ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

2
! "# $ % "# $ & ( ! ) ( * + ,+ - ! "! # $ %& . /! + %! "# $ $’( 0 %& . ! /! ) +- !! %& . /! %$%*$($ +,- +.- +- /0$ 1%’ 1 2 "34#$5 ! +6 % 7 ! 3 8 79 :! * :!* ! "! 22! /34#! 15! ; 2 3+2 6 <+2 2,! "=>?$ +6 !6 @! 2,! 6 A B ! +2,! "CD$ 2, %& E :6 ! 34# /! 3+2 6 F ! 3 42 # G ! G’ ! G) ! GH ! GI ! r q p r q p r q p r q p r q p r q p r q p r q p r q p r q p 6 7 $7) 6 ) +- !! + !6 - J + +- !! "$ ! "! #2 82 #82 %& E !6 ! /! 3+2 6 J! ! !! KL5ML !6 5 + ! q p q p T , 2!1 9 #244 " :+! 6 ! N !!$ 6 7 $7) 6 ( ) +- !! + !6 - O! !P %& E !6 ! /! 3+2 6 J! +- !! + -5 + ! 1! 2!1 9 25 " :+! 6 ! N !!$ q p q p p q T , , 1 @ Q $$& )&$ . ( ) :2 & )$(( ) )7$ $7) $ )$ ! "! #"! #24"8"! %& , E !6 - ! /! 3+2 6 @ 5 !65 + - ! ’ $$ - ! $’$* - ! 4:$&0 ;&( $ %* ; " -$ @ !6 - ! . : Q ! !6 , 6 ! ’ $$" $ %& . E !6 - ! /! 3+2 6 @! ! !! "KL5 M0$ 5 + F - ! J + A < . :! Q ! % $$& 7 .2 Q - ! 5% - 6 2* $( %$ < -! % ! "! 21 ! "! /4"1 E :6 + R ! -! + "#$%& ) ): *$ <7 & )%$* $7) ;+! < 4- - :! K5 ! - ! ’()*+ 3+ ,! - ! ! :! < S6! S6 - 5%5 ! - ’()*+ ’()*+ < ; 4- - 5 5 ! - ’()*+ ’()*+ ’()*+ ’()*+ ’()*+ ! "! 4"8"! !2 #! 82 #82 /4"1 4, +6 - 6 * ,* 6 /! =&( 4) 4- - :! 5 ! - , 6 . - T T , 6 @* - 4) #)*( S6 - 5 ! - , - . - , / . / "@:2 , 0 6 * 6 85 1 0 6 ,* 6 8$ 4)* = 4- - 5 5 ! . - 6 * ,* 6 J+ - , - 23 6 1 - 23 , 6 6! - , - . - + , - 23. - 23 . - 6 * ,* 6 J+ - , - 24 / 23 6 1 - 21 / 23 , 6 6! - , - . - , / . / + , - 2, / 23 . - 2. / 23 G ,! 5 5 ! . 1 6 )% 7 " $ +6 -! <+ 5 +- +- ! , + ! ! , 4<E +2 -!*

Transcript of ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

Page 1: ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

����������� ���������������������������

�� � � �� �����������������������������������

�� � � � ������� �����! "#������ � � $���%���� ���

"#����� � $�

�� � � � �����������������������������������

&� � � � �����������������������������������

'� ( ��������������������������!������������ �������

)� ( ���������������������������*�������+���� ���

,������+���-������������������ ��������

��������� ���������������������

������ !��"� !������ ���#���

���$������� �������������������� ����� �����������������

��%&�������.�������� �� � � ��������� ���

/��!� �������� ����+�������������������������

• � �� �����������������������������������

• � � � ���������� ��� ����%� �����! "#����� � �$�

• ��� ���������� ���

• � � �� �����������������������������������

�$�'��(� ��������������������0 ���� �����������������

��%&�������.�������� ��� � �� ����������!

/��!�

�����)��������� �������������������� ������� +-������

��������!�!

��%&�������.�������� � �� � �� ������������������

/��!�

�%�$�%��*$($������������������

+,-�� +.-��� +�-��� �

�������/��0���$���1�%'��

1���������������������������2��������������"34#$5���

������!���������

������+6��%7 ������!���������

3����879 ��������: !���������������������*��

���: !�*�

������ !��"� ! 2�2� !/�34# �� !1��5!

;������������������������2���������������

�� 3�����+2�������������� �6��������������

�� <���+2����������2��,!�"=>?$��+6������������

!6����� @�!����2��,!�6�������� ��� � � �� ���

�� ��� � � ��

A� B������������!���+2��,!�"CD$�� ���������2��,����

��%&�������E�:��6���!�3�4�#�������������� � ��� � ��

/��!�

3�����+2�������������� �6��������������

F��!�3�������4�2��������#��������������������

• G��! �������

• G�'! ������

• G�)! ������

• G�H! ������

• G�I! �������

rqp ���

rqp ����

rqp ����

rqp �����

rqp ���

� � � � � � � � � �rqprqprqprqprqp �����������������������

6���7����$7)��� 6� ������������������)������� ��

��+�-��������!�!������+����� ���������������� !6����

����-���

• J��������+�����+�-��������!�!���"�$� ���

������ !��"� !�#2��������� 82�#�82

��%&�������E��� ��!6������������ �������

������������!�����

/��!��3�����+2�������������� �6��������������

�������� ���������

J��!������������!�������!�!�K�L5M�L� !6������� ���

����������������� ��������5�+��������������!����

� qpqpT ��� ,

������������������������� ��������������������������� ��

�����

� 2����!��1�9�#24�4�

"���:+�!���6��������������!���N � !���!��$

6���7����$7)��� 6� ��������������(�����)������� �����

��+�-��������!�!������+����� ���������������� !6��������-���

• O�! �������������������!����P

��%&�������E��� ��!6������������ �������

������������!�����

/��!��3�����+2�������������� �6������������������

���� ���������

J��!����������������+�-��������!�!��������+����� ����

������������ �����-���5�+�����������!�������������

���� ��������

������������������������� ���������������������������� ��

�����

1!� 2����!��1�92��5�� �

"���:+�!���6��������������!���N � !���!��$

� qpqppqT ���� ,,

1����@��� �������� �������������Q� ������� �

• ������� ��������� $��$������&����)&��$������������

• .�� ������(���������������)��� �����

• ������:� �2��������� � ��

�����������

• ����& ��)�$��(�()�������)���7�$����$7)��$��

� �����)����$�������

������ !��"� !�#����"� !�#24�"8"!���� � �

��%&������,�E��� ��!6�������-����!����� ������

�����������������������������������������������

�� � ��� � � �� �� � �� � �� � �

/��!��3�����+2�������������� �6��������������

@�������������������������������������� �������5���

������������� !6��5�+����-����!����� ������

����������

�� ����'�����$��$������ ��-����!����� ���������������

�� �������������$�'�$��*��-����!����� ���������������

�� 4:�$&0������;&�($���%���*��;����������������������������

���������������������������"� �������-���$��@�������

������ �� !6�������������������-����!���������������

.����:� �������� ��

• Q��!�������������������� !6�������,����������6�����

• �����!������������������'�����$��$�������"� � ��$

��%&������.�E��� ��!6�������-����!����� ������

�����������������������������������������������

�� � ��� � � ���� � �� � � � �

/��!��3�����+2�������������� �6��������������

@�!���! �����!�!�"K�L5�M�0$���������������������������5�

+����������������������F��������-����!����� ������

�����������

J����������+�

�� � ��

�� � � ��

A� <������������������

.����:� ������� !�• Q��!������������������������%������$��$������&����7�����

• .��2��������� � �� ����� � ��

Q���-��������� !�������5% �-������������������ �6���

��2*���$(��%�$���������������

• <�������� ������

• ����-�!�����������������������%�����������������

������������������

������ !��"� !2�1�������� !���"� !�

��/4�"1�E�:��6������� ����+�����������������

�����������

R������������!��-���!������������������������������+���

������

"#$�%&���� )�� ���������)����:����*$���<7�����

�& �)%�$�����*$7)�

• ;+�!�<��������4��-������������-�������������������

���: !���K5��! ���������-����!�'()��*+���

• 3+�����������,!�������-����!������!�������

������������: !���

• <��������S��6��!� S��6�������������-�����������

��������5%5��! ���������-�����

'()��*+ � � '()��*+ �

• <��������;����4��-������������-�������������������

�� � � � � � � � 5 � � � 5� � � � ��! �������

��-�����

'()��*+ �� ��'()��*+ � � � �

'()��*+ � � �'()��*+ � � �

'()��*+ � � �

������ !��"� !4�"8"!��!2���#��� ��!��82�#�82

��/4�"1�4��,��������+6�������������������-��������

��6���������*�������,�*������6������

/��!��

=&�(4)�������4��-������������-�������������������

���: !����5��! ���������������� �-��������������������

��,��������6�����

• ��������.�������� �-���T�������������T���,����

����6�������@����*����-����

4)�������#)* ��(�S��6�������������-������������������

���5��! ���������-����,- � .- ���,/ � ./��

"@��:� �2���������,0 ���� �6�������������*��

����6����������������85��������10 ���� �6���������,�*��

����6����������������8$

4)������*=����4��-������������-�������������������

�� � � � � � � � 5 � � � 5� � � � ��! �������

• .������� �� �-���������6���������*�������,�*��

����6�������J�+������������� �� �-���,- 2 3

�������������6���������1- 2 3 ��,��������6������

���������������6��!��-��,- � .- +�����

,- 2 3 � .- 2 3

• .������� � � � �-���������6���������*�������,�*��

����6�������J�+�������������� � � � ���-���

,- 2 4/ 2 3 �������������6����������1- 2 1/ 2 3

��,��������6������� ���������������6��!��-��

,- � .- � ��,/ � ./�� +�����,- 2 ,/ 2 3 ��

.- 2 ./ 2 3�

• G������,!���������������� � � 5 � � � 5� � � �

��������������!�� � � � �

.��������1������ ������������6� ������)��%���7����

���������"������������� �����������$ �� �+6��

��������������������������������������������������

����-�!������������������������������������ ��

• <�������+������������������ ������������� ����5�

������������+�-�������������� ������ +-����������

���!����� ��������������

• ��������,������������� ������������������ �����

�+������������!���� �� ����!������������

• ��������,������������� ������������4<E������� �����

������+2�������������������������������������

-�!�������*���������������������������� ���

Page 2: ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

���+)%�$�����*�������*�-��������,��������

����!������

• 1-�������:����$� ",������+��-���$���� @�5�

@�5� @A�

• 3�������������������������>?@ABC?DEDB

"U�V�$

@���������,������������!���� ��+�����

��-�����

• ��)�������)����� � 5 �

������-�����������6��������������,+��������

����-������������������UV�����������

• ��)��*F��%(��5 �

�! ������,+����������������������-�����

���������UV

������ ����"��1��GHI�81�� ��#��!1��#����

@�����������������,�����������������-�!��������������

,-#��F4�4���������� ��������

.-I�81�� �J!1�������$��$������$��K��������$��

@��� ����������� W�������� "%�W��$

@��� "��W�"%�W�-$$��W��""��W�%$� W�"���W�-$$

@A� "���W��%$����W��""����W�%$�W��$

�->HLMNCHOPON

����-����X

3����-����XW0

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

������-����0�"���UC?Z[�VC>\>[$

Q-�#�� F48�!1�

1-����������,�������

� ��W����������������������� ��W������������������� ����W��

R-�#�� 4��#24�"8"4�

<������������������!�����*�!�!

�����41�����#���"���� !�

E������-6�������

]��W�"%�W�-$�5��W�%^�� ��W�-

/S@G�

G�������������,!������

�� ��W�"%�W�-$���S��6��!

�� "��W�"%�W�-$$�W�""��W�%$�W��"��W�-$$�� @�

A� "��W�%$�W��"��W�-$�����UV�5�

&� ��W�% S��6��!

'� ��W�-���UV&5A

��������8�#���"���� !�

E������-6�������

� ��� "�%�W��$�W�%

/S@G�

G�������������,!������

�� � ����S��6��!

�� ���W�"�%�W���$�@ ����� @��������� ��5�%��%

A� �%�W�������UV�5�

&� "�%�W���$�W""�%�W��$�W�%$�@ ����� @A ������� %5�%��

'� "�%�W��$�W�%�UVA5&

�#�� �F48�!1�

E������-6�������

� "��W�-$�W "��W��$

/S@G�

G�������������,!������

�� � W�"- W��$�@ ����� @�������%��-

�� "��W�"-�W��$$�W�""��W�-$�W��"��W��$$�@ ����� @�������%� -

A� "��W�-$�W��"��W��$�UV�5�

F��%(��+)������-�

�6 7 ��� 5 ! $*$�� 5 � � 8

������ ����"��1��F48�!1���#������ �#��"��1�#

<�6���-���!�

�������2�����"��-������!�����*�!�!$�������9 7 ��� 5 �

����������6�*�!���������_�����`�"��_����������

+���`$�������-������ 5 � � :

��������!�-���!�

��������,����������; 5 � � �

������6�*�!�� �����������������,�����������< 7 ��� 5 �

� !�!� E������,��������

� ��: � �:� � �=� � �= � ��: � �:��

�+��!�!��

������6�*�!�� �����������������,��

�: � �:� � �=� � = � ��: � �:�

������6�*�!�� �����������������,��

��: � �:� � �=� =�� � ��: � �:�

������6�*�!�� ���6����������������������,��

��: � �:� � �=�: � �:�� � �=

�����-���������������,!�

3> : � �:��S��6��!

?> �: � �:� � �= S��6��!

@> �=������UV�5�

F��%(��+�$� �$�����$%�'��-�

6 7 ��� 5 �! ������*����6 7 �!� 5 ��

F��%(��+4��S$�)�)������-�

�6 7 ��� �������$�'�$��*$*$�� 5 ��

<�6���-���!�

�������2�����"��-������!�����*�!�!$�������9 7 ��� �����

���������

����������6�*�!������������+�����_�����`�"��

_����������+���`$�������-������ 5 ��

��������!�-���!�

��������,����������� 5 ��

������6�*�!������������+���������������,����������

�9 7 ��� ���������������

�$�'�$��*�7�����7)���

1������ ���������� ������������������+�-���

����������%���������*��������-����

� 5 � ���� 5 ��

����)���7����$7)���

@��� �����������������������������

� !�!� E������,��������

]-��%5��^�� -��"�� %$�

�+��!�!��

������6�*�!�������������������,���������

]-��%5��5�-^�aY �"�� %$�

������6�����������+���������������,���������������� ��������

�]-��%5��5�-5��� %^���������������

3���� ��6��������������������,������ � %������ �%�

F��%(��+��(%*$($��-� �6 � � $*$�A 5 �

• "��6���-���!$� �������2�����"��-������!�����*�!�!$�����9 � ���

����������6�*�!��� !���!����_�����`�������-������ 5 �

• "��������!�-���!$���������,����������� 5 ��� ������6�*�!��

� !���!�������������,����������< � �

F��%(��+4���%*$($��-� �6 5 � $*$�A � �

• "��6���-���!$� �������2�����"��-������!�����*�!�!$�����9 5 �������

������6�*�!���������!���_�����`�������-������ � �

• "��������!�-���!$���������,����������� � ��� ������6�*�!��

�������!�������������,����������< 5 �

������ ����"��1����/4�I4���#�� 82F48�!1�82

�����,!���"-�����Q�������J���������/�������$

G�������������,!������

�� �W""��W�$�W�$���@ ����� @����������5�%����W�

�� "�W""��W�$�W�$$�W""�W"��W�$$�W"�W�$$��@ ����� @����������5�%����W�5-���

A� "�W"��W�$$�W"�W�$�UV�5�

&� �W"��W�$�@ ����� @��������� %5�%��

'� �W���UVA5&

�����,!���"���Q�������J���������/�������$

������6�*�!�������������������,��

��� �

�����-���������������,!�

�������S��6��!

T� � �

������6�*�!�� �����������������,��

�� � ���

������6�*�!�� ���6����������������������,��

�� � ��

�����-���������������,!�

3> �� S��6��!

T� � ���

������6�*�!�� �����������������,��

���� � �

�����-���������������,!�

�� ��� S��6��!

�� ��� � ��� � ���� @ ����� @���������B����:B��

A� �� � ��� UV�5�

&� "�� � ���$� �"�� � ��$� �$��@ ����� @A�������B���:B�

'� "�� � ��$� � UVA5&

)� �� � �� @ �����������Q�*�!������� � � ������B��

H� � UV)5'

3����6��������!��������������,!�������������6������������ � �

T���� � �