7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4.4.2013

download 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4.4.2013

of 129

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4.4.2013

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  1/129

  I I I I

  v 7 4 ! " #$%&

  '( (') * + %,-$$

  .- o v o, vo o v o, v v o v o v o. o, o oo o v ov o o.- ! o" #$ o $ v. % v& ' o $v.v o. (" v v (v o $v. ( o

  ) o o. ( &oo * o $v. ( $ o$v. (v v&oo $ o $v. (v v&oo ( o$v. (v vooo ( o. (oo&oo $ o$v. * (v. * +& o $v. *o vv .vv vv o. v vv $v. vvo oo& o. -vo vo $v. -&oo$ o $v . - o #o..- !o o . %v&.- - o #o $v. - ( v.

  .- v $ -/ I - ! o v, v.- v o #$ o v . v + $v. o

  v o. & vo +& o $v. o o v o $v.ov o o o. o" 0 o.v v - o $ v. v v vo ! o $ v. v$v $v. o ) v& $v. 0!v $ $v. 0 v o. 0o $ o$v. !vo $ o $v. !1 + o.!o o v o. ) o $v. )ov&+& o $v. ) o (v o $v. )ooo )o v+v o. ) v vv $v. %2 oo. # v (vv o. ' vv (vv . 3 !v $o. 3v 4 $v.

  !& o -o$ v ovo v5 - 0 v o. (o 6 -....- - oo v o.

  1

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  2/129

  - 7 -.. o !v& o. 8 -.. ) -o. 9 ooo (v o. * o ' v : -..,o. ; -.. (? &v o [email protected], 1o v& . . !&..- 4 o" o oo v. 1o, . . v o, oo v v o &v vv, v vo & & v v , o vo 1ov v v ov v v v v v o v, o - & )" o o vvo v o . v o o :> v oo v ov o o ov ooo v o1 o 0 oo o ! o o. v o :>.

  B1 oo v o o C &/.- B1 v $. D o $ & v o -/- . !&, o v v" v ov o ..- $ , $ . 4 v v" v,1$ o . o.

  A . 0 $ 1 v $..- $5 $ o & v o o vo & )"o o/- (1 o v .. ..- A1, , v o ;o - o , C&..- -v v C & o v. ($ 1 v v v ov v $. -v 1 1 o , v v/

  +, $ . !&.

  2

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  3/129

  ./I- -v 1 1 o "o o o vo . (1o v..- E, . ' & v v & v o v o.

  !oo v o :>/ + o . + o . . A&v.

  . 0% " 11

  .- !$, 1o / 1 oo v /1o &F o o/ !$, &

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  4/129

  ovv o -o, vov , o vv v$o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  5/129

  ov, v v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  6/129

  &o o vo o v & .., v "v o "v v & o v v v

  $ o o.%$, o , vo & o o, o o

  oF v , o o 1ov ov CvF. 1ov 1 o )"oo , 1ovv . $ v ,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  7/129

  .- +, F o, F o. (vo o 1 /

  - +, o :> , o o..- -v o ".- & & v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  8/129

  .- !$. !oo 1 o & o.I- D o, . !& &o ovo, "ov oo vo oo v ov v ov ,

  vo , v v oo $ o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  9/129

  .- 3o & o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  10/129

  - , . !&, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  11/129

  . -1, $.2- 1$, . !&.

  % 1 1o o ov %o o v&vo v$o o o

  o & & & B -o (vo v o vv &o&vo & & o. *&o v o o &o v& vo v vo. ( v 1 & & o IH o 1vKH v 1ov v o .

  ) v & & 1$o vo ovo. 4 o v &vov &ov 1ov 1 & ov

  v o o ov&, o oo ""v o1 &o. 4 vo & 1 o .%o $o, o o v& v&vo ovo. A

  $o v&o o o v o v&vo & v o , & o , v o v & v&o o o 0I7;, o o" "" v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  12/129

  -1$, vo$ o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  13/129

  1ov $ v oo o ov "o v o. -v v &vo v ovv. v (v. v & o o1$o o 1ov v v 1&v

  v o o.A, &v -o (1 v o ov

  v & vo& v & vo&.4 -o (vo o"

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  14/129

  v $v o ov o v 1ov o v" ov ov C o o.

  )vv ov Bo & !oo . %". (o& v &, o 1 1 o B! (,

  o& 1 o Bo o $v ooo ... v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  15/129

  vo v v" oo & v 1 . -vo v v" v v v.

  -o & v o o $. [email protected] &o oo v o o& -o (vo , v & 1 v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  16/129

  ov, " "v o -v -o (vo oo (v< , o & oo ovoov ov &o & o & o ovv . %o o, v, vv

  1v$v, o ooo ov v oo1 v $v o vv ooo 1 ov o" v ovv $v, v$ v vo o ov o v oov o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  17/129

  , o -o o v -1o vo voo o o oo , o1 o$ o oo. ( & vv &o "o v o$v vo & C & v oo v vo

  $.!v v1 v & o v $ o

  v v , oo 1 1 v vv, v1v v v oo1 v&v $.D v & v v v vovv F vo & C o F, 1v$ , & 1 & o1ov ov 1o &o o v&o

  o 1. vo, v v v , o -o & )"oo ;M7M6H>7, v o v v, v v o v o ooov. ;M7M6H>7, -oo)"oo, " 5 J(v v&oo5 + & 1ov v 1o @7 1 , 1ov

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  18/129

  1 v o o , v vo o -1o, v o &o & oo "o o 1vo voo&o o 1 v o& v v. !& v&oo C7; & & $ 1 F, 1 v 1o F

  o , & 1ov o o, ov o o, o , " &, ,ov & >I. D o -o& )"oo v & $, o $o v&o v o"v v o& v v. (& oo & 1 , o & o C>> v o v v o1, &o, o$ v o&.

  v & 1&o $, & & ovov o, vo, ov$ ", oo, 1ov& o1 &v vv$v v ov & v 1ov . (, F o v & &v & v 1 " v vo & -o (1, o 1 o o ov v o1vo vooov o v&o, o v. v & 1$ o v & v v voo, v

  oo o v 1o v o, v o v o 1 1 v 1o o v "$o oo &. C & 1v, o v o -1o $ v o v v, o o o 1o o v " o o o vv.

  v &

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  19/129

  $v, v o o& v , v vov &o v &1 &vov vv o v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  20/129

  -o & $ $ o 1o vv o,v v1, oo o 1o &o o1$o. ) 1$o ovoo vovo v1v6H>> KHH, 6H>6 K>I, C vo 6H>7 6K6 1$o v

  vo ovoo vovo. v $, v &...

  .- Ao o $ vo . - D o vo. -o .

  + & v vo, $ v, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  21/129

  - D "", !& vo,& o1, , v o 1o ,& 1 ; 0o, o -oo )"oo.

  !o"o o $v

  - -v vo & v 1o, ". $ v , v oo, v o v, v oo& v v & o o, o ov& "v .!o1, v ", 1vo $ " v . &o...# o 1$o o o, v$, o 1$o o o.)v1o "vo 7H v , 6H & o o. o&v, v o 1$o, o, o1. $ v

  v. o&v, & C

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  22/129

  &F o. Aoo vo & v o v > o& v o v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  23/129

  ! , & F o -1o v v $vo. v "" o -o& )"oo,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  24/129

  v v ooov v v 1ov , v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  25/129

  - E, 1 o 0o. %o o v , o o v . v & 1o & o o o o vo, o &o vov v oo& o ooo o &v ". A

  v v" o ( & (o o v v 1v ooo v . (& v D (v$v *oo o, 1 o o o. 1o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  26/129

  o o v &v o o vo$v o v vov, v *Nv, v ov 1v o )" $ o &, v v o 1o " o % v & o &v

  v , , & v, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  27/129

  1 o o. , v $, o vv & o &" v o,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  28/129

  v1ov&, v&, o ooo KH 7KH o 1 v v ovo o v o v oo"F/ C4 &v &vo v , &vo v vo, v & ov&o oo, 1$o o

  &1 1$o o ooo 1 vo& o , v $ , o&, o , vo oo o.

  (, o&v, , $ 1 &o. o&o v o o &o . & o &o & 1o 1o 1v o v o.

  o & o v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  29/129

  1$o v v vvo v o v v& C o o 1$o, v v vov o &o o o vo

  ov o ov 1, v o v o ov.

  ) o&v o & v 1vo, v 1 v o v voo&o , o ooo 2 o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  30/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  31/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  32/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  33/129

  v o, v &vo 1$o o o v o vvo. !o &o & v v , &1&vo 1ov v v o & o . Do&oo o v ov vooo

  o IK; o v &v v & 1&v, v ooo o&v v $ v v o v o vo & &o o 1$o vv, o v v , v vo v v o. v &

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  34/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  35/129

  oF , & o o & v & 1 v o . (, $ 1

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  36/129

  o v v v v vo v v vvo.

  ! v v & . & v . B1 , 1ov vo o 1$o o o o

  vv , oov v ov v "$ov o o o1 o v o v o . (v v&oo,o1 , v "o v vo. -v o o &vo o ooo v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  37/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  38/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  39/129

  . -1, v v v (v v vo J'oJ=1oo?.- ) o, o....- v v v (v v vo J'oJ

  o ooo

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  40/129

  A1, v v & . 1 " / $ o,v o v v o"o , 1 & o $ o.3II- % v ov $.

  .- #v, o o, . (

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  41/129

  o v o &o. !$ o, .vo, v oo o ..- 1$ o o o , v C . B$0v & o ) o vv 4oo$v, &o.

  1 $ v v o & . (o o &o o vo o &. o&v, v C. %$ vo ".

  D o &v v , v o o &o & o D o $o oo&

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  42/129

  vv. Do o&v ov 1ov& o v&o o v (v v v o 6H>7, v & .

  (o , & $ o o v 1o

  o o. + o o o v 1o oo vo & & o o , v1 & o v&o. D o o o o o "o& , vo v v 1 v vo o C & &o &, "o v 1v o v o & v & &v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  43/129

  &ov & o "vo o voo &, o o &vo o "o v $ vo & & v . % o .

  -1o, v v oo $. (& o&v o ovo v "$ v v

  o, o , o, v 1ov &o o)o vv 4oo$v, v 0 oo$v Dv v '$v !oo. 1o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  44/129

  v o o & o1 o oov o 1o & 1&v.

  1 & o & v v v o o , C & 1 v,

  o o v oo " oo.) v & v o &F

  Aoov, & oo v oo, v 1o ov o o , o $vov . o&v, v o 1ov v ovv&v 1o oo v 1ov . A &v o oov, C &, ", . -v v "o o o o" & o.

  - % o, &v, v o . %o$o v o. % o v o .. - 0"oL , o ", v& o, v.v&, 1 o. -v & v "o o oo" " o o o &, & vo & &.

  o&v, v Aoov o v & o 1ov v ov v&v , & o .v , v , & o

  &" v &" $v. !v o o C o 1ov & v v ,o vov o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  45/129

  v v o $v. , 1 $ v 1o o v o v $ 1 o , $1ov & v, &o o o v &vo o o o o v&o. (& o&v, & oo &

  , v o o v "o ovoo vo& o o "v &F v ovoo o v oo v o 1ov oo

  ov

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  46/129

  & v o &o , o v$v, v o, ov v, v oo v v o o1$o v H, v vo o o o &", ov v

  o v o 1v & o o o -o o 1ov ".

  0 o vo. )vo & o v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  47/129

  v &o voo. $ 1 v 1$o o ooo, v & &vov & v v 1$v. D & &

  v o o ooo v Jv voJ.o&v, $v. & & o ov& & &o

  v !o$v '$v v v& o,o ov &, v v o VoR WPXXTQY o (oo. -ov o v v vo ' ( o o 1v "vov 01ooo o. ( o o "v JvvoJ.

  1 $ o.2- (v 1ov ooo " v o $.

  .- !$ o... Ao$ , $o, $ o (v1o o . (v v&oo .. #v, v & ...3II- . !&, $ v v. ' o oo &o o o$o v 1v $v ov o v & v & v& o ovv. -v v . ! 1 ,& ov v o , $ o v 1ovv v, & vo o o o

  "oo, &o ov o1$v o vvo" 1 v 1o & ov .

  (v v&oo o v . *, o$v v "ov . 1v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  48/129

  v$o o o. (& o 1$o $ & o v $ . $. o &v ,v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  49/129

  !o1. (v$ o&v, v o . )o o ovo"oo ; o v, & oo v voC v oF +o, $ v vov. vov. -v v o v vvoov o"o. %o

  $ v v o ,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  50/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  51/129

  . !&, $ o o o$o $ vv$v v v v & v&. (& voo o & o. A $o & o v & 1o v vo v o v$o. A o & o v & &o

  v " vo v o"& o o" o , o ooo v "vo & , / oo v o ov. v o v o o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  52/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  53/129

  - - , -1. , v ", o voo $ v " & o "

  (vvooo.- 1 o. B1 $ , v

  v ov. o&v5J!& & -oo )"oo .

  -v 1 "o & o 1$o o v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  54/129

  I.- ! o, !o o.I- (& o v "v o F o o o o . -1o,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  55/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  56/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  57/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  58/129

  D o&v o o v v o v & v 6,;K o$v $, oov o .

  , o o . )ov&, $ v o , v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  59/129

  C &,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  60/129

  - %o v v v o o oo &1. +o1o & & o o. v o o o &1 v &..- #v & v 1 o" &.

  #vo, o o J J , v ov& v o v v o" &. v ovvo &o &.

  o vo, v &.- + $ ov .(v1o/.- 4 o . )ov&, v &, . )o. o .)ov&, 1 o & o.3I- o $ o " v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  61/129

  - !&, o1o . !&, o1o $..- + o1o, v v vo

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  62/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  63/129

  ( 2 ( o, v v C v. A . (v 1o 1 $ v o $.- . !vvvo, ". v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  64/129

  . 0o v o 1o o ooo v o o, &. + $ $ o o , 1 v v 1v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  65/129

  - 4 v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  66/129

  & o, v o , o o . !Nvvo & voo v $ C & &..- 1 o v oo . v& o .!Nvvo o & o $v o.

  !$, !oo. $ oo$vo, o & )ooo 1 o oo , & v 1 o o. !$ !oo, oo voo$o.I- . !&, " o" o v o

  v o 0oo & !o o v v o o ovo -oo )"oo o vo, & v vvo & v F

  o o o 1 v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  67/129

  I- D v o&v & 1 v &". (v 1o v ooo o o , v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  68/129

  !oo v / E. !oo v / !oo v / E,o&v.I- . !&, o$ v v... v o o v Fo.

  .- !o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  69/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  70/129

  3I- , v vo v v v v v$v v$v v v vvv $v v v o.

  A, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  71/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  72/129

  D v & oF -o (1 $ C& 1 v & v o1 ooovo vo v (v.

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  73/129

  oZo vo ovo o oo, & vo o1&v v 1 v oov& vo oo 1$o oovo vo o& v (v,o $ v $vo & o o v

  1$ $v v$ o1$v o vvo 1, $ 1 o 1o o N 1$.

  ) 1$, . !&..- 1o, . -1.

  o vo, 1 oo 2 C o/ Do F v vo vv o o o$v & o v $ v ov o.

  A . v , o v F K[ o 1 o -o o ov&1o vo o $v,o v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  74/129

  0 v v o o o -o v o 1v v 1 o v o o& o. 01 o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  75/129

  v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  76/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  77/129

  oo oo", v o oo v v v $ v o1ooov o&o o &1 &vo

  v oovv v v$v o &vo v&o o o o. v o 1ovo &o o

  o oo" o . v v vov o v & v & v oo", o vo , 1ooov o "v ,voooov o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  78/129

  &o ov o o o vo, v 1ov o o1$o ooo v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  79/129

  oo. Aoo 1 v v v . % o vov &o ov & v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  80/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  81/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  82/129

  o1 , & v o $o &1ov C o o v$o v ov o..- 1$ o, . v. 1$ o. 4

  0v $ o.II- 1$, . !&. A o oo "vo v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  83/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  84/129

  1$..- $ 1$ ' vv . A . )ooo$v v . . )o.- D v &o o vo o

  ov. (& ov . vvvo v, o & & v o, C &o $ 1v& o&o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  85/129

  1o vo

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  86/129

  .- A -1o ov o v v o & v oo o v o !vo voo & v v &, o & $ ovo, & o .

  + " o vo o -1o o, o o o. A 1v & o -1oo !vo & &v v v v& ov& v & ,o & o & v vo & 1 vo & ov !&o o -o o )"oo.

  -v 1ov, o -1o, $ 1v ov o& o 1 &o o v

  (v v . v o " 1&v

  o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  87/129

  N v v& v v. 1ovo vo . 01 $ & v 1 v ,

  v ov &vo o &1 vo C ,o& 1ov o ov 1 & o.

  1 v v o"o v (v, v & v v v .!

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  88/129

  o v, v , 1 v 1 o o -o, oo, o v$v, o ,o -v oo 1 &o &v ov & o/.- o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  89/129

  v$, v o o". v vovv v !o$v, v 1o v& o. ( o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  90/129

  $vov & -ov. %o v v & v o &o o o. $ -o o -o, ov& , ov . -1o &o o ooo, v 1 ,

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  91/129

  o" o -1v, o . v, o . v, v1v, $v &vv, v$v v, &v, & $v o $v $ v o $v, & v v $ v

  o $v, & 1v$v "ov o -o (vv o & v ov o -o..- o vo, o1o/ 1 & v" o o. .. v v. .. A v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  92/129

  v , vo o &vo "oo vvov.II- 1 v v v o o , .- +, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  93/129

  .- -v o$ . (, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  94/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  95/129

  - v o, Bo o !oo v 1. B1 v !oo v & o o ovo -o&)"oo &v v v 1 oo&o & v !o o.

  .- E. o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  96/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  97/129

  .- !oo, v ov o v v o C v o1 $ o,F .I- %, v$, o . v v 1 /

  v o ..- ( v . ( v . ooo $ v . o oo , !oo.

  !ov o&v, . !o", v vo o oo vv o -, ov v o (v, v $ v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  98/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  99/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  100/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  101/129

  / -& 1 o1 o o 1 o o o vv.

  %o, o , o $

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  102/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  103/129

  - A v& o . vv vo....- . (v v&o, oo$ o. +o &... - ( , . !&, oo$.o&v, v v & o1 1 , 1

  o o, o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  104/129

  -o o )"oo ov$ v "$ v voo o & o . & & 1 v , &o o o o o o oo &v vo v v Fo v 1o o

  &o, v v oN&vv. Uo &.%$, o v 1o1v$v, !&, o &vo

  -o & )"oo v v v vo..- E, o o &v .I- . !o", o oo v v . o oo..- Av, v & o o&

  . ($...I- ) v$, . !&....- !oo.. . Av o ov o&o, $ C &o, o o C &o v o !oo.I- -v ", v o o ovoo/ ) v$ .. . o v o

  -o & )"oo/ v o -o & )"oo o 1vv v &..- (& v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  105/129

  .- E. v "$ ov o &o v $ v. % $ v v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  106/129

  o1 o & o. (& C , ooo 1, ooo 1 vo1ov v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  107/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  108/129

  II- (& o [email protected]: . v"v & 1 v ovov, v o $ v ov& ....- -v 1ov 7 ? , o . o.

  2222222222222222222222222

  .- o&v, vo $ v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  109/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  110/129

  o &, v 1 v & , & o & $v ov

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  111/129

  - (& v vo.I I- +, & o $ v & v vo. -vvo & 1 vo o & v F v oo v v #vo + .

  I.- (o1$ !o o o . (..- E, &F o" & v .

  2222222222222222222222

  . 0" 11

  .- !$.- 1 v v, )ooo, & o( !$, v v/ &v o " & o

  1$o v v o o o vov / v v, v v o o. -v 1v &o vov o / " / o :, &v, v &v o & o ( !$.

  vov . o&v o vov "oo 1$o . ) $, v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  112/129

  . 6" 11

  .- A&v.

  22222222222222222222222

  . " 11

  .- A&v.222222222222222222222222

  . %$" 11

  .- o&v.2222222222222222222222

  . %%" 11

  .- %o >> o & v o ov o. (&

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  113/129

  v o o 6 o /

  .- A1, v o, vo &o ov o 1 . D ov v v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  114/129

  . %&" 11

  .- A&v.

  222222222222222222222

  . %4" 11

  .- A&v.2222222222222222222222

  . %," 11

  - 0 v, . !&. o v 1ov/ C4, 1 v& v 1ov &ovov KH &o o /II- -1$, v 1ovov v o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  115/129

  .- !$. 6: o1..- !$ v o JF & v &

  o v =6K? o1v -v & (v )v 01voo o KIK 4 2:[email protected] ov v Gv$..- (, o&v, vov 6K o1.- $, . !&..- kPleT` meQ`R, o o ov . +, o.

  - D $ v ov (v1o v ov v o o v ()B ovo v o ..- 1ov o &.- 1ov o, . 1$..- 1ov o o & o1 .- 4 v & &o 1 v v & o ov A--B, & v v &vo , o&1o &vo o o v$vo &o..- 4 & v ov ...

  - v 1 v v & & o vo o1o/.- + o vo o 1o....- , v 1ov &o / % v 1ov &o/.- ( , $, & o &, v ooo, o vo o . v & &o CI7..- v o&v 6K, o &1 oooo & o . *..- %o 6Ko.

  22222222222222222222222

  . %6" 11

  115

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  116/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  117/129

  (v, o " , ov & F v$ v !oo v Fo o o :>.

  2222222222222222222222

  117

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  118/129

  .- v o o oo o &o (vo1 !& o o" v & o v. - !1. ) 1$ o.

  (& v . v ooo &

  o ov.222222222222222222222222

  . ##" 11

  .- A&v.

  222222222222222222222222

  . #&" 11

  .- A&v.I I- &, & . !&. A1 v , v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  119/129

  . #," 11

  .- B1 1 o o o v o/ v

  o&v.- - v , v o o v "o ov. + o v "o o v "o/.- !$, & o&v v $v oo $ (v1o. !$.

  2222222222222222222222222

  . #0" 11

  - %o 6: v "o, o$ o

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  120/129

  .- A o&v, . vo.2222222222222222222222222

  . # " 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . &$" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . &%" 11

  .- A&v.

  222222222222222222222222222

  . " 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . &&" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . &4" 11

  120

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  121/129

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . &," 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . &0" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . &7" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . &6" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . & " 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  121

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  122/129

  . 4$" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . 4%" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . 4#" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . 4&" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . 44" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . 4," 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  122

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  123/129

  . 40" 11

  .- A&v.

  222222222222222222222222222

  . 47" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . 46" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . 4 " 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . ,$" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . ,%" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  123

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  124/129

  . ,#" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . ,&" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . ,4" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . ,," 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  . ,0" 11

  .- A&v.222222222222222222222222222

  . ,7" 11

  .- A&v.2222222222222222222222222

  124

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  125/129

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  126/129

  - %o :8, . !&, & o"ov /.- %$ o o &. A . vo $.I I- 01 o KI v 1o . )o :H v 1

  &, . !&..- -v 1.../I I- -v 1o &..- oo /I I- o :H. 01 o KI ....- !$ v v&v/ v , v $o.I I- +, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  127/129

  >K $v, v 1 vv & o >K &ov v "" v o1o, v 1o v ..- + o v"o o &vo -o & )"oo/I I- (&, vo v"o.

  .- v , . 4 -.- A v o v , &o" v vov .- 1$, 1$..- E. -v & v o. -, v

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  128/129

  . 0 " 11

  .- v o&v.22222222222222222222222222

  . 7$" 11

  .- v o&v.

  2222222222222222222222222

  . 7%" 11

  .- v o&v.22222222222222222222222222

  . 7#" 11

  .- v o&v.2222222222222222222222222

  . 7&" 11

  .- v o&v.2222222222222222222222222

  . 74" 11

  128

 • 8/12/2019 7 4.4.2013

  129/129

  .- v o&v.22222222222222222222222222

  . 7," 11

  .- v o&v.2222222222222222222222222

  .- ) 1o, v.

  . .

  3I 55