ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

download ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

of 75

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Transcript of ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • 2

  2

 • 3

  3

  (S.I.)

  L meter m m Kilogram Kg t second sec i Amperes A

  T Kelvin K mole mole I Candela cd radian rad steredian sr

  deka da = 101 deci d = 10-1 hecto h = 102 centi c = 10-2 Kilo K = 103 milli m = 10-3 Mega M = 106 micro = 10-6 Giga G = 109 nano n = 10-9 Terra T = 1012 pico p = 10-12 Peta P = 1015 femto f = 10-15 Exa E = 1018 atto a = 10-18

  : 12 cm = 12 10-2 m = 0,12 m 220 m = 22010-6 m 15 KW = 15103 W 200 nF = 20010-9 F m2 m3. :

  cm = 10-2 m (cm)2 = (10-2 m)2 cm2 = 10-4 m2 mm = 10-3 m (mm)3 = (10-2 m)3 mm3 = 10-6 m3

  : 1 L = 10-3 m3, 1 m3 = 103 L 1 L = 103 mL, 1 mL = 10-3 L

 • 4

  4

  . x , . x(t) . x=x(t) .

  . x y o - x y . x y , . (x(t), y(t)) t.

  . x y z o x y z -. r(t )r

  =(x(t),y(t),z(t)) - t.

  x . 2 1r r r=

  uur ur ur

  r1 r2 - . x = x2-x1

  S . .

  u (Velocity)

  . rut

  =uurr

  r . (

  11)

  x

  y

  z

  A(xA,yA,zA

  A

  yA

  xA

  zA

  x

  y

  O

  A

  xA

  yA A(xA, yA)

  (x) i + - O

 • 5

  5

  xut

  =uurr

  2 12 1

  x xut -t

  = xut

  = m/sec2

  : t 0

  rut

  =uurr

  r(t )uuur

  :

  Su ut

  = =

  : .

  u = x = xo + u(t to) x = xo + ut x = ut ( xo=0)

  xo ( to=0 sec)

  ( )

  x-t -

  ... .

  10

  S (m)

  t (sec) 0 2 4

  20

  U (m/sec)

  t (sec)0

 • 6

  6

  u

  t 0

  ut

  =uurr

  : ut

  =uurr

  2 12 1

  u u -u= =t t -t

  m/sec2

  uuur

  , :

  - () ()

  . a

  r -

  .

  -

  .... (uo 0)

  x

  t

  x

  t

  U

  t

  16

  0

  8

  4 7 9

  t

  5

  0 -2

  4 8

  +x

  Uo U

  +x

  Uo U

 • 7

  7

  (>0) (0) (

 • 8

  8

  (Force) -. Newton = Kgm/sec2

  F=F2+F1

  F=F2-F1

  F = 2 21 2F F+ = 1

  2

  FF

  F = 2 21 2 1 2F F 2F F + + = 1

  2 1

  FF F +

  :

  : () .

  Hooke .

  F=Kx, K : , x : .

  Newton .

  F

  y

  Fx = F

  F y =

  F

  x

  F1

  F2

  F

  F1

  F1

  -

  F1

  F2

  F

  F1 F2

  F

  F1 F2 F

 • 9

  9

  F = 0uuur r

  . . . Newton

  F =

  m

  uuurr F = m

  uuur r

  : pF =t

  uuruuur( = )

  x y : Fx=max Fy=may

  : F = m

  : .... ... Newton FAB , FBA. :

  AB BAF =-Fr r

  Newton:

  1 22

  m mF=Gr

  G : G = 6,67310-11 m2Kgr-2 r :

  : 0 ,max T,max=Fk

  : : Fk : . 9 ()

  < ,max 9 : T = Fk () 9 = Fk

  (Momentum)

  p=mur r

  F1 F2

  m2m1 r

 • 10

  10

  ( ) .

  F=0 p=p ( . 43) - Newton ( ) :

  p F t= uur uuur ur = Fuuur t puur= ur p p+ =r ur r

  ( )

  (, ) .

 • 11

  11

  :

  f : sec f = N t

  = , Hz=s-1

  - : 1f=T

  u

  : Su=t

  u = 2RT

  u =2Rf

  : m/sec

  : = t

  = 2T

  = 2f

  : rad/sec

  u .

  ! .

  .

  - : u = R

  : . u, - , .

  =2u

  R

  : . - :

  F=m F=2mu

  R

  Newton :

  FR=F =2mu

  R

  r xy, ( ) r:

  drudt

  =uurr

  u

  S

  u R

  uR

 • 12

  12

  , - . :

  (//u) u

  ( u) u

  =2u

  R R ( -

  ) F = m

  r

  R

  ro

  r

  u

  x

  y

  O

 • 13

  13

  -

  W=FS ( W=F Sur r ) :

  F: S: : F S.

  Joule ( J = Newtonm)

  F=(x) F=(x) x. W = F=(x) .

  :

  ( x1 x2) :

  W = 12x12 -

  12x22

  T x1, x2 - . (...) ( )

  (Energy) , . . , , . Joule, J = Newtonm m =mc2 (Einstein 1905). , . ( ) (.. - ).

  . .

  x2x1

  F

  F1

  x x

  F S

  ST

  W=TS180 W=-TS

  =90

 • 14

  14

  (Potential Energy) UAB -

  U = - W

  UB = mg(hh) UB = mgh

  UE= 12x2

  To x .

  q1 q2 r

  1 2q qU Kr

  = (Kinetic Energy)

  = 12

  mu2

  (Conservative) ,

  . : , (Coulomb), ,

  : , , ,

  = + U

  ( - ) ,

  = 1 + U1 = K2 + U2

  -

  E=WF- (= Q)

  ( , ....)

 • 15

  15

  -

  = WF

  = WF1+WF2+

  (To .... , )

  :

  P = Wt

  = t

  P = E/t () F : P = Fu() :

  u F u

  : Watt, W=Joule/sec HP =750 W (Horse Power = )

  : ,

 • 16

  16

  q Q (Electric Charge) ( ). : (+) (-)

  : , . , () e = 1,6 10-19 C e. Q=Ne

  : . .

  : Coulomb C ( = Amperesec)

  Coulomb ( ) q1 q2 :

  1 2 2

  q qF=Kr

  : K=9109 m2/C2 r :

  =

  14

  : (permittivity of free space) = 8,8510-12 C2N-1m-2 : ( )

  (Electric Field) . . (Electric Intensity) q -, q

  FE=

  +q

  urur ()

  /C V/m.

  2

  QE = K

  r

  : Q : r : -

  -

  -q

  F

  F +q

 • 17

  17

  V (Potential) V , - q , - q.

  V = AW+q

  ()

  V = Uq+

  VA = A

  QKr

  (o o Q o )

  UA :

  WA

  V = VA - VB = A BW

  q

  + ()

  V = VA - VB = ABU

  q+

  VAB = A B

  1 1K Qr r

  ( ) (Field Lines)

  -

  -q

  -

  q . : - . ( ) . .

  + -

  +

  +q

 • 18

  18

  . - . -.

  (Capacitor) . :

  C (Capacitance)

  QC=V

  Farad, Coulomb CFVolt V

  = = :

  SC = l

  : : : S : :

  1U= QV2

  21 QU

  2 C= 21U CV

  2=

  (permittivity) () Co - C>Co =Co/C. ( ).

  C

 • 19

  19

  (Direct Current)

  , .

  (Electric Current) : = q/t i = q/t Ampere, ()

  (Electric Cell) , .

  () (Electromotive Force)

  = PI E = W

  q

  (E W) . Volt, V=J/C

  (Resistance) :

  R= VI

  Ohm, = Volt/Ampere

  S ( ) :

  R=Sl

  =(1+)

  : : : 0 :

  : R=R(1+)

  , Ohm i V R,

  = VR

  : -.

  Joule R i t :

  Q=i2Rt

 • 20

  20

  E = iVt E = i2Rt

  E = 2V

  Rt

  P = iV P = i2R

  P = 2V

  R

  : i

  i1=i2=i3 V1+V2+V3=V R=R1+R2+R3

  V1=V2=V3=V i1 + i2 + i3 = i

  1 2 3

  1 1 1 1R R R R

  = + +

  Kirchhoff (+) (-) . i = 0 ( )

  Kirchhoff .

  V = 0 ( )

  Ohm , r, R -:

  EiR r

  = + E=i(R+r)

  P = i

  P = Vi ( = i2R )

  P = i2r

  R1

  V

  i R2 R3

  V1 V2 V3

  R1

  R2

  R3

  V

  i1

  i2

  i3

  i

 • 21

  21

  . r

  V = E iR

  ()

  - ( )

  -.. V i -

  . .

  i=/r

  . .

  () . - .

  i

  V

  i

  V

  i

  i

  V

 • 22

  22

  (Magnetism) , Fe3O4 (Magnetic Field) . B

  ur .

  (Magnetic Induction) : Tesla, T=N/Am

  B . :

  ( ) (North N)