  v v . " vv% o#v. > v o&, 5

  o +o o "oo. ) v o&

  1o&5

  o#v . >, o, vv # #

  o ooo. * # o 1o. -

  oo%v #. & o ,

  # o / v !/&v, o

  vo, oo v ov 1%/ oov #,

  v# v %. !o, v & o o, # ov o

  #, v/% v / o +&o v

  o& 4, v, .

  )o /# o o v#o o CRTD

  o CRT7. !# o /# o, o ov# #

  v/%/, ov, v #/ v#%v v o CRL7

  # o vv v o/ !oo,

  / v v 1 , #oov v v

  , # voo/& o/o !oo&%

  &v v o %v v/%v %%v, #v

  v/% % v 1o # vov #

  oo, v o/ . 0 o vv ov

  v # v v 'o o +&o. >v

  #% v o +&o v oo

  & o Ao o, # o +&o !/v %v

  72

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  73/144

  vv/ v# o v 'o *#% oo

  oo. * v % # & & v ,

  o / v o&. +v & v#vo o ooo

  !/vv. )v &ov vvo. &%v o% o

  ooo !/vv. !, # v v /.

  )o o /, o ooo % %vo v

  oo/ #o / &o 1, v o

  #o # o %o v ooovo # ov%vo &

  oovoo #o v o/ v o ov oo. )o

  v o, o % # % 1 %vo

  ov v o`#/ # & v v# 1 vv %v

  %v. +& # # o vo .

  )o o v / o /oo&o, v o 1&; o?& # o o

  v # o ooo v# o ovo 1&vo / v%

  o # %#. %& o oovo, o

  o %v ov%v, ov v , v

  v v1/ o o 1o & &,

  o o 1o, v # o ooo /vo

  oovo& #% oovo& & o%v %v #%v o

  v 1o. 6 # ovo9

  , v /v/ v / o /v.

  o ov #o ov # N

  -, . ", o.

  I, # ov # #oN

  -, . ", & v v% o o.

  I, ! o 1N > v, o 1N 0 #

  ov #o o 1N

  -, . "N

  I, o 1 N 5 % o? v% =

  # v v% &N v %N

  -, . ", . ", o.

  I, +v &1 v o%&%N +v o

  , N NN

  -, . ", v o/. , v o , oo

  5

  0, > . !o%.

  73

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  74/144

  -, " o. +v % o v

  o o v o% #o /N > v

  v o o o v . " o, . "

  . N

  I, , . *#...

  -, >, #, . ". !ovo v &v... " o,

  o. *oo 5 " , . ",

  %. *oo 5

  , )o o v/%o, o .

  0, *&o +& o.

  -, , . *&o o # o #o5

  0, +v oo v o o v ov .

  -, , o vo # 5 ) . *&o5 o 5

  0, $%.

  -, +v o . . *&o, v v#v5

  0, "v # o vv o, o

  v o v oov.

  -, * 1% .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  75/144

  o o o v v /o, v o v

  5 *o v # o#v% / o/ v

  oovo# # o o %# 1 oo&%

  o o5 !# o v v # v oo

  /o ov # # o # v

  .

  o /o v, &% # o o%#

  o 1vo o o oo v ov & ov

  v/%o o ooo v # #, v o ov #o ov ooo

  / oo o , v/% # #

  v o v o%#. 0&%

  o#v # , # v /# o o ooo / 1

  o , v o v % % o ooo ovo# o. +v oo #% v o o o .

  , v , %vo v oo.

  "%vo # o #%o v v 1& o

  vo, o . !#oo, ov ooo /%o #. O#o,

  ovo . *#, v / % o& v 1

  #.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  76/144

  # #, ov ooo / vo #

  v o?& .

  -, O, o o. o vo, #o oo

  v... * . "ov.

  /I, o1 , o / ov & o =C7 &/ o

  DMCC !4 0 v /, # &, oov #

  v v , v# , o

  # %v ov%v o # o o /.

  v oo v o o # o / v

  +o# "oo o oo v o ov,

  ov o ov o v # &%v o

  #o &%v v v o

  v o o .+, v oo v o = #. o o o o o

  v v ov %/ ov. & #o o

  o, o v v o vo v/&

  v v vv o o vv v#v

  o o & &ovo #oo v o

  v vv. >oo v v v vv. v v 1%.

  o v/& . o oo v 1oN v

  1o o +&o !/&v & o v o

  v o, o ooo v& o o o +&o o ooo,

  76

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  77/144

  v , v v& o oo. !#

  v v. " o oo, o# ooo.

  !# = , v o v v o#v.

  v o #v o o # o / v

  oov v v. "= o#v v/& ov o# o

  #o, & v o/ o v 1&,

  vvooo v % & v vo o &, v o

  o o, v o v v o %v /vv . '

  1o o #vo v o/ . v o,

  v o %, v v% # o +&o !/&v o v o

  #, v & o #. # o vo

  v%oo& v # o v o oo o ooo o

  v/% % , , .., ...> oo o#v o oo, o v

  &1& , v # v o ,

  / oo / / , o#v v

  &1& 'o& A v 1

  v &. %& o #o

  v / v , # v v

  v1o o o. +v v ovo & v o

  o o ooo o # o.

  0 & v vvo o#v o & v #

  /%o # v o v oo/&o v

  +o# "oo #v &.

  -, o, . "ov. > . ! & o

  #o.

  , ! v/% o # # o . "

  v o& % #%o 1&

  Qvo !/&vQ, &v &, %vo o

  v% ovo # vo . .

  -, o ov . !. * o,

  *oo.

  I, o#v, #% 1o #o #v o

  ooo o &, P # R v

  oov # v ov & &, o

  /# %v o1vov%v %v%v v, o v

  o , v o oovo o%#.

  77

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  78/144

  )o v#o #% v # %v oovo

  o& o oo o ov v%/ o

  o. ) o o (! o #vo o v 7C &v

  &%o, oov v ov & vo# o o

  #% / % % / o o ooo #

  v +o &ovo .

  o vo v # v v #

  v& +o # v #

  o , oo , # v

  / o &o, %v %v

  o o oo&o, o ooo v v #

  o v &v / oo v 1?o o

  o. )o / v # oo& ov v o #/# o o ooo , % o

  vo# , v &ov ov

  %o1ov v & & vo v

  o &/o v%v v vv o L7M

  , # & v 1 ooo& &

  & v o v v ov .

  o#v, o / v ooo = # o

  #o v o, / o ov &,

  o o ooo / oov o o o ooo

  o vo % / /o

  %v o vov / %v /v

  o, o o o o v v #o ovo#o o

  v % 1 v / o v. +& v o/ %

  vo& oo o oovoo o o v v # /

  o & o o &, &%v

  , v o ov o& & v o ov 1o&, #v

  / # v o o v #

  v ov %o. +v v /... $%, v o o +&o

  v v oovo o ooo v

  , # / v # o v ov %ov.

  +v # o#v, ov o o #vo o

  ov, o v# oovo# 1oo v v o

  v# , oovo& , v /

  o &o # v &ov .

  78

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  79/144

  o#v, o vo 1 o

  ov o oovo o oo vov

  /o oov . +, v v o/

  vv # v ov, o o # 1

  o ooo % #% o& v

  ov # v v / v. v

  o # v v o v o #, o /

  v # v v o# ov, oo 1

  v o ov# /o o/ # #

  %v oovov vv o %v v

  vv v oo .

  , o#v, o # +o& !& v ,

  o o , v o v%v& o & /v, #o o +o#"oo v o v 1o v % v

  v # v o# v o #. ! v v

  1 oo o 1#o o / 1 v, o

  / vo1 o / o, /

  /& .

  ov%, %vo v 1oo/ v# o o

  v#o CCCCSTD v# o '. 7L8DSCM o# #o

  v o v vo# %v 1%v +o

  v vv o +o# "oo.

  , %v o o v#o &%v

  !/vv, oo o v/%# %o o o

  ooo, oo v / ov &o o`oo#

  o +&o v o o - ov o`oo# # #v v

  v% # C oo. )oov #v oo o

  # v oo/

  , &%v v o v . +v /

  o +&o o`oo# v o, v o

  v% # C oo, o -. $%, /v

  # o +&o, % o% , v = &v

  o vo# , v & vo# , = & v

  o# o o # #o = # o .

  --, !o o . ".

  I, ov%, v v% +o& !&

  %v 1%v # o oo o

  ov / /o & o +oo

  79

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  80/144

  "oo 1 oo vov v o& v

  *%ov !/v%v o # "vo &ovo

  . Aov & 1 vo, oo

  , #%... 6#%v # o9

  /o o#v / v o&

  o# v 1o oo #o o v o o

  #. * = # v %/ov o #vo v o

  o v / vov o o oov,

  & v /ov %o o o oov vv

  #o ov ooo v o v

  1v o oo ov v o v /, #

  v o # o#, o +&o o ooo v o

  /= v #o o v ov o o %voo .

  -, o. * o, v oov v

  &ov o #vo...

  I, o v, . *o.

  -, ', v. > . %vv vo.

  I, o, vo% # v o

  o #vo o, # o ooo !/vv o v vo v

  ov%vo o o ooo v v ov%v#, v/vo

  % ov o v#, v/%o o #o. )

  . o /o # o o v v

  1 o +o# "oo o/v v o v v

  v & o / o ooo !/vv. *oo voov #

  v 5 *oo voov # v 5 +o5 'oov # oov v

  vov +o "o oo vo, oovo

  o ov o o5 oo o,

  1v% # v &, vo v 1% v v v o

  v# o v # v o o o,

  o o o ovo& # o/v#v ov

  o o. 'o #5 (%, v v%%, v

  vo# v v vo& &. / 5

  !# v & o#v %& ov o#v o /o

  oo o ov v o # o #

  %, 5 v vov vo. +v / o. ) vvo

  #, 5 o , v vo vo o

  o / , / o v%.

  80

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  81/144

  *o& / o#v o . vo, oo o v

  / v%v 1o o& o% %v

  v%v v o o o oo 0> !.

  !& o& / / ov

  o& # o o ov /v.

  voo 7 v % , v o o +.".

  &ovo o#v & o& /;

  Q /v vo %v %v

  !, & v 1v o o oo v

  oo&v &, / v 1v o o

  %v oov%v oov # o Aoo 1%v

  /v v # &1 oo o

  o "vo &o v o Aoo 1%v,o# v & voo/ v & o #o

  % %v ov%v v ov% o o v

  o#o. %v ov v %v v,

  oo vo o ovo vvo v

  o ovoo ! % ov 0o

  DMML o # 1 %v v /&ov /v

  % o o. +& o /&ov #o o o

  o v1oo& &v /v v v

  o vo# = #%v %v oov oo v#v

  / # % %v 6#o &9.

  ov%, o vo ov o% o%v

  A*a vovv #v , oo o&

  v oo v#v vv o v#o

  % %v ov %v ov . != o,

  # &v ov v%% /&ov v#v

  % o%o v o o oo &

  o, % #o v % o oo o

  (o "o 'oQ.

  oov, o # & &%v v

  v o o # . +v / o vv #. v

  / o o # o v !/&v o # ov ov

  #v o ov ov #vo v o

  v v v & o % o ## o o .

  0o #, 1, oo v vo. oovo

  oovo& vov # / v v% o ooo

  81

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  82/144

  o o o & . o v

  . v # o v %ov o o %v

  oo %v vv & o

  v . !v o / o, /

  v&o. ! / vo o ooo.

  o#v, v o /. v # &

  v v oo# # / o oo o.

  v& o vv o #vo o v/o

  o v ov &, & , v /, o .

  "o v ov ov5 v # #

  v/o o ooo &v v voo o ov% o

  oo !o&%v v oov o, v / ov

  v # o # v v/o, v o v, v o v % ov o ov v

  . 0 vov o# # / , v .

  0 oo oo o v/%o v

  % o v .

  !o o v/%o o#v ov...

  -, . %vvvo, v voo o5 !v v v#v,

  v &ov o #vo, o % # %vov.

  I, O. "v%, #v % # ?ov o

  v o o o#v &ovo

  !/vv # v v& -ooov )%v v

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  83/144

  &, # % # o.

  # #vo, #vo o ooo o ov

  oo #o5 v oov v vov oo&. 0 7C

  &v &%o, 7,8 o &% o v #vo

  # o ooo v v # vov oo o 7MJ.

  o#v, v v o /o.

  -, . %vvvo, o/& o . o

  / %v. v o#, v oo o

  #vo.

  I, v o#. ? o v oo%, v /

  % o #o vv o / # v & 1.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  84/144

  -, o. *oo vo ov v

  &ov5 -v, !o, o . !#oo, v o %

  o / &ov o . +vo.

  , . *#, #vo , v /% v

  &%.

  -, v #, . +vo, v %. !, o vo

  o . +vo. / % o ov. *, o .

  +vo.

  , 'o% / &v %# o v o o

  #o o %o, o oo %v !v% !o&%v o

  %o %v ov%v.

  -, " oo v o5

  , "o %o %v ov%v o oo %v!v% !o&%v o vv v v oo, ov o #

  oo, # o .

  -, 'o% # o. a #

  o o oo...

  , ', oov o %o v o o

  #o vo%, . *#.

  -, )o oo %v !o&%v v v

  vo & & vo% = # v%

  / o v voo /% v &ov o #vo.

  , )oov o %o.

  -, 0 v ov#o #... ! v &ov

  o #oo +oo "oo % v oo

  o oo %v ov%v.

  -v.

  I, o #o o #o !v% !o&%v, .

  *#.

  -, o 1 , v v , v o , v

  v/%o o . ! v o o #o. ao o v/%o

  # v %v ov%v #% , v o

  &1o o. +v % o #o o % #.

  * o, -v. +v o % -v, o %

  o ooo vo, #o v .. .

  /II,

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  85/144

  /II, :& o #o % o o&. ! v /

  o, v #%o 1.

  * = # /% v % # o

  vvooo o v #o o& , &

  1& o&. "%v & v v

  & oo # o +oo "oo o

  +&o !/v%v %v v # v v o +o#

  "oo #o o# #% o o v#o, o .

  !#oo. v # o +o# "oo v

  ov .

  , %v # o vvooo v v

  v vo% # o +o# "oo v %v&

  = #, v v v 1& o& o o& , o v v ov . !#oo, v

  ov o/ o o % v 1 &%v

  # o . !#oo & ov.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  86/144

  -, o -v, o -v,

  o.

  /II, o#v, o #o ov ov, /#

  /?. # o o o #vo. !,

  v # & o . !#oo o +&o v o

  o o #vo / vov v v

  ovo v vov v v v %/ov.

  o#v, /% v o/% # v

  ov #% o ! 0vo o v o

  o& o 1 o # ,

  o#v v ov / v / v #o v

  o&ov. )o @ o ooo v o oo v o

  & o#. +v o v %, v / v v%,v v vvo. +v vo% o v vvo. >%, v

  o & o# v vo v v

  #v%v ovo v ov.

  !# &/ v %, v o v # & ov CLM

  #o v vo / oov v v % o TMM. +&

  # / ov v o& o ooo v

  o v o/& = & v oovo& .

  )o, % # / o& # v )v &

  A o +&o v v /v v & o

  o o oo o. v 0vo v %

  voo#o o& vo # . 0o v

  % # vo # oov o oov

  o v o&ov. )o v #

  v o #, o ooo oo o 0o v v

  v% /o o DMCC, % v &v ! o o DMCC o

  1v& = # o o #v% o v o& o

  &oo ov# .

  ! &/ v %, .

  -, >o5 o. ' & !o

  o . !#oo v ooo o ovo.

  *, !o.

  ..-I, . *#. v *oo

  v v% v -v v v% o #

  o& #ov o v & #v o o

  86

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  87/144

  o o oo o !/vv ov . %vv vo,

  v.

  1 o 1o, vv% v o 1o o

  o #o &ovo , o ooo v .

  * o #vo o 1o o o # o

  +oo "oo, +o& !& o v

  !o& ov Ao# A. oo #o v%

  . & /% # oo&o o o%v

  %v ov o o #v ov oo

  v#v, %vo #vo, vo /# ov%v

  o oo v o #ov o o

  oovo# o % o v, v

  %v #v%v # #o. !# o ooov , / oov o Aoo A v

  v o. v.

  +ov, #ov o o 1o, ov% o 1o # v

  v v%# v ovoo/ v !o& v ( "voo,

  ovo v v%ov v o #o o

  , v& . #ov # o 1o v

  ovoo/ ov Ao# A v ov v o

  o o vo oo o o o v#v

  v/& %v ovo . > &%o #vo

  o v, #o &v v o v v

  o. / # vov% o

  # ov o vo oo, v / v

  o v% $# #v /v v o

  #vo &v &%o , v v o o

  o.

  !, /% % # v o, %v v

  # o& v o oo. ! o oo v

  o&/ & o& v o v o?

  / v o oo / v. o

  oo # v & # v vo v% 1o,

  v / o v v vov% ov ovo o o

  /o v o/&o, # v o vvv

  ov % v o/&o o% o v #o #

  CMM, #o v, v vov C.MMM 7.MMM, %v o

  ov .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  88/144

  v oov, # v %/ov # v o v /

  ov & #.

  !, /% # o 1o # v ovoo/,

  vov% o& v ov oo ov ooo /

  ?o / 1o #o , v &o v %&

  ov.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  89/144

  -, >, #, v / & = #.

  I, >, v % v, , &% v

  v o vo# oo.

  -, !o, / / vvooo / o

  #, o o /, v v% o

  ooo v v # v o& ov o#

  o #o v v / o v /o o

  ov v oo.

  *, . !#o.

  ..-, ', . *#, o vo, /

  voo v oo/& o #ov o ov o# #o

  o ooo !/vv.

  vo o ooo % % #o = &v /o v o ov# # o oo % v %&

  o&/ #%v %v 1%v o ov & & v

  o& /o v / o v v o% o. v /

  o v v o% o o oo, ov, #, o

  % %v %v%v o ooo, o& &

  v oo vov o o v/%o. *v # CM #v

  C8 DM o % /& o *oo o v

  v v ? ov ov o ooo

  v # o o # ov o %vo o

  #vo %v oo%v v % o, &v

  o ooo o #o. +, CM

  #v & 1 1 o o #o &

  +o o ooo v / vv

  o o o #vo. v o o / ,

  % %v %v%v o

  & o ooo. v o %v ov%v o

  . !# v v. v # ov

  ov o # o +&o / & v o

  # o /.

  > o #o = & v o/ o #o v

  v vo o o v o v

  oov #v. !o #o o vo o

  o&v & /o o %v o%,

  v v v & o o o, #% /%

  v o/% # oo v o o&v.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  90/144

  /o v 1& o # &ovo

  o o o ooo ov o %o.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  91/144

  v &v &% vvvo oo v %vo.

  o o v. , o "oo,

  o, !o o o # vv,

  oo % v v o. v v o &v o

  o # o o $ *o, / v v

  vo %, v ov ov &

  %v%v.

  Aov o oo& , ! o#oo,

  ovo v v/ov # o v# o ooo

  v o1v/ov # #o oo %vo

  v v/&, o ooo v v &.

  > #vo &%o 7D &v oov

  o /v v, v v oo o& v ?#, v oo,

  v%v o%v. *v% # P8 #vo o/v

  o #v. KD #vo v/v ov v

  / ovo v &ov ov

  o. >oo v v & / % ov

  # o o v v o.

  v%o #o #o v v 1 1vo

  o/ o o%o oo%v ov o&

  v #vo. +o o ooo #%

  1oo/ o , & o v vv

  #vo. v v ov o &

  %& % v vov , o v

  %ov o %vo o oov o. 7LM o

  %vo o1vovo v T4L #v, o CTM &.

  !ovov o %vo vov o o %v %v

  o #vo.

  o& # #v, Q # v o #voQ. !o

  o ov o v ov /v5 !, &% v #

  o #o +o v v%, o

  oo o %/v # ov #o o %vo o

  o%vo %o oo #o o

  o&, o oov o v#v o %vo

  o [email protected] .

  *, %/ o #vo v v ovo v

  ov # #vo o v ov o. 0

  91

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  92/144

  /v #% v& o ooo

  o. o v v o # ov

  * . "o#, o Aoo A, o Aoo

  # #, #% & o #% /

  v &v & & 1 1 o oo o

  !/vv ov ov +&o !/v%v.

  v #% o ooo , #% ov o o o

  ## o, / # v /v /& o&. /%

  v %&% # o o v v# v v

  v#o o vov # v # &

  v , v o v 1 voo/ %%v

  v v v v1 o #o o o o v o

  %. v& & o ooo /v

  v& +o # vv / oov%v +o&%v

  v v%ov ov o& / o /#vo

  vov = # v ov. vov

  vov ov /# %v %v%v, vov %

  o# , % o v/ , #% ..

  v o 0o 8 #v v o &% o ooo,

  ov o& o v # & o

  7D &v &%o, #vo v ooo& o

  o .

  !# v v/& v v 1o o

  v vo voo/ 1oo/ v %v

  ov%v v o& , o o%v

  ovo o %v #v%v. :&

  o ooo %v %v CM v v v /vo o

  v v v /o. !vv o v#

  v/%o %o # oo# o #vo o

  v v v ov o o v ov

  1o.

  >ovov o#v # o ooo !/vv %

  #vo v o v o o v/%. * v

  v/ o Ao o A & o +&o

  o vo# v / v o o ov# # /#

  v o& !&. 0 #% v v #, # o +&o

  !/v%v % oo & v o oo

  92

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  93/144

  # o +oo "oo ov o# o #o

  ovo v v vo v /v /vo o o

  ooo. ' /ov ov o o%o, %v

  ov%v, v 1vo&ov o ov v

  v vv o. ' vo/ov #o o ovo

  vo v v.

  -, " o.

  - -.2 .-I, .

  -, o vo, o / % o #

  v , v v v% .

  !, /% v % # o 1o # #vo o 1o

  % o 1o, oo%v & o # v

  +o, # # o ooo # voo &. )ov o# v# #o. >o o o #

  # v o %. > v# & v

  oo vv oo. !, v v%o, & # o / o

  v v%o, # o #vo & v #& v

  o& o v o vv

  & # o +oo "oo. !# v o o

  o# v / oovo # /

  o& vo& &1 o v/o o / oo %

  oo. +v o v o vv v/%o v ov &o

  1#o = /, v v % , 5

  !, o#v, / v o #? # / v o

  o/ oo&o &1 / v o v v

  o o o.

  , v ooo & #ov...

  # vvooo = #, v&/ v, ov, v

  v v% o# 1&

  v &o vo%, v o , v &o o ov#

  # 1& v o& #

  v &o , ov, o ov# # / o v

  vvo o #%o o #o. I, )o .

  -, !, & o. >#, vvooo, v

  oo .

  .I, v ooo & #

  # ov , ov # oo / o

  / o #o, ov ooo ovo ov . $ !#oo

  93

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  94/144

  #ov # v v & o

  1& o&, voov ov oo.

  )#ov, / / o&/, o v %,

  # 'o& A / # o o .

  #%v, .

  vo5

  I, >#%v v , o v 1

  vv% o /# o vo# o%

  o CCCCSTD.

  I, . *o, v v ?oo .

  -, >o/ ?oo .

  %vvvo.

  I, +, v. o#v, o , v /

  .

  -, o vo, o , v, o.

  I, +v o . o o ,

  v.

  I, 0 ov # o vo vo% # %

  +o# "oo oo v o o +.". &ovo

  94

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  95/144

  v ov %v #v%v. v

  &1 o vo & # v v / o

  o o. 0o v v o o# % o #o

  o # % +o# "oo o v o%&

  #, vo% # v v / o oo v o ?o #o

  . v v vv o o. v%.

  I, "v, . *#, /% v v%

  % o.

  -, ), %, v.

  I, v o/ . 6# o%v&9

  . *#. *ov, ov% # o . !#oo

  v %/ # vo& o&1 & / %v

  oo%v v 1 / v o, v1%, o . %o / v o v/%o, / o o v

  ? o # o /. " /

  %, # o v/%o o #% v o o vo

  ovo o, / v o vo& o&1 v v

  o#v & o *oo o +oo "oo

  v # v o # ovo vv v/%o &

  vo v o. * o%&o v

  vo& o&, #% vo /. !# v o v.

  )o o v / vo # o 1o o .

  v # 1o o v vvvo/o

  vo#, v o v %o, v o # oo

  v o ?o % o v &ov , # v

  o/v v v / o. vv #o.

  +v oo v %/o & v o?, # ov

  #o. +& &1.

  )o o v v &o v o o v#o o

  o ooo %v v %v v. ) v #

  o5 vo&, o v o v&,

  v 1 /. +v 1% o oo, o oo

  v / o ov oo#.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  96/144

  v 1 o #o o #o, # v # v v

  /vo v ov &ov. !...

  I, "v, . *#, ov oo v o& /

  /o o +o# "oo # #vov

  o # o 1, # ? o o

  o v 1oo o /. ! o % v

  v v & #v / v/ o&

  v vo& &1. )o o v v vo,

  v 1o, / vo DM v o v&o

  # = o %5 +v o % %#.

  -, *oo, v / . )o 1o

  & & o +&o, o o +&o !/v%v . >

  +&o !/v%v vo% o% . , v o # v v o +&o o vo% o% , # v

  v v& v o o, #, oo v v&.

  !& o, v ovo, 1o & & 4.

  "o, 4, 1o ov . !#oo &

  & o v 1& o& o /

  oo v v/, . !#o, &

  %oo % oo ovo, +

  1& o& v ov

  v v &1 % , 'o&

  A.

  ' ooo , o vo5

  , ' o vo# #%. ov% v o .

  !oo#oo vo# oo o . !#oo.

  -, ... ... A, v1. v ooo, v

  # . vo. *v o & / o . (vo v

  . ! ov &o v & v #.

  I.I, . *#, / o voo . )/v

  o / o% & %, /% o 1 ,

  # & , o #o

  o% vvoo & #. !# o / #v, v v o1%

  o +o# "oo & o&o, / o . !#oo v

  #v o v v v # 'o& A.

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  97/144

  v. +&, o v o . !#oo o o %

  #o &, o v %...

  -, vo# v, .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  98/144

  %v# = # o o#. )v oo v v%. +&

  / &v # o / # v 5

  -, *, v # . !v%v#o, v o

  . !.

  , # v, % & o

  %& o o . +#oo. . !# &/, .

  , . +#o, o # oov

  # v oo /v#v # o, o ooo v # v

  &/v v oov o &v o / ) o

  v /, o v oov v ov & o&,

  o v v oov v ov o %v#. 0 &

  o& o#v v /.-, O. ' o vo . vo , & v

  1&5

  O, v o#%v v vvo.

  444444444444444444444444

  - o 22

  -, *, v #, % #? o # ov

  v#vo. * # v o& *o# :%& o

  +o# "oo, ov & o .

  !v%v#oo.

  . !v%v#o, , o !v&o.

  , . *#, v v% v & /% v % #

  #%o, v&oo .

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  99/144

  -, "v v o& *o# :%& /

  o oo o%v o&. > /v

  & o, %o o o.

  o& *o# :%& v o #

  #?. o? oo v # v v

  o/ # +/v # v # o

  oo v / . +/v *vo &v v& o

  #?o 1/ & o?. & &

  , oov ov vv # o o o

  , v o 1vo. +v o o/&v

  v & v 1vovo, v o

  /# v v o o o = #

  / o +o# "oo #.-, v # o. o vo, .

  +o, v oo o v / v o

  ... !v vo... *o v / v &.

  ., ov v o& *o# :%& / o

  o , / % v % #v o o #o.

  -, ', vo & v oo o...

  ., >o /.

  -, " o. ...

  -: -, . *#, . oo, # o ooo /o

  , v vv /# # & v

  . o, & v / o# &

  o ooo, o ooo v # v o v o

  & oo, o v o & >oo, %

  o # & o ov ooo&, v

  o o o#o +/v >oo ?

  o / +/v *ooo +/v *vo.

  o / .

  & &

  / v / v& o &, v o *ooo

  o v ov , v oo v... oo

  # / /%o # v v#.

  -, > oo v #...5

  -: -, > oo v # o vo o

  o o , o o o ov, o ?o o ooo ov

  99

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  100/144

  o # o /o, ov oov o

  #.

  -, " oov5

  -: -, " oov, 1v&o #

  oo v...

  -, !# %, v o, , v ooo&...

  -: -, ov 1v& oov #

  o o A+!*, o o %v /%v o v # o

  #o o o ov o %o, o o

  o o A+!* / v o o/

  / % v / . )o o v

  o # o, o o v +

  v / & o vo ooo. v vo#o 7 %v, v v v o#o #% v o

  o o !/&v o v o .

  o o#o, v 7 o o#o o %v

  %v ov DS7. +v o v # o, #

  !0!, v o v #. * v o ?, v

  & v #o ovo # o vvo o

  ov.

  v , & , o /

  v % v# o% v

  o& o o#o / o v o/ o 1&

  oo; v , v # o v v

  ov/ov o o v / v

  o +&o v #o v o/ o

  o#o. !# v v o# o ooo vo% # v

  o v v #.

  -, +v v #. >v v # / # v

  o#, v v v.

  -: -, ', v v v v v

  vvo.

  v , # o ooo & v

  o 1&; # & o & v *ooo,

  v oo ? +/v >oo v oo

  /v/&, v o o v vo& v

  & o /o, v o o v *ooo,

  v v v& / o &o v

  100

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  101/144

  o # o o v v v o

  o. +v o o /#v

  1oo/o o # # v o v#o. ! & v

  /o v o/ov / = & v o, o v

  *ooo, +/v *vo, o +/v

  >oo ? o / v o o v ov.

  vv #o o ooo v v v#o, v #o o ooo v v

  # v #o o ooo / o / v#.

  -, *o %, o . ' %&% /%. *oo

  v %oo v / o / v o& *o# :%&

  o +o# "oo5 +&, oo v o %/v5

  , )o *vo, o *vo.

  -, "o +o# "oo o ? o& *o#:%&.

  -, v o& *o# :%& oo o 5

  +/v *vo v . !v%v#o & &

  #5 ' o . !v&o.

  , ' % o o o#. v ...

  I, . *#, v o v v% 5

  , /% ov o.

  , 0, , o o. > .

  -, . !v%v#o, % / v /v o v

  v ov %&. " , & v /v%

  , vo#. !v &v vo v# /

  # v 1. O, o, o . ! o . #vo

  %&. *#o o +o. >, o o v

  ov %&. o . $. !, / oo// o

  ! # v o& o oo oo

  %v. " , *oo, v, /

  v&o5 )o % v o o v .

  v o vo o . !, o . $ o . #vo

  vo ...

  ., % & o #o, . *o.

  -, $%, # %&.

  , . *#, v, o v % o

  o# v vov %& o o

  vo5 v v%ov o o#. # v ov

  %v ov o # o 1ov.

  101

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  102/144

  -, . !v&, vo% # v v,

  o.

  , o#v, # v o v

  o& o %v 8SCC, 8 'o o =CD. v o#v

  o& #% # #o o v, # o

  %v o%v o& # o #

  %# /%v A+!*. v & o &o o

  oo D +.. DKTSCD.CC.CD &v o& 1 = &

  v o vv # v . +& o ? o

  % v v oov o o, ov#, o

  + .

  " CDSCD v v # v o. " CKSCDSCD

  & v o& # D +o& ov#. "8SDSC7 1o o ) [email protected] o

  *vo %v v o "oo D +.., o ooo ?v

  o v v oov v o /%ov o

  oo&o ov& %&, /& & o&. )v

  o...

  -, 0&v & 1o5

  , 1o. 1o. o /%ov /vo, v

  o o v o v #& o o

  ?&v.

  + o#v v v o / # +/v v

  o& *o# :%&, oo o& *o# :%& o

  / .

  ), o o /o. o o /o

  /% v 1ov #o o 1&; # %# #o

  +/v *vo #%v %v ov, #oo o#

  v v&ov, v v oov # o ov. /% v

  % oov, 5 v v o ov. >% /&ov

  %v v, o ooo oov v vov ooo& v v

  ov o /o, v o% v o % , o ooo #

  oov o ooo, /o 7 .., .., o # oov o

  ooo v v vovv o # ov. A

  o#v ov > # o .

  o#v ov v ov 1 vv oo

  #o o% v v vov o # o

  o. +v v #. " v, v v% # o

  102

 • 8/12/2019 9 9-5-2013

  103/144

  o o vo , o o o ov

  # %v /v%v %#v%v o 8MJ %v %ov%v

  %%v o #o, ov ov vov

  /o o o o o v# /#. 0o

  v & v %v# o o D8 #v o

  #vo. ' oo& D,8 % 8,84P o1o o v/ v

  / C,8 # o1#vo v . v v

  v 1o . !& o & / %/

  ovo o oo#.

  -, o o o # ov o 8MJ...

  , > /v.

  -, # o v ov o CD8J. = # v o

  v %., ), o oo o&, & o v

  % ov !# ov oo, vo o #% o

  'o o ovoo, o vo/ o ooo o& = #

  o /, ov % v v #?o %