ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

3
!" !" #$ $ $ " % " $ $ $ & "’ : : ! ,[ : : " ! , " !" !" #$ $ # $ $ " % " $ $ $ & "’ % & # : : ! ),( : : " ! " " # $ % &! ’ # ( & " ( "# # & "# # ()* & &( &! &# # # : + ( " ( ) ( * ( " ( + ( + ( " ( ) ( * )*( &# # # &, - ’ . ’ &( )*( # # &# # # . . : /# # ( + ( " ( ) ( * ( " ( !# # ( + ( " ( #%+ ,- %. #(- /!" *(0* ( # 1 2 - 012$3 ( # & # # # #’ 4 5 " , - ./0 , - ! 6 7 # # # 8 % ( & 11 ( 23 #’ - ( 9 +3 +4 " +’!’5’ 6 # # & ’ 4 5 " 4/5 & : !" # # # # **- 5 )4 - ;$ <= # " " ’ 5 " - $ " * ’ - " & 9 # # : " , & 9 # # " & # ; + #+ * !" $ " , # # # # "# !" $ " # ; 8 !# ) 5 ( ) +#% + 6 ’ 8 0$ 6 7 7 7 & # # # 0 & # # # & 0’ 4 >& 7 ! 8 9! ; 8 !: 7 11 ( 23

Transcript of ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

Page 1: ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

��������������� � ������ ������� � �����������

����������������������������� ���!"����� ������������������ �������� �� �����

• � ������������������������� ������������� � �� �� � ��• � ����������������������� �������������� ���� � � ��� ��� � ���

• !�"�����������������������#$� ������ � ��$ �� ���� � �$ �� ����� � � � ������"��� � �� ��• %������"��������� ��������� �� ���� ��������$ �� ������������� ���������$ �� �$��������&���

����"��� �'�

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � �! � ���� ���,[��� � �� �� � ����

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � � �"�! � ���� ���,���� �"��

������������������������� ���!"����� ������������������ �������� �� �����

• � ������������������������� �������������� � �� �� � ��• � ����������������������� �������������� ���� � � ��� ��� � ���

• !�"�����������������������#$� ������ � ��$ ������� �# �$ � $ ����� � � � ������"��� � �� ��• %������"���������������� �� ���� ��������$ ����������������������� ���������$ ��$�����&���

����"��� �'�%��������� ����������&�� �����#����� ��������� ������������������������������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � �! � ���� ��),(��� � �� �� � ����

���������: � � �� � �� :

� � ��� ��� � � �"�! � ��� �� � ���� � ��%%%%%%%%%%�� � ���� ��"� �"��

��������������#�����$ � �%��

���������

� � &!���' �����#�(�����������������& ���������������' ������

• ����������"���(��������������"���#��#��&�������"�����#���#�

• �����()*���������

���� ���������� ����������& �������������� ���'�&(��� � &!���������������������&���#�����������������#�������#�������������������������

���������: +���������������������������

�� ( �" ( �) ( �* ( �" ( � %

+������������������������

�� ( �+ ( �" ( �) ( �*

���������

�)*( ��������������������&���#�����������������#�����#�������&�,����������������� ������������

• -�������������������������� ������������'

• .������������������������������ ����������'

�&(����)*( �����������#������#�&���#�����������������#�������#

• .������������������������������ ������������

• .������������������������������ ����������

���������: /����# ������������������#��

�� ( �+ ( �" ( �) ( �* ( �" ( ��!����#����������������#��

�� ( �+ ( �" ( ��

�����������#%���+��������,-��%���.

���������#(-����/�!"������*(0*� (��������������������#�12�

• -��������� ���� ���01�2$3�����(�������#����������&������#��#�����#�

����#'�

4������

• 5�����"���, � �- � � ���. / 0 ��������,� �-� � !

6��7�����#������#����������� �#��

8 �������

• %�������(����������&���1�1 ( ��23 ����#'��-���������������������(�������������9�

�����������+ 3������������

�������� +��4����� �������������������������"��������������+'!'5'�����

• 6����������������������#�������#�����������������&����������������'�

4������

• 5�����"���� � � � ���4 / 5 ����&��������������� ��� � ������������:���������� ���������� �����������

• !�"����������� ��#����#��#�������#������������������� �� ��������������*��*-�

������5�� ����)�4�� ���-��

;������$�����������������������������<������=������������#��������������������������������

�����������������"��������������"����� '�

5�������������� ���"��������

• -������������$������"����������������*������������������'

• -���� �����������������"��������������������&�����9���������#���������#�

• :�������������� � �������������� ��������������� ������"������������������,������

����&�����9���������#���������#����� ���"��������������������������������� �� ���

��&�������������#�

;��������� � ���������������� ������

�����������+��������#�+�*����� ��

������������������ ���

�������� !�"��������$��������������"������,������#�����#� #�������������� ���� �����������

�������� ���������#���� �������"��� #

�������� !�"������$��������������"��������������� ���� ������������������������ �������

���#

;���������

8 �����!���#�

� � �)5������

�� ( �)�

�����������+ �#%��������������+

�������������������������� ���6 � ��� ��' 8��������� ���0$�����������

���� ���67 � ��7� �7�' ����� �&����#����#�������#������0�

� �&����#�����#����#�������������&��������0'

4������

• >�&�����7 � � ����� � !8 ���������������� 9 !

;����������

8 �������

• ! : �7 � 1�1 ( ��23

Page 2: ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

;���������

����������� #��������� �#������� #�������

��������������������� ���6 � ��� ��' & /�!"��� ���0$��������������� ���6; � ��;� �;�' ����� ;����&���������#�������#����0��*?���#�

� ;����&���������#�����#����0�����������������#��#�������#

4������

• >�&�����; < � ��� �; < � ����������"����� �� � !; ��&��������� � � �;

��������������������� ���6 � ��� ��' �&�/���� � & /�!"�������0$��������������� ���6; � ��;� �;���� ;����&���������#�������#����0��*?���#�

� ;����&���6@-8��#�����#����0�����������������#��#�������#

4������

• >�&�����; < � ��� �; < � ����������"����,� �-� � ! ����,� �- � �; ��&������,� �-� � !A

;B686C%��:��������������������� �� ����&�����������������������������&�������� ��

;B686C%��:������������������������������� �� ���� ���&��������#��#�����#����������������

�&���������� ��

& /�!"���

�&6 & /�!"���

& /�!"���

78���&6 & /�!"��� & /�!"���

�&6 & /�!"���

78�� & /�!"���

78���&6 & /�!"���

& /�!"���

�&6 & /�!"���

�����������9��������� �

��������/�����������������������"-�������

9����������* ��"-���, �����������"�#��������������������������������

• 8������,�������=��,�-���������� ��������������� ���������� ������������9������"���������#'

���������:

���������

����D�"��#� #�������#��, �����������"�#�������������������&������ ������� ��,• 8������,�������=>��,�

� ��D�"��#� #�������#��, �����������"�#��������������� ��&��������� �������� ��,• 8������,�������=?��,�

= �� � 3= �� � �= � � 3= �" � 3= �) � @= �* � 3

���������:

=> �� � A=> �� � 3=> � � 3=> �" � 3

=? �� � 3=? �� � �=? � � 3=? �" � �

��������������%�������+�8����:��+

��5�����9���5��� ��"5��������������%-��������8����;0���

4���"������������"��������������������"��� �����"������������ ����������������������������������

BC�DE�F

EGH� IJ

#�������<�

4���"������������"��������������������"��� �����"������������ �������������#����"��#

#�������=�

8����"��� �����"������������ ����4�����"�#�����������������������"�������������#����"��#'

���������:

4��"��� ���&� ���������������� ��������������������&�� #����� #����#���������#����������,������� �������#�����

�����"��������������

• -���&�������������"�#�����������������������"�������������#'

• :���������������#$�����������&������������ ��$�

• :������������#$������������������ �������������������������&������������ ��

E"�������D�"����!��������*9������#�

;��"�#��������������������"����9������#�

= �� � 3= �� � �= � � 3= �" � 3= �) � @= �* � 3

�����������1������������

���������

����� �����"������������ ���"���������

• FG��������$���� ���#����������#��&������"���F'

-��������#�������������������� �����������������$������ �������������#�

���������#��&�������������"��'

#������

• � �12 �0����,2$<.$*�� ��*��/�!"����

;����������

8 �������

• ����FG������������� ���(����������&���1�23 ����#'�

HG�������� 9G�������� +%���������9G��������

�����������3�8�����+����,3�����+.�������

��������<�������� �����"������������ ���6 � �� � ������4�> � �0��� �,-�4����?�.��������������#����

�����������������������&��������������� ������� ����#���������� ������ � ������ K �� � � ����

�� L �� � M�$�����������"�����������&��������� #��������������������� ����������� #������ #���'��������=���������� ������������&�������� ������������������������#����������,������������������

��� �� ���#'

��������@���������� ����������&�������� �����������������������&���������#�������������#

���������: 6�6� �������&��������#���� ��������� ���� � ��� � � �*� ������ � ��� �"� �) N% 6�6� ���������

�&��������#

;��� �����#�

• 4������������ �� �����������������������

• 4�������#����� ����������,��������6 � ��� ��� �

�����������#%���+�3�8�����+����,#%���+�3�����+.�������

�������������� �����"������������ ���� � �� � ������&(-����4�> � �0��� ����

�����#������#������������&������������������&������#��#�����#�����#�����

���������������������#�������#������ ����#�������#������

���������: 6�0* ��������!H$H'�6�09 ��������/9$I

;��� �����#�

• 8������,�������OP�Q ������ � R��R$�S � R��R ����

• >�&�������

• �&��� � � P: Q * ��"?�

• �&��� � � P T Q �*�?�

Page 3: ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

�����������+ �%����A����+��+

���������+)� ( ����B�����0������#���������#�������������������������������������������#��������

����������������

4������

• 4�����������; < � �������������������� �� ���#������������# 6 � ��� !� ���������������������"��

,����#��,� �- � �; ����, / �- %��&���������, � �-� 9 !;����������������������� �� ���#���������������������� "�����������������"����#�������� �����

�����������������/��� ��*� �)� ( ����B�����0��'

���������4������������������ "���"������������������������ �� ���#����������?/��� ��)� ( �

���B�����0��'

���������:

��/��� ��*� *����?/���

��/��� ��*� *���78���?/��� 78����/��� ��*� *���78���?/���

��/��� ��*� *���78���?/���

78����/��� ��*� *���78���?/���

�����������C$8������+����������

����������������� ���� � �� � ������C$>�D���0��� �������������#���������������&�������������F�

&���������������������#�������#����� ���&����������&����'

• J��������������������������������������#�������#����F����������� �� ���#�������"������������

&�����,�����������&�����

• ����FG&�������������� ���"�������������FG����#����������������9G&�������������� ����&���9�

���������� �� ���#$��������������#�

���������:

8 �������

• ���#�������#�&��������#��������������&����������������������������&������������"�#�&������'

• ��������������� ����������'&'�9G&���������$����"������������HG&���������$�?�����(G&���������

���������:

�����������8��������+�������+

���������8�D����*��������������#���������# � � ��� �� �������������&����F$�����

���������������#�������FG&���������#'

• 8������,��� ���U �

���������:

4������� ��� #������ #����&������������"�������#���������#��������������������������

����� �����������&����������#�����#�����������������������������&�����������"������#�

��������#�K ������� �� ������LMGNOPQRSTS�'

������������ �%�+�EFGEH

�������� ���#�*)*( ��EIJKL ��������������� � �� � ���������#������#�����

• ;����&������#��#�������#������������#

• ;�������������"�������:!B>DU8���������

:�����#������#��&���������3VRSW������������-�� �����#�5����#���5����#�3VRSW'

���������:

��5�����EIJKL����� ������ �����������3VRSW��

����� �����"������������ ����&���������3VRSW����������������

• -�������������������

• X��#����������#��&�����������"��

6������#�3VRSW�������

� ( � ( ( " ( ) ( " ( � ( ) ( ( ������������#����#����������#��&�����������"���

.����&���������3VRSW��%��������Y9��&���

��������"���

3���+��+���:�� ��������������� ����&���������

Z[P\RTO($����"������������������������������ ���

�������������������"��������������#�� �#�

. ������������"���#������#���������������������#��#�������#������������#

• 6������#���������������(�����#'

• 4������ ��������������&�����������������������������#

• !�"����������&�����"�������&�����9

������������ �%�+�MNOPGQRS

�������� ���#�*)*( ��MTUVJWX2���������������

� � �� � ���������#������#�����

• ;����&������#��#�������#������������#

• ;�������������"���������:!B>DU8���������

:�����#������#��&���������Z[P\RTO(������������

:���������#�5����#���5����#�Z[P\RTO('

5�������� ������������� ���?>���*)*( �MTUVJWX2��&��H�

�����#�

<6 ����/�!" ������ ���� �/�!"����� ����

��������� ��������"���������������

���������������&���#�����#����� ����������

���������Z[P\RTO(

9' .��&����#������&����O ��5�����YVLTZ�

*' <������������� �������� �������������

���������� ������������� !"#�= ������

(]H������������"�#���������������

��������#�

H' .��&����#������&����O ��5�����RLK�

*' <��������$����%����&�� ��������'���

����&����� ��������������� ����������

��� !"#�= ������(]H������������"�#����

�������������������#�

5�������� ������������� ���3��?>���*)*( �MTUVJWX2��&��I�

�����������������������������'

*' 4������ ���4����0�������4�����

9' 4������ ��������&�������0 �* &-�

H' 4������ �� �����&���/?"���

I' �����0��* ��"-�?>���[�����<

7' .��&����#����������������������� �������&���������

Z[P\RTO(�

*' 8�������������Z[P\RTO(����#����������#��&����

��"���9

9' :������������&��������#�������"���������

�����"���]�9���&�����������������"���9����

����#���#������#������#

H' ^��������������"��������� �������� #�

���������� ����������������� �������&���

������Z[P\RTO('