ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ...

of 6 /6
Έκδοση: 10/2015 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης T R σεισμού για πιθανότητα υπέρβασης p του μεγέθους σχεδιασμού σε t d χρόνια: p t ) p ( t T d d R 1 ln Η εδαφική επιτάχυνση αναφοράς a gR σε έδαφος κατηγορίας Α του ΕΚ8 αντιστοιχεί σε p = 10% και t d = 50 χρόνια, δηλαδή Τ R = 475 χρόνια. Η επιτάχυνση αυτή εφαρμόζεται για συνήθεις κατασκευές (γ Ι = 1). Για κατασκευές μεγαλύτερης σπουδαιότητας η αντίστοιχη εδαφική επιτάχυνση a g αυξάνεται μέσω του συντελεστή σπουδαιότητας θέτοντας γ Ι > 1. ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ Ιδιοπερίοδος: K m π T 2 Ιδιοσυχνότητα: m K T π ω 2 Δυσκαμψίες: Αμφίπακτο υποστύλωμα: 3 12 h I E K Μονόπακτο υποστύλωμα: 3 3 h I E K ΦΑΣΜΑΤΑ Σχέση φασματικών μεγεθών: PSA = ω 2 SD SA PSV = ω SD SV Όρια φασμάτων: Τ 0: SD 0, SV 0, SA max , g x T : SD max , g x , SV max , g x , SA 0 όπου: max , g x = μέγιστη μετακίνηση εδάφους, max , g x = μέγιστη ταχύτητα εδάφους, max , g x = μέγιστη επιτάχυνση εδάφους.

Embed Size (px)

Transcript of ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ...

 • Έκδοση: 10/2015 1

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

  ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

  Περίοδος επανάληψης TR σεισμού για πιθανότητα υπέρβασης p του μεγέθους σχεδιασμού σε td χρόνια:

  p

  t

  )p(

  tT ddR

  1ln

  Η εδαφική επιτάχυνση αναφοράς agR σε έδαφος κατηγορίας Α του ΕΚ8 αντιστοιχεί σε p = 10% και td = 50 χρόνια,

  δηλαδή ΤR = 475 χρόνια. Η επιτάχυνση αυτή εφαρμόζεται για συνήθεις κατασκευές (γΙ = 1). Για κατασκευές

  μεγαλύτερης σπουδαιότητας η αντίστοιχη εδαφική επιτάχυνση ag αυξάνεται μέσω του συντελεστή σπουδαιότητας

  θέτοντας γΙ > 1.

  ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ

  Ιδιοπερίοδος: K

  mπT 2

  Ιδιοσυχνότητα: m

  K

  T

  πω

  2

  Δυσκαμψίες: Αμφίπακτο υποστύλωμα: 3

  12

  h

  IEK

  Μονόπακτο υποστύλωμα: 3

  3

  h

  IEK

  ΦΑΣΜΑΤΑ

  Σχέση φασματικών μεγεθών: PSA = ω2 SD ≈ SA

  PSV = ω SD ≈ SV

  Όρια φασμάτων: Τ 0: SD 0, SV 0, SA max,gx

  T : SD max,gx , SV max,gx , SA 0

  όπου: max,gx = μέγιστη μετακίνηση εδάφους,

  max,gx = μέγιστη ταχύτητα εδάφους,

  max,gx = μέγιστη επιτάχυνση εδάφους.

 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  Έκδοση: 10/2015 2

  ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  Δείκτης πλαστιμότητας: y

  m

  d

  dμ=

  όπου: dm = μέγιστη μετακίνηση,

  dy = μετακίνηση διαρροής

  Συντελεστής συμπεριφοράς: d

  e

  F

  Fq

  όπου: Fe = μέγιστο σεισμικό φορτίο ισοδύναμου ελαστικού συστήματος

  Fd = φορτίο σχεδιασμού

  Ισχύει: q = γRd∙qy

  όπου: y

  ey

  F

  Fq και

  d

  yRd

  F

  Fγ = υπεραντοχή

  Fy = σεισμικό φορτίο διαρροής

  Παραδοχή ίσων μετακινήσεων (μεταξύ ελαστικού και ελαστοπλαστικού συστήματος): qy = μ

  Παραδοχή ίσων ενεργειών (μεταξύ ελαστικού και ελαστοπλαστικού συστήματος): 12= μqy

  ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ

  Συντ/νες Κέντρου Δυσκαμψίας:

  iy,i

  iy,ii

  oP K

  KX

  X ,

  ix,i

  ix,ii

  PK

  KY

  Yo

  Δυσκαμψίες συστήματος:

  i

  x,ix KK , i

  y,iy KK , i

  x,iiy,iiθ,iθ KyKxΚK22

  Γωνία στροφής: θ

  KMKM

  K

  yPxPθ

  φcosφsin

  Μετακίνηση τυχαίου σημείου Σ: θyK

  φPu Σ

  x

  x,Σ

  cos

  (κατά x)

  θxK

  φPu Σ

  y

  y,Σ

  sin

  (κατά y)

  Τέμνουσες υποστυλώματος Κi : x,ix,ix,i uΚV , y,iy,iy,i uΚV

  Ειδικές περιπτώσεις:

  Σεισμός x (φ=0): θ

  KMx

  K

  yPθ

  )( , ΣKM

  θx

  xx,Σ yy

  K

  P

  K

  Pu )( , ΣKM

  θ

  xy,Σ xy

  K

  Pu )(

  Σεισμός y (φ=90): θ

  KMy

  K

  xPθ

  )( , ΣKM

  θ

  yx,Σ yx

  K

  Pu )( , ΣKM

  θy

  yy,,Σ xx

  K

  P

  K

  Pu )(

  Χ, ux

  Υ, uy

  x

  y

  Po

  KM

  P

  φ

  Κi

  xi

  yi

  Σ

  Υi

  ΥPo

  ΧPo Χi

  θ

  xKM

  yΚM

  Lx

  Ly

  PooPYYy,XXx

 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  Έκδοση: 10/2015 3

  ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Ιδιοσυχνότητες: προκύπτουν από τη λύση της χαρακτηριστικής εξίσωσης: 02 MωK

  Ιδιοδιανύσματα (ιδιομορφές): προκύπτουν από τη λύση του συστήματος: 02 ii φMωK

  Συμβολισμός: iφ = i ιδιομορφή, jiφ = j συνιστώσα της i ιδιομορφής

  Στον ΕΚ8 οι ιδιομορφές συμβολίζονται με: is

  Ορθογωνικότητα ιδιομορφών: ji φMφT

  = 0 και ji φKφT

  = 0 για i≠j

  Γενικευμένη μάζα i ιδιομορφής: iii φMφm~T

  Σημείωση: j

  jiji φmm~ 2 για διαγώνιο μητρώο μάζας

  Γενικευμένη δυσκαμψία i ιδιομορφής: iii φKφk~ T

  Σημείωση: Ισχύει 2iii ωm~k~

  Συντελεστής συμμετοχής i ιδιομορφής: ii

  i

  φMφ

  rMφΓ

  T

  T

  i , r = διάνυσμα κατεύθυνσης σεισμικής διέγερσης

  Δρώσα ιδιομορφική μάζα i ιδιομορφής: rMφΓm i*i

  Ti

  Σεισμικά φορτία σχεδιασμού i ιδιομορφής: )ζ,T(SΓφMF dii iii , όπου Sd = φασματική επιτάχυνση

  σχεδιασμού

  Στον j βαθμό ελευθερίας: )ζ,T(SΓφmF iidijijji

  Μετακινήσεις σχεδιασμού i ιδιομορφής: 2iii idii ω)ζ,T(SqΓφu

  Απλοποιημένοι τύποι για επίπεδη κίνηση στη διεύθυνση της σεισμικής διέγερσης: r = 1

  N

  ji

  N

  ji

  φm

  φm

  Γ

  1j

  2j

  1jj

  i και

  N

  ji*i φmΓm

  1jji

  ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ

  Ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων: ρ

  GVs

  Ιδιοπερίοδοι: ...,,i,Vi

  s

  21)12(

  4i

  Ιδιοσχήματα:

  H

  zizφi

  2

  π)12(sin)(

  Συντελεστές συμμετοχής: )π1i2(

  4i

  Γ

  Μέγιστες μετακινήσεις i ιδιομορφής: ui(z) = Γi SD(Ti,ζi) φi(z)

 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  Έκδοση: 10/2015 4

  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

  Τέμνουσα δύναμη βάσης: λmTSF )( 1db

  όπου: T1 = θεμελιώδης ιδιοπερίοδος στην εξεταζόμενη διεύθυνση

  Sd(T1) = φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού για περίοδο Τ1

  m = συνολική μάζα κτιρίου

  λ = διορθωτικός συντελεστής:

  λ = 0,85 εάν Τ1 ≤ 2∙ΤC και το κτίριο έχει πάνω από 2 ορόφους

  λ = 1,00 σε κάθε άλλη περίπτωση

  Για κτίρια με ύψος Η≤40 m, η ιδιοπερίοδος Τ1 (σε sec) μπορεί να προσεγγιστεί από τις παρακάτω εμπειρικές σχέσεις:

  1. Τ1 = Ct∙H3/4

  0,085 για χαλύβδινα πλαίσια

  όπου Ct = 0,075 για πλαίσια από σκυρόδεμα και για χαλύβδινα πλαίσια με έκκεντρους δικτυωτούς συνδέσμους

  0,050 για κάθε άλλο φορέα

  Εναλλακτικά, για κτίρια με τοιχώματα: cA,C 0750t

  όπου: 2

  c 20 H,AA wii

  Αc = συνολική δρώσα επιφάνεια των τοιχωμάτων στον 1ο όροφο πάνω από τη στάθμη θεμελίωσης (σε m

  2)

  Αi = δρώσα επιφάνεια του τοιχώματος i στον 1ο όροφο πάνω από τη στάθμη θεμελίωσης (σε m

  2)

  2. dT 21

  όπου: d = οριζόντια ελαστική μετακίνηση του δώματος (σε m) για οριζόντια φορτία ίσα με τα φορτία βαρύτητας

  Κατανομή σεισμικών δυνάμεων:

  jj

  iibi

  φm

  φmFF

  Για 1η ιδιομορφή τριγωνικής μορφής:

  jj

  iibi

  zm

  zmFF

  ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ

  Σε πλαισιωτά και ισοδύναμα προς πλαισιωτά συστήματα, στους κόμβους δοκών – υποστυλωμάτων πρέπει να

  ικανοποιείται η σχέση:

  RbRc M,M 31

  όπου:

  RcM =άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των υποστυλωμάτων που συμβάλλουν στον κόμβο

  RbM = άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των δοκών που συμβάλλουν στον κόμβο

  Ο έλεγχος γίνεται και για τις δύο διευθύνσεις της σεισμικής δράσης (προκαλούν σεισμικές ροπές στις δοκούς με

  διαφορετικό πρόσημο).

  Δεν γίνεται έλεγχος στο δώμα πολυωρόφων κτιρίων.

 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  Έκδοση: 10/2015 5

  Ε.Κ. 8

  Ελαστικό φάσμα απόκρισης (Se=ελαστική φασματική επιτάχυνση)

  1521)( .η

  T

  TSaTS

  B

  ge για 0 Τ ΤΒ

  52)( .ηSaTS ge για ΤΒ Τ ΤC

  T

  T.ηSaTS Cge 52)( για ΤC Τ ΤD

  2

  52)(T

  TT.ηSaTS DCge

  για ΤD Τ 4 sec

  όπου:

  ag = γIagR

  5

  10

  ζη ≥ 0.55 = συντελεστής απόσβεσης (το ζ τίθεται επί τοις εκατό)

  S = συντελεστής εδάφους

  Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

  agR (g)

  Κατηγορία

  Σπουδαιότητας Iγ

  Κατηγορία Εδάφους

  ΤΒ (sec) ΤC (sec) ΤD (sec) S

  Ζ1 0.16 I 0.80 Α 0.15 0.40 2.50 1.00

  Ζ2 0.24 II 1.00 Β 0.15 0.50 2.50 1.20

  Ζ3 0.36 III 1.20 C 0.20 0.60 2.50 1.15

  IV 1.40 D 0.20 0.80 2.50 1.35

  E 0.15 0.50 2.50 1.40

  Φάσμα σχεδιασμού για ανελαστική συμπεριφορά (Sd=φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού)

  3

  252

  3

  2)(

  q

  .

  T

  TSaTS

  B

  gd για 0 Τ ΤΒ

  q

  .SaTS gd

  52)( για ΤΒ Τ ΤC

  ggd aβT

  T

  q

  .Sa)TS C

  52( για ΤC Τ ΤD

  gDC

  gd aβT

  TT

  q

  .SaTS

  2

  52)( για ΤD Τ 4 sec

  Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, η τιμή β ορίζεται σε β=0.2.

  Περίοδος, T (sec)

  Se / ag

  2.5Sη

  S

  0 ΤΒ ΤC TD

  2.5SηTC/T

  2.5SηTCTD/T 2

 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  Έκδοση: 10/2015 6

  ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

  Χωρικός συνδυασμός σεισμικών δράσεων (όταν μπορεί να αμεληθεί η κατακόρυφη συνιστώσα):

  exE = exΕ(x) 0.3∙exΕ

  (y) ή exE = 0.3∙exΕ

  (x) exΕ

  (y)

  όπου exE(x)

  και exE(y)

  οι ακραίες τιμές του μεγέθους Ε για σεισμική δράση κατά x και σεισμική δράση κατά y

  αντίστοιχα.

  Σεισμικός συνδυασμός δράσεων:

  i,ki,EDj,kd Qψ""A""P""GE 2

  όπου: "+" = σε συνδυασμό με

  Gk,j = χαρακτηριστική τιμή μόνιμης δράσης j

  P = προένταση

  ΑΕD = σεισμική δράση σχεδιασμού

  Qk,i= χαρακτηριστική τιμή μεταβλητής δράσης i

  ψ2,i = συντελεστής συνδυασμού μεταβλητής δράσης i σύμφωνα με παρακάτω πίνακα:

  Δράσεις ψ2

  Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών

  Β: χώροι γραφείων

  C: χώροι συνάθροισης

  D: χώροι καταστημάτων

  E: χώροι αποθήκευσης

  F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων για βάρος οχημάτων ≤ 30kN

  G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων για 30kN < βάρος οχημάτων ≤ 160kN

  Η: στέγες

  0,3

  0,3

  0,6

  0,6

  0,8

  0,6

  0,3

  0

  Φορτία χιονιού επάνω σε κτίρια:

  για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η > 1000 m

  για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η ≤ 1000 m

  0,20

  0

  Φορτία ανέμου σε κτίρια 0

  Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτίρια 0

  Στο σεισμικό συνδυασμό δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις καταναγκασμού.