Έρευνα Holistic Life

of 30 /30
Holisc Life explore THE ALTERNATIVE ® Έρευνα για την αξιολόγηση των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα

Embed Size (px)

description

Έρευνα για την αξιολόγηση των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα

Transcript of Έρευνα Holistic Life

Page 1: Έρευνα Holistic Life

Holistic Lifeexplore THE ALTERNATIVE

®

Έρευνα για την αξιολόγηση των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα

Page 2: Έρευνα Holistic Life

1  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

      

Holistic Life Ανεξάρτητη έκδoση για τις Συμπληρωματικές & 

Εναλλακτικές θεραπείες στην Ελλάδα 

                 

   

Page 3: Έρευνα Holistic Life

2  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

  

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2008 

    

  

   

Holistic Life Press©2009 Etra Publishing©2009 

 ISBN: 978‐960‐6830‐12‐9 

  

Η παρούσα παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που εξήγαγε η συντακτι‐κή ομάδα του περιοδικού Holistic Life  κατά το έτος 2008, αποτελεί  την πρώτη σύ‐ντομη  διεξαγωγή  αποτελεσμάτων.  Στους  επόμενους  μήνες  θα  κυκλοφορήσει  νέα ανανεωμένη και πιο αναλυτική παρουσίαση. 

  

   

Page 4: Έρευνα Holistic Life

3  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 Σχετικά με την έρευνα:   Ποιοί είμαστε: Η ομάδα της Holistic Life  ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από τον Μάιο του 2004 προσπα‐θώντας να συντονίσει και να ενώσει το χώρο της μη συμβατικής ιατρικής μέσα από ένα έ‐ντυπο. Για το λόγο αυτό, ήρθε σε επαφή με όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τις εται‐ρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα, προκειμένου να ζητήσει την συμπαράσταση τους σε αυ‐τή την προσπάθεια. Η εμπιστοσύνη τους μας δόθηκε σταδιακά, προσθέτοντας έτσι, περισ‐σότερη  εγκυρότητα  στην  πληροφόρηση,  πράγμα  το  οποίο  ζητούσαμε  και  εμείς.  Σήμερα, πιστοί στον αρχικό μας στόχο συνεχίζουμε να ενώνουμε το χώρο μέσα από την ανεξάρτητη περιοδική έκδοση αποκαλώντας τη επάξια πια, "Το βήμα των Σ.Ε.Θ". (Συμπληρωματικών ‐ Εναλλακτικών Θεραπειών)  Η υποστήριξη όλων των παραγόντων που αντιλήφθηκαν και αξιολόγησαν αυστηρά τον στό‐χο μας, σήμερα μας δίνουν την δυνατότητα να τολμήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την δημοσίευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας για την αξιολόγηση των Σ.Ε.Θ στη χώρα μας.  Ο Σκοπός της έρευνας: Την τελευταία δεκαετία ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν περάσει σε ένα καλά οργα‐νωμένο και "στεγανό" σχήμα για τις Σ.Ε.Θ, η Ελλάδα παραμένει στάσιμη με σημαντική έλ‐λειψη πληροφόρησης προς τον πολίτη. Η ομάδα μας δεν σταματά στις εκδοτικές  της επι‐διώξεις, και θεωρεί απαραίτητη την προσπάθεια συλλογής περισσότερων και πιο εύστοχων δεδομένων, κάνοντας έτσι τον τίτλο Holistic Life έναν ενεργό παράγοντα στο χώρο της υγεί‐ας. Η συλλογή των δεδομένων αυτών θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα αφορούν τα κενά πληροφόρησης που έχει ο Έλληνας πολίτης σχετικά με τις Σ.Ε.Θ.  Το  ερωτηματολόγιο  αυτό  το  θεωρούμε  ένα  πρώτο  μικρό  αλλά  σημαντικό  βήμα  από  μια σειρά οργανωμένων βημάτων με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση.   Η βάση δεδομένων: Το ερωτηματολόγιο κυκλοφόρησε για ένα έτος και στη συνέχεια  τα  στοιχεία αναλύθηκαν και  ταξινομήθηκαν.  Στη συνέχεια,  το υλικό αυτό θα περάσει  τα σύνορα της Ελλάδας.  Σαν πρώτη  επίσημη  έρευνα  για  τον  Ελλαδικό  χώρο θα μοιραστεί  σε  Ευρωπαϊκούς συλλόγους των Σ.Ε.Θ οι οποίοι  εδώ και  καιρό μας έχουν  ζητήσει περισσότερα στοιχεία που θα αφο‐ρούν την εξέλιξη του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας. Τέλος, η έρευνα αυτή θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας προς ενημέρωση  του εκάστοτε υπουργού και των αρμόδιων φορέων για την κατάσταση των Σ.Ε.Θ στη χώρα μας.  Η Υποστήριξη: Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε την συμπαράσταση μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλό‐γων, εταιρειών και σωματείων που προσφέρθηκαν να διανείμουν το ερωτηματολόγιο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο χαίρει την υποστήριξη του European Forum for Complementary & Alternative Medicine του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία (www.epha.org), όπου και μας βοήθησε για την σύνταξη της δομής του.   

Page 5: Έρευνα Holistic Life

4  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

      

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία των εκδόσεων Etra στα τηλέφωνα: 210 9811753 και 2109820550 αλλά και με e‐mail στο: 

[email protected] καθώς και στο e[email protected]         

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη:  

                 

Κανένα μέρος της έρευνας δεν επιτρέπεται να ανατυπωθεί ή να δημοσιευτεί με οποιονδή‐ποτε σύστημα αναπαραγωγής ή να μεταβιβαστεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχα‐νικό, φωτογραφικό ή μαγνητοφώνησης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια 

του εκδότη.   

Page 6: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Holistic Life ©20009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

www.

 

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

             

 

holistic

 

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

 

clife.gr

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΔΑ] 

Page 7: Έρευνα Holistic Life

6  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

Holistic Life ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ1 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2009)  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα του περιοδικού Holistic Life σε συνεργασία με τις εκδόσεις ETRA Publishing κατά την διάρκεια του έτους 2008. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου του 2008 και έληξε την 20η Δεκεμβρίου του 2008.   Το  ερωτηματολόγιο  βάσει  του  οποίου  πραγματοποιήθηκε  η  έρευνα  συντάχθηκε  με  την βοήθεια του EFCAM2.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η έρευνα στόχευσε στην  συλλογή πληροφοριών μέσα από  τον ήδη υπάρχοντα  χώρο  των Σ.Ε.Θ.  Σε  αυτό  τον  στόχο  μας  βοήθησαν  αρκετά  σωματεία,  σχολές,  κέντρα  θεραπείας  τα οποία και ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση τους. Μερικά από αυτά είναι τα εξής: Σύλλογος Ομοιοπαθητικών  Ελλάδος,  Σωματείο  Ελλήνων Ρεφλεξολόγων,  Ελληνική  Εταιρεία Μελέτης &  Εφαρμογής  της  Επιστήμης  Αγιουρβέδα,  Σύλλογος  Ενεργειακής  Συντονιστικής, Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής  Ιατρικής Συνεργασίας, Ελληνικός Σύνδεσμος Εγγεγραμμέ‐νων Οστεοπαθητικών, Παγκόσμια Ιπποκρατική Επιστημονική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής, Πα‐νελλήνια Ένωση Ρεφλεξολόγων, Πανελλήνιος Σύλλογος Χειροπρακτών, Αρμονική Ζωή, Natu‐ral Health Science, Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Κέντρο Ρεφλεξολογίας & Έρευνας, Εργαστήριο Ρυθμιστικής Ιατρικής, European Institute Of Oriental Medicine,  Πολυχώρος Ομοιοπαθητικής Αθηνών, Shantom, Alternative Healing Center  (Τρί‐καλα) και πολλά άλλα…  

ΗΛΙΚΙΕΣ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 6 βασικές ηλικιακές περιόδους: 15‐25, 25‐35, 35‐45, 45‐55, 55‐70, 70‐85. Υπήρξαν ερωτηματολόγια τα οποία ήταν άρ‐τια συμπληρωμένα από πρόσωπα τα οποία δεν είχαν σημειώσει την ηλικία τους. Για το λόγο αυτό, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την δυναμική της έρευνας συμπερι‐λάβαμε τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αυτών με την ένδειξη «Χωρίς ηλικία».  ΑΣΤΟΧΙΑ: Κατά την ανάλυση και καταμέτρηση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκαν και άκυρα ερωτηματολόγια στα οποία δεν υπήρχαν συμπληρωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προσώπου.  Αυτά  τα  ερωτηματολόγια δεν  τα συμπεριλάβαμε στην έρευνα.      

                                                            1 Συμπληρωματικές & Εναλλακτικές Θεραπείες (Σ.Ε.Θ.) 2 European Forum for Complementary & Alternative Medicine 

Page 8: Έρευνα Holistic Life

7  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

  

πίνακας 1.1  

   

Πιο αναλυτικά, για κάθε φύλλο ξεχωριστά έχουμε τα εξής:  

 πίνακας 1.2 

 

 πίνακας 1.3 

  

25%

75%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΤΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

5%

28%

25%

21%

8%

2%11%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

15/25

25/35

35/45

45/55

55/70

70/85

ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑ

9%

26%

22%

19%

5%

2% 17%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

15/25

25/35

35/45

45/55

55/70

70/85

ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΚΙΑ

Page 9: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

ΕΝ

 ΑΝΑ ΕΡΩΠώςΣε α 

 Πιο φύλ 

               

Εδώ      

H

ΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΛΥΣΗ ΔΕΔ

ΩΤΗΣΗ 1: ς πληροφοραυτή την ερώ

αναλυτικά λο: 

                     πίνακ

ώ αξίζει να ση

6% 0

65%

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΑΝΤΡΕΣ

olistic Life ©20

2η ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΔΟΜΕΝΩΝ Γ

ηθήκατε γιαώτηση υπήρξ

στους  παρα

κας 2.1 

ημειωθεί ότι

63%

% 10%

11%

8%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣ (1η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΤΗΡΑΠΕINTΒΙΒΦΙ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡ

α τις Σ.Ε.Θ; ξαν τα εξής α

ακάτω  πίνακ

ι στους άντρε

6

ΣΥΓΚΕΝΤ

ΤΩΝ ‐Η)

ΗΛΕΟΡΑΣΗΑΔΙΟΦΩΝΟΕΡΙΟΔΙΚΟTERNETΒΛΙΟΙΛΟΣ

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΡΩΤΗΣΗ ΞΕ

αποτελέσματ

πίνακας 2 

κες  σημειώνο

 

    

 

ες δεν υπάρχ

6%

1%

16

ΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΧΩΡΙΣΤΑ 

τα: 

ονται  τα  απ

                             

χει κανένα π

6%

5

9%

ΩΤΗΣΗ 1

5%

62%

ΠΟΣΟΣΤΑΓΥΝΑΙ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ποτελέσματα

 πίνακας 2.2 

ποσοστό για 

5%

ΤΗΛ

ΡΑΔ

ΠΕΡ

INTE

ΒΙΒΛ

ΦΙΛ

2%18%

4%

9%

Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΚΕΣ (1η ΕΡΩΤ

ΔΑ] 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 

α  ανάλογα  μ

το ραδιόφω

ΛΕΟΡΑΣΗ

ΔΙΟΦΩΝΟ

ΡΙΟΔΙΚΟ

ERNET

ΛΙΟ

ΛΟΣ

ΜΑΤΩΝ ‐ΤΗΣΗ)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΡΑΔΙΟΦΩΝΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟINTERNETΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΣ

‐‐‐ 

με  το 

 

νο. 

Page 10: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 

ΕΡΩΈχετπείαΣε α 

 Πιο φύλ 

Για όΠοιαΌπο  

H

ΩΤΗΣΗ 2: τε  δοκιμάσεας; αυτή την ερώ

αναλυτικά λο: 

όσους απάντα μέθοδος/θου δόθηκαν ο

21%

ΠΟΣΟΣΤΑΑΝΤΡ

olistic Life ©20

ει  κάποιον  α

ώτηση υπήρξ

στους  παρα

 πίνακας 2.3 

       

τησαν θετικάθεραπεία ήτοι εξής απαν

79%

Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΡΕΣ (2η ΕΡΩΤ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

από  τους  Συ

ξαν τα εξής α

ακάτω  πίνακ

ά στο παραπταν αυτή;  ντήσεις: 

16%

ΣΥΓΚΕΝΤ

ΜΑΤΩΝ ‐ΗΣΗ )

Ν

Ό

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

υμπληρωματ

αποτελέσματ

 πίνακας 2 

κες  σημειώνο

 

 

πάνω ερώτημ

8

ΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡ

ΑΙ

ΌΧΙ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

τικούς  /  Ενα

τα: 

ονται  τα  απ

μα, ακολούθ

84%

ΩΤΗΣΗ 2

1

ΠΟΣΟΓΥ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

αλλακτικούς

ποτελέσματα

 πίνακας 2.4 

 

θησε η υποερ

85%

5%

ΟΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΝΑΙΚΕΣ (2η ΕΡ

ΔΑ] 

ς  τρόπους  θ

 

α  ανάλογα  μ

ρώτηση 2β: 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΛΕΣΜΑΤΩΝ ‐ΡΩΤΗΣΗ)

θερα‐

με  το 

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Page 11: Έρευνα Holistic Life

10  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

  

πίνακας 2β  Σημ.: ΤCM (Traditional Chinese Medicine)  Πιο  αναλυτικά  στους  παρακάτω  πίνακες  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  ανάλογα  με  το φύλο: 

1%

9%

32%

15%1%

1%

4%

4%1%

2%

3%

3%

3%

3%

1%0% 4%

1%

1% 1%

2% 2%1%

3%

0%

0%

0%

1%

0%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡΩΤΗΣΗ 2β Ηλεκτρο‐Βελονισμός

Βελονισμός

Ομοιοπαθητική

Ρεφλεξολογία

ΚρανοΪερή

Rejuvance

Shiatsu

Αρωματοθεραπεία

Βιοσυντονισμός

Βιοενέργεια

Οστεοπαθητική

Χειροπρακτική

Ψυχοθεραπεία

Ρεϊκι

Κρυσταλλοθεραπεία

Ανθοθεραπεία

Ιάματα Bach

Φυτοθεραπεία

Ayurveda

Bowtech

Ιριδολογία

Thai massage

Massage

Βότανοθεραπεία

Υδροθεραπεία Παχ. Εντ.

Creative Healing

Μουσικοθεραπεία

Aura Soma

TCM

Page 12: Έρευνα Holistic Life

11  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

  

πίνακας 2.5 

 Άξια παρατήρησης είναι τα ποσοστά από τις πιο δημοφιλής προτιμήσεις των γυναικών: Ομοιοπαθητική   : 30% Ρεφλεξολογία     : 14% Βελονισμός    : 10% Shiatsu      : 5% Ιάματα Bach    : 5% Αρωματοθεραπεία  : 4% 

Οστεοπαθητική   : 3% Χειροπρακτική    : 3% Ψυχοθεραπεία    : 3% Ρέϊκι      : 3% Κ.λ.π… 

 

 πίνακας 2.6 

Ηλεκτρο

‐Βελονισμό

ςΒε

λονισμ

όςΟμο

ιοπα

θητική

Ρεφλεξολο

γία

Κραν

οΪερή

Rejuvance

Shiatsu

Αρω

ματοθε

ραπε

ίαΒιοσ

υντονισμ

όςΒιοε

νέργεια

Οστεο

παθη

τική

Χειροπ

ρακτική

Ψυχοθ

εραπ

εία

Ρεϊκι

Κρυσ

ταλλοθ

εραπ

εία

Ανθ

οθεραπ

εία

Ιάμα

τα Bach

Φυτοθ

εραπ

εία

Ayurved

aBo

wtech

Ιριδολ

ογία

Thai m

assage

Massage

Βότανοθε

ραπε

ίαΥδ

ροθε

ραπε

ία Παχ. Εντ.

Creative Healing

Μου

σικο

θερα

πεία

Aura Soma

TCM

0

50

100

150

200

250

ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ‐ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2η ΕΡΩΤΗΣΗ)

01020304050607080

Ηλεκτρο

‐Βελονισμό

ςΒε

λονισμ

όςΟμο

ιοπα

θητική

Ρεφλεξολο

γία

Κραν

οΪερή

Rejuvance

Shiatsu

Αρω

ματοθε

ραπε

ίαΒιοσ

υντονισμ

όςΒιοε

νέργεια

Οστεο

παθη

τική

Χειροπ

ρακτική

Ψυχοθ

εραπ

εία

Ρεϊκι

Κρυσ

ταλλοθ

εραπ

εία

Ανθ

οθεραπ

εία

Ιάμα

τα Bach

Φυτοθ

εραπ

εία

Ayurved

aBo

wtech

Ιριδολ

ογία

Thai m

assage

Massage

Βότανοθε

ραπε

ίαΥδ

ροθε

ραπε

ία Παχ. …

Creative Healing

Μου

σικο

θερα

πεία

Aura Soma

TCM

ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ‐ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΡΩΝ (2η ΕΡΩΤΗΣΗ)

Page 13: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 ΆξιαΟμοΡεφΒοταΒελοΑρωΡέικ  ΥποΕφαΟι α 

 Πιο φύλ 

 

Πιο 

H

α παρατήρησοιοπαθητική λεξολογία  ανοθεραπείαονισμός ωματοθεραπεκι   

ερώτηση 2γαρμόζοντας ααπαντήσεις π

αναλυτικά, λο: 

αναλυτικά, σ

ΑΠΟΤΕ

ΝΑΙ  ΌΧΙ

olistic Life ©20

σης είναι τα π  : 41%  : 16%α  : 6%  : 5%εία  : 5%  : 5%

:  αυτή τη θερπου δόθηκαν

στους  παρα

πίνακας 2.7       

στην ερώτησ

99%

1%

ΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΑΝΤΡΕΣ

(2γ ΕΡΩΤΗΣΗ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

ποσοστά απ% % 

% % % % 

απεία έχετεν ακολουθού

ακάτω  πίνακ

ση 2δ:  

2

ΣΥΓΚΕΝΤ

ΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η)

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

πό τις πιο δημΙρΟΙάΧεThΚ.

ε δει κάποια ύν στον επόμ

πίνακας 2γ 

κες  σημειών

  

 

98%

2%

ΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡΩ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

μοφιλής προριδολογίαστεοπαθητικάματα Bachειροπρακτικhai massage.λ.π… 

αποτελέσμαμενο πίνακα:

νονται  τα  απ

ΩΤΗΣΗ 2γ

ΑΠΟΤ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

οτιμήσεις τω  : 4

κή   : 3  : 3

ή    : 2  : 2

ατα;  : 

 

ποτελέσματα

  

πίνακας 2.8 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

97%

3%

ΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΓΥΝΑΙΚΕΣ

(2γ ΕΡΩΤΗΣ

ΔΑ] 

ν αντρών: 4% 3% 3% 2% 2% 

α  ανάλογα  μ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΣΗ)

Ν

Ό

12 

με  το 

 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

Page 14: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

Εάν το ααπα 

 Πιο φύλ

H

απαντήσαταποτέλεσμα,αντήθηκαν τα

αναλυτικά λο: 

olistic Life ©20

τε ΝΑΙ βαθμο,  α εξής : 

στους  παρα

28%

4

ΑΠΟΤ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

ολογήστε απ

ακάτω  πίνακ

5%

0%

ΣΥΓΚΕΝΤ

40%

2%

ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΑΝΤ

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

πό το 1 έως 

πίνακας 2δ 

κες  σημειώνο

 

πίνακας 2.9 

 

6

ΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡΩ

58%

ΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΕΣ (2δ ΕΡΩΤΗ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

το 5 πόσο ικ

ονται  τα  απ

67%

ΩΤΗΣΗ 2δ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΗΣΗ)

ΠΟΛΥ Κ

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΌΧΙ ΚΑ

ΑΠΟΓΟ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

κανοποιημέ

ποτελέσματα

 

ΠΟΛΥ ΚΑ

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΌΧΙ ΚΑΛ

ΑΠΟΓΟΗ

ΠΕΙΑ ‐

ΚΑΛΑ

Α

ΑΛΑ

ΟΗΤΕΥΤΙΚΑ

ΔΑ] 

ένοι μείνατε 

 

α  ανάλογα  μ

ΑΛΑ

Α

ΛΑ

ΗΤΕΥΤΙΚΑ

13 

από 

με  το 

Page 15: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 ΕΡΩ«Σε Σε α

  Πιο φύλ

H

ΩΤΗΣΗ: 3  πόσο χρονικ

αυτή την ερώ

αναλυτικά λο: 

6%

olistic Life ©20

κό διάστημαώτηση υπήρξ

στους  παρα

ΑΠΟΤ

12%

10%

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

α ξεκίνησε νξαν τα εξής α

ακάτω  πίνακ

6

24%

6% 1%

ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΓΥΝΑ

19%

13%

ΣΥΓΚΕΝΤ

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

πίνακας 2.10

α έχει αποτεαποτελέσματ

πίνακας 3 

κες  σημειώνο

 

69%

ΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΚΕΣ (2δ ΕΡΩΤ

4

%

ΤΡΩΤΙΚΟ ‐ ΕΡ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

ελέσματα η τα: 

ονται  τα  απ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΤΗΣΗ)

ΠΟΛΥ Κ

ΚΑΛΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΌΧΙ ΚΑ

ΑΠΟΓΟ

40%

ΩΤΗΣΗ 3

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

 

θεραπεία σ

ποτελέσματα

ΠΕΙΑ ‐

ΚΑΛΑ

Α

ΑΛΑ

ΟΗΤΕΥΤΙΚΑ

ΑΜΕΣΩ

1 ΕΒΔ.

2 ΕΒΔ.

3 ΕΒΔ.

1 ΜΗΝ

2‐4 Μ

ΔΑ] 

ας;»  

 

α  ανάλογα  μ

ΩΣ

.

.

.

ΝΑ

ΗΝΕΣ

14 

με  το 

Page 16: Έρευνα Holistic Life

15  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 πίνακας 3.1 

 

 πίνακας 3.2 

  

                 

40%

21%9%

10%

7% 13%

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ ‐ ΑΝΤΡΕΣ(3η ΕΡΩΤΗΣΗ)

ΑΜΕΣΩΣ

1 ΕΒΔ.

2 ΕΒΔ.

3 ΕΒΔ.

1 ΜΗΝΑ

2‐4 ΜΗΝΕΣ

40%

18%

13%

5%

11%

13%

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ(3η ΕΡΩΤΗΣΗ)

ΑΜΕΣΩΣ

1 ΕΒΔ.

2 ΕΒΔ.

3 ΕΒΔ.

1 ΜΗΝΑ

2‐4 ΜΗΝΕΣ

Page 17: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

Ερώ« Ο «ΈχεΟι α  

 

H

ώτηση 4: θεραπευτήςει σημασία γαπαντήσεις π

olistic Life ©20

ς που εμπιστγια εσάς;» που δόθηκαν

69%

ΣΥΓΚ

74%

ΣΥΓ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

τευτήκατε ή

ν διαμορφών

 

ΚΕΤΡΩΤΙΚΟ (ΙΑ

ΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

ταν συμβατ

νονται ως εξ

  

 πίνακας 4α 

 

πίνακας 4β  

3

ΑΤΡΟΣ/ΜΗ ΙΑ

26%

Ο (ΕΧΕΙ / ΔΕΝ 

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

ικός ή μη συ

ής: 

31%

ΑΤΡΟΣ) ΕΡΩΤΗ

ΕΧΕΙ) ΕΡΩΤΗΣ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

υμβατικός ια

ΗΣΗ 4

ΙΑΤ

Μ

ΣΗ 4

ΕΧΕΙ Σ

ΔΕΝ Ε

ΔΑ] 

ατρός;», 

 

 

ΤΡΟΣ

Η ΙΑΤΡΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΕΧΕΙ

16 

Page 18: Έρευνα Holistic Life

17  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 Πιο  αναλυτικά  στους  παρακάτω  πίνακες  σημειώνονται  τα  αποτελέσματα  ανάλογα  με  το φύλο:  

  

 

 Πίνακας 4.1 

  

 

 Πίνακας 4.2 

  

0

50

100

ΙΑΤΡΟΣ ΜΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ / ΜΗ ΙΑΤΡΟΣ ‐ ΑΝΤΡΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 4)

0

20

40

60

ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ / ΔΕΝ ΕΧΕΙ ‐ ΑΝΤΡΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 4)

0

200

400

ΙΑΤΡΟΣ ΜΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ / ΜΗ ΙΑΤΡΟΣ ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 4)

0

50

100

150

200

ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 4)

Page 19: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

Ερώ«Ο θκό;»Οι α

  Πιο φύλ 

H

ώτηση 5: θεραπευτής»,  «Έχει σημαπαντήσεις π

αναλυτικά λο: 

olistic Life ©20

ς σας είναι εμασία για εσπου δόθηκαν

στους  παρα

ΣΥΓΚ

34%

ΣΥΓ

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

εγγεγραμμένσάς;» ν διαμορφών

ακάτω  πίνακ

7%

ΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ (

ΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

 

νος σε κάπο

νονται ως εξ 

πίνακας 5α 

 

πίνακας 5β  

κες  σημειώνο

93%

(ΕΙΝΑΙ/ΔΕΝ Ε

Ο (ΕΧΕΙ/ΔΕΝ ΕΧ

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

οιο Σύλλογο

ής: 

ονται  τα  απ

ΙΝΑΙ) ‐ ΕΡΩΤΗ

66%

ΧΕΙ) ‐ ΕΡΩΤΗΣ

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

 στην Ελλάδ

ποτελέσματα

ΗΣΗ 5

ΕΊ

Δ

ΣΗ 5

ΔΑ] 

δα ή το εξωτ

 

 

α  ανάλογα  μ

ΕΊΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ

ΕΧΕΙ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

18 

τερι‐

με  το 

Page 20: Έρευνα Holistic Life

19  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 

 Πίνακας 5.1 

  

 

 Πίνακας 5.2 

      

  

0

50

100

ΕΊΝΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ‐ ΑΝΤΡΕΣ  (ΕΡΩΤΗΣΗ 5)

0

20

40

60

ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ‐ ΑΝΤΡΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ5)

0

500

ΕΊΝΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  (ΕΡΩΤΗΣΗ 5)

0

200

ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΕΧΕΙ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ5)

Page 21: Έρευνα Holistic Life

20  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

Ερώτηση 6: «Τα φάρμακα ή την αγωγή σας την προμηθεύεστε από κάποιο φαρμακείο ή άλλο κατά‐στημα;» Οι απαντήσεις που δόθηκαν διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 Πίνακας 6.1 

 Ερώτηση 7: «Γιατί  προτιμήσατε  μια  Συμπληρωματική/Εναλλακτική  θεραπεία  αντί  τη  συμβατική  ια‐τρική;» Οι απαντήσεις που δόθηκαν διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 Πίνακας7.1 

 Συμπληρωματικά σημειώθηκαν οι παρακάτω λόγοι: 

 

 Πίνακας7.2 

80%

20%

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΆΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

4%

96%

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΙΕΞΟΔΟ

19%

13%

26%

18%

24%

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Page 22: Έρευνα Holistic Life

21  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

         Ερώτηση 8: «Γνωρίζετε ότι σε Ευρωπαϊκές ή και άλλες χώρες κάποιες από τις Σ.Ε.Θ έχουν αναγνωρι‐στεί;» Οι απαντήσεις που δόθηκαν διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 Πίνακας 8.1 

                    

78%

22%

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Page 23: Έρευνα Holistic Life

22  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

Ερώτηση 9: «Σημειώστε τις θεραπείες που σας είναι πιο γνωστές» Οι απαντήσεις που δόθηκαν διαμορφώνονται ως εξής: 

  

 Πίνακας 9.1 

Πιο αναλυτικά για κάθε θεραπεία έχουμε:  Ομοιοπαθητική   :13% Βελονισμός     :10% Ρεφλεξολογία    :9% Ψυχοθεραπεία    :8% Αρωματοθεραπεία  :8% Shiatsu      :7% Βοτανοθεραπεία  :6% Ιάματα Bach    :5% Χειροπρακτική    :5% Ιριδολογία    :4% 

Thai massage    :4% Φυτοθεραπεία    :3% Ayurveda    :3% Π.Κ.Ι      :3% Κρανιοϊερή    :2% Συστημική    :2% Ανθοθεραπεία    :2% Ομοτοξικολογία  :1% Bowtech    :1% 

  Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με αναλυτικά ράβδο‐γράμματα για  κάθε φύλο  ξεχωρι‐στά:   

0

100

200

300

400

500

600ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΟΣΤΕΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΡΑ

ΚΤΙΚΗ

ΡΕΦΛΕ

ΞΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΡΩ

ΜΑΤΟ

ΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΙΡΙΔΟΛΟ

ΓΙΑ

ΟΜΟΤΟ

ΞΙΚΟ

ΛΟΓΙΑ

SHIATSU

AYU

RVED

A

Π.Κ.Ι

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

THAI M

ASSAGE

ΙΑΜΑΤΑ

 BACH

BOWTECH

ΒΟΤΑ

ΝΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΑΝΘΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

AURA

 SOMA

ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

ΨΥΧ

ΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΦΥΤΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ‐ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ (ΕΡΩΤΗΣΗ 9)

Page 24: Έρευνα Holistic Life

23  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 Πίνακας 9.1 

 

 Πίνακας 9.2 

         

0

20

40

60

80

100

120

140

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΟΣΤΕΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΡΑ

ΚΤΙΚΗ

ΡΕΦΛΕ

ΞΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΡΩ

ΜΑΤΟ

ΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΙΡΙΔΟΛΟ

ΓΙΑ

ΟΜΟΤΟ

ΞΙΚΟ

ΛΟΓΙΑ

SHIATSU

AYU

RVED

A

Π.Κ.Ι

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

THAI M

ASSAGE

ΙΑΜΑΤΑ

 BACH

BOWTECH

ΒΟΤΑ

ΝΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΑΝΘΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

AURA

 SOMA

ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

ΨΥΧ

ΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΦΥΤΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ‐ ΑΝΤΡΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 8)

050

100150200250300350400

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΟΣΤΕΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΠΡΑ

ΚΤΙΚΗ

ΡΕΦΛΕ

ΞΟΛΟ

ΓΙΑ

ΑΡΩ

ΜΑΤΟ

ΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΙΡΙΔΟΛΟ

ΓΙΑ

ΟΜΟΤΟ

ΞΙΚΟ

ΛΟΓΙΑ

SHIATSU

AYU

RVED

A

Π.Κ.Ι

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

THAI M

ASSAGE

ΙΑΜΑΤΑ

 BACH

BOWTECH

ΒΟΤΑ

ΝΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΑΝΘΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

AURA

 SOMA

ΚΡΑΝΙΟΪΕΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

ΨΥΧ

ΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΦΥΤΟΘΕΡ

ΑΠΕΙΑ

ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ‐ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΕΡΩΤΗΣΗ 8)

Page 25: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

Ερώ«ΝοτανόΟι α

  Ερώ«ΘεπολΟι α

 

H

ώτηση 10: ομίζετε ότι θόηση των Σ.Εαπαντήσεις π

ώτηση 11: εωρείτε απαλίτη;» απαντήσεις π

olistic Life ©20

θα βοηθούσεΕ.Θ που δενπου δόθηκαν

αραίτητη την

που δόθηκαν

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

ε η αναγνώρν γνωρίζετε;»ν διαμορφών

ν θεσμοθέτη

ν διαμορφών

11%

14%

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

ριση εκλαϊκ» νονται ως εξ

 

Πίνακας10.1

ηση των Σ.Ε.

νονται ως εξ 

Πίνακας11.1

  

89%

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

ευμένων βιβ

ής: 

.Θ. στην Ελλ

ής: 

%

0

86%

1

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

βλίων για τη

λάδα για τη

ΔΑ] 

ην καλύτερη

 

ν ασφάλεια

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

24 

η κα‐

α του 

Page 26: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 Ερώ«Το Οι α

  Ερώ«ΓνωΟι α

 

H

ώτηση 12: κρατικό σύσ

απαντήσεις π

ώτηση 13: ωρίζετε ότι καπαντήσεις π

olistic Life ©20

στημα υγείαπου δόθηκαν

κάποιες Σ.Ε.που δόθηκαν

63%

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

ας σας ικανον διαμορφών

Θ εφαρμόζον διαμορφών

96%

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

οποιεί;» νονται ως εξ

 

 Πίνακας12.1

 

ονται σε κάπνονται ως εξ

 

Πίνακας13.1

 

4%

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

ής: 

ποια γνωστάής: 

2

37%

3

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

ά κρατικά νο

ΔΑ] 

 

οσοκομεία;»

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ 

25 

 

Page 27: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 Ερώ«Σε θεραΟι α

 Ερώ«ΝοΣ.Ε.ΘΟι α

 

H

ώτηση 14: ενδεχόμενηαπείας (σε σαπαντήσεις π

ώτηση 15: ομίζετε  ότι  θΘ.;» απαντήσεις π

olistic Life ©20

η  νοσηλεία συνδυασμό που δόθηκαν

θα  σας  βοη

που δόθηκαν

2

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

σας  θα  προμε τη φαρμαν διαμορφών

θούσε  σε  π

ν διαμορφών

5%

23%

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

οτιμούσατε ακευτική σανονται ως εξ

 

Πίνακας14.1

 

προσωπικό  ε

νονται ως εξ 

Πίνακας15.1 

95%

%

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

την  εφαρμοας αγωγή);»ής: 

επίπεδο  η  ε

ής: 

4

77%

5

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

ογή  μιας  συ

εκπαίδευση 

ΔΑ] 

υμπληρωματ

 

σας  σε  κάπ

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

26 

τικής 

ποια 

Page 28: Έρευνα Holistic Life

 

 

  

 Ερώ«Η  εεξασΟι α

  Ερώ«ΘαΟι α

  

H

ώτηση 16: εκπαίδευσησκείτε επαγγαπαντήσεις π

ώτηση 17: α θέλατε οι Σαπαντήσεις π

olistic Life ©20

η  σας  σε  σεμγελματικά τπου δόθηκαν

Σ.Ε.Θ. από ταπου δόθηκαν

43%

009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ

μιναριακό  εην θεραπείαν διαμορφών

α ασφαλιστιν διαμορφών

2

Α ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓ

επίπεδο  θεωα αυτή;» νονται ως εξ

 

Πίνακας16.1

ικά ταμεία τνονται ως εξ

 

Πίνακας17.1

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

98%

2%

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

ΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ

ωρείτε  ότι  μ

ής: 

της χώρας;»ής: 

6

7

Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ

μπορεί  να  σ

57%

ΔΑ] 

σας  βοηθήσε

 

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

27 

ει  να 

Page 29: Έρευνα Holistic Life

28  

 

Holistic Life ©2009 [ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Ε.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] 

  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   

Page 30: Έρευνα Holistic Life

ETRA PUBLISHING - T/F: 210 9811753 - holisticlife.gr

Holistic Lifeexplore THE ALTERNATIVE

®