ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Νο 2

of 3 /3
ΜΔΓΔΘΗ ΤΝΘΔΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ω ζύνθεηηρ ηαλ. =ω 1 2 ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑ ω 1 ω 2 Υπονικέρ Δξιζώζειρ και Πλάη η Αν οι ζσνιζηώζες ηαλανηώζεις έτοσν ίδιες: διεσθύνζεις, θέζεις ιζορροπίας και ζστνόηηηες και η μία από ηις ζσνιζηώζες δεν έτει αρτική θάζη, ηόηε η ζσνιζηαμένη ηαλάνηωζη είναι: ή t A x ί ή x x x t A x t A x ) ( ) ( ) ( 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 ) 2 ( ) 1 ( 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 A A A A A A A A ό Αν και οι δύο ζσνιζηώζες αρμονικές ηαλανηώζεις έτοσν αρτική θάζη και έζηω θ 2 1 , ηόηε : ) ( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 A A A A A A A A ό t A x ί ή x x x t A x t A x Αν οι ζσνιζηώζες ηαλανηώζεις έτοσν ίδιες: διεσθύνζεις, θέζεις ιζορροπίας και πλάηη, ενώ οι ζστνόηηηες ηοσς διαθέροσν λίγο, ηόηε η ζσνιζηαμένη ηαλάνηωζη είναι: ) ( 2 2 2 2 2 1 1 1 t f A t A x t f A t A x ) 2 ( ) 2 ( 2 2 1 2 1 t t A x ά ώ ά ά A ά έ ά ΄ ά έ ά έ t A A 2 2 ' 2 1 Α x |A΄| Σσνηάκηης: Λάμπρος Αδάμ site: www.lam-lab.com e-mail: [email protected] ζελίδα -1-

Embed Size (px)

Transcript of ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Νο 2

 • .=1=2=

  12

  : ,

  ,

  :

  tAx

  xxx

  tAx

  tAx

  )(

  )(

  )(

  21

  222

  111 21

  )2(

  )1(2

  21

  2

  21

  2

  2

  2

  1

  AA

  A

  AAAAA

  2>1, :

  )(

  )(

  )(2

  )(

  )(

  )()(

  1221

  122

  1221

  2

  2

  2

  1

  1

  21

  2222

  1111 21

  AA

  A

  AAAAA

  tAx

  xxx

  tAx

  tAx

  : ,

  , ,

  :

  )(

  2

  2

  222

  111

  tfAtAx

  tfAtAx

  )2

  ()2

  (2 2121 ttAx

  A

  tAA2

  2' 21

  x

  |A|

  :

  site: www.lam-lab.com

  e-mail: [email protected]

  -1-

  http://www.lam-lab.com/[email protected]

 • :

  .=1=2=

  f .=f1=f2=f

  D=m2= m 21 = m

  2

  2 =D1=D2

  :

  ,

  ! :

  = = 2

  2

  1DA

  1 = 1

  = 2

  112

  1AD

  2 = 2

  = 2

  222

  1AD

  = 2

  2

  1DA = )(2(

  2

  11221

  2

  2

  2

  1 AAAAD =

  =2

  12

  1DA +

  2

  22

  1DA + )( 1221 AAD :

  )( 122121 AAD :

  21 ()

  2-1=/2: 21

  2-1=0: 2121 AAD

  2-1=2/3 1=2: 21

  :

  )2

  ()2

  (2 2121 ttAx

  , :

  2121

  2fff

  fff

  :

  tAA

  22' 21

  :

  22

  21

  ffff

  :

  tA

  2

  2 21

  20

  :

  fff 21

  , , :

  fff 21

  :

  site: www.lam-lab.com

  e-mail: [email protected]

  -2-

  http://www.lam-lab.com/[email protected]

 • : =0

  : = rad

  21

  1

  ff : 21 ff .

  .

  .

  21

  )(

  1

  ff

  21

  )(

  1

  ff

  ;

  21

  21

  21

  21

  2

  21

  1

  ff

  ffN

  ff

  ff

  f

  f

  f

  f

  N

  ;

  Tttfftt 2121 2

  radff

  ffTff 21

  2221

  2121

  :

  site: www.lam-lab.com

  e-mail: [email protected]

  -3-

  http://www.lam-lab.com/[email protected]