ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

1
/ 4 !,0.% 12345 5 6 78 7 $ 5 0- 9 5 (2 /:/, 9 5 (2 /;/, & 7 78 < 6 7 =&6 ( & %> &6 ?8, / 6 7 89 @! (A 7!7 5 ! " ! ," 95 > ’- B" & ! =&6 5 ! " =&6 :& . , . *. 12345;’#<-*-!,= ">" / , . *. 12345;’#<-*-!, C" & ! =& 5 ! " =& D" & ! " =& 5 ! =& E 78 ! ’- / 4 4 5 ’#?0" ( =6 7!, 78 7 $ 5 0- 9 5 (2 /FG/, H 9 (6 $5, & 7 78 < =6 )?" 12345 ’#/"% ( & & =& &7!, ?8 8@,!9 I 78 # $ % & ’ ( )*+,-)./*0 ,* *.1232 4 ’#/"% 78 &5’ J!- H 5 K 78 4L =6 K ! ’" I 4L M40N 7 5! O 8 7 4 0" % 6 5- & 4 0 5 4L " & 4 0 > *+ ("" 5 4 $ 5 5 4L 6 $5," & 4 0 5 4L " E8 4L =6 K K 78" 9 H 89 P =&6 78 = & 78" (E76 &5’ 4 6-, / 6 8 #5- 4 78 7 )A/#</ 12345; ’B!%-!, 5 ’765 =& A/#</>$ 12345 ’B!,"%$ 4"9" 8 = $ 78 ’76 J8- 4 78 )A/#</ 12345; ’B!%-!, 5 12345; ’#<-*-!, 78 #5- 4 78 7 12345;’B!%-!, 5 =& 12345 ’B!,"%$ 4"9" 8 5 $ 78- = Q5 8 8 R = S! $ 78 5 77 $ >! !T J8- 4 78 12345;’B!%-!, 5 12345; ’#/"% 78 I ?8 <1UV W W<(V,WNCX H V > VL > ’ <(V," E7 ’76 6$ 4 7- %$ 6- E B 6 7 8 $ E) E Y 6 7 Y 8 $ E) E C 6 7 C 8 $ E) "" E = 6 8 4 $ 8 $" P $ 4 8 ! 5 6" 9 4L 6 ’ 7 D " &8 " P 4"9" 6 < " / P5 ! &6! ?!8 C.D-, P ! 4L 0 7 ! ’- B, 9 V B 0" & 4 B Z&[ 5 4L Z&[ " & 4 B S\[ ! $ Y- Y, 9 4 Y 0" & 4 Y Z&[ 5 4L Z&[ " & 4 Y S\[ 5 S\[ " I< B & ?8 =6 ! 4 B I< Y & ?8 =6 ! 4 Y P5 ! &6! ?!8 B-, P ! 4L 0 7 ! ’- B" 8 ! ] 7 5 > !> $ 0 > $8 0 B 0 Y ( 5 > !> 0 ! 0 B 0 Y ", Y" ? 5 !5- 9 V B 0 B V Y 0 Y " & > Z&[ 5 4L 8 Z&[ & 5 ! > S\[ 5 4L 8 S\[" P5 ! &6! ?!8 #!% P ! 4L 0 7 ! ’- B, 9 V B 0" & 4 B #\[ 5 4L #\[ " & 4 B Z&[ ! $ Y- Y, 9 4 Y 0" & 4Y #\[ 5 4L #\[ " & 4 Y Z&[ 5 4L Z&[ " P5 ! &6! ?!8 -"? EFGG4G P ! 4L 0 7 ! ’- B" 8 ! ] 7 5 > !> $ 0 B""W0W $8 ( 5 > !> 0 ! 0 B 0 Y ^0 _ _1BY^W0W, Y" ? 5 !5- 9 V 5 0 B 0 Y ^0 _ " & 4 Z&[ 7 5 $ 5 4L 8 Z&[" & 5 ! > S\[ 5 4L 8 S\[" P5 ! &6! ?!8 (!’)%D! I < &6 ?8 6 ! 4 P ! 4L 0 7 ! ’- B, 9 V 0" & 4 #\[ 5 4L ;‘a " & 4 bca 5 4L S\[ " / P5 ! &8 ?!8 C.D-, P ! 4L 0 7 ! ’- % .))A V B V Y ’ $ 4 B $ 4 Y """ % $ 5 > 5 4L " I< B & ?8 =6 ! 4 B I< Y & ?8 =6 ! 4 Y P5 ! &8 ?!8 B-, P ! 4L 0 7 ! ’- B" 8 ! ] 7 5 > !> $ 0 > $8 0 B 0 Y ( 5 > !> 0 ! 0 B 0 Y ", Y" ? !5 ’ $ 0 ! ’- ? 8 !5- 9 $ V B 0 B $ V Y 0 Y " ? > !5- 9 $ V B 0 B $ V Y 0 Y " ^ ? !5- 9 $ V B 0 B $ V Y 0 Y " C" & $ > ’ !5 5 4L " P5 ! &8 ?!8 #!% P ! 4L 0 7 ! ’- B, 9 V B 0" & 4 B ( 0 < B , 5 4L (5! 56 6> 0 " 5 , & 4 B ( 0 < B , 5 4L ! 5 $" Y, 9 V Y 0" & 4 Y ( 0 < Y , 5 4L (5! 56 6> 0 " 5 , & 4 Y ( 0 < Y , 5 4L " P5 ! &8 ?!8 -"? EFGG4G P ! 4L 0 7 ! ’- B" 8 ! ] 7 5 > !> $ 0 B""W0W $8 ( 5 > !> 0 ! 0 B 0 Y ^0 _ _1BY^W0W, Y" ? !5 ’ $ 0 defff- ? 8 !5 ! 0 B 0 Y ^0 - 9 $ V 0 B $ V 0 Y ^ $ V 0 " H ? !5 0 B 0 Y ^0 g - 9 $ V B 0 B $ V Y 0 Y ^ $ V 0 g " B" & $ 5 ’ !5 5 4L "

Transcript of ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

Page 1: ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

������������/�������� ���������������������������� ������

4���!,0�.%�12345� ������5 �����6�����������7�8������7���

�� �����$������������5����0-�

� 9���� ������������� ���5�(2��/:/,���� � ��

� 9���� ������������� ���5�(2��/;/,���� � ��

&�7�������7�8����<�������������������������� �����6�������

�7� ���������=&��6��������(��&�����������%���>�������

&��6��������?�8���,�

��������� � ���� � �

���� ��� � ������ � �

����������� � ������������

���������������� � �� � � ������ ��

���������� � ��� � ��� ���������������������

������������������������

������������/�������� �������������6���������7���������

8������9�@� !��� � � �(A���������7!7����5� ��!"�� ��!�,"�95 �����>��� ���'��-�

B" &���!�������������=&��6��������� 5 ��������!"������������=&��6��������

:& �.,����.�*.���12345;�'#<�-*-�!,=">"�/��,� ��.�*.���12345;�'#<�-*-�!,

C" &���!�������������=&����� ��� 5 ��������!"������������=&����� ��

D" &���!"���������������=&����� ��� 5 ��������!����������������=&����� ��

E���� ��������������������������� ��7�8����!���'��-�

������������/�������� ��������������� ������

4���4������������ ������5 ���'#�?0�"��(�����=���6�����������7!�����,�����7�8������7����� �����$���������

���5����0-�

� 9���� ������������� ���5�(2��/�FG/,���� � ��

� H��9���� �������� � ��(�6 ������$�5��,�

&�7�������7�8����<�������������������������� �����=���6�������)? �"���12345�'#��/"%(��&���������&���� �������

��������=&���� ���������&�7!������,�?�8����

8�@�,!�9I�7�8����# � $ %�� & �'�(�)*+,-)./*0�,*�*.1232�4��������'#��/"%�7�8����

&�5���'�� ���J�!���� ��-�

H��������5 ����K������������ ��7�8������ �������� ��������������������4L������������=���6������� ��K�!���'��"�I�

4L�����������M4�0N���� ���7���5�!������ �������������������O�����������������8��� ����� ���7��� ����������

�������4�����������0"�

%�������6���5 �-�

� &���4�����������0� ���� ������ 5 �� ����� ��4L��� ���� ����"�

� &���4�����������0���������������>����� ��*��������+�(�"�"� � ����������������� ����� ������ ��5������ ���

������ ���4����������$�� ����� 5��������� ������ 5 ����4L�� ���6 ������� �����$�5��,"�

� &���4�����������0���� ���� ������ 5 ��������4L���� ���� ����"�

E���8����4L����=���6������� ��K��������K������������ ��7�8���"�

���� ��

��

9���� �����

H�� ���� �����

8������9P� ��������=&��6��������7�8���������������=

&����� ��7�8���"�

(E���7��6����&�5���'�����4����6�������-,�

������������/�������� �������������6��������8�����������

#����5�-��

� 4���7�8���� ���7� ���)�A�/# ��<�/��12345;

�'���B!%-�!,�������5������� ���

��'���7��6��5�������=&���� �� ��

� ��A�/# ��<�/>$�12345�'���B!,"%$���������4"9"�

������ ��8������=���� ������$��������� ���

7�8����������'���7��6����������

J�8����-��

� 4���7�8���������)�A�/# ��<�/��12345;

�'���B!%-�!,�������5����������12345;

�'#<�-*-�!,��7�8����

#����5�-��

� 4���7�8���� ���7� ����12345;�'���B!%-�!,�������5������� ���

������=&���� �� ��

� �12345�'���B!,"%$���������4"9"���������������� ��8���5���� ���

���$��������� ���7�8����-�

�=�Q� 5��� ����� ��8������ ������������������ �8�����������R����

�=�S�!�����������$���������������� ��7�8����� 5 ���77��������

�������$������ >�!������ �� ���� ��! ��T�

J�8����-��

� 4���7�8����������12345;�'���B!%-�!,�������5����������12345;

�'#��/"%7�8����

I�?�8����<1UV�W�W<(V,WNCX����������� ��������

H� �������������������������V�������>������� �����������������������������VL������������ ������������� �����������>����

����� ���� ����'���� ���<(V,"�E�7��������������������� ����'���7��6���������� �����6�$� ��� ���4�������7�������-�

%������$�������6�����-�

� E ��B��6��������7��� ����8 �����$��������� ���E)�

� E ��Y��6��������7��� ���Y���8 ������$��������� ���E)�

� E ��C��6��������7��� ���C���8 ������$��������� ���E)�

����������"��"�

� E ���=�� ��6������������8����� ��4��� ����$��� ��� �������8 ������$��������"�

P� �����$������������ ����������4� ���� ������ ��8� �����������!������ ����5����6���"�

9������� ��4L�����������������6��������'������������� ������7����D�� ���� ����"�&���8����� ���� ����"��

P� �����������4"9"���������������6������� ��<������� ������������� ���������������� ������"��

������������/�������� ������������������������������

P���� 5 � �� !�&��6������!�?�!��8�� ��C.D-,P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B,�9����� ��VB�����������0"�&���4B���� �����Z&[�� 5 ����4L���� ��

Z&[����� ���� ����"�&���4B���� �����S\[�����!������ ��$����Y-�

Y,�9����� ��4Y�����������0"�&�����4Y���� �����Z&[�� 5 ����4L���� ��

Z&[����� ���� ����"�&���4Y���� �����S\[� 5 ����� ��S\[�����

���� ����"�

I�<B������&����� ��?�8�������������������������������������� �����=���6�������� !�4B�

I�<Y������&����� ��?�8�������������������������������������� �����=���6�������� !�4Y�

P���� 5 � �� !�&��6������!�?�!��8�� ������B�-,P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B" ��8 �����������������������!��� ���]�����7���5����� ����

��� �>������!�����>�� ������$����������0�� ������ �����>��

���$�������8�0B�����0Y�(�������5����� ������� �>��

����!�����>�� ���0�!��0B0Y",��

Y" ?����� ����� 5�����!����5-�9����� ��VB�����������0B����� ��

VY�����������0Y"�&���������>����������� �����Z&[�� 5 ����4L�

���� �������� 8 ���Z&[�

&�5���������� �������!���������� � �>�S\[�� 5 ��������4L� ���� �����

��� 8 ���S\["�

P���� 5 � �� !�&��6������!�?�!��8�� ���#!%P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B,�9����� ��VB�����������0"�&���4B���� �����#\[�� 5 ����4L���� ��

#\[����� ���� ����"�&���4B���� �����Z&[�����!���� ��$����Y-�

Y,�9����� ��4Y�����������0"�&�����4Y���� �����#\[�� 5 ����4L���� ��

#\[����� ���� ����"�&���4Y���� �����Z&[� 5 ����4L���� ��Z&[�����

���� ����"�

P���� 5 � �� !�&��6������!�?�!��8�� ���-"?��

EFGG4GP� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B" ��8 �����������������������!��� ���]�����7���5�����

������� �>������!�����>�� ������$����������0�� ��

���� ����B""W0W����$�������8�(�������5����� ����

��� �>������!�����>�� ���0�!��0B0Y^0_����_1B�Y�^W0W,��

Y" ?����� ����� 5�����!����5-�9����� ��V��������������

���5�����0B�0Y���^���0_"�&���4���� �����Z&[�7���5���� ���

���$��������� 5 ����4L� ���� �������� 8 ���Z&["�

&�5���������� �������!���������� � �>�S\[�� 5 ��������4L�

���� �������� 8 ���S\["�

P���� 5 � �� !�&��6������!�?�!��8�� ��

�(!')%�D!�I�<������&��6��������?�8����������������������������������

���� �����6�������� !�4�

P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B,�9����� ��V�����������0"��

� &���4���� �����#\[�� 5 ����4L���� ��;`a�����

���� ����"��

� &���4���� �����bca�� 5 ����4L���� ����S\[�����

���� ����"�

������������/�������� ��������������������������

P���� 5 � �� !�&����� 8�?�!��8�� ��C.D-,P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

%� ������.�))�A� ���VB�����VY��������� ����������'���$����� ��4B��

��$����� ��4Y��"�"�"�%������������$����������5� ����>�� ���� ������

5 �� ����� ��4L��� ���� ����"�

I�<B������&����� ��?�8�������������������������������������� �����=���6�������� !�4B�

I�<Y������&����� ��?�8�������������������������������������� �����=���6�������� !�4Y�

P���� 5 � �� !�&����� 8�?�!��8�� ������B�-,P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B" ��8 �����������������������!��� ���]�����7���5�����

������� �>������!�����>�� ������$����������0�� ��

���� �����>�����$�������8�0B�����0Y�(�������5�����

������� �>������!�����>�� ���0�!��0B0Y",��

Y" ?����� ������!����5��'� ��� �����������������

���$���������0�������� ������ ����!���'��-�

� ?��� ����8 ������!����5-�9�������$����� ��VB�

����������0B���$���� ���VY�����������0Y"��

� ?��� ����> ��������!����5-�9�������$����� ��VB�

����������0B���$���� ���VY�����������0Y"�

���������^�

� ?��� �� ���� ��������!����5-�9�������$����� ��

VB�����������0B���$���� ���VY�����������0Y"�

C" &�����������$���� ���� ���������>������������

�'� �����������!����5�� 5 ����4L� ���� ����"�

P���� 5 � �� !�&����� 8�?�!��8�� ���#!%P� ������������������������������� !�4L�������������������0�

��� ���7���!���'��-�

B,�9����� ��VB�����������0"��

&���4B���� ���� �����(������0����������� ��<B,�� 5 ��������4L����

���� �����(5�!�� ��56�������6�>���0����������� ���" 5 ��,�

&���4B� ���� �����(������0�������� ��<B,�� 5 ��������4L�����!���� ��

��5����$���"�

Y,�9����� ��VY�����������0"��

&���4Y���� ���� �����(������0����������� ��<Y,�� 5 ��������4L����

���� �����(5�!�� ��56�������6�>���0����������� ���" 5 ��,�

&���4Y� ���� �����(������0�������� ��<Y,�� 5 ��������4L� ���� ����"�

P���� 5 � �� !�&����� 8�?�!��8�� ���-"?��EFGG4GP� ������������������������������� !�4L�������������������0���� ���7���!���'��-�

B" ��8 �����������������������!��� ���]�����7���5����� ������� �>������!�����>�� ������$����������0�� ������ ����B""W0W�

���$�������8�(�������5����� ������� �>������!�����>�� ���0�!��0B0Y^0_����_1B�Y�^W0W,��

Y" ?����� ������!����5��'� ��� ��������������������$���������0�������� ���� ���deff�f-�

� ?��� ����8 ������!����5��� !�0B0Y^0�-�9�������$����� ��V�����������0B����$���� ���V�����������0Y�^����$���� ���V�

����������0�"������������������������������������������H

� ?��� �� ���� ��������!����5�0B0Y^0g�-�9�������$����� ��VB�����������0B���$���� ���VY�����������0Y^����$���� ���V����

�������0g"��

B" &�����������$���� ���� �����5������������������'� �����������!����5�� 5 ����4L� ���� ����"�