ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

8
! "#$ %& ’"( !""#$ % &’ ( ’ )* + ,-. + -/ % + ,0 ( + ,-/ 1 + ,,0 2 + 3-/ 4 + 3,-/ $&$)*$( % 5+ ’ )67 &’++ )+*6’ % )67 )+*6’ &’++ ( )67 )+*6’ 1 )67 )+*6’ 2 )67 &’++ 4 + ,$&- .#/ ! "#$ 0 $1$2$& 1# #$&$- $ # #/ 1- $$#"( 1#" 1 !$ ! ( 1&&( 0 1#"$& # #/ 1 $-( 3 )$- 1 &-4( ( $1$2$& $-( #! 1"#$ 0 6 $$#"( 1#" 1#! 1&2$5 ## (!( $ 1&"$ ( 1&1$ 1 1$&-1#$ 1&2$6 0 7 * $#$$ #! 1"#$ 3"$ 1 (34( ( $( # #/ + ,-. + ,0 + -/ + 3-/ + ,,0 + ,-/ + 3,-/ + ,$&- 8 9#$:& ;<<=> 0 #$:& ;<<=> $-( !( #3 ( /( 1 ! ( $:#/( 1-&(( *( 3" ! #! ?:#-4$ $ @ ’$3! ?:#-4$ $ @ 0 A1$ &-4( $2 1&2$ $1- ( $:#/( 0 * .B 1 :#-4$ $ "($ ":# 1##1#" ? @ 0 * C 1 :#-4$ $ "($ ":# 1&*$ ? @ 0 * DEB ?1#&@ 1 :#-4$ $ !(( *( $ *( $:# 0 . &-4$ * 1&$&* ( 1&2$( ?( 3$( &-4$ $ 1&$(!$@ 0 &/ DEB5 $ 7 ?#* .B@ !# F7,7 ?#* G@ ! :! 1&2$ #$:& ;<<=> $-( 7*+ ? B)"( &6 ? B)"( 8 ? B)"( *( 3H& $ )! $ ( #$:&

Transcript of ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Page 1: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

�������

��������� �������������������

��

�������������

��� !���"#$��

%����&���'�"(���

������������� �����

� ��������������������������������

�� ���� ��!""#$�

%� ��������&�'��� ����

(� ��'����)��*����

�����������������

� ����������+�,-.�

�� ����������+�-/�

%� ����������+��,0�

(� ����������+�,-/�

1� ����������+�,�,0�

2� ����������+�3-/�

4� ����������+�3,-/�

������������ ���������������������������������� �

�$& $)*�$(�������������

%��5����+����������'�

� �� �����

�� )67��������&�'���+ +� ��)�+*�6�'��

%� )67�)�+*�6�'�� ���������&�'���+ +�

(� )67�)�+*�6�'�� ���������

1� )67�������� ��)�+*�6�'��

2� )67�������� ���������&�'���+ +�

4� ��� ����������������

+��,$�&-������ ������������� ��.� #/����� � ���� !���"#$��

0 �$1$2$&������������1�#�� ����#$ ���&�$-��$�#�� �� � #/���������1�-��$ �$#�"(������

�1�#�� ���"��1����!����$��!�����(�1&��&������(��

0 ���1#�"��$&��#�� �� � #/�����1���$-(� � � ����3�� ����� )$-��1����&-4��(���(�

$1$2$&������$-(� �� �#�� !��1"#$����

0 ���������6�����$ �$#�"(�1�#"��1#!��1&�2$ �5��##����(�!��(��������$��������

���������1�&�"�$�(��1&������1� �����$�1 ��1$&-1#� $��1&�2$ �6�

0 7�������������*�����$#$������$�� ��#�� !��1"#$�� � ����3�"�$�1�����(3��4�(�� �� ��(��

���� $�����(�#�� �� � #/������

������������ ���������������������������������� �

���+�,-.�

���+��,0� ���+�-/� ���+�3-/�

���+�,�,0� ���+�,-/� ���+�3,-/�

+��,$�&-������ �������8��9#�$:&��;<<=>�

0 ���#�$:&��;<<=>��$-(� �!(��� #�3�����(�������� /(�1���� �� �!����(��$��:#��/(�1�-&(��(�

�*(��3"��� �!����#��!��?���:�#-4$�� ��$��@� � �'$�3!��?���:�#-4$�� ��$��@�

0 A1$ ����&-4�(�� � � �� �$2���1&�2$ ��$1-���(��$��:#��/(��

0 ��� *�.�B�1������:�#-4$�� ��$�����"(��$���"�:�#������1�##�1#�� ����"�?���@�0 ��� *�C��1������:�#-4$�� ��$�����"(��$���"�:�#������1&*��$����?���@�0 ��� *�DEB�?���1#�&���@�1������:�#-4$�� ��$�!(�(��*(���$������*(���������$��:#�����

0 .� ��&-4$�� �*� ���1&��$&� *�������(�1&�2$�(�?�(������3$(� ���&-4$�� ��$�1�&$(�!�$ �@�

0 �&/������DEB5��$���������7�?#�� *�.�B@� � ��!#������F7,�7��?#�� *�G@�

!����������� ���������������������������������� �

�:�� !��1&�2$ �������#�$:&���;<<=>�$-(� �

��7 *� +�?� � ������B�)"��(���

� � � � � ���� � � � ��� � � � ��� � � ��

&��6������?������B�)"��(���

� �� � ��� � � ���

���8����?� � ������B�)"��(���

� � � � � ���� � � � ���� � � � ���� � � ��

�*(��3 �H�&���$��)!����$���(��#�$:&��

Page 2: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

+��,$�&-������ ������������� !��7�(�&���$ ��

0 �-����(�&�����1���3!)$�� �����&-������#�� !���$��:#��!�� �($ �!(�(��1�#�� ��*�����

�#�$:&���;<<=>� � �$1 ��&!H$ ������� �#$-�� �������� �'���+ +��

"����������� ���������������������������������� �

��&�3$ �����

��� *#�����#�� ����(�&�����$ �$#$-��-���$ &���1*�#�� !��1&�2$ �������&-�����������

� � �� � � � � ���

.� �!�� �� ��1�&�3$ �����(����IJ�5����KJ�� � ����LJ����$1 ��&$H*�$(��� �������

��(�&���������$-(� ��

� ��� � � � � � � � � � � ���

��&���&�����

.��$�#�� *� " #��������#�1� $-��-��#�� ����(�&������

�&-������ 7/�����(�&������

��&���&�����

��1&��$&� *�������(�1&�2$�(�$-(� �����(� *�(��$-(� �$(�� �/3$�� ����������

1�)�$3/� �)"$ �*� ���1&��$&� *�����$-(� �� � � �� � � � �� � � � �� � � � �� �

� ?1&/������1#�&���5�!1$ ���1�#����5�!1$ ���1&*��$��@�

+��,$�&-������ �������M���-(� $���#��$ ���

0 .��*� �� ��#�� ����(�&������1�&$-�(��1�&$ ���� $ & �!(��1#������ �/(�?*) ��1$ &�@5���

1-(� ����#��$ ���)&�� ��1� $-�� �� ��(��1�&��� ��$ ���(�!2�3��������(�&������� �� ��$�

��(3����*�$ �*3�(�

#����������� ���������������������������������� �

��&�3$ ����8��

�1-(� ����#��$ ���������(�&�������

� � �� � � � � ���

��&�3$ �������

�1-(� ����#��$ ��������

� � � � � � ���

$-(� ��

� �� �� � ���

�� �� �

�� � �

� �� �

� � ��

� �� �� � � �� � �

�� �� �� �

�� �� � ��

�� � �� �

�� � � ��

� �� �� �

� �� � ��

� � �� �

� � � �

+��,$�&-��8����� !���"#$�������� ���"#��NOP�

Q���� ���"#��NOP�?#�� ��1"#��DEB@�3!)$�� ��-��$-��3�� � �1�&��$ ����(�!2�3������(�-��&�H��

����$ �*3����

0 .�#$-�� � � �1"#���(� ��&�H!���

$����������� ���������������������������������� �

7"�:�#���

%� &'�(��� �

�� �

� ��

�-(� ����#��$ ����

� � ���

���

� � �������

� � �

��� ��7�(�&������

+��,$�&-��8����� !���"#$��8����� ���"#��OR�

Q���� ���"#��OR�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�!2�3�����#�� *�G���(�$ �*3�(������

)����������� ���������������������������������� �

� � � � � � ��

���

� � � � �������

��

�� � � �

��1$ & ���

�(����#�) ���(��-���1*�� ��$ �*3����$-(� ��5��*�$���!2�3���$-(� ����

�(� � �� �3"��$-��3� �$-(� ��5��*�$��*(����!2�3���$-(� ����

��

� �� �� � ���

�� �� ��

�� � �

� �� �

� � �

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

Page 3: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

+��,$�&-��8����� !���"#$�������� ���"#��+NS�

Q�����������+��,0�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�!2�3�����#�� *�T+U���(�$ �*3�(������

*����������� ���������������������������������� �

� � � � � � ��

���

� � � � ��������

��

�� � � �

��1$ & ���

�(����#�) ���(��-���1*�� ��$ �*3����$-(� ��5��*�$���!2�3���$-(� ����

�(� � �� �3"��$-��3� �$-(� ��5��*�$��*(����!2�3���$-(� ����

��

� �� �� � ���

�� �� ��

�� � ��

� �� ��

� � �

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

+��,$�&-��8����� !���"#$��M����� ���"#��NOR�

Q���� ���"#��NOR�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�!2�3������(�-��&�H������#�� �"�G�

��(�$ �*3�(������

������������� ���������������������������������� �

� � � � � � �� ��

���

� � � � ��������

��

�� � � �

��1$ & ���

�1�#��-4���$����OR� � �1�-&(���$�����(�-��&�H����

��

� �� �� � ���

�� �� �

�� � ��

� �� ��

� � ��

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

��&���&�����

��NOR�3$(�$-(� �:�� ��1&�2��3 *� ��1�&$-�(���1�#�� ��$-��!�������NOP� � �����OR���

� � � � � � �� � � � !�����������

+��,$�&-��8����� !���"#$��V����� ���"#��N+NS�

Q���� ���"#��N+NS�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�!2�3������(�-��&�H������#�� �"�T+U�

��(�$ �*3�(������

������������� ���������������������������������� �

� � � � ��� ��

���

� � � � ���������

��

�� � � �

��1$ & ���

�1�#��-4���$����+NS� � �1�-&(���$�����(�-��&�H����

��

� �� �� � ���

�� �� �

�� � �

� �� �

� � ��

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

��&���&�����

��N+NS�3$(�$-(� �:�� ��1&�2��3 *� ��1�&$-�(���1�#�� ��$-��!�������NOP� � �����+NS���

� � � � ��� � � � !������������

+��,$�&-��8����� !���"#$��W����� ���"#��IOR�

Q���� ���"#��IOR�?>XY=Z[\]>�OR�^��1� #$ �� *�G@�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�� �3"��

$-��3� �$-(� �3 �H�&$� !����## /��1�&��$ ����

������������� ���������������������������������� �

� � � � �� " ��

���

� � � � ��������

��

�� � � �

��1$ & ���

��&��$ ���*��(�� �$-��3� �$-(� �3 �H�&$� !�� � ����(�� �$-��3� �$-(� �-3 $��

��

� �� �� � ���

�� �� ��

�� � �

� �� �

� � ��

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

��&���&�����

��IOR�3$(�$-(� �:�� ��1&�2��3 *� ��1�&$-�(���1�#�� ��$-��!�����(�:�� /(�1�#/(�NOP� �+NS��

� � � � �� " � � ��� � �������

Page 4: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

+��,$�&-��8����� !���"#$��_����� ���"#��I�OR�

Q���� ���"#��I�OR�3!)$�� �3"��$ �*3���� � �1�&��$ ����(�� �3"��$-��3� �$-(� �-3 $����## /��

1�&��$ ����

������������� ���������������������������������� �

� � � � �� " � ��

���

� � � � ���������

�� � � �

��1$ & ���

��&��$ ���*��(�� �$-��3� �$-(� �-3 $�� � ����(�� �$-��3� �$-(� �3 �H�&$� !��

��

� �� �� � ���

�� �� �

�� � ��

� �� ��

� � �

7"�:�#��� �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

��&���&�����

��INOR�$1-����3$(�$-(� �:�� ��1&�2��3 *� ��1�&$-�(���1�#�� ��$-��!�����(�:�� /(�1�#/(�

NOP� �+NS��

� � � � �� " � � � ��� � ��� ���

��&�3$ �������� *#�����#�� *� " #�����1��$#$-���(�1$&-H������&� �����%!)$�� �3"��$ �*3����

?E� � ��@� � �1�&��$ �3"��$2*3����?����1��!#$����?S@� � ���� &���"�$(��?`@�@�

���,$�&-������$#!���.� #�����(����� �������

A(�������7��������)&�� ��1� $-� ���##�#����(3$���#��-����(�#�� /(�1�#/(�/��$�(��

�#�1� ��$ �� ��#�� ����(�&�����1���$1 �$#$-�� ����� $ & �!(��$(!&�$ ���

�!����������� ���������������������������������� �

�1��!#$�����# � �" ��

.&���"�$(���$ � ���

��

������������1&�3 ��&�H$�� �1#�&����!�������9�������7�����5�����6�'����*���� � �

������������ �'���+ +�������

��� %� #�

�� �� �� ��

�� � �� �

� �� �� �

� � � ��

% ��&������ �-(� ����#��$ ���� ��� ��7�(�&������

:�

;�

0�

<�

�"����������� ���������������������������������� �

L��$-�� ����& ���� ���(*������(���3�� /(���� )$-�(�����#�� �"� � #/������?3 ��&����5�

1-(� ����#��$ ��5�#�� ����(�&����@� ��/�� � �3$3��!(���$(*���1*�����5�(��

���� $������$��1� �3�1��$��1*�����##�5�3�#�3���

�� %-3$�� ���� ��7�(�&����� � �4��$-�� ��#���1-(� ���

8� %-3$�� ���� ��7�(�&����� � �4��$-�� ����#�� *� " #����

�� %-3$�� ��#���1-(� ��� � �4��$-�� ���� ��7�(�&�����

M� %-3$�� ��#���1-(� ��� � �4��$-�� ���� *�." #����

V� %-3$�� ���� *�." #���� � �4��$-�� ��#���1-(� ���

W� %-3$�� ���� *�." #���� � �4��$-�� ���� ��7�(�&�����

���,$�&-������$#!���.� #�����(����� �������

��&�3$ �������� ���� $���$�$���(��#���1-(� ��������(�&�������& � �� � ����

�"����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�8���1*���� ��7�(�&������$��#���1-(� ��

�#����������� ���������������������������������� �

%-($�� ���������� �'���+ +� � �4��$-�� ����+*�6�'����

0 *�$����:�� *�$&��#$-��$-(� ����#�$:&��;<<=>�?*1����$� ��$��&����������#���1-(� ��1&!1$ �

�1#��(�� �(���$�� ���1�&�-���$��1&�2$ ���(� �� ��/(����� ��� �!����(��$��:#��/(�����#�� ��

��(�&����@�

� �� &�

�� �� �

�� � ��

� �� �

� � ��

�&*)$ &���

� ��

�� ��

�� �

� ��

� �

� � �� � �� � �� � � � � � � � � � �

� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � ��

� �� � � � ���� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

Page 5: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

��&�3$ �������� ���� $���$�$���(��#���1-(� ��������(�&�������

�& � � '(�� )*#� �)*#�*'+�� �

�"����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�8���1*���� ��7�(�&������$��#���1-(� ��

�$����������� ���������������������������������� �

%-($�� ���������� �'���+ +� � � � �4��$-�� ����+*�6�'�����$����1*�1�##��$2�� �����$�

1�&�3$-����������-(��(����$2����

0 �(���( �����NOP5�OR5�+NS5�IOR�

0 ��NOR5�N+NS5�INOR�$-(� �����(�-�$�����(��(� ���-)�(�1�#/(�

0 .���� $��4���$�:����� !�����#$��� ��a$(3 ��$��b��1��$#!�������

� �� , � �������� - � ������ . � �)*#�/� � � 0�)*#�.�

�� �� �� � �� ��

�� � � �� �� ��

� �� � � � �

� � �� �� �� ��

�)����������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-����#���1-(� �������� *#������#�� �����(�&�������

�& � �� � ����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�8���1*���� ��7�(�&������$��#���1-(� ��

��&�3$ �����%-($�� �����(�&������+;cd+e����� ���� $���$�$���� ��3"(����#�� *� " #������

�"����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�����1*���� ��7�(�&������$�." #����

�*����������� ���������������������������������� �

%-($�� ���������� �'���+ +� � �4��$-�� ����3 ��&��������������������

0 *�$��$�:������(�1&��$&� *�������(�#�� /(�1&�2$�(� ���� $��4���$�����3 ��&������1*�

a�!��b�1&������a!2�b�3�#�3���)$3 �4���$�� ��1"#$���$�1&��$&� *�����*1��� � ���

1&��$&� *�������(�1&�2$�(�������(�&��������

�&*)$ &���

?+?;c@@d?+e@�+�

`�

e�

������������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-���� " #��������� *#������#�� �����(�&�������

& � ����������� �'(� *'+� �)*#�*'+�� �)*#�� �'(�� �)*#���)*#����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�8���1*���� ��7�(�&������$�." #����

Page 6: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

��&�3$ �����%-($�� ���� *#������1-(� ����#��$ �������3/�$�$���(��(�-��� )��#�� ����(�&�������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�M���1*��#���1-(� ���$���� ��7�(�&�����

������������� ���������������������������������� �

%-($�� ���)�+*�6�'��� � �4��$-�� ����������&�'���+ +��

0 �&/���$(��1-4���$�� ���&���!��1�������(�&�����!)$ �� ������

0 f �� ��$��!�� ���&������&�H���$�!(��� (*�$(��*#�(���(��$��:#��/(��

0 �(���� ��������$��:#�����$-(� ��5��*�$��&�H���$����*(���������$��:#�����

0 �(���� ��������$��:#�����$-(� ��5��*�$��&�H���$�������1#�&���������$��:#�����

0 ���1��!#$����$-(� ������&� �������/(���(�� (��!(�(��

� �� �� 1�

�� �� �� �

�� �� � ��

�� � �� �

�� � � ��

� �� �� �

� �� � ��

� � �� �

� � � �

�"����

A)���$�gJ��*��(���

0 � �� � � �� � � ��0 � �� � � � � � ��0 � � � � �� � � ��0 � � � � �� � ��0 � � � � � � � �

9&������(�&�����$-(� ��

2 � ����� � ���� � ���� � ��� � ����

������������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-���#�� ����(�&������ ����(�� *#������#���1-(� ����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�M���1*��#���1-(� ���$���� ��7�(�&�����

� �� �� 3� 1�

�� �� �� �� �

�� �� �� � ��

�� �� � �� �

�� �� � � ��

�� � �� �� �

�� � �� � ��

�� � � �� �

�� � � � �

� �� �� �� �

� �� �� � ��

� �� � �� �

� �� � � ��

� � �� �� �

� � �� � ��

� � � �� �

� � � � �

��&�3$ �����%-($�� ���� *#������1-(� ����#��$ �������3/�$�$�����(�-��� )��#�� *� " #������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�V���1*��#���1-(� ���$�." #����

������������� ���������������������������������� �

%-($�� ���)�+*�6�'��� � �4��$-�� ������������

0 �&/���:&-� ���$����#�� ����(�&�����?*1�������1&����"�$(�@�

0 A1$ ����$���&!1���$����#�� ����(�&������$� " #����?*1�������1&����"�$(�@�

� �� �� 1�

�� �� �� ��

�� �� � �

�� � �� �

�� � � ��

� �� �� ��

� �� � ��

� � �� ��

� � � �

�"����

��#�� ����(�&�����$-(� ��1 � 4�5�6 � 4�56� � 456�

�����

1�

�!����������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-����#�� *� " #����� ����(�� *#������#���1-(� ����

���,$�&-������$#!���.� #�����(�V���1*��#���1-(� ���$���� *�." #����

� �� �� 3� 1�

�� �� �� �� �

�� �� �� � ��

�� �� � �� �

�� �� � � �

�� � �� �� �

�� � �� � ��

�� � � �� ��

�� � � � ��

� �� �� �� ��

� �� �� � ��

� �� � �� ��

� �� � � ��

� � �� �� ��

� � �� � ��

� � � �� �

� � � � ��

Page 7: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

��&�3$ �������� ���� $���$�$���(��#���1-(� ������� *#������#�� �"� � #/��������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�W���1*�." #�����$��#���1-(� ��

�"����������� ���������������������������������� �

%-($�� ����������� � �4��$-�� ����+*�6�'����

0 `�4���$��(*������� ��$(3 ��$�$��1"#$���

0 �1�#��-4���$���(�!2�3����(�#�� /(�1�#/(��a1&������$�1&*�b� ���� $��4�(�����-�����#��� ��

��$�1"#��

+�

`�

e�

g�

=�

>�

)� $� 7� , � ������8� - � �������9� : � ,����-�

�� �� �� �� � �

�� �� � �� � �

�� � �� � � �

�� � � � � �

� �� �� � � �

� �� � � �� �

� � �� �� � �

� � � �� �� ��

�"����

�#����������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-����#���1-(� �������#�� �"� � #/�������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�W���1*�." #�����$��#���1-(� ��

+�

`�

e�

g�

��&�3$ �������� ���� $���$�$����#�� ����(�&���������� *#������#�� �"� � #/��������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�_���1*�." #�����$��#���1-(� ��

�$����������� ���������������������������������� �

%-($�� ����������� � �4��$-�� ���������� �'���+ +��

0 `�4���$��(*������� ��$(3 ��$�$��1"#$���

0 .����&�H���$�� ��#�� !��1"#$���a1&������1-��b� ����&�H�(������� ��3"(��*���������(�

�#�$:&��;<<=>�

+�

`�

e�

g�

=�

>�

�"����

S�

?�

,�

2 � ;�'(�/�

2 � �<�� (�$��'(�=�

2 � �<�� (�$��'(��)�)*#�.�)*#�*��

2 � �<�� (�$��'(��)�)*#��*'+�7��)*#�>��

2 � �<�� (�$��'(��)�)*#� *'+�7 �)*#��7�'(�#���

0 � �)� '(�$��

/ � �)�)*#�.�)*#�*��

. � �*'+�7��

* � �7�'(�#��

�)����������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $����$-���#�� ����(�&���������#�� �"� � #/�������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�_���1*�." #�����$���� ��7�(�&�����

+�

`�

e�

g�

Page 8: ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

��&�3$ �������� ���� $���$�$� " #����1���1�-&($ ����$-��3��!(�(��& h�H ��3��3 *��& ��*�

� �$1 ��&!H$ ����(����& ��*��$-(� �1$& ��*��?��(*�@� � ����(����& ��*��$-(� ��&� ���?4��*�@���

�"����A����IKi�<�3��3 *���& ��*����1-(� ����#��$ ���$-(� ���� *#������?�H�"�� �1$& ���-��

� � � � � �& ���-�$-(� ��?���J�5����J�5����JV5���J_@�

���,$�&-������$#!���.� #�����(�j���&�:#������ � �.� #/�����

�*����������� ���������������������������������� �

������$-����(� � #�����(�$-(� �*� ��1�&�"(�(����(�$#�1� ����(�1$&-1#� ��1&�:#����������

1&����� �"� *�����)&�� ��1� /(����������� ��#�� ���#��$ ���k�h!�������

0 �(��1-4���$�� ���$��:#��!������1&�:#�������?1������$-(� �3��3 !���$��:#��!�@� � �!1$ ���

���� $��4���$���(�1-(� ���#��$ ���1�����(�$#�1� $-����1&*:#�����

0 � �#���$-��� ���� $������� � #/�������"�H�(���$������1��������$����

� �� �� 1�

�� �� �� ��

�� �� � �

�� � �� ��

�� � � �

� �� �� ��

� �� � �

� � �� ��

� � � �

A)���$�2 � �*��(��0 � � �� � � �� � � �0 � � �� � � � � � �0 � � � � � �� � � �0 � � � � � � � � �

9&����#�� ����(�&�����$-(� ��

: � ����& � ���& � ���& � ��&�

� ���� " #����1����(� ��� )$-����(�#�� ����(�&������

$-(� ����� *#������

���,$�&-������$#!���.� #�����(�j���&�:#������ � �.� #/�����

������������� ���������������������������������� �

: � ����& � ���& � ���& � ��&�

�����

1�

������������� ���������������������������������� �

9� �������� ���� $���$�$� " #����1���1�-&($ ����$-��3��!(�(��& h�H ��3��3 *��& ��*� � �

$1 ��&!H$ ����(����& ��*��$-(� �1&/����l7��$-������(����& ��*��$-(� �1&/�����(�3 � &$-�� �

�*(���$���(�$���*����� � ������(�3����1-��������$�&$-�� �*� ������3$(�$-(� �1&/�����& ��*�m���

���,$�&-������$#!���.� #�����(�j���&�:#������ � �.� #/�����