Monday 28 March 2011

of 12 /12
fl·¸w •¥∑§v|v¬ÎDUvw ŸÊª¬È⁄U ¬Î D 7 ¬Î D 3 epaper:www.dainik1857.com ‚Ù◊flÊ⁄U,w}◊Êø¸wÆvv ◊‹Êß∑§Ê •⁄UÙ⁄UÊ πÊŸ ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑§Ë ∞∑§◊ÊòÊ ∞‚Ë ‡ÊÁÅ‚ÿà „Ò¥ ¡Ù Á∑§‚Ë ÷Ë Á»§À◊ ◊¥ ∑§Ù߸ ’«∏Ê •ı⁄U •ë¿Ê ⁄UÙ‹ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê߸ „Ò¥– ’Êfl¡ÍŒ ß‚∑‘§ ©Ÿ∑§Ê ¡‹flÊ Á∑§‚Ë ÷Ë „ÊÚ≈U ∞ÄU≈˛‚ ‚ ∑§◊ Ÿ„Ë¥ „Ò– Œ’¥ª ∑‘§ Á„≈U •Êß≈U◊ ‚ÊÚ㪠◊ÈÛÊÊË ’ŒŸÊ◊ „È߸ «ÊÚÁ‹¥¸ª Ã⁄U Á‹∞ ∑§Ë fl¡„ ‚ fl ‹ªÊÃÊ⁄U ‚ÈÁπ¸ÿÙ¥ ◊¥ ’ŸË ⁄U„Ë „Ò¥– ≈UË◊ ∑§Ê ÁŸ∑§≈U ÷Áflcÿ œÈ¥œ‹Ê „Ò— ÁS◊Õ ‚fl¸¬˝Õ◊ “ª˝ËŸ⁄UŸ”∑§ flÄÃ◊Á„U◊Ê∑§ ‚ÊÕ¿U«∏U¿UÊ«∏U! ¡◊‡ÊŒ¬È⁄U– ’ÊÚÁ‹flÈ« ∞ÄU≈˛‚ ◊Á„◊Ê øıœ⁄UË ©‚ ‚◊ÿ ¬⁄U‡ÊÊŸ „Ù ªß¸¥ ¡’ ©ã„¥ ¿«∏¿Ê«∏ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ Ÿ ÉÊ⁄U Á‹ÿÊ– ÷Ë«∏ ◊¥ ÁÉÊ⁄UË ◊Á„◊Ê ∑‘§ ‚È⁄UˇÊÊ∑§◊˸ ÷Ë ©ã„¥ ’øÊŸ ∑§Ë ÁSÕÁà ◊¥ Ÿ„Ë¥ Õ– •ÊÁπ⁄U∑§Ê⁄U ©ã„¥ ∞∑§ ≈˛ÒÁ»§∑§ ¬ÈÁ‹‚∑§◊˸ ‚ ©‚∑§Ë ’Êß∑§ ¬⁄U Á‹çU≈U ‹∑§⁄U fl„Ê¥ ‚ ÁŸ∑§‹ŸÊ ¬«∏Ê– ‚È÷Ê· ÉÊ߸ ∑§Ë Á»§À◊ “¬⁄UŒ‚” ‚ ’ÊÚÁ‹flÈ« ◊¥ ∞ÁÄU≈U¥ª ∑§Ê ∑§Á⁄Uÿ⁄U ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ◊Á„◊Ê Á’CȬÈ⁄U ∑‘§ ¡È’‹Ë ¬Ê∑§¸ ◊¥ ãÿÍ ÿÊÚ∑§¸– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ¬Ífl¸ ⁄UÊC˝¬Áà ¬⁄Ufl¡ ◊ȇÊ⁄U¸»§ ÷Ê⁄Uà ∑§Ù ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ •ÁSÃàfl ∑‘§ Á‹∞ πÃ⁄UÊ ◊ÊŸÃ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ¬⁄U◊ÊáÊÈ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ÷Ê⁄Uà ∑§Ù Á¡ê◊ŒÊ⁄U ∆„⁄UÊÿÊ– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ù Á∑§‚‚ íÿÊŒÊ πÃ⁄UÊ „Ò- ∑§^⁄U¬¥Õ ‚ ÿÊ ÷Ê⁄Uà ‚, ÃÙ ◊ȇÊ⁄U¸»§ ∑§Ê ∑§„ŸÊ •Êß≈U◊ ∑§Ë `§ËŸ ◊‹Êß∑§Ê ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ê ‚’‚ ©◊˝Œ⁄UÊ¡ ŸÿÊ ¡Ù«∏Ê U 5 ¡ÀŒ „Ù ¡Ê∞ªÊ ◊⁄U ÷Áflcÿ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê — ¬Ù¥Á≈U¥ª U8 ◊Ÿ¬Ê SÕÊÿË ‚Á◊Áà ∑§Ê øÈŸÊfl •Ê¡ 9 Áª⁄UflË ‹Êß‚¥‚ ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U ª˝Ê„U∑§Ù¥ ∑§Ë ‹Í≈ 12 •Ê¡ πÊ‚ ◊Ù„Ê‹Ë‚◊Ë»§Êߟ‹—∑§⁄UÊ«∏Ê¥∑§Ê‚^UÊ,ªÊflÊ◊¥‚≈UÊÁ⁄UÿÊ¥∑§Ê¡◊ÉÊ≈U •¥«U⁄UflÀ«¸U∑§Ë Á∑§‚Ë÷Ë„UÊ‹◊¥¬ÊÁ∑§SÃÊŸ∑§Ë¡ËÃ∑§Ë◊¥‡ÊÊ ◊È¥’߸, (éÿÍ⁄UÙ)– ◊Êø¸ ∑§Ù ◊Ù„Ê‹Ë ◊¥ „ÙŸflÊ‹ ‚◊Ë»§Êߟ‹ ◊Òø ◊¥ Á‚»§¸ ÷Ê⁄Uà ÿÊ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë „Ë Ÿ„Ë¥, •¥«⁄UflÀ«¸U ∑§Ë ÷Ë ßí¡Ã ŒÊ¥fl ¬⁄U ‹ªË „Ò–ÁflESà ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬¥≈U⁄UÙ¥ mÊ⁄UÊ ‚≈UÙÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ flÀ«¸U ∑§¬ Á∑˝§∑‘§≈U ∑‘§ ß‚ ◊„àfl¬Íáʸ ◊Òø ¬⁄U ∑§⁄UË’ z „¡Ê⁄U ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ‹ªÊ∞ ¡ÊŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– flÀ«¸U ∑§¬ Á∑˝§∑‘§≈U ∑‘§ ßÁÄʂ ◊¥ Á∑§‚Ë ∞∑§ ◊Òø ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ßß ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ‚^Ê ‹ªÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ÷Ê⁄Uà ◊¥ íÿÊŒÊÃ⁄U ¬¥≈U⁄UÙ¥ Ÿ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ¡Ëà ¬⁄U ‚^Ê ‹ªÊÿÊ „Ò, ¬⁄U •¥«⁄UflÀ«¸ Á∑§‚Ë ÷Ë „Ê‹Ã ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ¡Ëà ∑§Ê ßë¿È∑§ „Ò– •¥«⁄UflÀ«¸ ‚ ¡È«∏ ∑§ß¸ ’«∏ ‚≈UÙ⁄UË ßŸ ÁŒŸÙ¥ Á‚»§¸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ „Ë Ÿ„Ë¥, ŒÈ’߸ ◊¥ ÷Ë ’Ò∆∑§⁄U •¬ŸÊ “ª◊” π‹ ⁄U„ „Ò¥–◊È¥’߸ ∑‘§ íÿÊŒÊÃ⁄U ’È∑§Ë ߟ ÁŒŸÙ¥ ªÙflÊ ◊¥ „Ò, ¬⁄U ∞‚Ê ÷Ë ¬ÃÊ ø‹Ê „Ò Á∑§ ∑§È¿ ‚≈UÙÁ⁄U∞ flʬ‚ ◊È¥’߸ •Ê ª∞ w¬⁄U¡Ê⁄UË ¬Ê∑§∑‘§•ÁSÃàfl ∑‘§Á‹∞πÃ⁄UÊ„Ò ÷Ê⁄U×◊ȇÊ⁄U¸»§ w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË »§Ë⁄UÙ¡Ê’ÊŒ– ∑§÷Ë ÷Ê¡¬Ê ∑‘§ “ÁÕ¥∑§ ≈UÒ¥∑§” ∑§„ ¡ÊŸ flÊ‹ •ı⁄U ⁄UÊC˛Ëÿ SflÊÁ÷◊ÊŸ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑‘§ ‚¥⁄UˇÊ∑§ ∑‘§ ∞Ÿ ªÙÁfl¥ŒÊøÊÿ¸ Ÿ Œ‡Ê ∑§Ë ◊ı¡ÍŒÊ ⁄UÊ¡ŸËÁà ¬⁄U ∑§⁄UÊ⁄UÊ ¬˝„Ê⁄U ∑§⁄Uà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ ‚◊Ê¡ ∑§Ù Ÿ ∑§„ŸÊ ‚ËπŸÊ „٪ʖ Ÿ ÷˝CÊøÊ⁄U ∑§⁄U¥ª,Ÿ ‚„¥ª– v~|y ‚ || Ã∑§ ß‚ ÷Êfl ∑‘§ ‚ÊÕ ¡¬Ë [¡ÿ¬˝∑§Ê‡Ê] Ÿ ÷Ê¡¬Ê“◊◊Ù⁄UË ‹ÊÚ‚”∑§ËÁ‡Ê∑§Ê⁄U —ªÙÁfl¥ŒÊøÊÿ¸ w¬⁄U¡Ê⁄UË Áfl‡Ê· ‚¢flʺºÊÃÊ ⁄UÊ¢øË– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ∑§ •äÿˇÊ ÁŸÁß ª«U∑§⁄UË Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ¬˝Ê¢Ã, ‚ê¬˝ºÊÿ •ı⁄U ¡ÊÃ-¬Êà ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ¿UÙ«∏U∑§⁄U •’ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑§⁄UŸË „U٪˖ üÊË ª«U∑§⁄UË •Ê¡ ÿ„UÊ¢ „UÙ≈U‹ ∞.≈UË. ߢ≈U⁄UŸ‡ÊŸ‹ ◊¥ SÕÊŸËÿ ‚◊ÊøÊ⁄U-¬òÊÙ¥ ∑§ ‚¢¬Êº∑§Ù¥ ‚ •Ÿı¬øÊÁ⁄U∑§ ’ÊÃøËà ∑§⁄U ⁄U„U Õ– ©Uã„UÙ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ¬˝àÿ∑§ ⁄UÊ¡ŸËÁÃôÊ ∑§Ù ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑§⁄UŸ ∑§ •‹ÊflÊ •¬Ÿ-•¬Ÿ ˇÊòÊ ◊¥ ‚flÊ •ı⁄U Áfl∑§Ê‚ ∑§ ¬˝∑§À¬ „UÊÕ ◊¥ ‹Ÿ „UÙ¥ª– ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ◊¥ ~Æ ∑§ º‡Ê∑§ ◊¥ ‚«∏U∑§ ◊ʪÙZ ∑§ Œ˝Èà Áfl∑§Ê‚ ∑§ Á‹∞ “Áfl∑§Ê‚ ¬ÈL§·” ∑§„U‹ÊŸ flÊ‹ üÊË ª«U∑§⁄UË Ÿ •◊Á⁄U∑§Ê ∑§ ¬Ífl¸ ⁄UÊc≈˛U¬Áà ¡ÊÚŸ ∞»§. ∑§Ÿ«UË ∑§ ©U‚ ∑§ÕŸ ∑§Ê „UflÊ‹Ê ÁºÿÊ, Á¡‚◊¥ ©Uã„UÙ¥Ÿ ∑§„UÊ ÕÊ - “•◊Á⁄U∑§Ê ∑§Ë ‚«∏U∑¥§ ß‚Á‹∞ ’„UÃ⁄U Ÿ„UË¥ „Ò¥U ÄÿÙ¥Á∑§ fl„U ∞∑§ •◊Ë⁄U º‡Ê „ÒU, ’ÁÀ∑§ ’„ÃU⁄U ‚«∏U∑§Ù¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „UË •◊Á⁄U∑§Ê •◊Ë⁄U „ÒU–” üÊË ª«U∑§⁄UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ◊¥ ÷Ê¡¬Ê-Á‡Êfl‚ŸÊ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ª∆UŸ ∑§ ’ʺ ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ⁄UÊíÿ ‚«∏U∑§ Áfl∑§Ê‚ ÁŸª◊ ∑§Ë SÕʬŸÊ ∑§Ë ªÿË, ©U‚Ÿ Á¡‚ á ªÁà •ı⁄U ˇÊ◊ÃÊ ‚ ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ©U‚ ºπ∑§⁄U ÁŸ¡Ë ˇÊòÊ ∑§Ë ∑¢§¬ÁŸÿÊ¢ ÷Ë º¢ª ⁄U„U ªÿË¥– v~~| ◊¥ ¬Í¢¡Ë ÁŸfl‡Ê ∑§ M§¬ ◊¥ ◊Ù„Ê‹Ë, (éÿÍ⁄UÙ)– ◊Ù„Ê‹Ë ◊¥ „ÙŸ flÊ‹ ÷Ê⁄UÃ- ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ‚◊Ë»§Êߟ‹ ◊È∑§Ê’‹Ù¥ ∑§Ù ŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ Á¬˝ÿ¥∑§Ê ªÊ¥œË ÷Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò¥– π’⁄UÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ Á¬˝ÿ¥∑§Ê •¬Ÿ ¬Áà ⁄UÊÚ’≈U¸ ’…⁄UÊ ∑‘§ ‚ÊÕ ◊„Ê◊È∑§Ê’‹ ∑§Ê ‹È໧ ©∆ÊŸ ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò¥– ß‚‚ ¬„‹ ÷Ë Á¬˝ÿ¥∑§Ê ªÊ¥œË ∑§ß¸ ◊ı∑§Ù¥ ¬⁄U ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑§Ù øËÿ⁄U ∑§⁄UŸ S≈UÁ«ÿ◊ ¬„È¥ø øÈ∑§Ë „Ò¥– fl„Ë¥ π’⁄U ÿ ÷Ë „Ò Á∑§ ⁄UÊ„È‹ ªÊ¥œË ÷Ë ◊Òø ŒπŸ ◊Ù„Ê‹Ë ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, ⁄UÊC˛¬Áà ¬˝ÁÃ÷Ê ¬ÊÁ≈U‹ Ÿ ÷Ë ◊Ù„Ê‹Ë ∑‘§ ◊„Ê◊È∑§Ê’‹ ∑§Ù ŒπŸ ∑§Ë ßë¿Ê ¡ÃÊ߸ „Ò– ß‚ „Ê߸ flÙÀ≈U¡ ◊Òø ŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ⁄UÊC˝¬Áà ∑‘§ ÿÍ‚È»§ ⁄U¡Ê Áª‹ÊŸË ∑§Ê •ÊŸÊ ¬„‹ ‚ „Ë Ãÿ „Ò– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ xÆ ◊Êø¸ ∑§Ù ÷Ê⁄UÃ- ◊Ê„UÊ‹Ë◊¥‹ªªÊ ◊„UÊ⁄UÁÕÿÊ¥∑§Ê◊‹Ê Á¬˝ÿ¥∑§Ê,⁄UÊÚ’≈¸U,⁄UÊ„ÈU‹, ⁄UÊC˛U¬Áà ¬˝ÁÃ÷Ê ¬ÊÁ≈U‹, ◊Ÿ◊Ê„UŸ,Áª‹ÊŸË ‹ªÊ∞¢ª „UÊÁ¡⁄UË ‚È⁄UˇÊÊ’‹Ê¥∑§»Í§‹„UÊÕ-¬Ò⁄U ◊Ù„Ê‹Ë ◊¥ „ÙŸ flÊ‹ “„Ê߸ flÙÀ≈U¡” ÷Ê⁄Uà ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊È∑§Ê’‹ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬Í⁄UÊ Œ‡Ê ÁŒ‹ ÕÊ◊∑§⁄U ’Ò∆Ê „Ò– ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ë ’«∏Ë- ’«∏Ë „ÁSÃÿÊ¥ ◊Òø ŒπŸ Ÿ„UË¥¡Ê¬Ê∞¢ª“‚ºË∑§◊„UÊŸÊÿ∑§” w¬⁄U¡Ê⁄UË ◊Ê„UÊ‹ËS≈UÁ«ÿ◊◊¥ ’◊∑§Ë•»§flÊ„ ø¥«Ëª…∏– ◊Ù„Ê‹Ë ◊¥ ¬¥¡Ê’ Á∑˝§∑‘§≈U •‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ (¬Ë‚Ë∞) S≈UÁ«ÿ◊ ∑‘§ •Áœ∑§Ê⁄UË S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ ’◊ ⁄Uπ ¡ÊŸ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ∑‘§ ’ÊŒ ‚∑§Ã ◊¥ •Ê ª∞– ß‚ S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ xÆ ◊Êø¸ ∑§Ù ÷Ê⁄UÃ-¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ’Ëø Á∑˝§∑‘§≈U flÀ«¸U ∑§¬ ∑§Ê ‚◊Ë»§Êߟ‹ „ÙŸ flÊ‹Ê „Ò– ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ’ÊŒ ◊¥ ÿ„ ‚ÍøŸÊ ¤ÊÍ∆Ë ÁŸ∑§‹Ë– ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ¬ÈÁ‹‚ ∑§¥≈˛Ù‹ M§◊ ∑§Ù ∞∑§ vz„¡Ê⁄U∑§ÊÁ≈U∑§≈U ∞∑§‹Êπ◊¥! ø¥«Ëª…∏– ÷Ê⁄UÃ-¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚◊Ë»§Êߟ‹ ◊Òø ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬˝‡Ê¥‚∑§Ù¥ ∑‘§ ¡Ù‡Ê •ı⁄U ¡ÈŸÍŸ ∑§Ê »§ÊÿŒÊ ©∆Ê ⁄U„ „Ò¥ Á≈U∑§≈UÙ¥ ∑§Ë ∑§Ê‹Ê’Ê¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ flÊ‹– Á∑˝§∑‘§≈U¬˝◊Ë „⁄U „Ê‹ ◊¥ Á≈U∑§≈U ¬ÊŸÊ øÊ„ ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ∑§Ê‹Ê’Ê¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ flÊ‹ ©ã„¥ vÆ ‚ vz ªÈŸÊ ŒÊ◊ ¬⁄U Á≈U∑§≈U ◊È„ÒÿÊ ∑§⁄UÊ ⁄U„ „Ò¥– π’⁄U „Ò Á∑§ vÆ „¡Ê⁄U ∑‘§ Á≈U∑§≈U zÆ „¡Ê⁄U L§¬ÿ ◊¥ •ı⁄U vz „¡Ê⁄U ∑‘§ Á≈U∑§≈U ∞∑§ ‹Êπ L§¬∞ ◊¥ Á’∑§ ⁄U„ „Ò¥– w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË ”•’ ∑§⁄UŸË „UÙªË Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÔ w¬⁄U¡Ê⁄UË •Ê⁄U.¬Ë. Á‚¥„ Ÿß¸ ÁŒÑË– ⁄UÊC˛◊¥«‹ π‹Ù¥ ¡È«∏Ë ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑‘§ Á‹∞ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ Ÿ wz •ÄU≈UÍ’⁄U ∑§Ù ¬Ífl¸ ÁŸÿ¥òÊ∑§ ∞fl¥ ◊„Ê‹πÊ ¬⁄UˡÊ∑§ flË. ∑‘§. ‡ÊÈ¥ª‹Í ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ∞∑§ ©ëøSÃ⁄UËÿ ‚Á◊Áà ªÁ∆à ∑§Ë ÕË– Á¡‚ ‡ÊÊ≈U¸ ◊¥ “‡Ê¥ª‹Í ‚Á◊ÁÔ ∑§„à „Ò¥– ‡ÊÈ¥ª‹Í ‚Á◊Áà Ÿ •¬ŸË Á⁄U¬Ù≈U¸ π‹ ªÊ¥fl ∑§Ê ÁŸ◊ʸáÊ •ı⁄U •ÊœÊ⁄U÷Íà …Ê¥ø ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ◊¥ „È߸ …⁄U ‚Ê⁄UË ª«∏’Á«∏ÿÙ¥ ∑§Ë øøʸ ∑§Ë „Ò– ߟ ª«∏’Á«∏ÿÙ¥ ∑§Ë fl¡„ ∑‘§ãŒ˝ fl ÁŒÑË ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ flÁ⁄UD •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ¡ÀŒ’Ê¡Ë ◊¥ »Ò§‚‹Ê ‹ŸÊ, ≈UÊÁ∑§ÿÊ– ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ¡Ê¬ÊŸË •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ »§È∑§ÈÁ‡Ê◊Ê ŒÊÿøË ¬⁄U◊ÊáÊÈ ‚¥ÿ¥òÊ ∑‘§ Á⁄U∞ÄU≈U⁄U w ‚ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù „≈UÊ Á‹ÿÊ „Ò ÄUÿÙ¥Á∑§ Á⁄U∞ÄU≈U⁄U ◊¥ ÁflÁ∑§⁄UáÊ ∑§Ë ◊ÊòÊÊ ÉÊÊÃ∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ¬„È¥ø ªß¸ „Ò ∞∑§ „¡Ê⁄U “Á◊‹ËÁ‚fl≈U¸” ¬˝Áà ÉÊ¥≈UÊ ∑§Ê ÁflÁ∑§⁄UáÊ ≈UÙÁ∑§ÿÙ ß‹ÁÄU≈˛∑§ ¬ÊÚfl⁄U ∑§¥¬ŸË (≈U¬∑§Ù) Ÿ ∑§„Ê Á∑§ »§È∑§ÈÁ‡Ê◊Ê ŒÊÿøË ∑‘§ Ÿ¥’⁄U ŒÙ Á⁄U∞ÄU≈U⁄U ∑‘§ ¬ÊŸË ◊¥ ⁄UÁ«ÿÙäÊ◊˸ ÁflÁ∑§⁄UáÊ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ÉÊÊÃ∑§ ÁSÕÁà ◊¥ ¬„ȥà ªß¸ „Ò. ≈U¬∑§Ù ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ÿ„ •Ê¥∑§«∏Ê ∞∑§ „¡Ê⁄U “Á◊‹Ë‚Ëfl≈”U¸ ¬˝Áà ÉÊ¥≈UÊ „Ò. ‚È⁄UÁˇÊà ÁflÁ∑§⁄UáÊ ∑§Ë ◊ÊòÊÊ wzÆ “Á◊‹Ë‚Ëfl≈U¸” ¬˝Áà fl·¸ ’ÃÊ߸ ªß¸ „Ò. •◊Á⁄U∑§Ê ∑§Ë ¡Ê¬ÊŸ∑‘§¬⁄U◊ÊáÊÈ‚¥ÿ¥òÊU◊¥ ∞∑§∑§⁄UÙ«∏ªÈŸÊÁflÁ∑§⁄UáÊ »È§∑ȧÁ‡Ê◊ÊÁ⁄U∞Ä≈U⁄U‚∑§◊¸øÊ⁄UË„U≈UÊ∞ª∞,‚¥∑§≈Uπà◊ „UÊŸ◊¥∑§ß¸U„Uç˪‚∑§Ã„Ò¥U w¬⁄U¡Ê⁄UË ‚⁄U∑§Ê⁄UËπ¡ÊŸ∑§Ë„È߸∑§⁄UÙ«∏Ù¥ ∑§Ë‹Í≈U-‡ÊÈ¢ª‹Í‚Á◊Áà w¬⁄U¡Ê⁄UË Ÿß¸ ÁŒÑË– ¬ÿʸfl⁄UáÊ •ı⁄U flŸ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§Ë ∞∑§ ©ëø SÃ⁄UËÿ ‚Á◊Áà Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë „Ò Á∑§ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ‚¥⁄UˇÊáÊ ∑§ÊŸÍŸ ∑‘§ ©Ñ¥ÉÊŸ ∑§Ù ‚¥ôÊÿ •ı⁄U ªÒ⁄U-¡◊ÊŸÃË •¬⁄UÊœ ’ŸÊÿÊ ¡Ê∞– ß‚ Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ¬⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ∞∑§ ‚Ê‹ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U ∑§Œ◊ ©∆ÊŸ ∑§Ê ‚ȤÊÊfl ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ Á¬¿‹ ∑§È¿ ◊„ËŸÙ¥ ◊¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ “¬ÊÚS∑§Ù” ¡Ò‚Ë ∑§ß¸ •„◊ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑§Ù ◊¥¡Í⁄UË ŒË „Ò ‹Á∑§Ÿ ◊È¥’߸ ∑§Ë •ÊŒ‡Ê¸ ‚Ù‚Êÿ≈UË •ı⁄U ¬ÈáÊ ∑§Ë ‹flÊ‚Ê Á„‹ Á‚≈UË ¡Ò‚Ë ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ◊¥ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ∑§ÊŸÍŸ ∑‘§ ‚Ëœ Ãı⁄U ¬⁄U ©Ñ¥ÉÊŸ „ÙŸ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ÷Ë ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „Ò¥– ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ‚Áøfl ¡∞◊ ◊©S∑§⁄U ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ ªÁ∆à ߂ ‚Á◊Áà Ÿ „Ê‹ „Ë ◊¥ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§Ù ∞∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸ ‚ı¥¬∑§⁄U ÿ„ ÷Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë „Ò Á∑§ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ∑§ÊŸÍŸÙ¥ ∑‘§ ©Ñ¥ÉÊŸ ∑§Ë ÁSÕÁà ◊¥ ‹ªÊÿÊ ¡ÊŸ flÊ‹Ê w{/vvÁ¬Ñ߸U-¡◊Ê¥ flÊÃʸ∑‘§∞¡¥«◊¥ Ÿß¸ ÁŒÑË– ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ªÎ„ ‚Áøfl ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ŒÙ ÁŒfl‚Ëÿ ’ÊÃøËà ‡ÊÈM§ ∑§⁄U¥ª– ß‚ Œı⁄UÊŸ ◊Èê’߸ „◊‹ ∑‘§ ‚¥ÁŒÇœÙ¥ ¬⁄U ◊È∑§Œ◊Ê, •ÊÃ¥∑§flÊŒ ‚ ◊È∑§Ê’‹Ê •ı⁄U flË¡Ê ÁŸÿ◊ ¡Ò‚ ¬øËŒÊ ◊ÈgÙ¥ ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ÷Ê⁄UÃËÿ ªÎ„ ‚Áøfl ¡Ë.∑‘§. Á¬Ñ߸ •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ªÎ„ ‚Áøfl øıœ⁄UË ∑§◊⁄U ¡◊Ê¥ Ÿı∑§⁄U‡ÊÊ„Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ¡È‹Ê߸ Ã∑§ ø‹Ÿ flÊ‹Ë üÊÎ¥π‹Ê’h ’Ò∆∑§Ù¥ ∑§Ë ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ‡ÊÈL§•Êà ∑§⁄U¥ª– ¡È‹Ê߸ ◊¥ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ÁflŒ‡Ê ◊¥ÁòÊÿÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ◊È‹Ê∑§Êà „٪˖ ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ‡ÊÈM§ „È߸ ªÎ„ ‚ÁøflÙ¥ ∑§Ë ŒÙ ÁŒfl‚Ëÿ ’ÊÃøËà ‚◊Ê# „ÙŸ ∑‘§ •ª‹ ¬ÿʸfl⁄UáÊ∑§ÊŸÍŸ∑§Ê ©Ñ¥ÉÊŸ’Ÿ‚∑§ÃÊ„ÒªÒ⁄U¡◊ÊŸÃË •ÊŒ‡Ê¸ ‚Ê‚ÊßU≈UË •ÊÒ⁄U‹flÊ‚Ê ◊¥„ÈU∞„ÒU¢ ©UÑ¥ÉÊŸ •Êº‡Ê¸ ÉÊÙ≈UÊ‹Ê w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË •¬⁄UÊäÊ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ ŸÊª¬È⁄U– ¬È⁄UÊŸË ⁄¥UÁ¡‡Ê ∑§ ø‹Ã ∞∑§ ÿÈfl∑§ ∑§Ê •ôÊÊà •Ê⁄UÊÁ¬ÿÊ¥ Ÿ äÊÊ⁄UŒÊ⁄U ‡ÊSòÊÊ¥ ‚ „U◊‹Ê∑§⁄U ◊ÊÒà ∑§ ÉÊÊ≈U ©UÃÊ⁄U ÁŒÿÊ– ‡Êfl ∑§Ê ¬ÊS≈U◊ʸ≈U◊ ∑§ Á‹∞ ◊ÿÊ •S¬ÃÊ‹ ¬„È¥UøÊŸ ¬⁄U ©U‚ ∑§ ŒÊSÃÊ¥ Ÿ ÃÈ⁄¥Uà •Ê⁄UÊÁ¬ÿÊ¥ ∑§Ê Áª⁄UçÃÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ê ‹∑§⁄U „¥UªÊ◊Ê Á∑§ÿÊ– ÿ„U ÉÊ≈UŸÊ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊà ∑§⁄UË’ ~.xÆ ’¡ ∑§‹◊ŸÊ ÕÊŸÊ •¥Ãª¸Ã ¬Ê⁄U«∏Ë ◊¥ ‡Êπ⁄U flÊ߸UŸ ‡ÊÊÚ¬ ∑§ ¬Ê‚ ÉÊ≈UË– ‚ÍòÊÊ¥ ‚ Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ªÊÒ⁄UË Ÿª⁄U ‚È÷ÊŸ Ÿª⁄U ÁŸflÊ‚Ë w| fl·Ë¸ÿ •éŒÈ‹ ¬⁄Ufl¡ •éŒÈ‹ ‡Ê∑ͧ⁄U ∑ͧ‹⁄U •ÊÒ⁄U •‹◊Ê⁄UË ∑§Ê ∑§Ê◊ ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– ’ÃÊÿÊ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ }-~ ◊Á„UŸ ¬„U‹ ¬⁄Ufl¡ ∑§ ‚ÊÁÕÿÊ¥ Ÿ Á„U⁄UflË Ÿª⁄U ∑§ ∞∑§ √ÿÁQ§ ∑§Ë „UàÿÊ ∑§Ë ÕË– ßU‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ¬⁄Ufl¡ ∑§Ê ŒÊSà Ò⁄‘U¡ •Ê⁄UÊ¬Ë ÕÊ– ‚ÍòÊ ’ÃÊà „Ò¥U Ã’⁄‘U¡ •ÊÒ⁄U ©U‚ ∑§ ‚„UÿÊÁªÿÊ¥ ∑§Ë »§ËÁÀ«¥Uª ‹ªË ÕË– Á¡‚ ¡ª„U •ÊÒ⁄U Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ „UàÿÊ ∑§Ë ªß¸U ÕË ©U‚Ë SÕÊŸ ∑§ •Ê‚¬Ê‚ •ÊÒ⁄U ©U‚Ë Ã⁄UË∑§ ‚ ßU‚ „UàÿÊ ∑§Ê ÷Ë •¥¡Ê◊ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊà ∑ȧ¿U •ôÊÊà •Ê⁄ÊÁ¬ÿÊ¥ Ÿ ©U‚ ¬⁄U äÊÊ⁄UŒÊ⁄U ‡ÊSòÊÊ¥ ‚ „U◊‹Ê ∑§⁄U ©U‚ ◊ÊÒà ∑§ ÉÊÊ≈U ©UÃÊ⁄U ÁŒÿÊ– ©U‚ ∑§ ø„U⁄‘U, Á‚⁄U •ÊÒ⁄U ªŒ¸Ÿ ¬⁄U ¡Ê⁄UŒÊ⁄U ¬˝„UÊ⁄U Á∑§∞ Á¡‚ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©U‚ ∑§Ê ª‹Ê •ÊÒ⁄U ø„U⁄UÊ ’È⁄UË Ã⁄U„U ‚ ˇÊÁê˝Sà „UÊ ªÿÊ ÕÊ, Á¡‚ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿÈfl∑§∑§Ê©UÃÊ⁄UÊ◊ÊÒÃ∑§ÉÊÊ≈U ◊ÿÊ•S¬ÃÊ‹◊¥ÃŸÊfl w¬⁄U¡Ê⁄UË ◊È¥’߸, (éÿÍ⁄UÙ)– Á‡Êfl‚ŸÊ ∑‘§ ∑§ÊÿʸäÿˇÊ ©hfl ∆Ê∑§⁄U Ÿ ∑§Ê¥ª˝‚-∞Ÿ‚Ë¬Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù øÃÊflŸË ŒË „Ò Á∑§ ©‚ Áfl¬ˇÊ ∑‘§ ÁflœÊÿ∑§Ù¥ ∑§Ù ÁflœÊŸ‚÷Ê ‚ ÁŸ‹¥Á’à ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÷Ê⁄UË ∑§Ë◊à øÈ∑§ÊŸË ¬«∏ªË– ©hfl ∑§Ë ß‚ •Ê‡Êÿ ∑§Ë øÃÊflŸË ‚Ê◊ŸÊ ◊¥ ¿¬Ë „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ◊¡’Íà •ÊœÊ⁄U ∑‘§ Áfl¬ˇÊ ∑‘§ Ÿı ‚ŒSÿÙ¥ ∑§Ù ÁŸ‹¥Á’à ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ‚⁄U∑§Ê⁄U¥ „◊‡ÊÊ ‚ûÊÊ ◊¥ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ÃË¥– ‚⁄U∑§Ê⁄U¥ ’Œ‹ÃË „Ò¥– ∑§Ê¥ª˝‚-∞Ÿ‚Ë¬Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ß‚ ’Êà ∑§Ê äÿÊŸ ⁄UπŸÊ øÊÁ„∞– ©¬◊ÈÅÿ◊¥òÊË •Á¡Ã ¬flÊ⁄U ∑§Ë ◊Ÿ◊ÊŸË ∑§Ë ©ã„Ù¥Ÿ •Ê‹ÙøŸÊ ∑§Ë– ©hfl Ÿ ¬Í¿Ê Á∑§ ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U •ÊÁπ⁄U ∑§ıŸ ø‹Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ •Á¡Ã ¬flÊ⁄U ÿÊ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬ÎâflË⁄UÊ¡ ø√„ÊáÊ? ©¬◊ÈÅÿ◊¥òÊË •Á¡Ã ¬flÊ⁄U ∑‘§ ’¡≈U ÷Ê·áÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ŸÊ⁄U’Ê¡Ë •ı⁄U „¥ªÊ◊Ê ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ Á‡Êfl‚ŸÊ •ı⁄U ’Ë¡¬Ë ∑‘§ Ÿı ‚ŒSÿÙ¥ ∑§Ù ÁflœÊŸ‚÷Ê ‚ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ÁŸ‹¥Á’à ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ÁflœÊÿ∑§Ù¥∑‘§ÁŸ‹¥’Ÿ∑§Ë ∑§Ë◊ÃøÈ∑§ÊŸË„٪˗∆Ê∑§⁄U •Ê¡◊Ê‹Í◊„Uʪ˒ÊÉÊÊ¥∑§Ë‚¥ÅÿÊ Ÿß¸ ÁŒÑË – Œ‡Ê ◊¥ ’ø „È∞ ’ÊÉÊÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ∑§Ë ‚ÍøË ‚Ù◊flÊ⁄U ∑§Ù ÁŒÑË ∑‘§ ÁflôÊÊŸ ÷flŸ ◊¥ ¡Ê⁄UË ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ©ê◊ËŒ „Ò Á∑§ fl·¸ wÆÆ} ◊¥ „È߸ ÁªŸÃË ∑‘§ ’ÊŒ ß‚ ’Ê⁄U ©Ÿ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ’…∏ ‚∑§ÃË „Ò– wÆÆ} ∑§Ë ªáÊŸÊ ◊¥ Œ‡Ê÷⁄U ◊¥ ’ÊÉÊÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ v,yvv ’ÃÊ߸ ªß¸ ÕË– w} ‚ xÆ ◊Êø¸ Ã∑§ „ÙŸ flÊ‹ •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ’ÊÉÊÙ¥ ∑§Ë Ÿß¸ ªáÊŸÊ ‚ÍøË ¡Ê⁄UË ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ß‚◊¥ vx ’ÊÉÊ ‚¥⁄UÁˇÊà Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ •Áœ∑§Ê⁄UË •ı⁄U •¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ‚¥ª∆ŸÙ¥ ∑‘§ Áfl‡Ê·ôÊ Á„S‚Ê ‹¥ª– •äÿˇÊÃÊ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ¬ÿʸfl⁄UáÊ ∞fl¥ flŸ ⁄UÊíÿ◊¥òÊË ¡ÿ⁄UÊ◊ ⁄U◊‡Ê ∑§⁄U¥ª– w¬⁄U¡Ê⁄UË

Embed Size (px)

description

28March2011

Transcript of Monday 28 March 2011

 • w v|v DU vwU

  D77

  D3

  epaper:www.dainik1857.com U, w} wvv

  UU U U U U U U U U U U

  U Uc

  S

  U U UUUU!

  U U U U U U U U S UU U UU U U UU UUM U CU

  S UCUU US

  S U S UR L U U US U- ^U U , U

  U `

  U U5

  U c U U8

  S 9

  U U U 12

  U ^U, UU U

  UUU U S , (U) x

  U S ,UU U ES UUmU UU UU U U U zU U L U U U U L

  ^ U U U UU U U ^ , U U S U UU S , U U U , U UU

  w U U

  S U U U

  w U U

  w U U

  U U UUC S U U U UUU U CUU, v~|y || []

  U U

  w U U

  U U U

  UU U , U - U UUU UU U UU U UU .U.UU S U- U U UU UU U U U U - U U U UUcU ~ UZ LU UU U UcU . U U U, UU U - U U UU U U U U U, UU U U U UU U UU UUcU - UU U UUcU U U S , U U U U UU v~~| M

  , (U) U-S U UU U U U U U SU U

  U , UC U

  U U S UC U U x U-

  U UU ,UU,UU, UCU U, U, UU

  U U-U

  U U S UU U - S

  U U

  w U U

  U SU

  U ()SU U SU U SU x U-S U U M

  vz U UU !

  U-S U U U UU U U U U UU U U UU v vz UUU U U U v U UU z U L U vz U UU L U w U U w U U

  UU

  U

  w U U

  U.. UC

  U wz UUU U . . SU U

  UU UU U U UU UDU mU ,

  U UU U U UUUU w U U U UUUU U SU U

  U U U UU U U

  (U) U UUUU UU S . U UU U . U U wz U . U

  U U U U UUU U UU , U

  U U U U

  w U U

  UU U U-

  w U U

  U U SU UU U UU U U-U U U UU U

  U U S U

  U U U U U U U UQ SU UUU U U S

  w{/ vv U-

  U U S U M U U U , U g

  U .. U S U U U h U LU U M #

  U U

  UUU

  U UU

  U

  w U U

  w U U

  U U U U U UU S

  UU U UU SUU S UU U S U U UU U U U U U UU U U ~.x U U U U U U U U U w| U U U U U U U }-~ U U U UU U Q U U U S U U U U UU U U U U U U U U S U U U U U UUU U U U U UU S U U U U UU U UU, U U U UU UU U U U UU U UU S U , U

  UU U S

  w U U

  , (U) h U -UU U U h U S U UU U UU - UU U U h UU U U U U ? U U UU U U U S U U

  U

  U

  U U w} U w} U v,yvv w} x UUC U vx U U U UUC S U U U U U

  w U U

 • UUU .... U U ` UU

  UU U x U U L ES , S USU wx ` UU , UU , wy U ` UU UU UU U U UU S , U U U UU U UU U w UU L U U UU U U , wz U UU U U U U U U U L ^ , UU

  U S U U U-S U^ M ^ U US x , U UU ~ UU U U,U U U ^ S U U U U U U- U U S ^ U U US ^ UU U, U U () U U U U ^ U U U U U

  U ...S

  U U U U U RU U UC U U U MU y z U U U UU U U U U U - U U U gU SU U URUU S U S U US SU U U U U S U U U U U U U SU U U U U UU U U U U SU UU

  RU U UCU UU S U U U-S U

  S U U U U S UU U , S U U UU U U U U U

  U ... U S U M

  MU U UU U U U U U SUUU U U U U U U SUUU U U U SUUU , U , U U U

  S ...- ^U U U U S S U ~ U LS U U U U U U U U U U U ,U S U U S U ...

  MU U U U S U S U U UU U U U U U g U , U U U U S- U UUS UUS U MU vz U UU ....

  UU U U U UUU , wz L UU wz, L U U ( ) SU w|, z U UU U wv U ww U vz U UU UU U U U U U UU U , U U U U U U UU U U UUUU U U U U U UU U U wz L UUz, L U SUUU , U U L U UUU U wv UUU U SU ...

  U U U U U

  U U US , U UU S U U U U ...

  U U U UUU U U-S U U U U U U U, U U-S x U U U U ...

  U U UU UQ d U . U U U U U . U U U U UUUU U U U SS U . U U UUUU U U U U . U U U U . LU U UUUU U S U UU v U . U U UUUU U U . U x UU U SUU . UUC U U S # . U , U U U U .

  U U ...U U U vv UU L.

  U U, UU UU - UUU S U UUcU U U U U UU U , U U , UU U U U U U UU U U U U UU U U UU U UU U Z U U xy UcU UU U U UU U U U U UU S U U UU SU U UU UU UU U, U U UU UUU ...

  UC U MU mU U U U mUU M wz U L

  U U SU U U M(U) U U U ~ U L U U xU L U UU UL U UC U (U) U U U , U UD U U UU S U UQ U U U UU {x U L UQ U U U vxy U L ww U L U UU U U U U SU S U U v{ U U U UU mU U U # U U U U U U UU U U U U U U UU U UU U U U U U U UU U

  U UU U x, U L v~ U U ,UU, SUU, U U wz-{ M U R U U U U wzy.v~ U L UU U U R U , U S U U UU , U, U U, U, UD U UU UU SU UU U UU R w{/ vv U-...

  U US U U E U w} v S mU U U S

  S U U S S U-- U U U U S SUU v{{ U U U , U S S U , U U US UU U U M U U g U , S U U U UR U U U S U U U

  UU.... U U S U U U

  UU U U UU U U U UU U U U U U U U U U U U U U U UU U UU U U U US U U U SSUU S S U U UU U U U U U UU U UU U U UU U U U U U UU U U U U S U S U UU U U U U UDU U SU U U

  U ... U

  , U U , v~}{ U U U U U U- U U U U U U U PU U U l U U , LU R UU U U S- U S U U U L

  U, w} UUUwvv 2 -

  , S .. mU ,}z, U U, -yy~ mU U UU, U , Uc UU, , U - yy vw (UUCU) .. RNI Regd. No. MAH HIN/2009/33581 . |vw-wyyzz{|, . |vw-wyyzz{}email- [email protected] Postal Regi. No. RNP/NPCITY/367/2010-12

  DU v U

  z~ U U UUU U U

  mU U UUU U U wzU U U U U zy U UU U U U UU

  U U U , . ,U, , U .U . , , U , S, , , , U U, U . 107 U c , .U , UU UEU U,U U UU , .. 151 , S U, , U U , U , , UU U U , U , , U , U , .U.U..U U, , U U , U, 54 , 2 U , 50 ,

  , , ^U , U , , c

  U , c U c , UU , U , c , ,

  U PUUU U, U l U U U, U, , , M U, U , UU , M . , . , U, U SU UU UEUU , , S , ,EU

  v{ UUU

  UU w{ wv U UU U CU UU U UU U

  U L U, (U) U U , S ( M U U) S, U, . (U U) U, (UU U ) UU UUU, ( M U ) ^U , ( UU) , ( UU) , ( UU U) , ( ) L ,U ( ) U, UU( M U U U) U, ( U) L , ( U) U , nUU . ( U U) UU , U ( M U ) Uc (), ( U )

  UU UU

  U UU U

  U

  U U U UU U U U U U

  U U U U U U w{ U }.x U U SU U UU yx U U UEU U U U U w{ U U UU UU SU U U U UU U , UU U U U U U U, _U, U U U UU S U U U , U U hU U UU U U U U UU U

  U U U

  w| U U U U U U U UU U U UU w{ U v U U , U U U ^U U UU U U U U U UU U U U S U U U SUU S U U S U U U U

  U U U UU U U

  UU U U U U yx U U U U U U y }| U y ~|| U UU, U UU U U U w{ U vw.x U U U U U U UU U yxz U UU U U UU U

  U UU

  U UU UUU w.w U , U UU U U U U U U U US U U UUU

  U U U UUUU U U UU UU U UU U

  U UU U xv w|x| U UU U U UUU U UUU U U UUU SU U MU U U

  U U UUUU U UUU U U U U U U U UU U S U U U U U UUU U U LU UU U v U U U U U U U UU U M U

  S U ,wU

  UU U S

  U U Q U , M w U U U U U U

  U U

  UU

 • 3UUU, w} wvv U U U U UU

  , U U U -U U U SU U U U UU , U U , U U U U U

  U ...U Q U

  U U UUU , U Q UUU U U U U

  U M U U U , U USUUU U, U U

  U U U z U L U U U U xz , z U U U M U U U U U U U U w} UU U U U U , M U , U M , UU U U , U UU U SC U UU U R U UUU , U U

  UU U U U U U UU U U U UU UU , , U,SU U UU U

  S S U U , U U U v} - U U S U SU L U UUU U U vw U U x U U U UUU U U U SUU USUU U UU U U U U ` U U M UU LU U M U U, , , , U U `

  ...U ? U E

  - U U SU -U - U SU UU U U U U U U U U U U U E U U

  U `

  U UU U U U U U U UUU v,wz U UUU U , UUUU U-w U U U UU UM U UU S UU U U xx UU U vwz UUU l U U U w UU U U

  UU UUUU UUU U U U U U U U UUUU U U U U U UU U P , U U U UU UU RU UUUU U-v U UUU _

  U U UU UUUU U U UU UUU U

  U U S UU U U

  , UU U MU U U U U U Q UU

  U U UU

  M U U U U RU MU S U U , U U S U U U U U U U x,}, U U U v,~ U U

  U U

  v,wz

  U h U U U U UU C U

  U U U U Q U , U U U S , h U U U U Q UC U U U h U S U U, U U U p U M U U U U U UU U

  U S M C U

  U U U S g U

  U U U g U U U L ,U L U h

  U U U h U L p U U , , U U U U U U U , S S U # g mU M - U U U v U U , U U UU U U g mU U U SU U , U U U UU U U U U U U U

  g -UUU U UU

  SU

  S S U U US x SU U U U U U U U U m g U U U U RU U U U S U S RU () U

  U U U S U U , U SU U S UQ U U UD L U mU U U R Q U UU U U U U U U U U

  U U wz U U U g U S U U . , 'U U U p U U UUU S U U - S U U U M SU U

  S U U

  U U U

  U U U U U U , U U S U R U U

  U U u

  U U RU UU U U U U U U U u U L U U , U UU E U E U RU U UU U U U U U U U U- U UC U- UU U v~{x U U UU M U E U C

  U

  UUU U

  S U % U w{ U U %

  S UU . SUU UU U , U U

  U UU U vz ,

  U U U U U US ,

  U U v U vz U U %

  U

  S S U w} U U U U U U U U U S U

  U U U U U U S U U ~ U U U

  U U UU U U U S mU UU U S U U , U-- U UU U U U U R S S MU U U U U

 • U U U UU #, U

  U U U , U U U UU , U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U-U UU U U U U U, U U U U U U U U U U UU U UU U U U U U U U U UU U U U UUU U U U U U, U U, UU U U U U U U U U U U U UU U U U U MU U

  U UU , UU

  , S E S , U , U CU U U UU , U p U U UU U U UU, U U U -, - U U , U U U U, UU U U U U S , U U U

  U, , U U U UU U U

  U U U U U UU UU U U UU UU-U UU U U U U UU U UU, UUUL U UU USU UU UU U UU SU U U U UCU U UU U, ,U , U U U,U U U U U , UU UU UU, U U UU U UU U UU, U U UU w U L. UU U U U U U UU

  U U U . U U U! U U U U U c U U U U - , UU U!

  U U U U U U U U U U - U U ~ ~ U U UU U U U U U U UU U UU UU , U UU U U U UU UU U UU hU U U , UU UUU U U-UU UU U ? U U UU U U U U UU UU UUCU S U U , U U U U U U U, U U U! U U U U U U U UU U U U w U L. , U U U UU w U U U U UU c UU U

  U U U U U U U U U U U UU U {~ U U U U U U U U UU U U UU P UU U U U U , U UU U U-U U U U UU ? U U UU UU z UU U x U w UU U U UU U U- U U ? U U L U U UU U MU U U U U U U U U U U U UU U U w U U U Uw U , U U UCU UU U UU U U U ? U !U, U U, U U, U U ?

  U 4

  U , U

  U U S U U U U U R U S U U U U MU U U U U S U U U U U, U, US SU U

  U U S M S U U SU U U Q U SU U U U U U U U U U U U U U U U U SU U U SU U U Q U

  S SU S SU U SU U SU U S mU C U U U S U UC . U

  U U p U U U U , U U U U UC U ,Q U UC SUU U U S

  U U mU UC U | U U U U S U U U U , UU U U U U U U

  U U U S U U ,

  U U , U U U U U Q UU U U U U U p U , C S

  U M Ul U U U U UU F SU U l U UU UU U UU (U) U U U UU UU U U UU U U

  S SUUU U U S l Q U U M

  U U U U UU mU U U U UF UU UU U U U UU, , U U U U () UF U v~}z c mU U U F UU U U U U

  S U U U Q UC SU U SU U U - lS U MMU U

  UU UU

  UU S U U U U U U U UU U U S U U U - U U U U U , MU U , - US U U , U S U U U UU U S

  UU UU S U U SM UU SU U U U UU , U, UU U U U , UU U U S U U U U U U U UMU U , S S S SC M UU ~}, w, U, SU U | S U U U U U

  U, U, w} wvv

  UUCU

  U UU U

  U U , U U U U U U U U U U U mU U SU U U v~}{ R U SU U

  U-U U UC U U U U U U U U U U

  l U Q U S M U U U h U U U Uxv U UUUU U

  U U C U

  U U U -U U U U U U U ,

  Q U vx U U-U U U U U U R U U UU U U . U U U U MU UU U UUUU U U Uc U UU U , U S U

  U UU U U U w U L. , U U U UU w U U U U UU c

  UU U U U U U U U U U U U

  --U

  U

  U S U U U , U

  U

  U c U U

  U U U S U U U MU U U ?U U U U v~yz U U U U U U c MU U U U U

  U U U U p U U U U M UU U , U U U , U U

  U U , , U U U U U

  , Q U -S U U mU , S, U S U U U S U UU U

  U E U U U

  U-U E U UU U U U U U U U U M U U U - U U MU UU

  UU U MU

  SU,

  U UE , UE U UE - , U,

  U

  L U , U

  U U U U -, - S U hU , - U %- U U, U Q U , U U U- U U U % U U U UU U

  U U U U U mU UUpC UU U

  U-U M U , U U h UU - % U UU UU U UU UU U U , , U U U , U U p U U , U U- EU

  -U

  U U

  U ,

  UU UU U UU

  , U

  S U U U U U

  p U U p

  l U L

  U

  U U

  ...UU

  U !

  U U-U U UU U U E U U ? U U U U U U UU U?

  U U?

 • UU, w} wvv55

  U U ? v USU U ~x U w} UU U U USU U ~x U w} UU

  U USU U U

  v~ U U UU U U U U v~}x U UU UU U

  USU U U U L USU U U , U U U

  U U U , U

  U U U ,

  , U U P U U U M U U USU ,

  U U U U vv U U U

  U

  U ?

  U CU U UE U UUE

  U : CU U U U UE Q U , U U U UE , U U U U UE U UU

  UEU UU U UE , UE U UE - U UE UE U U U UEU U UU UEU S U UU , U U U U U U

  U UE U UE UE UE UUE U UE

  U UE UE , U U UE UE U UE

  U , U UE UEU

  U UE U , UE U UE U U

  U U U w~ U U U U U U

  U U

  UUU U U U U U U U , U U U U-U U U

  mU U , U % U U UU U U U U

  U w{ U UU 'US U SU ' U U U -L U S v~w{ ` U U U v{{w U U % U, U U U U - U v~}v UU U U UU v~}{

  U U U v~~~ U

  U U U

  U U U U , w} U w{ U U U wS U U U U U U U w~ U U U

  U U U!

  v~y| U U-U U U U RU U M U Q U U U R U U U U U S U U , SU U-U U

  U L U U

  ' U , U-U U , U U, ,U U US S U U U U U , S UU, U U Q U U U Q U Q UU U , U U U U U, U U . U , UU . U

  U U , U , , , U , U U U U , , U U , U U , , U , U U , U U U , , U U U U U

  U

  UU U U U

  U Q yz UU U U U U U Q U yz UU , U, , UC U U U R ~~~ UU, {vw UU, z~y UU, yvy UU U vyy UU U U UC SU U }{yy Q U U , U vz U U U U wvww U U U U xx, U w{z, S y}x, L yxw v~z U

  U ...

  S

  S U U U U S U vv U L U M U U

  U U SU [UU] g UUU, , UU U SU ^ U

  U U U S

  SU U MU U U UD U U }v|| SU U U U U h U S U U U SUSUU SU U U U S U U # , , U U S: U U U U U U U U U U U mU U }v|| U SU U U M UU UU Q UUU U U

  U UU S

  U U,

  S U U-

  U U

 • M

  UU w{ ^ U U | UUU # U U U UU U UUU vz Uy L

  # U UU U UUU ...xz . xyv .. . xz-x~xy, U U

  . . xz . v~~~, UU U .. xz-ww~ . {~y~, U UU UUU .. xz . vwy . .. . |vw, U . . xz. vxzx . . xz-{y|z,U U UUU. . xz . vzx .. . xz-vz| M w{ y U UUU M ^ U U U U .. U UU UUUU U U U U

  U,w} UU wvv 6

  U Z U

  UU U U U wz UL U U U U U U U #U U U UCU U l U

  l UU U S UU U wz U L

  U U U , ,

  U , U S U U, U , U U UU U U , U U, U UU U, , U U, UUUU U U U U , US SUU UUU wz U L U, U l U UU U, U,U , S US

  wz U U

  l U U

  w U U U

  U U U U U U

  # U U U U UU . U U v~}x w|

  U U U U U U-U

  U U U mU U , UU U U y} wx U{{ L U U U U U U U U U . . UU U U U, UU U v~ wvv U w}z/v U w.}x w.zz v. . w}z/w, U w.}x w.yz, P v. . w}z/x, U w.vx, x.z, P v. R w}z/y,U w.}w, x.z, P v. R.w}z/z, U w.}w, x.z, P v. . w~v, U .z{, v.z, P w. . xx}, U .}~, y.z, P w. U M U

  U U U

  UU M

  C U

  U U U UU U L U U w} UU U U U U U U U U U U U U U U U U - UU U U UUU U UU U U U U Mh U SQ U U U U U l U . U U U U U U U UU US U U U U UU U U U UU U U U U L U U U L U U U # UU U U U , , U U U U UU U U UU U

  U UU L.

  U U U

  UU mU U L U U yx S w| U w{

  Q U U U U U U L U

  Q U U . U UU U UU S U U U U , U U

  , U , U U { U ww.wy ....

  U y} x U L , U U

  yx U S U U U U UU U L. U

  U UC

  U U lU m U U U U S U Z S U U UU SUUU L . , U , UU S UU l . U S U

  U UU U S , S U U U U U . S U

  U S , L , . , . , .l U, . , . U.. , . U, .L U, . U, , . UU, . U, .U , ... ,. U,. U, . , . U, . U , . U, . U ,U , UU, . , . U U U U

  U U . S U

  U S U

  Z

  S U U U S ~ UU U S Q U Q U

  U S Q U U U S U U U U SU U

  S l U UU U S Q U , wU L S U mU S

  v~z| U U L y UL mU l U x U U ~ U U

  S Q U

  U U U U UPU U UU (x) US U U

  # U UUU U U

  U U mU UPU U US U U

  U U US UU USUU UU U U U

  U UPU U U

  UU U

  UU UU U U U U S mU wv M U vzU S U, U # U U U U U U

  UC U UU U U SU U U UU UUU U SUUU U U UU U

  U UU

  U U UU UU U U U U U S U U U

  U U U UU U U U U U

  U U U UUU U S wv M U vz U UU S U U U UU U U U U M UU UU

  U UU M

  ( )UU U U UU U U U UU U U UU U S U SS U U U U S U UU U UU U U U U U U U U U U U UU U UU U U U

  .. UU U

  U U | UUU

  UU () U SU S UU UU U UU UU U U U U Ul S UU U U M U U. U UU M , U, . U UU, U , U UU, U US

  U

  UU S

  U U U U U UU-UU U U U U U, U UaU U U UQ U U U U U

  U U

  UaU, U U UDU U U UaU, UU UaU, . ,UUS .. U,S .. U, LU, UC -. U .. U,U.. U, .., U .. UU,.. U, .., .. , S S

  U UaU SUU UU ()UU

  , SUUU U U Ug U , U,U , UU , U , , l S UU U U U zw UU U U z , x yy U

 • U U 77

  U, w} wvv

  (U) U U UU UU U U U S U U U S U U U U S U U S wvv U U U U U U R U MU U U U U

  U

  (U) S USU U # UU U # U U U U U U U Z U U U U UmmU U , (U) U U U E U U U

  S U U # , U U U U U R

  U U U U # U U

  U U # U U U U , U S U

  - U U U U U U U U U U U U U U U U # U U

  U U - U U U ESU U U U U U U , , U U U vv U U ESU U UU , U U U U

  U U # U U U U

  -U U U

  U U U U S U U U U dU UU U UU ` UU U US U U U UU U {-x, |-{ U U U U S U U M U U U U U U UL U UU U U UU U dU UU U U U U U U U US U U U U U U U U U

  UU

  U U U U- U (U) U U #

  U UU U U UU ~z xv U #U U- U U U w{ # # U U U U

  UU ~x{.}x z.wx v},}vz.{y U E U U U U S U : U # U U U # U

  U UD U U U xv UU UU # U , U U U U L U U xv wv-vv #

  U U U U U U U # U U U U c U U U ( U U) U c

  U # U U U U RU U , U U U S U UUU UU U

  xv U # U U- U

  U U UU () UC S U U U U

  vw M U U U U U , U U () U U ( U U) vw v| U UU ww U U U U U S () U U L || U U, U U x{ (vx} v{} )

  U U c S

  ` UU U U # S U U S U U c U # U

  ` UU y~ U UU U US U {y U U S U U U U S , U U U U U U U c U U S , U U U U S U E U U U U S c Q

  U U

  U S UU U UU U U

  U , UU U U U U U S # M U U U M U U U ,

  U U mU U U U U U , U U U U U U U U U S U

  U U U U

  UU

  U

  U SU

  U U U U SU U S UU

  U U U U U U U S U U U S U U U UU U S U vz UU U U U

  U U

  SU

  (U) S U S U U #U U U U -wvv U UU MU U U () SU U US cU S U U MUU U S U U U S S R U U v~~{ SU S U U M S ` UU U U # S U U U U UU U U U U U U S S U U U U U U U S U

  U U U UU

  S U U U U U U w| vz U , S U , U U S S `UU SU vU U U U U U U

  U U USU UU

  U S . . U E U SU U L vv USU vw S U U U USU L U R: v U vw S U USU x{ x| U U SU vv U vw S U U U , v U U U U MU U USU U U U U

  v (U) U

  UU () {, U L () U # U% v U vx U U U U U U U U v L ww.~z U U U v|.wv U U , UU z.|y U U U UU SU}~.|} w| UU U () U SU

 • U S U U U U U U U U U

  U , , U, UU S UU

  U U U U U UUU U SU # U U U U U U U

  U U U U U U U U U S U U U w} U U U U U U

  U U U U U U U UUCU U U U

  UU U M U U

  UU m w UU UUU

  S U U U

  U UU U

  U-

  U US U- U U UU U U

  8

  UU, w} wvv

  U U/ UU /U/ U UU U/ M

  U z L U U U UU U

  UU U

  UU U U

  U , U, U UU, U

  |vw - xv~||{|

  U U, , U, UU U UU U U

  U U - wUU UU, UU - U

  U, UUU z,/- UP

  U ~ywwvyvv|y, U UU ~ywwvyv|~, U ~ywwvyx||| UU ~yww}yxyzy

  U U U

  U U U UU U wz ..

  l U U

  www.harikrupagroup.comemail : [email protected]@harikrupagroup.com

  U

  ~}~}~wyy}U U ~x|xvwyz~

  S U U U U U U U

  U U UU U

  U - w/-U - vz/-

  UU( U )

  U , U UU, . - (|vzw) wyy~~~

  v} U v} UUU -UU U M U

  U U UU U U . vz UU, U -

  U, UU , U

  U, , UU, U, U U U U U U%,

  UU% (SU) U U

  UUmU h U h U% U

  v' U UU

  U U S v'

  |vw-ww}}}|z . ~}wxwwv~|z/~x|xy{x||~U UU M U U vw } U

  Depending on Product Condition Depending on Product ConditionExchange upto 3000/- Exchange upto 1000/-

  U U

  U U, UU h U U U UUURO+UF+UV+TDS U

  An ISO 9001 : 2000 Company

  U z UU U v' U

  Dealer Enquiry 9028631408

  VIDARBH MARKETING

  UUU UUGas Geyserwater purifiers

  co

  ndi

  tion

  app

  ly

  co

  ndi

  tion

  app

  ly

  9890071449Call for free Demo

  U

  U ( UU U) . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~.

  UU

  U S U v}z| U U U S v}z| UU U/S/U S mUU U U y UUS U U (v . z .)

  U//U/ S mUU S U UUU

  U . S v U U UU,SSU U, U, -U, U ,- , ,UU, -U UU U U

  U U

  09950325353

  U U # U U U UU U U U U U U

  U U U

  U U U UU ~z|~yv{|{v

  U- U UU UUU U U U UU

  U U UU U

  U U

  (U) UU U USUUU U

  U U U UU U U U U U USUUU U M U U , U, U, UU U U U U U U U U U U S U , U S U U U U UUU xz USUUU U U U U U USUUU U U UU U SU UP USUUU ~ SUU S U U U U UU SUU U U U UU U U S U U U

  U U U U U U

  (U) U U S

  S U U UU U U U U U D U U U S U

  U S U UU U U UUQ U S U UU U U U Q

  U U U- U

  S #U U UU U # M UU U U U U # M c U U - U U U U U U U U U U U U U # U U

  S # U U U U U U U U U ` UU U MU U U, U U S U UU ` UU U U S U UE U U-U

  Uc U

  U U U U P U U U M P U

  U U P UU U U UUU M U U U U w| UUw U SUU U P U U U M P U S UU U w~ UU P U U RUU M U` U U U U U UU U U U U UU U U U USU RUU U U U U P U U

  # U U U UU U U

 • UU UUU, w} wvv 9

  U U U M S U

  SU U U UU U U U U U U U UU UU UU U U U U U U U U U U

  U U U UU U U - U U U UQ U U UQ Q U Q -U UQ U U , U QU UU U U U U U U U U , UQ UU U U U U U U U U U UUU U UU U

  U U U U U S U U U U U U UUU - U U , U

  UU U UU US UU M UU U M U , U UU U U U S U UU U UU U U U U UU UU U UQ Q UQ U U U Ug U U U - U UU UU U U U UU UU UU U UU U U U

  U U - U U-U UU-U U U U U UU , U U U U U UU U U U U mU U U UQU U Q S U

  U U U U

  U S U

  U h UU U U U U U UUU U h U U U h UU U U U, h U U U.UUU U U U U UU h UUcU L U U h UU U UU

  UU U h UU U h U. U UUU U U

  U U U U U UUU U U,, US

  h L U U U UUUUU UU U UU U UU UUU U UU,U, , UUU S U UU UU U U

  h UU U.UU U U-U U

  h L U

  U y UU U U UU U UU w L U U U, U

  UU U U CUU UU U, U U U U

  U U, mU U CUU , CUU U U U U U UUCU UU S U mUU U U UUCU U U UU U U.U , U U UU US U U

  U UU U U U U U U U U U U U UUCU U U U UU U UU U UUCU U UU UU U U U U U U U U U U U UU U UU U UU U UU U U U UUCU U U U U

  U U UCU U U.U # U U U, U UU U U UU U U US U U UU U UUCU U U U U UUCU UU U.U U U U U U vvS U U UU U U U U U U U g U U U z UUCU UU U UU U

  M U U U UU hU M U U U UUU U UU - U U U U U

  U UU

  UU U U U U z M. U U UUU UCU l UU U U Ul U CUUU U U U UU U M U UU UU U ,UU U c

  UU U U UU U l UU

  U U cUU U U U-U

  U U U U U UU, SU, , U, , US

  U - U UUCU UU

  UU U U UUU U CUU

  U S S

  U U U UU U U U U UU UU U UU S v{ S U U US M U U UU, U, U U S U U U U U U U S S U U U U U U U UCU U UU | l U U UU UCU S UU U U , U U U U U U U U , U U, U UU US U U U UCU UU U U U U , ,S U c S U U, U U U S S U U U S U U U U U U U U UU U U U U U U U S S U U U U U U U U U U U U U S U U UU U U U U M UU U U UU U U

  S

  U cU - U z UcU U U UcU U U.U U U U , ,U , U, U, , UU UU S U U U U

  U UU U UU mU U U z U U U U UUcU U U? U UU U h S U U U cU U U UU U U UU UU U U U U U U

  U U U U UU U

  U U w} UU w U UL , U , UU UU U UU SS SS UU. U UU U U U UU , U U U UU, U UU US U U U U

  U U UcU

  U U U U S UUU UU U UU U U U U U ?U UU UU UUU U U U z U L CUU U UU UU U U UU, U U U U U U U S U U

  U

 • 10

  U U

  U . ~w|wy|~w

  U U

  U. ~w|}{w}{

  U

  U SU U . }vy~zyvv{z

  c SU U ,

  ~|{zx{v}U

  U .~~wxv}xvv~

  UU

  . ~y~~~wxz|

  UUU U

  ( U ). }~}x{|zy~w

  U (). ~ywwvwx}}

  U UU . ~~|ywzx|

  U()

  . ~xwzzw}|wx

  ,UU U U

  . ~x|vz{zwy|

  UU ~wvxyw{~~ U

  U U. ~{wxw|{yv

  UU UU

  UU U.~{|xzvyz{

  , U U

  U UU, w} wvv

  U UU . }zz|{x~x|

  U UU U ywv}l U

  U UUCU U U

  U mUU l UU w| U UU U S UUU U v U M UU U U U U UU U UU U U UU U U ywv} l U UU ~ UU U U U S l U U U U U US UUS, .. UUS U,.. U UUS U,

  S U U, UUl U U U l U UU,.. U U, .. U U, S lUU, FU l, U lU, l U, l U, l U UUU, U, U, l U U U UU U UU UU U U L U, .U., U, . .UU, U U, U, .. l, . .UU, .. U, UU, , , .. U, U.U.

  , UU, U.U.U, U UU, ..U, U, M UU U U UU U U U M U,U, U.. U, , U S, U, U , , , .. , .. UU, , UU, , U, U U, UU U U UU U UU U U UUU U UUU U U U UU U , U U U UUU

  UU U. SU

  U UU U

  U FU U U U U UU U UU U

  M S U UU M , UU, U U, U, U US USU US .U. UU U S U S U UU U S U, , U U USU US US U SU U

  UU U U, , , U, , U U US U , L U, UU, U, U, UU,U U, U U UU

  U

  US

  UU U U U U(UU) U UUU U U U U U U U U () U() UU U UU U U U UU , U U U U bU U U U vv U UU U(yv), U U U M U U U U U UUU U U UUUUS U U UU U U U S

  U U

  UU UU U U

  , , U S U UU U U UU U U M S U UUU U U U U U US U w U UU M UU UU U U U U U U S , , U,UU, U U UU U U UU U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U UU U UUCU U U U U UU U U U UU ? U U U U UU U U U U U U U U U

  UU L

  UU FU

  U UU U SUKU FU U U , U UU U USUKU U l U U SU S UU U UU USUKU U U l U U US U U U U SU U S U , . U U U

  UU U mUU S S U FU S S UUU , , UU , U , .

  U U U

  U U U U U(z) U U U | U U UUU U U U U U U U U UU M U U U U US U U U U U U U US U U U U U U, UU U U U U U U U U U U UU UU U U U U U M U U U U U U U

  U UU U

  U UU mUU UU U

  U U UU U U , U UU UU S UU U, SmUU U U M U UUU, US U , UU U, U U, U, U, UU, U U, U U, U, U, U , , UU, , , , U, , U , UU UU, UU, U, U, , U, U, UU, U U, U, U UU,U U, U U, U US

  UU K U

  U U U

  U U U USU h U UU U UU US U U U UU h U U U U U U U U U K S U U mUU U K UU S U K U S UU U U , , S, U U U U h U UU U U U U c Z U U U S U U U U U U S U , , U, c UUU, U, , U, U U, UU , UU U U

  h U

  U U U U UU( )

  U UU US U UU U U U U S U S U U S UU U U U, UUU, , U, U U, UU, U, U U, UU, , U, U, U, , U, U, US

 • U U, w} Uwvv 11

  UU U ww k / wy k h , * UUU S U UU, * h wy k, *h ,, , *S U

  U

  UU

  U U U

  U U, U. ~x|ww}}yw|~x|~vv{w{

  JewellerswwK/wyK h UU SU U UUh (, , , U)A, .. U UUU U U% h , , S

  c U

  U U, U.~x|xv}wvyw

  SABLE CELEBRATIONS LAWNBeside Reliance Petrol Pump, Kalamna Road, Ranala, Kamptee.

  UU, U, U

  , UU, U U

  U S

  U U ~wwyywzyw

  U ~yww}xxwv~

  U ~}z}}www~

  M U U UU ,

  U UUU,UU U U U UU

  UUUSUKU U U UU UU, ,

  UU , U, U U , U SU , U U, U... ~x|vv~|~x~, ~}ww|vzv}w

  U - y~~/U U -v~~/

  , UU, UU, U , U U U, U U

  vw-vz ( v U)

  U U

  , U ~xw{xy~~v}/ |vw-{yzwv{w

  |vw-wyyzz{|

  UU U UUU U U,U U , Uc , ,

  cU - U, {yyvyy

  UU - U, ~x|wy|xz|| U - , . ~xw{|~yyy

  U - , . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~

  U U USUU UU UU v U U UU U U z,/- U w,/- L. S U v U {.

  -U U,SS UU,

  UUU U, U .~|{zwzw, ~}}vv{|wy

  U U.. U U

  U, UU,U, U,

  U . }zz}|xxwv

  U SU UU

  -U-

  , UU }{, U , U-v} - w|w}y|, w|xyv|

  , , U U U, U U , U g U , U, g UU U

  U SU U U

  UU mU ..S U SU S , U U U U U UU U UU S U, U U U U UU, U U, UU U SU

  SU U U UU

  U UU UU U M SU U U U M US S , SU U UCU U UU cU U U U U U US S UU U U U

  U U U SU U mU UU

  U U U U, .U U, U, U, U. U, U, U , UU, U UU UU UU S U U

  U U U U U U U UUCU U U U UCU U, U UU UU U SUU SU U

  U UCU

  U U mU z | UU UU UU U U U U U U

  S US , U U, , , , U S mU U # U UU . x U U UU U S U U UU U U UU U z | U

  U } { U | ( ) U S U U U U z

  U U { U ~

  U U U

  , U UU U SUU w~ # U U | U } S

  U U UUCU # U

  U U v{ U U U UU U

  x U

  w~ U

  U SU U U U

  U U

  S U U Uk U L c-UU U U U U ,, c-U L U U c-U, L L U ,, U U U U U L U UU U, U , U, , UU, , U - UU

  U U U U , U U U U U S U U U , U- U

  U UU U S U U UUc U U Uc L L

  U cU U U U c U U L S U c U U U L U UU U UU S U U, U UU UUU- UU U

  v U U, U,c S, ,U UU, U, , U U,c , U S, U L US UU

  U U cU

  U U U U U

  U U U U U S S mU U U U cUU, U U U U U UU UU U U U cU UU U U U U UU U U, U, U UU U U U U U

  UU ,U U,c U, U US U U (U) U U () , # U. U, UUU, , , , U () UU (U) (U ) Q (USUU) () mUU U U UU,U,, U, ,-U S , U , S- , , UU, U,S U mUU U -U U U UU

  U Uc U S- S U mUU U S U U U

  - UU

  U UU

  U U UUU U UU U UU .U. U U, U U S mUU U U U U U U

  U U , UU UU U S U U U U U

  UU U UU U UUU U UU U U U UU U U UU U U UUU SU U UU U U U

  U U , , U U, U , U, UU US

  U U S

  U U U U U U, UU UU UU U ... v~ - UU U U S U, U U U UU U U U U U U U S U UU U UUUcU U U U U U, U, ..UU, , U , L U, , , UU , U ,UU U US

  U U U U U

  U U UU

  UUg S U UU U U U UUg S U U UU U S U U U U S U U U

  U L. UU U U U U U U UU U U UU U U U, U UU U U U UMU U, Uc U SU U UU U

  U U

  S U

  U U

 • U U, w} wvvU 12

  U U UU

  l U U U Ug S U UU U U U U U U U U U U #U SU U U UU- UUCU UU # U U U U UU U UU U U U UU U UU S US U U UUU mU U U UUU U

  U U S U SUU USU U v}{ USU USU U v~z U S U UU U SU UU S, , Ul USU U U- U U U w{ () UU- U U U U U U UUCU - U U UUCU U U U

  p UUCU, UUU U U

  S U , U U U U |-|z S x U UU U U, U U U U S S UUU U U U U UU U UUU U U U

  U UU , U U U wz hU U UU U

  U U U U U U U S -U U UU U -UU U U U UU U UU U UU U U U A S v} U U -S U MS U U , U U UU U U U U , U U UU UU U UU UU U U U S UU U, U S

  l U U UU UUU UU U U--U U U U U U UUU, U U U - S U U, S U UU UU U S U UU UUU w{() UUcU UU U U U U , S U U U UU U U S U U U UU , U U U

  S

  U U

  U U U UU U UU

  UU UU U U U UU U U U U U U U U U U U -U U U UUU UU U UUU, U U

  , U , U U U U U UU U U U

  U U U U U UUU U U

  S U U mU U U U UU U

  U U U U, UU U U U U U U U y U mU U U U U - U U U UU U U UU U M U

  UU U

  Ul UU U U , U M U U UUU U U UU U U U U U U US UU UU U UU U U SUU U U UU UU UU U US U U U U UU , U UUU UU U

  U U S U U UU S UU U U Z U U U U U U U U U mU UU UU U U, U

  U U U UU UU U, U L U Sc U UU U S-S U U U U U U UU U U U U U U UUU U U U

  U U U UU

  U UU

  U UU

  U U U U U,U U S U U U UUU UU UU U U U, U U U UU U U U UUU y U U U UU U UU S U U , U U UUSU U U U L UU U UU U U UU UUL UU U U UUU U U U U y U U yU U U U U y} U U U UU U U U UUU w U U U U U UU U U U U

  S U U U UUU U UU U U U S UU U

  U U U U U U U U UU U S

  U U U U U U U UU U S UU U, U M U U UU U U UU US UU U UU mUU U U Z UU U U U UUU U UU U U UU UU S U U U UUU U U U U U L U # U, U U U U U U U U U UU, UU S U U

  U U U

  U UU U U UU UU U U U U U U UU S U U U U UU U U U UU U, UU U UU U U U UU U, UU U UU U UU UU UU U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U Z U U U, vw wz U UU U U U U UU U U UU

  UU U U UU U, U U U UU

  U U

  U U S U S

  # U U U Uw~,U S U U U S U U U UU U, U U U U U S U U U S UU U UU U, UU - U U U S U U U U U U U U U U U U - U U - U UU U U U UU S U U U w~,U S U U U UU U, U U U U U UU U v w S U U S Ug UU U U U U U UUU U L UU U U S U U U U S U U U U UU U U U U Ug U, U U U UUg S U wU L UU U UU U U U U U U UU U UU-UU U M U U U U UU U

  U Uw~,U S

  U U U U U

  Z mUU UU U U U U , UUU UU U S U UU UU U U U U U U U UU U U U U UU L U UU U U S U U U UU U U U U U U U U UUUU-U UU-SU U UUU U, S U USU S S U UU U U

  U U U U U , U SU UU U U U - , U, U U UU U U U U

  U U U U UU U, U U U U U - UUU U U U U -U Z -#UU S UU UU, U vw U v U U UU U U U U UU SU U U U MU U U U U U UU U

  U ZU U U U U Q U UUU UU US U

  UU U U U!U U

  U UU

  U U U mU U U. U US U UU U mU UU U U U U.U U U Z U U UU U UU U U U , U U U , U

  U cU U, UU, UU UU, U, , UU , U , U.M, .U U, , U U U , U U ,

  U U U, US .U U, U, Uc U. M, U U U U U mU UU mU , U U S

  U.U , UU U , , U UU UU U, , , , U , , U ,U , U , , U U,

  U mU

  z U

  U S UU U U (U U) UU U S U U U UU U UU U U z UU () U |.x U UU U }. M UU U U

  U U UU U U

  U v~}{ U U UU Z U U U U U U Uv~}{ vy U UU UUSU U UUSU U U U U U UU U UlUU U U U U US # U SU U U U U

  U U U U UU UU UU-UU UUZ U U U USU U | Uwv U U U U UCU U UU U U U U U U U , U U UU U, UUU U U, UU U U - US SU UU S U U U U U

  US UU U UU U