Newsletter νο 8

of 4 /4
Κζντρο Ψηφιακήσ Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ Περιεχόμενα Τεφχουσ Νζα ……………. 1, 2 Editorial …………….1, 3 Free data ……………. 2 Νζοι χάρτεσ …………….4 Συνζδρια …………….4 Απρίλιος - Ιούνιος 2015 8 … a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school. digital-earth ΝΕΑ Στθ διεφκυνςθ http://www.eurogeography.eu/wp- content/uploads/2014/06/ EUROGEO_anual_report_2014.pdf μπορείτε να βρείτε και να κατεβάςετε τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ Ζνωςθσ Ευρωπαίων Γεωγράφων (EUROGEO). Περιζχει πολλζσ πλθροφορίεσ και χριςιμεσ διευκφνςεισ από Ευρωπαϊκά προγράμματα Γεωγραφίασ κ.ά. Υπάρχει μία αξιόλογθ παρουςίαςθ του cloud GIS ςτθ διεφκυνςθ http://www.gislounge.com/learn-about- gis-in-the- cloud/?utm_source=feedburner& utm_medium=feed&utm_campaign=Fe ed%3A+gislounge+%28GIS+Lounge%29 . Θ απόδοςθ γίνεται με απλό και κατανοθτό τρόπο. Είναι ςθμαντικό να υπάρχουν κεςμοί που υπθρετοφν τα ςχολικά αντικείμενα και ςτουσ οποίουσ ςυςπειρϊνονται εκπαιδευτικοί και όλοι όςοι ενδιαφζρονται για αυτά. Όταν αναφζρομαι ςε κεςμοφσ δεν εννοϊ τίποτα κρατικό ι ελεγχόμενο από το Κράτοσ αλλά κάποια Ζνωςθ, Σωματείο, Σφλλογο, κλπ. που κα υπθρετεί και προαςπίηεται τα «ςυμφζροντα» κάποιου ςχολικοφ αντικειμζνου. Μία τζτοια ζνωςθ είναι το Κζντρο Ψθφιακισ Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ που προςπακεί να φζρει κοντά του όλουσ εκείνουσ που ενδιαφζρονται για τθν πρόοδο τθσ Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Το τι μπορεί να καταφζρει μία τζτοια πρωτοβουλία φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα όπου είναι φανερό ότι όταν υπάρχουν πολλοί υποςτθρικτζσ τότε οι πιζςεισ προσ τα Κζντρα αποφάςεων είναι μεγάλεσ και μπορεί να αλλάξουν ςτάςεισ και αποφάςεισ. Συνέχεια ςτη ςελ. 3 Άρθρο του Προέδρου του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης Νίκοσ Λαμπρινόσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΠΤΔΕ, ΑΠΘ Email: [email protected].gr Συνέδριο Ο ςφλλογοσ Free Open Source Geospatial Software διοργανϊνει ζνα ςυνζδριο ςτθ Σεοφλ τθσ Νότιασ Κορζασ τον Σεπτζμβριο, 14-19, 2015 με κζα τα ανοιχτά και ελεφκερα λογιςμικά. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου (http://2015.foss4g.org/ ).

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter νο 8

Page 1: Newsletter νο 8

Κζντρο Ψηφιακήσ

Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ Περιεχόμενα Τεφχουσ

Νζα ……………. 1, 2

Editorial …………….1, 3

Free data ……………. 2

Νζοι χάρτεσ …………….4

Συνζδρια …………….4

Απρίλ ιος - Ιούν ιος 2015

8

… a European Comenius Network connecting those using Spatial Media and Geoinformation in school.

digital-earth

ΝΕΑ Στθ διεφκυνςθ

http://www.eurogeography.eu/wp-

content/uploads/2014/06/

EUROGEO_anual_report_2014.pdf

μπορείτε να βρείτε και να κατεβάςετε

τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ

Ζνωςθσ Ευρωπαίων Γεωγράφων

(EUROGEO). Περιζχει πολλζσ

πλθροφορίεσ και χριςιμεσ διευκφνςεισ

από Ευρωπαϊκά προγράμματα

Γεωγραφίασ κ.ά.

Υπάρχει μία αξιόλογθ παρουςίαςθ του

cloud GIS ςτθ διεφκυνςθ

http://www.gislounge.com/learn-about-

gis-in-the-

cloud/?utm_source=feedburner&

utm_medium=feed&utm_campaign=Fe

ed%3A+gislounge+%28GIS+Lounge%29.

Θ απόδοςθ γίνεται με απλό και

κατανοθτό τρόπο.

Είναι ςθμαντικό να

υπάρχουν κεςμοί που

υπθρετοφν τα ςχολικά

αντικείμενα και ςτουσ

οποίουσ ςυςπειρϊνονται

εκπαιδευτικοί και όλοι όςοι

ενδιαφζρονται για αυτά.

Όταν αναφζρομαι ςε

κεςμοφσ δεν εννοϊ τίποτα

κρατικό ι ελεγχόμενο από το Κράτοσ αλλά

κάποια Ζνωςθ, Σωματείο, Σφλλογο, κλπ.

που κα υπθρετεί και προαςπίηεται τα

«ςυμφζροντα» κάποιου ςχολικοφ

αντικειμζνου. Μία τζτοια ζνωςθ είναι το

Κζντρο Ψθφιακισ Γεωγραφικισ

Εκπαίδευςθσ που προςπακεί να φζρει

κοντά του όλουσ εκείνουσ που

ενδιαφζρονται για τθν πρόοδο τθσ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Το

τι μπορεί να καταφζρει μία τζτοια

πρωτοβουλία φαίνεται από το παρακάτω

παράδειγμα όπου είναι φανερό ότι όταν

υπάρχουν πολλοί υποςτθρικτζσ τότε οι

πιζςεισ προσ τα Κζντρα αποφάςεων είναι

μεγάλεσ και μπορεί να αλλάξουν ςτάςεισ

και αποφάςεισ.

Συνέχεια ςτη ςελ. 3

Άρθρο του Προέδρου του Κέντρου

Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Νίκοσ Λαμπρινόσ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΠΤΔΕ, ΑΠΘ Email:

[email protected]

Συνέδριο

Ο ςφλλογοσ Free Open

Source Geospatial

Software διοργανϊνει ζνα

ςυνζδριο ςτθ Σεοφλ τθσ

Νότιασ Κορζασ τον

Σεπτζμβριο, 14-19, 2015

με κζα τα ανοιχτά και

ελεφκερα λογιςμικά.

Περιςςότερεσ

πλθροφορίεσ ςτθν

ιςτοςελίδα του Συνεδρίου

(http://2015.foss4g.org/).

Page 2: Newsletter νο 8

Twitter: @ earthellas

Free data – software – articles - books

Στθ διεφκυνςθ

http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/explore-interactive-maps/urban-

atlas-for-

europe?utm_source=EEASubscriptions&

utm_medium=

RSSFeeds&utm_campaign=Generic&utm

_medium=twitter&utm_source=twitterf

eed μπορείτε να βρείτε ζνα

διαδραςτικό χάρτθ που αφορά το

οικιςτικό περιβάλλον 117 πόλεων τθσ

Ευρϊπθσ (οριςμζνεσ εκ των οποίων

είναι Ελλθνικζσ). Ο χάρτθσ ζχει

καταςκευαςτεί από τθν Ευρωπαϊκι

Υπθρεςία Περιβάλλοντοσ.

Στθ διεφκυνςθ

http://gisuser.com/category/geospatial-

data-resources/free-data-viewers/

μπορείτε να βρείτε δωρεάν λογιςμικά

για να διαβάηετε χάρτεσ ςε μορφι shp,

mif και άλλεσ.

Στθ διεφκυνςθ

http://bhuvan.nrsc.gov.in/bhuvan/home

μπορείτε να βρείτε τθν αντίςτοιχθ με τθν

Google Earth μθχανι αναηιτθςθσ και

παρουςίαςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων

που αφορά τθν Ινδία. Ζχει δεδομζνα

μόνο για τθν Ινδία αλλά προςφζρει

δορυφορικζσ εικόνεσ από τα διαςτθμικά

προγράμματα τθσ Ινδίασ (δορυφόροι

IRS). Αξίηει τον κόπο τουλάχιςτον για

όςουσ ενδιαφζρονται για δορυφορικζσ

εικόνεσ.

Για όςουσ/εσ αρζςκονται να

προγραμματίηουν υπάρχει δωρεάν

θλεκτρονικό βιβλίο που αφορά τον

προγραμματιςμό ςε γλϊςςα Python ςτθ

διεφκυνςθ

http://gislounge.tradepub.com/free/w_d

ive01/?p=w_dive01 .

Θ Παγκόςμια Οργάνωςθ OSGeo

Foundation προςφζρει το δωρεάν

ψθφιακό περιοδικό τθσ ςτθ διεφκυνςθ

https://journal.osgeo.org/index.php/jour

nal. Στο περιοδικό αυτό παρουςιάηονται

μελζτεσ περίπτωςθσ, νζα, εγχειρίδια,

ενθμερϊςεισ προγραμμάτων, κλπ. Ο

βαςικόσ ςτόχοσ του περιοδικοφ είναι να

προωκιςει όςα αφοροφν τθν

εκπαίδευςθ με λογιςμικά ανοιχτοφ

κϊδικα αλλά και για τθν πορεία του

ομϊνυμου ερευνθτικοφ και

υποςτθρικτικοφ προγράμματοσ.

Είναι διακζςιμθ θ νζα ζκδοςθ του

δωρεάν και ελεφκερου λογιςμικοφ GIS,

QGIS Wien, v. 2.8.2. και μπορείτε να τθν

κατεβάςετε από τθν διεφκυνςθ

http://www.qgis.org.

Κζντρο Ψηφιακήσ Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ

2

ΝΕΑ

Στθ διεφκυνςθ

http://www.tomnod.com/

μπορείτε να ςυμβάλλετε

ςτθν ζρευνα για τθν

ανακοφφιςθ χιλιάδων

ανκρϊπων που ζχουν

πζςει κφματα

εκτεταμζνων φυςικϊν

καταςτροφϊν. Πρόκειται

για μία ιςτοςελίδα που

παρζχει δωρεάν

δορυφορικζσ εικόνεσ πριν

και μετά το γεγονόσ όπου

μπορείτε να ςθμειϊςετε

τισ διαφορζσ που βλζπετε

χαρακτθρίηοντασ κάποια

περιοχι ι κτίςμα ωσ

ολικϊσ ι μερικϊσ

κατεςτραμμζνο ι ωσ

περιοχι φιλοξενίασ

πλθγζντων ατόμων (χϊροι

καταςκινωςθσ) κλπ. Θ

ιςτοςελίδα λειτουργεί

μζςα ςτον Μάιο για τθν

εξυπθρζτθςθ των

διαςωςτικϊν ςυνεργείων

που εργάηονται ςτθν

Κατμαντοφ μετά τον

καταςτρεπτικό ςειςμό των

7.8 ρίχτερ.

Page 3: Newsletter νο 8

Θ ςτιριξθ ιταν άμεςθ με τθν αποςτολι

5ςζλιδθσ επιςτολισ προσ τον Υπουργό

Παιδείασ τθσ Κφπρου. Ελπίηουμε ότι θ

επιςτολι κα αναγνωςτεί και κα

λθφκοφν υπόψθ τα επιχειριματα που

αναπτφςςονται για το καλό τθσ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο.

Τθν επιςτολι ςυνυπογράφουν και άλλοι

εκπρόςωποι τθσ επιςτθμονικισ

κοινότθτασ τθσ γεωγραφικισ

εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ.

Παρακάτω παρουςιάηεται θ αναφορά

από τισ ΘΠΑ ςχετικά με τθ ςχολικι

Γεωγραφία και τισ εξελίξεισ γφρω από

αυτιν ςτισ ΘΠΑ.

Σφμφωνα με το Ενθμερωτικό Δελτίο του

Εκνικοφ Συμβουλίου για τθν

Γεωγραφικι Εκπαίδευςθ (NCGE) των

ΘΠΑ (τεφχοσ Ιουνίου 2, 2015), το

Πρόγραμμα Υλοποίθςθσ τθσ Εκνικισ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ (GENIP) των

ΘΠΑ ςυνεδρίαςε ςτθν Ουάςιγκτον και

ςυηιτθςε ςχετικά με τθ Δράςθ για τθν

Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια

Εκπαίδευςθ (ESEA) και τθν επανζγκριςθ

λειτουργίασ τθσ. Το Κογκρζςςο είχε

ςταματιςει για μερικά χρόνια τθν

λειτουργία τθσ Δράςθσ και αυτό είχε

δθμιουργιςει προβλιματα ςτθ

λειτουργία των ςχολείων. Με τθν

λειτουργία τθσ Δράςθσ αυτισ

αποφαςίςτθκε μετά από πιζςεισ που

αςκικθκαν από τισ Γεωγραφικζσ

Ενϊςεισ των Πολιτειϊν (Geography

Alliances) και τθν Ζνωςθ Αμερικανϊν

Γεωγράφων να ςυμπεριλθφκεί θ

Γεωγραφία ςτον πυρινα των κεμάτων

τθσ ESEA. Επίςθσ ζχει ηθτθκεί θ αφξθςθ

του ποςοφ των χρθμάτων (ωσ ποςοςτό

επί του ςυνόλου) που χορθγοφνται για

ζρευνα ςτθ Γεωγραφικι Εκπαίδευςθ.

Συνέχεια από τη ςελ. 1

Για τθν ςχολικι Γεωγραφία δεν υπάρχει άλλο

Κζντρο που να μπορεί να παίξει ζνα τζτοιον

ρόλο παρά μόνο το Κζντρο Ψηφιακήσ

Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ που είναι

προςανατολιςμζνο μόνο προσ τθν

εκπαίδευςθ. Γι αυτόν το λόγο αξίηει τθν

υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν τθσ χϊρασ

μζςω τθσ εγγραφισ τουσ ωσ μζλθ του

Κζντρου, θ οποία εξάλλου είναι δωρεάν και

μπορεί να γίνει μζςα από τθν ιςτοςελίδα του

Κζντρου (www.digital-earth.edu.gr). Θ φπαρξθ

μεγάλου αρικμοφ μελϊν κα μπορζςει να

κάνει δυνατι τθ φωνι των εκπαιδευτικϊν

γεωγραφίασ προσ τα κζντρα λιψθσ

αποφάςεων και να καταφζρουμε να γίνουμε

ιςότιμοι ςυνομιλθτζσ με εκείνουσ ϊςτε να

ελπίηουμε ςε ζνα καλφτερο μζλλον για το

αντικείμενο αυτό.

Πριν να αναφερκϊ ςτο δθμοςίευμα από τισ

ΘΠΑ κα ικελα να αναφερκϊ και ςτθν

«επίκεςθ» που ζχει δεχκεί θ ςχολικι

γεωγραφία ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ

Κφπρου.

Στισ 20 Μαρτίου 2015 κατατζκθκε ςτον

Υπουργό Παιδείασ τθσ Κφπρου θ τελικι

πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Αναδόμθςθσ/

Αναδιαμόρφωςθσ του Ωρολόγιου

Προγράμματοσ Σπουδϊν των Σχολείων

Δθμοτικισ και Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Κφπρου.

Στθν πρόταςθ αυτι θ Γεωγραφία ελαττϊνεται

αιςκθτά θ διδαςκαλία τθσ Γεωγραφίασ ςτο

Δθμοτικό αλλά και ςτο Γυμνάςιο. Οι ϊρεσ τθσ

Γεωγραφίασ δίνονται ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ

ςε άλλα ςχολικά αντικείμενα.

Συνάδελφοι από τθν Κφπρο απευκφνκθκαν

ςτον Πρόεδρο του Κζντρου Ψθφιακισ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ ηθτϊντασ ςτιριξθ

ςτο αίτθμά τουσ να μθν γίνουν οι αλλαγζσ

αυτζσ.

Άρθρο του Προέδρου του Κέντρου

Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

3

ΝΕΑ Στθ διεφκυνςθ

http://geospatialworld.n

et/uploads/magazine/Ja

nuary-2015-Geospatial-

World-

Magazine/files/86.html

μπορείτε να κατεβάςετε

το τεφχοσ του

Ιανουαρίου του

περιοδικοφ «Geospatial

World Magazine» όπου

υπάρχει ςτθν ςελίδα 86

ζνα πολφ ενδιαφζρον

άρκρο για τα Ανοικτά

Δεδομζνα και Λογιςμικά.

Αξίηει το κόπο να το

διαβάςετε.

Κζντρο Ψηφιακήσ Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ

Page 4: Newsletter νο 8

www.digital-earth.edu.gr

1. Δθμοςιεφτθκαν δφο νζοι διαδραςτικοί

χάρτεσ ςτισ διευκφνςεισ

http://arcg.is/1BLhOho και

http://arcg.is/1N7ERcO που περιζχουν τισ

αποικιακζσ μετακινιςεισ των Ελλθνικϊν

φφλων κατά τον Αϋ (πρϊτθ διεφκυνςθ) και

Βϋ αποικιςμό (δεφτερθ διεφκυνςθ). Οι

χάρτεσ καταςκευάςτθκαν από τον Γιάννθ

Καννελάκθ ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ

του εργαςίασ με τίτλο "Διαδραςτικόσ χάρτθσ

του Αϋ και Βϋ Ελλθνικοφ αποικιςμοφ», ΠΤΔΕ,

ΑΠΘ, 2015.

2. Νζοσ διαδραςτικόσ χάρτθσ από τθν

Ηαχαροφλα Μπίνου ςτθ διεφκυνςθ

http://arcg.is/1FkwpFF. Ο χάρτθσ αφορά τισ

ανκρϊπινεσ απϊλειεσ ςε παγκόςμιο

επίπεδο ανά κράτοσ και ζτοσ από το 1970

ζωσ και το 2008. Ο χάρτθσ ζγινε ςτα πλαίςια

τθσ διπλωματικισ τθσ εργαςίασ με τίτλο

«Εξόρυξθ δεδομζνων, GIS και διαδικτυακι

χαρτογραφία για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ»,

ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ., 2015.

3. Στθ διεφκυνςθ http://arcg.is/1H4Ilx0

μπορείτε να βρείτε ζνα διαδραςτικό χάρτθ

με κζμα Κλιματολογικόσ Χάρτθσ τθσ

Ελλάδασ, που καταςκευάςτθκε από τθν

Παναγιϊτα Μπερτζλθ, ςτα πλαίςια τθσ

διπλωματικισ τθσ εργαςίασ ςτο Τμιμα

Γεωγραφίασ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου,

2015. Το Κζντρο Ψθφιακισ Γεωγραφικισ

Εκπαίδευςθσ ςυνζβαλε ςτθ δθμιουργία του

χάρτθ παρζχοντασ ςυμβουλζσ και

δεδομζνα.

4. Δφο νζοι διαδραςτικοί χάρτεσ ιςτορικοφ

περιεχομζνου ζχουν αναρτθκεί ςτθν

ιςτοςελίδα του Κζντρου Ψθφιακισ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ. Οι χάρτεσ αυτοί

καταςκευάςτθκαν από τον Κενάν Κεριμ,

φοιτθτι του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Α.Π.Θ. ςτα

πλαίςια τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ με

τίτλο: Κεριμ Κ., (2015). Διαδικτυακόσ

χάρτθσ τθσ πορείασ των Σταυροφοριϊν.

Α) Αϋ Σταυροφορία http://arcg.is/1G7eqQn

Β) Βϋ Σταυροφορία http://arcg.is/1G7f0Oc

5. Νζοι ιςτορικοφ περιεχομζνου χάρτεσ

αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου

Ψθφιακισ Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ.

Πρόκειται για χάρτεσ που καταςκευάςτθκαν

από τον Γρθγόρθ Βογιατηι ςτα πλαίςια τθσ

διπλωματικισ του εργαςίασ. Πρόκειται για

τουσ χάρτεσ με τισ κινιςεισ των Ελλθνικϊν

ςτρατευμάτων και τισ μάχεσ που δόκθκαν

από το 1912 ζωσ το 1922.

a. Χάρτθσ Αϋ Βαλκανικοφ πολζμου

http://arcg.is/1GoExJa

b. Χάρτθσ Β’ Βαλκανικοφ πολζμου – Αϋ

παγκοςμίου http://arcg.is/1GoF7qe

c. Χάρτθσ Μικραςιατικισ εκςτρατείασ και

καταςτροφισ http://arcg.is/1EZQAVY

6. Στισ παρακάτω διευκφνςεισ μπορείτε να

βρείτε διαδραςτικοφσ χάρτεσ που ζχουν

καταςκευαςτεί από τθν Κωςτίδου Γεωργία

ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτο

Τμιμα Γεωγραφίασ του Πανεπιςτθμίου

Αιγαίου, 2015. Το Κζντρο Ψθφιακισ

Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ ςυνζβαλε ςτθν

εκπόνθςθ των χαρτϊν παρζχοντασ

δεδομζνα και ςυμβουλζσ.

a. Πλθκυςμιακόσ χάρτθσ Ελλάδασ

http://arcg.is/1B1ekbV

b. Συγκοινωνιακόσ χάρτθσ Ελλάδασ

http://arcg.is/1Hip3DB

c. Χάρτθσ Αρχαιολογικϊν χϊρων

http://arcg.is/1Qp0utD

d. Χάρτθσ Τεχνικϊν ζργων

http://arcg.is/1HipDkH

7. Νζοσ διαδραςτικόσ χάρτθσ τθσ

Μικραςιατικισ καταςτροφισ 1921-22

βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ

http://arcg.is/1MIQ44m.

Ζχει καταςκευαςτεί από τον φοιτθτι του

Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ

Εκπαίδευςθσ του ΑΠΘ, Γρθγόρθ Βογιατηι

ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ του

εργαςίασ. Μπορεί να ςυνδυαςτεί πολφ

καλά με τον χάρτθ τθσ Μικραςιατικισ

εκςτρατείασ 1919-21.

Νέοι Χάρτες από το Κέντρο Ψηφιακής

Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Ν.Β

.

Twitter: @ earthellas

Κζντρο Ψηφιακήσ Γεωγραφικήσ Εκπαίδευςησ

[email protected]

Συνζδρια -

Διάφορεσ

χρήςιμεσ

διευθφνςεισ

Στθ διεφκυνςθ

http://www.theatlantic.co

m/video/index/386579/ho

w-do-you-function-

without-a-cellphone/

μπορείτε να βρείτε ζνα

βίντεο που δείχνει το

ανάγλυφο τθσ Ανταρκτικισ.

Ο Σφλλογοσ Free Open

Source Geospatial

Software (www.foss4g.org)

οργανϊνει ζνα Θερινό

ςχολείο Μετεκπαίδευςθσ

με τίτλο: “Using free and

Open Source Software with

VGI: integration, analysis

and visualization” ςτθν

πόλθ Como, τθσ Ιταλίασ

τον Ιοφλιο 12-14, 2015. Το

ςχολείο προςφζρει ζνα

αρικμό υποτροφιϊν ςε

φοιτθτζσ και υποψιφιουσ

διδάκτορεσ και ςε νζουσ

ερευνθτζσ Ο χϊροσ

παρακολοφκθςθσ του

ςχολείου είναι το

Πολυτεχνείο του Μιλάνο –

Πανεπιςτθμιοφπολθ του

Como.

4