Εισαγωγή στην...

Click here to load reader

download Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 6 Παλινδρόμηση – Δημιουργία Video - Συναρτήσεις - GUI

of 34

 • date post

  04-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 6 Παλινδρόμηση – Δημιουργία Video - Συναρτήσεις - GUI. http://seismo.geology.upatras.gr/comp/. Προσαρμογή δεδομένων (curve fitting). Παλινδρόμηση (Regression). Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Υ. Εξαρτημένη μεταβλητή. Χ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εισαγωγή στην...

 • /

  6

  Video - - GUIhttp://seismo.geology.upatras.gr/comp/

 • (curve fitting)

 • (Regression)

 • (Regression)

 • Regression MatlabPolyfit p = polyfit(x,y,n), x,y p n

 • Regression Matlabx = (0: 0.1: 2.5)';y = erf(x); p = polyfit(x,y,6)

  p = 0.0084 -0.0983 0.4217 -0.7435 0.1471 1.1064 0.0004

 • Regression Matlaby = polyval (p , x) X.: p : X f = polyval(p,x); p = polyfit(x,y,6)plot(x,y,'o',x,f,'-')

 • Matlab

 • Matlab

 • Matlab moviein(n) - ( )

  getframe -

  movie

  movie2avi AVI

  mpgwrite MPEG

 • MatlabF = getframeF = getframe(h)F = getframe(h,rect), [left bottom width height]

  for j = 1:n plotting commands F(j) = getframe;End

  movie(F)getframe -

 • MatlabZ = peaks; surf(Z)axis tightset(gca,'nextplot','replacechildren');

  for j = 1:20 surf(sin(2*pi*j/20)*Z,Z) F(j) = getframe;end

  movie(F,20)

  movie2avi(F,'test.avi)

 • Matlabmovie(M)movie(M,n)movie(M,n,fps )movie(h,...)movie(h,M,n,fps,loc)movie - M , getframen * n : [ ]

  .. movie(M,[13 1 2 3 4 5 4 3 2 1]) NumberofPlays = 2;FrameOrder = [1:5 4:-1:2]; movie(M,[NumberofPlays FrameOrder])

 • Matlabmovie2avi(mov,filename)movie2avi(mov,filename,param,value,param,value...) movie2avi AVImov Matlab ( )

 • (function) Matlab

 • (function) Matlab

  script

  (function m-files) , function . Matlab.

  script function editor ( editor Matlab - edit)H Matlab .m, M-files script files function files.

 • (function) Matlab script

 • (function) Matlab function Matlab,

  ,

  1. (header) : function [output1, output2, .] = filename (input1, input2, .)

  To filename .m function . . . function [out1] = parad(x, y) function out1 = parad(x, y)

  2. (comments) % (). help function.

  3. Matlab output.

 • (function) Matlab function y = randint(m,n,a,b) % RANDINT Randomly generated integral matrix. % randint(m,n) returns an m-by-n such matrix with % entries between 0 and 9. % randint(m,n,a,b) returns entries between integers a and b. if nargin < 3, a=0; b=9; end y = floor((b-a+1)*rand(m,n))+a; randint.m.

 • MATLAB, max, size, function m-files. function :

  ( ). , (underscore). MATLAB (.. ). . (function) Matlab

 • (function) Matlabfunction [mean, stdev] = stat(x) % STAT Mean and standard deviation % For a vector x, stat(x) returns the % mean and standard deviation of x. % For a matrix x, stat(x) returns two row % vectors containing, respectively, the % mean and standard deviation of each column. [m n] = size(x); if m == 1 m = n; % handle case of a row vector end mean = sum(x)/m; stdev = sqrt(sum(x.^2)/m -mean.^2);

 • GUI Matlab

 • Graphical User InterfacesGUI , GUI.

  menus, toolbars, push buttons, radio buttons, listboxes, and sliders . GUI Matlab

 • GUI GUIDETo guide GUI Matlab. guide GUI .

  guide :

  *.fig GUI

  *.m

 • GUI guide guide edit ( callback),

 • GUI

 • GUI -

 • GUI - callback

  callback M-file GUI callback (e.g. CreateFnc, ButtonDwnFnc,Callback, DeleteFnc)

  callback :1. 2. 3. /4. 5.

 • GUI - % Create the data to plot.handles.peaks=peaks(35);handles.membrane=membrane;[x,y] = meshgrid(-8:.5:8);r = sqrt(x.^2+y.^2) + eps;sinc = sin(r)./r;handles.sinc = sinc;% Set the current data value.handles.current_data = handles.peaks;surf(handles.current_data)

 • % Display surf plot of the currently selected data.surf(handles.current_data);

 • % Determine the selected data set.str = get(hObject, 'String');val = get(hObject,'Value');% Set current data to the selected data set.switch str{val}; case 'Peaks' % User selects peaks. handles.current_data = handles.peaks; case 'Membrane' % User selects membrane. handles.current_data = handles.membrane; case 'Sinc' % User selects sinc. handles.current_data = handles.sinc;end% Save the handles structure.guidata(hObject,handles)

 • GUI

 • [FileName,PathName] = uigetfile('*.m','Select the M-file');helpdlg('Choose 10 points from the figure','Point Selection');prompt = {'Enter matrix size:','Enter colormap name:'};dlg_title = 'Input for peaks function';num_lines= 1;def = {'20','hsv'};answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def);

 • *