ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

of 75 /75
Τ Τ Υ Υ Π Π Ο Ο Λ Λ Ο Ο Γ Γ Ι Ι Ο Ο Φ Φ Υ Υ Σ Σ Ι Ι Κ Κ Η Η Σ Σ Λ Λ Υ Υ Κ Κ Ε Ε Ι Ι Ο Ο Υ Υ

Embed Size (px)

description

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Transcript of ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • 2

  2

 • 3

  3

  (S.I.)

  L meter m m Kilogram Kg t second sec i Amperes A

  T Kelvin K mole mole I Candela cd radian rad steredian sr

  deka da = 101 deci d = 10-1 hecto h = 102 centi c = 10-2 Kilo K = 103 milli m = 10-3 Mega M = 106 micro = 10-6 Giga G = 109 nano n = 10-9 Terra T = 1012 pico p = 10-12 Peta P = 1015 femto f = 10-15 Exa E = 1018 atto a = 10-18

  : 12 cm = 12 10-2 m = 0,12 m 220 m = 22010-6 m 15 KW = 15103 W 200 nF = 20010-9 F m2 m3. :

  cm = 10-2 m (cm)2 = (10-2 m)2 cm2 = 10-4 m2 mm = 10-3 m (mm)3 = (10-2 m)3 mm3 = 10-6 m3

  : 1 L = 10-3 m3, 1 m3 = 103 L 1 L = 103 mL, 1 mL = 10-3 L

 • 4

  4

  . x , . x(t) . x=x(t) .

  . x y o - x y . x y , . (x(t), y(t)) t.

  . x y z o x y z -. r(t )r

  =(x(t),y(t),z(t)) - t.

  x . 2 1r r r=

  uur ur ur

  r1 r2 - . x = x2-x1

  S . .

  u (Velocity)

  . rut

  =uurr

  r . (

  11)

  x

  y

  z

  A(xA,yA,zA

  A

  yA

  xA

  zA

  x

  y

  O

  A

  xA

  yA A(xA, yA)

  (x) i + - O

 • 5

  5

  xut

  =uurr

  2 12 1

  x xut -t

  = xut

  = m/sec2

  : t 0

  rut

  =uurr

  r(t )uuur

  :

  Su ut

  = =

  : .

  u = x = xo + u(t to) x = xo + ut x = ut ( xo=0)

  xo ( to=0 sec)

  ( )

  x-t -

  ... .

  10

  S (m)

  t (sec) 0 2 4

  20

  U (m/sec)

  t (sec)0

 • 6

  6

  u

  t 0

  ut

  =uurr

  : ut

  =uurr

  2 12 1

  u u -u= =t t -t

  m/sec2

  uuur

  , :

  - () ()

  . a

  r -

  .

  -

  .... (uo 0)

  x

  t

  x

  t

  U

  t

  16

  0

  8

  4 7 9

  t

  5

  0 -2

  4 8

  +x

  Uo U

  +x

  Uo U

 • 7

  7

  (>0) (0) (

 • 8

  8

  (Force) -. Newton = Kgm/sec2

  F=F2+F1

  F=F2-F1

  F = 2 21 2F F+ = 1

  2

  FF

  F = 2 21 2 1 2F F 2F F + + = 1

  2 1

  FF F +

  :

  : () .

  Hooke .

  F=Kx, K : , x : .

  Newton .

  F

  y

  Fx = F

  F y =

  F

  x

  F1

  F2

  F

  F1

  F1

  -

  F1

  F2

  F

  F1 F2

  F

  F1 F2 F

 • 9

  9

  F = 0uuur r

  . . . Newton

  F =

  m

  uuurr F = m

  uuur r

  : pF =t

  uuruuur( = )

  x y : Fx=max Fy=may

  : F = m

  : .... ... Newton FAB , FBA. :

  AB BAF =-Fr r

  Newton:

  1 22

  m mF=Gr

  G : G = 6,67310-11 m2Kgr-2 r :

  : 0 ,max T,max=Fk

  : : Fk : . 9 ()

  < ,max 9 : T = Fk () 9 = Fk

  (Momentum)

  p=mur r

  F1 F2

  m2m1 r

 • 10

  10

  ( ) .

  F=0 p=p ( . 43) - Newton ( ) :

  p F t= uur uuur ur = Fuuur t puur= ur p p+ =r ur r

  ( )

  (, ) .

 • 11

  11

  :

  f : sec f = N t

  = , Hz=s-1

  - : 1f=T

  u

  : Su=t

  u = 2RT

  u =2Rf

  : m/sec

  : = t

  = 2T

  = 2f

  : rad/sec

  u .

  ! .

  .

  - : u = R

  : . u, - , .

  =2u

  R

  : . - :

  F=m F=2mu

  R

  Newton :

  FR=F =2mu

  R

  r xy, ( ) r:

  drudt

  =uurr

  u

  S

  u R

  uR

 • 12

  12

  , - . :

  (//u) u

  ( u) u

  =2u

  R R ( -

  ) F = m

  r

  R

  ro

  r

  u

  x

  y

  O

 • 13

  13

  -

  W=FS ( W=F Sur r ) :

  F: S: : F S.

  Joule ( J = Newtonm)

  F=(x) F=(x) x. W = F=(x) .

  :

  ( x1 x2) :

  W = 12x12 -

  12x22

  T x1, x2 - . (...) ( )

  (Energy) , . . , , . Joule, J = Newtonm m =mc2 (Einstein 1905). , . ( ) (.. - ).

  . .

  x2x1

  F

  F1

  x x

  F S

  ST

  W=TS180 W=-TS

  =90

 • 14

  14

  (Potential Energy) UAB -

  U = - W

  UB = mg(hh) UB = mgh

  UE= 12x2

  To x .

  q1 q2 r

  1 2q qU Kr

  = (Kinetic Energy)

  = 12

  mu2

  (Conservative) ,

  . : , (Coulomb), ,

  : , , ,

  = + U

  ( - ) ,

  = 1 + U1 = K2 + U2

  -

  E=WF- (= Q)

  ( , ....)

 • 15

  15

  -

  = WF

  = WF1+WF2+

  (To .... , )

  :

  P = Wt

  = t

  P = E/t () F : P = Fu() :

  u F u

  : Watt, W=Joule/sec HP =750 W (Horse Power = )

  : ,

 • 16

  16

  q Q (Electric Charge) ( ). : (+) (-)

  : , . , () e = 1,6 10-19 C e. Q=Ne

  : . .

  : Coulomb C ( = Amperesec)

  Coulomb ( ) q1 q2 :

  1 2 2

  q qF=Kr

  : K=9109 m2/C2 r :

  =

  14

  : (permittivity of free space) = 8,8510-12 C2N-1m-2 : ( )

  (Electric Field) . . (Electric Intensity) q -, q

  FE=

  +q

  urur ()

  /C V/m.

  2

  QE = K

  r

  : Q : r : -

  -

  -q

  F

  F +q

 • 17

  17

  V (Potential) V , - q , - q.

  V = AW+q

  ()

  V = Uq+

  VA = A

  QKr

  (o o Q o )

  UA :

  WA

  V = VA - VB = A BW

  q

  + ()

  V = VA - VB = ABU

  q+

  VAB = A B

  1 1K Qr r

  ( ) (Field Lines)

  -

  -q

  -

  q . : - . ( ) . .

  + -

  +

  +q

 • 18

  18

  . - . -.

  (Capacitor) . :

  C (Capacitance)

  QC=V

  Farad, Coulomb CFVolt V

  = = :

  SC = l

  : : : S : :

  1U= QV2

  21 QU

  2 C= 21U CV

  2=

  (permittivity) () Co - C>Co =Co/C. ( ).

  C

 • 19

  19

  (Direct Current)

  , .

  (Electric Current) : = q/t i = q/t Ampere, ()

  (Electric Cell) , .

  () (Electromotive Force)

  = PI E = W

  q

  (E W) . Volt, V=J/C

  (Resistance) :

  R= VI

  Ohm, = Volt/Ampere

  S ( ) :

  R=Sl

  =(1+)

  : : : 0 :

  : R=R(1+)

  , Ohm i V R,

  = VR

  : -.

  Joule R i t :

  Q=i2Rt

 • 20

  20

  E = iVt E = i2Rt

  E = 2V

  Rt

  P = iV P = i2R

  P = 2V

  R

  : i

  i1=i2=i3 V1+V2+V3=V R=R1+R2+R3

  V1=V2=V3=V i1 + i2 + i3 = i

  1 2 3

  1 1 1 1R R R R

  = + +

  Kirchhoff (+) (-) . i = 0 ( )

  Kirchhoff .

  V = 0 ( )

  Ohm , r, R -:

  EiR r

  = + E=i(R+r)

  P = i

  P = Vi ( = i2R )

  P = i2r

  R1

  V

  i R2 R3

  V1 V2 V3

  R1

  R2

  R3

  V

  i1

  i2

  i3

  i

 • 21

  21

  . r

  V = E iR

  ()

  - ( )

  -.. V i -

  . .

  i=/r

  . .

  () . - .

  i

  V

  i

  V

  i

  i

  V

 • 22

  22

  (Magnetism) , Fe3O4 (Magnetic Field) . B

  ur .

  (Magnetic Induction) : Tesla, T=N/Am

  B . :

  ( ) (North N) (South S)

  Biot-Savart i r

  = 4 2

  irl

  : : (-

  ) =1,2610-6 mKgC-2

  B = 4

  2ir

  B = 2ir

  : : 10-7 Wb/Am

  K = 4

  (

  )

  i

  r B

  r

  i

 • 23

  23

  - i :

  B = 4

  2ir

  B = 2 ir

  (): i .

  -: - .

  (Solenoid) - :

  = 4nI B = nI

  = NlI

  :

  : ( )

  : :

  - : - (

  !)

  (Permeability of medium) .

  =/ :

  (Ferromagnetic)

  Fe, Ni, Co >>1

  (Paramagnetic) Al , U,

  >1

  (Diamagnetic)

  Cu, Bi, Hg, ,

 • 24

  24

  Laplace , Laplace

  FL=Bi B Laplace

  FL=Bi - Laplace

  Laplace , . FL : B . Laplace.

  Lorentz q u - , -

  FL = Buq

  : LF q(B u)=

  ur r

  ( ) :

  LF q(E B u)= + ur ur r

  T (B) u - . Laplace. i u. i u -, .

  B

  FL

  u

  B

  FL

  i V

 • 25

  25

  (Electromagnetic Induction) - .

  (Magnetic Flux) S ,

  = BS = B Sur r :

  : S : ( ) :

  n S. - .

  : Weber, Wb = Teslam.

  (Faraday)

  =-t

  =-t 0

  t

  =- ddt

  Lenz

  Lenz . Faraday.

  ( Von Neumann) - .

  Q=-R

  (Self-Induction) . :

  =-Li

  t

  L = Henry () ( = VsecA-1)

  : L = 2/ : ( ) : : :

  - -

  R

  L

  n

  S

 • 26

  26

  :

  i ( )

  2B

  1U Li2

  = (Mutual Inductance) ( (1) (2)) (2) i (1) :

  =-i

  t

  M :

  - U - ( ( , u)

  rl ) -

  :

  = U

  Laplace (Lorenz) .

  :

  E = 12

  A

  U

  u

 • 27

  27

  (Alternating Current) V=Vot

  Vo : R i i=Iot

  : = oVR

  (Effective value) -

  = oI2

  =0,707

  .

  V = oV

  2

  V=0,707 V

  Ohm , :

  i= VR

  , Io= oVR

  , I= VR

  Z () (Impedance)

  Z= oV

  = V

  .

  (Capacitance)

  ZC=1

  C

  (Inductance) L = L

  (Resistance) R = R

  VC /2 i

  VL /2 i

  VR i

 • 28

  28

  RLC (, , ) :

  2 2 L C RV (V V ) V= +

  22 2

  1V L ( R)

  C = +

  221L R

  C = +

  -:

  = RZ

  i=t v=V(t+) V .

  RLC

  (Power) P=iv

  (Effective Power) P=V

  : - .

  RLC L=ZC VL=VC V=VR =0. . RLC :

  f = 12 LC

  ( RLC )

  VR VC

  VL

  VL-VC V

  i

 • 29

  29

  (Periodic Motions) (Simple harmonic motion) -

  x=At x=0 t=0 :

  u = umaxt umax= = -maxt max=2

  ...

  F = - Dx :

  D : x : ..

  (angular frequency) D = m2

  = Dm

  (Period)

  =2 mD

  - = - 2x

  -

  u = 2 2A x

  = 2 2maxu u

  UT = 21 Dx

  2

  = 21 mu2

  ()

  = 21 DA2

  = 2max1 mu2

  ..

  + - x

 • 30

  30

  + UT = E

  ( F=-bu) - . :

  b:

  = e-t

  : : t=0 : b t : t=NT

  o

  1

  AA

  = 12

  AA

  = 23

  AA

  =

  (-). f - fo . (Resonance) - :

  f = fo.

  fo

  LC -:

  T= 2 LC . q=Q i=0 t=0:

  q = Qt i = - It = Q

  B. q=0 i=I t=0: q = Qt i = It

  fo f

  A

 • 31

  31

  . q0 i0 t=0:

  q = Q(t+) i = - I(t+)

  (Capacitor)

  UE = 21 q

  2 C

  (Inductance)

  UB = 21 Li

  2

  E = UE+UB

  E = 21 Q

  2 C= 21 LI

  2

  i = 2 2Q q

  VL = VC

  B

  q=0

  i=I

  + + +

  Q- - -

  i=0

  + + +

  Q - - -

  i=0

  B

  q=0

  i=I

  + + +

  Q - - -

  i=0 i

  3T/4 T

  T/2 T/4 t=0

 • 32

  32

  x q

  u i

  m L

  D 1/C

  Q

  i/t

  U UE

  UB

  - .

  x=x1+x2 . 1=2= . 1=2= 1 2

  x1=A1t, x2=A2t

  x = 2A 1 2 t2

  1 2 t2+

  B1. 1=2= 1 2

  x1=A1t, x2=A2(t + )

  x = A(t+) A = 2 21 2 1 2A A 2A A + +

  = 21 2

  +

  x = A t :

  = 2A 1 2 t2 =

  1 2

  2 +

  (beats) :

  = 1 2

  1f f f = |f1 - f2|

 • 33

  33

  (Waves) ( ) . :

  () ()

  : () :

  ( ) . .

  () : . .

  () : - , .

  (Wave length) . : - . : 2

  u =

  y = A t x2T

  x

  y = A t x2T

  + x

  () (Interference)

  y = 1 2 1 2r r t r r2A 2 2 2 +

  : |r1-r2|= : |r1-r2|=(2+1)/2

  (Stationary Wave) . -.

  y = y1+y2

  y = 2 x2

  t2

  : x =2

  , =0, 1, 2, ... : x=(2+1) 4 , =0, 1, 2, ... Doppler (Doppler effect) (Observer O) (Source S) :

 • 34

  34

  fo=fs os

  u uu u

  m

  : fo : fs : u : uo : us :

  ( ) .

  - . , , , c. - .

  = max t x2T

  B = Bmax t x2T

  - :

  c= EB

  c .

  c c=3108 m/s

  E

  B

  c

 • 35

  35

  (Reflection)

  -.

  =

  . . . .

  (Refraction) n1 n2 - . -.

  n (Refractive Index)

  n= occ

  : n > 1 c

 • 36

  36

  () . .

  n1 n2.

  , n1>n2

  , n1

 • 37

  37

  n

  ()

  : c .

  ()

  400 nm

  n

  700 nm

  1,54

  1,51

 • 38

  38

  (Center of Mass) Oxyz ( mi xi, yi, zi) :

  i icm

  i

  m xxm

  = , i icmi

  m yym

  = , i icmi

  m zzm

  =

  : iicmi

  m rrm

  =rr

  ( )

  () . : rad/sec2

  ddt

  =urr

  d

  (). .

  cm

  F

  =urur

  : F : : CM :

  P ( ) ()

  dpFdt

  =rur

  F = 0 dP/dt = 0 P =

  (Moment of Force)

  = r F ur =Fd

  =Fd : d : F -

  F

  r

  F

  d

 • 39

  39

  F d r :

  - F - d . = Fd

  :

  x

  y

  z

  F 0F 0 F 0

  F 0

  == = =

  ur r

  : r

  =0

  uCM

  (Moment of Inertia) :

  I = m1r12 + m2r22 + + miri2 I = miri2

  :

  = 2r dm

  F

  F

  d

  m2

  m1

  m3

  mi

  r2 r1

  r3 ri

 • 40

  40

  R mR2

  L 21 ML

  12

  , 2 21 M( )

  12+

  R2

  21 MR2

  21 MR2

  21 MR2

  22 MR5

  22 MR3

  Steiner-Huygens ( ) -

  = CM + Md2

  :

  : CM :

  : d :

  L (Angular Momentum) L m u r

  L r p= ur r r L=mur

  : p : p=mu

  d

  L

  p

  r L r p= ur r rL r p= ur r r

 • 41

  41

  . .

  L r p= ur r r L = mur L = mud

  : d : ()

  I

  L I=ur ur (1)

  L = I

  1 2L L L ...= + +ur ur ur (1) . L - ( !). - zL I=ur ur , z Lz z. Newton . :

  = uur ur = :

  dLdt

  =uruur

  dL

  dt=uruur

  - :

  dL

  dt=uruur

  = 0 L L =ur ur I1=2 ( =) 11=22

  = 122

  :

  = 122 + 1

  2 2cmu

  r

  p

  L

  d

  m

  L

 • 42

  42

  F

  W = dW = FRd = d d . :

  W=

  =

  W = 12 22 -

  12

  I 21

  - .

  R - uCM

  uCM = u = R -:

  CM = R :

  CM : :

  :

  = = + t

  :

  = = + t = + t + t2

  d

  dS

  F R

  u R

  u

  ucm

 • 43

  43

  (Collisions) . () . , , (scattering) (central) (non central), - (elastic) (inelastic), - ( ) , , .

  p p=r r

  . .

  p=p m2u2 m1u1 = (m1+m2)u

  . ... . :

  ' 1 21 2 21

  1 2

  (m m )u 2m uum m

  += +r rr

  ' 2 12 1 12

  1 2

  (m m )u 2m uum m

  += +r rr

  ( ) - , . :

  ' 11 21

  1 2

  (m m )uum m

  = +rr

  ' 112

  1 2

  2m uum m

  = +rr

  . . ... . ( ). ( ).

  u1 u2

  u

  m2 m1

  m1+m2 +

  +

  u1 u2

  u1

  m2 m1

  +

  +

  u2

 • 44

  44

  (Perfect Gases)

  ( Gay-Lussac)

  ( Charles)

  P .T

  = V .T

  =

  ( Boyle-Marriote)

  ( Poisson)

  PV=. PV =.

  PV = nRT :

  n : mole, n=m/MB, n=N/N : Avogadro 6,0231023 mol R : 8,3144 Jmol-1K-1

  PV .T

  =

  ( P, V, T) , . , , , - , , : i. ii. ( , ) iii. iv. v. , -

  . vi. vii. viii. ix. :

  2 21 1 NP du mu3 3 V

  = = 2u :

  d : : m :

  (root mean square speed) 2

  rmsr

  3kT 3RTu u um M

  = = = =

  3 kT2

  = :

 • 45

  45

  k : Boltzmann, k = R/NA 1,3810-23 JK-1

  =kT. f (degree of freedom)

  f=3 f=5 f=7 f>6

  :

  fK kT2

  =

  Cp=CV + R Cp : CV :

  : = Cp/Cv CV = R/(-1) CP = R/(-1) CV = fR/2 CP = (f/2+1)R

  (Internal Energy) 1U Nf kT2

  = U = n CVT

 • 46

  46

  A

  Q=U+W Q : (>0) (0) (1

  V

  2 1

  P

  2 1

  V

  V2

  V1

  V1

 • 47

  47

  Q = nCPT, U = nCVT, W = PV

  :

  V2/T2=V1/T1 . Poisson

  PV = P1V1 = P2V2 ( Poisson)

  :

  :

  Q = 0, U = nCVT U = - W, W = 2 2 1 1P V P V

  1

  Poisson: T1V1-1 = 2V2-1 T1P11-/ = 2P21-/

  . - . : 9 =0

  U = nCV = 0. 9 : Q = W -

  ( ) 9 -

  P-V .

  P

  P2

  P1

  P

  V

  1 2

  P2

  P1 A B

  P1

 • 48

  48

  () - . - P-V. , , ( ), . - , .

  () , . Q1 - 1, - , Q2 21

  Carnot : : 1 -

  Q1 : :

  Q2 (

 • 49

  49

  : nc Carnot 1 2.

  Carnot : 1

  2

  1

  2

  TT

  QQ = :

  Carnot

  nc= 1 - 1

  2

  TT

  Kelvin-Planck: - . n

 • 50

  50

  (Galileo Galilei 1600 ..) t t - t .

  - uoy - uox x : ux=uox x=xo + uoxt y : uy=uoy - gt y=yo + uoyt - 2

  1 gt2

  uoy - uox x : ux=uox x=xo + uoxt y : uy=uoy + gt y=yo + uoyt + 2

  1 gt2

  - uox=uo x : ux=uo x=xo + uot y : uy=gt y=h - 2

  1 gt2

  g : g = G

  2rM , r>R. go = G 2R

  M ,

  V = - GrM

  m - WA=m(VA-VB). :

  :

  1=2 2mu21 - G

  rM m = 0 u=

  RGM2 , :

  u=

  RGM2 M R . u = 11,2 Km/sec

  uoy

  uox

  uo

  g

  x

  h g

  x ux y

 • 51

  51

  h

  u= hRGM2

  +

  . - ( h ) -

  : u= hRGM

  +

  - . =

  mF =

  mqE =

  lmqV

  , V - - u . u=uo at x=xo + uot 2

  1 at2

  - - uox=uo x : ux=uo x=xo + uot y : uy=t y=yo + 2

  1 t2

  (+) (-) uoy uox x : ux=uox

  u

  uor

  F

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u

  uo

  E F +q

  +q

  uox

  uoy

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u

  uo

  E +q

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u

  uo

  E

 • 52

  52

  x=xo + uoxt y : uy=uoy gt y=yo + uoyt 2

  1 gt2

  q : WA=q(VA-VB). .

  Lorentz u . FL=F Buq=mu2/R R=

  Bqmu ( )

  T=qm2 ( )

  : e ( !) . , u , u|| . R=

  Bqmu

  ( xx ) x= u||t .

  ( ).

  u||

  u u

  +q

  x

  y

  B

  xz ... y

  B

  -Q1

  +Q2u1

  u2

  R2

  FL

 • 53

  53

  x= u||t t=T

 • 54

  54

  (atomic mass unit, a.m.u. u) 1/12 C126 . 1u= 1.6605410-27 Kg. (=mc) - eV. eV 1 Volt. 1 eV = 1,610-19 Joule. 1u = 931.4 MeV/c2 , . (Plank) Quantum: (. quanta).

  f =hf p= hfc

  = h

  (Planck 1900)

  m u = hmu

  ( de Broglie)

  : h = 6.6310-34 Js Planck

  . (-) (). . ( , ) .

  Bohr 1. , ,

  . L

  h2

  L = n h2

  , L = n,

  n=1,2,3

  = h2

  ( h bar)

  2.

  : hf = E - : n : n < n

  :

  n = - Eo

  2n, n=1,2,3,

 • 55

  55

  :

  : , =4

  e2 2

  m e8 h

  me, e : : h : Planck

  : rn = ron2, n=1,2,3,

  :

  r : , r=2

  2

  e

  h m e

  me, e : : : =3,14 h : Planck

  (Radioactivity) .

  ( decay) AZ X A 4Z 2Y +

  = He42 ..

  23892U 23490Th + He42

  + (+ decay) p n +e+ + e ( , ) AZ X AZ 1Y + e+ + e

  e+ : (positron) : (neutrino)

  .. 116C 115 B + e+ + e

  - (- decay)

  n p + e- + e ( , ) AZ X AZ 1Y+ + e- + e

  e- :

  e : ..

  23490Th 23491Pa + e- + e

  ( decay) A *Z X AZ X +

  : , A *Z X :

 • 56

  56

  t = = e-t

  :

  N : t : 0, :

  : t -0

  , t

  .

  bequerel

  (half time) .

  1/2=ln 2

  .

  = mp + Nmn - M = mp + Nmn (M me) : mp, mn, me , ,

  EB EB=c2. , .

  /, , . - .

  9

  4He

  56Fe

  235U7

  1

  50 150100 200 250

 • 57

  57

  (Nuclear reaction) + + m = + - - Q=c2 Q>0 . Q56. ..

  23592 U +

  10 n 9338 Sr + 14054 Xe +3 10 n +198,3 MeV

  23592 U +

  10 n 14156 Ba + 9236 Kr +3 10 n +208 MeV

  (Nuclear fusion)

 • 58

  58

  (hadron) (lepton) -. (hadrons) , . : (bary-ons) 3 quarks, p=uud, (mesons) quark, antiquark, . +=u d (leptons) , , . (force carriers) 4 . ( : 10) (quark) . e -. ( ) e. Gell-Mann James Joyce Finnegans wake - !

  quark : , , , , , quark color ( ) . quark - (gluons). , W Z (vec-tor bosons) .

  (spin 1) (gravity) (electroweak)

  (strong)

  (weak) (electromagnetic)

  GeV/c

  GeV/c (graviton)

  -

  W+ W- Z0

  80,4 80,4 91,18

  +1 -1 0

  (photon)

  0 0

  (gluon)

  0, 0

  quark 3 . : 18 . 6 - . 24 . 48 . , standard model.

  (Quarks) spin=1/2 (Leptons) spin=1/2 flavor

  GeV/c

  flavor

  GeV/c

  u up d down

  0.003 0.006

  2/3 -1/3

  ve e

 • 59

  59

  - . 4 , 4 . , (Grand Unified Theories) . -. (string superstring theories)

 • 60

  60

  =

  , =

  =

  , =

  2+2 = 1 =

  =1

  (2k+)= (2k+)= (k+)= (k+)=

  (-)= (-)=- (-)=- (-)=-

  (+)=- (+)=- (+)= (+)=

  /2 /2

  ( 2

  -)=

  ( 2

  -)=

  ( 2

  -)=

  ( 2

  -)=

  ( 2

  +)=

  ( 2

  +)=-

  ( 2

  +)=-

  ( 2

  +)=-

  (-)=- (-)= (-)=- (-)=-

  0

  1

  1-1

  -1

 • 61

  61

  0 30 45 60 90 180 270 360 0

  6

  4

  3

  2 3

  2 2

  0 12

  22

  32

  1 0 -1 0

  1 32

  22

  12

  0 -1 0 1

  0 33

  1 3 + 0 - 0

  + 3 1 33

  0 - 0 +

  x=

  x=2k+ x=2k+-

  x= x=k+

  x= x=2k x= x=k+

  -1 x 1, -1 x 1, - x , - x ,

  ()= ()=m ()=

  1 m

  ()= 1

  m

  2=2 2=2-2

  =22-1 =1-22

  2= 22

  1-

  2=2 -1

  2

  . 3=3-43 3=43-3

  3=3

  2

  3 - 1 3

  3=3

  2

  -33 -1

  2= 1 22

  2= 1 22

  +

  2= 1-21+2

  2= 1+21-2

 • 62

  62

  +=2 2+ -

  2

  -=2 2+ -

  2

  +=2 2+ -

  2

  -=2 2+ -

  2

  += ( )

  +

  -= ( )

  += ( )

  +

  -= ( )

  =

  =

  =2R

  , , , , R

  2=2+2-2 2=2+2-2 2= 2+ 2-2

  -

  (/2) ( Werner)

  =2

  221+2

  =2

  2

  1-21+2

  = 12

  [(-)-(+)]

  = 12

  [(+)+(-)]

  = 12

  [(+)+(-)]

  2

  1

  -1

  23 2

  x x

 • 63

  63

  -

  ()2=22+ ()=3+3 ()=4+64+ : - . - Pascal :

  (+)n=

  0n n+

  1n n-1+

  2n n-22++

  1nn n-1+

  nn n

  nk

  =n!

  k !(n k )! ( ) n!=123(n-1)n ( ) -=(-)(+) ( ) -=(-)(++) -=(-)(+++) -=(-)(++++) -=(-)(-1+-2+-3++-2+-1) -=(+)(-) -=(+)(-+-) 2-2=(+)(2-1-2-2+2-32-+2-2-2-1) +=(+)(-+) +=(+)(-+-+) 2+1+2+1=(+)(2-2-1+2-22--2-1+2) ( 2+2)

  2

  1

  -1

  23 2

  x

  x

  2

  1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 . . . . . . . .

 • 64

  64

  =

  ... 14243

  =+

  -

  =

  ()=

  =

  -= 1

  - =

  ( ) =

  : x= x= , =1 , =

  =

  =

  + =

  -

  =

  =

  ( ) = 12=

  x= :

  >0 0, 1, >0 loga1=0

  logaa=1 alog a =

  log()=log+log log(

  )=log-log

  log=log

  log =1

  log log=

  log log

  =1+(-1), =+1-

  S= 1 +

  2

  =1-1, = 1 +

  S=11-

  1 , S=11

  1 0

  =0

 • 65

  65

  x - Sx + P = 0

  x+x+

  >0 x1 x2

  =0 x

 • 66

  66

  (Scalar product)

  r=(1, 2, 3)

  r=(1, 2, 3) -

  r r ( )

  r r=, 0 r r=11+22+33 r r= 0 r r r r= r ||r (Vector product)

  r=(1, 2, 3)

  r=(1, 2, 3) -

  r

  r :

  r

  r

  = nr n

  r (n=1)

  r

  r -

  r

  ,r n

  r

  ( r

  r n

  r

  - ) :

  r

  r

  = 1 2 31 2 3

  i j k

  r r r

  r

  r

  = (23-32) ir

  +(13-31) jr

  +( 12-21) kr

  r

  r

  = - r

  r

  r

  r

  = 0r

  r ||r r r=nr r r

  n

 • 67

  67

  u (a.m.u.) 1.6605410-27 Kg 931.434 MeV/c2 Avogadro NA 6.0221361023(g mol)-1 Bohr =

  2

  2em e kh 0,5291810-10 m

  Boltzmann k=R/NA 1.380710-23 J/K me

  9.1093910-31 Kg 5.48579910-4 u 0.51099906 MeV/c2

  eV 1.60217710-19 J e 1.60217710-19 C R 8.314510 J/Kmol

  G 6.6725910-11 Nm/Kg =

  4e2 2

  m e8 h

  13,605698 eV

  mn 1.67492810-27 Kg 1.008664904 u 939.56563 MeV/c2

  410-7 /

  = 2

  1 c

  8,8518781710-12 C/Nm

  Planck h

  h2

  =h 6.62607510-34 Js

  1.0545726610-34 Js

  mp 1.67262310-27 Kg 1.007276470 u 938.2723 MeV/c2

  c 2.99792458108 m/s

 • 68

  68

 • 69

  69

  A , 46 Kirchhoff, 20 , 47 , 26 , 21 , 35

  , 32 , 8 , 37 , 57 , 57 , 19 , 19

  , 46 Carnot, 49 Avogadro, 44 , 15 , 14 , 43 , 41 , 50 , 25 , 49 Kirchhoff, 20 , 38 , 45 , 50 , 51 , 21 , 54 , 29 , 36 , 38 , 35 , 35 , 23 , 37 , 55 -, 55 +, 55 , 56 , 4 , 38 , 3 , 18 , 51 , 8 Laplace, 24 Lorentz, 24 , 29 , 17, 22 , 45 , 43 , 43 , 52 , 56 , 27

  , 27 , 27 , 27

  , 27 , 13 , 26 , 15 , 14 , 14 , 29 , 14 , 18 , 45 , 14 , 20 , 14 , 29 , 31 , 14 , 29

  , 26 , 56 , 56 , 20 , 44 , 27 , 27 , 19 , 49 , 30 de Broglie, 54 , 33 , 26 , 6 , 12 , 12

  , 54 , 13 , 13 , 13 , 13 , 42 , 15 , 13

  , 6 - , 6 - , 6 - , 6

  , 5 - , 5 - , 5

  , 19 , 19 , 31 - , 31 - , 31

 • 70

  70

  , 17 , 17 , 17 , 16 , 18

  , 19 , 20 , 19 , 20 , 19

  , 33 , 34 , 33 , 41 , 48 , 46 Steiner-Huygens, 40 , 14 , 42

  , 45 , 40 , 44 , 47 , 46 , 39 , 46 , 15 , 28 , 20 , 28

  , 11 Lenz, 25 , 23 , 23 , 44 , 54 , 38 , 50 , 52 , 43 , 44 , 41

  , 44 , 43 , 11 , 11 , 11 , 11 Newton , 11 , 11 , 11 , 11

  , 47 , 29

  Carnot, 48 - , 57 RLC, 28 , 42 , 33

  , 33 , 33

  , 54 , 23 , 22 (), 25 , 25 , 22 , 22 , 23 , 23

  , 22 , 22 , 4 , 38 , 48 , 3 , 33 , 33 , 14 , 14 , 14

  , 3 Bohr, 54 , 44 , 44 , 44 , 44 , 44 , 44

  Biot-Savart, 22 Coulomb, 16 Hooke, 8 Von Neumann, 25 (Faraday), 25 , 26 Newton, 9 , 56 Joule, 19 Ohm , 27 , 20

  Snell, 36 , 19 Newton, 9 Newton, 9 Newton, 9 , 36 , 50 , 9 , 10 , 10

  , 23 , 4 , 4 , 4 , 4

 • 71

  71

  , 29 , 42 , 43 , 21 , 3 , 18 , 18 , 18

  , 57 , 55 , 21 , 40 , 39 , 38 , 39 , 23 Boltzmann, 45 Planck, 54 , 33 , 38 , 38 , 40 , 41 , 33 , 20 , 20 , 20

  , 32 , 27 , 8 , 48

  , 25 , 14 , 30

  RLC , 28 - , 29 , 29 , 30 - , 29 , 29 , 30 , 30 , 30

  , 5 , 11 , 11

  , 50 , 44 , 35 , 9 , 9

  , 3 Doppler, 33 , 16 , 16

  , 22 , 21 , 56 , 18

 • 72

  72

  .......................................................................................................................................................................................... 1 .............................................................................................................................................................................................................. 3 (S.I.).......................................................................................................................................................................................... 3 ............................................................................................................................................................... 3

  .......................................................................................................................................................................................................................... 4 . ............................................................................................................................................................................................. 4 . ............................................................................................................................................................................................................. 4 . ............................................................................................................................................................................................................. 4 x........................................................................................................................................................................................................ 4 S................................................................................................................................................................................................................ 4 u (Velocity) .......................................................................................................................................................................................... 4 ............................................................................................................................................................................ 5 ................................................................................................................................................................................................................ 6 ............................................................................................................................................ 6

  ................................................................................................................................................... 7 : ................................................................................................................................................... 8 Hooke .......................................................................................................................................................................................................... 8 Newton ............................................................................................................................................................................................ 8 Newton ............................................................................................................................................................................................ 9 Newton ............................................................................................................................................................................................. 9 Newton:............................................................................................................................................................. 9 : ........................................................................................................................................................................................................... 9 :.................................................................................................................................................................................................. 9 (Momentum) ............................................................................................................................................................................................. 9 ...............................................................................................................................................................10 ........................................................................................................................................................................................................11 :...............................................................................................................................................................................11 :.......................................................................................................................................................................................11 Newton : ............................................................................................................................................11 ....................................................................................................................................................................11

  - ........................................................................................................................................................................................................13 ................................................................................................................................................................................13 F=(x)...............................................................................................................................................................13 :...........................................................................................................................................................................................................13 ( x1 x2) :................................................................................................................................................................13 (Energy) ................................................................................................................................................................................................13 ...................................................................................................................................................................13 (Potential Energy) ......................................................................................................................................................14 .....................................................................................................................................................................14 .......................................................................................................................................................................14 ........................................................................................................................................................................14 (Kinetic Energy) ..............................................................................................................................................................14 (Conservative) ....................................................................................................................................................14 ..............................................................................................................................................................................................14 ................................................................................................................................................14 .........................................................................................................................................................14 ........................................................................................................................................................................14 .........................................................................................................................................................................15 ...........................................................................................................................................................................................................................15 : .............................................................................................................................................................15

  ...............................................................................................................................................................................................................16 q Q (Electric Charge) ..................................................................................................................................................................16 : ...............................................................................................................................................................................................16 Coulomb..................................................................................................................................................................................................16 (Electric Field).....................................................................................................................................................................16 (Capacitor) .....................................................................................................................................................................................18

  (Direct Current) ...................................................................................................................................................................19 ...................................................................................................................................................................................................19 (Electric Current) ................................................................................................................................19 (Electric Cell) .......................................................................................................................................................................19 () ....................................................................................................................................................19 (Resistance) ................................................................................................................................................................19 , Ohm..........................................................................................................................................................................................19

 • 73

  73

  Joule ..................................................................................................................................................................................................19 ..........................................................................................................................................................................20 .......................................................................................................................................................................20 Kirchhoff ........................................................................................................................................................................................20 Kirchhoff .........................................................................................................................................................................................20 Ohm ....................................................................................................................................................20 ....................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................................21 .......................................................................................................................................................21 ....................................................................................................................................................................................21 .........................................................................................................................................................................................................21 .............................................................................................................................................................................................................21

  (Magnetism) ..................................................................................................................................................................................22 ............................................................................................................................................................................................22 (Magnetic Field) .............................................................................................................................................................22 ..................................................................................................................................................22 Biot-Savart ...............................................................................................................................................................................................22 ................................................................................................................................................22 ...........................................................................................................................................................23 (Solenoid) ...........................................................................................................................................23 (Permeability of medium) .......................................................................................23 Laplace ..................................................................................................................................................................................................24 Lorentz ....................................................................................................................................................................................................24

  (Electromagnetic Induction).................................................................................................................................25 (Magnetic Flux) .............................................................................................................................................................25 (Faraday).........................................................................................................................................................................25 Lenz ...............................................................................................................................................................................................25 ( Von Neumann)..........................................................................................................................................25 (Self-Induction) ........................................................................................................................................................................25 .............................................................................................................................................................................26 (Mutual Inductance) .............................................................................................................................26 ...................................................................................................................................................26 .........................................................................................................................................................................................26

  (Alternating Current) ...........................................................................................................................................27 (Effective value)..................................................................................................................................................27 ............................................................................................................................................................................................27 Ohm ..................................................................................................................................27 Z () (Impedance) ................................................................................................................................27 (Capacitance).........................................................................................................................................................27 (Inductance) ..................................................................................................................................................................27 (Resistance) ..............................................................................................................................................................27 ........................................................................................................................................................................................27 ...............................................................................................................................................................................................27 ......................................................................................................................................................................................27 RLC (, , ).......................................................................................................................................28 (Power).................................................................................................................................................................28 (Effective Power).......................................................................................................................................................................28 RLC ...................................................................................................................................................................28

  (Periodic Motions) ......................................................................................................................................................................29 (Simple harmonic motion).........................................................................................................29 .......................................................................................................................................................................................29 (angular frequency) ...........................................................................................................................................29 (Period).............................................................................................................................................................................................29 - ........................................................................................................................................................29 - .............................................................................................................................................................29 ...................................................................................................................................................................29 ..................................................................................................................................................................29 ......................................................................................................................................................................29 () ..................................................................................................................................................29 .....................................................................................................................................30 ......................................................................................................................................................................................30 ..........................................................................................................................................................................30 ........................................................................................................................................................................................30 .....................................................................................................................................................................................32

  (Waves) ........................................................................................................................................................................................................33

 • 74

  74

  (Wave length)...................................................................................................................................................................33 ..........................................................................................................................................................33 ................................................................................................................................................................................................33 () (Interference) .......................................................................................................................................33 (Stationary Wave) ................................................................................................................................................................33 Doppler .....................................................................................................................................................33 ...................................................................................................................................................................................34 (Reflection).....................................................................................................................................................................35 .......................................................................................................................................................35 (Refraction) .....................................................................................................................................................................35 n (Refractive Index) .................................................................................................................................................35 ................................................................................................................................................................................................36 Snell....................................................................................................................................................................................................36 (Total internal reflection) ..........................................................................................................................................36 (Dispersion)............................................................................................................................................................................36

  ...............................................................................................................................................................................................................38 (Center of Mass) ...........................................................................................................38 .......................................................................................................................................................................................38 ...............................................................................................................................................................38 ..........................................................................................................................................................38 .....................................................................................................................................38 (Moment of Force).........................................................................................................................................................38 ................................................................................................................................................................................39 ........................................................................................................................................................................39 (Moment of Inertia) ....................................................................................................................................................39 ...................................................................................................................................40 Steiner-Huygens.............................................................................................................................................................................40 L (Angular Momentum) .........................................................................................................................................................40 ......................................................................................................................................................................41 ..........................................................................................................................................41 ..........................................................................................................................................................41 ....................................................................................................................................................................41 .................................................................................................................................42 ....................................................................................................................42 .......................................................................................................................................................................................................42 .....................................................................................................................................42 .................................................................................................................................42

  (Collisions) ............................................................................................................................................................................................43 . ......................................................................................................................................................43 . .......................................................................................................................................................43 . . ..................................................................................................................................................43

  (Perfect Gases) ...........................................................................................................................................................................44 ........................................................................................................................................................................................................44 .........................................................................................................................................................................44 .........................................................................................................................................................45 ..............................................................................................................................................................................45 (Internal Energy) .......................................................................................................................................45

  .........................................................................................................................................................................................................46 A ...................................................................................................................................................................46 (Reversible change) .......................................................................................................................................46 ..........................................................................................................................................................................................46 .............................................................................................................................................................................................46 ..........................................................................................................................................................................................47 .........................................................................................................................................................................................47 .................................................................................................................................................................................................47 ..............................................................................................................................................................................48 ..............................................................................................................................................................................................48 ...........................................................................................................................................48 Carnot ......................................................................................................................................................................................................48 Carnot ................................................................................................................................................................................49 ............................................................................................................................................................................49 ..................................................................................................................................................................................................................49 ......................................................................................................................49

  .............................................................................................................................................................................50 (Galileo Galilei 1600 ..) ............................................................................................50

 • 75

  75

  ...........................................................................................................................................................50 ...........................................................................................................................................................51 ......................................................................................................................................................52

  ..........................................................................................................................................................................54 ........................................................................................................................................................................................................54 .................................................................................................................................................54 ....................................................................................................................................................................54 .............................................................................................................................................................................................54 Bohr ................................................................................................................................54 :......................................................................................................................................................................54 : ..........................................................................................................................................................................55 (Radioactivity) ..........................................................................................................................................................................55 ( decay) ....................................................................................................................................................................................55 + (+ decay) .................................................................................................................................................................................55 - (- decay) ...................................................................................................................................................................................55 ( decay)......................................................................................................................................................................................55 .............................................................................................................................................................56 .....................................................................................................................................................................................................56 .............................................................................................................................................................................................56 ..........................................................................................................................................................56 .....................................................................................................................................................................................57

  ...............................................................................................................................................................................................57 ................................................................................................................................................................................................................60 .......................................................................................................................................................................................60 ...............................................................................................................................................................................................................63 ...................................................................................................................................................................................................................64 ............................................................................................................................................................................................................................64 .............................................................................................................................................................................................................64 ....................................................................................................................................................................................................................64 ..................................................................................................................................................................................64

  ................................................................................................................................................................................................................66 .............................................................................................................................................................66 ..............................................................................................................................................................66

  ................................................................................................................................................................................................................67 .................................................................................................................................................................67 ...............................................................................................................................! .

  : X. http://users.altecnet.gr/martheo/