5.1 Δομή DNA-RNA

of 11 /11
4 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour) Γενετικό υλικό: Χρωμοσώματα Σχηματισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό οργανώνεται στον πυρήνα.

Transcript of 5.1 Δομή DNA-RNA

Page 1: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Γενετικό υλικό: Χρωμοσώματα

Σχηματισμοί στους οποίους το γενετικό υλικό οργανώνεται

στον πυρήνα.

Page 2: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Μπορούμε να τα δούμε;Ναι, σε ορισμένες φάσεις της ζωής ενός κυττάρου

τα χρωμοσώματα είναι ορατά και με οπτικό μικροσκόπιο.

Καρυότυπος: τα Καρυότυπος: τα φωτογραφίζουμεφωτογραφίζουμε, τα , τα χωρίζουμεχωρίζουμε σε σε ομάδες ίδιου σχήματος και μεγέθους και τα ομάδες ίδιου σχήματος και μεγέθους και τα

ταξινομούμεταξινομούμε από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

Page 3: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Φυλετικά χρωμοσώματα

Page 4: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Δομή νουκλεϊκών οξέων

«διπλή έλικα»Francis Crick, James Watson (1953)

Page 5: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών

Βραβείο Nobel 1962

James Watson, Η διπλή έλικα

Page 6: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Το DNA ως πολυμερές

DNA: Πολυμερές ή μακρομόριο

Μονομερή: Νουκλεοτίδια (Δεοξυ-ριβο-νουκλεοτίδια)

Δεοξυριβόζη (σάκχαρο, πεντόζη)

Φωσφορική ομάδα (PO4-2)

Αζωτούχος βάση: Aδενίνη (Α),

Θυμίνη (T)

Γουανίνη (G)

Κυτοσίνη (C)

Page 7: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

DNA (δεοξυριβονουκλεϊκο οξύ)

Page 8: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

DNA

Page 9: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

Το RNA ως πολυμερές

RNA: Πολυμερές ή μακρομόριο

Μονομερή: Νουκλεοτίδια (ριβο-νουκλεοτίδια)

Ριβόζη (σάκχαρο, πεντόζη)

Φωσφορική ομάδα (PO4-2)

Αζωτούχο βάση: Aδενίνη (Α),

Ουρακίλη (U)

Γουανίνη (G)

Κυτοσίνη (C)

Page 10: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

RNA (ριβονουκλεϊκο οξύ)

To RNA είναι μονόκλωνο μόριο.

mRNA (αγγελιοφόρο RNA, messenger RNA)

rRNA (ριβοσωμικό RNA, ribisomal RNA)

tRNA (μεταφορικό RNA, transfer RNA)

Page 11: 5.1 Δομή DNA-RNA

4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Βουρλούμης Βασίλειος (http://users.sch.gr/vasvour)

RNA