συναρτήσεις στο excel

52
24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συναρτήσεις Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συναρτήσεις του Excel που έχουν εφαρμογή σε οικονομικά και επιχειρησιακά προβλήματα. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Με βάση το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να είστε σε θέση να: Εκτελείτε μαθηματικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες συναρτήσεις Αναλύετε δεδομένα χρησιμοποιώντας τις στατιστικές συναρτήσεις του Excel Εντοπίζετε καταχωρήσεις σε μεγάλα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις Αναζήτησης και αναφοράς Ελέγχετε την ορθότητα εκφράσεων μέσω των Λογικών συναρτήσεων Χρησιμοποιείτε οικονομικές συναρτήσεις για να αξιολογείτε επιχειρηματικά σχέδια, να υπολογίζετε την εξόφληση δανείου κλπ. Έννοιες - κλειδιά Συνάρτηση Μαθηματικές & Τριγωνομετρικές συναρτήσεις Στατιστικές συναρτήσεις Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς Λογικές συναρτήσεις Οικονομικές συναρτήσεις Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Excel περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό συναρτήσεων φύλλου εργασίας, οι οποίες εκτελούν υπολογισμούς με συγκεκριμένη σειρά ή δομή. Οι συναρτήσεις δέχονται τιμές εισόδου οι οποίες ονομάζονται ορίσματα της συνάρτησης και επιστρέφουν το αποτέλεσμα απλών ή πολύπλοκων υπολογισμών. Οι συναρτήσεις φύλου εργασίας του Excel είναι οργανωμένες στις εξής κατηγορίες

description

συναρτήσεις στο excel

Transcript of συναρτήσεις στο excel

 • 24

  2

  Excel

  .

  :

  Excel

  , .

  -

  &

  Excel ,

  .

  .

  Excel

 • 25

  Financial () Logical () Text () Date & Time ( ) Lookup & Reference ( ) Math & Trig ( ) Statistical () Engineering () Database ( ) Cube () Information () User defined ( )

  .

  2.1 :

  =, .

  Insert Function ( ):

  Insert Function

  .

 • 26

  (=),

  , ,

  .

  , , , TRUE FALSE, , ,

  #/ .

  . ,

  .

  ,

  , .

  Insert Function ( ) ,

  , ,

  ,

  ( 2 ). ,

  .

  64 .

  &

  COMBIN. COMBIN

 • 27

  . Function Arguments (

  ) .

  (Number, Number_chosen),

  (The number of combinations for a given number of items),

  (Number_chosen is the number of items in each combination)

  (6) (Formula result = 6)

  COMBIN .

  ..

  . Help on this function

  ( ).

  2

  .

  , com

  com,

 • 28

  .

  .

  , .. Number, Number_chosen

  ( 2 ) ,

  ,

  .

  , ;

  .

  .

  2.2 & .

  .

  1 :

  1

  ABS(number) .

  COMBIN(number, number_chosen)

  .

  COMBIN,

  number_chosen

  number.

  EXP(number) e

  .

 • 29

  (

  )

  .

  FACT(number) .

  1*2*3*...*.

  GCD(number1, number2,)

  number1, number2, .

  (number) ,

  LCM(number1, number2,)

  number1, number2,

  LN(number), LOG10(number) .

  ,

  number .

  LOG10(number)

  .

  RAND()

  0 1,

  .

  ,

  .

  RANDBETWEEN(bottom,top)

  .

  ROUND(number, number_digits) number

  number_digits.

  SQRT(number)

  . ,

 • 30

  number.

  SUM(number1, number2,)

  /

  .

  SUMIF(number1, number2,)

  / .

  SUMPRODUCT(array1, array2,)

  .

  3 Excel.

 • 31

  3

  1 / 2

  . A, B, C, D

  wA, wB, wC, wD

  rA, rB, rC, rD , :

  p A A B B C C D Dr w r w r w r w r= + + +

  SUMPRODUCT.

 • 32

  2.2.1 , .

  Excel.

  :

  CTRL+SHIFT+ENTER

  .

  .

  MDETERM

  .

  .

  { }

  CTRL+SHIFT+ENTER.

  :

  1: ( )

  2: / .. TRANSPOSE

 • 33

  ,

  3: /

  4:

  CTRL+SHIFT+ENTER

  2

  MDETERM(array)

  TRANSPOSE(array)

  MMULT(array1, array2) .

  array1

  array2.

  MINVERSE(array)

  .

 • 34

  4

  2 / 2

  .

  Excel .

  :

  1234273316643

  321

  32

  321

  =++=+=++

  xxxxxxxx

  :

 • 35

  =

  =

  171

  23421330

  6643

  3

  2

  1

  xxx

  BXA

  (detA 0) :

  BAXBXA == 1 =MMULT(MINVERSE(A37:C39),E37:E39) .

  2.3

  .

  :

  Data

  Analysis ( ).

  :

  ,

  ,

  More

  Functions ( ).

 • 36

  2.3.1

  /, , ,

  .

  3

  (number1,number2,)

  ( )

  (number1,number2,)

  (

  )

  AVERAGE(number1,number2,)

  MEDIAN(number1,number2,)

  MODE(number1,number2,)

  PERCENTILE(array,k) k ,

  .

  QUART(array,quart)

  array. quart

  0,1,2,3, 4

  , 25%, 50%, 75%

  .

  STDEV(number1,number2,)

  (

  ).

  SKEW(number1,number2,) .

 • 37

  KURT(number1,number2,) .

  FREQUENCY(data_array, bins_array)

  . ,

  .

  FREQUENCY :

  1:

  .

  bins_array.

  .

  2: FREQUENCY

  3:

  (data_array)

  (bins_array)

  4:

  CTRL+SHIFT+ENTER

 • 38

  5

  3 / 2

  1994 2007

  ( ) .

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  $/15.53 16.86 20.29 18.68 12.28 17.48 27.6 23.12 24.36 28.1 36.05 50.64 61.08 63.34

  1994 2007.

 • 39

  2.3.2

  .

  Excel

  ,

  ,

  , .. , ,

  , 2 , t Student, F .. 4

  .

  4

  BINOMDIST(number_s,trials,proba

  bility_s,cumulative)

  ,

  CRITBINOM

  (trials,probability_s,alpha)

  ,

  .

 • 40

  HYPGEOMDIST(sample_s,

  number_sample,population_s,numbe

  r_pop)

  POISSON(x, mean, cumulative) Poisson

  NORMDIST(x, mean, standard_dev,

  cumulative), NORMSDIST(x)

  NORMSINV(probability)

  ,

  EXPONDIST(x, lambda,

  cumulative)

  CHIDIST(x,deg_freedom) 2

  TDIST(x,deg_freedom, tails) t Student

  FDIST(x, x,deg_freedom1,

  x,deg_freedom2)

  F

 • 41

  6

  2.3.3

  . Excel

  .

  5

  TEST(array, x, sigma) p z.

  z

  x,

  (),

  .

  TTEST(array1, array2, tails, type)

 • 42

  t Student. T array1,

  array2 .

  tails

  (1 2

  ). ype

  t : 1,

  , 2, (

  ) , 3,

  .

  FTEST(array1, array2) F,

  ,

  .

  CHTEST(actual_range,

  expected_range)

  .

  2

  .

 • 43

  7

  2.3.4 Excel

  .

  :

  . Excel

  .

  6

  INTERCEPT(known_y's,

  known_x's)

  y,

  known_y's known_x's.

  SLOPE(known_y's, known_x's)

 • 44

  known_y's

  known_x's.

  RSQ(known_y's, known_x's)

  .

  PEARSON(array1, array2) Pearson

  FORECAST(x, known_y's,

  known_x's)

  y

  x ,

  .

  STEYX(known_y's, known_x's)

  y x

  .

  8

  LINEST(known_y's, known_x's, const,

 • 45

  stats) .

  :

  Excel

  LINEST.

  61:J65 H61:H65 K61:K65

  LINEST.

  , Alpha ( ) Beta ( ),

  [Beta (SE), Alpha (SE)], R2 (RSQ)

  y (STEYX), F,

  (N-K), (Regression SS)

  (Residual SS).

 • 46

  LINEST(known_y's, known_x's, const, stats)

  ,

  5x2

  CTRL+SHIFT+ENTER

  LINEST(known_y's, known_x's, const, stats)

  LOGEST(known_y's, known_x's, const, stats)

  . ,

  .

  2.4

  .

  7

  VLOOKUP(lookup_value,

  table_array, col_index_num,

  range_lookup)

  .

  VLOOKUP,

 • 47

  .

  LOOKUP(lookup_value,

  table_array, col_index_num,

  range_lookup)

  .

  HLOOKUP,

  ,

  .

  MATCH(lookup_value,

  lookup_array, match_type)

  ,

  .

  LOOKUP

  .

  INDEX(array, row_num,

  column_num)

  ,

  .

 • 48

  9

  4 / 2

  (.. 8,000 15%

  ).

  =VLOOKUP(B7,A2:B5,2)

  A2:B5 7 (=15,000 )

  2. A2:B5

  . range_lookup

  TRUE

  FALSE .

  =MATCH(B10,B2:B5).

  =INDEX(A2:B5,B11,B12).

 • 49

  10

  2.5

  .

  8

  AND(logical1, logical2,...) TRUE ()

  TRUE ()

  IF(logical_test, value_if_true,

  value_if_false)

  ,

  TRUE (), ,

  FALSE ().

  IFERROR(value,value_if_error)

  .

  OR(logical1, logical2,...) TRUE

 • 50

  FALSE FALSE

  FALSE.

  11

  5 / 2

  3 .

  : ( ),

  ,

  .

  ,

  .

  IF : =IF($B11

 • 51

  2.6

  Excel.

  ( ), (

  ), , ( )

  .

  2.6.1 ,

  . To Excel

  .

 • 52

  9

  PV(rate, nper, pmt, fv, type)

  . Rate

  . Nper

  . Pmt

  . Fv

  .

  Type 0 1

  . 0

  , 1

  .

  FV(rate, nper, pmt, fv, type) FV(rate, nper, pmt, pv, type)

  ,

  . rate, nper

  .type PV. Pv

  .

  pmt,

  pv .

  PV FV,

  ,

  ,

  .

 • 53

  4%

  4 ,

  4%/12 rate

  4*12 nper.

  PMT(rate, nper, pv, fv, type)

  -

  .

  PV FV.

  IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type) .

  , per,

  (

  1 nper).

  PPMT(rate, per, nper, pv, fv, type) nper.

  12

 • 54

  6 / 2

  1,000

  3% ,

  5 .

  :

  FV(3%,5,-1000) 5,309.14

  7 / 2

  1,000

  . 1,2,3

  4.

  5 .

  :

  12

  345

  %)31(000,1%)31(000,1 %)31(000,1%)31(000,1%)31(000,1

  +++++++++=

  FV(rate, nper, pmt, pv,

  type). .

  0 30 type

  FV D38 1

  .

  pv FV C18. type

  .

  8 / 2

  10,000

  7% .

  6 .

  PMT ( ),

  IPMT (), PPMT (). rate

  7%

  7%/4. pv

  .

 • 55

  .

  0, .

  :

  2,097.96

  .

  .

  9 / 2

  :

  $10,000 10 8%

  $50,000 18 .

  6%.

  :

  PMT(8%/12, 10, 10000) -$1,037.03

  PMT(8%/12, 10, 10000, 0, 1) -$1,030.16

 • 56

  PMT(6%/12, 18*12, 0, 50000) -$129.08. ,

  $129.08 6% 18

  $50,000.

  10 / 2

  :

  2000 2 10%

  10 200000 10 8%:

  :

  PPMT(10%/12, 1, 24, 2000) -$75.62

  PPMT(8%, 10, 10, 200000) -$27,598.05

  2.6.2 Excel

  .

  .

  .

  SLN(cost, salvage, life)

  (straight line depreciation).

  (cost),

  (salvage)

  ( ).

  SYD(cost, salvage, life, per)

  ,

  . per

  life.

  DDB(cost, salvage, life, period, factor)

  -

  .

 • 57

  factor .

  factor, 2.

  10

  SLN(cost, salvage, life)

  (straight line depreciation).

  (cost),

  (salvage)

  (

  ).

  SYD(cost, salvage, life, per)

  ,

  . per

  life.

  DDB(cost, salvage, life, period,

  factor)

  -

  .

  factor

  .

  factor,

  2.

 • 58

  13

  11 / 2

  100,000 10 .

 • 59

  =SLN($C$2,$C$3,$B$19) C10:C19,

  =SYD($C$2,$C$3,$C$4,B10) D10 D11:D19

  =DDB($C$2,$C$3,$C$4,B10) E10

  E11:E19.

  . C22 (=SUM(C10:C19)), D22 (=SUM(D10:D19).

  . 20 =C2-SUM(E10:E19).

  2.6.3 :

  (Net Present Value, NPV)

 • 60

  (Internal Rate of Return, IRR).

  .

  11

  NPV(rate, value1, value2, )

  ( )

  ( ).

  value1

  .

  0.

  NPV

  .

  XNPV(rate, values, dates)

  IRR(values, guess)

  . Values

  ( ),

  .

  . Guess

  IRR.

 • 61

  MIRR(values,

  finance_rate,reinvest_rate)

  .

  MIRR

  .

  IRR(values, dates, guess)

  .

  NPV PV .

  PV

  . PV

  NPV.

  Excel

  guess, IRR ,

  0,00001. IRR

  20 ,

  #!. ,

  guess IRR ( 10%).

 • 62

  14

  12 / 2

  5

  100 , .

  .. , 4%

  5 .

  4%.

  100 PV NPV.

  . .

  Excel

  , NPV(rate, value1, value2, ...)

  ( ) ( ).

  0.

  .

 • 63

  445.18 .

  460 ,

  .

  :

  , .

  :

 • 64

  13 / 2

  .

  $70,000

  : $12,000, $15,000, $18,000, $21,000, $26,000 .

  2, 4 5 ..

  1 6 .

  :

  IRR(B1:B3,-10%) -44.35%

  :

  IRR(B1:B5) -2.12%

  , :

  IRR(B1:B6) 8.66%

  14 / 2

  145, 100

  - 275 .

  0% 40% 2.5%.

  .

  ( )

  r.

 • 65

  .

  IRR(values, guess), guess,

  .

 • 66

  15 / 2

  5 .

  $120,000 10%

  . $39,000, $30,000, $21,000, $37,000,

  $46,000 .

  12% .

  3 5 .

  14%

  .

  :

  MIRR(B1:B6, 10%, 12%) 12.61 %

  :

  MIRR(B1:B4, 10%, 12%) -4.80 %

  14% :

  MIRR(B1:B6, 10%, 14%) 13.48 %

  2.7

  . Excel

  Formulas

  Formula Auditing ( ).

  .

  Trace Precendents ( ),

  D12.

 • 67

  Trace Dependents ( ),

  D5.

  Remove

  Arrows ( ) .

  Show Formulas ( )

  Error Checking ( )

  . Evaluate Formula ( )

  . Watch Window (

  )

 • 68

  .

  .

  :

  ,

  , .

 • 69

  1 / 2

  50 .

  .

  21,111 9.43 20,191 7.68

  19,970 8.50 20,892 5.85

  19,450 6.85 20,375 9.73

  22,193 9.70 18,646 7.83

  19,698 6.75 21,924 8.50

  21,434 8.40 23,644 8.90

  20,706 6.43 21,572 6.85

  23,325 9.53 19,188 5.10

  20,936 6.75 22,540 9.03

  20,818 8.23 20,719 6.55

  18,673 7.43 19,324 5.80

  21,043 5.40 22,626 5.88

  20,279 7.10 23,164 6.75

  20,410 6.33 24,302 9.73

  20,543 6.98 23,419 6.30

  21,189 9.53 24,898 8.38

  19,629 5.45 24,394 7.78

  20,847 5.63 25,061 9.30

  20,930 8.60 23,941 5.65

  20,655 7.60 26,332 5.58

  23,456 9.45 23,650 6.48

  19,484 5.08 23,471 5.48

  18,951 5.38 23,701 6.83

  23,241 9.73 24,891 7.40

  20,424 6.65 24,560 6.65

 • 70

  , , ,

  ,

  .

  1,000 ,

  19,000 26,000 0.5

  , 6 9.5.

  .

  2 / 2

  .

  2010-2024:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

  . . 8 8.6 9 9 9 7.2 7 5 5 5 3 2 2 2 2

  :

  2007 2008 2009 2010

  . $ -20 -60 -120 -20

  :

  - 10%

  - $2.5/

  5% .

  - .

  - :

  o . o $50,000,000 35%. o $50,000,000 50%.

 • 71

  1 .

  25%.

 • 72

  1 / 2

  .

  2:51.

  .

  3:F13

  . , , ,

  , .

  ,

  . 3:13

  F3:F13.

 • 73

  .

  FREQUENCY

  . FREQUENCY

  , CTRL+SHIFT+ENTER.

  :

  = + +

  .

  SLOPE,

  =SLOPE(A2:A51,B2:B51) 37.

  315

  .

  2 / 2

  . 2:9

  .

  .

  D, E, F . G

  . G5 =(1-

  $B$2)*E5. B2

  G6:G19

  2. 5

  3 6 =(1+$B$4)*H5.

  7:19.

  . $ 5 =H5*G5

  6:19. J5 . $

  =G5*$B$8-I5 J6:J19

  .

  6 . IF :

  =IF(J5

 • 74

  ,

  . ,

  .., .

  : ..

  .. .. ..

  2007 L2 =F2+J2-K2,

  20025 2004

  L3:L20.

  22

  =NPV(B9,L2:L20) $ 430 .

  .

  15%, 9 15%

  $ 789 .

 • 75