Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

12
ΕΤΟΣ 5ο • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7 • ΤΗΛ.& FAX: 22310 66377 • email: [email protected] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή Παγκράτι Λαμίας ΓΕΦΥΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» Σελ.5 Συνέντευξη της Επιστημονικής Διευθύντριας της Ε.Κ.Ψ. στο News247 Σελ.2 Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης Από το αδιανόητο στο αυτονόητο Σελ.9 Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και της κα- τάρρευσης του "Ψυχαργώς". Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που έμεινε στα χαρτιά, αφήνοντας μετέωρους ασθενείς, κλειστά δη- μόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ενημέ- ρωση. Η Επιστημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αναλύει το "γκρίζο" μέλλον της ψυχικής μας υγείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ Το Οικοτροφείο «Γλαύκος» ευχαριστεί τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή» για την προσφορά αίματος σε ασθενή μας που είχε ανάγκη. Τα μέλη & οι θεραπευτές του Οικοτροφείου Λίγα λόγια για τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή» Ο Σύλλογος «Δώσε Ζωή» είναι ένας σύλλογος αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών. Ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί τη συνέχεια της Τράπεζας Αίματος του πρώην Δήμου Γοργοποτά- μου. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες των μελών του, αλλά και να παράγει κοινωνικό έργο , στο μέτρο που αυτό είναι επιτρεπτό και σύμφωνο με τις αποφάσεις των αιμοδοτών – μελών του Συλλόγου. Πραγματοποιεί δύο φορές το χρόνο τακτικές αιμο- δοσίες στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχοχώρι . Ευχαριστήριο Σελ.8-9 Σελ.8 «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT» της ΕΚΨ & ΨΥ ∙ Ποδηλατόδρομος ∙ Δενδροφύτευση ∙ Εργαστήρι Μουσικής ∙ Συμμετοχή στην Πανελλήνια ∙ Έκθεση Λαμίας Σελ.5

Transcript of Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

Page 1: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

Ε Τ Ο Σ 5 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 7 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4

OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ»ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας ΦραντζήΠαγκράτι ΛαμίαςΓΕΦΥΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Σελ.5

Συνέντευξη της Επιστημονικής Διευθύντριας της Ε.Κ.Ψ. στο News247

Σελ.2

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης

Από το αδιανόητο στο αυτονόητοΣελ.9

Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και της κα-τάρρευσης του "Ψυχαργώς". Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση πουέμεινε στα χαρτιά, αφήνοντας μετέωρους ασθενείς, κλειστά δη-μόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ενημέ-ρωση. Η Επιστημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αναλύει το"γκρίζο" μέλλον της ψυχικής μας υγείας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Το Οικοτροφείο «Γλαύκος» ευχαριστεί τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή»για την προσφορά αίματος σε ασθενή μας που είχε ανάγκη.

Τα μέλη & οι θεραπευτές του Οικοτροφείου

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή»

Ο Σύλλογος «Δώσε Ζωή» είναι ένας σύλλογος αιμοδοτών καιδωρητών μυελού των οστών. Ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί τησυνέχεια της Τράπεζας Αίματος του πρώην Δήμου Γοργοποτά-μου. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες των μελών του,αλλά και να παράγει κοινωνικό έργο , στο μέτρο που αυτό είναιεπιτρεπτό και σύμφωνο με τις αποφάσεις των αιμοδοτών – μελώντου Συλλόγου. Πραγματοποιεί δύο φορές το χρόνο τακτικές αιμο-δοσίες στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχοχώρι .

ΕυχαριστήριοΣελ.8-9

Σελ.8

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT» της ΕΚΨ & ΨΥ

∙ Ποδηλατόδρομος

∙ Δενδροφύτευση

∙ Εργαστήρι Μουσικής

∙ Συμμετοχή στην Πανελλήνια

∙ Έκθεση ΛαμίαςΣελ.5

Page 2: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστι-κής κρίσης και της κατάρρευσης του"Ψυχαργώς". Η Ψυχιατρική Μεταρ-ρύθμιση που έμεινε στα χαρτιά, αφή-νοντας μετέωρους ασθενείς, κλειστάδημόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικόπροσωπικό χωρίς ενημέρωση. Η Επι-στημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υαναλύει το "γκρίζο" μέλλον της ψυχικήςμας υγείας

Μίκα Κοντορούση

Τη στιγμή που η χώρα μας «βουλιάζει»στην «κρίση της απόγνωσης» και οι αριθμοί«ουρλιάζουν» σε βοήθεια, με την κατανά-λωση αντικαταθλιπτικών να μετατρέπεται σεδεύτερη φύση μας (αύξηση 40% την τε-λευταία 4ετία), τις απόπειρες αυτοκτονίας ναχτυπούν την πόρτα του διπλανού μας (αύ-ξηση 185% τα τελευταία χρόνια) και τις πε-ρισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες(νέοι, άνεργοι, φτωχοί και άτομα με ειδικέςανάγκες) να έχουν χτυπηθεί από τον «σύγ-χρονο ιό» της κατάθλιψης, το  NEWS247 ήρθε σε επαφή με την Ψυχίατρο και Επι-στημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ(Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυ-χικής Υγείας), Μαρία Λαζαρίδου, προκει-μένου να αντιληφθούμε ποια η πραγματικήεικόνα στον πολύπαθο και ευάλωτο αυτό το-μέα.

Είμαστε ή όχι σε καλό δρόμο; Η απάντη-ση ξεκάθαρη και αποστομωτική: «Τρεις δε-καετίες έχουν περάσει από την ουσιαστικήέναρξη μιας σοβαρής Ψυχιατρικής Μεταρ-ρύθμισης, η οποία μάλιστα τοποθετείταιχρονολογικά στο 1984, έτος παγκόσμιαςκατακραυγής για τις απάνθρωπες συνθήκεςνοσηλείας στο Ψυχιατρείο της Λέρου και ακό-μη και σήμερα, βρίσκεται στα πρόθυρα τηςκατάρρευσης. Καμία ουσιαστική προσπάθειαδεν έχει καταβληθεί για την πλήρη ανα-διάρθρωση και την ανθρώπινη αντιμετώπι-ση των ψυχικά ασθενών ως ισότιμων πολι-τών της κοινωνίας μας».

Με αφορμή μάλιστα την Πανελλήνια Συ-νάντηση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμισηστο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με θέμα: «Ψυ-χιατρική μεταρρύθμιση στην περίοδο τηςκρίσης: Από το αδιανόητο στο αυτονόητο»(διεξάγεται από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρί-ου 2014), η κα Λαζαρίδου ανέλαβε να πα-ρουσιάσει στοιχεία, αριθμούς και παρα-δείγματα που αποδεικνύουν την ανυπαρξίαψυχιατρικής κουλτούρας, κυβερνητικήςστασιμότητας και μη έγκαιρης απορρόφη-σης κονδυλίων προς όφελος των ψυχικά νο-σούντων συνανθρώπων μας.

Η ψυχική υγεία σε αριθμούς αποκαρδιωτικούς

Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» εκπονήθηκετο 1999, με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ

(το 75% καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πό-ρους). Βασικό στόχο είχε τον αποϊδρυματι-σμό των χρόνιων ψυχικά ασθενών που φι-λοξενούνταν σε οκτώ δημόσια ψυχιατρεία,το κλείσιμο των ίδιων των ψυχιατρείων έωςτο 2015, την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρε-σιών ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, καθώςκαι την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση τωνασθενών.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα; Λου-κέτο έχουν βάλει τα μέχρι στιγμής, τα  Ψυ-χιατρικά Νοσοκομεία Χανίων, Κατερίνης,Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας, Τρίπολης καιΝταού Πεντέλης, ενώ μειώθηκαν οι διαθέ-σιμες κλίνες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ-τικής στις 650 και σε περίπου 400 στα Ψυ-χιατρεία «Δρομοκαΐτειο» και Θεσσαλονί-κης.

Μέχρι πρότινος κατάφεραν να δημιουρ-γηθούν μόλις 452 στεγαστικές δομές αποα-συλοποίησης (Οικοτροφεία, Ξενώνες καιΠροστατευμένα Διαμερίσματα), όπου μετε-γκαταστάθηκαν περίπου 3.200 από τους5.500 έγκλειστους των δημόσιων ψυχια-

τρείων, ενώ ιδρύθηκαν πάνω από 200 κοι-νοτικές δομές ψυχικής υγείας (ΨυχιατρικάΤμήματα Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρα Ψυ-χικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μο-νάδες). Ταυτόχρονα, η υλοποίηση μέρους τηςμεταρρύθμισης ανατέθηκε σε ιδιωτικούςφορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(ΜΚΟ), οι οποίοι το 2012 ανέρχονταν σε 65και διέθεταν 216 μονάδες (περίπου το 30%του συνόλου των μονάδων ψυχικής υγείας),φιλοξενώντας σχεδόν 1.500 άτομα στις στε-γαστικές τους δομές και εξυπηρετώνταςπερίπου 35.000 ασθενείς στις κοινοτικέςτους υπηρεσίες.

Όσον αφορά ωστόσο, στο εύλογο ερώ-τημα του πού ακριβώς θα μεταφερθούν οιγιατροί – πρώην εργαζόμενοι σε δημόσιαψυχιατρεία, αναφέρουμε ότι το αρμόδιουπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί ότι δεν θααπολύσει και δεν θα μετατάξει κανένα ερ-γαζόμενο. Αντίθετα υπόσχεται άμεση απορ-ρόφηση των ίδιων σε νέες δομές ψυχικήςυγείας, «καθώς πρόκειται για προσωπικό μειδιαίτερη εξειδίκευση που δεν πρέπει να λεί-ψει από το σύστημα Υγείας».

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση άργησε τρεις δεκαετίες

«Βιαστικά και χωρίς σχεδιασμό. Με αυτόντον τρόπο συντελείται η Ψυχιατρική Με-ταρρύθμιση στη χώρα μας, ίσως η σημαντι-κότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών.Δεν έχει αποφασιστεί σε τι θα μετεξελι-χθούν τα ψυχιατρεία, ενώ οι κοινοτικές δο-μές, ειδικά στην περιφέρεια, δεν είναι αρ-κετές για την κάλυψη του πληθυσμού. Απου-σιάζουν δομές διάγνωσης και παρακολού-θησης, δομές αντιμετώπισης οξέων περι-στατικών και δομές βραχείας νοσηλείας.Αν δεν αλλάξει κάτι οι βαριά ψυχικά ασθε-νείς κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς βασικήφροντίδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η καΛαζαρίδου στο NEWS 247.

«Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι ηαποασυλοποίηση δεν σημαίνει αποκλειστι-κά και μόνο τη μεταστέγαση σε ξενώνες καιδιαμερίσματα. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίαςστον πάσχοντα, στην οικογένεια, στους ει-δικούς και την κοινωνία. Η ενεργητική συμ-μετοχή του ίδιου, η έννοια της ανάρρωσης

και της εργασιακής επανένταξης, η έννοιατων δικαιωμάτων, είναι μερικές από τις αλ-λαγές που θα έπρεπε να συνοδεύουν την απο-ασυλοποίηση και εκεί χρειαζόμαστε πολλήδουλειά ακόμη».

Τι προτείνει όμως η ΕΚΨ&ΨΥ από τηνπλευρά της για την ομαλή μετάβαση της χώ-ρας μας στη εποχή της αποασυλοποίησης σταπρότυπα άλλων χωρών; «Δύο πράγματα εί-ναι απολύτως απαραίτητα και επείγουν(έχουμε καταθέσει και σχετική πρότασηστο Υπουργείο): α) Η δημιουργία μεταβατι-κών οικιστικών δομών με προσωπικό τωνψυχιατρείων. Εκεί πρέπει να μεταφερθούνοι χρόνιοι ασθενείς. Όσοι από αυτούς μπο-ρούν, θα μεταφέρονται με προετοιμασίασε δομές στην κοινότητα, όσοι δεν μπορούν,θα παραμείνουν εκεί προστατευμένοι μέχριτο θάνατο τους. Σε διαφορετικές συνθήκες,η μετάβαση αναμένεται τραυματική και β)Τη δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδωνκατ’ οίκον παρέμβασης (με το μοντέλο τωνΚινητών Μονάδων ή του ACT). Δουλειά τουςπρέπει να είναι να εντοπίζουν όσους ασθε-νείς δεν προσέρχονται στα ραντεβού τους ή

Χαιρετισμός της Επιστημονικής Διευθύντριας

της Ε.Κ.Ψ.Κας Μαρίας Λαζαρίδου

Αγαπητοί φίλοιΚαθώς πλησιάζουν οι γιορτές

όλοι μας στρέφουμε τη σκέψη μαςπρος τους συνανθρώπους μας πουέχουν πιο πολλή ανάγκη.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνιαεξαιτίας της οικονομικής και κοι-νωνικής κρίσης οι άνθρωποι αυτοίσυνεχώς αυξάνονται στην Ελλάδα.Ο γείτονας, ο συγγενής μας μπορείνα υποφέρει.

Η κρίση δεν έχει φέρει μόνο φτώ-χεια. Αύξησε και την πίεση και μέσωαυτής τις ψυχολογικές δυσκολίες. Ησωματική υγεία επίσης όλων μαςέχει γίνει πιο εύθραυστη.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περι-βάλλον πρέπει όλοι να αναλογι-στούμε: τα ανθρώπινα δικαιώμα-τα (όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδιαδικαιώματα), την αξία της αλλη-λεγγύης και της κοινωνικής συνο-χής, πόσο σημαντικό είναι να ζητάμεβοήθεια.

Αν όλοι εφαρμόσουμε και αξιο-ποιήσουμε τα δικαιώματα και τηναλληλεγγύη στην πράξη το αίσθη-μα αδιεξόδου θα μειωθεί και η ελ-πίδα θα ξαναγεννηθεί.

Η ΕΚΨ&ΨΥ, με τους εργαζομένουςκαι τα μέλη της στέκεται πάντα δί-πλα στην κοινότητα. Έχει την ανά-γκη από τη συνεργασία της κοινό-τητας για να κάνει τη δουλειά της.Τα μέλη της ζουν μέσα στην κοινό-τητα και προσπαθούν να ενσωμα-τωθούν, να κάνουν κοινωνικές επα-φές, να εργαστούν, να προσφέ-ρουν. Αφουγκράζεται τις ανάγκεςτης κοινότητας και προσπαθεί νααπαντήσει. Συνδιοργανώνει δρά-σεις με φορείς της κοινότητας. Πα-ράλληλα με όλα αυτά οι συνεργά-τες της προσπαθούν να προσφέ-ρουν εξειδικευμένη φροντίδα ή κα-θοδήγηση σε όσους τη χρειάζο-νται.

Με τη ευκαιρία λοιπόν των γιορ-τών θέλω πρώτα από όλα να σας ευ-χαριστήσω για τη μακροχρόνια καιαποδοτική συνεργασία μας, για τηζεστασιά με την οποία μας περι-βάλλεται. Να σας πω ότι θα είμαστεκοντά και θα συνεργαζόμαστε γιατην αντιμετώπιση της ανθρώπινηςανάγκης αλλά και απέναντι στιςδημιουργικές προκλήσεις της επο-χής.

Έχουμε μπροστά μας πολλά ακό-μα να πετύχουμε.

Καλές γιορτές και καλή χρονιά σεόλους, με υγεία, κουράγιο και ελπί-δα

Συνέντευξη της Επιστημονικής Διευθύντριας της Ε.Κ.Ψ. στο News247

Page 3: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 3

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι ηβασική εκστρατεία σε παγκόσμιοεπίπεδο για την ευαισθητοποίηση

στο πρόβλημα του διαβήτη. Σκοπός είναι ηενημέρωση για τα αίτια ,τα συμπτώματα ,τις επιπλοκές και την θεραπεία της πάθη-σης αυτής. Η Παγκόσμια Ημέρα για τονδιαβήτη χρησιμεύει ως μία σημαντικήυπενθύμιση ότι η συχνότητα εμφάνισης καιο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνονταιπαγκοσμίως και αυτό θα συνεχιστεί εκτόςαν ληφθεί άμεσα δράση.Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εορτάζεται κάθε χρόνο στις

14 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία επιλέχτηκε καθώς είναι ηημερομηνία γέννησης του Frederick Banting ο οποίοςμαζί με τον Charles Best συνέλαβαν πρώτοι την ιδέα πουοδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης τον Οκτώβριοτου 1921. Καθιερώθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της Διε-θνούς ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα τηςΠαγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να ευαισθητοποιήσεικαι να ενημερώσει το Παγκόσμιο κοινό για την ύπουληαυτή αρρώστια η οποία προκαλεί τον θάνατο σε3.000.000 ανθρώπους ετησίως.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενηπαγκόσμια απειλή για την υγεία. Η νόσος αποτελεί βασικήαιτία θανάτου για περίπου 7.000.000 άτομα ετησίως σεόλο τον κόσμο και συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνοεμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανε-πάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς καιάλλων σοβαρών επιπλοκών. Στην Ελλάδα από σακχαρώ-δη διαβήτη πάσχει περίπου το 12% του γενικού πληθυ-σμού.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση πουεμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσου-λίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μεαποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται.

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από τοπάγκρεας και καθιστά τα κύτταρα ικανά να προσλαμβά-νουν γλυκόζη από το αίμα και να την χρησιμοποιούν γιαενέργεια. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης-δράσηςτης ινσουλίνης ή και των δύο, οδηγεί σε αυξανόμενα επί-πεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία).

Υπάρχουν δύο βασικές μορφές διαβήτη:Τύπου 1: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 παράγουν λίγη ήκαθόλου ινσουλίνη και χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης γιανα επιβιώσουν, είναι συχνότερος σε παιδιά και νεαρούςενήλικες.Τύπου 2: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 δεν μπορούν ναχρησιμοποιήσουν την ινσουλίνη με αποτελεσματικότρόπο. Αντιμετωπίζουν την πάθηση με μέτρα που αφο-ρούν τον τρόπο ζωής. Συχνά απαιτούνται από του στόμα-τος φάρμακα και σπανιότερα ινσουλίνη. Και οι δύο τύποιδιαβήτη είναι εξίσου σοβαροί. Ένας τρίτος τύπος εμφανί-ζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την διάρκεια τηςεγκυμοσύνης αλλά συνήθως υποχωρεί με το πέρας της.Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2

είναι η παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, διαπιστωμένηανοχή γλυκόζης, διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σελιπαρά και χαμηλή σε ίνες, προχωρημένη ηλικία, υψηλήαρτηριακή πίεση και υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακόιστορικό διαβήτη, ιστορικό διαβήτη κύησης, εθνικότητα.

Η πρόληψη του διαβήτη αφορά όλη την κοινωνία και ηευθύνη για την αντιμετώπισή του είναι συλλογική. Επί τουπαρόντος ο διαβήτης τύπου 1 δεν μπορεί να προληφθεί.Ωστόσο ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να προληφθεί σε πολ-λές περιπτώσεις με την σωματική άσκηση και την διατή-ρηση του κανονικού βάρους , γεγονός που έχει επιβεβαι-ωθεί από μελέτες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ αλλά και τηνΦιλανδία και την Κίνα.

Ψυχική Υγεία και ΔιαβήτηςΟ διαβήτης είναι μια δύσκολη πάθηση που έχει δια βίου

απαιτήσεις από τους ασθενείς αλλά και από τις οικογένει-ές τους. Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να ελέγχουν το σάκ-χαρό τους, να παίρνουν φάρμακα, να ασκούνται σωματι-κά σε τακτική βάση και να μπορούν να ρυθμίσουν τις δια-τροφικές τους συνήθειες ανάλογα με την κατάστασή τους.Πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται μετις επιπλοκές της νόσου γεγονός που έχει και ουσιαστικέςψυχολογικές παραμέτρους: Παθητικότητα, η αδυναμίααποδοχής της πάθησης καθώς και συναισθήματα θυμούαπελπισίας και φόβου, έχοντας σημαντική επίπτωση στηναυτοπεποίθηση του ατόμου.

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν ότι μεγάλοςαριθμός πασχόντων διακατέχεται από το λεγόμενο «φόβοτης ιδιαιτερότητας». Φόβος ο οποίος προκύπτει τόσο απ’τον ενδεχόμενο στιγματισμό όσο και από τις πιθανές επι-πλοκές του διαβήτη, όπως η νεφροπάθεια, η συμφόρηση,η τύφλωση, η καρδιοπάθεια και τα κυκλοφορικά προβλή-ματα. Ως νόσος ο διαβήτης έχει συνδεθεί με πολλές ψυχι-κές διαταραχές όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,διαταραχές διατροφής, σχιζοφρένεια- διπολική διαταρα-χή.Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει στα έντονα συναισθή-

ματα θλίψης και απογοήτευσης που παρουσιάζουν οιασθενείς ως απόρροια του πένθους μιας ανέμελης ζωής.

Οι ψυχικές ασθένειες μπορούν να μεταβάλουν την ορμο-νική ισορροπία ,την λειτουργία του ύπνου και το ανοσο-ποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα τα συμπτώματα αυτά ναεπιβαρύνουν την σωματική υγεία του ασθενή. Πολλοίάνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη στην αρχική αλλάκαι στην μετέπειτα πορεία της ασθένειάς τους επιφορτί-ζονται με πληροφορίες συμβατές, πλήθος φαρμάκων,επισκέψεις γιατρών τα οποία συνήθως οδηγούν σε ένααίσθημα ανικανότητας και ασταθή ψυχισμού.

Το κλειδί για να ζήσει κάποιος καλά με τον διαβήτη είναινα αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν απ΄ τηνπαρατεταμένη υπεργλυκαιμία ή από τα επεισόδια υπογλυ-καιμίας. Προκειμένου να γίνει αυτό τα άτομα με διαβήτηπρέπει να συμμορφωθούν σε ορισμένους συμπεριφορι-κούς κανόνες Να αλλάξουν συμπεριφορά σε τομείς: Δια-τροφή, μείωση καπνίσματος, αύξηση αερόβιας άσκησης.Να μάθουν να διαχειρίζονται τα επίπεδα άγχους και κατά-θλιψης. Ο συνδυασμός της ιατρικής, ψυχολογικής και δια-τροφικής υποστήριξης έχουν σαν βασικό στόχο την αντι-μετώπιση του διαβήτη σφαιρικά.

Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση με την οποία μαθαίνειςνα ζεις και να είσαι καλά. Η αποδοχή αυτού που μας συμ-βαίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο στην ζωή μας είναι αυτήπου θα μας οδηγήσει σε μια λειτουργική και δημιουργικήζωή. Κι αυτό γιατί πάντα υπάρχει η θετική οπτική στιςκαταστάσεις τις οποίες βιώνουμε και οφείλουμε στονεαυτό μας να τον φροντίζουμε . Ο διαβήτης είναι τρόποςζωής.

Ράπτη Πολυξένη Νοσηλεύτρια Τ.Ε.

δεν συμμορφώνονται με τη θεραπεία και θα αναλαμβάνουν να τουςεπισκέπτονται στο σπίτι ή θα φροντίζουν να έχουν υποτυπώδη πα-ρακολούθηση». 

Η κα Λαζαρίδου επιμένει ότι η αναγκαστική νοσηλεία είναι πρό-νοια του νόμου για την προστασία του ψυχικά ασθενούς, μονάχαόταν αυτός δεν μπορεί μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του. «Δυ-στυχώς, ο νόμος στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται σωστά, ενώ χρη-σιμοποιείται καθ´ υπερβολή. Είμαστε χώρα με πολύ μεγάλο ποσοστόαναγκαστικών νοσηλειών. Δηλαδή από την μία, ο νόμος δενεφαρμόζεται σωστά και από την άλλη, δεν υπάρχουν και οι ομά-δες ACT ή περίθαλψης κατ’ οίκον που θα φροντίσουν το άτομο στηνκρίση ή οι υπηρεσίες follow-up που θα φροντίσουν να μειωθεί ησυχνότητα και η ένταση των υποτροπών».

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που σημειώνει η κα Λαζαρίδουείναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός υπηρεσιώνμε βάση τις ανάγκες, κρατούνται ελλιπή στατιστικά στοιχεία και οιυπηρεσίες δεν είναι τομεοποιημένες. «Αποτέλεσμα είναι να υπάρ-χει σε ορισμένες περιοχές μεγάλη αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών,τη στιγμή που σε άλλες περιοχές λείπουν και οι πιο βασικές. Το πιοτρανταχτό παράδειγμα είναι η συγκέντρωση της πλειοψηφίας τωνψυχιατρικών κλινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα,προβλήματα δημιουργούν η αποσπασματική ενημέρωση του πλη-θυσμού, η μη ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σύστημα, το ιατρό- κεντρικό σύστημα, κ.α. Αποτέλεσμα είναι ο Έλληνας πολίτης ναπληρώνει περισσότερα λεφτά από τους Ευρωπαίους από "την τσέ-πη του" για να απολαμβάνει κακές υπηρεσίες. Από τα πιο προηγ-μένα συστήματά είναι αυτά των Σκανδιναβικών χωρών και της Γαλ-λίας. Κοινός παρανομαστής όλων των προηγμένων συστημάτων εί-ναι η τομεοποίηση, η εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρε-σίες σε όλους τους πολίτες και η δυνατότητα κατ´ οίκον επισκέ-ψεων».

Το στοίχημα της εργασιακής επανένταξηςΗ εργασιακή αποκατάσταση ψυχικά ασθενών παραμένει ακόμη

το μεγάλο ζητούμενο. «Καταρχάς, η εργασιακή αποκατάσταση πρέ-πει να επιχειρείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αφού η θερα-πεία των βαρέως πασχόντων είναι μακρόπνοη διαδικασία και η δου-λειά είναι ένας από τους παράγοντες που προάγουν την επανένταξη».

Και πώς θα υλοποιηθεί αυτό; «Για να επιτευχθεί κάτι ανάλογο,θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα υποστηριζόμενης εργασίας.Η απασχόληση σε κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ΚοιΣΠΕ καιΚΟΙΝΣΕΠ είναι πιο εύκολη, δυστυχώς όμως υπάρχουν λίγοι (17 Κοι-ΣΠΕ, ενώ θα έπρεπε  να υπάρχουν 58, ένας για κάθε τομέα) και εί-ναι δύσκολο να είναι βιώσιμοι στις μέρες μας. Άλλωστε, έχει πα-ρατηρηθεί ότι πι περισσότεροι ασθενείς που εργάζονται σήμερα,είτε διατηρούν τη δουλειά που είχαν πριν νοσήσουν με βοήθεια ήεργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή αγροτικές εργασίες. Καιαυτός είναι ένας ακόμη λόγος που οι ασθενείς δεν πρέπει να νο-σηλεύονται για μεγάλες περιόδους, προκειμένου να μην σταματούντην εργασία τους και να μην αποκόπτονται από τον κοινωνικό τουςπερίγυρο. Κοινωνία και ειδικοί πρέπει να μεταφερθούν από το μο-ντέλο θεραπεία και απασχόληση για λόγους θεραπευτικούς, στηνέννοια του δικαιώματος για εργασία, στην έννοια του recovery καιτης ισοτιμίας», αναφέρει η κα Λαζαρίδου και ολοκληρώνει, επι-σημαίνοντας:

«Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας το ενδιαφέρον και η διαμάχηστην ψυχική υγεία αφορά τους πάσχοντες από σχιζοφρένεια και άλ-λες βαριές διαταραχές. Μας διαφεύγει η παγκόσμια τάση αύξησηςτης κατάθλιψης. Η κατάθλιψη προσβάλει στην πλειοψηφία τους νέ-ους ανθρώπους (μέση ηλικία έναρξης τα 30 έτη). Προκαλεί ψυχι-κό πόνο, προβλήματα στις σχέσεις και τη δουλειά του ασθενούς,αναπηρία και συχνά τον θάνατο εξαιτίας αυτοκτονιών ή επιβάρυνσηςυπαρχόντων σωματικών νοσημάτων. Η κατάθλιψη όμως θερα-πεύεται. Απλά αυτό που χρειάζεται είναι η ενημέρωση της κοινήςγνώμης, η πρόσβαση όλων των πολιτών σε δωρεάν υπηρεσίες ψυ-χικής υγείας, η εκπαίδευση των γιατρών της πρωτοβάθμιας φρο-ντίδας στην έγκαιρη διάγνωση και δραστική αντιμετώπιση του σύγ-χρονου ιού που μαστίζει νεότερες γενιές».

Σακχαρώδης διαβήτης

Page 4: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Tο Ασβέστιο είναι στοιχείο που περιέχεται σε αρκετή ποσότητα στον οργανισμό μας. Απο-τελεί το 1,5-2% του βάρους του σώματος ενός μέσου υγιούς ατόμου. Το 99% από αυτό βρί-σκεται στον σκελετό, δηλαδή στα οστά και στα δόντια, και το 1% κυκλοφορεί στο αίμα και

σε ιστούς του σώματος. Η βιολογική του αποστολή είναι σημαντική και αποτελεί το βασικό στοι-χείο του σκελετού μαζί με τον φώσφορο. Τα οστά , που αρχικά είναι μαλακά (χόνδροι),σκληραίνουνμε την εναπόθεση αλάτων ασβεστίου και φωσφόρου. Η διαδικασία ανάπτυξης των οστών αρχί-ζει από την εμβρυϊκή ηλικία -και εξαρτάται απόλυτα από την διατροφή της μητέρας κατά τηνεγκυμοσύνη – και συνεχίζεται ως την ενηλικίωση(12ο-16ο έτος). Τον πρώτο ειδικά χρόνο το βρέ-φος παίρνει τόσο ασβέστιο, σε σχέση με το βάρος του , που δεν παίρνει ποτέ άλλοτε σε όλο τονκύκλο της ζωής.

Εάν τα παιδιά δεν παίρνουν επαρκή ποσότητα από αυτά τα δύο στοιχεία (ασβέστιο και φώ-σφορο), παρουσιάζουν διαταραχές όχι μόνο στην οστεοποίηση και την οδοντοφυΐα αλλά και γε-νικότερα στον ρυθμό της ανάπτυξής τους. Στην διαδικασία της οστεοποίησης, εκτός από το ασβέ-στιο και των φώσφορο, η παρουσία των βιταμινών D (που ρυθμίζει την απορρόφηση των δύοαυτών μετάλλων) και Α (με την οποία συνεργάζονται στενά για τον ίδιο σκοπό ) είναι απαραίτητη.Το ασβέστιο, εκτός από δομικό υλικό, συμμετέχει και στο μηχανισμό της πήξης του αίματος (σεσυνεργασία με την βιταμίνη Κ). Επίσης βοηθά στην κανονική νευρομυϊκή λειτουργία και συμ-βάλλει στην ομαλή απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Ο άνθρωπος προσλαμβάνει το ασβέστιο από τις τροφές. Το γάλα είναι από τις πιο πλούσιες τρο-

φές σε ασβέστιο. Το ασβέστιο που περιέχει το γάλα δεν είναι μόνο άφθονο, αλλά και πιο εύκο-λα χρησιμοποιούμενο από τον οργανισμό. 250 γραμμάρια γάλακτος προμηθεύουν τον οργανι-

σμό σχεδόν το ¼ της ημερήσιας ανάγκης του σε ασβέστιο. Για το λόγο αυτό, ένα μέρος του ασβε-στίου στην διατροφή πρέπει να προέρχεται από το γάλα, και αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες. Ταπροϊόντα του, τυρί και γιαούρτι, είναι εξίσου πλούσιες πηγές. Επίσης περιέχεται στον κρόκο τουαυγού, στα λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, μαρούλι), στους ξηρούς καρπούς, στα πορτοκάλια καιστα σύκα. Γενικά όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε ασβέστιο.

ΤΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΥπάρχουν όμως και ορισμένοι παράγοντες που παρεμποδίζουν την απορρόφηση του ασβε-

στίου, όπως:Η έλλειψη βιταμίνης D:Στην περίπτωση αυτή δεν απορροφάται το ασβέστιο έστω και αν υπάρ-

χει άφθονο στις τροφές.Το περιβάλλον: Τα άλατα του ασβεστίου διασπώνται τελείως σε όξινο περιβάλλον και το υδρο-

χλωρικό οξύ του στομάχου διευκολύνει αυτή την διεργασία. Αν για κάποιο λόγο το ασβέστιο πε-ράσει στο έντερο χωρίς να έχει γίνει τέλεια διάσπαση, τότε δυσχεραίνεται η απορρόφησή τουαπό τον οργανισμό.

Το είδος της τροφής παίζει επίσης ρόλο στην απορρόφησή του: Από ορισμένες τροφές απορ-ροφάται ολοκληρωτικά, διότι η παρουσία ορισμένων ουσιών διευκολύνει αυτή την πορεία. Αυτόσυμβαίνει με την λακτόζη που περιέχει το γάλα , η οποία διευκολύνει να απορροφηθεί το ασβέ-στιο του γάλακτος. Ενώ αντίθετα το οξαλικό οξύ και οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στις φυτι-κές τροφές(π.χ. το σπανάκι) ενώνονται με το ασβέστιο των τροφών αυτών και σχηματίζουν τοοξαλικό ασβέστιο, που είναι ένωση αδιάλυτη και μη απορροφήσιμη.

Μια δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε λίπη, σε πρωτεΐνες , όπως επίσης και η μεγάλη κατανά-λωση σε αλκοόλ, καφεΐνης καθώς και αναψυκτικών τύπου κόλα, παρεμποδίζουν την απορρό-φηση του ασβεστίου.

Ηφλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συ-χνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό45- 50% και των ανδρών σε ποσοστό 20-

25%. Όπως έλεγαν και στην αρχαιότητα, η φλε-βική ανεπάρκεια είναι το τίμημα της όρθιας στά-σης του ανθρώπου σε αντίθεση με τα όντα του ζω-ικού βασιλείου. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνο-νται σε μεγάλο ποσοστό μετά την Πέμπτη δεκα-ετία της ζωής. Η ενοχλητική πάθηση μπορεί να έχειτις βάσεις της στην κληρονομικότητα, ενώ συν-δέεται και με ορμονικές διαταραχές. Και άλλοι πα-ράγοντες ωστόσο, όπως η παχυσαρκία, η υπερ-βολικά καθιστική ζωή και η έντονη ορθοστασίασυμβάλλουν στο πρόβλημα.

Οι κιρσοί είναι διογκωμένες φλέβες που έχουνπρηστεί, γιατί το αίμα δεν ρέει σωστά μέσα απόαυτές. Μπορούν να αναπτυχθούν οπουδήποτε στοσώμα, αλλά οι φλέβες στα πόδια είναι αυτές πουεπηρεάζονται πιο συχνά, δεδομένου ότι πρέπει ναμεταφέρουν το αίμα και ενάντια στη βαρύτητα.Η αυξημένη πίεση του αίματος και οι ορμονικέςαλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπο-ρεί επίσης να προκαλέσουν το πρόβλημα, τοοποίο εξηγεί και την υψηλότερη συχνότητα εμ-φάνισης κιρσών στις γυναίκες παρά στους άνδρες.

Για πολλούς πάσχοντες, οι κιρσοί είναι απλά αι-σθητική ανησυχία. Άλλοι, ωστόσο, μπορεί ναεμφανίσουν πόνο, ταχυπαλμία, κνησμό ή αίσθη-μα καύσου, τα οποία συνήθως επιδεινώνονται μετην παρατεταμένη ορθοστασία. Σπάνια, η φλε-βίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά προ-βλήματα, όπως η μόλυνση, τα έλκη ποδιών και ηθρόμβωση.

Θεραπεία των κιρσών

Η συμβατική θεραπεία των κιρσών περιλαμ-βάνει μια σειρά από επιλογές – από κάλτσες συ-μπίεσης μέχρι χειρουργική επέμβαση και θερα-

πείες με λέιζερ. Οι κάλτσες συμπίεσης, οι οποίεςσυμπιέζουν σταθερά τα πόδια για να βελτιωθεί ηροή του αίματος, είναι συνήθως ο πρώτος κύκλοςδράσης, αλλά μελέτες καταλήγουν στο συμπέ-ρασμα ότι δεν είναι πιο αποτελεσματικές από τηναπλή ανάπαυση.

Η χειρουργική επέμβαση, από την άλλη πλευ-ρά, μπορεί να μας απαλλάξει αποτελεσματικά απόαυτές τις αντιαισθητικές φλέβες και να βοηθήσειστην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, οικιρσοί μπορεί σταδιακά να επαναληφθούν μέσααπό μια διαδικασία «νεοαγγείωσης» - αναγέννη-σης και διεύρυνσης των φλεβών – ακόμα και μετάαπό επιτυχή χειρουργική επέμβαση, ή μπορεί απλάνα αναπτυχθούν σε άλλα σημεία στα πόδια. Άλ-λες πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορρα-γία, μώλωπες, μόλυνση, ουλές και βλάβη νεύρων.Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η χει-ρουργική επέμβαση για τη φλεβίτιδα μπορεί νααυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Δύο νεότερες μέθοδοι είναι η θεραπεία με χρή-ση ραδιοσυχνοτήτων και η θεραπεία με λέιζερ, οιοποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα για να κα-ταπολεμήσουν τη φλεβίτιδα. Αυτές οι λιγότεροεπεμβατικές τεχνικές φαίνεται να είναι τουλάχι-στον εξίσου αποτελεσματικές με τη χειρουργικήεπέμβαση, αλλά με λιγότερους κινδύνους. Παρ’όλα αυτά, δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο ασφαλείςκαι αποτελεσματικές είναι οι θεραπείες αυτές μα-κροπρόθεσμα.

Μια άλλη επιλογή είναι η σκληροθεραπεία, στηνοποία εγχέονται χημικές ουσίες στους κιρσούς γιανα κάνουν τα τοιχώματά τους να καταρρεύσουν.Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τις μι-κρότερες κιρσώδεις φλέβες, αλλά ο κίνδυνοςτης νεοαγγείωσης παραμένει υψηλός. Υπάρχουνεπίσης ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη εν τωβάθει φλεβικής θρόμβωσης, οπτικών διαταραχώνκαι εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ασβέστιο

«ΚΙΡΣΟΙ & ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ»Tips για πρόληψηΟι ακόλουθες συμβουλές προσωπικής φροντίδας βοηθούν στην πρόληψη των κιρσών ή

τουλάχιστον, στην αποφυγή επιδείνωσής τους.Ασκηθείτε σε τακτική βάση για να βοηθήσετε το κυκλοφοριακό σύστημα. Ιδανική άσκη-

ση αποτελεί το περπάτημα ή οτιδήποτε περιλαμβάνει κίνηση ποδιών.Μειώστε την καταπόνηση στα πόδια, αποφεύγοντας την πολύωρη ορθοστασία και

την άρση βαριών αντικειμένων.Ανασηκώστε τα πόδια. Για να βελτιώσετε την κυκλοφορία, κάνετε μερικά μικρά δια-

λείμματα καθημερινά, για ανεβάσετε τα πόδια σας πάνω από το επίπεδο της καρδιάς σας,όπως, για παράδειγμα, ξαπλώνοντας με τα πόδια σας πάνω σε τρία – τέσσερα μαξιλάρια.

Μην σταυρώνετε τα πόδια όταν κάθεστε, καθώς αυτό μπορεί να ελαττώσει την κυ-κλοφορία προς τα πάνω πίσω στην καρδιά και να αυξήσει την πίεση στις φλέβες των ποδιών.

Δοκιμάστε μασάζ και άλλες θεραπείες που αυξάνουν την κυκλοφορία.Ελέγξτε το βάρος σας, καθώς το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία συμβάλλουν στην

ανάπτυξη φλεβίτιδας.Αποφύγετε τα ψηλά τακούνια. Τα παπούτσια με μικρό τακούνι δουλεύουν περισσό-

τερο τους μύες της γάμπας, που είναι καλύτερο για τη ροή του αίματος στις φλέβες.Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα γύρω από τη μέση, τα πόδια και την κοιλιά, καθώς

μπορεί να μειώσουν τη ροή του αίματος.Προσέξτε τη διατροφή σας. Τα σκληρά κόπρανα και η δυσκοιλιότητα μπορεί να οδη-

γήσουν σε φλεβίτιδα καθώς το σφίξιμο αυξάνει την πίεση στην κοιλιά που με τη σειρά τηςπροκαλεί πίεση στα πόδια. Έτσι, είναι σημαντικό να καταναλώνετε αρκετές ποσότητες φυ-τικών ινών και υγρών. Οι τροφές που βοηθούν ειδικά σε περιπτώσεις φλεβίτιδας περιλαμ-βάνουν μούρα, κεράσια, σταφύλια, φαγόπυρο και κρεμμύδια.

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ/ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ:Η ιπποκαστανιά. Τα εκχυλίσματα από τους σπόρους του φυτού έχουν χρησιμοποιηθεί

παραδοσιακά για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και για να ανακου-φίσουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με αυτή.

Gotu kola. Αυτό φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα επί των συνδετικών ιστών σεκιρσώδεις φλέβες.

Butcher’ s broom. Λαμβανόμενο από το στόμα, το βότανο αυτό μπορεί να βελτιώσει τοφλεβικό τόνος και την κακή κυκλοφορία.

Αμαμηλίδα. Αυτό το βότανο είναι γνωστό για τις στυπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιό-τητές του και σε μορφή αλοιφής, συνιστάται από τη Γερμανική Επιτροπή Ε για τη φλεβίτι-δα.

Εκχύλισμα από κόκκινα φύλλα αμπέλου. Ως πηγή φλαβονοειδών, το βότανο αυτόμπορεί να μειώσει το πρήξιμο των φλεβών σε ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

από την Joanna Evansεφημερίδα Holistic Life

Page 5: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 5

«ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ»

Τα μέλη του Οικοτροφείου μας συμμετείχαν στο εθελοντικό πρό-

γραμμα του Δήμου Λαμιέων για τον καθαρισμό του γειτονικού

ποδηλατόδρομου.

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Οι ένοικοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα

του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, όπου

εκπαιδεύτρια ερχόταν στο χώρο του

Οικοτροφείου μας και μάθαινε χορούς

και παραδοσιακά τραγούδια στα μέλη.

Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και οι ένοι-

κοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι.

«ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ»Ένοικοί μας από το Οικοτροφείο και το Π/Δ συμμετείχαν σε

δεντροφύτευση στην Δεσφίνα μαζί με μέλη του Οικοτροφείου και

των Π/Δ της Άμφισσας . Μετά το τέλος της δεντροφύτευσης πήγαν

όλοι μαζί για καφέ στην πλατεία της Δεσφίνας.

Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση ΛαμίαςΣυμμετείχαμε και φέτος στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπου είχαμε την ευκαιρία μαζί

με τα μέλη μας, να γνωρίσουμε στο κοινό που επισκέφτηκε το περίπτερό μας, τις υπηρεσίεςπου προσφέρουμε.

Δραστηριότητες των μελών

Page 6: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορ-τάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου,προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την

κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα και ασθέ-νειες.

«Ζώντας με τη σχιζοφρένεια» είναι το θέμαπου επιλέχθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχι-κής Υγείας 2014.

Για τον εορτασμό αυτής της ημέρας η Δομή

Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρι-κής & Ψυχικής Υγείας διοργάνωσε μια σειράεκδηλώσεων. Από τις 9:30 – 12:30 στήθηκεstand στην Πλατεία Ελευθερίας όπου θεραπευ-τές και ένοικοι δίνοντας έντυπο ενημερωτικόυλικό, ενημερώνανε το κοινό για τον εορτασμότης Π.Η.Ψ.Υ. Στην συνέχεια στις 12:00 η ψυχο-λόγος κ. Πρεμέτη Βασιλική και ο ένοικος Νικο-λάου Δημήτριος μιλήσανε στον ραδιοφωνικό

σταθμό Μελωδία για την Π.Η.Ψ.Υ. και για τηνλειτουργία του Οικοτροφείου.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο χώροτου Προστατευμένου Διαμερίσματος εκδήλω-ση, όπου παρευρέθηκαν πολιτιστικοί και φιλαν-θρωπικοί σύλλογοι καθώς και φορείς της πόληςόπως ο Ερυθρός Σταυρός. Επίσης μας τίμησανμε την παρουσία τους άτομα από την κοινότηταπου έχουμε καθημερινή επαφή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στα πλαίσια της Παγκό-σμιας ημέρας ψυχικής υγεί-ας πραγματοποιήθηκε στοΠολιτιστικό καφενείο τουΚΟΙΣΠΕ «Διαδρομές», ηΚαλλιτεχνική εβδομάδα«Με την ψυχή στο Σώμα».Περιελάμβανε έκθεση ζω-γραφικής, ποίηση, λογοτε-χνία ,παραμύθια. Οργανώ-θηκε και διαγωνισμός μα-γειρικής στον οποίο συμμε-τείχαν και τα μέλη μας

Page 7: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 7

Χριστούγεννα 2014Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτι-

κη γιορτή στο χώρο του Οικοτροφείου μας. Συμμετείχε ο ΠολιτιστικόςΣύλλογος «Αριάδνη», όπου χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τουςενοίκους και τους θεραπευτές. Την μουσική επιμέλεια είχε η εκπαι-δεύτρια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που εκπόνησε το πρόγραμμα«εργαστήρι μουσικής» μαζί με τους ενοίκους. Ο Άγιος Βασίλης (μέλοςτου Οικοτροφείου) μοίρασε τα δώρα σε όλους. Ήταν μια γιορτή μεπολύ αγάπη, όπως αρμόζει τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Τα μέλη και οι θεραπευτές του Οικοτροφείου μας,

γιόρτασαν την Αποκριά σε ταβέρνα της πόλης

με πολύ κέφι.

H Ομάδα Δημιουργικής απασχόλησηςέφτιαξε ημερολόγια και άλλες κατασκευέςκαι ένα μικρό μέρος από αυτές δόθηκε στοΦιλανθρωπικό Bazar του Συλλόγου «Συνστον Άνθρωπο». Ευχαριστούμε τον ΔημήτρηΚαρακώστα για την πολύτιμη βοήθειά του.

Απόκριες 2014

Page 8: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Πραγματοποιήθηκε Πανελλήνια ΣυνάντησηΔικτύωσης και Συνεργασίας στις 21- 23Νοεμβρίου 2014 στον χώρο του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, για την Ψυχιατρική Μεταρ-ρύθμιση στην περίοδο της κρίσης με θέμα: «Απότο αδιανόητο στο αυτονόητο».

Κύριος κορμός της θεματολογίας ήταν τα χα-ρακτηριστικά και οι ανάγκες των ληπτών υπηρε-σιών ψυχικής υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη,η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιώνψυχικής υγείας, τα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίαςτων δομών, οι συμβάσεις με τα θεσμικά πλαίσιαεντός και εκτός της Ελλάδας, η οικονομική στήρι-ξη της ψυχικής υγείας, η αναζήτηση εναλλακτικώνπόρων, η προοπτική μετά το 2015. Η Συνάντησηαπευθύνθηκε σε επαγγελματίες και λήπτες υπη-ρεσιών ψυχικής υγείας και συγγενείς, φοιτητές, εθε-λοντές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τοπαρόν και το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθ-

μισης και των θεσμών που την υπηρετούν. Απευ-θύνθηκε επίσης και κυρίως, στους υπεύθυνους χά-ραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία.

Η σκέψη όλων είναι ότι πρέπει να λειτουργούμεπρονοητικά και προληπτικά ώστε να είμαστεμπροστά από τις όποιες εξελίξεις.

Την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότη-τας της Δομής Λαμίας της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποί-

ησε Ημερίδα στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου της Ομο-σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας, στα πλαί-σια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέρω-σης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός τουπρογράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότηταςγια την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο-κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν ηπαρουσίαση του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης καιΕνημέρωσης του κοινού σε θέματα Ψυχικής Υγείας (ΕΣΠΑ

2007-2013) – δράσεις και συνεργασίες στα 2 χρόνια υλο-ποίησης του. Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Παρου-σιάστηκε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – Παρεχόμε-νες υπηρεσίες και διυπηρεσιακές συνεργασίες. Η συμβο-λή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της κατ’ οίκον νοση-λείας στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών υγείας τουπληθυσμού στην σύγχρονη εποχή. Επίσης παρουσιάστηκεο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας του περιφερειακούτμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.Οι εντυπώσεις του κοινού που συμμετείχε ήταν αρκετάθετικές και εξέφρασαν την επιθυμία να πραγματοποιηθείκάτι αντίστοιχο και στο μέλλον.

« ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT»Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Management της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. στις 20- 21Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα.Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν αφενός η εκπαί-δευση των εργαζομένων της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στις βασικές αρχές της Διοίκησηςτων Μονάδων Υγείας και στα Μοντέλα Ηγεσίας και αφετέρου η ανάδειξη στε-λεχών που θα μπορούσαν μελλοντικά να αναλάβουν θέση ευθύνης.

Ημερίδα: «Σύγχρονες προκλήσεις στη σχολική κοινότητα. Η επικοινωνία ως μέσο των διαπροσωπικών

σχέσεων των εφήβων»

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότητας της Δομής Λαμίαςτης Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποίησε Ημερίδα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου

Γυμνασίου Λαμίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέ-ρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαι-σθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο-κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της σχολικής κοινότη-τας και των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας, η ανάλυση θεμάτων που αφορούντους μαθητές και εφήβους όπως για παράδειγμα η έννοια της φιλίας, η χρήση και ο εθι-σμός στο διαδίκτυο καθώς και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδο-σχολικής βίας. Δόθηκε σημασία στην ανάπτυξη διαλόγου με τους μαθητές έτσι ώστε ναγίνει συζήτηση σχετικά με τη θεματολογία, να ακουστούν οι απόψεις τους και να λυθούναπορίες και ερωτήματα. Ειδικά για το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του σχολικούεκφοβισμού η παρουσίαση έγινε διαδραστικά με role playing με τη συμμετοχή ομάδαςμαθητών που ανέλαβε να κάνει τους ρόλους του θύτη, του θύματος και των παρατηρη-τών. Παρουσιάστηκε μια σκηνή τυπικού σχολικού εκφοβισμού και στη συνέχεια οιμαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 10 ατόμων και απάντησαν σε 3 ερωτήματα πουτους θέσανε οι ομιλητές. Η κάθε ομάδα στο τέλος παρουσίασε τις απαντήσεις και ακο-λούθησε συζήτηση. Η εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν αρκετά θετικές και εξέφρα-σαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και άλλη ημερίδα.

Ημερίδα: «Γυναίκα και ψυχική υγεία : διατήρηση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη εποχή»

Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης«Γλαύκος» της Δομής Λαμίας, της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχι-κής Υγείας πραγματοποίησε ημερίδα στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλό-γου Αμφιθέας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοι-νότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχοκοινωνικάπροβλήματα. Στόχος της ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιαεορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η ενημέρωση τωνμελών του πολιτιστικού συλλόγου καθώς και του ευρύτερου κοινού σε θέμα-τα ψυχικής υγείας, για το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή, ψυχοπιε-στικούς παράγοντες που επιβαρύνουν συναισθηματικά τη γυναίκα, την ανερ-γία και την κατάθλιψη. Η ημερίδα περιελάμβανε ομιλίες σε σχέση με το στόχομε την συμμετοχή ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού και νοσηλεύτριας καιέγινε συζήτηση και τοποθετήσεις. Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήτανθετικές όσον αφορά την οργάνωση και την θεματολογία της ημερίδας. Οιπροτάσεις αφορούσαν σε τρόπους παρέμβασης, στο άγχος τον καιρό της κρί-σης και την κατάθλιψη, πρόληψη και αντιμετώπιση αναπηρίας και προβλη-μάτων ψυχικής υγείας ειδικά σε νέους. Έγινε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεπροβληματισμούς και ερωτήματα από το κοινό που ενδιαφέρθηκε να ενη-μερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας, αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών,προγράμματα που υλοποιούνται για την υγεία, τον εθελοντισμό και τις ευά-λωτες κοινωνικά ομάδες. Σημειώθηκε η σημασία της έννοιας της κοινωνικήςσυνοχής, της μείωσης του στίγματος και της προκατάληψης καθώς και τηςσυνεργασίας μεταξύ των φορέων, συλλόγων και υπηρεσιών.

«ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ»

Ημερίδα: «Η σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στην σύγχρονη εποχήη εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος ευαισθητοποίησης

και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας».

Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια της Ε.Κ.Ψ. και Ψ.Υ.

Page 9: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 9

Στις 6/11/2014 παρακολουθήσαμε τοεκπαιδευτικό σεμινάριο Best Baddies.Ενημερωθήκαμε για την φιλοσοφία των

Best Baddies η οποία βασίζεται στον εθελοντι-σμό και λειτουργεί χωρίς χρηματοδότηση καικυρίως από χορηγίες. Μας ανέλυσαν τα επιμέ-ρους προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουνπρόγραμμα πρεσβευτών, πρόγραμμα υποστη-ρικτών, παρακολουθήσαμε οπτικοακουστικόυλικό από τις δραστηριότητες του οργανισμού,τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερι-κό. Συζητήθηκαν τόσο οι τρόποι υποστήριξηςτων Best Baddiesκαι της Τast Hellas προς ταπαραρτήματά τους, π.χ. παροχή υλικού γιαεκδηλώσεις, πιθανή χρηματοδότηση σε περίπτωση που βρουν χορηγίες, εκπαίδευσημια φορά τον μήνα μέσω Webiminars όσο και πιθανούς τρόπους υλοποίησης ανάλογαμε τις δομές των παραρτημάτων.

Στις 14/11/2014 παρακολούθησα το συνέ-δριο ‘’Ενδυνάμωση των Ατόμων με Ψυχι-κή Αναπηρία –Αυτό Εκπροσώπηση Αυτό-

Συνηγορία’’ μαζί με τον ένοικο του οικοτροφεί-ου Κώστα Χαρβαλιά.

Στο συνέδριο αναφέρθηκαν αρχικά στηνευρύτητα του ορισμού της αναπηρίας δίνονταςέμφαση ότι τα άτομα με αναπηρία είναι υποκεί-μενα και φορείς όλων των αστικών δικαιωμά-των. Οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν τόσοστην οικονομική, στην κοινωνικοπολιτική όσοκαι στην πολιτισμική ζωή του τόπου.

Έγινε επίσης, εκτενής αναφορά στη Σύμβα-ση για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικήαναπηρία και κυρίως στο άρθρο 12 για την ισό-τητα ενώπιον του νόμου όσο και στο άρθρο 13για την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. ΣτηνΕλλάδα η σύμβαση ισχύει από το 2012 και ταυ-τόχρονα κυρώθηκε και το προαιρετικό πρωτό-κολλο της Σύμβασης. Μάλιστα στη συγκειμένηχρονική περίοδο γίνεται η αναθεώρηση τουΔιεθνούς Συμφώνου των πολιτικών και ατομι-κών Δικαιωμάτων και η υπεύθυνη ΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων της Διεθνούς Συμμαχίας για τηνΑναπηρία παρότρυνε τους κοινωνικούς φορείςπου αναπτύσσουν δράσεις για την ψυχική υγείανα συμμετέχουν στο διάλογο. Η προθεσμίαυποβολής προτάσεων λήγει το Σεπτέμβριο του2015.

Επιπρόσθετα οι ομιλητές αναφέρθηκαν στοπρόγραμμα Erasmus plus το οποίο δίνει σταάτομα με ψυχική αναπηρία πρόσθετες διευκο-λύνσεις και χρηματοδότηση αφού καλύπτειβασικές ανάγκες για την καθημερινή διευκό-λυνση των ατόμων με ψυχική αναπηρία όπωςπχ συνοδό για το ταξίδι προς τη χώρα υποδο-χής και επιστροφή.

Σημαντικό σημείο στο συνέδριο ήταν η ανα-φορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανθρώ-πινου Δυναμικού» από το οποίο αναμένονταιεπιχορηγήσεις για ΚΟΙΣΠΕ, παρεμβάσεις γιαευπαθείς ομάδες και τοπικές δράσεις ένταξηςγια ευάλωτες ομάδες.

Τέλος στο συνέδριο αναφέρθηκαν εκτενώςστην Αυτό –Συνηγορία, τη δυνατότητα δηλαδήνα μιλάει το άτομο με ψυχική αναπηρία γιαλογαριασμό του, να κάνει κατανοητές τις σκέ-ψεις του και να διεκδικεί τα δικαιώματα του,όσο και στο καθεστώς της Δικαστικής Συμπα-ράστασης το οποία αφορά είτε ανήλικα άτομα-είτε άτομα που αδυνατούν να διεκπεραιώσουντις υποθέσεις μόνα τους. Στην πράξη όμως στηΕλλάδα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο,καθώς υπάρχει κυρίως πλήρη συμπαράστασηχωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες τωνατόμων με ψυχική αναπηρία. Αντίθετα στη Σου-ηδία για παράδειγμα μέσα από έρευνα πουπαρουσιάστηκε, υπάρχει προσωπικός διαμεσο-λαβητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος απόφορείς και λειτουργεί κατεντολή του πελάτητου - άτομο με ψυχική αναπηρία.

Τζανέτου Βασιλική

‘’Ενδυνάμωση των Ατόμωνμε Ψυχική Αναπηρία Αυτό Εκπροσώπηση Αυτό-Συνηγορία ‘’

ΣYMMETOXH ΣE BEST BUDDIES

Τιτάνια η προσπάθεια…

Πάντα με γοήτευε η ευφάνταστη σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων να μεταφρά-ζουν τις όποιες αλλαγές ( οικονομικές, κοινωνικές, γεωφυσικές κ.α.) στιςδυνάμεις και στις ιδιαιτερότητες των Θεών και Θεοτήτων.

Τέτοιες σκέψεις έκανα κι εγώ, όταν βρέθηκα καλεσμένη στη ΧριστουγεννιάτικηΓιορτή των ενοίκων και των στελεχών του «Γλαύκου» ( που άλλωστε σε μυθικό πρό-σωπο οφείλει το όνομά του).

Τιτάνια η προσπάθεια των ενοίκων να οργανώσουν τη ζωή τους, τις σκέψεις τους,τις έγνοιες τους, του δαίμονές τους, μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον,

Τιτάνια η προσπάθεια και των στελεχών του «Γλαύκου», να προσπαθούν γι’αυτούς τους ανθρώπους.

Να προσπαθούν για την καθημερινότητα και τις τριβές που αυτή δημιουργεί.Να προσπαθούν για την επανένταξη των ατόμων και την ευαισθητοποίηση της

κοινότητας.Να προσπαθούν για μία οικογενειακή θαλπωρή και ζεστασιά που να συνάδει με

όλα τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής κοινωνίας.Μα πάνω απ όλα, να νοιάζονται γι αυτούς τους ανθρώπους 24 ώρες το

24ωρο.Είχα τη χαρά να παραβρεθώ σε μία χριστουγεννιάτικη γιορτή , τόσο ζεστή και

ανθρώπινη, τόσο ανεπιτήδευτη , σαν αυτές που γινόταν παλιά, πριν κάνει επιδρο-μή το lifestyle στις ζωές μας.

Είδα τραπέζια να παραμερίζονται για το χορό, είδα ενοίκους και εργαζόμενουςνα τραγουδούν και να χορεύουν όλοι μαζί, είδα τραπέζια με φαγητά να περιμένουντους καλεσμένους να ξεχειλίσουν τα πιάτα τους, είδα ανθρώπους και συλλογικότη-τες να συμμετέχουν ενεργά στη ζεστασιά και στο γλέντι.

Αλλά πάνω απ όλα , έβλεπα συνεχώς το βλέμμα των εργαζομένων πάνω στουςενοίκους, να τους χαϊδεύουν τρυφερά, να τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή, νατους προσέχουν τόσο όσο, να αστειεύονται μαζί τους, να χαίρονται με τη χαράτους.

Τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, όταν έφυγα από τη γιορτή, που δυσκολεύ-τηκα να τα διαχειριστώ. Γι αυτό κι εγώ κατέφυγα στους μύθους και σκέφτηκα τουςΤιτάνες.

Έτσι , λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τόσο οι ένοικοι όσο και οι εργαζόμενοι και οι επι-στημονικοί υπεύθυνοι στο «Γλαύκο».

Σύγχρονοι Τιτάνες , που σηκώνουν στις μικρές τους πλάτες , μεγάλα προβλήμα-τα, μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες έννοιες, αλλά και μεγάλες χαρές και ανταπόδοση.

Να ‘στε όλοι καλά και δυνατοί….Να έχετε μία καλή χρονιά &Σας ευχαριστούμε για όσα μας διδάσκετε!!!!

Κατερίνα ΤσαδήμαΚοινωνιολόγος

Υπεύθυνη «Βοήθεια στο Σπίτι»Δ.Ε. Γοργοποτάμου

Page 10: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Άνοιξη - Καλοκαίρι 2014

Page 11: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 11

TA MEΛΗ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ...

Ήταν ο Νάρκισσος, γιός του ποταμίσιουθεού Κηφισσού και της Νύφης Λειριώτης.Νέος όμορφος και δυνατός. Μακριά μαλλιά,δέρμα κατάλευκο και σώμα σμιλεμένο ματρυφερό, καθώς δίχως καθόλου ηρωικός ήπολεμικός να είναι, κυνηγούσε στα δάση καιλόγω της εξαιρετικής ομορφιάς του, οι νύμ-φες τον καταδίωκαν ανάμεσα στα πεύκα καιαποζητούσαν τη συντροφιά και ερωτικό σμί-ξιμο μαζί του. Εκείνος όμως, δεν επέτρεπε σεκαμία νύμφη να τον προσεγγίσει και όλες τιςέδιωχνε μακριά με την άσχημη και εγωιστικήσυμπεριφορά του. Ανάμεσα σε αυτές τις νύμ-φες που ερωτεύθηκαν άκαρπα τον όμορφο

νέο, ήταν και η Ηχώ. Η Ηχώ όμως, είχετιμωρηθεί από την Αρχόντισσα τουΟλύμπου, την Ήρα, γιατί με την πολυ-λογία της την καθυστερούσε και τηςαποσπούσε την προσοχή τη στιγμήπου προσπαθούσε να ξετρυπώσει τοΔία που έσμιγε ξανά με κάποιαθνητή. Ήταν τιμωρημένη λοιπόν ναμην μπορεί να μιλά παρά να επανα-λαμβάνει τα τελευταία λόγια του

συνομιλητή της! Έτσι έβλεπε το Νάρκισσο μα δεν μπορού-

σε να του μιλήσει. Τον παρακολουθούσεκρυμμένη ανάμεσα στα φυλλώματα των δέν-δρων να κυνηγά. Ώσπου μια μέρα, ο Νάρκισ-σος, αντίκρισε στα νερά μιας λίμνης το είδω-λο του. Θαμπώθηκε από την ομορφιά του,παράτησε το σκοπό του και βάλθηκε να κοι-τάζει συνέχεια το είδωλο του που καθρεπτι-ζόταν στα στάσιμα νερά της λίμνης. Ερωτεύ-τηκε τον εαυτό του! Έπεσε στο έδαφος και δεχόρταινε να βλέπει το πρόσωπο του! Προ-σπαθούσε πολλές φορές να αγγίξει το είδωλότου, να το φιλήσει. Μα, όλες οι προσπάθειέςτου, ήσαν μάταιες! Και όσο αναφωνούσε καιαναστέναζε από τον καημό του, αλίμονο,

τιμωρημένος θαρρείς από τις Νύμφες να παι-δευτεί σε έρωτα δίχως ανταπόκριση, η Ηχώ,επαναλάμβανε: "Αλίμονο!" 

Μα, μαράζωνε αντικρίζοντας στο είδωλοτου, στάσιμος σαν τα νερά της λίμνης, δίχωςνα νοιάζεται πια για τροφή ώσπου βλέπονταςτο είδωλο του να ασχημαίνει, και το σώματου να χάνει το σφρίγος και τους χυμούς τουφώναξε:

" Είναι κανείς εδώ;"και τότε η Ηχώ, ανταπάντησε καταδικα-

σμένη να επαναλαμβάνει συνεχώς μα μονά-χα την τελευταία λέξη του συνομιλητή της:"Εδώ, εδώ, εδώ". Και ο δύστυχος Νάρκισσος,έχοντας το μυαλό του ναρκωθεί από τονέρωτα προς το είδωλο του και τη στασιμότη-τα, νόμισε πως ήταν το είδωλο που απάντησεπίσω από τον υδάτινο καθρέπτη και βούτηξεγια να σμίξει με τον έρωτά του, μα με τοΘάνατο αγκαλιάστηκε στα υδάτινα βάθη. 

Και στη θέση όπου καθόταν για να αντι-κρίζει το είδωλό του στην όχθη της λίμνης, οιΘεοί για να μη λησμονηθεί ο Μύθος του, έκα-ναν να φυτρώσει ένα λουλούδι που φέρει τοόνομά του.

Συμμετοχή σε σεμινάριο για τα δικαιώματα και την αυτο-εκπροσώπηση

Κατεβήκαμε στην Αθήνα και παρακολουθήσαμε το συνέδριογια τα δικαιώματα μας. Ενημερωθήκαμε για τη σύμβαση πουυπάρχει για τα δικαιώματα μας πχ για το δικαίωμα στην εργασίατην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι πολύ καλό ότι ακούστη-κε η φωνή των ασθενών και έμαθαν πράγματα που θα τους διευ-κολύνουν στην διεκδίκηση αυτών που οι ίδιοι νομίζουν ότι έχουνπερισσότερο ανάγκη.

Επίσης ότι έχω ίδια δικαιώματα με όλους, Στη πράξη όμωςβλέπω ότι τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά καθώς είναιδύσκολο να βρω δουλειά. Ενδιαφέρον ήταν και το πρόγραμμαErasmus plus όπου μπορούμε να πάμε σε άλλη χώρα για εκπαί-δευση, έχοντας βοήθεια. πιστεύω ότι είναι καλό να γίνονται τέτοι-ες ενημερώσεις.

Κ. Χ.

Ένα παραμύθι… Απ’ την Ομάδα βιβλίου

Στις 10 Οκτωβρίου που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας παρα-βρέθηκα με την ψυχολόγο Κα Πρεμέτη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΡάδιοΜελωδία. Εκεί απαντήσαμε σε ερωτήσεις που μας έκαναν για θέματα ψυχι-κής υγείας. Εγώ μίλησα περισσότερο για την ζωή μου στο Οικοτροφείο, γιατην συμμετοχή μου στο σεμινάριο για τα δικαιώματά μας , για τις εξόδουςπου κάνουμε για καφέ και φαγητό. Πηγαίνουμε και στον κινηματογράφο καιστο θέατρο. Ακόμη επισκέψεις σε μουσεία και άλλους ιστορικούς χώρους.Επίσης μίλησα για το πόσο μου άρεσε που συμμετείχα σε διαγωνισμό μαγει-ρικής στην Αθήνα. Το να μιλήσω στο ραδιόφωνο ήταν κάτι πρωτόγνωρο γιαεμένα γιατί είχα την ευκαιρία να με ακούσουν πολλοί άνθρωποι.

Δ. Ν.

Ο μύθος του Νάρκισσου

Page 12: Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

12 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η κα Κασσάνδρα προτείνει

Για να μην «μπαίνουν» τα μάλλινα

Αν κάποιο πουλόβερ σας ατύχησε στο πλύσιμο και μετατράπηκεσε μινιατούρα, μην στεναχωριέστε και μην ετοιμάζεστε να το χαρί-σετε στην πεντάχρονη ανηψιά σας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βρά-στε νερό, στο οποίο θα έχετε προσθέσει λίγο μαλακτικό για ταρούχα. Αφήστε το να κρυώσει και όταν φτάσει σε θερμοκρασίαγύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου, βάλτε μέσα το πουλόβερ και αφή-στε το να μουλιάσει για 20 περίπου λεπτά. Οι ίνες του θα «αφρατέ-ψουν» πάλι και θα μπορέσετε με λίγο τράβηγμα να το ξαναφέρετεστις σωστές του διαστάσεις. Απλώστε το οριζόντια και τεντωμένοκαι αφήστε το να στεγνώσει.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Καλημέρα. Ένας χαιρετισμός. Μια ευχή στους πρόσκαιρους τηςζωής δρόμους. Τύπος τις περισσότερες φορές. Μεγαλύτερονόημα και αξία είχε θαρρώ την πρωτόγονη εποχή, γιατί τότε

δήλωνε σεβασμό στην ζωή του συνανθρώπου. Μια καλημέρα στοσήμερα που γεννιέται και αργοπεθαίνει, πιστεύω πως πρέπει να’ ναιπιο ειλικρινής πιο στοχαστική, πιο αυθόρμητη.

Υπάρχει βέβαια και το χθες και το αύριο. Σ’ αυτά τα δύο αρκεί ένα«αντίο» κι ένα «καλώς να ’ρθει» αντίστοιχα. Όμως στο σήμερα πάντακαλημέρα με πίστη, προγραμματισμό ,κέφι, ενθουσιασμό.

Είναι αλήθεια πως δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στη ζωή που ζήσα-με ή πρόκειται να ζήσουμε. Όταν είμαστε μικροί λέμε πότε να μεγα-λώσουμε για να δημιουργήσουμε. Κι όταν ο παγερός βοριάς, αλαφράστην αρχή ,δυνατά αργότερα μας χαϊδεύει τα μέτωπά μας, τότε σκε-πτόμαστε να ζήσουμε. Να ζήσουμε έστω και ένα λεπτό. Έτσι έναάγχος , μια στεναχώρια κυριεύει την ψυχή μας για το χτες, πού ‘φυγεκαι μια αγωνία για το αύριο , πού ‘ρχεται απειλητικό.

Αλλά δεν σκεπτόμαστε , πως τα λάθη του χθες δεν είναι και τόσοεύκολο να τα διορθώσει το σήμερα. «Δεν μπορείτε στο ίδιο ποτάμι ναμπείτε δυο φορές» έλεγε ο Ηράκλειτος στους μαθητές του.

Τα λάθη του χθες ας γίνουν ασπίδα του σήμερα. Η μόνη σίγουρηζωή είναι αυτό το δευτερόλεπτο, που χτυπά η καρδιά μας αυτή τηνστιγμή. Ας λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα του σήμερα και σαν έλθειμε το καλό το αύριο, λύνουμε τα προβλήματά του.

Γιατί, φορτωμένοι με το χθες, το σήμερα και το αύριο, να ‘μαστεσίγουροι πως δεν θα τα αντέξουμε, θα λυγίσουμε στη ζωή.

Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν το σήμερα. Το αύριο που κι αυτό θαγίνει σήμερα, θα ‘ρθει με τα δικά του προβλήματα. Με την σειρά τουκι αυτό στο σήμερα.

Μια καλημέρα λοιπόν, στο σήμερα μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο, μεπίστη, κι ελπίδα , είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσουμε και να προ-σθέσουμε όμορφες ώρες ζωής, στην ζωή μας.

Πάνω στο ημερολόγιο της μέρας που ανατέλλει κάθε φορά, αςείναι δύο λέξεις μόνο γραμμένες: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ.

ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ(ΤΑΚΗ ΟΡΕΙΝΟΥ)

Συντακτική Ομάδα:

Βεζυροπούλου Κασσανδρα Μητσοπούλου Βασιλική

Μπέκιου Σταυρούλα

Επίσης συμμετείχαν:

Νικολάου Δημήτρης Ράπτη Ξένια

Τσανέτου ΒάσιαΧαρβαλιάς Κώστας

Ο Χότζας, καβάλα στο γαϊδουράκι του, πάει στηνΠόλη. Από πίσω ακλουθεί πεζός ο μικρός γιος του.

Ένας περαστικός του λέει «Βρε γάιδαρε, εσύ παςκαβαλαρία και έχεις το κακόμοιρο το παιδάκι να πηγαί-νει με τα πόδια, μέσα στη ζέστη»

Έχει δίκιο, σκέφτεται ο Χότζας, που κατεβαίνειαπό το γαϊδουράκι και ανεβάζει το γιο του επάνω.

Άλλος περαστικός σχολιάζει μεγαλόφωνα: Κοίταπως είναι τα βρωμόπαιδα σήμερα! Ο πιτσιρικάς καβά-λα στο γαϊδούρι και ο φουκαράς ο γεράκος να ξεποδα-ριάζεται μέσα στη σκόνη.

Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που ανεβαίνεικαι αυτός στο γαϊδουράκι.

Τρίτος περαστικός λέει κουνώντας περίλυπα τοκεφάλι του : "Δύο γάιδαροι πάνω σε ένα τρίτο γάιδαρο!Θα το πεθάνουν το ζωντανό οι αναίσθητοι.

Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που κατεβάζειτο γιο του και κατεβαίνει και αυτός από το γαιδουράκι.

Ο επόμενος περαστικός που τους βλέπει : "Η χαζο-μάρα των ανθρώπων δεν εχει όρια. Να έχεις το γαιδου-ρι και να πηγαίνεις με τα πόδια!"

Ο Χότζας αποφασίζει την μόνη λύση που του έχειμείνει: φορτώνεται το γάιδαρο στην πλάτη του καισυνεχίζει το δρόμο του.

Το καζάνιΟ Χότζας δεν είχε καζάνι. Πάει και δανείζεται το

καζάνι του γείτονα. Το επιστρέφει εμπρόθεσμα καιμαζί του πάει και ένα μικρό κατσαρολάκι. «Καλορίζικο»του λέει «το καζάνι σου γέννησε». Ο γειτονας πήρε τοκαζάνι μαζί με το «νεογέννητο» καταχαρούμενος.

Στον επόμενο δανεισμό ο Χότζας επιστρέφει τοκαζάνι μαζί με δύο μπρίκια. «Καλορίζικα» του λέει «τοκαζάνι σου γέννησε δίδυμα». Χαρούμενος ο γείτοναςαπό την γονιμότητα του καζανιού τα παιρνει κι΄αυτά.

Την τρίτη φορά το καζάνι δεν επιστράφηκε απο τοΧότζα. Πάει ο γείτονας να δει τι γίνεται ελπίζοντας σετρίδυμα. Τι έγινε το καζάνι Χότζα μου; Ο Χότζας μεπερίλυπο ύφος: «Θεός σχωρέσοι το! Πέθανε! Ζωή σεσας».