ΜΟΝΟΠΩΛΙΟusers.uom.gr/~esartz/teaching/micro/...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΜΟΝΟΠΩΛΙΟusers.uom.gr/~esartz/teaching/micro/...

 • 1

  ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

  Κεφάλαιο 12

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 2

  Τα χαρακτηριστικά των Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορώνµονοπωλιακών αγορών

  ! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά

  ! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική επιχείρηση είναι διαµορφωτής τιµών

  ! Η έλλειψη ανταγωνισµού επιτρέπει στον µονοπωλητή να χρεώνει πάνω από το οριακό του κόστος

 • 2

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 3

  Τα χαρακτηριστικά των Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορώνµονοπωλιακών αγορών

  ! Ο µονοπωλητής αυξάνει την τιµή όσο η αύξηση των εσόδων του είναι µεγαλύτερη από την µείωση τους λόγο της εξόδου κάποιων καταναλωτών από την αγορά

  Έχει απεριόριστη δύναµη ο

  µονοπωλητής; Μπορεί να επιλέξει και την τιµή και την ποσότητα;

  Όχι

  Μόλις επιλέξει ο µονοπωλητής την τιµή (ποσότητα), οι καταναλωτές επιλέγουν την ποσότητα (τιµή) που θα διακινηθεί στην αγορά

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 4

  Πως δηµιουργούνται τα Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλιαµονοπώλια

  ! Ο βασικός λόγος ύπαρξης µονοπωλίων είναι τα εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων σε µία αγορά

  ! Είδη εµποδίων εισόδου: " Φυσικά εµπόδια

  " Αποκλειστική κατοχή ενός φυσικού πόρου " Οικονοµίες κλίµακας (Φυσικό µονοπώλιο)

  " Νοµικά εµπόδια εισόδου " ∆ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και δικαιώµατα δηµιουργών " Κρατικά µονοπώλια " Ελεγχόµενες άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος

  (δικηγόροι, γιατροί, λογιστές,. κλπ)

 • 3

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 5

  Πως δηµιουργούνται τα Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλιαµονοπώλια

  ! Φυσικό µονοπώλιο έχουµε όταν µία επιχείρηση µπορεί να προσφέρει το αγαθό σε χαµηλότερο κόστος από ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις

  Έχουµε φυσικό µονοπώλιο όταν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας στα επίπεδα παραγωγής που καλύπτουν την ζήτηση

  AC

  Q

  ACAC

  DD

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 6

  Τα χαρακτηριστικά των Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορώνµονοπωλιακών αγορών

  !Παράγει όσο µπορεί στην δεδοµένη τιµή

  !Μειώνει την παραγωγή για να αυξήσει την τιµή

  !Αποδέκτης τιµών!∆ιαµορφωτής τιµών

  !Πολλές επιχειρήσεις!Μία επιχείρηση

  ΑνταγωνισµόςΑνταγωνισµόςΜονοπώλιοΜονοπώλιο

  P

  Q

  DD

  P

  Q

  DD

 • 4

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 7

  Ισορροπία µε µονοπώλιο Ισορροπία µε µονοπώλιο (ενιαία τιµή)(ενιαία τιµή)

  0100

  991

  1682

  2173

  2464

  2555

  2446

  2137

  1628

  919

  0010

  Οριακό έσοδο Οριακό έσοδο ((MR=MR=∆∆TR/TR/∆∆QQ))

  Συνολικό Συνολικό έσοδο (έσοδο (TR=PQ)TR=PQ)

  Ζητούµενη Ζητούµενη Ποσότητα (Ποσότητα (Q)Q)

  Τιµή Τιµή ((P)P)

  -9

  -7

  -5

  -3

  -1

  1

  3

  5

  7

  9

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 8

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο ! Η καµπύλη ζήτησης και MR Η καµπύλη ζήτησης δίνει το AR δηλαδή την P του µονοπωλητή. Η αύξηση της παραγωγής κατά µία µονάδα, αυξάνει τα έσοδα του µονοπωλητή (κατά $7) (επίπτωση παραγωγής), και µειώνει τα έσοδα από τους υπάρχοντες αγοραστές (κατά $2) (επίπτωση τιµής). Το οριακό έσοδο από την αλλαγή της τιµής από $8 σε $7 είναι $7-$2=$5.

 • 5

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 9

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο ! Ελαστικότητα ζήτησης και TR

  Καθώς συνεχίζεται η µείωση της τιµής, η MR µειώνεται πιο γρήγορα από την P. Ο µονοπωλητής δεν θα µειώσει την τιµή κάτω από $5 όπου MR=0. Ο µονοπωλητής έχει κίνητρο να µειώσει (αυξήσει) την τιµή στο ελαστικό (ανελα- στικό) µέρος της καµπύλης ζήτησης

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 10

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο

  ! Έχοντας αποκλείσει το ανελαστικό τµήµα της καµπύλης ζήτησης αναζητούµε το σηµείο που µεγιστοποιεί το κέρδος του µονοπωλητή εισάγοντας και το κόστος παραγωγής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων

  -4292555

  3202446 6152137 4121628

  -110919

  -990010

  ΚέρδοςΚέρδος TRTR--TCTC

  Οριακό Οριακό κόστος κόστος

  ((MR=MR=∆∆TR/TR/∆∆QQ))

  Συνολικό Συνολικό κόστοςκόστος

  Οριακό έσοδο Οριακό έσοδο ((MR=MR=∆∆TR/TR/∆∆QQ))

  Συνολικό Συνολικό έσοδο έσοδο

  ((TR=PQ)TR=PQ)

  Ζητούµενη Ζητούµενη Ποσότητα Ποσότητα

  ((Q)Q)

  Τιµή Τιµή ((P)P)

  1

  3

  5

  7

  9

  8

  5

  3

  2

  1

 • 6

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 11

  Ισορροπία Ισορροπία µε µονοπώλιοµε µονοπώλιο

  ! Το κέρδος του µονοπωλητή µεγιστοποιείται όταν το οριακό έσοδο είναι ίσο µε το οριακό κόστος

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 12

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο ! Το οριακό έσοδο του µονοπωλητή δεν ισούται µε την τιµή, καθώς ό µονοπωλητής δεν είναι αποδέκτης της τιµής, δηλαδή, ο µονοπωλητής λαµβάνει υπόψη του την σχέση τιµής και ποσότητας

  ( ) MCqqqpTCTR q

  −=−=Πmax

  MCpq q pMCpq

  q p

  q =+

  ∂ ∂⇒=−+

  ∂ ∂=

  ∂ Π∂ 0

  Η συνθήκη πρώτου βαθµού µας δίνει

 • 7

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 13

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο ! Το οριακό έσοδο του µονοπωλητή είναι µεγαλύτερο από την τιµή,

  καθώς η καµπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση

  ppq q pMR

 • 8

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 15

  Ισορροπία µε µονοπώλιοΙσορροπία µε µονοπώλιο ! Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που βραχυχρόνια δεν έχουµε κέρδη ή ακόµη παρατηρούνται ζηµίες

  Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 16

  Μονοπώλιο και τέλειος Μονοπώλιο και τέλειος ανταγωνισµόςανταγωνισµός

  ! Ο µονοπωλητής µπορεί να πουλάει σε p>MC. Εποµένως µειώνει την ποσότητα που πουλά έτσι ώστε να µεγαλώνει η διαφορά µε